Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)"

Transkript

1 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus (M), tj. ers. Nils-Göran Andersson (S), tj. ers. Ersättare Christian Söderman (M) Carina Östergren (C) Birgitta Nyhlén (FP) Eleonore Jansson (M) Övriga deltagare Ann-Sofie Holmertz, socialchef Charlotte Damberg, enhetschef kvalitets- och verksamhetsstöd Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Wallin, samordnare barn och ungdom/familj Sara Ahrén. t.f. enhetschef myndighetsutövning Tobias Wistrand, sekreterare Sekreterare... Tobias Wistrand Ordförande... Annicka Hörnsten Blommé (M) Justerande... Ingemar Visteus (M) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Närarkiv Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 70 Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan Ingemar Visteus (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 7 oktober Utsänd ärendelista fastställs.

3 71 Dnr 70/ Rapport från Attendo avseende övertagande av verksamhetsdrift för bostad med särskild service enligt 9 9. LSS och dagverksamhet enligt LSS i Vaxholm stad att Informationen noteras till protokollet. Rapportering om avtalsuppfölning ska redovisas socialnämnden vid sammanträdet Attendo omsorg tilldelades, efter genomförd upphandling enligt LOU, verksamhetsdrift för bostad med särskild service enligt 9 9. LSS och dagverksamhet enligt LSS i Vaxholm stad. Vid övertagandet presenterades en checklista, framtagen av upphandlingsenheten. Av checklistan framgick hur avtalsuppföljning skall ske. Avtalsuppföljning sker vid tre, sex, nio och tolv månader efter övertagandet. Av checklistan framgår även att det efter fyra månader skall överlämnas en redogörelse för hur övertagandet skett. Detta skall redovisas till nämnden. Då det nu gått fyra månader sedan övertagandet, har Attendo inkommit med en redogörelse för hur övertagandet organiserats i verksamheten. Därutöver har avtalsuppföljning skett efter tre månader. Ytterligare avtalsuppföljningar är inplanerade. Nästa kommer att ske i slutet av september. Attendo har sedan tidigare erfarenhet av att ta över verksamheter från andra entreprenörer. Därför fanns sedan tidigare manualer och checklistor för hur övertagandet skulle ske. Dessa har följts vid övertagandet. Det har omfattat kontakter med brukare, närstående, personal och representanter från Vaxholms stad. Övertagandet har skett enligt, av verksamheten upprättad, plan. Samarbetsformer är upprättade för att säkerställa att avtalet följs och att brukaren får den omsorg som denne är i behov av.

4 Forts SN. 71 Dnr 70/ Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att avrapportering om avtalsuppfölning ska redovisas socialnämnden vid sammanträdet Tjänsteutlåtande, , Charlotte Damberg Rapport om övertagande av verksamhetsdrift, Attendo - Enhetschef kvalitets- och verksamhetsstöd, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

5 Dnr 51/ Förlängning av avtal med Omsorgshuset i Stockholm AB Avtalet med Omsorgshuset förlängs med ett (1) år fr.o.m Omsorgshuset i Stockholm AB bedriver sedan insatser på uppdrag av Socialnämnden i Vaxholms stad. Insatserna omfattar personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Avtalet var på tre (3) år med möjlighet till förlängning om ett (1) år. Om Socialnämnden önskar förlänga avtalet skall detta meddelas utföraren senast ett halvår innan avtalets utgång. Detta medför att nämnden skall meddela Omsorgshuset i Stockholm AB om en eventuell förlängning senast per den För närvarande har 2 st. brukare personlig assistans via Omsorgshuset i Stockholm AB. Antalet brukare som har ledsagar- eller avlösarservice är för närvarande 15 st. Verksamheten har bedömts fungera väl. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

6 Forts. SN 72 Dnr 51/ Paragrafen justeras Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Ingemar Visteus (M), tj. ersättare Tjänsteutlåtande, , Charlotte Damberg - Omsorgshuset i Stockholm AB

7 73 Ansökan till tingsrätt om särskild förordnad vårdnadshavare

8 Dnr 51/ Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning De reviderade riktlinjerna för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning antas. Vid kommande revideringar av riktlinjer ska förändringar vara rödmarkerade i dokumentet. Förvaltningen har reviderat tidigare riktlinjer delvis med anledning av förändrad lagstiftning men även i syfte att ytterligare understödja ett rättssäkert samt tidsoch kostnadseffektivt handläggande. Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett stöd och en vägledning för att säkerställa en enhetlig handläggning och likvärdig behovsbedömning. I de förslagna riktlinjerna beskrivs det huvudsakliga innehållet i och syfte med respektive insats samt en schablon for tidsåtgången, för att tydliggöra vad som i normalfallet kan anses utgöra "skälig levnadsnivå" for den enskilde. Det är viktigt att framhålla att biståndshandläggaren vid avgörande av varje enskilt ärende är skyldig att göra en individuell bedömning. Utöver riktlinjerna utarbetar och reviderar förvaltningen rutiner och mer detaljerade beskrivningar av handläggning och stöd för biståndshandläggning. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att vid kommande revideringar av riktlinjer ska förändringar vara rödmarkerade i dokumentet.

9 Forts. SN 74 Dnr 51/ Tjänsteutlåtande, , Sara Ahrén Förslag till Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning - Enhetschef myndighetsutövning

10 75 Dnr 22/ Redovisning av försörjningsstöd per september 2014 Informationen noteras till protokollet. Till Socialstyrelsen redovisas månatligen statistik över utbetalat försörjningsstöd i Vaxholms stad. Redovisningen presenteras även vid socialnämndens sammanträden. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Tjänsteutlåtande, , Stina Sunedahl

11 76 Dnr 34/ Rapportering av ej verkställda beslut kvartal Informationen noteras till protokollet. Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal , som ej har verkställts inom tre månader efter beslut. Ett beslut enligt SoL rörande serviceinsatser samt ett beslut enligt SoL rörande omsorgsinsatser, båda besluten fattades i januari 2014, har rapporterats som ej verkställda. Skälet till detta är att den enskilde själv har valt att inte ta emot erbjudna insatser. Den enskilde är ambivalent om vad han eller hon vill trots konstaterade behov varpå regelbunden kontakt och uppföljning sker från förvaltningen. Ytterligare ett beslut sedan mars om daglig sysselsättning enligt SoL har rapporterats som ej verkställt. Den enskilde har dock erbjudits plats enligt överenskommelse, men själv valt att inte påbörja sysselsättning. Beslutet följs upp. Ett beslut sedan mars om ledsagning enligt SoL har inte varit möjligt att verkställa med anledning av den enskildes fysiska hälsa. t bevakas. Ett beslut från mars som gäller beviljade av särskilt boende enligt SoL har ej verkställts på grund av resursbrist. Den enskilde väntar på erbjudande om ledig plats och har i avvaktan på detta andra insatser i hemmet. Avslutningsvis har ett beslut sedan februari om avlösarservice enligt LSS rapporterats som ej verkställt. Skälet till detta är att familjen själv vill avvakta med verkställighet till skolstart hösten 2014 med anledning av att de vill anställa någon som den enskilde redan känner. t bevakas. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

12 Forts. SN 76 Dnr 34/ Tjänsteutlåtande, Sara Ahrén, Sammanställning av ej verkställda beslut. - Kommunfullmäktige - Vaxholms stads revisorer

13 77 Dnr 34/ Revidering av de Länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn Reviderade länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn antas Bifogat yttrande lämnas till kommunförbundet Stockholms län, med redaktionella ändringar. Socialnämnden har antagit länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden om ensamkommande barn. Kommunförbundet Stockholms län har meddelat behov av revidering av riktlinjerna som en följd både av omvärldsförändringar och av önskemål om tydlighet i förhållandet mellan kommunerna inom flera områden. Ett antal av länets kommuner har varit involverade i arbetet med en revidering och styrelsen inom Kommunförbundet Stockholms län beslutade rekommendera kommunerna att anta reviderade länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden om ensamkommande barn. Socialförvaltningen har upprättat ett förslag på yttrande att tillsända KSL tillsammans med socialnämndens beslut avseende godkännande av riktlinjerna. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

14 Forts. SN 77 Dnr 34/ Tjänsteutlåtande, , Tobias Wistrand Socialförvaltningens förslag på yttrande, Ensamkommande barn och ungdomar -Riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten, revidering Kommunförbundet Stockholms län

15 78 Dnr 47/ Socialjour nordost - uppföljning Informationen noteras till protokollet. De sju nordostkommunerna fattade 2012 beslut om att inrätta en gemensam socialjour. Socialjouren nordost startade sin verksamhet och inrymmer kommunerna Danderyd, Täby, Österåker, Vallentuna, Norrtälje, Vaxholm samt Lidingö. Socialnämnden har tagit del av uppföljning av socialjourens arbete. Vid sammanträdet beslutades att uppföljning ska redovisas nämnden även år Verksamhetschef för socialjour Nordost har gjort uppföljning av jourens arbete För perioden Uppföljningen bekräftar socialförvaltningens uppfattning att jouren fyller en viktig funktion för att avlasta förvaltningen och öka tillgängligheten för såväl allmänheten som den enskilde. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Tjänsteutlåtande, Tobias Wistrand - Verksamhetsberättelse 2013 Socialjouren Nordost, Verksamhetsplan 2014 Socialjouren nordost, Socialjouren Nordost Tertialrapport

16 79 Dnr 22/ Delårsbokslut, augusti 2014 med helårsprognos Informationen noteras till protokollet. Redaktionella ändringar ska göras i delårsbokslutet. Följande text i andra stycket på sid 8 tas bort: Kostnaden kommer att omfördelas till fler förvaltningar men socialnämnden får den största kostnaden då det är framförallt medarbetarna inom socialförvaltningen som kommer att använda dem. och ersättas med: Denna kostnad belastar tertialens utfall med drygt 121 tkr. Kostnaden kommer att omfördelas till kommunledningskontoret och socialnämndens investeringsbudget. Socialförvaltningen redovisar ekonomiskt utfall till och med augusti månad samt helårsprognos för 2014.

17 Forts. SN 79 Dnr 22/ Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att Redaktionella ändringar ska göras i delårsbokslutet. Följande text i andra stycket på sid 8 tas bort: Kostnaden kommer att omfördelas till fler förvaltningar men socialnämnden får den största kostnaden då det är framförallt medarbetarna inom socialförvaltningen som kommer att använda dem. och ersättas med: Denna kostnad belastar tertialens utfall med drygt 121 tkr. Kostnaden kommer att omfördelas till kommunledningskontoret och socialnämndens investeringsbudget. Delårsbokslut, augusti 2014 med helårsprognos Tjänsteutlåtande, , Ann-Sofie Holmertz - Controller socialnämnden

18 80 Dnr 43/ Yttrande mål- och budget Förvaltningens förslag till yttrande över mål och budget antas som nämndens yttrande och överlämnas till budgetberedningen för beaktande. Socialnämndens yttrande inför Mål- och budget Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Förslag yttrande till Mål- och budget Tjänsteutlåtande, , Ann-Sofie Holmertz - Ekonomienheten ekonomichef - Controller socialnämnden

19 81 Dnr 52/ Avtal om boendeplatser och hyresavtal för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn Socialchef uppdras teckna hyresavtal med Sollentuna kommun avseende lägenheter för ensamkommande barn på Ribbings väg 28 i Sollentuna. Socialchef uppdras teckna avtal med Vårljus om boendeplatser för ensamkommande barn på Vårljus ungdomsboende i Edsberg på Ribbings väg 28, Sollentuna. Sedan har Vaxholms stad ny överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. Enligt överenskommelsen ska Vaxholms stad hålla 5 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn. Tidigare överenskommelse gällde 3 boendeplatser. Det utökade antalet innebär behov att abonnera på ytterligare boendeplatser på annan ort då Vaxholm saknar egna boendealternativ för ändamålet. I oktober 2014 startar Vårljus ett nytt boende för ensamkommande flyktingungdomar i Sollentuna. Då Vaxholms stad har goda erfarenheter av Vårljus verksamhet inom detta område och mot bakgrund av det ökade platsbehovet föreslås staden ingå avtal om 3 platser på detta boende. Platserna gäller barn i åldern år. Avtal för själva lokalerna för boendet ingås mellan Vaxholms stad och Sollentuna kommun. Avtalet mellan Vaxholms stad och Vårljus rör boende, omvårdnad och stödinsatser. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

20 Forts. SN 81 Dnr 52/ Paragrafen justeras Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Ingemar Visteus (M), tj. ersättare Förslag på hyresavtal mellan Vaxholms stad och Sollentuna kommun Förslag på avtal mellan Vaxholms stad och Vårljus om boendeplatser för ensamkommande barn Tjänsteutlåtande, , Ann-Sofie Holmertz - Christer Halldelius, - Sollentuna kommun - Socialchef

21 82 Dnr 56/ Lokal överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruks- och beroendeproblem Socialnämnden antar lokal samverkansöverenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruks och beroendeproblem. Sedan 1 januari 2010 har landstinget och kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) en skyldighet att ingå en skriftlig överenskommelse om sitt samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk/beroende. Vaxholms stad har sedan tidigare undertecknat nedan överenskommelser: Länets överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning Länets BUS-överenskommelse som reglerar samarbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Policy får att förebygga och behandla missbruk och beroende. (Policyn från 2007 har förlängts till och med december 2015) Lokal överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller miss-bruks- och beroendeproblem, är nu utarbetad att gälla mellan socialnämnden i Danderyds kommun, socialnämnden i Vaxholm stad, Psykiatri Nordväst, PRIMA Barn- och vuxenpsykiatri AB, Beroendecentrum Stockholm, SLSO vårdcentralerna i Danderyd, Vaxholms vårdcentral, Kriminalvården och Försäkringskassan. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

22 Forts. SN 82 Dnr 56/ Tjänsteutlåtande, , Ann-Sofie Holmertz Lokal samverkansöverenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruks- och beroendeproblem - Controller socialnämnden

23 83 Dnr 10/ Godkännande för deltagande i Seniordagen Ordförandens deltagande i Seniordagen godkänns. Den 1 oktober genomförs 2014 års Seniordag på Hamngatan 50. Information och inspiration i frågor som berör seniorer kommer under dagen att delges äldre och andra intresserade. Programmet rymmer presentationer från såväl stadens verksamheter som andra aktörer. Socialnämnden har att ta ställning till ordförandens deltagande på Seniordagen. En förutsättning för erhållande av ekonomisk ersättning är socialnämndens godkännande av deltagande i Seniordagen. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Tjänsteutlåtande, , Tobias Wistrand - HR-enheten, Vaxholms stad, Martina Pettersson, Löneadministratör

24 84 Dnr 10/ Godkännande för deltagande i konferens Ung i Roslagen Ordförandens (M), Leslie Öqvists (FP), Carina Östergrens (C), och Dan Pierres deltagande i konferens Ung i Roslagen godkänns. Onsdagen den 29 oktober genomförs 10:e omgången av Ung i Roslagen. I år är Vallentuna kommun arrangör. Ung i Roslagen är en konferens för alla som är intresserade av eller arbetar med förebyggande arbete i Roslagen. Konferensen genomförs som ett samarbete mellan Danderyds kommun, Norrtälje kommun, Täby kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms Stad, Österåkers kommun samt Polismyndigheten i Stockholms län. Tema för dagen kommer att vara Skolan som skyddsfaktor och programmet rymmer föreläsningar, nätverksstunder och erfarenhetsutbyten inom temat. Socialnämnden har att ta ställning till ordförandens deltagande i konferensen. En förutsättning för erhållande av ekonomisk ersättning är socialnämndens godkännande av deltagande i konferensen. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att även Leslie Öqvists (FP), Carina Östergrens (C) och Dan Pierres deltagande i konferens Ung i Roslagen godkänns. Tjänsteutlåtande, , Tobias Wistrand - HR-enheten, Vaxholms stad, Martina Pettersson, Löneadministratör

25 85 Dnr 10/ Godkännande för deltagande i beredningsgrupp avseende särskilt boende för äldre Ordförandens deltagande i beredningsgrupp avseende särskilt boende för äldre godkänns. Som en del av planeringsarbetet inför byggnation av nytt särskilt boende för äldre träffar en politisk beredningsgrupp regelbundet kommunchef och involverade tjänstemän inom stadsbyggnadsförvaltningen. Socialnämnden har att ta ställning till ordförandens deltagande i beredningsgruppen. En förutsättning för erhållande av ekonomisk ersättning är socialnämndens godkännande av deltagande i beredningsgruppen. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Tjänsteutlåtande, , Tobias Wistrand - HR-enheten, Vaxholms stad, Martina Pettersson, Löneadministratör

26 Dnr 15/ Anmälan av delegeringsbeslut Redovisning av delegeringsbeslut noteras till protokollet. Anmälan av delegeringsbeslut Ordföranden yrkar att redovisning av delegeringsbeslut noteras till protokollet. Delegeringsbeslut

27 87 Dnr 11/ Redovisning av utestående uppdrag Informationen noteras till protokollet. Vid varje socialnämndsammanträde redovisar förvaltningen en förteckning över uppdrag som nämnden uppdragit åt förvaltningen (utestående uppdrag) och som ännu inte återrapporterats till nämnden. När ett uppdrag återrapporterats till nämnden stryks det från förteckningen. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Redovisade utestående uppdrag till socialförvaltningen Tjänsteutlåtande, Tobias Wistrand,

Socialnämnd 2015-06-16

Socialnämnd 2015-06-16 1 av 15 Socialnämnd Plats och tid: Höken. kommuhuset, kl. 18:00-20:40 Beslutande: Ersättare: Annicka Hörnsten Blommé (M) Leslie Öqvist (FP) Anna Hansson (M) Rickard Gille (M) Viktor Pierre (M) Eleonore

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna 21 maj 2015 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor kvalitetsansvarig Jard Larsson Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer