SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67"

Transkript

1 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl :35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren (S) Jonas Forsberg (S) Agneta Wessberg (M) Nils-Göran Andersson (S) Eleonore Jansson (M) Ingemar Visteus (M) Birgitta Nyhlén (FP) Christian Söderman (M) Ann-Sofie Holmertz, socialchef Charlotte Damberg, Enhetschef, kvalitet och verksamhetsstöd Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Tedborn, controller Tobias Wistrand, sekreterare Sekreterare... Tobias Wistrand Ordförande... Annicka Hörnsten Blommé (M) Justerande... Anette Dahlgren (S) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Närarkiv Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 2(22) 49 Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan att utse Anette Dahlgren (S) att tillsammans med ordföranden justera protokollet den 28 maj 2013 och att fastställda ärendelistan med tillägget att införande av A- och B-ärenden tillförs ärendelistan som nr. 19.

3 3(22) 50 Dnr 38/ Rapportering av ej verkställda beslut kvartal att notera informationen till protokollet. Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad förvaltningen rapporterat till Socialstyrelsen i fråga om ej verkställda beslut enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 1, Ett icke verkställt beslut under tidsperioden finns att redovisa. Det rör ett beslut om insats enligt 4 kap. 1 SoL i form av hemtjänst, serviceinsatser. Den sökande har efter beviljande av insatsen avböjt dess utförande. Tre månader efter att insatsen beviljats har därmed beslutet upphört att gälla. Erhållande av insatsen förutsätter ny ansökan. Det finns inga ej verkställda beslut enligt LSS, att redovisa. Beslutsförslag, , Katarina Riska Sammanställning av SoL-beslut - Kommunstyrelsen

4 4(22) Dnr 1/ Återrapportering handlingsplan efter verksamhetstillsyn Solbacken bostad med särskild service, LSS att notera informationen till protokollet En tillsyn av verksamheter som bedrivs enligt Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS, görs årligen. Så skedde även hösten Vid den tillsynen framkom ett antal brister vid verksamheten på Solbacken. Socialnämnden beslutade att begära in en kompletterande handlingsplan för hur dessa brister skall åtgärdas. Entreprenören för driften av verksamheten har nu inkommit med en handlingsplan av vilken det framgår ansvar och när de olika momenten skall vara genomförda. Ordföranden finner bifall till eget yrkande Handlingsplan för psykosociala miljön på Solbackens gruppbostad Tjänsteutlåtande, , Charlotte Damberg Beslutsförslag, , Charlotte Damberg

5 5(22) Dnr 5/ Inrapporterade avvikelser, synpunkter och klagomål januarimars 2013 att notera informationen till protokollet. Socialnämnden har antagit ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialförvaltningen. En viktig del av ett kvalitetsarbete är en väl fungerande hantering av avvikelser, synpunkter och klagomål. Inrapporteringen av dessa utgör en grund för hur arbetet med kvalitetsfrågor skall bedrivas vidare. Genom att ta lärdom av inrapporterade avvikelser, synpunkter och klagomål och förhindra att negativa händelser inträffar igen, uppnås bättre kvalitet i verksamheterna. Under första kvartalet 2013 har det fortlöpande rapporterats in avvikelser, synpunkter och klagomål till förvaltningen. Även entreprenörerna har egna system för avvikelsehantering. Förvaltningen erhåller även information från dessa. Tjänsteutlåtande, , Charlotte Damberg Beslutsförslag, , Charlotte Damberg

6 6(22) 53 Dnr 66/ Rapport från Vårdhygienronder på Särskilt boende för äldre att notera informationen till protokollet. Vaxholms stad har avtal med avdelningen för vårdhygien, Stockholms läns landsting. En del av avtalet omfattar att en hygiensjuksköterska gör s.k. vårdhygienronder på särskilt boende för äldre. Dessa hygienronder görs tillsammans med Medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef. Sådana hygienronder gjordes i december 2012 och januari I rapporterna redogörs för funna brister och förslag på åtgärder för att verksamheten skall leva upp till de krav som lagar och författningar ställer på vårdgivare och verksamhetschef avseende hygienfrågor. Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer, Cyrillus, Vaxholms stad. Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer, Framnäshagen, Vaxholms stad. Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer, Borgmästaregården, Vaxholms stad. Tjänsteutlåtande, , Charlotte Damberg Beslutsförslag, , Charlotte Damberg

7 7(22) 54 Dnr 149/ Redovisning av vidtagna förbättringsåtgärder, Norlandia Care AB att notera informationen till protokollet. Vid Socialnämndens möte den 10 april 2013 beslutades att Norlandia Care AB månatligen skall inkomma med redogörelse för vilka åtgärder och aktiviteter som vidtagits i kvalitetshöjande syfte utifrån den redovisade åtgärdsplanen. En redogörelse för vidtagna åtgärder och genomförda aktiviteter gör det möjligt för Socialnämnden att på ett konkret sätt följa i vilken utsträckning åtgärdsplanen följs. Beslutsförslag, , Charlotte Damberg Förteckning över utförda åtgärder Vaxholms äldreboende t.o.m

8 8(22) 55 Dnr 39/ Reviderade riktlinjer för hälso- och sjukvården i Vaxholms stad att anta de reviderade riktlinjerna för hälso- och sjukvården i Vaxholms stad. Det åligger Medicinskt ansvarig sjuksköterska att upprätta riktlinjer för den hälso- och sjukvård Socialnämnden i Vaxholms stad ansvarar för. Dessa riktlinjer revideras årligen och antas av Socialnämnden. Revideringen av riktlinjerna sker utifrån de förändringar som skett i regelverket. De av staden anlitade entreprenörer, vilka staden har ett hälso- och sjukvårdsansvar för, är enligt avtal skyldiga att följa MAS riktlinjer. Den föreliggande revideringen är främst av redaktionell karaktär. Ett avsnitt om blodtransfusion vid särskilt boende för äldre att lagts till. Beslutsförslag, , Charlotte Damberg

9 9(22) Dnr 37/ Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013, FoU Seniorium att notera informationen till protokollet. FoU Senioriums uppdrag är att initiera, stödja, bedriva och följa upp forskning och utveckling inom vård, omsorg, stöd och service till äldre människor i nordöstra Stockholm. Verksamhetens inriktning fastställs av styrgruppen bestående av socialchefer från de sex kommunerna samt handläggare från Stockholms läns landsting (Sll). FoU drivs tillsammans av Stockholms läns landsting och kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker, Lidingö och Vaxholm stad. Huvudman och arbetsgivare för FoU Senioriums medarbetare är Österåkers kommun. FoU Seniorium har inkommit med verksamhetsberättelse för 2012 och verksamhetsplan 2013 samt en ekonomisk redovisning för budget Socialförvaltningens bedömning är att handlingarna vittnar om en verksamhet i linje med uppdraget. Verksamhetberättelse 2012, Verksamhetsplan 2013 Beräknad budget 2013 Beslutsförslag,

10 10(22) 57 Anmälan av delegeringsbeslut Dnr 17/ att till protokollet notera redovisning av delegeringsbeslut. Anmälan av delegeringsbeslut Delegeringsbeslut

11 11(22) Dnr 12/ Tertialbokslut april att godkänna tertialbokslut april 2013 och att överlämna det för vidare beslut till kommunstyrelsen. Socialnämnden redovisar ett prognostiserat utfall för Tertial 1 med ett positivt utfall på ca 1,3 mkr. Efter genomförd analys bedöms årsprognos ge ett utfall med en budget i balans. Generellt för årsprognosen är att den är baserad på redan kända kostnader och volymer. En svårighet i prognosarbetet är att det för verksamheterna är svårt att förutse vilka ärenden som kan bli aktuella och vad det innebär kostnadsmässigt. Tertialrapport, Kommunstyrelsen

12 12(22) 59 Dnr 12/ Redovisning av ekonomiskt bistånd per maj 2013 att notera informationen till protokollet. Till Socialstyrelsen redovisas månatligen statistik över utbetalat försörjningsstöd i Vaxholms stad. Redovisningen presenteras även vid socialnämndens sammanträden. Fr.o.m redovisas även försörjningsstöd till flyktingmottagningens kvarvarande klienter. Det rör 6 7 hushåll som tidigare erhöll introduktionsersättning. Beslutsförslag, , Stina Sunedahl

13 13(22) Dnr 40/ Ansökan till Vinnova för genomförandefasen Testzon Äldreliv Nordost att medel skall ansökas från Vinnova för Testzon Äldreliv Nordost för perioden /sammanfattning En förstudie har genomförts av Äldreliv Nordost för att undersöka intresse och möjligheter att etablera och driva ett för nordostkommunerna gemensamt utvecklingsarbete inom äldreomsorgen, delfinansierat via Vinnova. Äldreliv Nordost har dessförinnan bedrivit omfattande utbildningar inom nordostkommunerna. Satsningen som helhet har rönt ett stort intresse inom regionen och nationellt. Ansökan för nya medel föreslås ställas till Vinnova för en genomförandefas för Testzon Äldreliv Nordost ska möjliggöra ett breddat lärande mellan kommunerna om olika utvecklingsfrågor och behov av förnyelse inom äldreomsorgen. Med testzonen ska kommunerna kunna få dels överblick av ett panorama av olika utvecklingsprojekt i nordostregionen, dels bättre möjligheter och stöd att driva egna projekt. På detta sätt ökar lärandet och förutsättningen för utvecklingsarbete för kommunerna även om man har en begränsad möjlighet att inom den egna kommunen arbeta med utvecklingsinitiativ. Testzonsarbetet innebär även ett fortsatt stöd för att utveckla äldrelivsbranschen i nordostregionen. För genomförandefasen finns ett medfinansieringskrav om 50% från Vinnova där kommunens medfinansiering är arbetstid från de kommunalt anställda. Detta behöver dock inte bidra till ytterligare arbetsuppgifter och kostnader då befintliga projekt och tänkta utvecklingssatsningar kan placeras i Testzonen och därmed räknas in i medfinansiering genom arbetstid.

14 14(22) Forts. SN 60 Tjänsteutlåtande, , Ann-Sofie Holmertz Beslutsförslag, , Ann-Sofie Holmertz - Socialchef

15 15(22) Dnr 29/ Kullö etapp 2 - synpunkter på ändring av detaljplan, ädp 364 att notera informationen till protokollet. Stadsbyggnadsförvaltningen har redovisat förslag på ändring av detaljplan för Kullö etapp 2, ädp I utställningshandlingarna ingår tillägg till planbestämmelser, tillägg till planbeskrivning, tillägg till genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse. Synpunkter ska vara stadsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 28 maj Socialförvaltningen har tagit del av informationen om förslag till ändring av detaljplanen och har ingenting att erinra. Tillägg till planbestämmelser Tillägg till plan beskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Beslutsförslag, , Ann-Sofie Holmertz - Stadsbyggnadsförvaltningen - planhandläggare

16 16(22) 62 Utvärdering av kontaktpolitiker Dnr 109/ att fortsätta med kontaktpolitiker i avvaktan på ny utvärdering som ska presenteras inför socialnämnden i maj 2014 att kontaktpolitiker senast dag innan ordförandeberedning ska anmäla verksamhetsbesök till ordföranden så att återrapportering tillförs ärendelistan för nästkommande nämndsammanträde. - Nämndsekrererare Vid socialnämndens sammanträde beslutade socialnämnden att införa kontaktpolitiker från socialnämnden gentemot socialförvaltningen. Kontaktpolitiker från socialnämnden besöker ett verksamhetsområde inom förvaltningen för att sedan rapportera intryck till övriga nämndsledamöter. Ordföranden har efterfrågat en uppföljning av kontaktpolitiker inför beslut i socialnämnden om eventuell fortsättning. Kontaktpolitiker och kontaktpersoner inom berörda verksamheter har därför besvarat varsin webenkät. Resultatet av enkäten ger stöd för en fortsättning av kontaktpolitiker i avvaktan på att ny utvärdering presenteras inför socialnämnden i maj Tjänsteutlåtande, , Tobias Wistrand

17 17(22) Dnr 82/ Föreningsbidrag fördelning av medlen 2013 att bevilja föreningsbidrag till följande föreningar: PRO Vaxholms pensionärsförening SPF Kastellet Väntjänsten BRIS Region Mitt Södra Roslagens Brottsofferjour Vaxholms Reumatikerförening NHR Södra Roslagen Hörselskadades förening i Täby RSMH I samma båt FUB i Södra Roslagen kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor Socialnämnden har i budget för 2013 avsatt kr till föreningsbidrag. Principen för fördelning är att mottagare ska vara föreningar med anknytning till nämndens verksamhetsområde som antingen har sin verksamhet förlagd till Vaxholm eller också har medlemmar som är bosatta i Vaxholm.

18 18(22) Forts. SN 63 Tjänsteutlåtande, , Tobias Wistrand Beslutsförslag, , Tobias Wistrand - Berörda föreningar - Nämndsekreterare

19 19(22) 64 Redovisning av utestående uppgifter Dnr 4/ att notera informationen till protokollet. Vid varje socialnämndsammanträde redovisar förvaltningen en förteckning över uppgifter som nämnden uppdragit åt förvaltningen (utestående uppgifter) och som ännu inte återrapporterats till nämnden. När en uppgift återrapporterats till nämnden stryks den från förteckningen. Redovisade utestående uppgifter till socialförvaltningen Beslutsförslag, , Tobias Wistran

20 20(22) 65 Förvaltningen informerar Dnr 6/ Ann-Sofie Holmertz informerade. En dialog sker med tekniska enheten angående åtgärder utifrån inspektion från Vårhygien vid Särskilt boende för äldre. Socialförvaltningen är i färd med att arbeta fram ansökan av medel för E- hälsofrågor. Medel kommer bl.a. kunna användas för upphandling av nytt system för trygghetslarm. Träffpunkt kanonen som är en samlingsplats för äldres föreningar har invigts. Socialförvaltningen ser över möjligheten att hyra ut lokaler till andra aktörer de tider då de inte används av äldreföreningar. Socialförvaltningen inväntar förslag från KSLs styrelse gällande avtal för kommunalisering av hemsjukvård. Staden ska i december månad ta ställning till avtal. Ansökan har gjorts om ansökan för stimulansmedel för införande av LOV inom hemtjänst. Semesterplanering är klar. Inom hemtjänst har vikarier under sommaren hittats. Maria Larsson har tillträtt som ny verksamhetschef för Norlandia Care AB. Rekryteringsarbete pågår för enhetschefstjänster. Problem med funktion av hiss på Cyrillus äldreboende har ännu inte åtgärdats, men staden har för avsikt att inom kort åtgärda problemen.

21 21(22) 66 Inkomna skrivelser KS 55/2013

22 22(22) 67 Dnr 96/ Införande av A- och B-ärenden att det i föredragningslistorna ska anges om ärendet kommer att föredras eller inte (A/B-ärenden). I nuläget används en stor del av socialnämndens sammanträdestid till handläggares föredragning av ärenden. Denna tidsåtgång torde kunna minskas avsevärt genom indelning vid ordförandeberedning i A och B- ärenden. De ärenden vars handlingar bedöms vara så informativa att föredragning inte är nödvändig sorteras in som A-ärenden och endast B-ärenden föredras. För att de förtroendevalda ska ha den information som krävs för beslutsfattande vid sammanträdet är det lämpligt att förtroendevald som upplever oklarhet i en viss fråga kontakta handläggare i god tid innan sammanträdet och ber om förtydligande. - Socialchef

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan

Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan 2(18) 110 Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan att utse Jonas Forsberg (S) att tillsammans med ordföranden justera protokollet den 21 oktober 2013 och att fastställa utsänd föredragningslista

Läs mer

Socialnämnd 2015-06-16

Socialnämnd 2015-06-16 1 av 15 Socialnämnd Plats och tid: Höken. kommuhuset, kl. 18:00-20:40 Beslutande: Ersättare: Annicka Hörnsten Blommé (M) Leslie Öqvist (FP) Anna Hansson (M) Rickard Gille (M) Viktor Pierre (M) Eleonore

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Vallentuna den 12 juni 2011

Vallentuna den 12 juni 2011 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-06-19 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24 1(20) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Backavik äldreboende, Nödinge kl 12:30-17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Dan Björk (M) Ingela Nordhall (AD) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer