BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m."

Transkript

1 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: xx xx Antagen: KF 47/2011 Dnr: 11/KS BYGGADSÄMDE TAXA för bygglov, bygganmälan, kartor mätning, strandskyddsdispens m.m. = 44,5 = 0,8

2 Bestämmelser om taxan Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. erna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. erna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. erna är inte momsbelagda, om inget annant anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. Beräkning av avgifter enligt taxan en för enviss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1926:381), om allmän försäkring () samt ärende beroende faktorersom grundar sig på den tidsåtgång och kompleitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktorn utgörs av 0,8 i detta underlag (kommunen har färre än invånare). Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter HF KOM KF MF KF UF Handläggningsfaktor Faktor för kommunicering Kartfaktor "Milliprisbasbelopp" en tusendels prisbasbelopp Mätningsfaktor Justeringsfaktor ybyggnadskartefaktor Objektsfaktor Utsättningsfaktor Begrepps- och beräkningsförklaring för bygglov/startbesked Mätningsavgiften Kartavgift ybyggnad Tillbyggnad Ombyggnad Ändring Beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA) Beräknas efter byggnadsarean (BYA) + OPA Beräknas efter markarean Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Vid beräkning av BTA,OPA och BYA skall mätregler enligt Svenk Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tilllämplig omfattning. Arean bestäms med den noggranhet som inlimnade ritningar medger. Vid defenition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och defenitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. en kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. Avräkning För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift ska avräkning ske senast när slutbesked överlämnas. Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras för tid innan betalning ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.

3 Objektsfaktor () för handläggning av olika objekt- byggnader och anläggningar beroende på storlek. Faktorn skall multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt efterföljande tabeller Tabell 1 Objektsfaktorer Area (m 2 ) - BTA + OPA Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader - Bruttoare Härutöver addera med 3 / 1000 m 2 Mycket enkla byggnader < 50m 2 * 2 * I separata ärende, t.ex carport, taktäckta uteplatser ( som inte är bygglovsbefriade enl. PBL 9 kap 4-6 ) skärmtak, inglasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande. I ärende gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA och OPA I det fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. Tabell 2 Tidsersättning Löneintervall (månadslön) SEK Timpris Om kostnadstäckningsgraden skall vara 75% (dvs. den debiterbara tiden ska vara 75%) kan timersättning tas ut enligt ovanstående tabell. Total debiteringsbar årsarbetstid är årsarbetstimmar. I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för lokaler som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer. Timersättningen i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för personalen inom verksamheten. Ex. Två personer 550 SEK/h, en person 700 SEK/h och en person 1150 SEK/h ger tim kostnad på 737,5 SEK/h

4 Tabell 4 Handläggningsfaktor (BL = HF1 x x x ) Åtgärd Administration inkl arkivering 7 Planprövning 3 planenlighet eller kontroll mot givet förhandsbesked Byggnaden 7 yttreutformning, färgsättning, användbarhet och tillgänglighet Tomten 7 Tomts ordnande inkl utfart och parkering Enkel kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning Fyllning och scaktning (då marklov ej erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och högvatten Utrymnings- och räddningsvägar Måttgranskning Besiktning Tabell 5 Handläggningsfaktor (BS = HF2 x x x ) Åtgärd Administration inkl arkivering och registrering av kontrollansvarig 7 Startbesked Startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan 10 Startbesked och beslut om kontrollplan 5 Startbesked (gäller även vid rivning) 3 Arbetsplatsbesök 5 Extra arbetsplatsbesök / st 5 Slutsamråd inkl slutbesked 6 Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3

5 Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan Prövning av liten avvikelse Varsamhet Tillbyggnad Ombyggnad Ändring Tidsbegränsat bygglov även säsong Tidsbegränsatbygglov, förlängning även säsong Förnyelse av lov = y prövning 25% påslag på bygglovavgiften 20% påslag på bygglovsavgiften 10% påslag på bygglovsavgiften Ingen justering Ingen justering 70% av bygglovavgiften (berörd del) 75% av normal avgift 50% av normal avgift 80% av normal avgift Stor enkel byggnad > 600 m 2 30% av bygglovsavgiften Tabell 7 för besked Åtgärd Förhandsbesked 100x utanför planlagt område Ingripande besked Antal timmar (minst 1) Villkorsbesked 5% av bygglovsavgiften (Avräknas till hälften vid beräkning av bygglovavgiften om villkoren har uppfyllts vid bygglovsprövningen) Strandskyddsdispens 200xx 7120

6 HF HF Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra Sakägare 1-5 0,8 44, Sakägare 6-9 0,8 44, sakägare 10-0,8 44, Kungörelse samt faktiska annonskostnader 0,8 44, Kungörelse av beslut i Post- & Inrikestidning samt faktiska annonskostnader 0,8 44, Tabell 9 Godkännande av kontrollansvarig y sakkunnig 0,8 44, Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar en tas ut som tidsersättning enligt plan- och byggförordningen. (ersätter förordningen 1999:371 om hissar m.m i byggnadsverk Tim deb minst 1 h erna i tabell gäller för "standardärende" inom detaljplan, utan avvikelse och kommunicering. en utgör summan av avgifter för åtgärder som byggnadsnämnden vitar i samband med bygglov respektive startbesked. en för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer genom upprättat planavtal. Ett arbetsplatsbesök är inkluderat i avgiften i tabell Tabell 11 ybyggnad-savgift Bostäder, kontor, industrier, m.m. Huvudbyggnad BTA kvm < 99 0,8 6 44, ,8 8 44, , , , , , , , , , , , , , , Varje tillkommande 5000 intvall + 20 Vindsinredning < 199 0,8 8 44, Stor, enkel byggnad oisolerad 30 % av normal avgift Komplementbyggnad BTA kvm < 50 0,8 2 44, > 50 0,8 4 44, Källsorterings behållare/grupp 0,8 4 44,

7 Tabell 12 Tillbyggnad Bostäder, kontor, industrier, m.m. Huvudbygg. tillkommande yta BTA kvm < 15 0,8 3 44, ,8 4 44, ,8 6 44, ,8 8 44, , , , , Ytterligare intervall se tabell 11 Tillbyggnad komplementbygg tillkommande yta BTA kvm Carport, garage, förråd Oavsett storlek dock högst 50 % av ursprunglig byggnads BTA 0,8 2 44, Övrigt Fritidshus < 50 0,8 4 44, Växthus, lusthus m.m. > 15 0,8 2 44, Burspråk 0,8 2 44, Takkupa 0,8 2 44, Tabell 13 Enkla byggnader exkl komplementbyggnad (nybyggnad) Byggnadens yta BTA kvm Fritidshus ,8 4 44, Kolonistuga < 40 0,8 2 44, ätstation / Pumpstation alla 0,8 4 44, Uterum, Växthus, lusthus ,8 2 44, Rullstolsgarage, förråd m.m. alla 0,8 2 44, Kiosk, manskapsbod m.m. alla 0,8 4 44, Sommarveranda, restaurang alla 0,8 4 44, Tabell 14 Övriga- enkla konstruktioner Enkla konstruktioner Balkong 1-5 st 0,8 44, Balkong > 5 st 0,8 44, Inglasning balkong 1-5 st 0,8 44, Inglasning balkong > 5 st 0,8 44, Inglasning uteplats/uterum alla 0,8 44, Skärmtak m 2 0,8 44, Skärmtak > 30 m 2 0,8 44,

8 HF Tabell 14 Övriga- utan konstruktioner Fasadändring mindre 0,8 2 44, Fasadändring större 0,8 4 44, Bostadshiss i enbosadshus 0,8 2 44, Hiss/Ramp 0,8 4 44, Mur/Plank enbostadshus h < 0,5 m 0,8 4 44, Mur/Plank flerbosadshus h > 0,5 m 0,8 6 44, Solfångare flerbostadshus 0,8 2 44, Tabell 15 Anmälan (ikke lovpliktig åtgärd) Eldstad 0,8 44, Grundförstärkning enbostadshus 0,8 44, Grundförstärkning flerbosadshus 0,8 44, Ventilationsanl. enbostadshus 0,8 44, Ventilationsanl. övriga 0,8 44, Håltagning bärande konstr. mindre 0,8 44, Håltagning bärande konstr. större 0,8 44, Stambyte 0,8 44, Sopsug 0,8 44, Fettavskiljare 0,8 44, Rivning utanför plan 0,8 44, Tabell 16 Rivningslov inkl startbesked (inom detaljplan) Rivning < 250 m 2 0,8 44, Rivning m 2 0,8 44, Rivning > 1000 m 2 0,8 44,

9 Antal Liten påverkan Stor påverkan 1 2 Tabell 17 Skyltar Stor skylt, vepa > 20 m 2 0,8 44, Vepa > 1 m 2 < 20 m 2 0,8 44, Skyltprogram granskning > 20 m 2 0,8 44, Prövning mot skyltprogram 0,8 44, Därutöver / skylt 0,8 44, Prövning utan skyltprogram 0,8 44, Därutöver / skylt 0,8 44, Skylt, skyltpelare, stadspelare < 10 m 2 0,8 44, Skylt, skyltpelare, stadspelare > 10 m 2 0,8 44, Ljusramp 0,8 44, Ljusramp utöver den första 0,8 44, Skyltanordningar > 5 st 0,8 44, Byggskylt eller -vepa < 15 m 2 0,8 44, Byggskylt eller -vepa > 15 m 2 0,8 44, Förbesiktning 0,8 44, Remiss (Trafikverket m.fl.) 0,8 44, Tabell 18 Marklov Marklov Schakt och/eller fyllning Timdebitering (minst 1 timme) Tabell 19 Master, Torn och Vindkraftverk Radio-/Telemast eller torn inkl en teknikbod 1 st 0,8 44,5 250 Tim Deb 8900 * OBS Radio-/Telemast eller torn inkl en teknikbod fler än 1 st 0,8 44,5 550 Tim Deb * OBS Vindkraftverk 1 st 0,8 44,5 550 Tim Deb * OBS Vindkraftverk 2-4 st 0,8 44, Tim Deb * OBS Vindkraftpark 5 eller fler 0,8 44, Tim Deb * OBS * Observera att totalkostnaden inte är uträknad timdebitering för skall läggas till bygglovskostnaden. Se tabell 2 för att räkna ut för master, torn och Vindkraftverk

10 Tabell 20 Anläggningar På mark Anläggningens yta m 2 0, , m 2 0, , > m 2 0, , Begravningsplats Campingplats Idrottsplats Friluftsbad Golfbana Kabinbana Minigolf Motorbana öjespark Skidbacke med lift Skjutbana Parkeringsplats Upplag / Materialgård Tunnel / Bergrum Tim Deb Tim Deb Tim Deb I vatten Brygga fast/ponton För fler än båtar 0, , Småbåtshamn För fler än båtar 0, , < 5000 m2 Marina För fler än båtar 0, , m2 Utökning med pontonbrygga / Brygga 0,8 5 44, Tabell 21 Övriga ärende Anstånd Ingen avgift Avslag bygg-, mark-, rivningslov Full avgift och förhandsbesked allt. Tim deb Avvisa 0,8 44, Mäklaruppgifter Tim Deb Återkallad ansökan 25% av normal bygglovsavgift eller tim deb

11 FK normal karta FK enkel karta normal karta enkel karta ybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. ämnden anger riktlinjerna för när nybbyggnadskarta skall upprätta ormal karta innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter Enkel karta innehåller fastighetsgränser, höjder och befintliga byggnader. Tabell 23 för nybyggnadskarta Enbosadshus/enstaka byggnad Oavsett tomtyta 0,8 44, Sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar m 2 0,8 44, m 2 0,8 44, m 2 0,8 44, m 2 0,8 44, > än m 2 Tim Deb. Tim Deb. Övrigt ybyggnadskarta eller särskilda Tim Deb. Tim Deb. kompletteringar utanför primärkarteområdet. Granskning av nybyggnadskarta 0,8 44, Komplettering av nybyggnadskarta 0,8 44, Förhandskopia/prel. ybyggnadskarta Tim Deb. Tim Deb. Alla övriga ärende Tim Deb. Tim Deb.

12 UF för utstakning er för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. är utstakning grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas samanlagda byggnadsarean (BYA+OPA) för varje hustyp för sig. I avgiften för utstakning ingår markering av höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på utstakningsskissen. Utstakningen kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskapsom byggherren föreslår. Om utstakningen utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20% av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet. Tabell 24 er för utsättning (4 punkter) Huvudbyggnad-nybyggnad Mindre tillbyggnader 0-49 m 2 0,8 44, garage, uthus och dyl. Övrigt m 2 0,8 44, m 2 0,8 44, m 2 0,8 44, m 2 0,8 44, m 2 0,8 44, > 3000 m 2 0,8 44, Tillägg per punkt över 4 0,8 44, Komplementbyggnad garage/uthus till en-/tvåbostadshus ybyggnad m2 0,8 44, Tillägg per punkt över 4 0,8 44, Tillbyggnad m2 0,8 44, m 2 0,8 44, Tillägg per punkt över 4 0,8 44, Övrig utstakning Plank eller mur 0,8 44, Transformatorstation 0,8 44, Detaljpunkter och mätlinjer Tidsersättning minst 1 h Grovutstakning kostar 50% av priset för utstakning

13 MF Lägeskontroll sker för ny och tillbyggnader större än 50 m 2. Om ärende innehåller flera olika hustyper räknas samanlagda byggnadsarean (BYA+OPA) för varje hustyp för sig Moms tillkommer med 25% Tabell 25 er för lägeskontroll (4 punkter) Huvudbyggnad-nybyggnad m 2 0,8 44, m 2 0,8 44, m 2 0,8 44, m 2 0,8 44, m 2 0,8 44, m 2 0,8 44, Tillägg per punkt över 4 2 Komplementbyggnad garage/uthus till en-/tvåbostadshus ybyggnad m2 0,8 44, Tillägg per punkt över 4 1 Tillbyggnad m2 0,8 44, m 2 0,8 44, Tillägg per punkt över 4 1 För ärende större än 5000 m 2 vid nybyggnad och större än 1000 m 2 vid tillbyggnad gäller anbudsförfarande.

14 Informationsandel i % KF per m 2 Moms tillkommer med 6% Kommentar Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktion med en blandning av skattemedel och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt, avtal som löper flera år. edanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål(icke exklusiv rätt). yttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. Tabell 26 för tillfälligt nyttjande av geografisk information Primärkarta (Innehåll i kartan) Gränser och fastighetsbeteckning 30 0,8 44, Byggnader och övrig topografi 30 0,8 44, Vägar, järnvägar, adresser 20 0,8 44, Höjdinformation 20 0,8 44, All information 100 0,8 44, Övriga digitala kartprodukter Översiktlig karta 0,8 44, Stadskarta 0,8 44,5 1,5 53

15 Exempel på uträkningar avseende bygglovs- byggstartsavgift utanför DP s- och byggstartsavgift för nybyggnation av enbostadshus 150 m = = ,8 mpbb 44,5 skostnad (HF1 x x x mpbb + påslag med 25% enligt tabell 6) 21 x 8 x 0,8 x 44,5 x 1,25 = 7476 :- skostnad (HF2 x x x mpbb) 21 x 8 x 0,8 x 44,5 = 5981 :- Underrättelse till sakägare och andra exempelvis 5 st ( x mpbb x HF) 0,8 x 44,5 x 40 = 1424 :- Summa avgifter = :- Exempel på uträkning avseende Vindkraftverk s- och byggstartsavgift för 1 st vindkraftverk Timkost Exemelvis 800 :- ( se tabell 2) skostnad Enligt tabell savgift Exempelvis 20 arbetstimmar 20 x 800 = :- Underrättelse till sakägare och andra exempelvis 10 -st ( x mpbb x HF) 0,8 x 44,5 x 80 = 2848 :- Kungörelse + faktisk annonskostnad Enligt tabell Summa avgifter =

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Denna taxa gäller för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 06.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 007-1-17 170 008-01-01 007/570-06 Kf 014-01-7 5 014-03-01 013/866 TAXA FÖR KARTMATERIAL OCH UTSÄTTNING Faktor

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa 3 Betalning

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Kart- och Mättaxa fr.o.m 2011-05-02 Plan- och bygglovtaxa 2011 0 Innehåll Administrativa rutiner... 2 Avgiftsbestämning... 2 Antagande av taxan... 2 Betalning av avgift...

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 2011-09-23 1(14) PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 Berör avgifter för planer (KS), bygglovshantering (MN) och mätningsverksamhet (SBN). Lila text indikerar justering mot tidigare taxa. Taxan är fastställd i

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa.

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. 1 (19) Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. Gäller fr.o.m. 2011-08-01 Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 86 Denna taxa gäller för de delar av miljö- och byggnämndens verksamhet

Läs mer

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering.

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering. Antagen av KF 2014-10-27 Gäller fr.o.m. 2014-11-26 TAXA FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för Upprättande, ändring

Läs mer

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014 Inklusive kart- och mättaxa foton: www.fotoakuten.se Plan- och bygglovstaxa 2014 Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 8 april 2014 Innehållsförteckning Förord... 3 KAPITEL 1 Kommunfullmäktige

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan Taxan gäller fr.o.m. den 1 juli 2011 Fastställd

Läs mer

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37)

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37) författningssamling 1 (37) Plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för brandfarliga varor i Svedala kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-09, 81, med ändring 2012-04-16, 79, Gäller från 2014-04-11,

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) KF 47, 2011-04-26 BN 53, 2011-03-23 Uppdaterad 2011-12-20 efter nytt PBB för 2012 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 X Antagen av Tillsynsnämnden 2012-08-22 X Innehåll Inledning 3 Allmänna regler om kommunala avgifter 3 Kommunallagen 3 Självkostnadsprincipen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND 1 FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND - - 2 Innehåll 1 Inledning...4 1.1 Kommunallagen...4 1.2 Plan- och bygglagen...4 2 Taxebestämmelser...5

Läs mer

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 SAMHÄLLSSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-06-242015-12-29 1 (9) Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 LUDVIKA KOMMUN 2 (9) Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 3 Kommunallagen... 3 Likställighetsprincipen...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa TAXA 1(21) Miljö- och teknikförvaltningen Byggavdelningen Jessica Fogelberg, Byggadministratör 0171-525 47 jessica.fogelberg@habo.se Plan- och bygglovtaxa Kostnadstäckningen för verksamheterna vara 75

Läs mer

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Sidan 1 av 35 SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Justeringsfaktor

Läs mer

Bygglovsavgifter 2017

Bygglovsavgifter 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2017-01-11 Bygglovsavgifter 2017 Vissa avgifter tillkommer det kostnad för POIT på. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Utanför Liten avvikelse Varsamhet

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa 2015-09-24 Bn 409 Bilaga A 1 (34) Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med 1 januari 2016 Fastställd av kommunfullmäktigen den17 november 2015 191 2 (34) Innehållsförteckning

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2013

KART- OCH MÄTTAXA 2013 2013-01-02 1(5) KART- OCH MÄTTAXA 2013 Berör avgifter för kart- och mätningstjänster som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 19 november 2012 166 Inledning

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 för Bollebygds kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-22 103 INLEDNING Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnads- och miljönämnden att ta ut en avgift i ärenden

Läs mer

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa Nuvarande taxa Föreslagen taxa Nybyggnad bostad eller annan byggnad 120 m2 10 784 14 244 Nybyggnad bostad eller annan byggnad 250 m2 13 280 17 805 Komplementbyggnad 50 m2 2 400 3 082 Komplementbyggnad

Läs mer

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60 Tabell 17 Bygglov för skyltar Prövning skall ske som för byggnader Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar

Läs mer

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Mariestad Töreboda Gullspång Taxan gäller från och med 1 oktober 2010 Antagen med kommunfaktor 0,9 av Kommunfullmäktige i Mariestad Antagen med

Läs mer

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare Dokumentnamn TAXA FÖR PLAN OCH BYGGLOV Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa 2015:261-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Miljö- och byggkontoret Beslutad Giltighetstid 2015-08-24

Läs mer

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02 Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet gäller fr.o.m. 2011-05-02 2 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Kommunallagen...3 1.2 Plan- och bygglagen...3 1.3 Miljöbalken...3 2 Taxebestämmelser...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2014

Plan- och bygglovstaxa 2014 Plan- och bygglovstaxa 2014 1 Gul markering = ändringar www.laholm.se 2 PLAN- OCH BYGGVERKSAMHETEN Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa [Skriv text] Vi tillämpar Sveriges Kommuner och Landstings förslag till planoch bygglovtaxa från 2011, som är antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2011. Prisbasbeloppet ändras årligen och är 44 000

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Mät- och karttaxa Fastställd i kommunfullmäktige den 14 april 2011 1 Innehåll Kapitel 1...4 Allmänna regler om kommunala avgifter...4 Kommunallagen...4 Självkostnadsprincipen...4

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm Ansvarig Kommunfullmäktige Dokumentnamn Upprättad av Kjell Ekstam, byggnadsinspektör Berörda verksamheter Miljö- och byggenheten Reviderad 2014-09-18 er markerade med en * börjar gälla 2014-10-15 Fastställd

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa Senast reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-12-18 289, KS14.523 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Utgångspunkter... 5 1.2 Fastställd genom beslut... 5 1.3 Reviderad... 5 2 Allmänna regler om kommunala

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23.

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Dnr KS 2011/546 2 1. Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2015 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

Plan och bygglov- Taxa 2016. Osby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr

Plan och bygglov- Taxa 2016. Osby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr Plan och bygglov- Taxa 2016 Osby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2014

Vad kostar bygglovet? 2014 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2014 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. en

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Denna taxa gäller för Miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget

Läs mer

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL.

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. 2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2014-01-01 TAXEBESTÄMMELSER

Läs mer

Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA

Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA Miljö- och bygglovnämnden Mbn 126 Kommunstyrelsen Ks 207 Antagen av kommunfullmäktige Kf 120 2014-06-24 2014-09-01 2014-09-22 1 Innehåll Inledning...

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2012

Vad kostar bygglovet? 2012 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2012 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2013

Vad kostar bygglovet? 2013 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2013 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

Bygglov, kart- och mättaxa

Bygglov, kart- och mättaxa 2011-03-21 Bygglov, kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige i Mora 2011-06-20, 51 Antagen av kommunfullmäktige i Orsa 2011-05-30, 28. 1 Inledning Denna taxa bygger på Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012 Sidan 3 av 148 Ärende 1 Sidan 4 av 148 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 148 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch

Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-10-26 Sida 1(2) Kommunfullmäktige 77 Dnr 2015/00364-206 Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch mättaxa Kommunfullmäktiges beslut 1. Förslag

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

2011-04-12 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m

2011-04-12 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m 2011-04-12 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2011-05-02 Antagen av KF 2011-04-28, 100 INNEHÅLL

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2011-07-01 Antagen: KF 47/2011 Dnr: 11/KS 159-206 2017 BYGGADSÄMDE TAXA för bygglov, bygganmälan, kartor mätning, strandskyddsdispens m.m. = 44,8 = 0,8

Läs mer

1. Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa

1. Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 31 i 1 (25) PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13, 67 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-06-18, 92 Gäller fr o m 2012-07-01 1. Bestämmelser om plan-

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och med 1 januari 2012.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och med 1 januari 2012. Styrdokument, riktlinjer Stadsbyggnadskontoret 2011-10-07 Eva Klermyr 08-590 974 11 Dnr eva.klermyr@upplandsvasby.se BN/2011:388 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden.

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. 203-0-02 (9) BYGGLOVSTAXA 203 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 9 november 202 66 Inledning Kommunens rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Styrdokument, riktlinjer Kontoret för samhällsbyggnad 2014-04-30 Reshne Gadan 08-590 970 00 Väsby Direkt Dnr Fax 08-590 733 37 KS/2014:184 reshne.gadan@upplandsvasby.se Plan- och bygglovtaxa inklusive

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Taxa för byggnadsnämndens verksamhet 2011-05-02, rev 2012-09-12 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-18 KF 152 BYGGNADSNÄMNDEN Innehåll Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter... 3 Tabell 1 Objektsfaktorer...

Läs mer

Taxor och avgifter 2016. Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Taxor och avgifter 2016. Samhällsbyggnad och offentlig miljö Taxor och avgifter Samhällsbyggnad och offentlig miljö Bilaga 9 till Mål och budget -2018 Innehållsförteckning 1. STADSBYGGNADSNÄMNDEN... 3 1.1 Plan - och Bygglovtaxa... 3 1.1.1 Tabell 1 Objektsfaktorer...

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller f o m 2011-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2014

Plan- och bygglovstaxa 2014 g Stadsbyggnadskontoret Plan- och bygglovstaxa 2014 inklusive mät- och karttaxa reviderad efter beslut i BN 2012-10-30 och uppdaterad med prisbasbelopp för 2014 2 Denna taxa gäller för delar av byggnadsnämndens

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2015

Plan- och bygglovstaxa 2015 Stadsbyggnadskontoret Plan- och bygglovstaxa 2015 inklusive mät- och karttaxa reviderad efter beslut i BN 2012-10-30 och uppdaterad med prisbasbelopp för 2015 2 Denna taxa gäller för delar av byggnadsnämndens

Läs mer

Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014

Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut Gäller from KF 2013/91 2014-01-01 Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014 Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet i Bergs kommun. Avgifterna tas ut med

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 TAXA FÖR KOMMUNENS KART- OCH MÄTNINGSTEKNISKA VERKSAMHET FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 10 ATT GÄLLA FR O M 2013-02-01 Bestämmelser om Kart- och

Läs mer

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen.

Läs mer

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m.

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. 2011-03-24 Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. Godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-24, MBN 50 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02, Kf

Läs mer

Plan-, mät- och bygglovtaxa

Plan-, mät- och bygglovtaxa STADSBYGGNADSKONTORET 2011-02-09 Dnr SBN 272/2010-04 Plan-, mät- och bygglovtaxa Gäller fr.o.m. 2011-05-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-03-21 Fr.o.m. 2012-07-01 gäller G =425 kronor SBN 2012-05-15

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 1 (25) 2011-04-28 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa Denna taxa gäller för Bygg- och Trafiknämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) eller kommunallagen

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA för Stadsbyggnadsförvaltningen Gäller f o m 2009-01-01 Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 1995-10-18 1210 Fastställd av kommunfullmäktige 1995-12-11 217 Justerad i stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2003 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 440 BYGGAVGIFTER MM FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN avseende avgifter enligt plan- och bygglagen m fl antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa enligt Plan- och bygglagen

Taxa enligt Plan- och bygglagen Taxa enligt Plan- och bygglagen Diarienummer KS 2009/1346-008 Grundbeloppet G är 43kr. Gäller from 1 januari 2010 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1 mars 2007 20 samt 6 december 2007 293. ADRESS Nämndhuset

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Styrande dokument Senast ändrad 2011-08-19 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Byggnadsnämnden Dokumentnamn Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 VÄRMDÖ KOMMUN Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:11-206 Plan- och bygglovstaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 77 1 Taxebestämmelser... 2 Tabell 1 Objektsfaktorer... 5 Tabell 2 Tidersättning... 6 Tabell 3 Underrättelse

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Plan- och bygglovtaxa Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.07) Antagen av kommunfullmäktige, 85 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112

Läs mer

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet 1 [10] Kart- och mätenheten 2012-12-30 Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet Gäller från och med 2012-01-01 Antagen av kommunfullmäktige den 2011-12-15 Reviderad

Läs mer

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster STADSBYGGNADSKONTORET Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster Illustration av BAU, Hägerneholms torg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 1(17) Innehållsförteckning

Läs mer

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2011-06-22 76 Ansvarig: Miljö- och byggchef Revideras: Vid behov Följas upp: PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA INKL. KART- OCH MÄTTAXA

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET PRISLISTA 2013-08-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beräkning av avgift... 3 Exempel... 3 Prislista... 4 Tidersättning... 4 Bygglov... 5 Bygglov inkl startbesked...

Läs mer

Författningssamling 300.3

Författningssamling 300.3 Författningssamling 300.3 Taxa för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglovsområdet Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13, 102 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Inledning Denna taxa gäller

Läs mer

69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81

69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 23(30) KOMMUNSIYRElSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81 En ny plan- och bygglovstaxa har tagits fram av Sveriges

Läs mer

TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA. Gäller från och med 2016-01-01

TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA. Gäller från och med 2016-01-01 TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA Gäller från och med 2016-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beräkning av avgifter enligt taxan... 3 Exempel på beräkning av avgift...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa, Bräcke kommun Plan- och bygglovstaxa Gäller från om med 1 juni 2015 1 Plan- och bygglovstaxa, Bräcke kommun Sida 1 (35) Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser... 3 1.1 Kommunallagen...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2012

Plan- och bygglovstaxa 2012 Plan- och bygglovstaxa 2012 Med mät- och karttaxa Gäller från och med 2012-02-01 Denna taxa gäller för Bygg- och Miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-26 133 Innehåll Innehåll...2 Bestämmelser om plan- och bygglovstaxa...3 Inledande bestämmelser...3 Beräkning

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Kungsbacka kommun Avser plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet Byggnadsnämndens förslag 2011-07-13, enligt beslut 2011-09-01 213 Reviderat 2011-09-29 247 Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa 1 (25) Plan- och bygglovtaxa 2015 inklusive kart- och mättaxa Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Gäller från 1 januari 2015 Godkänd av Bygg- och trafiknämnden 2014-10-21 164 Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Nässjö kommun Plan- och bygglovtaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Innehållsförteckning INLEDNING...1 ALLMÄNNA REGLER OM KOMMUNALA AVGIFTER...1 Kommunallagen...1

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2011 1 Innehåll Tabell 2...3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta...4 Tabell 24 Avgift för utstakning...5 Tabell 25 Lägeskontroll...7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2005-08-29, 159 2008-12-22, 155 Grundbelopp

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Vetlanda kommun Miljö- och byggförvaltningen Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-18 105 Antagen av miljö- och byggnämnden 2011-03-30 29 Reviderad av miljö- och byggnämnden 2014-01-28

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Revidering Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Förslag byggnadsnämnden 2013-11-05 176 Rev tabell 1 och 11, 2014-02-04 Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-29 1 Innehåll Innehåll...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-18 XX 2 Innehåll Inledning 3 Allmänna regler om kommunala avgifter 3 Kommunallagen 3 Självkostnadsprincipen 3 Plan- och bygglagen 3 Bestämmelser

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA LULEÅ KOMMUN 1 (28) PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA Denna taxa gäller för miljö- och s hantering av plan- och byggärenden. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, plan- och byggförordningen

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa 1 Bilaga Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-09-29, 166 N O R R T Ä L J E K O M M U N Innehållsförteckning 2 Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa...

Läs mer

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014 Inklusive kart- och mättaxa foton: www.fotoakuten.se Plan- och bygglovstaxa 2014 Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 8 april 2014 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1 Kommunfullmäktige

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Taxa för bygglov m m KFS 084 revision 00 TAXA ANTAGEN: 2011-05-30 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-05-30 ERSÄTTER: - Antagen av kommunfullmäktige i Sala 2011-05-30 Antagen

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner 2016-10-10 BN verksamhetsplan och budget: Bilaga 1 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner Gäller från och med 2017-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-28

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2017 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET)

KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET) KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET) Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter HF Handläggarfaktor KOM Faktor för kommunicering KF Kartfaktor mpbb Milliprisbasbelopp

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet

Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet 1 (31) Datum 2011-10-06 rev 2013-08-13 Plan- och bygglovtaxa 2012 inklusive taxa för mätoch kartverksamhet Bestämmelser 1 Inledande bestämmelser Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 I plan- och bygglagen

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer