Sveriges energisituation i ett europeiskt och globalt perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges energisituation i ett europeiskt och globalt perspektiv"

Transkript

1 RAPPORT FRÅN ENERGIUTSKOTTET 3 JULI 2013* Sveriges energisituation i ett europeiskt och globalt perspektiv Detta dokument har producerats av Energiutskottet som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det speglar Energiutskottets uppfattning och skall inte ses som ett uttalande eller ställningstagande av Kungl. Vetenskapsakademien. *Reviderad 8 januari 2014 ENERGIUTSKOTTET, KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN, BOX 50005, SE STOCKHOLM, SWEDEN TEL , FAX BESÖK/LEVERANS, VISIT/DELIVERIES: LILLA FRESCATIVÄGEN 4A, SE STOCKHOLM, SWEDEN

2 Sammanfattning Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott utgår, i sina scenarier när det gäller framtida konsumtion och produktion av energi, från att användning av fossila energikällor på annat än en bråkdel av nuvarande nivå är ohållbart på sikt eftersom deras miljö- och klimatpåverkan är oacceptabla. Förnybar energi och kärnkraft är de fossilfria alternativ som Energiutskottet prioriterat i sina scenarier om energisituationen i Sverige och i världen fram till Sverige har redan en fördelaktig situation genom att den svenska energitillförseln beror endast till 31 % på fossila bränslen, jämfört med det globala genomsnittet på 81 %. Speciellt iögonfallande är den svenska näst intill fossilfria elproduktionen som utgör en betydande del (27 %) av den totala svenska energitillförseln på 551 TWh. Detta skall jämföras med den globala elproduktionen (14 % av energitillförseln på TWh) som till 67 % kommer från fossila bränslen. Område Energitillförsel % fossil % el Elproduktion % fossil % förnybart % kärn Sverige 551 TWh 31 % 27 % 146 TWh 3 % 54 % 43 % EU TWh 76 % 16 % TWh 53 % 19 % 28 % Världen TWh 81 % 14 % TWh 67 % 20 % 13 % Tabell 1. Energitillförsel och elproduktion i Sverige, EU-27, och Världen Uppgifter från Eurostat, IEA:s World Energy Key Statistics, Svensk energi, Energimyndigheten. Här och i det följande betecknar förnybart den flödande solenergin och geoenergin. Bränslen för utrikes flyg och sjöfart ingår inte i den svenska statistiken Den förestående minskningen av fossila bränslen och ökningen av icke-fossila energislag gör att koldioxidutsläppen reduceras och andelen el i energitillförseln ökar. Eftersom elenergi är av högre kvalitet än värmeenergi medför ökad andel elenergi en effektivisering av energianvändningen. Med en värmepump kan 3-5 gånger mer värmeenergi produceras än den elenergi som krävs för att driva värmepumpen. En bil går tre gånger längre på el än på bensin med motsvarande energiinnehåll. Till skillnad från Sverige produceras inom EU elen främst från fossila bränslen (53 %) och därför är satsningar på vindkraft och solkraft som ersättning för fossilkraft högprioriterat. En ökande andel väderberoende förnybar el från sol och vind kommer emellertid att kräva utbyggda elnät, ökad reglerkraft och energilagring allt till mycket höga kostnader. Sverige har den stora fördelen att genom riklig tillgång på vattenkraft, biokraftvärme, vindkraft samt kärnkraft redan nu ha tillräckligt med fossilfri el för de inhemska behoven. I och med att fossilkraften ersätts med ökad andel intermittent väderberoende el får kärnkraften en allt viktigare roll som baskraft för stabilisering av elsystemet. Globalt svarade kärnkraften 2010 för 13 % av elproduktionen, i EU-27 för 28 % och i Sverige för 43 %. Energiutskottet baserar sina scenarier på att kärnkraften ingår i framtidens energimix för att ersätta en del av dagens fossila baskraft. Den ger obetydliga utsläpp av växthusgaser och är i ett systemkostnadsperspektiv konkurrenskraftig jämfört med 2

3 förnybara alternativ. Kärnkraft är också den mest hållbara av alla energikällor när det gäller materialbehoven för att bygga kraftverk. Åtgången av aluminium, koppar och järn i ton per genererad TWh är lägst bland icke-fossila energislag enligt beräkningar från Stuttgart Institute of Energy Economics. Den svenska slutliga energikonsumtionen (energianvändningen) kan genom effektiviseringar minska från dagens 400 till 335 TWh, alltså med 16 %, fram till 2050 enligt Energiutskottets scenarier. I sitt svenska 2050-scenario har den primära energitillförseln beräknats bli 525 TWh varav 8 % kommer från fossila bränslen, 35 % från kärnkraft och 57 % från förnybara energislag (bioenergi 208 TWh, vattenkraft 67 TWh, vind-, sol-, vågkraft 25 TWh). I sitt globala 2050-scenario har Energiutskottet utgått från att tillförseln av energi från fossila bränslen begränsas i enlighet med IPCC:s mål om högst två graders höjning av den globala medeltemperaturen (IPCC=Intergovernmental Panel on Climate Change). Största potentialen för ökning av tillförseln av koldioxidutsläppsfri energi finns i de redan etablerade energikällorna vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. För år 2050 beräknas den primära energitillförseln bli TWh (55 % fossil energi) varav TWh elenergi. Energiutskottets scenario överensstämmer relativt väl med International Energy Agency s, IEA:s BlueMap-scenario i vilket koldioxidutsläppen från energigenerering halverats 2050 jämfört med Denna halvering förutsätter storskalig infångning och lagring av koldioxid. BlueMap scenariot innebär att den globala primärenergitillförseln ökar med 23 % mellan 2010 och 2050, från TWh till TWh, inom vilket elgenereringen ökar från till TWh. Mycket stora investeringar behövs enligt IEA för att möta världens ökande energibehov. I referensscenariot beräknas miljarder dollar behöva investeras mellan 2010 och 2050 i fordon, elektriska apparater samt anläggningar inom tung industri. Ytterligare investeringar på miljarder dollar beräknas i BlueMap-scenariot för att minska utsläppen genom infångning och lagring av koldioxid, genom effektivare energianvändning med utnyttjande av el, i transportsektorn med hybridfordon, inom bostadssektorn med hjälp av värmepumpar och inom industrisektorn genom ytterligare elanvändning. Mycket stora investeringar behövs alltså inom energisektorn för att tillgodose en växande världsbefolknings energibehov utan att äventyra miljö och klimat. För Sveriges del gäller det att förvalta och utveckla den förnämliga energimix vi redan har till gagn för landets näringsliv och dess invånare. Energiutskottets globala 2050-scenario med en primär energitillförsel på TWh utgår från att andelen fossil energi tydligt begränsas för att reducera risken för allvarliga effekter på jordens klimat. I en rapport från IEA publicerad 2012 presenteras två scenarier för 2035, ett kallat NPS som ger TWh (med en årlig tillväxtfaktor på 1,2 %) och ett annat kallat 450S som ger TWh (med en tillväxtfaktor på 0,6 %.) En extrapolation till 2050 med samma tillväxtfaktorer ger TWh resp TWh. Dessa scenarier som bygger på fortsatt tillväxt i världsekonomin kommer svårligen att kunna nås utan betydande ökningar av andelen fossil energi. Energiutskottets 2050-scenario och IEA:s BlueMap-scenario visar dock att världens energibehov kan klaras med / TWh men till mycket höga kostnader. 3

4 Från fossil till icke-fossil energi Världen står inför utmaningen att radikalt ställa om energiförsörjningen som i dag till 81 % baseras på fossila bränslen (31 % för Sverige). Dagens omfattande användning av olja, kol och fossil gas som bränsle leder förutom till global uppvärmning och andra miljö- och hälsoeffekter, också till en kraftig åderlåtning av en ändliga och värdefulla naturresurser. I sina framtidsscenarier för 2050 utgår KVA:s Energiutskott från att energitillförseln från icke-fossila energikällor optimeras, att fossila energikällor begränsas och att energianvändningen effektiviseras och justeras efter tillgänglig energi. Det finns tre former av energi: solenergi, geoenergi och kärnenergi. De kan härledas till olika slags kärnreaktioner; i solens inre, i jordens inre och i kärnkraftreaktorer. Solinstrålningen kan antingen direkt tillvaratas och omvandlas till el och/eller värme eller indirekt utnyttjas i den rörelse som den genererar i luft och vatten, vind och vågor. Denna flödande energi är ojämnt fördelad i tid och rum. Solenergin kan också magasineras vilket skett i årmiljoner och resulterat i de fossila bränslena kol, olja och gas. Idag koncentreras solenergin genom nederbörden i vattenmagasin och genom fotosyntesen i den växande biomassan. Sverige är lyckligt lottat med förhållandevis stora mängder magasinerad solenergi, som bland annat ger oss el från vattenkraften och el/värme från skogens biomassa, samt geoenergi. Världen måste i största möjliga utsträckning ställa om från fossila bränslen till icke-fossila former av solenergi, geoenergi och kärnenergi. Detta kommer att leda till att koldioxidutsläppen minskar och andelen el i energitillförseln ökar. Eftersom elenergi är av högre kvalitet än värmeenergi medför ökad andel elenergi en effektivisering av energianvändningen. Med en värmepump kan 3 5 gånger mer värmeenergi produceras än den elenergi som krävs för att driva värmepumpen. En bil går tre gånger längre på el än på bensin med motsvarande energiinnehåll. Energisituationen 2010 Sverige har redan nu en fördelaktig situation genom att den svenska energitillförseln endast beror till 31 % på fossila bränslen, jämfört med det globala genomsnittet på 81 %. Speciellt iögonfallande är den svenska näst intill fossilfria elproduktionen som utgör en betydande del (27 %) av den totala svenska energitillförseln på 551 TWh. Detta skall jämföras med den globala elproduktionen (14 % av energitillförseln på TWh) som till 67 % kommer från fossila bränslen. Sveriges unika elmix utvecklades under 1900-talet genom utbyggnad av vattenkraften, följt av utvecklingen av kärnkraften och under senare tid genom tillkomsten av biokraft och vindkraft. Andelen förnybar energi i den globala primärenergitillförseln är 13 %, vilket inte ändrats nämnvärt under de senaste 40 åren. Och trots att utbyggnadstakten av vind- och solel ofta framhålls som storartad uppgår dess andel, tillsammans med den geotermiska energin, inte till mer än ca 1 % av den globala primärenergitillförseln. 4

5 Område Energitillförsel % fossil % el Elproduktion % fossil % förnybart % kärn Sverige 551 TWh 31 % 27 % 146 TWh 3 % 54 % 43 % EU TWh 76 % 16 % TWh 53 % 19 % 28 % Världen TWh 81 % 14 % TWh 67 % 20 % 13 % Tabell 1. Energitillförsel och elproduktion i Sverige, EU-27, och Världen Uppgifter från Eurostat, IEA:s World Energy Key Statistics, Svensk energi, Energimyndigheten. Här och i det följande betecknar förnybart den flödande solenergin och geoenergin. Bränslen för utrikes flyg och sjöfart ingår inte i den svenska statistiken Bioenergi, Sveriges bästa energialternativ EU har fastställt mål/direktiv för hur unionens energiomställning skall ske. Ett övergripande mål fram till 2020 är att minska koldioxidutsläppen med 20 %, samt att förbättra energiförsörjningstryggheten. För svensk del ter sig bioenergi som det mest attraktiva alternativet för att nå det övergripande målet, genom bland annat bättre utnyttjande av avverkningsrester (GROT), organiskt avfall och torv. Den pågående ersättningen av fossila bränslen i kraftvärmeverken med biobränslen leder alltså till minskning av den fossila energitillförseln samtidigt som importberoendet minskar. Snart kommer också biodrivmedel att produceras av skogsråvara; forskning har visat att särskilt metanol kan produceras med hög effektivitet. Det krävs dock långsiktiga investeringar för att bygga upp de storskaliga anläggningar och den infrastruktur som krävs för att kunna konkurrera med fossila drivmedel. Biometanol och Sveriges fossilfria el erbjuder goda förutsättningar att minska transportsektorns beroende av fossila drivmedel, speciellt i samband med ökad användning av hybridfordon. På sikt kan produktionen av skogsråvara öka genom tillväxthöjande åtgärder. Vägledande för Energiutskottets uppskattning av storleken på uttag av skog för energiändamål är att den svenska industri som beror av skogsråvara skall ha företräde och att avverkningen skall vara mindre än tillväxten så att svensk skog kan fortsätta att vara en koldioxidsänka. För närvarande är den svenska nettoemissionen av koldioxid mycket liten tack vare den svenska skogens koldioxidupptag. EU:s målsättning är att andelen förnybar energi skall uppgå till 20 % fram till Detta är ett genomsnitt för EU. Sverige använder redan 51 % förnybart i sin energimix men har i diskussionen om bördefördelning tagit på sig att höja denna andel ytterligare. Detta bör enligt Energiutskottet ske främst genom att öka andelen bioenergi från skogsråvara. Den pågående avskogningen i världen gör att uttag av skogsbioenergi måste vägas mot de klimateffekter som kan bli följden av för stora uttag. Sverige har genom nuvarande skogstillväxt marginal att väsentligt öka uttaget av skogsbiomassa för energiändamål. Vindkraft och solkraft I de flesta EU-länder produceras en stor del av elen med fossila bränslen, och därför är satsningar på vindkraft och solkraft som ersättning för fossil kraft högprioriterat. Inledningsvis kommer kvarvarande fossila kraftverk att kunna kompensera fluktuationerna i eltillförsel från sol och vind. Men i och med att en allt större andel av elproduktionen fluktuerar tillkommer ökande behov av reglerkraft, utbyggda kraftnät samt styrning av konsumtionen. Detta kommer att leda till ökade kostnader för konsumenterna. Sverige har redan nu ett stabilt elsystem med 5

6 vattenkraft, kärnkraft och en del biokraft. En överdimensionerad utbyggnad av svensk vindkraft eller en allt för stor utbyggnad av överföringskapaciteten mellan kontinenten med stora inslag av intermittent elproduktion kan således komma att drabba svenska konsumenter, industri såväl som privatkunder, i form av höjda priser och försämrad försörjningstrygghet. Vindkraft, som är ett alternativ för att ersätta fossilkraft i många andra länder, är således inte lika betydelsefull för det svenska elsystemet. Energiutskottet förutsätter att vattenkraften även fortsättningsvis skall vara den enda källan för reglering av vindkraftens oregelbundenhet. Enligt Energiutskottet bör svensk vindkraft kunna byggas ut till cirka 10 TWh inom ramen för det nuvarande svenska elsystemets begränsningar, i form av otillräcklig ledningskapacitet och vattenkraftens reglerförmåga som kan komma att minskas ytterligare som följd av EU:s nya vattendirektiv och nya vattendomar. I Svenska Kraftnäts rapport Perspektivplan 2025 En utvecklingsplan för det svenska stamnätet har planerade investeringar i det svenska stamnätet fram till 2025 beräknats till miljarder kronor, vilket också innebär att kostnaden för att driva, förvalta och utveckla stamnätet kommer att öka kraftigt. Olika scenarier har använts för kraftproduktionen. I huvudscenariot i perspektivplan 2025 uppgår andelen svenskproducerad vindenergi till 17 TWh/år. I ett examensarbete, Faktorer som påverkar vindkraftsutbyggnaden har Anna-Lotta Söderberg vid Uppsala universitet på Energiutskottets uppdrag undersökt svenska kommuners intresse och planer för etablering av vindkraftverk (UPTEC F12039 Januari 2013). Kommuner och vindkraftsproducenter planerar för inte mindre än 80 TWh vindkraft till en maxeffekt av 30 GW, vilket är mer än Sveriges totala effektbehov (25 GW). Uppenbarligen har Sveriges kommuner inte samrått sinsemellan och inte tagit del av Svenska Kraftnäts rapport, som i sitt huvudscenario för 2025 uppskattar att i storleksordningen 17 TWh vindkraft årligen ska kunna integreras i det svenska kraftsystemet efter det att kraftnäten byggts ut till stora belopp. El från solceller (photovoltaics) kommer också att bli betydelsefulla men i likhet med vindkraften är den korta utnyttjandetiden en nackdel. En annan intressant teknik för att tillvarata solenergin är Concentrating Solar Power (CSP). Den har fördelen att ständigt kunna tillhandahålla el och kunna utnyttjas som reglerkraft för intermittent sol- och vindkraft. Den infångade solenergin koncentreras och värmer en vätska som lagras vid hög temperatur och kontinuerligt tappas ut i form av ånga för att driva en turbin och generera el. För Europas del är Sydeuropa, Nordafrika och Mellersta Östern av intresse när det gäller konstruktion av CSP-anläggningar. Vid sidan av stora anläggningar avsedda att producera el för de stora kraftnäten kan el från solceller och små vindkraftverk avsedda för privata kunder ha en viss potential för framtidens elförsörjning. Det är dock svårt att i dagsläget göra prognoser när det gäller omfattningen. Kärnkraft Efter 2004 har antalet reaktorer som byggts i världen varit fler än de som stängts av, bortsett från 2011 då åtta reaktorer stängdes av som följd av det tyska avvecklingsbeslutet. Enligt World Nuclear Association (WNA) fanns år 2013 i januari 435 reaktorer anslutna till elnäten, 65 var under byggnad, 167 planerades för den närmaste 10-årsperioden och ytterligare 367 var förslagna att tas i drift inom 15 år. Flera av de befintliga reaktorerna börjar dock åldras och en avveckling av 6

7 gamla reaktorer sker kontinuerligt, men det är fler som byggs än som stängs av. Bland de länder som för närvarande bygger flest reaktorer kan nämnas Kina, Indien, Sydkorea och Ryssland. Kina intar en tätposition med 29 reaktorbyggen och ambitionerna för ytterligare byggen är höga, främst för att ersätta en del av Kinas kolkraftverk. Inom EU diskuteras nya reaktorbyggen i vissa östeuropeiska stater, Finland, Frankrike och Storbritannien. Globalt svarade kärnkraften 2010 för 13 % av elproduktionen, i Sverige för 43 % och i EU-27 för 28 %. Elproduktionen inom EU kommer också från fossila bränslen med 53 %, vattenkraften med 14,4 % och vindkraften med 4,6 %. I och med att den fossila elproduktionen ersätts med ökad andel intermittent väderberoende el (sol och vind) får kärnkraften en allt viktigare roll som baskraft för stabilisering av elsystemet. Trots vad som ibland hävdas kommer det inte att bli brist på kärnbränsle. Exempelvis kommer den 4:e generationens reaktorer, som nu utvecklas, att utnyttja uranets energiinnehåll 100-falt bättre än nuvarande reaktorer. Dessutom kommer existerande kärnavfall att kunna användas samtidigt som avfallets långlivade restprodukter destrueras. Det finns också klyvbart uran och torium, ett annat kärnbränsle, i jordskorpan och i havet motsvarande miljontals års behov. Havet innehåller också tungt väte, ett bränsle som kan hålla framtida fusionsreaktorer i gång för i princip obegränsad tid. Den mycket ringa åtgången på kärnbränsle gagnar miljön. Sveriges årliga energitillförsel motsvarar lasten av en enda långtradare lastad med klyvbart uran jämfört med två miljoner långtradare om kol vore alternativet. Säkerhetsfrågorna inom kärnkraftområdet har efter Fukushima-olyckan kommit mer i fokus och man utvecklar nu tekniken för att innesluta en eventuell härdsmälta och genom att förse reaktorerna med den typ av filter för radioaktiva utsläpp som redan finns installerade i svenska kärnkraftverk. Bland nya typer av reaktorer som nu utvecklas skall särskilt nämnas små modulära reaktorer i USA, natriumkylda reaktorer med återvinning av kärnavfall i Sydkorea och gaskylda grafitkulereaktorer i Kina. I Sverige är det för närvarande endast tillåtet att ersätta befintliga reaktorer. Om man antar att de nuvarande reaktorerna kan drivas i max 60 år blir det aktuellt att ersätta den först byggda reaktorn i Oskarshamn senast 2032, alltså senast om 20 år. Eftersom nya reaktorer är betydligt kraftfullare än dagens kommer den svenska kärnkraftselen att öka om alla nuvarande reaktorer ersätts med nya. För att kärnkraften skall finnas kvar i det svenska elsystemet måste industri och berörda myndigheter börja agera nu eftersom tiderna för tillståndsgivning och konstruktion av nya reaktorer är långa. Statligt stödd kärnkraftforskning behöver initieras, dels för att fånga upp de många nya idéer som utvecklas, dels för att hålla kunskaps- och utbildningsnivån hög. Media har ansvar för att korrekt återge händelser inom kärnkraftområdet, t.ex. var en del av rapporteringen från Fukushimaolyckan i samband med Tsunami-katastrofen starkt vinklad. Hälsoeffekterna av strålningen föranledd av olyckan finns väl dokumenterade av FN-organet UNSCEAR och de ekonomiska effekterna har i januari 2013 dokumenterats i Vetenskapsakademiens tidskrift AMBIO av förre SKI-chefen Lars Högberg, Root Causes and Impacts of Severe Accidents at large nuclear Power Plants. 7

8 Energieffektivisering Den svenska energikonsumtionen kan genom effektiviseringar minska från dagens 400 till 335 TWh, alltså med 16 % fram till 2050 enligt Energiutskottets scenarier. Det antas då att folkmängden 2050 ökat till 10 miljoner. Huvuddelen av minskningen av energikonsumtionen kan åstadkommas inom transportsektorn (33 %) samt bostads- och servicesektorerna (19 %), framförallt genom övergång till elfordon, byggande av passivhus och ombyggnad av befintliga bostäder. Industriproduktionen antas kunna fortsätta växa fram till 2050 med oförändrad energikonsumtion tack vare effektiviseringar. Detta antagande baseras på att industriproduktionen under de senaste 40 åren kunnat dubbleras trots en i huvudsak oförändrad energikonsumtion. Mot denna bakgrund har Energiutskottet reagerat kraftfullt mot ett EU- förslag om att Sverige skulle minska sin primära energitillförsel med 26 % fram till Detta skulle för Sverige ha varit helt orealistiskt och skulle ha inneburit en minskning motsvarande hela den svenska transportsektorns energianvändning. Förslaget var framtaget av ITRE-kommittén inom EUparlamentet och diskuterades inom parlamentet i juni (Riksdagens näringsutskott är politiskt kontaktorgan gentemot ITRE.) Förslaget förkastades men kommer nu att omarbetas och presenteras i reviderad form Det är av stor vikt för Sverige att det pågående arbetet om energieffektivisering inom EU följs och analyseras noga och att beslut baseras på genomarbetade underlag. Energiutskottet följer arbetet inom EU bland annat genom EASAC, de europeiska akademiernas kontaktorgan mot EU. Sveriges energi 2050 I sitt svenska scenario 2050 har Energiutskottet utgått från den efter effektiviseringar framräknade energikonsumtionen på 335 TWh, som innebär 525 TWh i primär energitillförsel. Av denna kommer 8 % från fossila bränslen, 35 % från kärnkraft och 57 % från förnybar energi (bioenergi 208 TWh, vattenkraft 67 TWh, vind-, sol-, vågkraft 25 TWh). Världens energi 2050 I sitt globala scenario har Energiutskottet utgått från att tillförseln av energi från fossila bränslen begränsas i enlighet med IPCC:s mål om högst två graders ökning av den globala medeltemperaturen. Enligt beräkningarna behöver då den fossila energitillförseln minskas från TWh år 2010 till TWh år Största potentialen för ökning av tillförseln av energi utan koldioxidutsläpp finns i redan etablerade energikällor som vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, sol- energi och bioenergi, där tillförseln kan tredubblas jämfört med nuläget. Solenergi förväntas vara den starkast växande av de olika energialternativen. Energisituationen 2050 I tabell 2 återfinns energitillförsel och elenergi 2050 för Sverige och världen enligt Energiutskottets scenarier. Den mest påtagliga förändringen jämfört med 2010 är att världens elproduktion mer än fördubblats, inte oväntat eftersom såväl den förnybara väderberoende ener-gin som kärnkraften resulterar i elproduktion. För Sveriges del är största skillnaden jämfört med 2010 att energi-tillförseln 2050 endast till 8 % kommer från fossila bränslen. Det förtjänar framhållas att Sverige och svenskt näringsliv borde ha en stor konkurrensfördel tack vare det låga beroendet av importerad fossil energi, främst inom el-sektorn. Utsläpp av koldioxid vid produktion av varor och tjänster är lägre i 8

9 Sverige än i de flesta andra länder. För att upprätt-hålla denna konkurrensfördel, är det viktigt att vidareutveckla energimixen så att den blir helt fri från fossilproducerad energi. Område Tillförsel % fossil % el Elenergi % fossil % förnybart % kärnkraft Sverige 525 TWh 8 % 34 % 179 TWh 0 % 64 % 36 % (EnU) Världen TWh 55 % 26 % TWh 35 % 48 % 17 % (EnU) Världen TWh 45 % 20 % TWh 29 % 47 % 24 % BlueMap Tabell 2. Energitillförsel och elproduktion i Sverige och världen 2050 enligt Energiutskottets scenarier (EnU). EnU:s scenario för världen ligger relativt nära IEA:s (International Energy Agency) BlueMap-scenario. Vid Energiutskottets uppskattning av icke-fossil andel i världens energiförsörjning (45 %) har bidragen från bioenergi, vindkraft, solenergi, vattenkraft och kärnkraft optimerats med ledning av Energiutskottets studier (se Den fossila andelen energi på 55 % har räknats fram så att IPCC:s tvågradersmål tillgodoses 1. Denna rätta-mun-efter matsäcken strategi leder till en global energiproduktion år 2050 på TWh. Resultatet ligger i linje med IEA:s BlueMap-scenario i vilket koldioxidutsläppen från energigenerering halverats 2050 jämfört med Denna halvering förutsätter storskalig infångning och lagring av koldioxid. BlueMap-scenariot innebär att den globala primärenergitillförseln ökar med 23 % mellan 2010 och 2050, från TWh till TWh, inom vilken elgenereringen ökar från till TWh. Scenariot överensstämmer förvånansvärt väl med Energiutskottets 2050-scenario med TWh varav TWh el. En berättigad fråga är om TWh räcker för en beräknad världsbefolkning på 9 miljarder människor år Nedan har ett försök gjorts att dela upp världen i OECD-länder och övriga länder och anta att OECD kan effektivisera sin energianvändning med 20 % fram till 2050, vilket bör vara möjligt baserat på den genomgång som gjorts av Sveriges potential för effektiviseringar. Med denna utgångspunkt kan en beräkning göras om energikonsumtion 2050 för OECD- såväl som icke-oecd länder. Räcker TWh primärenergi för 9 miljarder människor 2050? 2010 hade OECD TWh för 1,2 miljarder kwh/individ 2010 hade övriga världen TWh för 5,8 miljarder kwh/individ OECD bör kunna effektivisera 20 % 2050 har OECD TWh för 1,4 miljarder kwh/individ 2050 har övriga världen TWh för 7,6 miljarder kwh/individ Hur fördelar sig elen? En elrevolution! 2010 hade OECD TWh el för 1,2 miljarder kwh/individ 2010 hade övriga världen TWh el för 5,7 miljarder kwh/individ OECD bör kunna effektivisera 20 % 2050 har OECD TWh el för 1,4 miljarder kwh/individ 2050 har övriga världen TWh el för 7,6 miljarder kwh/individ 1 Se rapporten Energy resources and their utilization in a 40-year perspective up to 2050 (http://kva.se/documents/ vetenskap_samhallet/energi/utskottet/syntes_energi_eng_2010). 9

10 Resultatet är inte godtagbart ur en global rättvisesynpunkt. Visserligen har gapet i energitillförsel mellan OECD och övriga världen räknat per individ minskat påtagligt mellan 2010 och 2050, men energikonsumtionen per individ i icke-oecd-länder är praktiskt taget oförändrad jämfört med nuläget. Men situationen kan komma att bli sämre än så. Under ett fortsatt globaliserat näringsliv är det snarare troligt att icke-oecd-länder kommer att öka sin energitillförsel i stället för att minska den med 20 %. Beträffande tillgången på el ser situationen ljusare ut. Samma jämförelse mellan OECD- och icke-oecd-länder visar att den nuvarande stora skillnaden per individ med en faktor 5,6 har minskat till en faktor 1,3 kring Med tanke på elens höga kvalitet, dvs. att så mycket mer mekaniskt arbete kan utvinnas jämfört med värmeenergi, är denna situation positiv. Diskussion Den nuvarande snabba ökningen av fossil energiproduktion i världen tyder på att andelen fossil energi år 2050 kommer att bli mycket större än vad som antagits i utarbetandet av Energiutskottets scenario, som baserats på tvågradersmålet definierat i IPCC Eftersom den globala temperaturen inte ökat särskilt mycket under 2000-talet trots att växthusgaserna fortsatt ackumulera i atmosfären finns det anledning att invänta IPCC:s kommande rapport under hösten 2013 för att se om sambandet mellan förväntad temperaturökning och luftens halt av växthusgaser kommer att revideras jämfört med IPCC-2007 rapporten. Mål om framtida utsläppsbegränsningar kommer säkerligen att påverkas av 2013 års IPCC-rapport. Förutom deras klimatpåverkan finns många andra skäl att minska användningen av fossila bränslen, nämligen deras ändlighet, deras miljöpåverkan vid utvinning och genom försurning av mark och vatten samt spridning av tungmetaller. Fortsatta avgifter, i form av skatter och utsläppsrätter mm., på utnyttjandet av fossila bränslen är nödvändiga för att påskynda omställningen mot icke-fossila energikällor. Paradoxalt nog minskar svensk industris konkurrenskraft när elpriserna i Sverige höjs som en följd av höjda avgifter på fossila bränslen, trots att svensk el är praktiskt taget fossilfri jämfört med stora delar av omvärlden (se tabeller 1 och 2). Anledningen är att elpriset på den nordiska elmarknaden sätts av marginalkostnaden som bestäms av priset på fossilt producerad el. Med en allt större integration av de svenska och europeiska elnäten kommer denna situation att accentueras. Eftersom produktionspris på vattenkraftsel och kärnkraftsel ligger långt under marginalkostnadspriset som bestäms av fossil kraftproduktion gynnar de höjda elpriserna elproducenterna men missgynnar elkonsumenterna inklusive industrin. Konsumentpriset på el utgörs dels av elpriset på den nordiska elmarknaden, dels av elnätsavgifter, dels genom skatter och avgifter, bland annat utsläppsrätter och elcertifikat. Det politiska inflytandet över konsumentpriset på el är i princip stort genom statligt ägda Vattenfall, som är en inflytelserik aktör på den nordiska elmarknaden, genom statliga Svenska Kraftnät samt genom skatter och lagstadgade avgifter. Mot bakgrund av dessa omständigheter föreslår Energiutskottet att regeringen tillsätter en kommission med uppgift att studera prisfrågan utgående från de beslut som fattas både i Sverige och inom EU. Av speciellt intresse är att belysa hur den svenska elberoende industrin påverkas av höjda konsumentpriser på el. 10

Sveriges elpriser en analys av den nordiska elmarknaden

Sveriges elpriser en analys av den nordiska elmarknaden AKADEMIRAPPORT FRÅN ENERGIUTSKOTTET FEBRUARI 2013 Sveriges elpriser en analys av den nordiska elmarknaden Detta dokument har producerats av Energiutskottet som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det speglar

Läs mer

Biodrivmedel nu och i framtiden

Biodrivmedel nu och i framtiden RAPPORT FRÅN ENERGIUTSKOTTET APRIL 2013 Biodrivmedel nu och i framtiden Detta dokument har producerats av Energiutskottet som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det speglar Energiutskottets uppfattning

Läs mer

Svensk elförsörjning och effektbalansen

Svensk elförsörjning och effektbalansen RAPPORT FRÅN ENERGIUTSKOTTET JUNI 2015* Svensk elförsörjning och effektbalansen Detta dokument har producerats av Energiutskottet som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det speglar Energiutskottets uppfattning

Läs mer

Uttalande om effektivisering av energianvändningen i Sverige fram till 2050 av Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott

Uttalande om effektivisering av energianvändningen i Sverige fram till 2050 av Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott Uttalande 3 maj 2010 Uttalande om effektivisering av energianvändningen i Sverige fram till 2050 av Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott Summering Att se in i framtiden och ställa prognoser om energianvändningen

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives 15 SLUTSATSER OM Elsystemets utveckling i Sverige, Norden och Europa NEPP north european power perspectives NEPP north european power perspectives NEPP (North Europan Power Perspectives) är ett sammanhållet

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling

Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Bidrag till handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling STAFFAN JACOBSSON FREDRIK DOLFF KERSTI KARLTORP Institutionen för energi

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

Energiewende: Lärdomar för Sverige

Energiewende: Lärdomar för Sverige Energiewende: Lärdomar för Sverige Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Faktarutor 5 Energitermer 5 Tyska politiktermer 5 Bakgrund 6 Energimixen i Tyskland 6 Subventionerna av el från förnybara källor 6

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 NEPP, North European Power Perspectives 20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 slutsats 1 Den europeiska elmarknaden är vid ett vägskäl mer marknad eller mer planering? Elmarknaden kan utvecklas

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Robert Hedman Avdelningen för fysisk resursteori CHALMERS GÖTEBORGS UNIVERSITET Göteborg, november 2003 Sammanfattning Energianvändningen på jorden är en av

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriell utveckling Staffan Jacobsson Fredrik Dolff Kersti Karltorp Institutionen för energi

Läs mer

Energisektorn får en nyckelroll i EU:s klimatarbete En analys över angelägna frågor för UBC: s Energikommission och förslag till FoU-program

Energisektorn får en nyckelroll i EU:s klimatarbete En analys över angelägna frågor för UBC: s Energikommission och förslag till FoU-program Energisektorn får en nyckelroll i EU:s klimatarbete En analys över angelägna frågor för UBC: s Energikommission och förslag till FoU-program Förslag utarbetat under våren 2007 av The Competence Board ENERGISEKTORN

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

ELFORSKPerspektiv. Dags för handel med effekt? klimatförbättrare under granskning. med fjärrvärme från kärnkraft. när tysk kärnkraft läggs ned

ELFORSKPerspektiv. Dags för handel med effekt? klimatförbättrare under granskning. med fjärrvärme från kärnkraft. när tysk kärnkraft läggs ned ELFORSKPerspektiv ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ELFORSK NUMMER 2 2011 Dags för handel med effekt? Hur ska marknadsreglerna utformas för att säkerställa att det finns kraftverk när vi behöver dem. Sid 14 BIOBRÄNSLENAS

Läs mer

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI ENERGI- MARKNADER Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö Energipolitik för jobb, välfärd och miljö juni 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik. Därmed lägger vi grunden till

Läs mer