HAMNEDA VINDKRAFTPARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAMNEDA VINDKRAFTPARK"

Transkript

1 HAMNEDA VINDKRAFTPARK Samrådsunderlag Bild från projektområdet WSP Environmental

2 2 (21) Innehållsförteckning 1 INLEDNING ADMINISTRATIVA UPPGIFTER BAKGRUND LOKALISERING PROJEKTOMRÅDET PLANFÖRHÅLLANDEN PROJEKTET VINDKRAFTVERK VÄGAR ELANSLUTNING NATURMILJÖ KULTURMILJÖ FRILUFTSLIV LANDSKAPSBILD LJUD SKUGGOR PRELIMINÄR INNEHÅLLSFÖRTECKNING MKB REFERENSER WSP Environmental Box Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

3 3 (21) 1 Inledning Gothia Vind AB (GVAB) utreder möjligheterna att etablera en vindkraftpark på kring 7 vindkraftverk i ett område ca 3,5 km söder om Hamneda i Ljungby kommun, Kronobergs län. Området är lokaliserat i ett område där produktionsskogsbruk bedrivs. Enligt 9 kap miljöbalken (MB) samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för uppförande och drift av en vindkraftpark i aktuell storlek. Det första steget i en tillståndsprocess är att genomföra samråd med bl a myndigheter och övriga berörda. Syftet med samrådet är att få in synpunkter som sedan kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med utformningen av parken. Uppgifterna om placering av verk och antal verk i föreliggande handling är därför preliminära och kan komma att förändras under arbetets gång. Nästa steg är att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inom ramen för ansökan. I MKB:n kommer projektets miljökonsekvenser bedömas och beskrivas. Dessa ska jämföras med ett nollalternativ, d.v.s. de konsekvenser som uppkommer utifall etableringen inte kommer till stånd. Synpunkterna som framkommit under samrådet ska också beaktas i arbetet med MKB:n. När MKB och ansökan är färdigställd inlämnas de till länsstyrelsen som kungör ärendet då handlingarna bedöms vara kompletta. Efter detta finns återigen möjlighet att lämna synpunkter på projektet för berörda. Synpunkter lämnas denna gång direkt till länsstyrelsen. Utifrån handlingar och inkomna synpunkter tar länsstyrelsen fram ett förslag till beslut som efter kommentarer från berörda leder till ett beslut i ärendet. För att länsstyrelsen ska kunna ta ett beslut krävs även att aktuell kommun tillstyrker projektet. WSP Environmental (WSP) har fått i uppdrag att bistå GVAB med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. 2 Administrativa uppgifter Administrativa uppgifter Anläggningens namn Adress Vindpark Hamneda Gothia Vind 10 AB Box Partille Organisationsnummer Projektledare/kontaktperson Elin Börjesson Telefonnummer e-post Konsult Telefonnummer Ola Trulsson, WSP Environmental Fastighetsbeteckningar Hänjarp 1:5, 2:9 samt Hällorna 1:19, 2:16 och 2:17 Kommun Ljungby kommun

4 4 (21) Län SNI kod Kronobergslän län B 40.90Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter. 3 Bakgrund Grundat på Sveriges medlemskap i Europeiska unionen och de mål angående förnyelsebara energikällor som uppställts inom gemenskapen föreligger ett på regeringsnivå uttalat mål om att en stor del av Sveriges totala energiproduktion ska komma från förnyelsebara energikällor. I juli 2009 fick Energimyndigheten i uppdrag av Regeringen att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet för att nå Regeringens uppsatta mål i nivå med 25 TWh förnybar el till år Uppdraget består av fyra deluppdrag och i oktober 2009 redovisade Energimyndigheten deluppdrag 1 ökad ambitionsnivå. Förutom att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet skulle Energimyndigheten enligt deluppdraget bl.a. också översiktligt bedöma de olika energislagens potentiella bidrag till måluppfyllelsen på 25 TWh förnybar el till år Ur rapporten för deluppdrag 1 kan utläsas att landbaserad vindkraft kan komma att bidra med en stor andel för att nå målet till år År 2008 producerade vindkraften ca 2 TWh medan produktionen år 2020 enligt Energimyndighetens beräkningar kan komma att bidra med uppemot 12 TWh. Resultatet av Energimyndighetens utredning innebär således att det i dagsläget finns faktiska förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft med en produktion på upp till 12 TWh till år Detta innebär i praktiken att det från dagens knappt 900 vindkraftverk krävs en utbyggnad av ca vindkraftverk beroende på effekt. Detta förutsätter också att vindkraftverken lokaliseras till bra vindlägen. Under ca 7 till 8 driftmånader producerar ett vindkraftverk den energi som krävs för tillverkningen av verket. Om man summerar den energi som krävs för tillverkning, byggnation, drift och nedmontering motsvarar detta ca 1 % av den totala energi som verket producerar under sin livslängd. Ett modernt vindkraftverk har en livslängd på år och kan därefter avvecklas och monteras ned utan att lämna några nämnvärda spår efter sig. Nedan redovisas omräkningsfaktorer för energi: Producerad energi mäts i kilowattimmar (kwh) och dess multipelenheter: kwh = 1 megawattimme(mwh); MWh = 1 gigawattimme (GWh); GWh = 1 terrawattimme (TWh) Produktionskapacitet mäts i kilowatt (kw) och dess multipelenheter: kw = 1 megawatt (MW); 1000 MW = 1 gigawatt (GW)

5 5 (21) 4 Lokalisering För att finna lämpliga områden för etablering av vindkraft studerar GVAB en stor mängd områden. GVAB utförde under 2009 utvärderingar av drygt 170 områden. Flertalet av dessa områden valdes bort i tidiga skeden. Aktuellt område har bedömts som lämpligt för etablering av vindkraft mot bakgrund av bland annat följande: Området innefattar bra vindlägen och är inte tätbefolkat Aktivt skogsbruk bedrivs inom området God möjlighet finns att ansluta vindkraftverken till elnätet Bra väganslutning finns inom området Tidiga utredningar av områdets natur- och kulturmiljöer har genomförts och dessa tyder på att en vindkraftsetablering är förenlig med områdets definierade värden. Därav avser GVAB att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och driva en vindkraftpark inom området. Arrendeavtal har upprättats med markägare och det som utreds är en vindkraftpark i storleksordningen kring 7 vindkraftverk. GVAB har den klara ambitionen att etableringen ska tillämpa bästa tillgängliga teknik, vilket innebär att även modeller av vindkraftverk som ej är tillgängliga på marknaden idag kan vara aktuella vid etableringstillfället. Teknikutvecklingen inom branschen pågår ständigt i form av nya modeller med annan omgivningspåverkan i form av ljud och skuggor samt annan vindoptimering. Alltså innebär ett angivande av exakta placeringar med fasta koordinater samt definition av en specifik vindkraftmodell att en framtida optimal lösning, med användandet av bästa tillgängliga teknik inte kan säkerställas. Beroende på vad som framkommer under projektets och samrådets gång överväger därför GVAB att ansöka om tillstånd för att uppföra vindkraftverk inom etableringsytor, d v s de ytor där etablering är lämplig utifrån ovan nämnda parametrar. Inom övriga ytor kommer då vindkraftverk inte att etableras. Dock presenteras den parklayout som i dagsläget är den mest aktuella i detta underlag. Vid valet av dessa etableringsytor och vid definitionen av den slutliga parklayouten beaktas följande parametrar: Platser med högt energiinnehåll i vinden prioriteras. Vindkraftverken etableras med ett tillräckligt avstånd från varandra så att vinden ska hinna återfå energi som förlorats efter den passerat genom ett vindkraftverks rotor. Verken placeras så att ljudnivån invid bostäder maximalt kommer att uppgå till 40 db(a) enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd för externt industribuller 1978:5 samt gällande praxis. Verken placeras så att antalet skuggtimmar vid bostäder hålls inom gällande praxis. Påverkan på natur- och kulturmiljö, landskapsbild, friluftsliv och övriga intressen i området. Påverkan ska hållas så låg som möjligt.

6 6 (21) God tillgång till infrastruktur så som elnät för anslutning och befintliga vägar. 5 Projektområdet Aktuellt projektområde är lokaliserat ca 3,5 km söder om Hamneda i Ljungby kommun, se figur 1. Projektområdet innefattar fastigheterna Hänjarp 1:5,Hänjarp 2:9, Hällorna 1:19,Hällorna 2:16 och Hällorna 2:17. I sydväst ligger byn Hornsborg, avståndet till byn från planerad vindkraftpark är ca 3,3 km. I öster ligger byn Hå på ett avstånd av drygt 2 km. Enstaka bebyggelse finns i Hänjarp, Storegården, Granholmen, Nybygget, Bohok, Hökhult, Hällorna, Edäng och Norratorp. Avståndet till denna bebyggelse är från vindkraftparken ca 0,7-1 km. Väg E4 går i nord-sydlig riktning ca 2,4 km väster om planerad vindkraftpark. Vattendrag och sjöar som finns i närheten av aktuellt projektområde är Lagan, Prästebodaån, Lillsjön, Hängasjön, Tuvesjön och Enesjön. I utkanten av projektområdet ligger våtmarksområdet Gölsjön. Till närmaste kommungräns, Älmhults kommun, är det drygt 2 km. Området är ett flackt skogsområde som till största delen består av granskog. Även kalhyggen efter stormen Gudrun finns i området. I området finns också våtmarker, mindre bäckar och skogsbilvägar. Skogsbruk är den huvudsakliga markanvändningen.

7 7 (21) Figur 1: Bild på aktuellt projektområde 6 Planförhållanden Översiktsplanen för Ljungby kommun antogs 1 juni 2006 av kommunfullmäktige. Av den framgår att år 2001 kom ca 40 % av energin i kommunen från förnyelsebara källor. Ett regionalt miljömål är att senast år 2010 ska hälften av energin komma från förnyelsebara källor. 1 1 Ljungby kommun, Planavdelningen, Översiktsplan för Ljungby kommun, antagen av kommunfullmäktige 1 juni 2006

8 8 (21) Några detaljplaner eller områdesbestämmelser finns inte i aktuellt projektområde. 2 Den 20 oktober 2009 antogs en vindkraftsplan av kommunfullmäktige. 3 I vindkraftsplanen redovisas lämpliga områden och områden fredat för vindkraft. Övriga områden benämns vara möjliga områden för vindkraft, men dessa får prövas från fall till fall. Det aktuella projektområde är varken utpekat som vindkraftsområde eller fredat från vindkraft. I vindkraftsplanen redovisas rekommendationer på avstånd till bebyggelse, större vägar, andra vindkraftparker m m. Minsta avståndet mellan vindkraftverk och tätort, detaljplanelagt område för bostäder och fritidshus, kyrkor samt samlad bebyggelse 4 ska vara minst m. Planen redovisar också rekommendationer för buller och skugga samt utformning av parken. Vindkraftsplanen kommer att beaktas ytterligare i samband med utformningen av den slutliga parklayouten samt arbetet med den MKB som kommer att upprättas inom ramen för tillståndsansökan. 7 Projektet 7.1 Vindkraftverk Som nämnts tidigare kan ingen given vindkraftsmodell anges i dagsläget. Det pågår en ständig utveckling inom teknikområdet för vindkraft. Miljöprövningen kommer istället att ske utifrån etablering inom utpekade ytor samt de ramvärden som gäller avseende ljud och skugga. De vindkraftverk som redovisas i detta samrådsunderlag representerar värsta fallet, vilket betyder att verken inte kommer att få större dimensioner än så. Etableringen innefattar kring 7 vindkraftverk med en maximal höjd om 200 meter och en effekt på max 3 MW. Det är inte möjligt att ange vindkraftverkens exakta placering, antal eller totalhöjd i nuläget eftersom projektet är i ett mycket tidigt skede. Vidare kommer verkens placering i möjligaste mån anpassas efter de synpunkter som framkommer under samrådet. Nedan figur redovisar den parklayout som är aktuell i dagsläget. 2 Ljungby kommun, mail Ljungby kommun, Tillägg till översiktsplanen Vindkraft i Ljungby kommun, antagen av kommunfullmäktige 20 oktober Till samlad bebyggelse hör orterna: Bolmen, Byholma, Bäck, Guddarp, Hornsborg, Hölminge, Hörda, Kånna, Målaskog, Nöttja, Odensjö, Rya-Sunnetorpa, Tannåker, Toftaholm, Torset, Tuna och Vrå.

9 9 (21) Figur 1: Exempel på parklayout inom området Under tiden som tillståndsprocessen pågår kommer kompletterande mätningar av vindförhållanden att pågå. Mätningar kommer att pågå under minst ett år. Den planerade vindkraftparken bedöms producera maximalt ca 63 GWh/år räknat på 7 stycken vindkraftverk med en effekt om 3 MW. Detta motsvarar förbrukningen av hushållsel för ca villor per år. Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca ton, svaveldioxid med drygt 170 ton och kväveoxider med ca 160 ton per år. Utformning av hinderbelysning varierar med den totala höjden på vindkraftverken enligt rekommendation från Transportstyrelsen. Utformningen kommer att slutligen bero på vilket vindkraftverk som byggs. Vilken typ av förankring av vindkraftverk i marken som krävs beror på de grundläggningsförhållanden som råder på platsen där verken ska uppföras. Det troligaste är att verken kommer att förankras med s.k. gravitationsfundament, vilket innebär att ett tungt betongfundament gjuts ner i marken. De dynamiska och statiska laster som vindkraftverk ger upphov till leds ner i detta betongfundament. Ett normalt gravitationsfundament upptar en yta på upp till 500 m 2. Ytterligare planer på att etablera vindkraft finns från andra projektörer bredvid Gothia Vinds planerade park samt ca 3 km sydväst om föreliggande projektområde och ca 5

10 10 (21) km västsydväst om projektområdet. Vidare finns även planer att uppföra två vindkraftverk ca 400 meter söder om GVAB:s planerade vindkraftverk. Tillstånd för dessa projekt ingår inte i föreliggande ansökan, men projektens sammanvägda konsekvenser, de så kallade kumulativa konsekvenserna, kommer att beskrivas i den planerade MKB:n. 7.2 Vägar Planerad etablering av vindkraftverk innebär att vissa av de befintliga vägarna måste förstärkas och breddas för att klara transporterna under byggfasen. Viss nyanläggning av väg kommer troligtvis att krävas i området. Den slutliga vägsträckningen kommer att vara beroende av var i området vindkraftverken får sin slutliga placering. Under projektets gång kommer vägdragningen att utredas mer ingående. En förstudie över möjliga väganslutningar har genomförts inom ramen för projektet. I dagsläget utgörs det troligaste tillfartsalternativet av väg från samhället Hamneda söderut in i projektområdet. I mesta möjligaste mån kommer befintliga vägar att väljas, men förstärkning och nybyggnation kommer att vara nödvändig. Kring meter ny väg bedöms behövas anläggas och m befintlig väg behövas breddas. Vägarna måste vara av en minsta, erforderlig bredd på 5,5 meter, men vid tvärare kurvor kan bredder uppemot 10 m krävas. Förstärkningen av vägen sker i tre lager på varandra, enligt nedan figur. Figur 2: Vägsektion för breddning av väg och ny väg Vidare anläggs även en montageplats invid varje vindkraftverk för kranen som ska uppföra vindkraftverken. Varje montageplats kommer uppta en yta av ca 1850 m 2. Det material som kommer att tas i anspråk till byggnation av väg och montageplats planeras att hämtas från de mest närbelägna täkterna, i detta fall troligtvis bergtäkt vid Stavsätra, ca 6 km från projektområdet. Vissa mindre vattendrag och våtmarker kan komma att beröras i samband med förstärkning/anläggning av vägar och vid kabeldragning. Om det i samband med väg- och kabeldragning blir aktuellt med någon form av vattenverksamhet kommer anmälan alternativt ansökan enligt 11 kap MB lämnas in om så krävs med beaktande av allmänna och enskilda intressen.

11 11 (21) 7.3 Elanslutning Elanslutningen av vindkraftverken kommer troligtvis att ske till någon av de regionala ledningarna som är belägna i närheten av projektområdet. E.ON är nätägare i området och projektering av elanslutningen kommer att göras i samråd med dem. E.ON är även ägare av den 20 kv-ledning som löper genom projektområdet. El- och optokabel kommer att förläggas längs planerad vägsträckning för att minska ingreppen i natur- och kulturmiljön. Anslutningen kommer att i första hand genomföras med markförlagda kablar. En förstudie avseende vindkraftparkens anslutningsmöjligheter är genomförd inom ramen för projektet. Samtliga vindkraftverk ansluts via ett antal mindre transformatorstationer och en kopplingsstation till elnätet via en anslutningspunkt. I dagsläget utgörs den troliga anslutningspunkten av regionstation i Traryd ca 12 km från projektområdet. Transformatorstationerna planeras i vindkraftverkens direkta närhet och kopplingsstationen centralt i projektområdet. Markförlagd kabel planeras ändå fram till anslutningspunkten. Kabeln kommer i möjligaste mån att förläggas i marken i samband med anläggandet av vägarna. 8 Naturmiljö Aktuellt projektområde är ett relativt flack skogslandskap med inslag av hyggen. Huvuddelen av området är likartat och utgörs av produktionsbarrskog med omgivande och insprängda sumpskogar samt dikade och idag till stora delar trädbärande våtmarker. Odlingslandskap finns främst i dalarna utmed Lagan i väster och Lillsjön/Prästebodaån i öster. Stora delar av området har låga naturvärden p.g.a. omfattande dikningar och skogsbruk. Huvuddelen av biotoperna utgörs av sumpskogsmiljöer eller vattendrag i anslutning till vägar. Inom projektets närområde finns inte några naturreservat, Natura 2000-områden, riksintressen för naturvård eller biotopskydd. Inom ramen för projektet har en biotopkartering och naturvärdesbedömning genomförts. Denna inkluderar dels projektområdet, men även naturmiljön kring de anslutningsvägar som kan vara aktuella. Områden med naturvärden kategoriseras i klasser enligt följande: Klass 1 unika naturvärden Klass 2 höga naturvärden Klass 3 naturvärden Inom projektområdet finns inga områden enligt klass 1, 2 områden enligt klass 2 och 8 områden enligt klass 3, se nedan figur. Inget vindkraftverk avses att placeras inom dessa områden.

12 12 (21) Figur 3: Naturvärden och parklayoutexempel. Inom ramen för projektet har även en förstudie över närområdets fågelliv genomförts. Förstudien utfördes under mars-april Information har inhämtats från ornitologiska rapporter och offentliga register såsom Artportalen och Artdatabankens observationsdatabas. Biotoper har även studerats via flygfoton. Även fysisk inventering på plats har genomförts genom att alla hörda och observerade fåglar antecknats, liksom spår som spillning, bon och hackmärken. Resultatet visar att området bör vara av litet värde 5 Naturcentrum AB, Fåglar och fladdermöss Hamneda underlag för vindkraftsetablering och MKB,

13 13 (21) för fågelfaunan då det utgörs av täta planteringar och kalhyggen. Viktiga våtmarker har torrlagts av dikningssystem. De arter som bedöms som mest vindkraftskänsliga och naturvårdsintressanta och som påträffats under häckningstid är tjäder och orre inom projektområdet, trana och röd glada i projektområdets utkanter samt storlom och fiskgjuse i projektområdets närområde. Vidare har även en fladdermusförstudie 6 genomförts. Studien genomfördes under april Tillvägagångssättet var fältinventering samt studier av flygfoton för att finna lämpliga biotoper. Några fladdermusobservationer har tidigare ej gjorts inom eller i anslutning till inre utredningsområdet. Några observationer finns ej inlagda i Artportalen. Projektområdet består till största delen av för fladdermöss trivial natur. Strax utanför finns det dock några områden som bedöms ha vissa förutsättningar att kunna utgöra jakt- och boendemiljöer för fladdermöss. Enligt Länsstyrelsen i Kronobergs län 7 berörs inte aktuellt projektområde av något landskapsbildsskydd. 9 Kulturmiljö Det finns två områden av riksintresse för kulturmiljövård, Hamneda och Römningeområdet, i projektets närområde, se figur 5. Hamneda ligger nordväst om aktuellt projektområde på ett avstånd av ca 1,5 km. Hamneda är en centralbygd vid ett viktigt kommunikationsstråk som ger en uppfattning om kyrkans, gästgivargårdens och stationens betydelse för samhällsutvecklingen. 8 Hamneda är ett sockencentrum vid Lagaån med skola och sockenstuga. Här finns en nygotisk kyrka och en ruin av en 1100-tals kyrka. Det finns gästgivargård, milstolpe och stenvalvsbro intill gamla riksvägen. Hamneda är ett välbevarat stationssamhälle från tiden omkring år Även förhistoriska gravfält, två runstenar, äldre stenbundna åkrar samt en borgruin finns i området. 9 Ungefär 3,5 km sydost om planerad vindkraftpark ligger området av riksintresse för kulturmiljö Römningenområdet. Kring sjön Römningen finns fornlämningsmiljöer med ett av landets tätaste bestånd av hällkistor 10 med anslutande strandknutna boplatser från yngre stenåldern och övergångstiden mot äldre bronsåldern Naturcentrum AB, Fåglar och fladdermöss Hamneda underlag för vindkraftsetablering och MKB, Länsstyrelsen i Kronobergs län, muntligen Länsstyrelsen i Kronobergs län, Ljungby kommun, Planavdelningen, Översiktsplan för Ljungby kommun, antagen av kommunfullmäktige 1 juni Hällkista är en rektangulär stenkammare eller gravbyggnad. 11 Länsstyrelsen i Kronobergs län,

14 14 (21) Figur 4: Riksintressen för kulturmiljövård i närheten av projektområdet. Ljungby kommuns kulturmiljöprogram tar upp två intresseområden i projektområdets närområde, Hamneda sockencentrum och Hå bondelandskap. Inom ramen för ansökan har en frivillig arkeologisk utredning genomförts. Vidare kommer även en kulturmiljökonsekvensbeskrivning (KMKB) att upprättas för att bedöma vindkraftsetableringens påverkan på kulturmiljön. Den frivilliga arkeologiska utredningen innefattar inventering i fält. Vid inventeringstillfället registrerades tio fos-

15 15 (21) sila åkrar bestående av röjningsröseområden, fem enstaka liggande röjningsrösen, två gränsmärken, två husgrunder och en hällkista. Ytterligare 16 tidigare registrerade lämningar besiktigades. Fasta fornlämningar betraktas som sårbara i och med att de har en särskild ställning i lagstiftningen. Om ingrepp ska ske i eller nära dessa lämningar krävs tillstånd från Länsstyrelsen. De två torplämningarna i området är också sårbara. Nedan figur redovisar de lämningar som registrerats i den frivilliga arkeologiska utredningen. Figur 5: Kulturmiljövärden och parklayoutexempel De tre vindkraftverk som i dagsläget planeras inom fornåker planeras enbart på platser där ingrepp redan förekommer. Detta innefattar platser där vändplats finns anlagd inom fornåkerområde eller längs väg som löper genom fornåkerområde. Vindkraftverkens slutliga placering kommer fastställas så att påverkan på områdets kulturmiljö i mesta möjliga mån undviks utifrån den bedömning som görs i den kommande KMKB:n. GVAB för löpande diskussion med länsstyrelsen för att säkerställa detta. I denna diskussion kommer även länsstyrelsen ta ställning till om ytterligare utredningar är nödvändiga såsom arkeologisk förundersökning eller arkeologisk utgrävning.

16 16 (21) 10 Friluftsliv Inom projektområdets närområde finns inte något riksintresse för friluftsliv. De värden för friluftslivet som finns i området är framförallt möjligheten till jakt. I övrigt pågår aktiviteter som friluftsliv i form av t ex skogspromenader, svamp- och bärplockning och fiske i närliggande sjöar och åar. I den sydvästra delen av Tuvesjön finns en badplats. På den östra sidan om Hängasjön ligger en fritidsby vid namn Sjöholmen. I öster ligger Håå kursgård som är en kursgård för meditation. Avståndet mellan kursgården och vindkraftsparken är ca 1,7 km. Till kursgården kommer människor från Europa och Skandinavien, men även från Asien, Australien och Amerika. Även närområdet i form av skogen, åkrarna, sjöarna nyttjas genom promenader, kanotpaddling, rodd av eka eller ridning av kursgårdens hästar. Eventuell påverkan på friluftslivet kommer att redovisas i MKB:n. 11 Landskapsbild Vid en etablering av vindkraftverk påverkas landskapsbilden. Påverkan på landskapsbilden är dock beroende av vilken typ av landskap som finns i projektområdet. I aktuellt projektområde utgörs landskapet av ett höglänt utmarksområde på mellan 140 till 170 meter över havet. Topografin i området är svagt böljande med några mindre höjdryggar. De skogsbeklädda markerna i området har en tydlig karaktär av ödemark. Skogen är grundläggande för denna upplevelse. För att illustrera den visuella påverkan kommer fotomontage att tas fram och dessa kommer att visas på samrådet till vilket detta dokument är underlag till. 12 Ljud Ljud från vindkraftverk uppkommer i huvudsak p.g.a. rotorbladens passage genom luften, s.k. aerodynamiskt ljud. Det aerodynamiska ljudet har stora likheter med naturligt vindbrus från träd och buskar vilket kan leda till maskering av vindkraftljudet vid höga vindhastigheter. Moderna vindkraftverk avger inget nämnvärt maskinbuller då de är väl ljuddämpade. Ljudnivån avtar med avståndet från vindkraftverken då ljudenergin fördelas över ett större område. 12 Det finns idag inte några fastställda riktvärden för ljud från vindkraftverk. Enligt gällande rättspraxis tillämpas istället Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärden för externt industribuller. Riktvärdet utomhus nattetid vid bostäder är 40 db(a) ekvivalent ljudnivå och 55 db(a) momentan ljudnivå. Utanför arbetslokaler för ej bullrande verksamhet gäller 50 db(a). Om ljudet ofta förekommer med impulser och/eller hörbara tonkomponenter skärps riktvärdena med 5 db(a)-enheter. 13 Ljudbidraget från de moderna verk som kan komma ifråga i detta fall innehåller varken impulsljud eller hörbara tonkomponenter. 12 Boverket, Vindkraftshandboken planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden, januari Naturvårdsverket, Riktlinjer för externt industribuller, Råd och riktlinjer 1978:5, omtryck 1983.

17 17 (21) För vindkraftverk har man valt riktvärdet 40 db(a), en nivå som för annat externt industribuller endast rekommenderas nattetid. Detta beror troligen på att ljudet från vindkraftverk pågår kontinuerligt till skillnad från t ex en förbipasserande bil. I figur 6 visas en jämförelse mellan olika ljudnivåer. Figur 6: Ljudtrycksnivån för vanligt förekommande buller. Nedan figur visar den beräknade ljudspridningen för den parklayout som är den idag mest aktuella och som redovisats ovan. Beräkningen grundas på en modell benämnt Nord2000 vilken i allmänhet anses spegla ljudets spridning i skogsmiljö väl. Denna modell tar hänsyn till områdets topografi och markbeskaffenhet samt inverkan från vind och temperatur för att på bästa möjliga sätt beskriva ljudets spridning. Beräkningsmodellen är gemensamt framtagen av de nordiska länderna med finansiering av bland annat Naturvårdsverket och beskrivs av Naturvårdsverket som en mer detaljerad modell där fler akustiska fenomen tas hänsyn till i jämförelse med andra använda modeller Naturvårdsverket 2009, Ljud från vindkraftverk reviderad rapport 6241

18 18 (21) Figur 7: Beräknad ljudspridning från redovisat parklaoutexempel. Även om placeringen av vindkraftverken kan komma att förändras kommer valet av placering göras så att ljudnivån inte ska överstiga 40 db(a) vid närliggande bostäder. Förändras parklayouten kommer detta verifieras med nya ljudberäkningar. I byggfasen uppkommer buller vid transporter till och från anläggningsplatsen, när vägar förstärks och anläggs, vid markarbeten i projektområdet samt vid etablering av vindkraftverk. Anläggningsfasen pågår dock under en begränsad period. Naturvårdsverket har utfärdat allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:14). De allmänna råden är tillämpliga under byggnationsfasen av verksamheten och bolaget avser att innehålla de riktvärden och arbetstider som följer av de allmänna råden. Projektområdet är redan idag under vissa perioder påverkat av ljud eftersom det används för rationellt skogsbruk. Under perioder med avverkning, gallring och timmertransporter uppkommer ljud inom området. Etableringsplatsen har ett vindutsatt läge vilket tillför naturligt vindbrus från träd och buskar, vilket periodvis kan bidra till en maskering av vindkraftljudet. 13 Skuggor Skuggor kan uppkomma från vindkraftverkens rotorblad vid soligt väder. Dessa rör sig snabbt och kan uppfattas som störande om de sträcker sig till närliggande bostadshus. När solen står lågt, vid soluppgång och solnedgång, kastas skuggorna som längst. Detta inträffar främst under vintermånaderna. Skuggornas skärpa mattas av på längre avstånd från vindkraftverken vilket medför att störningen minskar. På ett avstånd längre än ca 2

19 19 (21) km från vindkraftverk är skuggorna normalt inte längre synliga. Skuggorna begränsas av terrängens utseende varför skuggeffekterna i det aktuella området minskar p.g.a. att skogen till viss del skymmer. Det finns inte några fastställda och rättsligt bindande riktvärden för skuggor från vindkraftverk. Boverket rekommenderar dock att antalet skuggtimmar inte överskrider 8 timmar per år eller 30 minuter per dag. 15 Tiden avser den tid som skuggor faktiskt får uppkomma vid en bostad. I aktuellt fall kommer skuggorna att begränsas av den skog som finns i området. Om problem med skuggeffekter ändå skulle uppkomma kan dessa begränsas genom att skuggurkoppling sker på det vindkraftverk som orsakar effekten. Vindkraftverken stoppas då under den tid som problem med skuggeffekter uppkommer. På moderna vindkraftverk finns skuggurkoppling som en funktion. Vindkraftverkens skuggning kommer att beräknas inom ramen för föreliggande ansökan. 14 Risk och säkerhet De flesta olyckor som har uppkommit vid en vindkraftsetablering är skador i samband med uppförande, avveckling, service och underhåll, bland annat till följd av att säkerhetsvajrar lossnat samt klämskador och fall från ställningar. Dessa moment innefattar arbete på hög höjd vilket innebär större risker och därav är särskilda försiktighetsåtgärder förskrivna av bland annat Arbetsmiljöverket. Olyckor i samband med drift av vindkraftverk är mycket ovanliga. 16 Under mycket speciella förhållanden kan risk för isbildning och iskast föreligga. Isbildning uppkommer främst i kallt klimat och på högre höjder. För att detta fenomen ska inträffa krävs att vindkraftverken har stått stilla en längre tid i kallt och fuktigt klimat. Hård snö eller is kan då ha fått fäste på vindkraftverkets vingar och riskerar då att slungas iväg när rotorn återigen börjar snurra. Företeelsen är mycket ovanlig och problem med nedisning har uppkommit främst på högre höjder och i samband med speciella väderförhållanden, såsom dimma följt av frost och underkylt regn. Klimatet i Hamnedatrakten är inte sådant att risk för återkommande nedisning föreligger och därav är risken för iskast mycket liten. Brand i vindkraftverk är relativt ovanligt. De vanligaste orsakerna till att brand uppkommer är åsknedslag eller elfel bl.a. till följd av bristande underhåll. För det fall brand uppkommer sker detta främst i verkens slutna utrymmen vilket medför att spridningsrisken inte är särskilt stor. Vid driften av vindkraftparken kommer regelbunden service och underhåll att genomföras för att säkerställa optimal drift och minimera risker för driftsavbrott. Vidare kommer vindkraftverken att bevakas kontinuerligt genom automatiska kommunikationssystem. Här registreras till exempel eventuella snedbelastningar i vindkraftverkets rotor och andra driftstörningar som kan orsaka produktionsbortfall och förslitningsskador. 15 Boverket, Vindkraftshandboken planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden, januari Boverket 2009, Vindkraftshandboken, ISSN:

20 20 (21) 15 Preliminär innehållsförteckning MKB Nedan anges en preliminär innehållsförteckning till miljökonsekvensbeskrivningen: Icke teknisk sammanfattning 1. Administrativa uppgifter 2. Aktuellt projekt 3. Tillståndsporcessen 4. Nationell målsättning om förnyelsebar energi 5. Miljönytta 6. Lokalisering och alternativ 7. Förutsättningar i projektområdet 8. Framtagande av parklayout 9. Miljökonsekvenser Anläggnings- och byggnationsskedet - Vägsträckning och kabeldragning - Vattenområden - Strandskydd - Transporter - Ljudeffekter- och vibrationer - Risker i byggskedet Driftskedet - Planförhållanden - Skyddade områden och riksintresseområden - Naturvärden/Naturmiljö - Fåglar - Fladdermöss - Vilt - Kulturmiljö - Rekreation och friluftsliv - Markanvändning - Påverkan på landskapet - Ljud - Rörliga skuggor - Kumulativa effekter - Samlad störningsanalys vid närliggande bostäder - Hinderbelysning - Elektromagnetiska fält - Risk och säkerhet - Emissioner till luft - Påverkan på klimatet - Kemikalier - Avfall - Övrig påverkan under driftskedet Avvecklingsskedet

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Bilaga 2. Fotomontage från riksväg 25. VINDPARK LJUNGA. Miljökonsekvensbeskrivning 2011-12-27

Bilaga 2. Fotomontage från riksväg 25. VINDPARK LJUNGA. Miljökonsekvensbeskrivning 2011-12-27 Fotomontage från riksväg 25. VINDPARK LJUNGA 2011-12-27 2 (2) Innehåll ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING... 7 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 9 1 INLEDNING... 10 1.1 BAKGRUND... 10 1.2 TILLSTÅNDSPROCESSEN... 10

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

VINDPARK ÅRJÄNG BYN. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-03-26

VINDPARK ÅRJÄNG BYN. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-03-26 VINDPARK ÅRJÄNG BYN 2012-03-26 VINDPARK ÅRJÄNG BYN Sökande Gothia Vind 10 AB Box 231 431 23 Mölndal Tel: +46 31-33 66 590 Fax:+46 31-33 65 910 Org. nr: 556804-2443 Konsult WSP Environmental Box 574 20125

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län 1 (13) Ava Vindkraft AB Samrådsunderlag Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län Foto: Ava Vindkraftpark från Rödvikens Camping Fotoverkstan, Örnsköldsvik

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Vindpark Kånna, minnesanteckningar från samrådsmöte 2012-11-29

Vindpark Kånna, minnesanteckningar från samrådsmöte 2012-11-29 Vindpark Kånna, minnesanteckningar från samrådsmöte 2012-11-29 Bakgrund Den 29 november 2012 hölls det andra samrådsmötet för Vindpark Kånna i församlingshemmet i Kånna. Mötet genomfördes som ett öppet

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning Åmot-Lingbo vindpark Projektbeskrivning 2 projektbeskrivning tönsen projektbeskrivning åmot-lingbo 3 Åmot - Lingbo Om projektet Åmot - Lingbo OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet drivs av ett konsortium som består av: Kolmårdsvind

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen Bilaga 1.8 Protokoll från samråd med kommunen Samrådsmöte projekt Gunbjörbyn, Alltorp, Liane och Tisselskogs- heden Tid: 22 februari 2012 kl 14.00 Plats: Medborgarkontoret Mellerud Närvarande: Björn Hermansson

Läs mer

Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag

Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag Samråd enligt Miljöbalken September 2014 Medverkande SÖKANDE Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 3 Kontaktpersoner: Pia Hjalmarsson

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Miljökonsekvensbeskrivning Produktion: Enetjärn Natur AB 2012 2012-06-28 Om dokumentet NV Nordisk Vindkraft

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Vindkraftsprojekt Brattmyrliden. Samrådsunderlag samråd med allmänhet. Dnr: V-1105-08

Vindkraftsprojekt Brattmyrliden. Samrådsunderlag samråd med allmänhet. Dnr: V-1105-08 Vindkraftsprojekt Brattmyrliden Samrådsunderlag samråd med allmänhet Dnr: V-1105-08 Innehåll 1 BAKGRUND... 3 2 PROJEKTBESKRIVNING... 3 3 UTFORMNING... 5 3.1 Vindkraftverk... 5 3.2 Tillfartsvägar... 5 3.3

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

Fotomontage från Kinnareds kyrka. Avstånd till närmaste verk (JONA03) är ca 2,2 km. Vindkraftprojekt Jonsbo. Samrådsunderlag 2012-01-09.

Fotomontage från Kinnareds kyrka. Avstånd till närmaste verk (JONA03) är ca 2,2 km. Vindkraftprojekt Jonsbo. Samrådsunderlag 2012-01-09. Fotomontage från Kinnareds kyrka. Avstånd till närmaste verk (JONA03) är ca 2,2 km. Vindkraftprojekt Jonsbo Samrådsunderlag 2012-01-09 Dnr V1201-01 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Vindkraft...

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Väsman. Saxberget. Boberget. Gropberget. Fjällberget. Storstensberget. Norra Hörken

Väsman. Saxberget. Boberget. Gropberget. Fjällberget. Storstensberget. Norra Hörken Väsman Boberget Storstensberget Fjällberget Saxberget Gropberget Norra Hörken Boberget 440 möh Saxberget 439 möh Ljungåsens parkering Storstensberget Gropberget 455 möh 425 möh Fjällberget 466 möh Gravitationsfundament

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer