Kommunal författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal författningssamling"

Transkript

1 Kommunal författningssamling 2003 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 440 BYGGAVGIFTER MM FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN avseende avgifter enligt plan- och bygglagen m fl antagen av kommunfullmäktige , och Kompletterad av kommunfullmäktige samt av byggnadsnämnden Ersätter KFS nr 436 INNEHÅLL 1. TAXEBESTÄMMELSER OCH FÖRKLARINGAR 2. BYGGAVGIFTER a. Objektsfaktor b. Avgift för bygglov med rörliga åtgärdsfaktorer c. Avgift för bygganmälan och byggsamråd med rörliga åtgärdsfaktorer d. Avgift för bygglov, bygganmälan och byggsamråd med särskilda faktorer e. Planavgift f. Mätningsavgift g. Kartavgift 3. ÖVRIGA MBK-AVGIFTER a. Avgifter för nyttjande av baskarta b. Avgifter för nyttjande av översiktskarta c. Avgifter för koordinatförteckning och punktskisser d. Övriga uppdrag 4. AVGIFT FÖR TILLSTÅND TILL FÖRVARING AV BRANDFARLIG VARA a. Avgift för tillstånd till förvaring av brandfarlig vara 5. TIDERSÄTTNING 6. AVGIFTER FÖR KOPIERING, UTSKRIFT OCH ARKIVBILDER 7. AVGIFT FÖR PRÖVNING AV STRANDSKYDDSDISPENS

2 1. TAXEBESTÄMMELSER 2 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. Enligt denna taxa betalas avgift för * ärenden angående lov och förhandsbesked * ärenden föranledda av bygganmälan * upprättande av detaljplaner, områdesbestämmelser, fastighetsplaner, nybyggnadskarta, mätning, besiktning samt framställning av arkivbeständiga handlingar * ärenden enligt förordningen om brandfarliga varor * ärenden enligt förordningen om hissar och vissa andra motordrivna anordningar * skriftliga upplysningar * annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd * nyttjande av baskarta och översiktskarta * kopiering, utskrift och arkivbilder 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 2.1 Beräkning av avgift Avgiften utgörs av ett grundbelopp, G, multiplicerat med en eller flera faktorer för de olika åtgärder som taxan omfattar. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när beslutet fattas. I ärende utan beslut gäller tidpunkten då åtgärden är utförd. Byggnadsnämnden kan, om det finns skäl, höja eller sänka avgiften i ett ärende eller för ett uppdrag. Om en åtgärd inte tillhör någon grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. 2.2 Ändring av belopp i taxan Kommunfullmäktige beslutar om ändring grundbeloppet G, justeringsfaktorn n samt övriga ändringar i taxan. Byggnadsnämnden får besluta om mindre ändringar. 2.3 Avgiftens erläggande Avgiften betalas av sökande eller beställare mot räkning när denne fått byggnadsnämndens beslut, beställt handlingar eller efter att nämnden utförd beställd åtgärd. 3 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR BYGGAVGIFT MM 3.1 Beräkning av avgift Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med ett ärende som berörs av denna taxa. Avgiften kan också innehålla kostnader för upprättad eller ändrad detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan.

3 3.2 Reglering av avgift Fullföljs inte ett bygglov inom föreskriven tid återbetalas, på sökandens begäran, preliminärt erlagda avgifter (avgifter för bygganmälan, byggsamråd, planläggning, upprättande av slutbevis) om åtgärderna inte vidtagits. Begäran skall göras inom sex månader efter att bygglovet förfallit, varefter rätten till återbetalning upphör. 3 Om bygganmälan och utstakning, utan sökandens förskyllan, inte fullföljs i den utsträckning som bygglovet anger, skall slutlig reglering ske senast när slutbeviset utfärdats. Om avgift för slutbevis, byggsamråd och upprättande av kontrollplan avviker från den preliminärt erlagda avgiften, skall reglering ske senast när slutbeviset överlämnas. Belopp understigande 10XG återbetalas inte. Ränta utgår inte på belopp, som återbetalas eller tilläggsdebiteras. Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Förkortningar som används i taxan G grundbelopp i kronor OF objektsfaktor avseende ärendets storlek yta enligt tabell 2a. Blov åtgärdsfaktor som reglerar bygglovavgift enligt tabell 2b B åtgärdsfaktorer som reglerar tillsynsavgift enligt tabell 2c F fast faktor för bygglov enligt tabell 2d och 2e PF planfaktor som reglerar planavgiften enligt tabell 2e MF mätningsfaktor som reglerar mätningsavgiften enligt tabell 2f KF kartfaktor som reglerar kartavgiften enligt tabell 2g ÅF åtgärdsfaktor som reglerar kartdatabasavgift enligt tabell 3a H handläggningsfaktor som reglerar avgift för brandfarlig vara enligt kapitel 4 TF tidersättningsfaktor som reglerar timersättningen enligt kapitel 5 D=detaljtäthet A=areal U=upplaga B A =användningssätt K=kartyta I=innehåll är faktorer som reglerar avgift för utnyttjande av kommunens MBK-material enligt kapitel 3

4 2. BYGGAVGIFTER 4 2a. Objektsfaktorn OF area OF area OF area OF Beräkningsregler Avgifter för bygglov, tillsyn samt planavgiften beräknas efter summan av bruttoarean (BTA) och öppenarean (OPA). Mätningsavgifter beräknas efter summan av byggnadsarean (BYA) och öppenarean (OPA) Kartavgifter beräknas efter fastighetsarean/markarean. Avgifter för ärenden med särskild objektsfaktor enligt tabell 2d beräknas med OF = 0,01 X markarean. Objektsfaktorn gäller endast för själva anläggningen. Byggnader eller andra lovpliktiga åtgärder skall debiteras som separat ärende. För planavgifter beräknas OF till högst 130. För kommersiella växthus beräknas OF efter 0,1 x bruttoarean (BTA), dock minst 4 och högst 20 Svensk standard SS skall tillämpas vid beräkning av BTA, BYA, och OPA. Om ett ärendes area ligger på gränsen mellan två intervall skall den lägre objektsfaktorn gälla. Vid ombyggnad skall bruttoarean avse den berörda delen av byggnaden.

5 5 2b. Åtgärdsfaktorer för prövning av bygglov Gäller inte ärenden enligt tabell 2d. Bygglovavgift: G x OF x Blov åtgärd normal byggnad lagerbyggnader, tält ed Blov Blov Blov OF<=9 OF>9 Administration inklusive arkivering Förbesiktning Yttre utformning, färgsättning, placering, omgivningspåverkan Planenlighet, alt Lämplighets-och lokaliseringsprövning, alt 2 (utanför detaljplan och vid planavvikelser) Tomts ordnande, tillfart, parkering, utrymnings-och räddningsvägar Varsamhet, samråd, miljö- och omgivningspåverkan För ett bygglov som berör fastighet inom kulturhistoriskt värdefull eller särskilt känslig bebyggelsemiljö, inom område av riksintresse eller av andra skäl kräver extra insatser för samråd, grannekontakter och kompletterande besiktningar, tillkommer faktorn varsamhet. Planenlighet innefattar granskning av att åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Saknas detaljplan eller innebär ärendet avvikelse ifrån detaljplanen tillämpas alt 2 lämplighets- och lokaliseringsprövning

6 6 2c. Åtgärdsfaktorer för bygg- och rivningsanmälan och byggsamråd Gäller inte ärenden enligt tabell 2d. Tillsynsavgift: G x OF x B Tillsynsavgift för bygganmälan utan samband med bygglov: 1,3 x G x OF x B åtgärd normal byggnad B OF<=9 B OF>9 lagerbyggn ad ed Muntlig bygg- och rivningsanmälan 3 Skriftlig bygg- och rivningsanmälan (separat eller samtidigt med bygglovansökan) inkl byggherredokument Godkännande av kvalitetsansvarig (ej riksbehörighet) Samråd före byggstart, alt Beslut om kontrollplan/rivningsplan, alt Byggsamråd med samtidigt beslut om kontrollplan, alt 2 Byggsamråd och kontrollplan vid eget kvalitetssäkringssystem, alt 3 Kompletterande samråd efter byggstart. Faktor per samrådstillfälle Kontroll av intyg och utfärdande av slutbevis Registrering, administration och arkivering ingår i faktorerna för de olika arbetsmomenten. 2d. Ärenden med särskilda faktorer Åtgärder med särskild objektsfaktor Avgift: G x 17 x OF OF=0.01 x markarean B tält ed kod åtgärd 31 Fritidsanläggningar Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med lift, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, frliluftsbad, motorbanor och golfbanor. 32 Parkering (ej parkeringshus) Endast som separat ärende. 34 Begravningsplatser B

7 Åtgärder med fast faktor 7 Avgift: G X F kod åtgärd F 111 Bygglov nybyggnad av fritidshus <=70 m² Bygganmälan nybyggnad av fritidshus <=70 m² Tillbyggnad fritidshus Ändring fritidshus Nb komplementbyggnad Tillbyggnad komplementbyggnad Ändring komplementbyggnad Komplementbyggnad i samband med lov för huvudbyggnad Bygglov nybyggnad av en- och två bostadshus Bygganmälan nybyggnad av en- och tvåbostadshus Tillbyggnad en- och tvåbostadshus Ändring enbostadshus Transformatorstation Bergrum, tunnlar Skyltar, ljusanordningar od Eldstäder, spisar Hissar Upplag od Mur, plan, andra mindre ärenden Vindkraftverk Master Cisterner Rör- och ventilationsinstallation Rivning av byggnad >250 m² Rivning komplementbyggnad Rivning annan byggnad < 250 m² Mindre fasadändringar, byte av takmaterial od Ändrad användning Marklov Positivt förhandsbesked, inom plan Positivt förhandsbesked, utom plan Förnyelse/ändring av lov Avslag/negativa förhandsbesked Återkallad ansökan Skyddsrumsbesked Skriftlig upplysning 15

8 8 Till avgift under 2d tillkommer för åtgärd Besiktning 7 Grannehörande, remisser 7 Lokaliseringsprövning vid nyetablering utanför plan 40 Byggsamråd 15 Skyddsrumsbesked 20 Varsamhet (inom område av riksintresse för kulturmiljövården) 15 Vid beräkning av byggnadsavgift enligt PBL 10:4 utgör avgiften för lov 70 % av den fasta avgiften. För bygglovbefriade åtgärder med enbart bygganmälan, utgår avgift med 70 % av den fasta avgiften. Vid återbetalning för åtgärd som inte utförts beräknas tillsynsavgifterna till 30% av den fasta avgiften. 2e. Planavgift Planavgift vid bygglovpliktig åtgärd: G X Blov x PF x OF Planavgift vid åtgärd som enbart kräver bygganmälan: G x B x PF x OF Ärenden enligt tabell 2d se nedan. PF ärende nybyggnad tillbyggnad ändring Områdesbestämmelser 0,8 0,5 0,2 Detaljplan 1,8 1,2 0,6 Fastighetsplan utan villkorsprövning enl AL 1,2 0,8 0,4 Fastighetsplan med villkorsprövning enl AL 1,3 0,9 0,4 OF är högst 130 Planavgift för ärenden under 2d: G x F Inom detaljplan eller områdesbestämmelse antagen efter åtgärd F Nybyggnad enbostadshus 120 Tillbyggnad enbostadshus 17 Nybyggnad fritidshus 55 Tillbyggnad fritidshus 13 Komplementbyggnad, ny- och tillbyggnad 9 Fritidsanläggningar, parkering, begravningsplatser 10xOF Planavgift utgår inom plan eller områdesbestämmelse antagen efter för åtgärd som kräver bygganmälan enligt PBL 9:2. Planavgift utgår inte vid bygglov enligt PBL 8:11 tredje stycket (ändring i strid mot plan) eller vid tillfälligt lov enligt PBL 8:14 i strid mot plan. Planavgift kan endast tas ut om kommunen haft kostnader för planen. I fråga om planer som annan än kommunen helt eller delvis bekostat reduceras avgiften i motsvarande

9 9 grad. Kommunens kostnad för grundkartan inräknas normalt i kostnadsunderlaget för planavgift. I planavgiften ingår enbart kostnader för att upprätta själva planförslaget. Kostnader för programskede, miljökonsekvensbeskrivning, grundundersökningar ed ingår inte. Kommunen kan istället för att ta ut planavgift för ett ärende avtala om reglering av kostnaden för att upprätta planen (planavtal). Stöd för uttag av avgift i avtal framgår av motiven till PBL 11:5. Avtal kan upprättas när fastighetsägaren har ställning som exploatör. 2f. Mätningsavgift Mätningsavgift: 6 x G x (OF+MF) åtgärd MF tillägg för punkt utöver 4 st utstakning nybyggnad nybyggnad från byggnad 2 osv tillbyggnad, komplementbyggnad 8 +2 övriga mätningsuppdrag tidersättning Åtgärder med fast objektsfaktor (OF): Enbostadshus OF=9 Fritidshus OF=6 Tillbyggn./komplementbyggn. OF=3 För utstakning av byggnad är OF högst = 30. Mätningsfaktorn skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma bygglovbeslut även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid olika tillfällen. Utstakning kan utföras av byggnadsnämnden eller annan som byggherren föreslår. Den som byggherren eller byggnadsnämnden anlitar för utstakning skall inneha kompetens i enlighet med kraven i mätningskungörelsen. Kontrollmätning är inte en myndighetsuppgift. Byggnadsnämnden kan föreskriva i kontrollplanen att kontrollmätning skall ske. Byggherren avgör då själv vem som utför uppgiften. 2g. Kartavgift Kartavgift: 0,25 x G x OF x KF åtgärd KF nybyggnadskarta nybyggnadskarta 16 tillägg för särskild höjdredovisning +6 situationskarta 5 Nybyggnadskarta krävs när byggnadsnämnden anser det nödvändigt för bedömningen av ett bygglov. Kartan upprättas genom byggnadsnämndens försorg som ansvarar för dess riktighet gentemot beställaren. För tomtarea <2000 m² utgör OF=30 och >2000 m² utgör OF=40

10 10 Då mer än en fastighet/tomtplats redovisas på nybyggnadskartan reduceras kostnaden med 50% för fastighet/tomtplats två och följande. Nybyggnadskarta gäller under bygglovets giltighetstid. 3. ÖVRIGA MBK-AVGIFTER Kommunens baskarta och översiktskarta delfinansieras normalt vid kontinuerligt nyttjande genom avtal med respektive användare. För övrigt utnyttjande täcks kommunens kostnader genom uttag av avgift enligt taxan. Avgiften för baskartan gäller endast rätt att nyttja kartan för aktuellt projekt. Begär någon grundkarta av kommunen för att exempelvis upprätta detaljplan på egen bekostnad utgår avgift enligt taxan. 3a. Avgifter för nyttjande av baskarta Avgift: 1,2 x G x A x ÅF x D x B A D=detaljtäthet B a =användningssätt Tätbebyggelse D=1,00 Produktion B A =1,00 Landsbygd D=0,50 Projektredovisning B A =0,10 Internt bruk B A =0.01 A=kartans markareal i ha Åtgärdsfaktorns storlek är beroende av urvalet från databasen. innehåll ÅF Gränser 5,00 Fastighetsbeteckningar 3,75 Huvudbyggnader 2,50 Övriga byggnader 1,25 Vägar, järnvägar 2,00 Adresser 2,00 Hydrografi 1,00 Höjdredovisning 2,50 Stomnät 2,50 Övriga detaljer 2,50 Komplett uttag 25,00 Vid fältkomplettering tillkommer 10,00 Lägsta avgift för digitalt kartuttag (ej grundkarta) = G X 10 Lägsta avgift för grundkarta = G X 100

11 11 3b. Avgifter för nyttjande av översiktskarta Avgiften består av grundavgift och rörlig avgift. Nyttjanderätten gäller i ett år om inget annat avtalats. Grundavgift: G x 18 x (K/0,015) x B A x I Rörlig avgift: G x 10 x (K x 0,015) x U x I K=kartyta (m²) U=upplaga I=innehåll B a =användningssätt Fullständigt I=1,00 Reproduktion B A =1,00 Begränsat I=0,50 Digitalt internt bruk B A =0,50 Projektredovisning B A =0,10 Icke kommersiellt B A =0,01 Arbetsinsatser debiteras som tidersättning. 3c. AVGIFTER FÖR KOORDINATFÖRTECKNING OCH PUNKTSKISSER Avgift: 1,2 x G x ÅF åtgärd ÅF Koordinatförteckning per punkt 2 Punktskiss per punkt 4 3d. ÖVRIGA UPPDRAG Värdeintyg, mätningsuppdrag, upprättande av fastighetsplan, gränsvisning, fastighetsutredning, skanning och övriga uppdrag. Tidersättning dock lägst G X 12

12 4. AVGIFT FÖR TILLSTÅND TILL HANTERING AV BRANDFARLIGA VAROR 12 Avgift enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868) med tillhörande förordning (SFS 1988:1145) Avgift: G x H nytt tillstånd H förlängt tillstånd H objekt/ärende anläggning för förvaring cisterner eller andra behållare/enheter anläggning för förvaring och försäljning 1 cistern eller annan behållare eller fler cisterner eller annan behållare övrigt Medgivande om generellt undantag enligt 24 (svetsarbeten m m) Nytt tillstånd enligt 35 FBE, innehavarskifte 20 Mindre komplettering till gällande tillstånd (ej utökad tid) 30 Hantering av brandfarliga varor vid mindre lackeringsanläggning Besiktning per gång Speciella och komplicerade ärenden som områdestillstånd och transporter i rörledning liksom förhandsbesked och andra åtgärder och förrättningar som inte redovisas i tabellen debiteras per timme. 5. TIDERSÄTTNING Tidersättning (kr/tim): G x TF Handläggarkategori TF Förvaltningschefen beslutar vilken personal som ingår i respektive kategori.

13 6. AVGIFTER FÖR KOPIERING, UTSKRIFT OCH ARKIVBILDER Mervärdesskatt tillkommer vid extern debitering 13 Ritningskopiering, fritt format från rulle 26:-/kvm Kopiering/utskrift papper, svart/vit A0 50:- A1 30:- A2 25:- A3 20:- A4 12:- Kopiering/utskrift papper, färg A0 90:- A1 50:- A2 40:- A3 30:- A4 20:- Kopiering/utskrift overheadfilm, A4 Svart/vit 10:- Färg 25:- Kopia/utskrift som allmän offentlig handling, papper A4 svart/vit ex. 1-9 Gratis ex :- ex. 11 och följande 2:- Montering och inramning 30x40 cm 195:- 40x60 cm 245:- 60x80 cm 320:- 80x120 cm 420:- Arkivbilder från kommunens bildarkiv, per bild G x 20 Kopiering från mikrofilm Grundavgift Gx2 Tillägg för A4/kopia 6:- Tillägg för A3/kopia 10:- Kopiering till digitala rasterformat Grundavgift Gx2 Tillägg / bild 10:- Pris för utskrift och kopiering enligt överenskommelse vid större upplagor

14 14 Pris för arkivbild avser publiceringsavgift för utställning/utsmyckning eller publicering på Internet exkl. ev. arbets- och materialkostnad. För annan publicering pris enligt överenskommelse Vid publicering av bild skall fotografens namn anges 7. AVGIFT FÖR PRÖVNING AV STRANDSKYDD Prövning av strandskydd enligt MB 7 kap 16, dispens Prövning av strandskydd enligt MB 7 kap 16, avslag 85 x G 40 x G

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA för Stadsbyggnadsförvaltningen Gäller f o m 2009-01-01 Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 1995-10-18 1210 Fastställd av kommunfullmäktige 1995-12-11 217 Justerad i stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2012

Vad kostar bygglovet? 2012 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2012 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2013

Vad kostar bygglovet? 2013 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2013 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2014

Vad kostar bygglovet? 2014 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2014 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. en

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2005-08-29, 159 2008-12-22, 155 Grundbelopp

Läs mer

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60 Tabell 17 Bygglov för skyltar Prövning skall ske som för byggnader Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

Taxa enligt Plan- och bygglagen

Taxa enligt Plan- och bygglagen Taxa enligt Plan- och bygglagen Diarienummer KS 2009/1346-008 Grundbeloppet G är 43kr. Gäller from 1 januari 2010 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1 mars 2007 20 samt 6 december 2007 293. ADRESS Nämndhuset

Läs mer

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Sidan 1 av 35 SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Justeringsfaktor

Läs mer

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL.

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. 2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2014-01-01 TAXEBESTÄMMELSER

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 2011-09-23 1(14) PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 Berör avgifter för planer (KS), bygglovshantering (MN) och mätningsverksamhet (SBN). Lila text indikerar justering mot tidigare taxa. Taxan är fastställd i

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering.

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering. Antagen av KF 2014-10-27 Gäller fr.o.m. 2014-11-26 TAXA FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för Upprättande, ändring

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa.

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. 1 (19) Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. Gäller fr.o.m. 2011-08-01 Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 86 Denna taxa gäller för de delar av miljö- och byggnämndens verksamhet

Läs mer

2011-04-12 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m

2011-04-12 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m 2011-04-12 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2011-05-02 Antagen av KF 2011-04-28, 100 INNEHÅLL

Läs mer

Plan-, mät- och bygglovtaxa

Plan-, mät- och bygglovtaxa STADSBYGGNADSKONTORET 2011-02-09 Dnr SBN 272/2010-04 Plan-, mät- och bygglovtaxa Gäller fr.o.m. 2011-05-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-03-21 Fr.o.m. 2012-07-01 gäller G =425 kronor SBN 2012-05-15

Läs mer

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan Taxan gäller fr.o.m. den 1 juli 2011 Fastställd

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer 1 Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 750/04 2005-04-01 400 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS VERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Kart- och Mättaxa fr.o.m 2011-05-02 Plan- och bygglovtaxa 2011 0 Innehåll Administrativa rutiner... 2 Avgiftsbestämning... 2 Antagande av taxan... 2 Betalning av avgift...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa 3 Betalning

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND 1 FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND - - 2 Innehåll 1 Inledning...4 1.1 Kommunallagen...4 1.2 Plan- och bygglagen...4 2 Taxebestämmelser...5

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2013

KART- OCH MÄTTAXA 2013 2013-01-02 1(5) KART- OCH MÄTTAXA 2013 Berör avgifter för kart- och mätningstjänster som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 19 november 2012 166 Inledning

Läs mer

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37)

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37) författningssamling 1 (37) Plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för brandfarliga varor i Svedala kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-09, 81, med ändring 2012-04-16, 79, Gäller från 2014-04-11,

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Denna taxa gäller för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) KF 47, 2011-04-26 BN 53, 2011-03-23 Uppdaterad 2011-12-20 efter nytt PBB för 2012 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 06.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 007-1-17 170 008-01-01 007/570-06 Kf 014-01-7 5 014-03-01 013/866 TAXA FÖR KARTMATERIAL OCH UTSÄTTNING Faktor

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 X Antagen av Tillsynsnämnden 2012-08-22 X Innehåll Inledning 3 Allmänna regler om kommunala avgifter 3 Kommunallagen 3 Självkostnadsprincipen

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller f o m 2011-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Innehållsförteckning

Läs mer

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014 Inklusive kart- och mättaxa foton: www.fotoakuten.se Plan- och bygglovstaxa 2014 Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 8 april 2014 Innehållsförteckning Förord... 3 KAPITEL 1 Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa TAXA 1(21) Miljö- och teknikförvaltningen Byggavdelningen Jessica Fogelberg, Byggadministratör 0171-525 47 jessica.fogelberg@habo.se Plan- och bygglovtaxa Kostnadstäckningen för verksamheterna vara 75

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m.

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2011-07-01 xx xx Antagen: KF 47/2011 Dnr: 11/KS 159-206 2015 BYGGADSÄMDE TAXA för bygglov, bygganmälan, kartor mätning, strandskyddsdispens m.m. = 44,5

Läs mer

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet 1 [10] Kart- och mätenheten 2012-12-30 Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet Gäller från och med 2012-01-01 Antagen av kommunfullmäktige den 2011-12-15 Reviderad

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet

Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Opard Ylva Datum 2015-10-02 Diarienummer KSN-2015- Kommunstyrelsen Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa 2015-09-24 Bn 409 Bilaga A 1 (34) Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med 1 januari 2016 Fastställd av kommunfullmäktigen den17 november 2015 191 2 (34) Innehållsförteckning

Läs mer

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa Nuvarande taxa Föreslagen taxa Nybyggnad bostad eller annan byggnad 120 m2 10 784 14 244 Nybyggnad bostad eller annan byggnad 250 m2 13 280 17 805 Komplementbyggnad 50 m2 2 400 3 082 Komplementbyggnad

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2015 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02 Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet gäller fr.o.m. 2011-05-02 2 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Kommunallagen...3 1.2 Plan- och bygglagen...3 1.3 Miljöbalken...3 2 Taxebestämmelser...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 för Bollebygds kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-22 103 INLEDNING Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnads- och miljönämnden att ta ut en avgift i ärenden

Läs mer

Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA

Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA Miljö- och bygglovnämnden Mbn 126 Kommunstyrelsen Ks 207 Antagen av kommunfullmäktige Kf 120 2014-06-24 2014-09-01 2014-09-22 1 Innehåll Inledning...

Läs mer

Bygglovsavgifter 2017

Bygglovsavgifter 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2017-01-11 Bygglovsavgifter 2017 Vissa avgifter tillkommer det kostnad för POIT på. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Utanför Liten avvikelse Varsamhet

Läs mer

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare Dokumentnamn TAXA FÖR PLAN OCH BYGGLOV Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa 2015:261-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Miljö- och byggkontoret Beslutad Giltighetstid 2015-08-24

Läs mer

Taxor och avgifter 2016. Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Taxor och avgifter 2016. Samhällsbyggnad och offentlig miljö Taxor och avgifter Samhällsbyggnad och offentlig miljö Bilaga 9 till Mål och budget -2018 Innehållsförteckning 1. STADSBYGGNADSNÄMNDEN... 3 1.1 Plan - och Bygglovtaxa... 3 1.1.1 Tabell 1 Objektsfaktorer...

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa. inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa. inklusive kart- och mättaxa Taxa Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 101/2014 att taxan ska gälla för ärenden inkomna från och med den 1 januari 2015, att nuvarande taxa för plan- och

Läs mer

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Styrdokument Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Katrineholms kommuns Författningssamling (KFS nr 4.07) Senast reviderad av

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Mät- och karttaxa Fastställd i kommunfullmäktige den 14 april 2011 1 Innehåll Kapitel 1...4 Allmänna regler om kommunala avgifter...4 Kommunallagen...4 Självkostnadsprincipen...4

Läs mer

1. Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa

1. Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 31 i 1 (25) PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13, 67 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-06-18, 92 Gäller fr o m 2012-07-01 1. Bestämmelser om plan-

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden.

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. 203-0-02 (9) BYGGLOVSTAXA 203 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 9 november 202 66 Inledning Kommunens rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 SAMHÄLLSSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-06-242015-12-29 1 (9) Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 LUDVIKA KOMMUN 2 (9) Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 3 Kommunallagen... 3 Likställighetsprincipen...

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Diarienummer SPN 2011/0067-9 206 81 Bygglovtaxa 82 Plantaxa inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med 2011-07-01

Läs mer

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster STADSBYGGNADSKONTORET Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster Illustration av BAU, Hägerneholms torg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 1(17) Innehållsförteckning

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa [Skriv text] Vi tillämpar Sveriges Kommuner och Landstings förslag till planoch bygglovtaxa från 2011, som är antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2011. Prisbasbeloppet ändras årligen och är 44 000

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa Senast reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-12-18 289, KS14.523 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Utgångspunkter... 5 1.2 Fastställd genom beslut... 5 1.3 Reviderad... 5 2 Allmänna regler om kommunala

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m.

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-03-29 GÄLLER FRÅN OCH MED 2017-04-01 Örebro kommun Stadsbyggnad orebro.se 2 TAXEBESTÄMMELSER...

Läs mer

Taxa 2017 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den , 219.

Taxa 2017 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den , 219. Taxa 2017 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 219. Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa Taxebestämmelser Nedan angivna bestämmelser

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1(7) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planeringsenheten Mätningssektionen TAXA FÖR MÄTNINGSVERKSAMHETEN 2015

LUDVIKA KOMMUN 1(7) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planeringsenheten Mätningssektionen TAXA FÖR MÄTNINGSVERKSAMHETEN 2015 LUDVIKA KOMMUN 1(7) Mätningssektionen TAXA FÖR MÄTNINGSVERKSAMHETEN 2015 LUDVIKA KOMMUN 2(7) Mätningssektionen T A X A 2015 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 TIDERSÄTTNING 3 FASTIGHETSFÖRTECKNINGAR 3 NYBYGGNADSKARTA

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011:22 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-27, reviderad 2011-08-29 Gäller fr. o m 2011-05-02 Inledning Avgifterna enligt

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2014

Plan- och bygglovstaxa 2014 Plan- och bygglovstaxa 2014 1 Gul markering = ändringar www.laholm.se 2 PLAN- OCH BYGGVERKSAMHETEN Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch

Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-10-26 Sida 1(2) Kommunfullmäktige 77 Dnr 2015/00364-206 Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch mättaxa Kommunfullmäktiges beslut 1. Förslag

Läs mer

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med Plantaxa Beslutad av Kommunfullmäktige: 2014-11-24 19/14:2 Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Inledning... 3 Planbesked... 3 Planavgift i avtal eller i samband med bygglov... 3 Beräkning av avgift...

Läs mer

Information om bygglovshandlingar mm

Information om bygglovshandlingar mm 1 2010-05-07 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BYGG Information om bygglovshandlingar mm Bygglov Behöver du bygglov? Vi på byggavdelningen svarar gärna på dina frågor om vad som kräver bygglov. Du kan också

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23.

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Dnr KS 2011/546 2 1. Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

Plan och bygglov- Taxa 2016. Osby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr

Plan och bygglov- Taxa 2016. Osby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr Plan och bygglov- Taxa 2016 Osby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) L 6 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 2011-05-02

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) L 6 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 2011-05-02 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) L 6 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 2011-05-02 1. TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för ärenden angående lov och

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 25 januari 2011, 21 1 INLEDNING 1.1 Rättslig reglering Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får ärenden

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Mariestad Töreboda Gullspång Taxan gäller från och med 1 oktober 2010 Antagen med kommunfaktor 0,9 av Kommunfullmäktige i Mariestad Antagen med

Läs mer

Taxa för uppdragsverksamhet bygg och lantmäteri

Taxa för uppdragsverksamhet bygg och lantmäteri Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2003, 200. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden (dåvarande plan- och miljönämnden) den 11 december 2008, 171. Taxa för uppdragsverksamhet bygg och lantmäteri

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET PRISLISTA 2013-08-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beräkning av avgift... 3 Exempel... 3 Prislista... 4 Tidersättning... 4 Bygglov... 5 Bygglov inkl startbesked...

Läs mer

Taxa för planering, byggande,

Taxa för planering, byggande, Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-11-24 Grundbeloppet ( G ) för 2015 är 54 enligt beslut i Kommunstyrelsen 2014-11-17 Taxan gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012 Sidan 3 av 148 Ärende 1 Sidan 4 av 148 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 148 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Styrdokument, riktlinjer Kontoret för samhällsbyggnad 2014-04-30 Reshne Gadan 08-590 970 00 Väsby Direkt Dnr Fax 08-590 733 37 KS/2014:184 reshne.gadan@upplandsvasby.se Plan- och bygglovtaxa inklusive

Läs mer

Förklaring av Plan- och bygglovtaxa

Förklaring av Plan- och bygglovtaxa Förklaring av Plan- och bygglovtaxa Beslut för gällande plan- och bygglovtaxa fastslogs i kommunfullmäktige 2009-11-09, 101. Enligt beslutet skall avgifterna beräknas enligt Sveriges kommuner och Landstings

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och med 1 januari 2012.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och med 1 januari 2012. Styrdokument, riktlinjer Stadsbyggnadskontoret 2011-10-07 Eva Klermyr 08-590 974 11 Dnr eva.klermyr@upplandsvasby.se BN/2011:388 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

TAXA FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

TAXA FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET TAXA FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Gäller fr.o.m. 2010-08-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 3 2 BYGGLOV... 4 2.1

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2012

Plan- och bygglovstaxa 2012 Plan- och bygglovstaxa 2012 Med mät- och karttaxa Gäller från och med 2012-02-01 Denna taxa gäller för Bygg- och Miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 118, att gälla från och med den 1 januari 2006

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 118, att gälla från och med den 1 januari 2006 Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 118, att gälla från och med den 1 januari 2006 2 FÖRORD När plan- och bygglagen trädde ikraft den 1 juli

Läs mer

Förslag till ändringar i taxan för bygglovenheten.

Förslag till ändringar i taxan för bygglovenheten. Förslag till ändringar i taxan för bygglovenheten. Nuvarande taxa Det anges inte i tabeller vilka areor som avses Avgiften för rivningslov beräknas endast på bruttoarea, BTA Avslag på en ansökan ger lika

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 TAXA FÖR KOMMUNENS KART- OCH MÄTNINGSTEKNISKA VERKSAMHET FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 10 ATT GÄLLA FR O M 2013-02-01 Bestämmelser om Kart- och

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge Välkommen till Informationsträff Löddeköpinge 2016-03-17 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

Version 2014-02-14. Avgift Moms Avgift inkl. moms Prisexempel Timtaxa 848 212,00 1 060,00 Debiteras i halvtimmessteg, varje påbörjad halvtimme

Version 2014-02-14. Avgift Moms Avgift inkl. moms Prisexempel Timtaxa 848 212,00 1 060,00 Debiteras i halvtimmessteg, varje påbörjad halvtimme Version 2014-02-14 Avgift Moms Avgift inkl. moms Prisexempel Timtaxa 848 212,00 1 060,00 Debiteras i halvtimmessteg, varje påbörjad halvtimme Gränspåvisning 1 705 426,25 2 131,25 Detta gäller första gränspunkten,

Läs mer

Lathund. för fribyggare i Lunds kommun

Lathund. för fribyggare i Lunds kommun Lathund för fribyggare i Lunds kommun 2 När händer vad? Att köpa en fribyggartomt är ett stort beslut som man kanske fattar bara en gång i livet. För att hjälpa dig och underlätta din planering har vi

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Denna taxa gäller för Miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer