HAMNEDA VINDKRAFTPARK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAMNEDA VINDKRAFTPARK"

Transkript

1 HAMNEDA VINDKRAFTPARK Samrådsunderlag Bild från projektområdet WSP Environmental

2 2 (21) Innehållsförteckning 1 INLEDNING ADMINISTRATIVA UPPGIFTER BAKGRUND LOKALISERING PROJEKTOMRÅDET PLANFÖRHÅLLANDEN PROJEKTET VINDKRAFTVERK VÄGAR ELANSLUTNING NATURMILJÖ KULTURMILJÖ FRILUFTSLIV LANDSKAPSBILD LJUD SKUGGOR PRELIMINÄR INNEHÅLLSFÖRTECKNING MKB REFERENSER WSP Environmental Box Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

3 3 (21) 1 Inledning Gothia Vind AB (GVAB) utreder möjligheterna att etablera en vindkraftpark på kring 7 vindkraftverk i ett område ca 3,5 km söder om Hamneda i Ljungby kommun, Kronobergs län. Området är lokaliserat i ett område där produktionsskogsbruk bedrivs. Enligt 9 kap miljöbalken (MB) samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för uppförande och drift av en vindkraftpark i aktuell storlek. Det första steget i en tillståndsprocess är att genomföra samråd med bl a myndigheter och övriga berörda. Syftet med samrådet är att få in synpunkter som sedan kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med utformningen av parken. Uppgifterna om placering av verk och antal verk i föreliggande handling är därför preliminära och kan komma att förändras under arbetets gång. Nästa steg är att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inom ramen för ansökan. I MKB:n kommer projektets miljökonsekvenser bedömas och beskrivas. Dessa ska jämföras med ett nollalternativ, d.v.s. de konsekvenser som uppkommer utifall etableringen inte kommer till stånd. Synpunkterna som framkommit under samrådet ska också beaktas i arbetet med MKB:n. När MKB och ansökan är färdigställd inlämnas de till länsstyrelsen som kungör ärendet då handlingarna bedöms vara kompletta. Efter detta finns återigen möjlighet att lämna synpunkter på projektet för berörda. Synpunkter lämnas denna gång direkt till länsstyrelsen. Utifrån handlingar och inkomna synpunkter tar länsstyrelsen fram ett förslag till beslut som efter kommentarer från berörda leder till ett beslut i ärendet. För att länsstyrelsen ska kunna ta ett beslut krävs även att aktuell kommun tillstyrker projektet. WSP Environmental (WSP) har fått i uppdrag att bistå GVAB med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 2 Administrativa uppgifter Administrativa uppgifter Anläggningens namn Adress Vindpark Hamneda Gothia Vind 10 AB Box Partille Organisationsnummer Projektledare/kontaktperson Elin Börjesson Telefonnummer e-post Konsult Telefonnummer Ola Trulsson, WSP Environmental Fastighetsbeteckningar Hänjarp 1:5, 2:9 samt Hällorna 1:19, 2:16 och 2:17 Kommun Ljungby kommun

4 4 (21) Län SNI kod Kronobergslän län B 40.90Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter. 3 Bakgrund Grundat på Sveriges medlemskap i Europeiska unionen och de mål angående förnyelsebara energikällor som uppställts inom gemenskapen föreligger ett på regeringsnivå uttalat mål om att en stor del av Sveriges totala energiproduktion ska komma från förnyelsebara energikällor. I juli 2009 fick Energimyndigheten i uppdrag av Regeringen att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet för att nå Regeringens uppsatta mål i nivå med 25 TWh förnybar el till år Uppdraget består av fyra deluppdrag och i oktober 2009 redovisade Energimyndigheten deluppdrag 1 ökad ambitionsnivå. Förutom att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet skulle Energimyndigheten enligt deluppdraget bl.a. också översiktligt bedöma de olika energislagens potentiella bidrag till måluppfyllelsen på 25 TWh förnybar el till år Ur rapporten för deluppdrag 1 kan utläsas att landbaserad vindkraft kan komma att bidra med en stor andel för att nå målet till år År 2008 producerade vindkraften ca 2 TWh medan produktionen år 2020 enligt Energimyndighetens beräkningar kan komma att bidra med uppemot 12 TWh. Resultatet av Energimyndighetens utredning innebär således att det i dagsläget finns faktiska förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft med en produktion på upp till 12 TWh till år Detta innebär i praktiken att det från dagens knappt 900 vindkraftverk krävs en utbyggnad av ca vindkraftverk beroende på effekt. Detta förutsätter också att vindkraftverken lokaliseras till bra vindlägen. Under ca 7 till 8 driftmånader producerar ett vindkraftverk den energi som krävs för tillverkningen av verket. Om man summerar den energi som krävs för tillverkning, byggnation, drift och nedmontering motsvarar detta ca 1 % av den totala energi som verket producerar under sin livslängd. Ett modernt vindkraftverk har en livslängd på år och kan därefter avvecklas och monteras ned utan att lämna några nämnvärda spår efter sig. Nedan redovisas omräkningsfaktorer för energi: Producerad energi mäts i kilowattimmar (kwh) och dess multipelenheter: kwh = 1 megawattimme(mwh); MWh = 1 gigawattimme (GWh); GWh = 1 terrawattimme (TWh) Produktionskapacitet mäts i kilowatt (kw) och dess multipelenheter: kw = 1 megawatt (MW); 1000 MW = 1 gigawatt (GW)

5 5 (21) 4 Lokalisering För att finna lämpliga områden för etablering av vindkraft studerar GVAB en stor mängd områden. GVAB utförde under 2009 utvärderingar av drygt 170 områden. Flertalet av dessa områden valdes bort i tidiga skeden. Aktuellt område har bedömts som lämpligt för etablering av vindkraft mot bakgrund av bland annat följande: Området innefattar bra vindlägen och är inte tätbefolkat Aktivt skogsbruk bedrivs inom området God möjlighet finns att ansluta vindkraftverken till elnätet Bra väganslutning finns inom området Tidiga utredningar av områdets natur- och kulturmiljöer har genomförts och dessa tyder på att en vindkraftsetablering är förenlig med områdets definierade värden. Därav avser GVAB att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och driva en vindkraftpark inom området. Arrendeavtal har upprättats med markägare och det som utreds är en vindkraftpark i storleksordningen kring 7 vindkraftverk. GVAB har den klara ambitionen att etableringen ska tillämpa bästa tillgängliga teknik, vilket innebär att även modeller av vindkraftverk som ej är tillgängliga på marknaden idag kan vara aktuella vid etableringstillfället. Teknikutvecklingen inom branschen pågår ständigt i form av nya modeller med annan omgivningspåverkan i form av ljud och skuggor samt annan vindoptimering. Alltså innebär ett angivande av exakta placeringar med fasta koordinater samt definition av en specifik vindkraftmodell att en framtida optimal lösning, med användandet av bästa tillgängliga teknik inte kan säkerställas. Beroende på vad som framkommer under projektets och samrådets gång överväger därför GVAB att ansöka om tillstånd för att uppföra vindkraftverk inom etableringsytor, d v s de ytor där etablering är lämplig utifrån ovan nämnda parametrar. Inom övriga ytor kommer då vindkraftverk inte att etableras. Dock presenteras den parklayout som i dagsläget är den mest aktuella i detta underlag. Vid valet av dessa etableringsytor och vid definitionen av den slutliga parklayouten beaktas följande parametrar: Platser med högt energiinnehåll i vinden prioriteras. Vindkraftverken etableras med ett tillräckligt avstånd från varandra så att vinden ska hinna återfå energi som förlorats efter den passerat genom ett vindkraftverks rotor. Verken placeras så att ljudnivån invid bostäder maximalt kommer att uppgå till 40 db(a) enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd för externt industribuller 1978:5 samt gällande praxis. Verken placeras så att antalet skuggtimmar vid bostäder hålls inom gällande praxis. Påverkan på natur- och kulturmiljö, landskapsbild, friluftsliv och övriga intressen i området. Påverkan ska hållas så låg som möjligt.

6 6 (21) God tillgång till infrastruktur så som elnät för anslutning och befintliga vägar. 5 Projektområdet Aktuellt projektområde är lokaliserat ca 3,5 km söder om Hamneda i Ljungby kommun, se figur 1. Projektområdet innefattar fastigheterna Hänjarp 1:5,Hänjarp 2:9, Hällorna 1:19,Hällorna 2:16 och Hällorna 2:17. I sydväst ligger byn Hornsborg, avståndet till byn från planerad vindkraftpark är ca 3,3 km. I öster ligger byn Hå på ett avstånd av drygt 2 km. Enstaka bebyggelse finns i Hänjarp, Storegården, Granholmen, Nybygget, Bohok, Hökhult, Hällorna, Edäng och Norratorp. Avståndet till denna bebyggelse är från vindkraftparken ca 0,7-1 km. Väg E4 går i nord-sydlig riktning ca 2,4 km väster om planerad vindkraftpark. Vattendrag och sjöar som finns i närheten av aktuellt projektområde är Lagan, Prästebodaån, Lillsjön, Hängasjön, Tuvesjön och Enesjön. I utkanten av projektområdet ligger våtmarksområdet Gölsjön. Till närmaste kommungräns, Älmhults kommun, är det drygt 2 km. Området är ett flackt skogsområde som till största delen består av granskog. Även kalhyggen efter stormen Gudrun finns i området. I området finns också våtmarker, mindre bäckar och skogsbilvägar. Skogsbruk är den huvudsakliga markanvändningen.

7 7 (21) Figur 1: Bild på aktuellt projektområde 6 Planförhållanden Översiktsplanen för Ljungby kommun antogs 1 juni 2006 av kommunfullmäktige. Av den framgår att år 2001 kom ca 40 % av energin i kommunen från förnyelsebara källor. Ett regionalt miljömål är att senast år 2010 ska hälften av energin komma från förnyelsebara källor. 1 1 Ljungby kommun, Planavdelningen, Översiktsplan för Ljungby kommun, antagen av kommunfullmäktige 1 juni 2006

8 8 (21) Några detaljplaner eller områdesbestämmelser finns inte i aktuellt projektområde. 2 Den 20 oktober 2009 antogs en vindkraftsplan av kommunfullmäktige. 3 I vindkraftsplanen redovisas lämpliga områden och områden fredat för vindkraft. Övriga områden benämns vara möjliga områden för vindkraft, men dessa får prövas från fall till fall. Det aktuella projektområde är varken utpekat som vindkraftsområde eller fredat från vindkraft. I vindkraftsplanen redovisas rekommendationer på avstånd till bebyggelse, större vägar, andra vindkraftparker m m. Minsta avståndet mellan vindkraftverk och tätort, detaljplanelagt område för bostäder och fritidshus, kyrkor samt samlad bebyggelse 4 ska vara minst m. Planen redovisar också rekommendationer för buller och skugga samt utformning av parken. Vindkraftsplanen kommer att beaktas ytterligare i samband med utformningen av den slutliga parklayouten samt arbetet med den MKB som kommer att upprättas inom ramen för tillståndsansökan. 7 Projektet 7.1 Vindkraftverk Som nämnts tidigare kan ingen given vindkraftsmodell anges i dagsläget. Det pågår en ständig utveckling inom teknikområdet för vindkraft. Miljöprövningen kommer istället att ske utifrån etablering inom utpekade ytor samt de ramvärden som gäller avseende ljud och skugga. De vindkraftverk som redovisas i detta samrådsunderlag representerar värsta fallet, vilket betyder att verken inte kommer att få större dimensioner än så. Etableringen innefattar kring 7 vindkraftverk med en maximal höjd om 200 meter och en effekt på max 3 MW. Det är inte möjligt att ange vindkraftverkens exakta placering, antal eller totalhöjd i nuläget eftersom projektet är i ett mycket tidigt skede. Vidare kommer verkens placering i möjligaste mån anpassas efter de synpunkter som framkommer under samrådet. Nedan figur redovisar den parklayout som är aktuell i dagsläget. 2 Ljungby kommun, mail Ljungby kommun, Tillägg till översiktsplanen Vindkraft i Ljungby kommun, antagen av kommunfullmäktige 20 oktober Till samlad bebyggelse hör orterna: Bolmen, Byholma, Bäck, Guddarp, Hornsborg, Hölminge, Hörda, Kånna, Målaskog, Nöttja, Odensjö, Rya-Sunnetorpa, Tannåker, Toftaholm, Torset, Tuna och Vrå.

9 9 (21) Figur 1: Exempel på parklayout inom området Under tiden som tillståndsprocessen pågår kommer kompletterande mätningar av vindförhållanden att pågå. Mätningar kommer att pågå under minst ett år. Den planerade vindkraftparken bedöms producera maximalt ca 63 GWh/år räknat på 7 stycken vindkraftverk med en effekt om 3 MW. Detta motsvarar förbrukningen av hushållsel för ca villor per år. Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca ton, svaveldioxid med drygt 170 ton och kväveoxider med ca 160 ton per år. Utformning av hinderbelysning varierar med den totala höjden på vindkraftverken enligt rekommendation från Transportstyrelsen. Utformningen kommer att slutligen bero på vilket vindkraftverk som byggs. Vilken typ av förankring av vindkraftverk i marken som krävs beror på de grundläggningsförhållanden som råder på platsen där verken ska uppföras. Det troligaste är att verken kommer att förankras med s.k. gravitationsfundament, vilket innebär att ett tungt betongfundament gjuts ner i marken. De dynamiska och statiska laster som vindkraftverk ger upphov till leds ner i detta betongfundament. Ett normalt gravitationsfundament upptar en yta på upp till 500 m 2. Ytterligare planer på att etablera vindkraft finns från andra projektörer bredvid Gothia Vinds planerade park samt ca 3 km sydväst om föreliggande projektområde och ca 5

10 10 (21) km västsydväst om projektområdet. Vidare finns även planer att uppföra två vindkraftverk ca 400 meter söder om GVAB:s planerade vindkraftverk. Tillstånd för dessa projekt ingår inte i föreliggande ansökan, men projektens sammanvägda konsekvenser, de så kallade kumulativa konsekvenserna, kommer att beskrivas i den planerade MKB:n. 7.2 Vägar Planerad etablering av vindkraftverk innebär att vissa av de befintliga vägarna måste förstärkas och breddas för att klara transporterna under byggfasen. Viss nyanläggning av väg kommer troligtvis att krävas i området. Den slutliga vägsträckningen kommer att vara beroende av var i området vindkraftverken får sin slutliga placering. Under projektets gång kommer vägdragningen att utredas mer ingående. En förstudie över möjliga väganslutningar har genomförts inom ramen för projektet. I dagsläget utgörs det troligaste tillfartsalternativet av väg från samhället Hamneda söderut in i projektområdet. I mesta möjligaste mån kommer befintliga vägar att väljas, men förstärkning och nybyggnation kommer att vara nödvändig. Kring meter ny väg bedöms behövas anläggas och m befintlig väg behövas breddas. Vägarna måste vara av en minsta, erforderlig bredd på 5,5 meter, men vid tvärare kurvor kan bredder uppemot 10 m krävas. Förstärkningen av vägen sker i tre lager på varandra, enligt nedan figur. Figur 2: Vägsektion för breddning av väg och ny väg Vidare anläggs även en montageplats invid varje vindkraftverk för kranen som ska uppföra vindkraftverken. Varje montageplats kommer uppta en yta av ca 1850 m 2. Det material som kommer att tas i anspråk till byggnation av väg och montageplats planeras att hämtas från de mest närbelägna täkterna, i detta fall troligtvis bergtäkt vid Stavsätra, ca 6 km från projektområdet. Vissa mindre vattendrag och våtmarker kan komma att beröras i samband med förstärkning/anläggning av vägar och vid kabeldragning. Om det i samband med väg- och kabeldragning blir aktuellt med någon form av vattenverksamhet kommer anmälan alternativt ansökan enligt 11 kap MB lämnas in om så krävs med beaktande av allmänna och enskilda intressen.

11 11 (21) 7.3 Elanslutning Elanslutningen av vindkraftverken kommer troligtvis att ske till någon av de regionala ledningarna som är belägna i närheten av projektområdet. E.ON är nätägare i området och projektering av elanslutningen kommer att göras i samråd med dem. E.ON är även ägare av den 20 kv-ledning som löper genom projektområdet. El- och optokabel kommer att förläggas längs planerad vägsträckning för att minska ingreppen i natur- och kulturmiljön. Anslutningen kommer att i första hand genomföras med markförlagda kablar. En förstudie avseende vindkraftparkens anslutningsmöjligheter är genomförd inom ramen för projektet. Samtliga vindkraftverk ansluts via ett antal mindre transformatorstationer och en kopplingsstation till elnätet via en anslutningspunkt. I dagsläget utgörs den troliga anslutningspunkten av regionstation i Traryd ca 12 km från projektområdet. Transformatorstationerna planeras i vindkraftverkens direkta närhet och kopplingsstationen centralt i projektområdet. Markförlagd kabel planeras ändå fram till anslutningspunkten. Kabeln kommer i möjligaste mån att förläggas i marken i samband med anläggandet av vägarna. 8 Naturmiljö Aktuellt projektområde är ett relativt flack skogslandskap med inslag av hyggen. Huvuddelen av området är likartat och utgörs av produktionsbarrskog med omgivande och insprängda sumpskogar samt dikade och idag till stora delar trädbärande våtmarker. Odlingslandskap finns främst i dalarna utmed Lagan i väster och Lillsjön/Prästebodaån i öster. Stora delar av området har låga naturvärden p.g.a. omfattande dikningar och skogsbruk. Huvuddelen av biotoperna utgörs av sumpskogsmiljöer eller vattendrag i anslutning till vägar. Inom projektets närområde finns inte några naturreservat, Natura 2000-områden, riksintressen för naturvård eller biotopskydd. Inom ramen för projektet har en biotopkartering och naturvärdesbedömning genomförts. Denna inkluderar dels projektområdet, men även naturmiljön kring de anslutningsvägar som kan vara aktuella. Områden med naturvärden kategoriseras i klasser enligt följande: Klass 1 unika naturvärden Klass 2 höga naturvärden Klass 3 naturvärden Inom projektområdet finns inga områden enligt klass 1, 2 områden enligt klass 2 och 8 områden enligt klass 3, se nedan figur. Inget vindkraftverk avses att placeras inom dessa områden.

12 12 (21) Figur 3: Naturvärden och parklayoutexempel. Inom ramen för projektet har även en förstudie över närområdets fågelliv genomförts. Förstudien utfördes under mars-april Information har inhämtats från ornitologiska rapporter och offentliga register såsom Artportalen och Artdatabankens observationsdatabas. Biotoper har även studerats via flygfoton. Även fysisk inventering på plats har genomförts genom att alla hörda och observerade fåglar antecknats, liksom spår som spillning, bon och hackmärken. Resultatet visar att området bör vara av litet värde 5 Naturcentrum AB, Fåglar och fladdermöss Hamneda underlag för vindkraftsetablering och MKB,

13 13 (21) för fågelfaunan då det utgörs av täta planteringar och kalhyggen. Viktiga våtmarker har torrlagts av dikningssystem. De arter som bedöms som mest vindkraftskänsliga och naturvårdsintressanta och som påträffats under häckningstid är tjäder och orre inom projektområdet, trana och röd glada i projektområdets utkanter samt storlom och fiskgjuse i projektområdets närområde. Vidare har även en fladdermusförstudie 6 genomförts. Studien genomfördes under april Tillvägagångssättet var fältinventering samt studier av flygfoton för att finna lämpliga biotoper. Några fladdermusobservationer har tidigare ej gjorts inom eller i anslutning till inre utredningsområdet. Några observationer finns ej inlagda i Artportalen. Projektområdet består till största delen av för fladdermöss trivial natur. Strax utanför finns det dock några områden som bedöms ha vissa förutsättningar att kunna utgöra jakt- och boendemiljöer för fladdermöss. Enligt Länsstyrelsen i Kronobergs län 7 berörs inte aktuellt projektområde av något landskapsbildsskydd. 9 Kulturmiljö Det finns två områden av riksintresse för kulturmiljövård, Hamneda och Römningeområdet, i projektets närområde, se figur 5. Hamneda ligger nordväst om aktuellt projektområde på ett avstånd av ca 1,5 km. Hamneda är en centralbygd vid ett viktigt kommunikationsstråk som ger en uppfattning om kyrkans, gästgivargårdens och stationens betydelse för samhällsutvecklingen. 8 Hamneda är ett sockencentrum vid Lagaån med skola och sockenstuga. Här finns en nygotisk kyrka och en ruin av en 1100-tals kyrka. Det finns gästgivargård, milstolpe och stenvalvsbro intill gamla riksvägen. Hamneda är ett välbevarat stationssamhälle från tiden omkring år Även förhistoriska gravfält, två runstenar, äldre stenbundna åkrar samt en borgruin finns i området. 9 Ungefär 3,5 km sydost om planerad vindkraftpark ligger området av riksintresse för kulturmiljö Römningenområdet. Kring sjön Römningen finns fornlämningsmiljöer med ett av landets tätaste bestånd av hällkistor 10 med anslutande strandknutna boplatser från yngre stenåldern och övergångstiden mot äldre bronsåldern Naturcentrum AB, Fåglar och fladdermöss Hamneda underlag för vindkraftsetablering och MKB, Länsstyrelsen i Kronobergs län, muntligen Länsstyrelsen i Kronobergs län, Ljungby kommun, Planavdelningen, Översiktsplan för Ljungby kommun, antagen av kommunfullmäktige 1 juni Hällkista är en rektangulär stenkammare eller gravbyggnad. 11 Länsstyrelsen i Kronobergs län,

14 14 (21) Figur 4: Riksintressen för kulturmiljövård i närheten av projektområdet. Ljungby kommuns kulturmiljöprogram tar upp två intresseområden i projektområdets närområde, Hamneda sockencentrum och Hå bondelandskap. Inom ramen för ansökan har en frivillig arkeologisk utredning genomförts. Vidare kommer även en kulturmiljökonsekvensbeskrivning (KMKB) att upprättas för att bedöma vindkraftsetableringens påverkan på kulturmiljön. Den frivilliga arkeologiska utredningen innefattar inventering i fält. Vid inventeringstillfället registrerades tio fos-

15 15 (21) sila åkrar bestående av röjningsröseområden, fem enstaka liggande röjningsrösen, två gränsmärken, två husgrunder och en hällkista. Ytterligare 16 tidigare registrerade lämningar besiktigades. Fasta fornlämningar betraktas som sårbara i och med att de har en särskild ställning i lagstiftningen. Om ingrepp ska ske i eller nära dessa lämningar krävs tillstånd från Länsstyrelsen. De två torplämningarna i området är också sårbara. Nedan figur redovisar de lämningar som registrerats i den frivilliga arkeologiska utredningen. Figur 5: Kulturmiljövärden och parklayoutexempel De tre vindkraftverk som i dagsläget planeras inom fornåker planeras enbart på platser där ingrepp redan förekommer. Detta innefattar platser där vändplats finns anlagd inom fornåkerområde eller längs väg som löper genom fornåkerområde. Vindkraftverkens slutliga placering kommer fastställas så att påverkan på områdets kulturmiljö i mesta möjliga mån undviks utifrån den bedömning som görs i den kommande KMKB:n. GVAB för löpande diskussion med länsstyrelsen för att säkerställa detta. I denna diskussion kommer även länsstyrelsen ta ställning till om ytterligare utredningar är nödvändiga såsom arkeologisk förundersökning eller arkeologisk utgrävning.

16 16 (21) 10 Friluftsliv Inom projektområdets närområde finns inte något riksintresse för friluftsliv. De värden för friluftslivet som finns i området är framförallt möjligheten till jakt. I övrigt pågår aktiviteter som friluftsliv i form av t ex skogspromenader, svamp- och bärplockning och fiske i närliggande sjöar och åar. I den sydvästra delen av Tuvesjön finns en badplats. På den östra sidan om Hängasjön ligger en fritidsby vid namn Sjöholmen. I öster ligger Håå kursgård som är en kursgård för meditation. Avståndet mellan kursgården och vindkraftsparken är ca 1,7 km. Till kursgården kommer människor från Europa och Skandinavien, men även från Asien, Australien och Amerika. Även närområdet i form av skogen, åkrarna, sjöarna nyttjas genom promenader, kanotpaddling, rodd av eka eller ridning av kursgårdens hästar. Eventuell påverkan på friluftslivet kommer att redovisas i MKB:n. 11 Landskapsbild Vid en etablering av vindkraftverk påverkas landskapsbilden. Påverkan på landskapsbilden är dock beroende av vilken typ av landskap som finns i projektområdet. I aktuellt projektområde utgörs landskapet av ett höglänt utmarksområde på mellan 140 till 170 meter över havet. Topografin i området är svagt böljande med några mindre höjdryggar. De skogsbeklädda markerna i området har en tydlig karaktär av ödemark. Skogen är grundläggande för denna upplevelse. För att illustrera den visuella påverkan kommer fotomontage att tas fram och dessa kommer att visas på samrådet till vilket detta dokument är underlag till. 12 Ljud Ljud från vindkraftverk uppkommer i huvudsak p.g.a. rotorbladens passage genom luften, s.k. aerodynamiskt ljud. Det aerodynamiska ljudet har stora likheter med naturligt vindbrus från träd och buskar vilket kan leda till maskering av vindkraftljudet vid höga vindhastigheter. Moderna vindkraftverk avger inget nämnvärt maskinbuller då de är väl ljuddämpade. Ljudnivån avtar med avståndet från vindkraftverken då ljudenergin fördelas över ett större område. 12 Det finns idag inte några fastställda riktvärden för ljud från vindkraftverk. Enligt gällande rättspraxis tillämpas istället Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärden för externt industribuller. Riktvärdet utomhus nattetid vid bostäder är 40 db(a) ekvivalent ljudnivå och 55 db(a) momentan ljudnivå. Utanför arbetslokaler för ej bullrande verksamhet gäller 50 db(a). Om ljudet ofta förekommer med impulser och/eller hörbara tonkomponenter skärps riktvärdena med 5 db(a)-enheter. 13 Ljudbidraget från de moderna verk som kan komma ifråga i detta fall innehåller varken impulsljud eller hörbara tonkomponenter. 12 Boverket, Vindkraftshandboken planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden, januari Naturvårdsverket, Riktlinjer för externt industribuller, Råd och riktlinjer 1978:5, omtryck 1983.

17 17 (21) För vindkraftverk har man valt riktvärdet 40 db(a), en nivå som för annat externt industribuller endast rekommenderas nattetid. Detta beror troligen på att ljudet från vindkraftverk pågår kontinuerligt till skillnad från t ex en förbipasserande bil. I figur 6 visas en jämförelse mellan olika ljudnivåer. Figur 6: Ljudtrycksnivån för vanligt förekommande buller. Nedan figur visar den beräknade ljudspridningen för den parklayout som är den idag mest aktuella och som redovisats ovan. Beräkningen grundas på en modell benämnt Nord2000 vilken i allmänhet anses spegla ljudets spridning i skogsmiljö väl. Denna modell tar hänsyn till områdets topografi och markbeskaffenhet samt inverkan från vind och temperatur för att på bästa möjliga sätt beskriva ljudets spridning. Beräkningsmodellen är gemensamt framtagen av de nordiska länderna med finansiering av bland annat Naturvårdsverket och beskrivs av Naturvårdsverket som en mer detaljerad modell där fler akustiska fenomen tas hänsyn till i jämförelse med andra använda modeller Naturvårdsverket 2009, Ljud från vindkraftverk reviderad rapport 6241

18 18 (21) Figur 7: Beräknad ljudspridning från redovisat parklaoutexempel. Även om placeringen av vindkraftverken kan komma att förändras kommer valet av placering göras så att ljudnivån inte ska överstiga 40 db(a) vid närliggande bostäder. Förändras parklayouten kommer detta verifieras med nya ljudberäkningar. I byggfasen uppkommer buller vid transporter till och från anläggningsplatsen, när vägar förstärks och anläggs, vid markarbeten i projektområdet samt vid etablering av vindkraftverk. Anläggningsfasen pågår dock under en begränsad period. Naturvårdsverket har utfärdat allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:14). De allmänna råden är tillämpliga under byggnationsfasen av verksamheten och bolaget avser att innehålla de riktvärden och arbetstider som följer av de allmänna råden. Projektområdet är redan idag under vissa perioder påverkat av ljud eftersom det används för rationellt skogsbruk. Under perioder med avverkning, gallring och timmertransporter uppkommer ljud inom området. Etableringsplatsen har ett vindutsatt läge vilket tillför naturligt vindbrus från träd och buskar, vilket periodvis kan bidra till en maskering av vindkraftljudet. 13 Skuggor Skuggor kan uppkomma från vindkraftverkens rotorblad vid soligt väder. Dessa rör sig snabbt och kan uppfattas som störande om de sträcker sig till närliggande bostadshus. När solen står lågt, vid soluppgång och solnedgång, kastas skuggorna som längst. Detta inträffar främst under vintermånaderna. Skuggornas skärpa mattas av på längre avstånd från vindkraftverken vilket medför att störningen minskar. På ett avstånd längre än ca 2

19 19 (21) km från vindkraftverk är skuggorna normalt inte längre synliga. Skuggorna begränsas av terrängens utseende varför skuggeffekterna i det aktuella området minskar p.g.a. att skogen till viss del skymmer. Det finns inte några fastställda och rättsligt bindande riktvärden för skuggor från vindkraftverk. Boverket rekommenderar dock att antalet skuggtimmar inte överskrider 8 timmar per år eller 30 minuter per dag. 15 Tiden avser den tid som skuggor faktiskt får uppkomma vid en bostad. I aktuellt fall kommer skuggorna att begränsas av den skog som finns i området. Om problem med skuggeffekter ändå skulle uppkomma kan dessa begränsas genom att skuggurkoppling sker på det vindkraftverk som orsakar effekten. Vindkraftverken stoppas då under den tid som problem med skuggeffekter uppkommer. På moderna vindkraftverk finns skuggurkoppling som en funktion. Vindkraftverkens skuggning kommer att beräknas inom ramen för föreliggande ansökan. 14 Risk och säkerhet De flesta olyckor som har uppkommit vid en vindkraftsetablering är skador i samband med uppförande, avveckling, service och underhåll, bland annat till följd av att säkerhetsvajrar lossnat samt klämskador och fall från ställningar. Dessa moment innefattar arbete på hög höjd vilket innebär större risker och därav är särskilda försiktighetsåtgärder förskrivna av bland annat Arbetsmiljöverket. Olyckor i samband med drift av vindkraftverk är mycket ovanliga. 16 Under mycket speciella förhållanden kan risk för isbildning och iskast föreligga. Isbildning uppkommer främst i kallt klimat och på högre höjder. För att detta fenomen ska inträffa krävs att vindkraftverken har stått stilla en längre tid i kallt och fuktigt klimat. Hård snö eller is kan då ha fått fäste på vindkraftverkets vingar och riskerar då att slungas iväg när rotorn återigen börjar snurra. Företeelsen är mycket ovanlig och problem med nedisning har uppkommit främst på högre höjder och i samband med speciella väderförhållanden, såsom dimma följt av frost och underkylt regn. Klimatet i Hamnedatrakten är inte sådant att risk för återkommande nedisning föreligger och därav är risken för iskast mycket liten. Brand i vindkraftverk är relativt ovanligt. De vanligaste orsakerna till att brand uppkommer är åsknedslag eller elfel bl.a. till följd av bristande underhåll. För det fall brand uppkommer sker detta främst i verkens slutna utrymmen vilket medför att spridningsrisken inte är särskilt stor. Vid driften av vindkraftparken kommer regelbunden service och underhåll att genomföras för att säkerställa optimal drift och minimera risker för driftsavbrott. Vidare kommer vindkraftverken att bevakas kontinuerligt genom automatiska kommunikationssystem. Här registreras till exempel eventuella snedbelastningar i vindkraftverkets rotor och andra driftstörningar som kan orsaka produktionsbortfall och förslitningsskador. 15 Boverket, Vindkraftshandboken planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden, januari Boverket 2009, Vindkraftshandboken, ISSN:

20 20 (21) 15 Preliminär innehållsförteckning MKB Nedan anges en preliminär innehållsförteckning till miljökonsekvensbeskrivningen: Icke teknisk sammanfattning 1. Administrativa uppgifter 2. Aktuellt projekt 3. Tillståndsporcessen 4. Nationell målsättning om förnyelsebar energi 5. Miljönytta 6. Lokalisering och alternativ 7. Förutsättningar i projektområdet 8. Framtagande av parklayout 9. Miljökonsekvenser Anläggnings- och byggnationsskedet - Vägsträckning och kabeldragning - Vattenområden - Strandskydd - Transporter - Ljudeffekter- och vibrationer - Risker i byggskedet Driftskedet - Planförhållanden - Skyddade områden och riksintresseområden - Naturvärden/Naturmiljö - Fåglar - Fladdermöss - Vilt - Kulturmiljö - Rekreation och friluftsliv - Markanvändning - Påverkan på landskapet - Ljud - Rörliga skuggor - Kumulativa effekter - Samlad störningsanalys vid närliggande bostäder - Hinderbelysning - Elektromagnetiska fält - Risk och säkerhet - Emissioner till luft - Påverkan på klimatet - Kemikalier - Avfall - Övrig påverkan under driftskedet Avvecklingsskedet

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län 1 (13) Ava Vindkraft AB Samrådsunderlag Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län Foto: Ava Vindkraftpark från Rödvikens Camping Fotoverkstan, Örnsköldsvik

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009

VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009 VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009 VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 Stadsbyggnadskontoret i Lund september

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring

Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring 1(13) VINDKRAFTPROJEKT BURSJÖLIDEN till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Förteckning över förebyggande åtgärder samt förslag till provisoriska villkor specifikt avseende påverkan på rennäring Nedan

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV !" Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL Samtliga förutsättningar och bedömningar är gjorda utifrån kända fakta i feb 2006 INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö

BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö 2009 10-30 ÄDp 5004 UTSTÄLLNINGSHANDLING BESKRIVNING tillhörande förslag till ändring av detaljplan för område vid LILLGRUND i Öresund i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN

SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN 2 Samrådsunderlag Vindpark Hån Samrådsunderlag Vindpark Hån 3 Samrådsunderlag Vindpark Hån Årjängs kommun, Värmlands län Underlag för samråd enligt Miljöbalken 6 kap 4. Utredning

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 Upprättad: 20131220 Projekt: Markbygden etapp 2 Reviderad: Ärende: Byggnader Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 1. Vad

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Upprättad: 2012-03-22 Uppdaterad: 2014-02-17 Innehåll 1 BAKGRUNDSINFORMATION... 1 1.1 OM PROJEKTET... 1 1.2 SYFTET MED SAMRÅDET... 1 1.3

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter.

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter. Att: Länsstyrelsen i Västerbotten län Miljöprövningsdelegationen 901 86 UMEÅ ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET, GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT VID FJÄLLBOHEDEN SÖKANDE Gothia Vind 11 AB Lokalkontor,

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Kraftö AB Stockholms Frihamn, Hus D, vån 2 115 56 Stockholm Kontaktperson: Björn Grinder, Miljöutredare Tfn 08-505 35 453 bjorn.grinder@krafto.se Inledning

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32 Vindkraftspolicy 1.1 Inledning Syftet med denna policy är: att förenkla handläggningen av etableringsärenden rörande vindkraft att klargöra vilka områden i kommunen som kan vara lämpliga för vindkraftsproduktion

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 S A M R Å D S U N D E R L AG PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 FEBRUARI 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 8 Ljud 8 Skuggor 10 Ljus

Läs mer

Samrådsunderlag inför utökat samråd

Samrådsunderlag inför utökat samråd Falkenberg den 4 januari 2005 Samrådsunderlag inför utökat samråd Vindkraftetablering i Kattegatt utanför Falkenberg Favonius AB lämnar som ett steg i ansökningsförfarandet enligt miljöbalken uppgifter

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer