Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010"

Transkript

1 Konjunktur och räntor Nummer 1 3 mars 1 Sidan Konjunkturuppgång utan inflationshot Sidan 3 Var redo för ränteuppgång Sidan 6 Ljusare utsikter för omvärlden Sidan 11 Sverige: Bättre tillväxt men låga löneökningar Sidan 16 I fokus: Skärpta regler på bolånemarknaden

2 Konjunkturuppgång utan inflationshot Den internationella konjunkturen förbättras något snabbare än vi tidigare räknat med. Trots återhämtningen kommer det att finnas gott om lediga resurser efter raset under finanskrisen. Centralbankerna behöver därför inte hasta med att höja styrräntorna. Risken mot konjunkturuppgången ligger mer på en kraftig uppgång i de långa räntorna. Den internationella konjunkturen har fortsatt att förbättras men utan de stora positiva överraskningar som präglade den första fasen av återhämtningen. Förändringarna i prognoserna för de flesta länder är därför ganska små. För OECD-området har BNP-prognosen för 1 och 11 skrivits upp med, respektive,1 procentenheter, jämfört med konjunkturbedömningen i december. För den svenska ekonomin är uppjusteringen, respektive, procentenheter. Försörjningsbalans, procentuell volymförändring USA, -, 3,6 3,7 Japan -1, -,1, 1,7 Tyskland 1,3 -, 1,3 1,8 Frankrike,3 -, 1, 1,9 Euroområdet, -,,9 1,8 Storbritannien, -, 1,,3 Sverige -, -,9, 3, OECD, totalt, -3,,,8 Kina 9, 8,7 1, 9, Sverige på mittfältet under finanskrisen Finanskrisen har slagit hårt mot de flesta länder men effekterna skiljer sig en del åt för olika delar av ekonomin. Fallet i hushållens konsumtion från fjärde kvartalet 7 till fjärde kvartalet 9 är nästan 7 procent i Spanien medan konsumtionen ökat med cirka 1 procent i USA och med nästan procent i Frankrike. Exporten har under denna period rasat med hela procent i Italien medan Storbritanniens och USA:s export bara minskat med 9 respektive procent. För den svenska och finska ekonomin är effekterna likartade. Hushållens konsumtion har minskat med 1- procent och exporten har fallit med cirka 16 procent. Trots försvagningen av den svenska kronan mot euron under finanskrisen har den svenska exporten fallit lika mycket som den finska. Hushållens konsumtion och export, procentuell förändring från kvartal 7 till kvartal Hushållens konsumtion - USA Spanien Tyskland UK Euroområdet Sverige Italien Finland Japan Frankrike Export Jämfört med andra länder ligger effekterna på svenska hushålls konsumtion och svensk export i det internationella mittfältet. Mot bakgrund av den gynnsamma utvecklingen av hushållens disponibla inkomster och den svaga kronan kan man tycka att den svenska ekonomin borde ha haft förutsättningar att klara finanskrisen bättre. Risker i återhämtningen Vilka risker kan hota konjunkturuppgången efter finanskrisen? Vi bedömer vi att risken är liten för alltför snabba och kraftiga räntehöjningar från de stora centralbankerna och Riksbanken. Låga löneavtal på den svenska arbetsmarknaden talar för att Riksbanken kan vänta till september med den första räntehöjningen. Vår bedömning är att de långa räntorna kommer att stiga men i ganska lugn takt. En kraftigare uppgång i de långa räntorna än väntat skulle slå hårt mot investeringarna och försvåra den i många länder nödvändiga saneringen av statsfinanserna efter krisen. Prognosen avslutades den mars 1 Internationella förutsättningar Oljepriset, Brent, antas ligga på 8 dollar per fat i slutet av 1 och på 8 dollar per fat i slutet av 11. Växelkursen för dollarn förutsätts under prognosperioden ligga i intervallet 1,3 till 1, mot euron. Kronans växelkurs mot euron antas vara 9,7 i slutet av 1 och 9, i slutet av 11, vilket ger en växelkurs mot dollarn på cirka 7 kronor under 1 och 6,9 under 11. Kronans nominella effektiva växelkurs, mätt med TCW-index, förstärks med cirka 3 procent från nuvarande nivå på 13 till 1 i slutet av prognosperioden SBAB KONJUNKTUR OCH RÄNTOR NUMMER 1 3 MARS 1

3 Var redo för ränteuppgång Vi håller fast vid bedömningen att Riksbankens första höjning av styrräntan sker i september. Därefter kommer regelbundna räntehöjningar att föra upp styrräntan till normalnivån procent i början av 13. Den kortaste bundna boräntan på tre månader har fortfarande en liten fördel gentemot längre bundna boräntor. Fördelen är dock liten, osäker och kan snabbt ätas upp av ändrade regleringar. De sex ledamöterna i Riksbanksdirektionen har inte varit överens om räntebesluten vid de senaste sex räntemötena. Det var drygt ett år sedan ett enhälligt beslut fattades. Detta kan vara en förklaring till att räntemarknadens förväntningar, så som de kan avläsas i marknadsräntorna, inte riktigt legat i linje med Riksbankens prognoser för styrräntan, de så kallade räntebanorna. Efter det senaste räntemötet, den 1 februari, verkar dock Riksbanken och marknaden vara något så när överens om hur den kortsiktiga ränteutvecklingen kommer att se ut. Däremot förväntar sig räntemarknaden att Riksbanken kommer att gå långsammare fram med räntehöjningarna, från sommaren 11 och framåt, än vad Riksbanken räknar med. Styrränteprognoser SBAB:s prognos Riksbankens prognos Räntemarknadens förväntningar,, 3, 3,,, 1, 1,, Arbetsmarknaden, avtalsrörelsen och kronan De faktorer som Riksbanken själv pekat ut som kan påverka timingen av räntehöjningarna är arbetsmarknadsbedömningen, avtalsrörelsen och växelkursutvecklingen. Arbetsmarknaden har överlag utvecklats lite gynnsammare än vad de flesta väntat sig, med tanke på hur ekonomin i övrigt utvecklats. En tolkning av detta är att arbetsmarknaden fungerar bättre än tidigare och att Riksbanken därför skulle kunna avvakta längre med räntehöjningarna. Riksbanken lär därför följa arbetsmarknadsstatistiken extra noga under våren och sommaren. Omförhandlingar av flera stora löneavtal pågår under våren. Riksbanken räknar med att löneökningarna totalt, det vill säga avtal plus löneglidning, kommer att ligga kring, procent per år framöver. Skulle avtalen hamna på nivåer som indikerar att de totala löneökningarna kommer att bli högre så behöver styrräntan höjas tidigare och snabbare. Blir lönehöjningarna lägre, vilket avtalen hittills pekar på, så kan styrräntan ligga kvar på, procent lite längre. De senaste veckorna har kronan förstärkts en del. En starkare valuta har en åtstramande effekt på ekonomin. Därför är det möjligt att Riksbanken skulle kunna avvakta med räntehöjningar om kronförstärkningen fortsätter i snabbare takt än väntat. Kronans utveckling gentemot TCW-index Faktisk utveckling Riksbankens prognos , mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-13 Vår prognos av styrräntan ligger närmare Riksbankens huvudscenario än räntemarknadens förväntningar. Finanskrisen har blåst över och vi är på väg ut ur recessionen. Det innebär att Riksbanken måste påbörja normaliseringen av penningpolitiken om inte nya problem ska uppstå. Samtidigt är kapacitetsutnyttjandet lågt, arbetslösheten hög och inflationstrycket obefintligt. Så det finns, i dagsläget, ingen orsak att skynda på räntehöjningarna. Styrräntan höjs den september Riksbankens nästa räntemöten är i april, juni och september. Diskussionerna kommer säkert att vara intensiva i april och juni, men vår sammantagna bedömning är att den första höjningen kommer i september. Tillväxt- och inflationsprognoser ger inte någon klar vägledning när det gäller beslutet vid vilket möte som höjningen kommer. Ur taktisk synvinkel kan det dock vara smart av Riksbanken att vänta till september. SBAB KONJUNKTUR OCH RÄNTOR 3 NUMMER 1 3 MARS 1

4 I slutet av juni och i slutet av augusti förfaller två av de tre tolvmånaderslån på 1 miljarder kronor styck som Riksbanken utgav under 9. Genom att vänta till september så kan eventuella effekter av detta vägas in tydligare i räntebeslutet. Om avtalsrörelsen drar ut på tiden, eller generar lägre löneökningar än väntat, så kan det finnas en poäng i att inte röra styrräntan vid april- och julimötet utan avvakta till september då man kommer att ha en klarare bild av var löneavtalen landar. En miss i SCB:s beräkning av fördelningen av hushållens bolån på korta och långa bindningstider har nyligen uppdagats. 1 Rimligtvis betyder detta att Riksbankens bedömning av hur snabbt penningpolitiken slår igenom också måste revideras upp. Detta är också något som stöder vår bild av en avvaktande Riksbank. Finansinspektionens nya bolåneregler väntas träda i kraft den 1 juli och får med största sannolikhet en viss åtstramande effekt. Väntar Riksbanken till september så kan denna åtgärd analyseras och vägas in tydligare i beslutet. Långräntorna stiger efter sommaren De långa marknadsräntorna har legat förhållandevis stabilt de senaste månaderna både i Sverige och i omvärlden. Vi räknar dock med att de svenska långräntorna följer med i den internationella ränteuppgången som är på väg (se mer om den internationella ränteprognosen på sidan 8-1). Fortsatt normalisering efter finanskrisen, avvecklingar av likviditetsstöd och programmen för obligationsköp, räntehöjningar från centralbankerna, starkare konjunktur, ökande offentliga lånebehov samt stigande efterfrågan på långsiktig finansiering från hushåll och företag talar för stigande långräntor i omvärlden framöver. Svenska statsobligationsräntor år år 1 år jan-7 jan-8 jan-9 jan-1 jan-11,,, 3, 3,,, 1, 1,,, Statobligationsräntorna följer med Riksbankshöjningarna och den internationella långräntetrenden upp efter sommaren. I slutet av 1 väntas statsobligationsräntorna vara omkring 1 procentenhet högre än i dagsläget. Uppgången fortsätter under 11, men då väntas de kortare statsobligationsräntorna stiga snabbare än de långa. Oförändrad boränteprognos Våra prognoser för bolåneräntorna är så gott som oförändrade. Utöver Riksbankens styrränta och långa marknadsräntor så påverkas bolåneräntorna av hur riskpremierna på räntemarknaden utvecklas. Riskpremierna har minskat i takt med att finansoron ebbat ut. De senaste månaderna har vissa riskpremier dock ökat lite, förmodligen på grund av oron kring Grekland. Vi räknar med att riskpremierna krymper något under prognosperioden, vilket medför att boräntorna stiger lite mindre än underliggande marknadsräntor. Den kortaste boräntan, med 3 månaders bindningstid, stiger med procentenheter under prognosperioden och når 3,6 procent i slutet av 11. Den bundna tvååriga boräntan stiger lite snabbare och når,9 procent i slutet av 11, vilket är en fördubbling av räntenivån. Uppgången i den femåriga boräntan blir lite mindre och räntenivån stannar på, i slutet av 11. Prognos för SBAB:s boräntor, olika bindningstider 3 mars 1 Jun 1 Dec 1 Dec 11 3 mån 1,9 1,7, 3,6 år,,9 3,6,9 år,3,3 (-,),7 (-,3), Anm: Förändringen i prognosen från Boräntenytt 17 februari anges inom parentes. Normala räntenivåer om tre år För att kunna jämföra bundna boräntor med tremånadersräntan, vid val av bindningstider, krävs prognoser för tremånadersräntan som sträcker sig över hela den bindningstid man tänkt sig. I våra beräkningar räknar vi med att tremånadersräntan, efter 11, fortsätter att stiga till en nivå på drygt procent, vilket motsvarar en styrränta på procent. Denna nivå kan karakteriseras som den normala nivån, det vill säga den nivå räntan ligger på när ekonomin är i balans mellan låg- och högkonjunktur. Långsiktigt bör korträntorna pendla kring denna nivå. Vi gör således inget antagande om att korträntorna fortsätter stiga, efter att denna nivå nåtts i början av Andelen bolån med korta bindningstider har visat sig ligga kring 6 procent och inte procent som tidigare angetts. För nytecknade lån har andelen reviderats upp från 7 till 9 procent. Osäker fördel för tremånadersräntan Trots ränteuppgången så visar beräkningarna att den genomsnittliga räntan med 3 månaders bindningstid SBAB KONJUNKTUR OCH RÄNTOR NUMMER 1 3 MARS 1

5 under de närmaste åren blir lägre än nuvarande bundna boräntor på 1- år. Fördelen, som ligger mellan,1 och, procentenheter, är dock så liten att den nästan får anses försumbar i ljuset av den allmänna prognososäkerheten och den osäkerhet som råder kring den framtida regleringen av bolånemarknaden. Utöver reglering av belåningsgrader och amorteringstider (se sidan 16-17) så finns det en pågående diskussion på internationell nivå om bankers kapitalförsörjning och riskhantering som kan resultera i strängare reglering, dyrare finansieringskostnader för bolåneinstituten och högre bolåneräntor. Bundna boräntor och beräknad bunden tremånadersränta under bindningstiden SBAB:s bundna boränta SBAB:s prognos av bunden tremånaders boränta 1 år år 3 år år år,,, 3, 3,,, 1, 1, Tor Borg SBAB KONJUNKTUR OCH RÄNTOR NUMMER 1 3 MARS 1

6 Ljusare utsikter för omvärlden Tack vare stora politiska stimulanser så vände den globala konjunkturen uppåt under 9. Vi bedömer att den gynnsamma ekonomiska utvecklingen fortsätter även framöver, trots att stimulanserna rullas tillbaka. Ledig produktionskapacitet, behov av åtstramningar i många länders offentliga finanser och en fortsatt försiktighet bland hushåll och företag väntas dock hålla tillbaka både tillväxt och inflationstryck framöver. Finanskrisen släpper successivt sitt grepp om de finansiella marknaderna. För första gången på nästan tre år uppger nu amerikanska banker att de lättat på lånevillkoren för företagsutlåningen. Även i andra länder har kreditåtstramningen dämpats. Att förtroendet återvänt till finansmarknaderna återspeglas också i att internationella riskpremier ligger kvar på normala nivåer, trots att finansiella problem kvarstår i en del länder och att de stora centralbankerna tydligt annonserat att de flesta åtgärder för att stötta marknaderna kommer att avvecklas under de kommande månaderna. Handels- och produktionstillväxt dämpas De senaste månaderna har vi sett den kraftigaste tillväxten i global handel och industriproduktion på mycket länge. Den kraftiga uppgången är delvis en naturlig följd av att konjunkturnedgången under 8 och början av 9 var så snabb och djup att företagen avvecklade sina lager i snabb takt. Nu när situationen normaliserats så byggs dessa upp igen, vilket ger en kraftig effekt på produktion och handel. Den starka tillväxten beror också på att den sammantagna effekten av alla politiska stimulanser (räntesänkningar, skattesänkningar, subventioner, infrastruktursatsningar och så vidare) varit som allra störst under slutet av 9 och början av 1. Vi räknar med att både handel och produktion fortsätter växa under 1 och 11 men inte i den blixtrande hastighet de växer med för tillfället. Global industriproduktion och varuhandel, tremånadersförändring uppräknad till årstakt Bankernas lånevillkor till företag* USA EMU Sverige Industriproduktion Varuhandel Nettotal 7 kv1 7kv 7 kv3 7 kv 8 kv1 8 kv 8 kv3 8 kv 9 kv1 9 kv 9 kv3 9 kv 1 kv1 * Andelen banker som stramat åt lånevillkoren minus andelen banker som lättat på lånevillkoren Även om mycket på finansmarknaderna verkar ha återvänt till det normala så är det viktigt att komma ihåg att det historiskt ofta tagit lång tid för återhämtningen efter finanskriser. Mycket talar för att det kommer att ta ett tag innan hushåll och företag hittat en ny balans mellan skulder, tillgångar, inkomster och utgifter. Under anpassningstiden kommer större investerings- och konsumtionsbeslut att präglas av en viss försiktighet. De ansträngda statsfinanserna, och behovet av åtstramningar, i flera länder talar också för att återhämtningen kommer att bli utdragen. - Tillväxtländerna regerar Det finns en tydlig skillnad mellan de utvecklade länderna, med USA och EMU i spetsen, och tillväxtländerna, med Kina och Indien i spetsen, både när det gäller hur hårt krisen slagit på industriproduktionen och hur snabb återhämtningen varit. Global industriproduktion, index december 7=1 Utvecklade länder Tillväxtländer jan-7 jul-7 jan-8 jul-8 jan-9 jul-9 jan-1 jul SBAB KONJUNKTUR OCH RÄNTOR 6 NUMMER 1 3 MARS 1

7 Tillväxtländerna drabbades mindre av finanskrisen. Troligtvis beror detta mycket på att de är mindre integrerade i det internationella finanssystemet. Sammantaget föll industriproduktionen, från topp till botten, med omkring 1 procent i dessa länder, medan fallet i de utvecklade länderna var procent. Återhämtningen har också gått mycket snabbare. I december 9 låg produktionsnivån i de utvecklade länderna 1 procent under den tidigare toppen medan tillväxtländerna redan passerat denna topp och till och med låg procent över. Med tanke på att de eftersläpande effekterna av krisen troligtvis blir mindre och att de offentliga finanserna ser starkare ut i tillväxtländerna så talar det mesta för att de kommer att fortsätta växa snabbare än USA, Europa och Japan framöver. Hushållen tvekar Medan återhämtningen i de delar av industrin som är handelsexponerad kommit förhållandevis långt så släpar vissa andra sektorer efter. I USA har exempelvis tjänstesektorn ännu inte nått ett normalt konjunkturlägre, att döma av enkätundersökningar. Troligtvis hänger detta nära samman med att stämningsläget bland hushållen fortfarande är väldigt nedtryckt. Stämningsläget bland amerikanska hushåll och företag (avvikelse från genomsnitt) åtgärder för att undvika statsfinansiellt kaos. Åtstramningarna i dessa länder kommer att hämma den globala tillväxten. Vi räknar dock med att den ekonomiska återhämtningen blir tillräckligt kraftig för att de större länderna ska kunna undvika offentliga nedskärningar av sådan storlek att tillväxten helt slås ut. EMU håller ihop Bland de mest uppmärksammade länderna med avseende på statsfinanser finns just nu medelhavsländerna och Irland, även kallade PIIGS-länderna. Framför allt är det Grekland som stått i centrum. Galopperande underskott i statens budget i kombination med en svag balans i handeln med omvärlden har medfört kraftigt stigande räntor i Grekland och spekulation om att landet skulle komma att tvingas ut ur EMU. Oron har även drabbat de andra medelhavsländerna och Irland. De presenterade åtstramningspaketen och den beredskap som andra EMU-länder visat att rycka ut till undsättning om det skulle behövas har dock till viss del lugnat finansmarknaderna. Även om det är svårt att sia om politiska skeenden så bedömer vi, med den information vi har i dagsläget, att det inte blir aktuellt med något utträde ur EMU. Med största sannolikhet kommer dock tillväxten i hela Europa att dämpas på grund av åtstramningarna och en ökad försiktighet bland hushåll och företag., 1,, -1, Kreditriskpremier*, Tyskland och PIIGS Tyskland Portugal Italien Irland Grekland Spanien,, 3, 3,, Hushåll Tjänsteföretag Industriföretag -, -3,, 1, 1, Anm. Avvikelsen är beräknad i standardavvikelser från genomsnittet under de senaste femton åren. Vi räknar med att hushållens försiktighetsbeteende kommer att hålla i sig framöver i de flesta länder, vilket visar sig i höga sparkvoter. Låg inflation, låga räntor, stigande tillgångspriser och stabilare arbetsmarknader bör dock ge en viss skjuts åt hushållens konsumtion. Problematiska statsfinanser Den statsfinansiella utvecklingen utgör en stor osäkerhetsfaktor och risk i konjunkturbedömningen. Finanskrisen och den djupa lågkonjunkturen har öppnat upp stora hål i de offentliga kassakistorna. De stora offentliga underskotten kommer att hämma både offentlig och privat konsumtions- och investeringsvilja framöver. Flera mindre länder har tvingats till drastiska -, mar- 9 apr- 9 maj- 9 jun- 9 jul- 9 aug- 9 sep- 9 * Kostnaden för att, genom köp av en kreditdefaultswap, försäkra sig mot betalningsinställelse omräknat till procentenheter. Små förändringar i tillväxtprognoserna Den globala ekonomins utveckling sedan förra prognosen har överlag varit som väntat. Det finns därför ingen anledning att göra några större förändringar i våra prognoser. Den snabba återhämtningen av världshandeln bekräftar vår bild av att den internationella tillväxten har vänt upp och att stimulanserna fått den effekt som vi räknat med. Normaliseringen på finansmarknaderna fortskrider också som väntat. Osäkerheten kring statsfinanserna kvarstår, möjligen har den ökat något i och med händelserna kopplade till Grekland. okt- 9 nov- 9 dec- 9 jan- 1 feb- 1 mar- 1,, SBAB KONJUNKTUR OCH RÄNTOR 7 NUMMER 1 3 MARS 1

8 För USA räknar vi nu med en tillväxt på 3,6 procent i år som följs av en tillväxt på 3,7 procent under 11, vilket är en upprevidering med, respektive,3 procentenhet sedan decemberprognosen. I EMU blir tillväxten,9 procent i år och 1,8 procent nästa år, i princip samma prognos tidigare. I Japan stiger BNP med, procent i år och 1,7 procent under 11, en liten upprevidering. I Kina blir BNP-tillväxten i år 1, procent och 9, procent under 11. Detta är en liten nedrevidering sedan förra prognosen. Internationell BNP-tillväxt (årlig procentuell förändring) Kina (vä skala) USA EMU Japan Prognos Inte mycket inflationstryck Inflationstakten ligger för närvarande i positivt territorium mellan 1 och 3 procent, i de flesta regioner. Detta är en markant uppgång sedan de negativa prisökningstakterna under 9. Mycket av de senaste årens svängningar i inflationen beror dock på oljeprisutvecklingen. Rensat från energipriser så har inflationen varit mycket mer stabil och visar dessutom fortfarande tendenser till att gå ned. Med en ganska återhållsam tillväxt i de utvecklade länderna, ledig produktionskapacitet, både i form av maskiner och arbetskraft, och låga inflationsförväntningar så talar det mesta för att inflationstrycket förblir lågt framöver. Internationell inflation (årlig ökningstakt, KPI) USA EMU Japan Kina Prognos Vi räknar, precis som i förra prognosen, med att råvarupriserna stiger en del under prognosperioden. Oljepriset väntas ligga kring 8 US-dollar per fat i slutet av 1 och 8 US-dollar per fat i slutet av 11. US-dollarn väntas stärkas, framför allt mot den japanska Yenen. Detta dämpar den importerade inflationen i USA men driver på den i andra länder. I USA kommer inflationen att ligga ganska stabilt kring procent, inflationstakten dämpas något under 1 för att därefter stiga under 11. I EMU väntas inflationen sakta stiga från omkring 1 procent i början av 1 till 1, procent i slutet av 11. I Japan, där man haft problem med deflation under lång tid, väntas prisökningarna successivt öka. Det dröjer dock till slutet av 11 innan inflationen kryper över nollstrecket. I Kina har utvecklingen av råvaru- och livsmedelspriser större effekt än i andra regioner. Därför väntas inflationen ligga kring 3 procent både i år och nästa år. Långsam åtstramning av centralbankerna Stora räntesänkningar, åtgärder för att stödja likviditet i marknaden och värdepappersköp för att hålla nere långa räntor har varit en del av krispolitiken i de flesta länder. Vissa av likviditetsåtgärderna har redan kunnat avvecklas när finansmarknaderna har repat sig. Andra åtgärder rullar på men vi räknar med att huvuddelen av de marknadsstödjande åtgärderna kommer att vara avslutade inom de närmsta månaderna. Programmen för obligationsköp kommer också att avslutas under de närmaste månaderna, precis som planerat. Däremot kan det nog dröja innan centralbankerna börjar avyttra sina obligationsinnehav. Centralbankernas styrräntor USA EMU Japan Prognos Så länge ekonomierna präglas av stora mängder ledig produktionskapacitet, låga inflationsförväntningar och en viss grad av baksmälla från finanskrisen så lär inte centralbankerna ha allt för bråttom med att normalisera räntenivåerna. Vi räknar med att man först vill vänta och se vilka effekterna blir av att likviditetsstödet och obligationsköpen avvecklas, innan man börjar höja styrräntorna. De första styrräntehöjningarna bör därför komma under hösten och följas av ganska måttliga höjningar därefter. I slutet av 1 har styrräntan i USA nått,7 procent, i EMU 1, procent medan Japan ligger kvar med nollränta. Under 11 fortsätter normalise SBAB KONJUNKTUR OCH RÄNTOR 8 NUMMER 1 3 MARS 1

9 ringen av penningpolitiken och styrräntorna slutar året på, procent i både EMU och USA och på, procent i Japan. Många faktorer påverkar långräntorna De korta marknadsräntorna styrs till stor del av centralbankernas styrräntor och vilka förväntningar som räntemarknaden har gällande styrräntorna. De längre marknadsräntorna styrs också, till viss del, av förväntningar om centralbankernas agerande. Långa räntor påverkas även av hur de långsiktiga inflationsförväntningarna ser ut, hur stark den ekonomiska tillväxten i ekonomierna är och hur stark den väntas bli framöver samt av hur stort behovet av längre lån är bland hushåll, företag och offentliga myndigheter. Kortsiktigt kan även långa räntor påverkas av utvecklingen på andra finansmarknader, så som aktiemarknader, valutamarknader och råvarumarknader. Finansmarknadsaktörerna vilja/benägenhet att placera i riskabla tillgångar är också en viktig faktor för ränteutvecklingen. Femåriga statsobligationsräntor USA Tyskland Oljepriset når 1 US-dollar/fat Lehman-kraschen Börserna bottnar En titt på utvecklingen av de femåriga statsobligationsräntorna visar att de legat förhållandevis stabilt kring -, procent i både Tyskland och USA under det senaste halvåret. Stigande tillväxt, ljusare tillväxtutsikter och lite högre långsiktiga inflationsförväntningar har, i kombination med börsuppgången och en ökad riskaptit hos marknadsaktörerna, pressat upp räntorna. Stora underskott i statsfinanserna har också verkat på uppsidan. Dessa faktorer har dock motverkats av att centralbankernas likviditetsstöd och obligationsköp har skapat efterfrågan på långa räntebärande tillgångar. En annan viktig faktor som hållit ner de långa räntorna är utvecklingen av den privata skuldsättningen. Samtidigt som många länders regeringar lånar pengar som aldrig förr så är det många hushåll och företag som drar ned sin skuldsättning till följd av ett ökat försiktighetsbeteende i kölvattnet av finanskrisen. I USA har neddragningen av den privata skuldsättningen varit betydligt större än ökningen av det offentliga lånebehovet under 9. Vi räknar dock med att,,,, 3, 3,,, 1, 1, skuldsättningen börjar öka igen under 1, om än i ganska långsam takt. Kvartalsvis förändring i skuldsättning, USA, uppräknat till årstakt Privat Offentlig Totalt Mrd USD kv1 1 kv1 kv1 3 kv1 kv 1 kv 1 6 kv1 7 kv1 8 kv1 9kv Låga inflationsförväntningar Ett sätt att analysera långa räntor är att dela in dem i realräntor (räntor exklusive inflation) och inflationsförväntningar och förklara dessa delar var för sig. En enkel statistisk förklaringsmodell där vi låter de femåriga inflationsförväntningarna i USA styras av den historiska inflationsutvecklingen och förändringar i oljepriset, kan förklara mer än hälften av förändringarna i förväntningarna. Om våra inflations- och oljeprisprognoser slår in så bör de femåriga inflationsförväntningarna, enligt modellen, gå ned något från dagens nivåer kring procent och ligga kring 1, procent under resten av 1 och 11, väl under de nivåer som var vanliga innan finanskrisen. Femåriga inflationsförväntningar, USA Förväntningar beräknade utifrån realobligationer Modell byggd på historisk inflation och oljeprisförändringar , 3,,, 1, 1,,, -, -1, -1, -, Stigande realränta Den reala delen av den amerikanska femårsräntan kan förklaras ganska bra av BNP-tillväxten, korträntan (Federal Reserves styrränta) och lånebehovet. Våra prognoser om starkare BNP-tillväxt, stigande kortränta och ett ökat lånebehov kommer, om de historiskt skattade sambanden håller, att driva upp den reala femårsräntan ganska snabbt under resten av 1, från dagens mycket låga nivå på, procent till procent i slutet av 1. SBAB KONJUNKTUR OCH RÄNTOR 9 NUMMER 1 3 MARS 1

10 Femårig real statsobligationsränta, USA Femåriga statsobligationsräntor Real ränta Modell byggd på tillväxt, real kortränta och skuldsättning,,, 3, 3, Prognos,,,,, 3, , 1, 1,,, USA Tyskland Sverige ,,, 1, Vår samlade bedömning är att internationella långräntor snart bör börja klättra uppåt, men att uppgången initialt kommer att ske i ganska lugn takt. Efter sommaren kan uppgången komma att accelerera något när centralbankerna avslutat de flesta av stödåtgärderna och de första styrräntehöjningarna börjar komma. Femåriga statsobligationsräntor i Tyskland och USA väntas ligga kring 3, procent vid slutet av 1. Därefter stiger amerikanska räntan till,7 procent i slutet av 11 medan den tyska uppgången stannar vid,3 procent. Tor Borg SBAB KONJUNKTUR OCH RÄNTOR 1 NUMMER 1 3 MARS 1

11 Bättre tillväxt men låga löneökningar Lyftet i svensk ekonomi efter finanskrisen inleds i år. BNP växer med, procent 1 och med 3, procent 11. Arbetsmarknaden släpar emellertid efter och det dröjer till början av nästa år innan sysselsättningen börjar öka. Låga löneökningar håller nere Inflationstrycket och den underliggande inflationen faller till 1, procent under nästa år. Den svenska ekonomin väntar fortfarande på det stora lyftet efter finanskrisen. Under fjärde kvartalet förra året var BNP svagare än väntat och minskade med,6 procent från tredje kvartalet efter att ha varit i stort sett oförändrad under andra och tredje kvartalet. Den svenska ekonomin går därmed in i 1 med att negativt överhäng för BNP på, procentenheter. Försörjningsbalans, procentuell volymförändring Hushållens konsumtion -, -,8 1,7,6 Offentlig konsumtion 1,,1 1,,8 Fasta investeringar,6-1,3,3, Lagerinvesteringar 1) -,6-1,,9,3 Export 1,8-1,,8,9 Import 3, -13,,3 6, BNP -, -,9, 3, BNP, kalenderkorrigerad -, -,7, 3,1 1) Bidrag till BNP-förändringen, procentenheter. Fallet i BNP med sammanlagt procent 8-9 innebär att kapacitetsutnyttjandet fortsätter att vara mycket lågt under prognosperioden. Arbetslösheten fortsätter att stiga och inflationstrycket kommer att vara lågt. BNP-prognosen justeras upp Statistiken hittills för första kvartalet i år och fortsatta positiva enkäter till företag och hushåll tyder emellertid på att BNP-tillväxten börjar ta fart. Vi räknar med att konjunkturen förbättras ytterligare under de kommande kvartalen och att fallet i BNP med,9 procent förra året förbyts till en tillväxt i år med, procent. Under nästa år bedömer vi att BNP-tillväxten accelererar till 3 procent. Det innebär att vi justerar upp BNPprognosen för 1 och 11 med, respektive, procentenheter. BNP, utfall och prognos Genomsnitt Prognos - uell volymförändring Uppjusteringen av BNP-prognosen för i år beror framför allt på att investeringarna inte väntas falla lika mycket som tidigare och att nettoexporten väntas ge ett större positivt bidrag. När det gäller upprevideringen av BNP-prognosen för nästa år är det främst vår syn på hushållens konsumtion och investeringarna som blivit mer positiv Hushållens sparande minskar nästa år Hushållens konsumtion har ökat under de tre senaste kvartalen men föll ändå med,8 procent under 9 på grund av den kraftiga nedgången under loppet av 8. Trots att antalet arbetade timmar minskade med,6 procent så ökade hushållens reala disponibla inkomst med,1 procent under förra året. Lönerna hölls uppe av treårsavtalet och jobbskatteavdraget bidrog också till inkomstökningen. Hushållens konsumtion och disponibel inkomst Disponibel inkomst (vänster) Konsumtion (vänster) Sparkvot Prognos Konsumtionen ökade således mindre än inkomsterna och hushållens totala sparkvot steg därmed till 13,9 procent medan det egna finansiella sparandet steg till 6, procent av disponibla inkomsten. Hushållen har byggt upp en finansiell buffert men vi tror att man kommer att vara försiktig med att använda den. Vår bedömning är att konsumtionen i år ökar i ungefär samma takt som disponibla inkomsten, det vill säga med knappt procent. Vi räknar med att det är först SBAB KONJUNKTUR OCH RÄNTOR 11 NUMMER 1 3 MARS 1

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Konjunktur och räntor

Konjunktur och räntor Konjunktur och räntor Nummer 4, 27 november 28 I detta nummer Finanskrisen slår hårt och BNP faller i många länder nästa år. I USA och euroområdet minskar BNP med 1,5 respektive,3 procent. Fed sänker styrräntan

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7 Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 8 APRIL Konjunkturprognoser kan nu baseras på något säkrare grund än tidigare. Irakkriget är över, oljepriset har fallit tillbaka och förutsättningarna för stigande

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 20 Januari 2011. Sidan 2 Ränteuppgången rullar på Sidan 4 Fast elpris bra val till våren

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 20 Januari 2011. Sidan 2 Ränteuppgången rullar på Sidan 4 Fast elpris bra val till våren Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser Januari 11 Sidan Ränteuppgången rullar på Sidan Fast elpris bra val till våren Ränteuppgången rullar på Den allt starkare konjunkturen och de stigande råvarupriserna

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Redaktörer Jessica Bylund tfn 08-452 7718 Annika Wallenskog

Läs mer

Konjunktur- och Strukturrapport

Konjunktur- och Strukturrapport Konjunktur- och Strukturrapport Swedbank bedömer svensk ekonomi 22 januari 2008 Svensk ekonomi minskar farten men undviker tvärnit Finansoron och den svagare omvärldskonjunkturen dämpar tillväxten i svensk

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 2010 Ekonomiska utsikter våren 2010 Ekonomiska utsikter Våren 2010 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal... 5 2:1 Internationella förutsättningar... 8 2:2 Svenska varuexportmarknader...15

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Konjunkturläget Mars 2009

Konjunkturläget Mars 2009 Konjunktur laget Mars 9 Konjunkturläget Mars 9 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 1 1, BOX 311, SE-13 STOCKHOLM TEL: 8-3 9, FAX: 8-3 9 8 E-POST: KI@KONJ.SE, HEMSIDA: WWW.KONJ.SE ISSN 3-33, ISBN 978-91-831--9

Läs mer

Konjunktur laget Mars 2015

Konjunktur laget Mars 2015 Konjunktur laget Mars Konjunkturläget Mars KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX, STOCKHOLM TEL: 8-9 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN -, ISBN 978-9-8-9-7 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Penningpolitiskt protokoll

Penningpolitiskt protokoll Penningpolitiskt protokoll DECEMBER 1 Sammanfattning Vid det penningpolitiska mötet den 17 december beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med,5 procentenheter till 1, procent och att justera

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

fisala ~KOMMUN Kallelse till sammanträde KOMMUNSTYRELSEN LEDNINGSUTSKOTTET Organ Ledningsutskottet Plats Tid

fisala ~KOMMUN Kallelse till sammanträde KOMMUNSTYRELSEN LEDNINGSUTSKOTTET Organ Ledningsutskottet Plats Tid fisala ~KOMMUN l (2) 2013-10-16 KAlLELSE LEDNINGSUTSKOITET DIREKT: 0224-74 70 52 KOMMUNSTYRELSEN LEDNINGSUTSKOTTET Kallelse till sammanträde Organ Ledningsutskottet Plats Tid Gustav Adolfsalen Tisdagen

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer