Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf."

Transkript

1 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M) Anette Dahlgren (S) Jonas Forsberg (S) Ersättare Christian Söderman (M) Carina Östergren (C) Eleonore Jansson (M) Ingemar Visteus (M) Nils-Göran Andersson (S) Övriga deltagare Ann-Sofie Holmertz, socialchef Charlotte Damberg, enhetschef kvalitets- och verksamhetsstöd Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tobias Wistrand, sekreterare Sekreterare... Tobias Wistrand Ordförande... Annicka Hörnsten Blommé (M) Justerande... Britt Ståhl (C) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Närarkiv Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 88 Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan Socialnämnden beslutar Britt Ståhl (C) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 28 oktober Utsänd ärendelista fastställs.

3 89 Dnr 61/ Lokalt vårdprogram för personer med demenssjukdom Socialnämnden beslutar att Det lokala vårdprogrammet för personer med demenssjukdom antas. Vårdprogrammet undertecknas av förvaltningschef och översändes till FoU Seniorium för vidare distribution till verksamhetschefer hos övriga huvudmän för undertecknande. Ärende Socialnämnden i Vaxholms stad beslutade den 24 september 2012 att anta överenskommelsen om vård av personer med demenssjukdom. Överenskommelsen gäller mellan kommunen och landstinget. Vaxholms stad har sedan 2007 arbetat aktivt med förebyggande åtgärder för personer med demens och deras närstående. Socialnämnden antog i december 2007 en policy för vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras närstående. Policyn baseras på de fyra hörnstenarna i den palliativa vårdfilosofin, en väl etablerad metod för vård av personer med demenssjukdom. Vaxholms stad är en föregångare i arbetet med vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras närstående. Enligt den tecknade överenskommelsen skall kommunen initiera framtagandet av ett lokalt vårdprogram för målgruppen. Under våren och sommaren 2014 har ett sådant tagits fram. Vårdprogrammet baseras på det arbetssätt som tillämpas i staden och har varit ett sätt att formalisera ett väl fungerande arbetssätt. I Vaxholms stad finns en s.k. Silviasyster i staben för socialförvaltningen. Denna funktion är snarast att likna vid en koordinator med uppgift att säkerställa en god och säker vård och omsorg om personer med kognitiva funktionsnedsättningar och deras närstående. Detta arbete sker i nära samverkan med andra funktioner såväl internt på förvaltningen som externt, t ex. vårdcentral och rehabilitering.

4 Forts. SN 89 Dnr 61/ En arbetsgrupp bestående av, förutom silviasyster och kvalitetschef/ medicinskt ansvarig sjuksköterska vid socialförvaltningen, verksamhetschefer från minnesmottagningen på Danderyds sjukhus, Vårdcentralen i Vaxholm samt primär vårdsrehabilitering och en projektledare från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, SLL, bildades. En projektledare från FoU Seniorium har varit sammankallande och ansvarat för sammanställningen av materialet. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till lokalt vårdprogram samt en informationsbroschyr med kontaktuppgifter till patienter och närstående. Arbetet med att ta fram lokala vårdprogram sker i samtliga kommuner i länet. En del har färdigställts tidigare under 2013 och Regionalt kommer FoU Seniorium under oktober månad ordna ett möte för samtliga ansvariga i respektive kommun för att samverka i frågan. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Tjänsteutlåtande, , Charlotte Damberg Lokalt samverkansprogram för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt i Vaxholms Stad Protokollsutdrag till: - Akt - Enhetschef kvalitets- och verksamhetsstöd, Medicinskt ansvarig sjuksköterska - FoU Seniorium

5 Dnr 9/ Uppföljning av verksamhet vid särskilt boende Socialnämnden beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Vid Socialnämndens sammanträde i november 2013 redovisades resultatet av en uppföljning gjord på Särskilt boende i augusti Uppföljningen omfattade såväl vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen som hälso- och sjukvård. Uppföljningen visade på ett antal förbättringsområden. Vid Socialnämndens möte i december 2013 presenterade verksamhetschef Katarina Rilegård hur förbättringsarbetet planeras för 2014 samt vilka organisatoriska förändringar som skall genomföras under Här redovisas handlingsplan, upprättad av verksamhetschef, utifrån de identifierade förbättringsområdena och hur arbetet fortskrider. Norlandia Care AB skall inkomma med uppdaterade handlingsplaner månatligen under 2014 samt fortlöpande redogöra för hur arbetet fortskrider vid entreprenörens och förvaltningens samverkansmöten. Den avtalsenliga, årliga uppföljningen av verksamheten görs under oktobernovember Den omfattar frågeställningar samt platsbesök och kommer redovisas separat för nämnden. Den inkomna handlingsplanen och redovisningen samt den information som muntligen lämnats visar att förbättringsarbetet fortskrider enligt plan. I nuläget bedöms redovisade åtgärder under 2014 vara tillräckliga för de förbättringsområden som identifierats.

6 Forts. SN 90 Dnr 9/ Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Tjänsteutlåtande, , Charlotte Damberg Handlingsplan för förbättringsarbete, uppdaterad Protokollsutdrag till: - Akt

7 Dnr 46/ Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Socialnämnden beslutar Socialförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag, inklusive kostnadsanalys, för hur patientsäkerheten säkras efter ett övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatserna i oktober Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta (1-5) i Principöverenskommelsen från upphör 2. Ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunerna i länet 3. denna förändring finansieras via skatteväxling 2015/2016, 4. förändringen träder i kraft den 1 oktober 2015, 5. landstinget ska senast den 30 november 2015, ersätta kommunerna med motsvarande 92/365 av skatteväxlingens värde Socialnämndens ställningstagande avseende beslutssats 1-5 gäller under förutsättning att ekonomisk kompensation på kort såväl som på lång sikt täcker de kostnader som en överföring av hälso- och sjukvårdsansvar i LSS-verksamheter innebär.

8 Forts. SN 91 Dnr 46/ Ärende Kommunen har, enligt hälso- och sjukvårdslagen, ansvar för hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering i bostad med särskild service samt daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Sedan 1994 utför Stockholms läns landsting hälso- och sjukvården i särskilt boende och daglig verksamhet. Flera kommuner har under åren aktualiserat frågan om en egen kommunal hälsooch sjukvårdsorganisation för att förbättra framför allt kontinuitet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I samband med tidigare diskussioner om en eventuell kommunalisering av hemsjukvården behandlades frågan om hälso- och sjukvård i LSS-verksamheterna som ett eget område. Då frågan om en kommunaliserad hemsjukvård i sin helhet bordlades, lyftes hälso- och sjukvården i LSS-verksamheterna ut och frågan har beretts på Kommunförbundet, KSL och i Landstinget gemensamt. KSL s styrelse beslutade vid sammanträde den 12 juni 2014 om en rekommendation i vilken kommunerna föreslås ansvara för utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering och habilitering som sker i bostad med särskild service och på daglig verksamhet. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2015 och finansieras med en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget 2015/ Socialförvaltningen ser möjligheter till en positiv utveckling av verksamheten vid en övergång enligt SKL:s förslag. Innan ett slutligt beslut i kommunfullmäktige bör dock beaktas huruvida ekonomisk kompensation täcker de kostnader som en överföring av hälso- och sjukvårdsansvar i LSS-verksamheter innebär. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

9 Forts SN 91 Dnr 46/ Redovisade handlingar Tjänsteutlåtande, , Charlotte Damberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, rekommendation, KSL/13/ Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, PM, Protokollsutdrag till: - Akt - Kommunstyrelsen

10 Dnr 3/ Revidering av delegeringsordning - ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn Socialnämnden beslutar Socialnämnden beslutar om arvode för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn med maximalt upp till upp till fem procent av gällande prisbasbelopp per månad samt om kostnadsersättning med maximalt upp till tre procent av prisbasbeloppet per år. Socialnämnden beslutar anta delgeringsordning med revidering innebärande att nedan text tillförs: Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn. Arvode maximalt upp till fem procent av prisbasbeloppet per månad. Kostnadsersättning maximalt upp till tre procent av prisbasbeloppet per år. Handläggare

11 Forts. SN 92 Dnr 3/ Ärende Vaxholm stad har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av och anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses till barnet. Den som förordnats till vårdnadshavare för barnet företräder barnet i föräldrarnas ställe och agerar som barnets vårdnadshavare och förmyndare. Vårdnadshavaren har ansvaret för att barnet får sina olika behov tillgodosedda, inklusive behovet av omsorg och trygghet och ska i samråd med barnet planera för framtiden. Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter. Enligt nu gällande bestämmelser finns inget lagstöd för att en särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt till ersättning i den del som avser vårdnaden om denne inte samtidigt är familjehemsförälder. Endast för den del som avser förmynderskapet finns stadgat om arvode, nämligen 12 kap. 16 FB. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen är det dock viktigt att dessa personer erhåller en skälig ersättning för detta uppdrag. Vaxholms stad skulle knappast förmå rekrytera särskilda förordnade vårdnadshavare utan ersättning även för vårdnadsdelen. Det är inte heller klargjort i gällande länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn, om vistelsekommun eller placerande kommun ska stå för kostnader för särskild förordnad vårdnadshavare. Det bör dock ses som rimligt att den placerande kommunen står för kostnaden även i de fall då barnet har en annan vistelsekommun. Detta då den placerande kommunens ersättning från Migrationsverket bedöms kunna täcka dessa kostnader. Förvaltningens förslag på nivåer för ersättning ligger i linje med ersättningsnivåerna från flera andra kommuner i Stockholms län. Socialnämnden föreslås delegera till handläggare att inom ramen för beslutat maxbelopp skriva avtal om arvode och omkostnadsersättning. För år 2015 innebär detta maximalt 2225 kr per månad i arvode och maximalt 111 kr per månad i omkostnadsersättning.

12 Forts. SN 92 Dnr 3/ Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Tjänsteutlåtande, , Tobias Wistrand, Annika Wallin Protokollsutdrag till: - Akt - T.f. enhetschef myndighetsutövning

13 93 Dnr 15/ Anmälan av delegeringsbeslut Socialnämnden beslutar Redovisning av delegeringsbeslut noteras till protokollet. Ärende Anmälan av delegeringsbeslut Yrkanden Ordföranden yrkar att redovisning av delegeringsbeslut noteras till protokollet. Ordföranden finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Delegeringsbeslut Protokollsutdrag till: - Akt

14 94 Dnr 60/ Sammanträdestider 2015 Socialnämnden beslutar 2015 års sammanträdestider för socialnämnden och sociala utskottet fastställs i enlighet med förvaltningens förslag. Tider för inlämning av ärenden inför socialnämndens och sociala utskottets sammanträden 2015 fastställs i enlighet med förvaltningens förslag. Ärende Förvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdestider m.m. för Styrande datum för beredning av ärenden till sammanträden har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav som den beslutade budget- och bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc. Förslaget har som utgångspunkt det kommunövergripande sammanträdesschema som upprättats av kommunledningskontoret och som ger nämnderna utrymme att komplettera med ytterligare sammanträdestider samt att upprätta schema för utskotts-sammanträden. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå stadens nämnder att fastslå sina sammanträdestider i enlighet med det kommunövergripande sammanträdesschemat. I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen föreslås även datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen. Ärenden, som inte är beredda, får väckas vid sammanträden enligt arbetsordningen för respektive utskott, nämnd eller styrelse, men bereds till nästa sammanträde om det inte är ett rent informationsärende. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

15 Forts. SN 94 Dnr 60/ Redovisade handlingar Tjänsteutlåtande, Tobias Wistrand, Sammanträdestider m.m. socialnämnden 2015 Sammanträdestider m.m. sociala utskottet 2015 Kommunövergripande sammanträdesschema 2015 Protokollsutdrag till: - Akt - Kommunledningskontoret Kommunsekreterare

16 Dnr 11/ Redovisning av utestående uppdrag Socialnämnden beslutar Informationen noteras till protokollet. Ärende Vid varje socialnämndsammanträde redovisar förvaltningen en förteckning över uppdrag som nämnden uppdragit åt förvaltningen (utestående uppdrag) och som ännu inte återrapporterats till nämnden. När ett uppdrag återrapporterats till nämnden stryks det från förteckningen. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Tjänsteutlåtande, , Tobias Wistrand Redovisade utestående uppdrag till socialförvaltningen Protokollsutdrag till: - Akt

17 96 Dnr 10/ Godkännande för deltagande i konferens om Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer Socialnämnden beslutar Ordförandens deltagande i konferens om Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer godkänns. Ärende Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer trädde i kraft den 1 oktober i år. I samband med detta vill Socialstyrelsen och Länsstyrelsen bjuda in beslutsfattare och yrkesutövande inom hälso- sjukvård och socialtjänst samt ideella aktörer till konferens. Syftet är att informera om innehållet i föreskrifterna och de allmänna råden. Socialstyrelsen och Länsstyrelsen avser på konferensen betona och tydliggöra det ansvar som socialtjänsten och hälso- och sjukvården har i arbetet med att stödja våldsutsatta barn och vuxna samt barn som bevittnat våld. Socialstyrelsen kommer på konferensen presentera föreskrifterna och de allmänna råden samt handboken VÅLD och relaterat stödmaterial. Länsstyrelsen kommer redogöra för goda exempel från lokala och regionala verksamheter som bedriver ett framgångsrikt arbete mot våld. Ett nytt webbstöd kommer också att presenteras. Genomförandet av konferenserna är en del av ett pågående samarbete mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna som handlar om att erbjuda både ett nationellt och regionalt metod- och kompetensstöd inom området våld i nära relationer. Socialnämnden har att ta ställning till ordförandens deltagande i konferensen. En förutsättning för erhållande av ekonomisk ersättning är socialnämndens godkännande av deltagande i konferensen.

18 Forts. SN 96 Dnr 10/ Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Tjänsteutlåtande, , Tobias Wistrand Protokollsutdrag till: - Akt - HR-enheten, Vaxholms stad, Martina Pettersson, Löneadministratör

Socialnämnd 2015-06-16

Socialnämnd 2015-06-16 1 av 15 Socialnämnd Plats och tid: Höken. kommuhuset, kl. 18:00-20:40 Beslutande: Ersättare: Annicka Hörnsten Blommé (M) Leslie Öqvist (FP) Anna Hansson (M) Rickard Gille (M) Viktor Pierre (M) Eleonore

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer