Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Compliance och internationella försäkringar för näringslivet"

Transkript

1 ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag?

2

3 Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad handlar compliance om och varför är det så viktigt? När ett företag bedriver affärsverksamhet över nationsgränserna handlar compliance om bland annat handelspolitik och den ökande offentliga efterfrågan på ett socialt ansvarstagande från företagens sida. I försäkringssammanhang avser begreppet compliance det faktum att vi och våra kunder måste följa internationella avtal och lokal lagstiftning när vi utfärdar försäkringar. Compliance är därför en stor och viktig utmaning för alla företag och verksamheter som bedriver affärsverksamhet utanför landets gränser. Världen över har myndigheterna reglerat försäkringsområdet allt striktare under senare år. Utvecklingen beror inte bara på finanskrisen, utan även på att man i allt högre grad har fokuserat på kunskapsutbyte mellan lokala och nationella myndigheter. Resultatet är att vi i dag upplever ett ökat fokus på compliance världen över. Compliance Det engelska låneordet compliance betyder att vara i överensstämmelse med. I försäkringssammanhang avser compliance det faktum att vi måste agera i överensstämmelse med försäkringslagstiftningen i varje land där vi har risker försäkrade. På ERV strävar vi alltid efter att vara flexibla och omvärldsanpassade även i fråga om compliance. Vi är därför måna om att se till att vi även framöver är det bästa och säkraste alternativet för dig som ska välja försäkring till företagets resande och utlandsstationerade personal. På grund av de ständigt ökande kraven på compliance tar vi därför vårt ansvar genom att införa nya riktlinjer. På följande sidor kan du läsa mer om compliance, vilka konsekvenser det kan få för ditt företag och om hur vi kan fortsätta att bistå ditt företag. Trevlig läsning! Patrik Ugander Försäljningsdirektör Uppgifterna i denna broschyr är endast avsedda att ge läsaren generell information. ERV Sverige strävar efter att uppgifterna ska vara korrekta, men ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden, oklarheter eller feltolkningar. ERV Sverige kan därför inte hållas ansvarigt för vare sig direkta eller indirekta förluster eller andra tillhörande skador som uppstår till följd av att innehållet i denna broschyr används. 3

4 Compliance och försäkring vad gäller? Internationella avtal och lokal lagstiftning en gråzon När det gäller försäkringar över nationsgränserna finns det till stor utsträckning inga generella regler eller någon gemensam kontroll. Framför allt i västvärlden samarbetar länderna alltmer för att reglera samtliga parter som ingår i försäkringsavtalet. Inom försäkring lokalt är bilden dock helt annorlunda. Här finns ofta en oöverskådlig mängd nationella lagar och regler samt nationell praxis och övriga bestämmelser som måste beaktas, vilket kan göra det väldigt svårt för företaget att veta hur man ska agera. Kraven ska inte bara uppfyllas i landet där företaget har sitt huvudkontor, utan även där man har intressen och medarbetare placerade utomlands under kortare eller längre tid. Vi vill lämna gråzonen Hos ERV har vi bestämt oss för att ta itu med den gråzon som hittills gällt för försäkring av affärsresor och utlandsstationeringar.."kraven ska inte bara uppfyllas i landet där företaget har sitt huvudkontor, utan även där man har intressen och medarbetare placerade utomlands under kortare eller längre tidsperioder." Vi har bestämt oss för att vi vill ha en konservativ inställning till compliance för att minimera den förväntade framtida risken för våra kunder och för oss själva. Med våra riktlinjer för compliance, som grundas på analyser av de juridiska kraven internationellt och lokalt, ser vi till att din framtida försäkringslösning i så hög grad som möjligt överensstämmer med våra senaste tolkningar av internationella och lokala lagar och regler. Men vad är egentligen tillåtet? För att kunna svara på det måste man förstå vad man får göra och kan tillåta sig i varje land. Svaret kan variera beroende på t.ex. vilken nationalitet den utsända medarbetaren har eller hur länge vistelsen varar. Det handlar också om i vilken mån det är tillåtet att upprätta försäkringen på non-admitted basis (utan lokalt försäkringstillstånd) eller om försäkringsbolaget måste vara admitted (ha lokalt försäkringstillstånd). Du kan läsa mer om nonadmitted och admitted i faktarutan. I vissa fall kan svaret finnas i den lokala lagstiftningen, men svaret kan också ges genom internationella avtal, t.ex. inom ramen för OECD eller WTO. Vi har en samlad överblick över det relevanta kunskapsläget för de olika länderna och produkterna. Om du vill få mer handfasta råd, är du alltid välkommen att kontakta oss. Admitted/non-admitted vad innebär det? Admitted betyder att försäkringsbolaget är representerat på plats och har tillstånd för att erbjuda försäkringar i landet i fråga. I några fall, (t.ex. Abu Dhabi) ska vissa enskilda försäkringsprodukter vara godkända för att få erbjudas. Premiebetalningarna, och i vissa fall även skadehanteringen, ska ske via lokala kanaler och enligt de riktlinjer som har föreskrivits av de lokala myndigheterna. Non-admitted betyder däremot att försäkringsbolaget inte har tillstånd för att bedriva lokal försäkringsverksamhet. Det gör inte nödvändigtvis försäkringsbolaget till en lagöverträdare, eftersom det i vissa länder och/eller under vissa omständigheter är tillåtet att erbjuda försäkringar på nonadmitted-basis. Men det finns också länder där det är olagligt att erbjuda försäkringar utan tillstånd. 4

5 En utmaning för alla kunder, konkurrenter och oss själva Vilken risk löper företaget och medarbetaren? För företaget har risken flera olika aspekter, t.ex.: Företagets verksamhet i det enskilda landet kan vara beroende av att man har goda relationer till myndigheterna. Företaget kan ställas till svars för bristande compliance när det gäller försäkring och kan riskera böter eller andra påföljder. Företaget kan riskera dålig publicitet. Såvitt vi känner till har det inte förekommit några fall där den försäkrade medarbetaren har blivit involverad. Vad den försäkrade medarbetaren däremot kan råka ut för är att skadeutbetalningar beskattas som inkomst. En allt viktigare fråga som berör oss alla Compliance ställer höga krav på oss alla: företag, försäkrade personer, försäkringsmäklare och försäkringsbolag. Det finns exempel på processer som förts mot försäkringsbolaget, exempel på domar mot kunden (företaget), samt exempel på lagstiftning som föreskriver straff. Det kommer därför att finnas länder där vi t.ex. inte kan erbjuda en försäkring direkt via ERV för en medarbetare som ska sändas ut eller där vi inte kan erbjuda en tjänstereseförsäkring för lokalanställda i utlandet. I dessa länder kommer vi istället att koppla in en samarbetspartner för att lösa comliancefrågan. Konsekvenserna kan bli allvarliga Konsekvenserna av bristande compliance kan vara lika många som det finns länder i världen eftersom varje land har sin egen lagstiftning. Men gemensamt för dem alla det är en allt viktigare fråga som såväl kunder som försäkringsmäklare och andra försäkringsbolag måste förhålla sig till och hitta sin egen lösning på för att trygga samtliga parter." Konsekvensen av bristande compliance kan t.ex. vara böter eller fängelsestraff. Beroende på omständigheterna kan såväl arbetsgivaren och den anställda som försäkringsmäklaren och försäkringsbolaget påföras straff. EU-domstolen har gjort tolkningen att det är ett mycket nära förhållande mellan själva försäkringen, den som tillhandahåller försäkringen och den som har införskaffat försäkringen till de försäkrade, nämligen arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste alltså vara helt säker på att den försäkringslösning som valts verkligen är compliant. Risken för negativ publicitet och att få dåligt rykte bland medarbetare eller myndigheter är en risk som alla involverade måste förhålla sig till. Att agera i överensstämmelse med de lokala legala kraven bör inte uppfattas som något som är unikt för ERV det är en allt viktigare fråga som såväl kunder som försäkringsmäklare och andra försäkringsbolag måste förhålla sig till och hitta sin egen lösning på för att trygga samtliga parter. Med de kunskaper vi har i dag finns det inget försäkringsbolag i Sverige som själva kan erbjuda en lösning som är compliant i samtliga länder i världen. är att när compliance handlar om att följa lagen, så innebär icke-compliance alltså helt enkelt att överträda den. 5

6 ERV som globalt nätverk vi kan hjälpa till i de flesta fall Inom ERV-koncernen strävar vi inte bara efter att följa legala krav, vi anser också att vi har ett åtagande i fråga om höga etiska normer och principer. Inom dessa ramar kan vi i de flesta fall erbjuda ditt företag trygghet när det gäller compliance. Globalt nätverk Vårt globala nätverk gör det möjligt för oss att erbjuda lösningar i många av världens länder. Det är ett av skälen till att ERV, som ett internationellt erfaret nischförsäkringsbolag, är en attraktiv partner för ert försäkringsprogram även framöver. Våra engagerade medarbetare din sparringpartner i compliancefrågor Hos ERV har vi valt att ha ett team av engagerade medarbetare som fortlöpande arbetar med att analysera internationella avtal och lokal lagstiftning. De kunskaper som det ger oss omsätts både genom att vi aktivt kontrollerar och styr våra kunders försäkringsavtal samt att vi kan skapa försäkringslösningar som i största möjliga utsträckning överensstämmer med utvecklingen av regler och lagar. I många fall kan således försäkringslösningarna upprättas direkt med ERV, medan det i vissa fall kan innebära att en av våra lokala samarbetspartners utfärdar försäkringen. Vill ni veta mer om vilka försäkringslösningar vi kan erbjuda är ni alltid välkommen att kontakta oss på Överblick över ERVs lösningar för näringslivet Försäkring via lokal samarbetspartner Försäkring direkt hos erv 6

7 Om ERV en stark internationell partner Den service som vi erbjuder som en del av din försäkringslösning omfattar bl.a.: Med en försäkring hos ERV är du försäkrad hos Sveriges största och äldsta reseförsäkringsbolag. Vi har över 90 års erfarenhet av att skapa trygghet och säkerhet under resan. Det innebär att du och dina medarbetare är i trygga och erfarna händer dygnet runt, året om. Varje dag arbetar vi med att se till att vi är och förblir specialister inom vårt kärnområde: säkerhet, trygghet och hjälp, oavsett om det gäller en resa eller längre vistelser utomlands. Vi är en del av det tyska reseförsäkringsbolaget ERV, som ägs till 100 % av ERGO. Med en årlig premieintäkt på mer än 150 miljarder SEK och fler än 40 miljoner kunder är ERGO ett av de största försäkringsbolagen i Europa. ERGO finns representerat i mer än 30 länder. Munich Re ett av världens största återförsäkringsbolag äger 94,7 % av ERGO. ERV har inte bara kontor i en rad olika europeiska länder utan även i Ryssland och Kina. VIP Eget assistansbolag 24/7/365 Servicekontor i hela världen Läkarnätverk i hela världen Vi erbjuder alla våra företagskunder obegränsad tillgång till Voyager Information Portal (VIP). På VIP hittar man bland annat information om säkerheten på olika destinationer, så att medarbetarna och företaget kan vara väl förberedda innan de ger sig av. Kanske är det allra viktigaste med en reseförsäkring att veta att medarbetarna alltid kan ringa till vårt assistansbolag EuroAlarm och få hjälp. På EuroAlarm arbetar specialiserad personal med stor erfarenhet av att hantera nödsituationer. EuroAlarm har öppet dygnet runt, 365 dagar om året och tar varje år emot mer än telefonsamtal. ERV har flera lokala servicekontor, Euro-Center. Tillsammans täcker de hela världen. Oavsett var i världen medarbetarna ska åka, finns det ett lokalt servicekontor som känner till det lokala sjukvårds- och rättssystemet. De lokala kontorens viktigaste uppgift är att hjälpa våra kunders medarbetare på plats om de blir sjuka eller har frågor. Personalen har stor vana i att hantera problem som resenärer ofta råkar ut för. Vi samarbetar med mer än sjukhus och läkare i hela världen. Därför kan vi alltid hänvisa dig till ett sjukhus eller en läkare som vi redan har godkänt och som lever upp till våra krav. 7

8 ERV Box 1 Besöksadress: Löfströms Allé 6A SE SUNDBYBERG, SWEDEN Framtaget av ERV Sverige ERV Detta dokument är skyddat enligt upphovsrättslagen. Kopiering utan skriftligt godkännande från ERV Sverige är inte tillåtet

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Magisteruppsats Affärsjuridiska utbildningsprogrammet med Europainriktning Linköpings universitet, vt. 2005 Marie Bengtsson Engelsk titel: Obligation

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Säkerhet och integritet i molnet

Säkerhet och integritet i molnet Whitepaper Säkerhet och integritet i molnet En genomgång av regelverk, ansvarsfrågor och rättsläget kring molntjänster delivering business agility Sammanfattning När marknaden för molntjänster utvecklas

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer