Förklaring av Plan- och bygglovtaxa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förklaring av Plan- och bygglovtaxa"

Transkript

1 Förklaring av Plan- och bygglovtaxa Beslut för gällande plan- och bygglovtaxa fastslogs i kommunfullmäktige , 101. Enligt beslutet skall avgifterna beräknas enligt Sveriges kommuner och Landstings (SKL) förslag på taxekonstruktion som förklaras i handboken Plan- och bygglovtaxa Beslut fattades också om kostnadstäckning för plan- och bygglovsverksamheterna, som skall finansieras till 75 % av avgifter och till 25 % av skattemedel. I Miljö- och tekniknämnden fastlades sedan grundbeloppet (i tabellerna benämnt G ) som reglerar avgifterna. Grundbeloppet sattes till 46 kr. Här följer en förenklad redogörelse av taxan utifrån handboken Plan- och bygglovtaxa 2004.

2 Taxebestämmelser Taxans omfattning Enligt denna taxa tas avgift ut för: 1. Ärenden om lov och förhandsbesked 2. Ärenden föranledda av bygg- och rivningsanmälan, godkännande av OVK-kontrollant 3. Ärenden om anmälan av brandfarlig vara 4. Avgifter för planer i bygglovsskedet 5. Framtagande av kartmaterial 6. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Beräkning av avgift Avgiften beräknas genom att ett grundbelopp, betecknat G, multipliceras med en faktor för åtgärden. Åtgärdsfaktorerna är hämtade från SKL:s rekommendationer. Alla avgifter anges i kronor. Grundbeloppet kan ändras årligen genom beslut i miljö- och tekniknämnden/ kommunstyrelsen under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om önskad kostnadstäckning det vill säga hur kostnaderna ska fördelas mellan avgifter och skattemedel. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet diarieförs. Om det finns särskilda skäl kan tillståndsnämnden i ett visst ärende eller för särskilt uppdrag besluta om höjning eller sänkning av avgiften. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna tas timersättning ut enligt tabell i stycke 6. Timdebitering. Beslut om avgift Avgiften beslutas av handläggare eller nämnd i enighet med nämndens delegationsordning. Delegationsordningen är det beslutsdokument som anger vilken typ av beslut som ska fattas av nämnden och vilket typ av beslut som får fattas av handläggare på delegation. Avgiften ska betalas av sökanden eller beställaren, när beslut är fattat och skickat till denne, när beställd handling levererats eller beställd åtgärd utförts. Avgift får tas ut i förskott. Uttagen avgift återbetalas om ett beslut ändras eller upphävs av överprövande myndighet (efter laga kraftvunnet beslut/ dom). Avräkning görs då mot eventuell lovavgift. Ränta utgår ej. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen. Beslutet om avgift kan överklagas. Information om hur ett överklagande görs medföljer beslutet. Andra kostnader Kommunen får ta betalt för kopiering eller utskrift av allmän handling. Taxan för detta beslutas separat. För tillsyn och allmän rådgivning tas ingen kostnad ut. Kostnad för rådgivning/ service i direkt anslutning till ett specifikt sakägarintresse, så kallad ärendeanknuten rådgivning ingår däremot i taxan.

3 1. Avgifter för lov och förhandsbesked Avgiften för bygglov bygger på tillkommande yta när det finns, på en enskild formel när det inte är fråga om yta och på timdebitering vid udda ärendetyper. Vid tillkommande yta räknas bruttoarea (BTA) och öppenarea (OPA). Där area inte tillkommer eller berörs utgår fast pris för såväl bygglov som marklov, rivningslov och förhandsbesked. Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för ett permanent lov. Vid ansökan om rivningslov och/eller marklov ihop med ansökan om nybyggnad tas varken avgift för rivning eller marklov ut om besluten fattas tillsammans med beslutet om bygglov. Speciella areaberäkningar Enkla stora byggnader ex. oisolerade, kalla byggnader, lagerbyggnader, växthus större än 50 kvm Enkla stora byggnader för publikt ändamål ex. sporthallar, ridhus 0,3*BTA och/eller OPA 0,6*BTA och/eller OPA Avgift för bygglov kvm BTA och/eller OPA mycket enkla under 50 kvm* Bygglov, planenligt inom detaljplan (även kontroll mot givet förhandsbesked inom dp) 38*G 76*G 152*G 190*G 228*G 380*G 760*G 1140*G 1520*G 1900*G Tillägg för mindre planavvikelse 6*G 12*G 24*G 30*G 36*G 60*G 120*G 180*G 240*G 300*G Tillägg utanför detaljplan lämplighets-/ lokaliseringsprövning 10*G 20*G 40*G 50*G 60*G 100*G 100*G 300*G 400*G 500*G Tillägg för platsbesök/förbesiktning 6*G 12*G 24*G 30*G 36*G 60*G 120*G 180*G 240*G 300*G Tillägg för kontroll - överensstämmelse mot givet förhandsbesked 4*G 8*G 16*G 20*G 24*G 40*G 80*G 120*G 160*G 200*G Tillägg för varsamhet 4*G 8*G 16*G 20*G 24*G 40*G 80*G 120*G 160*G 200*G Lov för ändrad användning 30*G 60*G 120*G 150*G 180*G 300*G 600*G 900*G 1200*G 1500*G *Mycket enkla åtgärder = Carport, taktäckta uteplatser som inte är bygglovbefriade, skärmtak, glasade uteplatser, förråd, transformatorbyggnader, växthus Tillägg för kommunicering Underrättelse till 1-5 berörda sakägare m fl 10*G Underrättelse till 6-10 berörda sakägare m fl 20*G Underrättelse till fler än 10 sakägare m fl 30*G Kungörelse (+faktisk kostnad) 40*G Övriga avgifter Förhandsbesked inom detaljplan 32*G Förhandsbesked utanför detaljplan 77*G Större fasadändring ex. burspråk, takkupa, materialbyte, färgsättning i separat ärende 30*G Mindre fasadändring ex. fönstersättning på del av fasad i separat ärende 16*G Mur, plank vid enstaka enbostadshus i separat ärende 23*G Strandskyddsdispens 100*G Förlängning av lov för tillfällig åtgärd 40*G Förnyelse av lov, påbörjat men inte färdigställt inom 5 år 20*G Förnyelse av lov, inte påbörjat inom 2 år halva bygglovsavgiften Små ändringar i lov under byggtiden ex. takmaterial, färg 20*G

4 Avgift för skyltar och ljusanordningar* Skylt vid större väg/gata, längs trafikleder eller utsatta lägen 202*G Skylt vid gata, skylt som ska synas på långt håll, skyltpelare, stadspelare m fl 62*G För övriga skyltar större än 1 kvm, oftast på fasad 40*G Utöver den första skylten över 1 kvm tillägg per styck 10*G Skylt mindre än 1 kvm 22*G Utöver den första skylten mindre än 1 kvm, tillägg per styck 5*G Byte av skylt eller ändring av befintlig skylt 10*G *I områden med utökad bygglovplikt eller skyddsbestämmelser dubbleras kostnaden Avgift för avvisning av ärende Avvisning av ärende 15*G Avgift för rivningslov Rivningslov för mindre objekt än enbostadshus 12*G Rivningslov för enbostadshus 22*G Rivningslov för större objekt än enbostadshus 42*G Timdebitering gäller för handläggning av följande ärenden: (minst 1 h debiteras) Avslag av bygglov, marklov resp. rivningslov (avgiften får ej överskrida avgift för lovet) Återkallande av ansökan Eldstad, rökkanal i ärenden som inte är enstaka i enbostadshus, dominant skorsten Marklov; såväl schakt som fyllning, upplag Ändring av planlösning, ändring av bärande konstruktion VVS-installation, VA-anläggning, ventilationsanläggning Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med lift, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor, begravningsplatser, parkeringar, tunnlar, bergrum, radio- och telemaster, torn, vindkraftverk, cisterner Inga avgifter tas ut för: Lantbrukets byggnader inom områden där områdesbestämmelser är antagna

5 2. Avgifter för bygg- och rivningsanmälan, godkännande av OVK-kontrollant Avgifterna bygger på tillkommande/ berörd yta när det finns, på en enskild formel när det inte är fråga om yta och på timdebitering vid udda ärendetyper. Vid tillkommande/ berörd yta räknas bruttoarea (BTA) och öppenarea (OPA). Där area inte är relevant utgår fast pris. kvm BTA och/ eller OPA mycket enkla under 50 kvm* Bygganmälansavgift 18*G 88*G 176*G 220*G 264*G 440*G 880*G 1320*G 1760*G 2200*G Rivningsanmälansavgift 18*G 84*G 168*G 210*G 252*G 420*G 840*G 1260*G 1680*G 2100*G Installation av eldstad, rökkanal - vid enstaka enbostadshus 14*G Godkännande av sakkunnig kontrollant för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 52*G *Mycket enkla åtgärder = Carport, taktäckta uteplatser som inte är bygglovbefriade, skärmtak, glasade uteplatser, förråd, transformatorbyggnader, växthus Timdebitering gäller för handläggning av följande ärenden: (minst 1 h debiteras) Avslag av bygglov, marklov resp. rivningslov (avgiften får ej överskrida avgift för lovet) Återkallande av ansökan Eldstad, rökkanal i ärenden som inte är enstaka i enbostadshus, dominant skorsten Marklov; såväl schakt som fyllning, upplag Ändring av planlösning, ändring av bärande konstruktion VVS-installation, VA-anläggning, ventilationsanläggning Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med lift, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor, begravningsplatser, parkeringar, tunnlar, bergrum, radio- och telemaster, torn, vindkraftverk, cisterner Inga avgifter tas ut för: Lantbrukets byggnader inom områden där områdesbestämmelser är antagna

6 3. Avgifter för brandfarliga varor Anläggning för förvaring i cistern Tillstånd 1 cistern 152*G Återkommande tillstånd 1 cistern 77*G Tillstånd 2 cisterner eller flera 272*G Återkommande tillstånd 2 cisterner eller flera 92*G Tillägg för förvaring i lösa behållare/enhet 60*G Återkommande tillägg för förvaring i lösa behållare/enhet 30*G Anläggning för hantering (t ex bensinstationer och andra försäljningsställen) Tillstånd 1 cistern 272*G Återkommande tillstånd 1 cistern 92*G Tillstånd 2 cisterner eller flera 422*G Återkommande tillstånd 2 cisterner eller flera 142*G Tillägg för förvaring i lösa behållare/enhet 120*G Återkommande tillägg för förvaring i lösa behållare/enhet 40*G Medgivande om generellt undantag enligt 24 FBE i anslutning till bensinstationer (svetsarbeten m fl) 32*G Återkommande -II- 32*G Nytt tillstånd enligt 35 FBE vid innehavarskifte 22*G Mindre komplettering till ett gällande tillstånd (ej utökad tid) 30*G Hantering av brandfarliga varor vid mindre lackeringsanläggning Tillstånd 142*G Återkommande tillstånd 72*G Avslag Avslag 27*G

7 4. Planavgifter Planavgifter tas i vissa fall ut i bygglovsskedet för att täcka kommunens kostnader för en genomförd planläggning. Avgiften motsvarar kommunens kostnader för genomförd planläggning. kvm BTA och/eller OPA mycket enkla under 50 kvm* Planavgift detaljplan, nybyggnad 100*G 200*G 400*G 500*G 600*G 1000*G 2000*G 3000*G 4000*G 5000*G Planavgift detaljplan, tillbyggnad 50*G 100*G 200*G 250*G 300*G 500*G 1000*G 1500*G 2000*G 2500*G Planavgift detaljplan, ändring av annan anläggning 50*G 100*G 200*G 250*G 300*G 500*G 1000*G 1500*G 2000*G 2500*G Planavgift områdesbestämmelser, nybyggnad 50*G 100*G 200*G 250*G 300*G 500*G 1000*G 1500*G 2000*G 2500*G Planavgift områdesbestämmelser, tillbyggnad 30*G 60*G 120*G 150*G 180*G 300*G 600*G 900*G 1200*G 1500*G Planavgift områdesbestämmelser, ändring av annan anläggning 30*G 60*G 120*G 150*G 180*G 300*G 600*G 900*G 1200*G 1500*G Planavgift villkorsprövning enligt AL, nybyggnad 60*G 120*G 240*G 300*G 360*G 600*G 1200*G 1800*G 2400*G 3000*G Planavgift villkorsprövning enligt AL, tillbyggnad 40*G 80*G 160*G 200*G 240*G 400*G 800*G 1200*G 1600*G 2000*G *Mycket enkla åtgärder = Carport, taktäckta uteplatser som inte är bygglovbefriade, skärmtak, glasade uteplatser, förråd, transformatorbyggnader, växthus

8 5. Kart- och mättjänster MBK-enheten ansvar för att ta fram kartmatrial som behövs som beslutsunderlag för bland annat byggavdelningen. GIS-enheten ansvarar för att upprätt samt försälja kartor med flygfoto. Primärkarta Inom Håbo kommun finns flera primärkarteområden. Inom de områdena äger kommunen rättigheterna till kartdata. Avgiften tas ut utifrån det totala innehåll som Håbo kommun kan lämna ut i kartutdraget. Avgiften är även beroende om primärkartan levereras digitalt eller analogt samt skalan. Innehåll primärkarta Informationsandel Gränser och fastighetsbeteckning 30 % Byggnader 15 % Vägar, järnvägar 15 % Adresser 5 % Höjder och stomnät 30 % Övriga detaljer 5 % Summa 100 % För storkunder t ex bredbandsbolagen inom kommun tecknas årliga abonnemangsavtal. Där ingår även att Håbo kommun ansvarar för lagerhållning av deras kartdata. Nedan visas exempelkostnad för analog/digital karta 1 hektar/ kvm samt kvm. Primärkarta PBF Digital karta 1:1 PBF Analog karta 1:400 PBF Analog karta 1:1000 PBF Analog karta 1:2000 Areal 1 hektar 40*G 20*G 8*G 5*G Areal 1000 kvm 4*G 2*G 0,8*G 0,5*G Nybyggnadskarta En nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, väg, VA samt höjddata. I förekommande fall är detaljplanbestämmelser inlagda. Oftast behövs mätning (se Mätuppdrag) på plats för att ta fram bland annat höjddata på den aktuella fastigheten. Tomtyta (kvm) < >15000 Avgift nybyggnadskarta 150*G 250*G 350*G 450*G Timdebitering Granskning av nybyggnadskarta 10*G Komplettering av nybyggnadskarta 40*G Timdebitering gäller för nybyggnadskarta utanför primärkarteområdet och övriga åtgärder. Mätuppdrag Fastställda beräkningsmallar finns endast för utstakning. Övriga mätuppdrag utförs och faktureras enligt stycke 6. Utstakning delas upp i grovutstakning samt finutstakning.

9 Area byggnader (kvm) >3000 Avgift för nybyggnad 4 punkter, grovutstakning 75*G 100*G 125*G 150*G 175*G 200*G Avgift för nybyggnad 4 punkter, finutstakning 150*G 175*G 225*G 300*G 350*G 400*G Avgift för grovutstakning vid nybyggnad av garage och uthus 30*G Avgift för finutstakning vid nybyggnad av garage och uthus 50*G Övriga uppdrag Plan-, MBK- och GIS-avdelningen åtar sig även andra uppdrag, där rekommenderad timtaxa tas ut, se stycke 6. Värdeintyg; exploateringsingenjör Mät- och rituppdrag; GIS-ingenjör, kartingenjör samt mätningstekniker Fastighetsförteckning; planarkitekt samt exploateringsingenjör

10 6. Timdebitering Kostnaden för de ärenden som handläggs med timdebitering tas ut enligt tabellen nedan. För ärenden som kräver kungörelser och annonsering utgår, förutom timdebitering, också faktisk annonskostnad. Löneintervall (månadslön), kr Timpris

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2011 Nr 8 TAXA ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) Antagen av kommunfullmäktige den 7 juli 2011 151 Gäller fr.o.m. 2011-07-08 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:11-206 Plan- och bygglovstaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 77 1 Taxebestämmelser... 2 Tabell 1 Objektsfaktorer... 5 Tabell 2 Tidersättning... 6 Tabell 3 Underrättelse

Läs mer

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m.

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. 2011-03-24 Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. Godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-24, MBN 50 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02, Kf

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-26 133 Innehåll Innehåll...2 Bestämmelser om plan- och bygglovstaxa...3 Inledande bestämmelser...3 Beräkning

Läs mer

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan KART- OCH MÄTVERKSAMHETEN Taxan gäller fr.o.m.

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa 1 Bilaga Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-09-29, 166 N O R R T Ä L J E K O M M U N Innehållsförteckning 2 Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa RONNEBY KOMMUN Plan- och bygglovtaxa 2011 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-16, 159 REVIDERAD GENOM BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-29, 82 1 Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 4 Kommunallagen...

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Taxa för bygglov m m KFS 084 revision 00 TAXA ANTAGEN: 2011-05-30 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-05-30 ERSÄTTER: - Antagen av kommunfullmäktige i Sala 2011-05-30 Antagen

Läs mer

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50.

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. 1 2 Innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter... 5 Allmänna regler

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2016 Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen

Läs mer

Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet Nummer: 20:2 Blad: (1) Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet A Taxebestämmelser 1 Inledande bestämmelser Denna taxa gäller för ärenden enligt för beslut och åtgärder inom byggnadsnämndens myndighetsutövning

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Bilaga PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Godkänd av miljö och byggnämnden 2011-04-14, 49 Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-31, 46 2 Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts

Läs mer

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 VÄRMDÖ KOMMUN Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas

Läs mer

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Nässjö kommun Plan- och bygglovtaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Innehållsförteckning INLEDNING...1 ALLMÄNNA REGLER OM KOMMUNALA AVGIFTER...1 Kommunallagen...1

Läs mer

TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET

TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET Gäller från och med 2015-04-01 (antagen i kommunfullmäktige 2015-02-26) Grundbelopp från och med 2014-01-01 = 44,40 kronor 2015-01-01 = 44,50 kronor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 309:1 Plan- och bygglovtaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-19 Gäller fr o m 2013-07-01 Allmänna regler om kommunala avgifter Kommunallagen Kommunernas rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Styrdokument, riktlinjer Kontoret för samhällsbyggnad 2014-04-30 Reshne Gadan 08-590 970 00 Väsby Direkt Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2014:229 reshne.gadan@upplandsvasby.se Plan- och bygglovtaxa inklusive

Läs mer

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 29 maj 1995, 38 Antagen av kommunfullmäktige den 4 september 1995, 73 INNEHÅLL Inledning och anvisning för avgiftsberäkning

Läs mer

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,?

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? 2013-05-13 Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 19 november 2014 Giltig från den 1 januari 2015 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm Ansvarig Kommunfullmäktige Dokumentnamn Upprättad av Kjell Ekstam, byggnadsinspektör Berörda verksamheter Miljö- och byggenheten Reviderad 2014-09-18 er markerade med en * börjar gälla 2014-10-15 Fastställd

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Allt du behöver veta om BYGGLOV

Allt du behöver veta om BYGGLOV Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 GRANSKNING...18 KONTAKTA OSS Har du frågor eller funderingar? NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV?...6 RIVNING & MARKLOV...7

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer