Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Knislinge flygplats, Östra Göinge kommun. goinge -mailadress m.m. organisationen. kommun. av Östra Göinge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Knislinge flygplats, Östra Göinge kommun. goinge -mailadress m.m. organisationen. kommun. av Östra Göinge kommun"

Transkript

1 Ledningsutskottet Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/21 Ärendeförteckning Månadsuppföljning Uppföljning av kapitalförvaltningen Budget Förlängning av konsortialavtal Kristianstads Airport AB 77 Projekt Kommunens Kvalitet i Korthet 78 Åtgärder i kök 79 Investeringsfond för Östra Göinge reningsverk 80 Antagande av Feleberga 9:1, Sibbhult, Östra Göinge kommun 81 Förslag till beslut att antaga planprogrammet för Bivaröd 23:1, m.fl. vid Knislinge flygplats, Östra Göinge kommun 82 Upphävande av fastighetsplan för Loket 6 i Glimåkra 83 Köpeavtal och köpebrev - Fastighet Heimdal 2 84 Avskrivning av motion angående att erbjuda samtliga kommuninvånare en goinge -mailadress m.m. 85 Avskrivning av motion angående IT-enhetens ledning och arbete i den nya organisationen 86 Svar på medborgarförslag - Frågan om vidkraftsetablering i Östra Göinge kommun 87 Svar på medborgarförslag - Otjänligt dricksvatten i Sibbhult 88 Svar på medborgarförslag - att det skapas en skalenlig topografisk landskapsmodell av Östra Göinge kommun Storgatan Broby Växel: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

2 Tid och plats Onsdagen den 25 maj 2011, Dönaberga, Läkarvillan i Broby, Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Karl-Erik Innala (S), vice ordförande Ann Ahlbin (S) Ersättare Percy Eriksson (FP), tjg. ersättare för Esbjörn Svensson (C) Övriga närvarande Jonas Rydberg, kommunchef Anne-Krestin Palmgren, enhetschef ekonomi Linda Andersson, ekonom 73 Kerstin Wanstadius, sekreterare Justerare Karl-Erik Innala (S) Justeringens utförande Kommunhuset, enheten för Utvecklingsstöd & ärendehantering , kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Underskrifter Paragrafer Sekreterare Kerstin Wanstadius Ordförande Patric Åberg (M) Justerare Karl-Erik Innala (S) 2

3 Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ledningsutskottet Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd & örendehantering Underskrift Kerstin Wanstadius 3

4 73 Månadsuppföljning per Dnr KS 2011/ Månadsuppföljning per den 30 april för kommunen överlämnas till kommunstyrelsen. Den bygger på respektive verksamheters inrapporterade underlag. - Månadsuppföljning Kommunstyrelsen godkänner rapporten. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i anledning av månadsuppföljningen per den 30 april 2011 att anslå 7 miljoner kronor till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov genom uppbudgetering av skatteintäkterna med motsvarande belopp. Medlen ska användas till underhåll av fastigheter och gator. - Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att komma med förslag till underhållsåtgärder. Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 4

5 74 Uppföljning av kapitalförvaltningen per Dnr KS 2011/ Kapitalförvaltarna Carlson, Danske Capital, Swedbank Robur och Agenta har lämnat rapport för portföljens sammansättning och avkastning mm per den 30 april Gemensam Service tjänsteskrivelse Redovisning för kapitalförvaltningen per den 30 april. - Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 5

6 75 Budget Dnr KS 2011/ Majoriteten har tagit fram förslag till budget för åren Förslaget innebär ingen förändring av förvaltningens budgetförslag för dess verksamheter. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Majoritetens budgetförslag Förvaltningens budgetförslag för Yrkanden Karl-Erik Innala (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att till styrelsens sammanträde den 8 juni, tillsammans med verksamhetsansvariga, utarbeta en skriftlig risk och konsekvensbeskrivning på majoritetens budgetförslag" Patric Åberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Propositionsordning Två förslag föreligger nämligen Karl-Erik Innalas (S) yrkande och Patric Åbergs (M) yrkande. Ordföranden ställer proposition om förslagen, var för sig och finner att ledningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta majoritetens förslag. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa skattesatsen för kommunalskatt till 21:11 per skattekrona för år 2012, dvs en oförändrad skattesats. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa föreslagna mål för Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till driftsbudget. Styrelse/nämnd har rätt att flytta medel mellan verksamheter. - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till investeringsbudget för Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättat förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen rätt att under år 2012 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under året, med totalt 50 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har dessutom rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under

7 Forts. 75 Tillsyns- och tillståndsnämnden Jonas Rydberg, kommunchef Anne-Krestin Palmgren, enhetschef ekonomi 7

8 76 Förlängning av konsortialavtal Kristianstads Airport AB Dnr KS 2011/ Kristianstads kommun föreslår i skrivelse att gällande konsortialavtal för Kristianstad Airport AB förlängs på oförändrade villkor under tiden Nuvarande konsortialavtal för Kristianstads Airport AB är tecknat mellan ägarna Region Skåne, Kristianstads, Hässleholms, Bromölla och Östra Göinge kommuner för tiden Enligt 11 i konsortialavtalet sker förlängning av avtalet för ytterligare en åttaårsperiod om avtalet inte skriftligen sägs upp senast den 30 juni Region Skåne sa 2009 upp avtalet för omförhandling. Representanter för Kristianstads kommun och Region Skåne har under våren fört diskussioner om avtalets konstruktion för tiden efter I avvaktan på en långsiktig avtalskonstruktion föreslår Kristinastads kommun att avtalet förlängs ett år. - Kristianstads kommuns skrivelse Konsortialavtal Kristianstad Airport AB - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en förlängning av nuvarande konsortialavtal för Kristianstad Airport AB på oförändrade villkor t.o.m Kristianstads Kommun, Kommunledningskontoret Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 8

9 77 Projekt "Kommunens Kvalitet i Korthet" Dnr KS 2011/ Sveriges kommuner och Landsting har sedan 2006 bedrivit ett projekt, Kommunens Kvalitet i Korthet, tillsammans med ett antal kommuner. Idag omfattar nätverket ca 130 kommuner, som tillsammans har utvecklat och etablerat en begränsad och hållbar samling viktiga resultatmått för att åskådliggöra kommunernas uppdrag i sin helhet. Inom ramarna för projektet har det varje år tagits fram jämförbara resultatmätningar och vid gemensamma träffar har kommunerna som förbättrat sina resultat fått möjlighet att kommentera resultaten. I projektet har även stor vikt lagts på att låta resultaten utgöra en del av kommunens dialog med medborgarna. Modellen ger en utmärkt grund för ökad fokus på kommunens resultatstyrning i och en plattform kan skapas för lokala diskussioner om förbättringar. Förutom deltagande i att ta fram ett intressant resultat erbjuder SKL även de deltagande kommuner stöd i : - Att utveckla dialogen med medborgarna kring resultat, - Att utveckla informationen kring resultat såväl externt som internt, - Att utveckla den egna styrningen och ledningen med resultaten som utgångspunkt, - Att utveckla olika modeller för att kunna analysera resultaten. Detta stöd kommer bland annat att ske i olika parallella nätverk och seminarier. SKL inbjuder nu kommunen att delta i detta projekt inför nästa mätomgång. Arbetet i Kommunens Kvalitet i Korthet bygger på att kommunen utser en kontaktperson som på hemmaplan har mandat att driva arbetet samt inrättar en lokal styrgrupp där ledande tjänstemän ingår. Första träff, som är uppstart för alla deltagande kommuner inför nästa mätomgång, är den 22 september i Stockholm. Kostnaderna för deltagande i projektet inskränker sig till rese- och traktamentskostnader för kontaktperson från kommunen vid de tre årliga träffarna. Kostnader för att sammanställa de tre första måtten angående kommunens tillgänglighet (frivilliga), som läggs ut på externt företag uppgick år 2009 och 2010 till kr/kommun. - Tjänsteskrivelse Inbjudan att delta i "Kommunens Kvalitet i Korthet", SKL

10 Forts 77 - Kommunstyrelsen beslutar att kommunen skall delta i projektet inför kommande mätperiod. - Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag att utse kontaktperson samt styrgrupp. Jonas Rydberg, Kommunchef Bertil Ängqvist, Utvecklare 10

11 78 Anhållan om medel för åtgärder i kök Dnr KS 2011/ Parallellt med pågående kostutredning har Verksamhet teknik genomfört en analys och kartläggning av nödvändiga åtgärder under 2011 i befintliga kommunala storkök. Kartläggningen har också en koppling till genomförda arbetsmiljöinspektioner i fem av befintliga kök i december Totalt finns ett behov motsvarande 3,8 milj kr under 2011 för åtgärdande av akuta brister. - Gemensam service tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Verksamhet teknik Kommunstyrelsen anvisar 3,8 miljoner kronor till åtgärder i storkök under 2011, varav 1,7 miljoner kronor till investeringsåtgärder från projektet Verksamheter och 2,1 miljoner kronor till underhållsåtgärder från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi Kenneth Liedman, Verksamhetschef 11

12 79 Investeringsfond för Östra Göinge reningsverk Dnr KS 2011/ Östra Göinge kommun planerar sedan ett antal år att bygga ett avloppsreningsverk med kapacitet att betjäna flertalet av kommunens tätorter. Planeringen har bland annat medfört att investeringar i befintliga avloppsreningsanläggningar i Knislinge och Broby har hållits tillbaka i väntan på uppförande av en ny anläggning. Effektiviseringar och energibesparande åtgärder har därtill bidragit till att skapa ett ekonomiskt utrymme inom ramen för avgiftsuttag enligt gällande va-taxa. Verksamhet Teknik föreslår att det ekonomiska överskott som genererats inom VA-verksamheten överförs till en investeringsfond för det planerade avloppsreningsverket. - Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik Investeringsplan för Östra Göinge reningsverk, tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik Kommunstyrelsen godkänner förslag till investeringsplan för Östra Göinge reningsverk. - Kommunstyrelsen beslutar att upprätta en investeringsfond för VA-verksamheten avsedd för Östra Göinge reningsverk med tillförande av årliga överskott i VA-verksamheten från och med 2007 inklusive inkomstränta beräknad efter verklig löpande ränta för det fonderade kapitalet. - Kommunstyrelsen beslutar att investeringsfond för Östra Göinge avloppsreningsverk skall särredovisas i kommunens bokslut med specifikation av tillförda medel, ränteinkomster och uttag fram till dess att fonderade medel till fullo har tagits i anspråk. - Kommunstyrelsen beslutar att va-verksamheten skall belastas med verklig räntekostnad för upplånat kapital för va-verksamhetens investeringar. 12

13 80 Antagande av Feleberga 9:1, Sibbhult, Östra Göinge kommun Dnr KS 2010/ Kommunstyrelsen beslutade , med anledning av den pågående försäljningen av del av Feleberga 9:1 i uppdrag åt kommunförvaltningen att ta fram ett förslag till ändring av detaljplanen. Planen innebär en ändring i markanvändning från A, allmänt ändamål, till BC, bostäder och centrumverksamhet. Planförslaget handläggs som enkelt planförfarande med antagande av Kommunstyrelsen efter samrådsskedet. Handläggningen som enkelt planförfarande motiveras av att den ändrade markanvändningen är av begränsad betydelse. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Särskilt utlåtande - Planförslaget kompletteras redaktionellt i enlighet med föreliggande handlingar. - Kommunstyrelsen beslutar i övrigt att bemöta ingiven erinran eller andra synpunkter i enlighet med kommunförvaltningens kommentarer samt att anta planförslaget. Sakägare med erinran Linnea Widing, fysisk planerare 13

14 81 Förslag till beslut att antaga planprogrammet för Bivaröd 23:1, med revidering, vid Knislinge flygplats, Östra Göinge kommun Dnr KS 2010/ Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att i ett planprogram pröva möjligheten för industriell användning eller annan lämplig användning av området såsom upplagsplats och bearbetning för skogs och lantbruksmaskiner. I detta program stod det att "tillkommande verksamheter skall föregås av detaljplaneläggning". Den meningen stryks i det reviderade programmet. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Planprogram - Kommunstyrelsen beslutar att planprogrammet för Bivaröd 23:1 antas med den revidering som gjorts och används som underlag för det fortsatta detaljplanearbetet. Linnea Widing, fysisk planerare 14

15 82 Upphävande av fastighetsplan för Loket 6, Glimåkra, Östra Göinge kommun Dnr KS 2011/ Kommunförvaltningen i Östra Göinge kommun har ansökt om upphävande av fastighetsplan för fastigheten loket 6. Anledningen till upphävandet är att ägaren till fastigheten Loket 6 vill separera bostadshus och kioskbyggnad i två separata fastigheter. Denna förrättning kräver att fastighetsplanen hävs för Loket 6. Detta förfarande sköts av kommunen med assistans av lantmäterimyndigheten. - Göinge Direkt tjänsteskrivelse Kartskiss Ledningsutskottets förlag till kommunstyrelsen: - Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att med lantmäterimyndighetens assistans upphäva fastighetsplanen för Loket 6. Jonas Rydberg, Kommunchef Kjell Ekstam, byggnadsinspektör 15

16 83 Upphävande av fastighetsplan - Fastighet Heimdal 2 och 3 Dnr KS 2010/ Kommunförvaltningen Östra Göinge kommun har ansökt om upphävande av fastighetsplan för fastigheterna Heimdal 2 och Heimdal 3 - Göinge Direkt tjänsteskrivelse Kartskiss - Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att med lantmäterimyndighetens assistans upphäva fastighetsplanen för Heimdal 2 och Heimdal 3. Jonas Rydberg, Kommunchef Kjell Ekstam, byggnadsinspektör 16

17 84 Avskrivning av motion angående att erbjuda samtliga kommuninvånare en "goinge"-mailadress samt etablera ett "intranät" för kommuninvånare m.m. Dnr KS 2010/ Folkpartiet Liberalerna lämnade in en motion angående att erbjuda samtliga kommuninvånare en "goinge"-mailadress, etablera ett "intranät" för kommuninvånare samt att vidareutveckla 24-timmars myndigheten för bättre service till medborgare. Eftersom partiet nu ingår i majoriteten och förutsättningarna i innehållet i motionen har ändrats kan den avskrivas. - Skrivelse från Percy Eriksson (FP) - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avskriver motionen eftersom partiet nu ingår i majoriteten och förutsättningarna i innehållet i den har ändrats. 17

18 85 Avskrivning av motion angående IT-enhetens ledning och arbete i den nya organisationen Dnr KS 2010/ Folkpartiet Liberalerna lämnade in en motion angående IT-enhetens ledning och arbete i den nya organisationen. Eftersom partiet nu ingår i majoriteten och förutsättningarna i innehållet i motionen har ändrats med hänvisning till nya IT samarbetet i Skåne Nordost kan motionen avskrivas. - Skrivelse från Percy Eriksson (FP) - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avskriver motionen eftersom partiet nu ingår i majoriteten och förutsättningarna i innehållet i motionen har ändrats med hänvisning till nya IT samarbetet i Skåne Nordost. 18

19 86 Förslag till svar på medborgarförslag - Frågan om vidkraftsetablering i Östra Göinge kommun Dnr KS 2011/ Hans-Åke Persson, Knislinge och Björn Collin, Värestorp har inkommit med ett medborgarförslag angående frågan om vidkraftsetablering i Östra Göinge kommun - Aktuellt medborgarförslag - Förvaltningens tjänsteskrivelse Medborgarförslaget överlämnas till beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad för beaktande i samband med arbetet med vindbruksplan för kommunen. - Medborgarförslaget anses därmed besvarat. Hans-Åke Persson Björn Collin 19

20 87 Svar på medborgarförslag - Otjänligt dricksvatten i Sibbhult Dnr KS 2011/ Elisabeth Lundbladh, Glimåkra, har inkommit med ett medborgarförslag som tar upp frågor om kommunalt vatten i Sibbhult samt om vissa redovisningsmässiga grunder för den ekonomiska redovisningen av va-verksamheten. - Tjänsteskrivelse Verksamhet teknik Tjänsteskrivelse enhetschef Bjarne Segersteén Medborgarförslag Elisabeth Lundbladh Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med enhetschefens redogörelse. Elisabeth Lundbladh 20

21 88 Svar på medborgarförslag - skalenlig topografisk landskapsmodell av Östra Göinge kommun Dnr KS 2010/ Göran och Kerstin Stenberg, Broby, har lämnat in ett medborgarförslag om att det ska skapas en skalenlig topografisk landskapsmodell över Östra Göinge Kommun. Modellen bör vara mobil så att den kan visas upp på olika platser inom kommunen. Modellen är tänkt att b.la. visa nyetablering av vindkraftverk. Förslag till yttrande Skalenliga topografiska modeller kan i många situationer vara ett bra hjälpmedel för att visa upp ett landskap på ett mer levande sätt än en platt karta. Ofta rör det sig dock om mindre områden än en hel kommun. Problemet med att göra en skalenlig modell över att område av Östra Göinge kommuns storlek är att det man syftade till att visa upp inte kommer till sin rätt. Skulle man göra en modell över Östra Göinge Kommun som dessutom är mobil landar man i en skala på 1: För att visa upp t.ex. ett vindkraftverk som är 100 m högt blir det i modellen inte högre än 5mm. Vid nyetablering av vindkraftverk kan man istället göra 3D-visualiseringar och fotomontage för att visa hur landskapsbilden påverkas. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Medborgarförslag Kommunstyrelsen beslutar att meddela förslagsställaren ovanstående yttrande och anser därmed att medborgarförslaget är besvarat. Göran o Kerstin Stenberg 21

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst Ledningsutskottet 2011-02-16 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/35 Ärendeförteckning 19-46 19 Förslag till inplacering av verksamheter i prioritetsklasser enligt Styrel 20 Förslag till styrande dokument

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare

3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare Protokoll Kommunstyrelsen 2014-01-08 Sida 1 av 30 Ärendeförteckning 1-19, 21-26 1 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-11-30 2 Lån till Östra Göinge Golfklubb 3 Återköp av aktier i Kommunassurans

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m. 2013-01-01. mellan Kristianstad och Älmhult

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m. 2013-01-01. mellan Kristianstad och Älmhult Ledningsutskottet 2012-10-17 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 103-114 103 Förändringar inom fastställd investeringsplan. 104 Borgensavgifter 2013 för de kommunala bolagen 105 Östra

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter Protokoll Kommunfullmäktige 2015-03-26 Sida 1 av 23 Ärendeförteckning 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter 20 Meddelande från länsstyrelsen - Ny ledamot i kommunfullmäktige, Roberto Fierro (SD) 21

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00 Kommunstyrelsen 2011-02-01 1 (22) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (S), Ledamöter:Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Helge

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 43/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Fisun Yavas (S) Thomas

Läs mer