Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan"

Transkript

1

2

3 2(18) 110 Justering av protokollet och fastställande av ärendelistan att utse Jonas Forsberg (S) att tillsammans med ordföranden justera protokollet den 21 oktober 2013 och att fastställa utsänd föredragningslista med ändringen att godkännande för deltagande i konferens om flyktingmottagande tillförs ärendelistan.

4 3(18) 111 Dnr 38/ Hävning av avtal med utförare serviceinsatser inom hemtjänst Av integritetsskäl publiceras inte denna paragraf digitalt.

5 4(18) Dnr 64/ Upphandling av persontransporter 1. Socialchefen får i uppdrag att genomföra upphandling av persontransporter. 2. Socialnämnden ska löpande informeras om upphandlingens fortgång samt så snart som möjligt få ta del av färdigt förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut och ramavtal för kännedom. Ärende Vaxholms stad har inlett ett samarbete avseende gemensamma upphandlingar som drivs av SKL Kommentus inköpscentral (SKI) på uppdrag av Vaxholms stad, Nacka kommun och Täby kommun. Samarbetet kallas för Stockholms inköpscentral (STIC) och är öppet för alla kommuner i Stockholm att ansluta sig till. En av de nära förestående upphandlingarna som Vaxholms stad genom samarbetet i STIC kan delta i är upphandling av persontransporter. Vaxholms stad har sedan ett avtal om utförande av turbundna resor med Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB (Samtrans). Samtrans genomför turbundna resor med taxi för skolskjutsar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet och handikapptransporter och LSS-transporter inom socialnämndens verksamhet. Nuvarande avtal med Samtrans har förlängts till och med och kan därefter inte förlängas ytterligare. Nacka kommuns och Täby kommuns avtal om persontransporter går ut sommaren 2014 och deras arbete med att ta fram ett förfrågningsunderlag i samarbete med SKI har påbörjats under Ett ramavtal beräknas kunna vara på plats sommaren Vaxholms stad kan avropa från ramavtalet när avtalet med Samtrans går ut Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till eget yrkande

6 5(18) Forts. SN 112 Dnr. 64/ Redovisade handlingar Tjänsteutlåtande, , Anna Larsson - Akt - Socialchef - Utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare Förvaltningschef

7 6(18) Dnr 79/ Boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS - upphandling att anta anbudet från Attendo LSS AB. Ärende Upphandling av boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS har pågått under våren/sommaren 2013, anbud har kommit och det är nu dags att fatta beslut om tilldelning. Redovisade handlingar Beslutsförslag, , Catharina Monstein Vestberg Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till eget yrkande. - Akt - Enhetschef myndighetsutövning - Socialchef - Upphandlingsenheten - Upphandlare

8 7(18) 114 Anmälan av delegeringsbeslut Dnr 17/ att till protokollet notera redovisning av delegeringsbeslut. Ärende Anmälan av delegeringsbeslut Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Delegeringsbeslut - Akt

9 8(18) 115 Dnr 30/ Överenskommelse om samverkan i Stockholms län gällande nyanlända att anta den reviderade överenskommelsen om samverkan i Stockholms län gällande nyanlända. Ärende Sedan 2009 har det i Stockholms län funnits en överenskommelse mellan kommunerna om samverkan kring bl. a. introduktion av nyanlända. Etableringsreformen som genomfördes 1 december 2010 innebar att lagstiftningen inom området ändrades. Kommunernas ansvar förändrades och delar av ansvaret för målgruppen överfördes till arbetsförmedlingen. Överenskommelsen från 2009 behövde med anledning av detta revideras, arbetet med detta har pågått sedan hösten Kommunförbundet Stockholms län beslutade vid sitt sammanträde att rekommendera kommunerna att anta den reviderade överenskommelsen. Av överenskommelsen framgår att kommunerna i Stockholms län ska samverka med målet att länet ska bli ett föredöme när det gäller integration av nyanlända. Nyanlända barn, kvinnor och män samt ensamkommande barn ska erbjudas ett effektivt stöd så att integrationen i det svenska samhället underlättas. Överenskommelsen avser att verka styrande på kommunernas arbete kring målgruppen för att uppnå integration och självförsörjning. KSL önskar få kommunernas ställningstagande senast 15 november Förvaltningen bedömer att överenskommelsens syfte och villkor för samarbete är rimliga. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Överenskommelse reviderat förslag KSL Kopia av beslutet till: Kommunförbundet Stockholms län; - Akt - Kommunförbundet Stockholms län; - Enhetschef myndighetsutövning - Socialchef

10 9(18) 116 Dnr 65/ Samordnad ramavtalsupphandling för dygnetruntplaceringar av barn och unga att uppdra åt socialchefen i Vaxholms stad att godkänna anbudsunderlag och att för nämndens räkning fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtal med aktuella utförare och att omedelbart justera paragrafen. Ärende Lidingö stads upphandlingsenhet har på uppdrag av socialförvaltningen genomfört en samordnad upphandling för sex kommuner av dygnetruntplaceringar för barn och unga 0-20 år samt deras familjer. Upphandlingen omfattar åtta delområden för vård och boende, jourplatser, stödboende och längre tids behandling samt konsulentstödda familje- och jourhem. Deltagande kommuner är Danderyd, Vallentuna, Täby och Österåker kommun samt Lidingö och Vaxholm stad. Upphandlingen har skett i samarbete med utsedda representanter från Danderyd och Täby kommun. Lidingö stad är samordnande kommun i upphandlingen och sänder meddelande om tilldelningsbesked till samtliga anbudsgivare efter det att varje kommun/stad fattat sitt beslut. Varje kommun tecknar sina egna avtal och ansvarar för att följa upp dem. Socialchefen i Vaxholms stad föreslås få i uppdrag att godkänna anbudsunderlagen, att fatta beslut om utförare (s.k. tilldelningsbeslut) samt teckna ramavtal med aktuella utförare. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Beslutsförslag, , Katarina Riska

11 10(18) Forts. SN 116 Dnr 65/ Paragrafen justeras Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Jonas Forsberg (S) Lidingö kommun Upphandlare Upphandlingsenheten Enhetschef myndighetsutövning Socialchef

12 11(18) Dnr 138/ Avrop av trygghetstelefoni, ordinärt boende, i enlighet med beslut om deltagande i SKL -Kommentus upphandling. att besluta göra avrop enligt Kommentus upphandling för trygghetstelefoni att besluta godkänna avropsprecisering för Vaxholms stad. Ärende Alla stadens trygghetstelefoner kräver med nuvarande system att kunderna har analoga telefoner. Installation av trygghetstelefon fungerar inte för bla IPtelefoni. Antalet bostadsrättsföreningar som byter teleoperatör ökar, ingen förening väljer det analoga nätet. Socialnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att upphandla nytt system för larmmottagning för trygghetstelefoni alternativt att avropa upphandlat system från Kommentus. I enlighet med beslutet har Vaxholms stad omfattats av Kommentus gemensamma upphandling. I upphandlingen ingår tre leverantörer, två av dem har teknik och kapacitet för larmhantering i ordinärt boende. I Vaxholms stads avropsanmälan har hänsyn så långt som möjligt tagits till kommande behov. Avtalsperioden omfattar 4 (fyra år), därefter vidtar utvärdering och eventuell ny gemensam upphandling inom Kommentus. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

13 12(18) Forts. SN 117 Dnr 138/ Redovisade handlingar Beslutsförslag, , Karin Wigstrand Avropsförfrågan- Trygghetslarm och larmmottagning Avropsprecisering Föreslagna prisnivåer Ramavtal- exempel Care tech AB. - Akt - Enhetschef egenregi utförare - Upphandlingsenheten

14 13(18) 118 Dnr 124/ Utfall ackumulerat september 2013 att notera informationen till protokollet. Ärende Ackumulerat ekonomiskt utfall för socialförvaltningen september Ack utfall Ack budget Ack budgetavvikelse Helårsprognos Helårsbudget Budgetavvikelse helår 2013 Verksamhet Socialnämnd Bidrag till föreningar Hemtjänst äldre Korttidsboende äldre Dagverksamhet Särskilt boende äldre Öppen verksamhet Myndighetsfunktion Gemensamt äldreomsorg Boende enl LSS Personlig assistans Daglig verksamhet Övriga insatser enl LSS Hemtjänst funktionsnedsatta Boendestöd funktionsnedsatta Daglig sysselsättning Särskilt boende funktionsnedsatta Färdtjänst Bostadsanpassning Adm individ- och familjeomsorg Vård på inst/hvb vuxna missbruk Vård på inst/hvb barn och ungdom Vård i familjehem Bistånd som avser boende vuxna missbruk Behovspr öppenvård/beh vuxna missbruk Behovspr öppenvård barn och ungdom Ej behovspr öppenvård barn och ungdom Behovsprövade övr insatser vuxna Ekonomiskt bistånd Familjerätt Familjerådgivning Flyktingmottagning Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn PUT Arbetsmarknadsåtg Socialförvaltning Total

15 14(18) Forts. SN 118 Dnr 124/ Kommentar till sep månads utfall: Det totala utfallet för september månad visar ett positivt resultat på tkr. Det är hemtjänst, vakanta tjänster, kostnader för nyanlända, ensamkommande barn och kostnader för barn och ungdom som bidrar till det positiva utfallet. Glädjande att se att även kostnader för ekonomiskt bistånd visar ett svagt plus resultat. Kostnader för korttidsboende ligger kvar på samma negativa utfall som i augusti, tkr. Kostnader för särskilt boende är något förbättrat än i augusti, resultat är ett fortsatt negativt utfall på 857 tkr men jämfört med augusti är det 167 tkr bättre. Kostnader för funktionshinderomsorg har ett totalt negativt utfall på -432 tkr. Fortsätter denna trend kommer den redovisade årsprognosen för verksamhetsområdet i kvartalsrapport två, försämras ytterligare. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Beslutsförslag, , Ann-Sofie Holmertz - Akt - Ekonomienheten Controller socialnämnden Ekonomichef

16 15(18) Dnr 4/ Redovisning av utestående uppdrag att notera informationen till protokollet. Ärende Vid varje socialnämndsammanträde redovisar förvaltningen en förteckning över uppdrag som nämnden uppdragit åt förvaltningen (utestående uppdrag) och som ännu inte återrapporterats till nämnden. När ett uppdrag återrapporterats till nämnden stryks den från förteckningen. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Redovisade utestående uppdrag till socialförvaltningen Beslutsförslag, Akt

17 16(18) Dnr 24/ Beslut angående godkännande för deltagande i konferens att godkänna ordförandens deltagande i konferensen. Ärende Ung i Roslagen bjuder in till konferens om brottsförebyggande arbete. Ung i Roslagen är ett samarbete mellan Polismyndigheten och kommunerna i Roslagen. Konferensen äger rum i Roslagsskolan, Norrtälje och vänder sig till personer som genom sitt yrke eller ideellt kommer i kontakt med barn/ungdomar. Ordföranden har i enlighet med punkt nr. 3 i socialnämndens delegeringsordning godkänt deltagande i konferensen för de av socialnämndens ledamöter och ersättare som så önskar. Socialnämnden har att besluta avseende ordförandens deltagande. En förutsättning för erhållande av ekonomisk ersättning är socialnämnds eller ordförandes godkännande av deltagande i konferensen. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till eget yrkande. Redovisade handlingar Beslutsförslag, , Tobias Wistrand - Akt - HR-enheten - Löneadministratör

18 17(18) Dnr 6/ Förvaltningen informerar Ann-Sofie Holmertz informerar: 2013-års Seniordag har genomförts på Hamngatan 50, lokal Kanonen. Kostnadsanalys genomförs av PWC för att utröna orsaker till högt kostnadsläge för bistånd i förhållande till standardkostnader. Arbete pågår med att undersöka inomhusmiljön i kommunhuset p.g.a. att flera medarbetare upplevt obehag som kan vara relaterat till luften i lokalerna. Stadens årliga uppföljning av Norlandia Cares verksamhet i Vaxholms stad beräknas redovisas vid socialnämndens sammanträde Akt

19 18(18) 122 Inkomna skrivelser TFK 55/2013 TFK 83/2013

20 19(18) Dnr 24/ Godkännande för deltagande i konferens om flyktingmottagande att godkänna socialnämndens ordförares deltagande i konferensen. Ärende Länsstyrelsen i Stockholm inbjuder till seminarium den 20 november 2013 kl på Hantverkargatan 29, lokal Murgrönan. Målgrupp för konferensen är Kommun, Arbetsförmedling och Landsting. Konferensen kommer handla om mottagande i länet av ensamkommande barn och andra flyktingar. Programmet är inte helt färdigt ännu men nedan punkter är fastställda. Länsstyrelsen berättar om aktuellt i länet kring överenskommelser, flyktingmottagning, statistik samt planering inför 2014 Arbetsförmedlingen presenterar ett nytt metodstöd för lokala överenskommelser Migrationsverket & Socialstyrelsen informerar om förordningsförändringarna gällande ensamkommande barn Samverkan med idéburen sektor Länsstyrelsen om aktuella utvecklingsprojekt ( 37-medel) Ordföranden kan i enlighet med punkt nr. 3 i socialnämndens delegeringsordning godkänna deltagande i konferensen för socialnämndens ledamöter och ersättare. Socialnämnden har att besluta avseende ordförandens deltagande. En förutsättning för erhållande av ekonomisk ersättning är socialnämnds eller ordförandes godkännande av deltagande i konferensen. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till eget yrkande. - Akt - HR-enheten - Löneadministratör

21 Bilaga

Socialnämnd 2015-06-16

Socialnämnd 2015-06-16 1 av 15 Socialnämnd Plats och tid: Höken. kommuhuset, kl. 18:00-20:40 Beslutande: Ersättare: Annicka Hörnsten Blommé (M) Leslie Öqvist (FP) Anna Hansson (M) Rickard Gille (M) Viktor Pierre (M) Eleonore

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer