Beslut efter tillsynsinspektion av förskolan Sköntorpsgården den 29 november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut efter tillsynsinspektion av förskolan Sköntorpsgården den 29 november 2012"

Transkript

1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (17) Handläggare: Somia Frej Inspektör: Inga-Lill Hjerpe Lindgren Inspektör: Liselott Svensson Till KulTurKrabaten Förskolor AB Gällande förskolan Sköntorpsgården Beslut efter tillsynsinspektion av förskolan Sköntorpsgården den 29 november 2012 KulTurKrabaten Förskolor AB med organisationsnummer har sedan den 1 januari 2008 (dnr /1868) godkännande att enligt skollagen bedriva förskola med 69 platser på Kolsnarsvägen 8, Enskede-Årsta-Vantör. Den 8 augusti 2008 beviljades en utökning till 75 platser (dnr /605). En anmälan om nedskrivning av antalet platser till 57 resulterade i ett nytt godkännande från och med 28 oktober 2009 (dnr /3413). En av kommunen godkänd verksamhet står enligt 26 kapitlet i skollagen under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. En godkänd verksamhet ska enligt skollagen uppfylla de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Bland dessa återfinns aktuell läroplan för förskolan och Stockholms stads riktlinjer för godkännande och bidrag för fristående förskolor. Utbildningsförvaltningen har den 29 november 2013 genomfört en tillsynsinspektion av förskolan Sköntorpsgården. I detta beslut redovisas de brister som framkommit i inspektionen tillsammans med de åtgärder som utbildningsförvaltningen bedömer vara nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna. I beslutet redogörs även för skäl för de påtalade bristerna och därmed ges motivering till beslutet. I beslutet redogörs även för de tidigare utredningar och inspektioner som genomförts samt inkomna anmälningar mot Kulturkrabatens förskolor. Huvudmannen för förskolan Sköntorpsgården har tagit del av och givits möjlighet att yttra sig om uppgifterna i avsnittet Skäl för beslut. Huvudmannens yttrande inkom den 22 februari 2013 och presenteras i bedömning nedan under respektive avsnitt. Box , Stockholm Telefon

2 SID 2 (17) Bakgrund De förskolor som drivs av KulTurKrabaten Förskolor AB har sedan förskolorna började drivas i enskild regi granskats vid ett flertal tillfällen, utöver regelbunden tillsyn har så skett på grund av att ett flertal klagomål inkommit från föräldrar. Den 10 november 2009 tilldelades huvudmannen föreläggande då huvudmannen lämnat felaktiga personalredovisningar, inte följt lagen om registerkontroll och inte följ stadens riktlinjer om att ekonomiska krav inte får ställas på vårdnadshavare. I utredningen som låg till grund för föreläggandet framgick även att vårdnadshavare efter att beslut om förläggande fattats (daterat 10 november 2009) fortsatt inkomma med klagomål bland annat på den personalomsättning som de upplevde fanns vid förskolorna. Vidare beskrevs i utredningen ett antal brister i verksamheten som var att betrakta som kritik gentemot huvudmannens verksamhet, dock bedömde nämnden att dessa inte var så allvarliga att ytterligare beslut enligt skollagen var nödvändig (dnr /3095). Den 26 och 27 oktober 2010 gjordes oanmälda tillsynsinspektioner av Kulturkrabatens förskolor och man kunde konstatera att förskolorna inte levde upp till styrdokumentens krav om samverkan med vårdnadshavare. Därutöver lämnades även ett påpekande om att pågående personalomsättning kunde komma att försvåra för ansvarig att förankra styrdokumenten hos personalen (dnr /7664). Den 15 mars 2011 avskrevs de förelägganden som huvudmannen tilldelats (09-453/3095). I förvaltningens bedömning vid avskrivning av föreläggandet lämnades dock påpekanden till huvudmannen om att huvudmannen brister avseende förskolornas stabilitet gällande personal samtidigt som missförhållande i huvudmannens förskolor inte kunde konstateras (dnr /3095). Inkomna anmälningar Under 2012 och 2013 har ett flertal anmälningar inkommit mot Kulturkrabatens förskolor. Mot Sköntorpsgården har anmälningar inkommit den 19 oktober 2012 (dnr /8223), den 26 oktober 2012 (dnr /8974) och den 4 februari 2013 (dnr /431). Anmälningarna mot förskolan Sköntorpsgården har gällt den höga personalomsättning som vårdnadshavare upplever, att det i liten omfattning förekommer planerad verksamhet, att material på förskolan är slitet, att ansvariga inte har satsat på lekutrustningen utomhus, att rutiner saknas för verksamheten, både när det gäller den dagliga verksamheten såväl som arbetet med barns säkerhet på förskolan, att det saknas pedagogisk verksamhet och att dokumentation av barns utveckling är knapp. En anmälan innehåller även beskrivning om svårigheter att få svar på frågor och kritik som lämnas.

3 SID 3 (17) Vid tillsynsinspektionen granskades bland annat de områden som anmälningarna gäller. Anmälningar som inkommit och som gäller den pedagogiska miljön, exempelvis lekutrustningen utomhus, att rutiner saknas för verksamheten och att material är slitet har granskats. Området pedagogisk verksamhet och miljö har även bedömts som en brist i föreliggande tillsynsbeslut. De anmälningar som gäller rutiner för barns säkerhet har också granskats i föreliggande tillsynsinspektion. Inga brister i enlighet med 26 kap. skollagen kunde konstateras gällande detta område. Flera vårdnadshavare har lämnat anmälningar som gäller hög personalomsättning på förskolan Sköntorpsgården. Vid tillsynsinspektionen presenterades dessa anmälningar för förskolechefen. Det kan konstateras att förskolan har haft en hög personalomsättning. Av de 13 som uppgavs vara anställda 2011, arbetade sex anställda kvar 2012 vid motsvarande mättillfälle 1. Huruvida personalomsättningen drabbat i huvudsak enskilda avdelningar eller förskolan i stort, framgår däremot inte av denna redovisning. Personalomsättning beräknas utifrån antal personer som var anställda på förskolan under ett år och som inte är redovisade som anställda på förskolan efterföljande år. Det innebär att om personal flyttas mellan förskolorna i företaget, kommer även detta att ingå i redovisningen som personalomsättning oavsett om personen fortfarande är anställd i bolaget. Vid beräkningen har ingen hänsyn tagits till tjänstgöringsgrad, fokus ligger istället på antal nya personer som barnen på förskolan möter. Förskolechefen lämnade vid tillsynsinspektionen godtagbar information om bakgrunden till varför anställda avslutat sina anställningar. Nämnden lämnar dock ett påpekande till huvudmannen om att bevaka den fortsatta personalomsättningen vid förskolan Sköntorpsgården. De anmälningar som inkom inför tillsynsinspektionen har tagits upp med ansvarig på förskolan. Den anmälan som inkom efter att tillsynsinspektionen genomfördes har inte föranlett någon särskild utredning från förvaltningens sida (anmälan inkom den 4 februari 2013 med diarienummer /431), eftersom förskolan vid tillsynsinspektionen granskades på de områden som anmälan gäller och anmälan sammanfaller med tidigare inkomna anmälningar. Nedan följer utbildningsnämndens samlade bedömning av tidigare utredningar, och förelägganden, anmälningar samt genomförd tillsynsinspektion. 1 Vid jämförelse mellan 2011 års egenkontroll med mätdatum den 30 september 2011 och 2012 års egenkontroll med mätdatum 1 oktober 2012.

4 SID 4 (17) Beslut Föreläggande Tillsynsinspektionen visade för följande områden att förskolans verksamhet inte uppfyller de villkor som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten varför huvudmannen enligt 26 kap. 10 skollagen tilldelas föreläggande. Konstaterad brist Bedömningsområde 2. Personal och barngrupper: Förskolechefen saknar nödvändig insyn i och kontroll över verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Huvudmannen har därmed inte givit förskolechefen tillräckliga befogenheter och förutsättningar att utöva sitt uppdrag (2 kap. 9 och 10 skollagen). Bedömning: Av förskolechefens befattningsbeskrivning framgår att denne inte tilldelas en egen budget. Däremot tilldelas varje avdelningen en summa pengar, om cirka 3000 kronor per termin som är avsedda för förbrukningsmaterial och lekmaterial. Förskolechefen har däremot ingen egen budget att förhålla sig till och gör beställningar av tjänster och inköp till dess att huvudmannen informerar om inköpsstopp. Huvudmannen har dock inte fattat beslut om något inköpsstopp sedan förskolechefen tillträdde, vilket huvudmannen även poängterar i sitt yttrande. Även om huvudmannen inte fattat beslut om inköpsstopp riskerar avsaknaden av eget budgetansvar att upplevas som ett hinder i förskolechefens arbete att utveckla förskolans organisation och planera den pedagogiska verksamheten både på lång och kort sikt, det vill säga att fullt ut ta det ansvar som enligt gällande lagstiftning åligger en förskolechef I sitt yttrande beskriver huvudmannen att förskolechefen hanterar och fördelar den mindre budget, (ca tkr.) som förskolan tilldelats terminsvis för inköp av visst lekmaterial. Inköp av mer avancerat lekmaterial ingick inte i förskolans mindre budget utan detta inköp diskuteras vanligtvis i ledningsgruppen som består av förskolechefer, kvalitetskoordinator och anordnare. I yttrandet beskrivs även att åtgärder vidtagits sedan tillsynsinspektionen den 22 november Förskolechefen har nu tilldelats en egen, och enligt redovisningen, betydligt högre budget från februari 2013 till augusti Även om huvudmannen vidtagit vissa åtgärder för att avhjälpa bristen, kvarstår emellertid nämndens bedömning till dess att de beskrivna åtgärder som huvudmannen har vidtagit och de eventuella åtgärder som huvudmannen kommer att vidta har följts upp på längre sikt. Mot denna bakgrund kvarstår nämndens bedömning.

5 SID 5 (17) Beslut 1. Enligt 26 kap. 10 skollagen föreläggs huvudmannen att ge förskolechefen förutsättningar att kunna ta det ansvar som enligt lag åvilar en förskolechef (2 kap. 9 och 10 skollagen). Huvudmannen ska inkomma med en redovisning av vilka förutsättningar förskolechefen ges för att kunna ta det ansvar som enligt lag åvilar en förskolechef på lång sikt senast den 1 oktober Anmärkning Tillsynsinspektionen visade för följande områden att förskolan uppvisade brister. Dessa brister bedöms som mindre allvarliga varför huvudmannen enligt 26 kap. 11 skollagen tilldelas anmärkning. Konstaterad brist Bedömningsområde 3. Systematiskt kvalitetsarbete: Förskolan saknar nödvändig dokumentation från verksamhetsuppföljningar och uppföljning av barnens utveckling och lärande vilket krävs för att en systematisk analys och bedömning av verksamhetens kvalitet ska kunna göras och utvecklingsområden kunna prioriteras. Förskolan bedriver till följd därav inte ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med skollagens krav och läroplanens intentioner (4 kap. skollagen samt Läroplan för förskolan, Lpfö 98, 2.6). Bedömning: Vid tillsynsinspektionen konstaterades att förskolan saknar nödvändig dokumentation från verksamhetsuppföljningar och uppföljning av barnens utveckling och lärande som krävs för att en systematisk analys och bedömning av verksamhetens kvalitet ska kunna göras och utvecklingsområden ska kunna prioriteras. Mot denna bakgrund tilldelas huvudmannen en anmärkning eftersom förskolan saknar ett systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens krav och läroplanens intentioner (4 kap. skollagen samt Läroplan för förskolan, Lpfö 98, 2.6). Beslut 1. Enligt 26 kap. 11 skollagen tilldelas huvudmannen en anmärkning eftersom förskolan inte bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med skollagens och läroplanens krav (4 kap. 4-7 skollagen). Huvudmannen ska tillse att det finns nödvändig dokumentation från verksamhetsuppföljningar så att en systematisk analys och bedömning av verksamheten ska kunna göras och utvecklingsområden kunna prioriteras.

6 SID 6 (17) Konstaterad brist Bedömningsområde 4. Pedagogisk verksamhet och miljö Förskolans pedagogiska miljö uppfyller inte läroplanens intentioner om att vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Materialets placering hindrar även barnens möjlighet till egna initiativ och delaktighet i verksamheten (2 kap. 35, 8 kap. 8 skollagen och 4 kap. 9 skollagen samt Läroplan för förskolan, Lpfö 98, 2.2 och 2.3). Bedömning: Vid tillsynsinspektionen konstaterades att tillgång till material både avseende mängd och variation för exempelvis skapande verksamhet och rollek är begränsad för de yngre barnen. Enligt läroplanen för förskolan ska barnen vistas i en miljö som är öppen, innehållsrik och inbjudande. Den ska vara genomtänkt och tydlig samt innehålla en variation av material och möjliga aktiviteter. Materialet ska vara tillgängligt för barnen utifrån deras förutsättningar. Materialet och dess placering varierar avdelningarna emellan utan att detta tycks ha sin grund i pedagogiska ställningstaganden. En stor del av materialet i de olika rummen är dessutom inte tillgängligt för barnen eftersom det är placerat i vuxenhöjd. Övervägande delen av bord och stolar som finns på avdelningarna är i vuxenhöjd. Skillnaderna mellan de olika avdelningarnas pedagogiska miljö och barns olika tillgång till material kan ha ett samband med att förskolechefen saknar nödvändig insyn och kontroll över verksamhetens ekonomiska förutsättningar, föreläggande 1. (2 kap. 10 skollagen, 8 kap. 8 skollagen, 4 kap. 9 skollagen samt Läroplan för förskolan, Lpfö 98, 2.2, 2.3). Mot denna bakgrund fattar nämnden följande beslut. Beslut 2. Enligt 26 kap. 11 skollagen tilldelas huvudmannen en anmärkning eftersom förskolans pedagogiska miljö inte uppfyller läroplanens intentioner om att vara öppen, innehållsrik och inbjudande eftersom den pedagogiska miljön begränsar barnens möjlighet till egna initiativ och delaktighet i verksamheten (2 kap. 35, 8 kap. 2 och 8 skollagen och 4 kap. 9 skollagen samt Läroplan för förskolan, Lpfö 98, 2.2 och 2.3). a. Huvudmannen ska skapa långsiktiga förutsättningar för förskolechefen att ta det ansvar som enligt lag åvilar en förskolechef och som läroplanen förtydligar. b. Huvudmannen ska tillse att förskolans miljö är öppen, innehållsrik och inbjudande. c. Huvudmannen ska tillse att alla barn på förskolans samtliga avdelningar ges möjlighet till egna initiativ och delaktighet i verksamheten d. Konstaterad brist och åtgärder i enlighet med föreliggande beslut (a-c) ska vara avhjälpta senast den 1 oktober 2013.

7 SID 7 (17) Utbildningsnämnden kommer att följa upp att de begärda åtgärderna har utförts. På utbildningsnämndens vägnar Johanna Engman Avdelningschef

8 SID 8 (17) Skäl för bedömning Förvaltningens bedömning grundar sig bland annat på intervjuer med förskolechefen och kvalitetskoordinatorn, studier av dokument samt observation i verksamheten. Inspektörerna har därtill vid inspektionsbesöket fört samtal med förskolans anställda. Även annan information kan ligga till grund för bedömningarna. I de fall detta är aktuellt framgår det i rapporttexten. Följande områden, som i huvudsak har sin motsvarighet i stadens riktlinjer för godkännande och bidrag för fristående förskolor, har granskats: Barnet i fokus Personal Systematiskt kvalitetsarbete Pedagogisk verksamhet och miljö Barns och vårdnadshavares inflytande Öppettider och föräldraavgifter 1. Barnet i fokus Grund för bedömning Alla barn / / ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (3 kap. 3 skollagen). / / vårdnadshavare för ett barn i förskolan ska fortlöpande informeras om barnets utveckling (3 kap. 4 skollagen). Barnen ska erbjudas en trygg omsorg (8 kap. 2 skollagen). Dokumenterad barnsäkerhetsrond ska göras innan en verksamhet startas och därefter en gång per år. Dokumenterade rutiner för barnsäkerhet, brand, kriser och katastrofer ska finnas. Dessa ska vara kända av personalen och uppdateras varje år (Stockholms stads riktlinjer för godkännande och bidrag för fristående förskolor). Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek (8 kap. 8 skollagen). Enligt kommunfullmäktige i Stockholm bör antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) inte vara fler än 14 barn per grupp och grupperna för de äldre barnen (4-5 år) bör inte bestå av fler än 18 barn (Stockholms stads riktlinjer för godkännande och bidrag för fristående förskolor). Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver (8 kap. 9 skollagen).

9 SID 9 (17) Antalet inskrivna barn får inte överstiga det i godkännandet angivna platsantalet oavsett om inskrivna barn är folkbokförda i Stockholms stad eller inte (Stockholms stads riktlinjer för godkännande och bidrag för fristående förskolor). Förskolans personal ska dagligen registrera barnens närvaro och frånvaro. Närvarolistor ska sparas för de senaste tolv månaderna och finnas tillgängliga vid tillsyn (Stockholms stads riktlinjer för godkännande och bidrag för fristående förskolor). Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) (29 kap. 13 skollagen). I Stockholm har stadsdelsnämnderna socialnämndens ansvar till denna del. I samband med ett anmälningsförfarande till socialnämnden gäller inte tystnadsplikten enligt 29 kap. 14 skollagen. Bedömning De förhållanden som berörs av ovanstående föreskrifter har granskats vid inspektionen. Inga brister som föranleder åtgärder i enlighet med 26 kapitlet i skollagen har framkommit. 2. Personal Grund för bedömning Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef (2 kap. 9 skollagen). Som förskolechef får endast den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt (2 kap. 11 skollagen). För undervisningen eller ledningen av undervisningen ska finnas förskollärare. Observera skollagens krav på legitimation i enlighet med 2 kap. 13 och Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor. För varje grupp/avdelning bör det finnas minst en förskollärare (Stockholms stads riktlinjer för godkännande och bidrag för fristående förskolor). Utöver förskollärare får det i undervisningen i förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas (2 kap. 14 skollagen). Den som erbjuds anställning inom förskolan ska till den som erbjuder anställning (2 kap. 31 skollagen), lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Detta ska göras innan anställning avtalas.

10 SID 10 (17) Registerutdraget ska vara högst ett år gammalt och den som inte har lämnat registerutdrag får inte anställas. Huvudmannen ska spara en kopia av registerutdraget (Stockholms stads riktlinjer för godkännande och bidrag för fristående förskolor). Den som är eller har varit verksam inom en fristående förskola omfattas av tystnadsplikt (29 kap. 14 skollagen). Tabellen visar antal årsarbetare i grundbemanning/avdelning. Avdelning Ålder Antal barn Förskol -lärare Barnskötare /övrig personal Antal årsarbetare totalt Antal barn/årsarbetare Villekulla 3-5 år 22 1,00 3,00 4,00 5,50 Lönneberga 1-3 år 14 1,00 1,75 2,75 5,09 Bullerbyn 1-2 år 13 0,86 1,85 2,71 4,79 Summa: 49 2,86 6,60 9,46 5,18 Andelen förskollärare är 30 procent. Förskolan har en fast vikarie som arbetar 35 timmar per vecka. En anställd, med engelska som modersmål, arbetar 1,5 timmar per vecka med de 4-5 åringar som vill delta i aktiviteter som genomförs på engelska. En kvalitetskoordinator, med förskollärarexamen, arbetar 26,5 timmar per vecka fördelat på enhetens fyra förskolor. Förskolechefen arbetar heltid fördelat på tre av enhetens fyra förskolor. Bedömning De förhållanden som berörs av ovanstående föreskrifter har granskats vid inspektionen. Vid inspektionen har följande brister som föranleder åtgärder i enlighet med 26 kapitlet i skollagen framkommit: Förskolechef I enlighet med skollagen ska förskolechefen besluta om enhetens inre organisation och i övrigt fatta de beslut och ha det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag och andra författningar. Huvudmannen ska, enligt Stockholms stads riktlinjer för godkännande och bidrag för fristående förskolor, se till att förskolechefen har befogenheter och övriga förutsättningar för att ta det ansvar

11 SID 11 (17) som ingår i befattningen. Det är förskolechefen som enligt gällande lagstiftning har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i förskolans läroplan och uppdraget i dess helhet. Inspektörerna har tagit del av befattningsbeskrivningen för Kulturkrabatens förskolechefer. Av denna framgår att förskolechefen inte tilldelas ekonomiskt ansvar för verksamheten. Enligt förskolechefen tilldelar huvudmannen varje avdelning en summa pengar, cirka kronor per termin, avsedd för förbrukningsmaterial och lekmaterial. Förskolechefen har däremot ingen egen budget att förhålla sig till och gör beställningar av tjänster och inköp till dess att huvudmannen informerar om inköpsstopp. Huvudmannen har dock inte fattat beslut om något inköpsstopp sedan förskolechefen tillträdde. När förskolechefen bedömer att personalen behöver exempelvis extern kompetensutveckling eller när den pedagogiska miljön behöver kompletteras, tar hon fram underlag för en diskussion med huvudmannen. Huvudmannen fattar det slutgiltiga beslutet om budget. Inspektörerna vill framhålla att förskolechefen genom ett sådant förfaringssätt saknar nödvändig insyn i och kontroll över verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Detta försvårar väsentligt förskolechefens möjligheter att utveckla förskolans organisation och planera den pedagogiska verksamheten både på lång och kort sikt, det vill säga att fullt ut ta det ansvar som enligt gällande lagstiftning åligger en förskolechef. Inspektörerna bedömer att huvudmannen inte har givit förskolechefen tillräckliga befogenheter och förutsättningar att utöva sitt uppdrag (2 kap. 9 och 10 skollagen). 3. Systematiskt kvalitetsarbete Grund för bedömning Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska genomföras även på enhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av förskollärare och övrig personal. Förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt bestämmelserna (4 kap. 3 och 4 skollagen). Det systematiska kvalitetsarbetets inriktning är att de mål som finns för utbildningen i förskolan ska uppfyllas. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras (4 kap. 5 och 6 skollagen). Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på sådant sätt att de blir kända Beslut efter tillsynsinspektion av förskolan Sköntorpsgården den 29 november 2 012

12 SID 12 (17) för dem som vill lämna klagomål exempelvis på huvudmannens hemsida eller genom riktad information vid inskolning (4 kap. 8 skollagen). Statens Skolinspektion har i uppdrag att utöva tillsyn av förskolors arbete mot diskriminering och kränkande behandling (6 kap. skollagen). Därför bedöms inte förskolans arbete inom detta område. Dock kan området behandlas muntligt i samband med tillsynsinspektionen. Inspektörerna ger råd och vägledning till förskolan om så anses lämpligt. Vid befarade missförhållanden rapporteras dessa till Statens Skolinspektion. Bedömning De förhållanden som berörs av ovanstående föreskrifter har granskats vid inspektionen. Vid inspektionen har följande brister som föranleder åtgärder i enlighet med 26 kapitlet i skollagen framkommit: Enligt skollagen och läroplanen för förskolan ska utbildningen och därmed förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras och vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå de nationella målen. Dokumentationen behöver innehålla en sammanställning av enhetens resultat och måluppfyllelse utifrån både faktauppgifter och beskrivningar av måluppfyllelsen. Dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet ska också kunna visa på vad som behöver utvecklas, varför och på vilket sätt och är ett viktigt underlag för att kunna följa förskolans kvalitetsutveckling över tid. Framför allt behöver den samlade dokumentationen innehålla beslut om utvecklingsinsatser som ska genomföras för att de nationella målen ska uppfyllas. Inspektörerna har tagit del av en verksamhetsplan för Kulturkrabatens samtliga förskolor benämnd Verksamhetsplan, Läsåret 2012/2013 och avdelningarnas läsårsplaneringar. Av dessa dokument framgår inte om, eller på vilket sätt, läsårsplaneringen utgår ifrån föregående läsårs resultat, dvs. en analys och bedömning av hur väl förskolan har arbetat mot de nationella målen. Det finns heller ingen redovisning av vilka utvecklingsområden som ska prioriteras under kommande verksamhetsår. Enligt förskolechefen och kvalitetskoordinatorn görs dock en årlig utvärdering i slutet av vårterminen och ett utkast till planering för kommande läsår formuleras i juni. Föräldrar ges möjlighet att ha synpunkter på detta utkast. På planeringsdagen i augusti fattas beslut om ny verksamhetsplan och nya läsårsplaneringar. Förskolan har även påbörjat ett arbete med att formulera ett så kallat läsårshjul där det bland annat ska framgå när utvärdering och planering ska ske. Avdelningarna har tid avsatt för planering och reflektion. All personal har även individuell tid för planering och dokumentation.

13 SID 13 (17) Enligt förskolechefen och kvalitetskoordinatorn har varje barn en pärm där barnets utveckling och lärande ska dokumenteras. De pärmar som inspektörerna tagit del av innehåller till stor del alster som barnen skapat samt beskrivningar av aktiviteter som barnen deltagit i. Pärmarna innehåller dock ingen dokumentation som gör det möjligt att följa upp och utvärdera hur väl verksamheten främjar barnens utveckling och lärande. Enligt förskolans kvalitetskoordinator är formen för barnens pärmar under omarbetning. Barnen får möjlighet att ha synpunkter på verksamheten genom bland annat barnintervjuer. För de äldre barnen finns ett barnråd. Föräldrarna ges möjlighet att vara delaktiga i kvalitetsarbetet genom Stockholms stads brukarundersökning och förskolans egna terminsvisa enkäter. Det genomförs också regelbundna förskolemöten där föräldrarna har möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten. Huvudmannen, förskolechefen och kvalitetskoordinatorn har således skapat förutsättningar för verksamhetens kvalitetsarbete och har även fastställt en övergripande struktur som stöd. Denna struktur finns dokumenterad. Dock saknar förskolan ännu nödvändig dokumentation från verksamhetsuppföljningar och uppföljning av barnens utveckling och lärande som krävs för att en systematisk analys och bedömning av verksamhetens kvalitet ska kunna göras och utvecklingsområden kunna prioriteras. Sammantaget bedömer inspektörerna att förskolan saknar ett systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens krav och läroplanens intentioner (4 kap. skollagen samt Läroplan för förskolan, Lpfö 98, 2.6). 4. Pedagogisk verksamhet och miljö Grund för bedömning Alla barn / / ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (3 kap. 3 skollagen). Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (Läroplan för förskolan, Lpfö 98). En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen (Läroplan för förskolan, Lpfö 98).

14 SID 14 (17) Förskolans verksamhet ska enligt 1 kap. 11 skollagen styras av läroplanen. Detta förutsätter enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98 att personalen har god kunskap om läroplanens mål och riktlinjer samt om dess värdegrund. Lokaler och utrustning ska finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas (2 kap. 35 skollagen). Barnen ska erbjudas en god miljö (8 kap. 8 skollagen). Varje förskola ska ha lokaler som är anpassade till det högsta antalet barn/platser som anges i förskolans godkännande oavsett om aktiviteter ofta förläggs utanför lokalerna. Lokalerna ska ge möjlighet till omsorg, utveckling och lärande. Utrymme ska finnas för exempelvis skapande verksamhet, bygg/konstruktion, rollek, rörelse, lek, vila och avkoppling (Stockholms stads riktlinjer för godkännande och bidrag för fristående förskolor). En förskola som godkänts enligt skollagen kan bedrivas på flera språk men det svenska språket ska vara verksamhetens huvudspråk. Utöver huvudspråket svenska gäller att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (8 kap.10 skollagen). En förskola som godkänts enligt skollagen och som vill ha en särskild språkprofil ska följa språklagen (2009:600) och Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Undervisningen vid fristående förskolor ska vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt får ha en konfessionell inriktning, men deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt (1 kap. 7 skollagen). Bedömning De förhållanden som berörs av ovanstående föreskrifter har granskats vid inspektionen. Vid inspektionen har följande brister som föranleder åtgärder i enlighet med 26 kapitlet i skollagen framkommit: Pedagogisk miljö Förskolans lokaler och pedagogiska miljö ska ge möjlighet för såväl omsorg, vila, och avkoppling som lek, rörelse samt utveckling och lärande så att skollagens syfte med utbildningen uppnås. Enligt läroplanen för förskolan ska barnen vistas i en miljö som är öppen innehållsrik och inbjudande. Den ska vara genomtänkt och tydlig samt innehålla en variation av material och möjliga aktiviteter. Materialet ska vara tillgängligt för barnen utifrån deras förutsättningar. Förskolechefen och kvalitetskoordinatorn beskrev att den pedagogiska miljön på avdelningarna för de yngre barnen är under utveckling. En ambition finns att

15 SID 15 (17) bygga upp ett samarbete mellan dessa två avdelningar för att kunna använda lokalerna mer effektivt. Vid tillsynsinspektionen framgick att barnen på avdelningarna för yngre barn har begränsad tillgång till material både avseende mängd och variation för exempelvis skapande verksamhet och rollek. Materialet och dess placering varierar avdelningarna emellan utan att detta tycks ha sin grund i pedagogiska ställningstaganden. En stor del av materialet i de olika rummen är dessutom inte tillgängligt för barnen eftersom det är placerat i vuxenhöjd. Övervägande delen av bord och stolar som finns på avdelningarna är i vuxenhöjd. Sammantaget bedömer inspektörerna att den pedagogiska miljön inte uppfyller läroplanens intentioner om att vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Materialets placering hindrar även barnens möjlighet till egna initiativ och delaktighet i verksamheten. Det kan enligt inspektörernas bedömning inte uteslutas att bristerna i den pedagogiska miljön hänger samman med att förskolechefen saknar nödvändig insyn och kontroll över verksamhetens ekonomiska förutsättningar. (8 kap. 8 skollagen, 4 kap. 9 skollagen samt Läroplan för förskolan, Lpfö 98, 2.2, 2.3). 5. Barns och vårdnadshavares inflytande Grund för bedömning Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen (4 kap. 9 skollagen). Barns vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande i förskolan (4 kap. 12 skollagen). Minst en gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal). Förskollärare har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet (8 kap. 11 skollagen). Vid varje förskolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och deras vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen och vårdnadshavarna. Barn och vårdnadshavare ska informeras om förslag till beslut och ges möjlighet att komma med synpunkter innan beslut fattas (4 kap. 13 skollagen). Bedömning De förhållanden som berörs av ovanstående föreskrifter har granskats vid inspektionen. Vid inspektionen har följande brister som föranleder åtgärder i enlighet med 26 kapitlet i skollagen framkommit:

16 SID 16 (17) Barns inflytande Området Barns inflytande är bedömt under området Pedagogisk verksamhet och miljö. 6. Öppettider och avgifter Grund för bedömning Förskola ska kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl Ramtiden är den maximala öppettid en förskola ska kunna erbjuda. Både hel- och deltidsplatser ska erbjudas. Huvudmannen ska i sitt informationsmaterial/webbplats ange stadens regler för ramtiden och att föräldrar har rätt till omsorg inom denna tid om behov finns. Har huvudmannen en hemsida för verksamheten ska denna information även läggas ut där. Föräldrarnas behov av öppettider ska kontinuerligt följas upp av huvudmannen (Stockholms stads riktlinjer för godkännande och bidrag för fristående förskolor) En huvudman för en fristående förskola får inte ta ut oskäligt höga avgifter (8 kap. 20 skollagen). I Stockholms stad gäller maxtaxan vilket innebär att enskild huvudman ska följa det som gäller för maxtaxan (SFS 2011:678). För enbart allmän förskola får ingen avgift tas ut. Varje fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär (8 kap. 18 skollagen). Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt ett barn, om hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för barnet enligt 8 kap. 23 andra stycket (8 kap. 18 skollagen). Fristående förskolor som inte är med i stadens gemensamma kösystem ska ha egna dokumenterade köregler. Av köreglerna ska framgå att verksamheten är öppen för alla barn som har rätt till motsvarande kommunal plats. Har förskolan medgetts avsteg från öppenhetskravet enligt 8 kap. 18 skollagen ska det anges i förskolans köregler. Skollagen anger att en huvudman ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning (8 kap. 8 skollagen). Samtidigt anger diskrimineringslagen (2008:567) att barn som söker till en verksamhet inte får diskrimineras. Urvalet ska göras på de grunder som utbildningsförvaltningen kan godkänna (8 kap 19 skollagen).

17 SID 17 (17) Bedömning De förhållanden som berörs av ovanstående föreskrifter har granskats vid inspektionen. Inga brister som föranleder åtgärder i enlighet med 26 kapitlet i skollagen har framkommit.

Beslut efter tillsynsinspektion av förskolan Årstagården den 22 november 2013

Beslut efter tillsynsinspektion av förskolan Årstagården den 22 november 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 12-453/355 SID 1 (17) 2013-04-30 Handläggare: Somia Frej Inspektör: Inga-Lill Hjerpe Lindgren Inspektör: Liselott Svensson Till

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-09 Birgitta Öhrström DNR 160/2011-617 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman Inledning Enskilda får enligt

Läs mer

Beslut efter tillsynsinspektion av förskolan Backstugan den 4 december 2012

Beslut efter tillsynsinspektion av förskolan Backstugan den 4 december 2012 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13-453/357 SID 1 (17) 2013-04-30 Handläggare: Somia Frej Inspektör: Inga-Lill Hjerpe Lindgren Inspektör: Liselott Svensson Till

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för förskola fritidshem - pedagogisk omsorg med enskild huvudman Antagen av: Kommunstyrelsen 2013-05-08; Ks 134 Innehåll A. Inledning...3 B. Godkännande

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och bidrag

Riktlinjer för godkännande och bidrag Riktlinjer för godkännande och bidrag Enskild pedagogisk omsorg familjedaghem, flerfamiljssystem och liknande verksamheter Riktlinjerna gäller från och med 2013-11-26 Antagen av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen.

ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Malmö stad Förskoleförvaltningen ANSÖKAN OM RÄTT TILL BIDRAG FÖR PEDAGOGISK OMSORG Enligt 25 kap. 10 skollagen. Ange namn på verksamheten Ange planerat startdatum Ange totalt antal platser Ange antal platser/dagbarnvårdare

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun

Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun Riktlinjer gällande enskild pedagogisk omsorg i Leksands kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2015-09-28 152 Reviderad - beslut av kommunstyrelsen 2016-03-07 30 Dnr 2015/1075 Direktivet gäller från 1 januari

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet

Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet Inom förskoleverksamheten gäller fri etableringsrätt under förutsättning att vissa krav uppfylls. Den som vill erbjuda fristående förskoleverksamhet

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild barnomsorg Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Handläggare: Anders Widestrand Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola 2014-01-24 1 (9) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola Huvudman: Östra Grevie Montessoriförskola AB 2014-01-24 2 (9) Beslut i utbildningsnämnden 2014-02-24, Un 22 Vellinge

Läs mer

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Tillsyn av fristående verksamhet sid 3 2. Sanktioner och ansvar sid 5 3. Sanktionstrappan sid 5 4. Vad granskas vid tillsynen? sid 7 5. Hur sker granskning

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Riktlinjerna fastställdes av utbildningsnämnden 2015-09-01 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun 1(5) BILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-12 Dnr Maria Kjällström, Förvaltningschef 054-515104 maria.kjallstrom@hammaro.se Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Riktlinjer. Fristående förskola och pedagogisk omsorg i Huddinge kommun

Riktlinjer. Fristående förskola och pedagogisk omsorg i Huddinge kommun Riktlinjer Fristående förskola och pedagogisk omsorg i Huddinge kommun HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 britt-marie.frunck-dannelov@huddinge.se 160404 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27

Färe Montessoriförskola. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen reviderades 2015-04-27 ! Färe Montessoriförskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen reviderades 2015-04-27 Planen revideras årligen vid vårterminens studiedag senast 2016-04-30 Ansvarig:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Riktlinjer för fristående förskola i Stockholms stad

Riktlinjer för fristående förskola i Stockholms stad Bilaga Dnr. 1.3.2 9818/2015 Riktlinjer för fristående förskola i Stockholms stad stockholm.se Utbildningsnämnden den 17 december 2015. Riktlinjerna gäller från och med den 1 januari 2016 Dnr: 1.3.2 9818/2015

Läs mer

Villkor för att bedriva fristående förskola i Enköpings kommun

Villkor för att bedriva fristående förskola i Enköpings kommun Skolförvaltningen Göran Hedström Mobiltfn 0701-625162 e-post goran.hedstrom@enkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 19 NOVEMBER 2013 3 DECEMBER 2013 14 JANUARI 2014 1 (5) Villkor för att bedriva fristående förskola

Läs mer

Tallbackens Förskola

Tallbackens Förskola Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Tallbackens Förskola 2013/2014 Avdelningarna Ekorren och Ugglan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad

Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2011-11-14 Handläggare Yvonne Nilsson Er Referens Vår Referens Riktlinjer fristående förskola i Landskrona stad Innehåll: 1. Godkännande och rätt till bidrag för fristående

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FRILIGGANDE FRITIDSHEM

RIKTLINJER FÖR FRILIGGANDE FRITIDSHEM 2012-10-01 STENUNGSUNDS KOMMUN STENUNGSUNDS KOMMUN RIKTLINJER FÖR FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till en fristående skola) Typ av dokument Riktlinjer Dokumentägare Avdelningschef för förskola Beslut

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Lagar 1.3 Skollagen 1.4 Diskrimineringslagen 1.5 Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010 1.6 Kolsva

Läs mer

Styrelsen för förskolan Tallkotten Dalasjö 912 90 Vilhelmina

Styrelsen för förskolan Tallkotten Dalasjö 912 90 Vilhelmina VILHELMINA KOMMUN 2014-08-19 Styrelsen för förskolan Tallkotten Dalasjö 912 90 Vilhelmina Tillsyn och beslut för förskolan Tallkotten Dalasjö Vilhelmina Inledning Enligt Skollagen 26 kap. 4 har kommunen

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Riktlinjerna fastställdes av utbildningsnämnden 2015-09-01 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Regler

Läs mer

Rapportering Tillsyn/ Inspektion

Rapportering Tillsyn/ Inspektion Rapportering Tillsyn/ Inspektion Lyckobackens förskola Öjebyn 2014-06-25 Organisation Lyckobackens förskola är ett personalkooperativ som startade 2008-01-07. Förskolan drivs som en ekonomisk förening.

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten 1 (12) Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun. Bakgrund Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Stockholm kommun av förskoleverksamheten (dnr 43-2010:5285). Tillsynen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ormås förskola 2013-2014

Plan mot kränkande behandling Ormås förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Ormås förskola 2013-2014 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Ormås pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Riktlinjer fö r pedagögisk ömsörg i Nörrta lje kömmun

Riktlinjer fö r pedagögisk ömsörg i Nörrta lje kömmun Riktlinjer fö r pedagögisk ömsörg i Nörrta lje kömmun (Antagna i barn-och skolnämnden den 20121217) P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P L U S G I R O Box 803, 761 28

Läs mer

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013-2014 Tyresö kommun Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Bondevägen 1 135 42 Tyresö 08-5782 74 11 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Tillsyn av de fristående förskolorna, fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen, Kungsbacka kommun 2013

Tillsyn av de fristående förskolorna, fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen, Kungsbacka kommun 2013 KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Nämnden för Förskola & Grundskola Tillsyn av de fristående förskolorna, fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen, Kungsbacka kommun 2013 Enligt Kungsbacka kommuns tillsynsplan

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLSKENET RIKTLINJER

FÖRSKOLAN SOLSKENET RIKTLINJER FÖRSKOLAN SOLSKENET RIKTLINJER Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Förskolans uppdrag...3 1.2 Förskolechefens uppdrag...3 1.3 Systematiskt kvalitetsarbete...3 1.4 Tyresö kommuns regler...3 1.5 Förskolan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen Beslut Eksjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN FRAMTIDEN Februari 2012-Juni 2013 Innehåll: STYRANDE DOKUMENT... 2 VÅR VISION... 2 VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SER UT ENLIGT FÖLJANDE...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-17 Tyresö kommun Rektorn vid Sofiebergsskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sofiebergsskolan i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan för Pixbo förskola 2014-2015 Inledning Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas av lagen bedriver ett

Läs mer

REGELVERK FRISTÅENDE FÖRSKOLA 2015-03-10

REGELVERK FRISTÅENDE FÖRSKOLA 2015-03-10 REGELVERK FRISTÅENDE FÖRSKOLA 2015-03-10 Villkor och rätt till bidrag för Fristående förskola Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Reviderade efter ny skollag 2012-09-26 85 Reviderade

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla Förskola 2015/2016.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1.VISION 3 2. FÖRSKOLECHEFSSTÄLLNINGSTAGANDE 3

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Tallbacka förskoleenhet Förskolorna: Fantasia, Paprikan, Pumpan, Stenbacka Solna stad 1 Beskrivning av förskoleenheten Tallbacka förskoleenhet består av fyra förskolor,

Läs mer

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun.

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun. Lycksele kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Villaryds förskola 2015-09-17 Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1! " # $ 3 % $ & 4 ' & $ % #(# & $ )#*)#(( & $ + & $$ + #, $& -, $,., & /, " #+# 0,1(&2 0 / ) 3

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Solgården Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans värdegrund

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden - styrning av mål, resultat och kvalitet enligt framtagen målstyrningsprocess 2013/2014 Beslutad i BU-nämnd 2011-09-06 Delegationsordning 1.3

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN STABEN Karlstad 2013-03-04 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 1. Godkännande Pedagogisk omsorg är en verksamhet som erbjuds i stället

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun.

Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun. BESLUT I TILLSYNSÄRENDE 1 (8) 2000-03-24 Dnr 1999:3598 Nacka kommun 131 81 NACKA Skriftlig information till vårdnadshavare för barn i grundskolan i Nacka kommun. Bakgrund Skolverket fick den 24 november

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 , Olika fast lika unika Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning. 1.1 Alla barn och elever har rätt att

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken Antagen: 2014-10-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Likabehandlingsplan För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Sigtuna kommuns gemensamma vision för förskolan: Alla barn i Sigtuna kommuns förskolor ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer