TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-04-12 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m"

Transkript

1 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m Antagen av KF , 100

2 INNEHÅLL Taxebestämmelser 1 Inledande bestämmelser 3 2 Allmänna bestämmelser 3 1. Beräkning av avgift 3 2. Ändring av belopp i taxan 4 3. Avgiftens erläggande 4 4. Överklagande 4 3 Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m Beräkning av avgift 4 2. Avräkning 4 3. Dröjsmålsränta m.m. 5 Övrigt 5 Begreppsförklaring 6 Principer för beräkning av avgifter 7 Tabeller Tabell 1 Objektfaktor OF, efter byggnad / anläggnings storlek 7 Tabell 2 Objektsfaktor reducerad / timdebitering 8 Tabell 3 Handläggningsfaktor för lov 9 Tabell 4 Handläggningsfaktor för startbesked mm 11 Tabell 5 Lov resp. avgift för startbesked mm, ej ytrelaterade åtgärder 12 Tabell 6 Avgift för övriga ärenden 13 Tabell 7 Avgift för skyltar och ljusanordningar 14 Tabell 8 Avgift för kungörelse, kommunicering, expediering mm 15 Tabell 9 Avgift för planbesked 17 Tabell 10 Ersättning för planläggning samt planavgift enligt taxa 18 Tabell 11 Avgift för upprättande av nybyggnadskarta mm 19 Tabell 12 Ersättning för utstakning 20 Tabell 13 Ersättning för lägeskontroll 21 Tabell 14 Avgift för tillfälligt nyttjande av analog och digital 21 primär/baskarta Tabell 15 Avgift för tillfälligt nyttjande av analog och digital 22 grundkarta Tabell 16 Ersättning vid försäljning och nyttjande av 23 koordinatförteckning och punktskiss Tabell 17 Avgift för ortofoto 23 Tabell 18 Tidersättning 24 Tabell 19 Andra tids - eller kostnadskrävande åtgärder eller uppdrag 24 2

3 TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked, ingripandebesked och beslut om lov tekniskt samråd och slutsamråd arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen kommunicering, expediering och kungörelser av ärenden upprättande av nybyggnadskarta, detaljplaner och områdesbestämmelser mätningstekniska tjänster, kartor och utstakning ärenden om strandskydd enligt miljöbalken tids- eller kostnadskrävande skriftliga upplysningar annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. KOMMENTAR Kostnad för nybyggnadskarta och utstakning ingår inte i bygglovavgiften. Kontrollmätning är inte myndighetsutövning och ska därför belastas med moms. 2 Allmänna bestämmelser 2.1 Beräkning av avgift Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett grundbelopp, som kan ändras, multipliceras med för ärendet tillämpliga objektfaktorer eller motsvarande och i förekommande fall med en för åtgärden tillämplig åtgärdsfaktor, genom tidersättning eller avgift enligt till denna taxa hörande tabeller. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets diarieföring och om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då den åtgärd som avgiften avser är utförd. Om bygg- och miljönämnden finner särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, kan nämnden för visst slag av ärenden eller för särskilt uppdrag besluta om en sådan. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar bygg- och miljönämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. Bygg- och miljönämndens befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift enligt tredje och fjärde stycket tillkommer även tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. 3

4 2.2 Ändring av belopp i taxan Ändringar av taxans grundbelopp (G) och eventuella justeringsfaktorer (N) kan beslutas av bygg- och miljönämnden under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om hur mycket skattemedel som ska avsättas för verksamheten, och därmed visat hur stor del av kostnaderna som bör täckas med avgifter. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 2.3 Betalning av avgift Avgift enligt denna taxa ska betalas av sökanden eller beställaren. Betalning ska ske till nämnden när bygg- och miljönämnden skickat beslutet till denne eller, om särskilt beslut inte fattats i ärendet, när beställd handling levererats eller beställd åtgärd utförts. Vid bygglov tas avgiften ut efter nämndens beslut i bygglovärendet. Avgift får tas ut i förskott enligt 12 kap 11 PBL. Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovavgift. KOMMENTAR Kostnad för upprättande av nybyggnadskarta och/eller utstakning kan, om nämnden finner det lämpligt, debiteras separat. 2.4 Upplysning om överklagande Bygg- och miljönämnden eller motsvarande nämnds beslut om debitering kan överklagas enligt kap 13 3 PBL hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. 3 Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m. 3.1 Beräkning av avgift Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som bygg- och miljönämnden vidtar i samband med lov- och anmälningsärenden (t ex avgift för kommunicering, expediering, lovprövning, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, mätning, upprättande av karta, samt utfärdande av slutbesked). Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer. 3.2 Avräkning Har meddelat bygglov inte utnyttjats, helt eller delvis, ska slutavräkning göras om sökanden begär det. Detta ska ske senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. Planavgift ska då återbetalas till den del lovet inte utnyttjats. Framställs inte sådan begäran inom angiven tid är rätten till återbetalning förfallen. Ränta betalas inte tillbaka på belopp som återbetalas. 4

5 För startbesked gäller att, om sökanden så begär, ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker från i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. Ränta utgår inte på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 3.3 Dröjsmålsränta Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen tills betalning sker. ÖVRIGT Kommunen får ta ut kostnad för kopiering eller utskrift av allmän handling enligt beslut i kommunfullmäktige. Sådan taxa - Kopiering av allmän handling beslutas i särskild ordning. Avgift för kopiering, utplottning och maskinkostnad får också tas ut för handlingar (digitala och analoga kartor m.m.), som ska upplåtas med nyttjanderätt. Även sådana avgifter beslutas av kommunfullmäktige (se ovan). I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser. Vid timdebitering kan också ersättning för bilresa utgå om det behövs för ärendets beredning enligt för varje tidpunkt gällande avtal för milersättning. Denna taxa fastställdes av kommunfullmäktige ,

6 BEGREPPSFÖRKLARING AF = Handläggningsfaktor för startbesked, tekniskt samråd mm samt anmälan enligt plan- och byggförordningen LF = Handläggningsfaktor för lov LKF = Faktor för lägeskontroll KGF = Faktor för nyttjande av analog och digital grundkarta KOF = Faktor för kommunicering KPF = Faktor för koordinatförteckning och punktskiss NKF = Faktor för nybyggnadskartor OF = Objektfaktor PBF = Faktor för nyttjande av analog och digital primär/baskarta PLF = Planfaktor SF = Faktor för bygglov för skyltar och ljusanordningar - skyltlov UF = Utstakningsfaktor ORT = Faktor för ortofotoavgift ÖF = Faktor för övriga ärenden G = Grundbelopp N 1 = Justeringsfaktor - Lov mm N 2 = Justeringsfaktor Startbesked mm N 3n = Justeringsfaktor - Planläggning normalt planförfarande N 3e = Justeringsfaktor - Planläggning enkelt planförfarande N 3o = Justeringsfaktor - Planläggning områdesbestämmelser N 4 = Justeringsfaktor - Nybyggnadskarta N 5 = Justeringsfaktor - Mätningsuppdrag N 6 = Justeringsfaktor - Primärkarta N 7 = Justeringsfaktor - Grundkarta N 8 = Justeringsfaktor - Ortofoto N 9 = Justeringsfaktor - Koordinater 6

7 PRINCIPER FÖR BERÄKNING AV AVGIFTER KOMMENTAR Grundbelopp = G Kommunfullmäktige beslutar om hur stor del av verksamheten som ska finansieras med skattemedel (respektive avgifter). Bygg- och miljönämnden beslutar därefter om grundbelopp för att uppnå den önskade fördelningen av skatter/avgifter. Ju högre grundbelopp desto större del av verksamheten finansieras med avgifter. Grundbeloppet får dock inte sättas högre än vad som utgör den genomsnittliga självkostnaden för åtgärderna.( PBL 12 kap 10 ) Vissa av bygg- och miljönämndens uppgifter ska inte räknas in i avgiftsunderlaget. Hit hör t.ex. allmän rådgivning. Tabell 1 Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt - byggnader och anläggningar - beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämpliga åtgärdsfaktorer enligt tabell 3-4 Area (m² bruttoarea BTA och/eller öppenarea OPA) OF Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader Därutöver för varje 5000 intervall + 20 KOMMENTAR (till tabell 1) Vid beräkning av bruttoarea BTA, byggnadsarea BYA eller öppenarea OPA m fl ska svensk standard SS 21054:2009 tillämpas. 7

8 Tabell 2 Areaberäkning/avgift för nedan specificerade byggnader eller anläggningar. Utifrån uträknad area väljs faktor OF enligt tabell 1. Denna multipliceras sedan med valda åtgärdsfaktorer enligt tabell 3 och 4. Alternativt tillämpas tiddebitering, dvs sammanlagd nedlagd tid för handläggning av prövningen. Objekt Tiddebitering Areaberäkning Enkla stora byggnader; oisolerade, kalla byggnader; t.ex. lagerbyggnader, växthus > 50 kvm Enkla stora byggnader för publikt ändamål; t ex sporthallar, ridhus Lantbrukets byggnader inom vissa områden där områdesbestämmelser antagna Anläggningar; Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med lift, kabinbana, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor. Begravningsplatser Parkering (ej parkeringshus) (Endast som separat ärende) Övriga anläggningar och anordningar; tunnlar, bergrum upplag/ materialgård radio- och telemaster, torn, vindkraftverk cistern Om ansökan avser enstaka radio- eller telemast kan avgiften beräknas med OF =30, dvs avgiften blir 30 G i stället för tidsredovisning Antal timmar dock minst 1 tim Antal timmar dock minst 1 tim Antal timmar dock minst 1 tim Antal timmar dock minst 1 tim 0,3 x BTA och/eller OPA 0,6 x BTA och/eller OPA Ingen avgift KOMMENTAR (till tabell 2) Objektfaktorn för anläggningar och begravningsplatser gäller endast för själva anläggningen. Byggnader eller andra lovpliktiga åtgärder ska debiteras som separat ärende. 8

9 Tabell 3 Handläggningsfaktor för lov (LF) Avgift för lov = Summan av alla tillämpliga LF x OF x N 1 Åtgärd Administration (inkl. arkivering) 1. Mikrofilmning/scanning 7 G 2. Vanlig arkivering 5 G Planprövning 1. Planenlighet inom detaljplan 2 G 2. Tillägg för liten avvikelse från detaljplan 3 G 3. Lämplighets-/lokaliseringsprövning utanför detaljplan 10 G 4. Tillägg för kontroll överensstämmelse med givet förhandsbesked 2 G Byggnad/anläggning bedömning av: 7 G Yttre utformning, färgsättning, placering, användbarhet, tillgänglighet Tomtplatsen bedömning av: Tomts ordnande, tillgänglighet Enkel kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning Fyllning och schaktning Tillfart/parkering Utrymnings-/räddningsvägar Skyddsåtgärder mot skred och högvatten Besiktning Bedömning av varsamhetsaspekter SUMMA LF LF 5 G 2 G KOMMENTAR (till tabell 3) Kostnader kan tillkomma för kungörelse, kommunicering, underrättelse, expediering enligt Tabell 8. Bygg- och miljönämnden ska bereda berörda sakägare m fl tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap PBL, om åtgärden innebär avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller om åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och inte är kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i områdesbestämmelser. Beslut om lov ska kungöras i Postoch inrikestidningar samt skickas till berörda enligt 9 kap PBL. 9

10 Beskrivning av hur tabellen används Tabellen används på så sätt att man summerar samtliga åtgärder som man gjort för att hantera ärendet. Först prövas om åtgärden är förenlig med gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Alla lovärenden i detaljplan/områdesbestämmelse ska prövas om de är planenliga, dvs. påföras faktorn 2 G. Om det avviker från plan granskas objektet för att se om det kan betraktas som en liten avvikelse från gällande bestämmelser. Lovfaktorn för granskning mot plan blir då 2 G + 3 G. Faktorn varsamhet tillkommer då lov berör fastighet som är kulturhistoriskt värdefull, med kulturhistorisk bebyggelsemiljö, särskilt känslig bebyggelsemiljö eller av andra skäl kräver extra insatser för t.ex. samråd, grannekontakter och kompletterande besiktningar/ beskrivningar. För varje ärende ska LF beräknas utifrån de för ärendet utförda handläggningsmomenten. Kvaliteten på inlämnade handlingar påverkar avgiften. Vid beräkning av bruttoarea BTA, byggnadsarea BYA eller öppenarea OPA m fl ska Svensk standard SS 21054:2009 tillämpas. EXEMPEL Inom detaljplanelagt område för ett normalärende: Administration 7G eller 5G beroende på arkiveringsmetod Planprövning 2G ev. +3G om åtgärden är att betrakta som liten avvikelse Byggnad 7G Tomts ordnande m.m. 5G Summa 21G alt 19G (+ 3G vid liten avvikelse) Utanför detaljplanelagt område för ett normalärende: Administration på arkiveringsmetod 7G eller 5G beroende Förbesiktning 3G Lokaliseringsprövning/Lämplighetsprövning 10G Byggnad 7G Tomts ordnande m m 5G Summa: 32G alt 30G Härutöver tillkommer oftast kostnader för startbesked, tekniskt samråd mm (tabell 4) samt eventuell kostnad för kommunicering, kungörelse, expediering mm (tabell 8) KOMMENTAR Kostnad för nybyggnadskarta och utstakning ingår inte i lovavgiften. Kontrollmätning är inte myndighetsutövning och ska därför belastas med moms. 10

11 Tabell 4 Handläggningsfaktor för startbesked mm, (AF) Avgift = Summan av tillämpliga AF x OF x N 2 (OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2) Vid arbetsplatsbesök gäller debitering med tidersättning om OF>12 Åtgärd Nybyggnad AF Enkla åtgärder samt ny- och tillbyggnader av mindre komplicerad art.* AF Administration (inkl. arkivering) 7 G 4 G Godkännande av kontrollansvarig, ej certifierad Tekniskt samråd, startbesked 1. Tekniskt samråd och beslut om startbesked och beslut om kontrollplan 2. Startbesked och beslut om kontrollplan 3. Startbesked (gäller även påbörjande av rivning) 4. Extra samråd. Faktor per samrådstillfälle Arbetsplatsbesök/ per tillfälle OF= 2-12 debiteras med OF=12 OF>12 debiteras med tidersättning Slutsamråd inkl. slutbesked Slutbesked, avslut eller interministiskt slutbesked Summa AF 3 G 1 G 8 G 4 G 4 G 4 G 4 G 4 G 4 G - 4 G 5 G 3 G - * T.ex. carport, växthus, transformatorbyggnad, mindre lagerbyggnad För varje ärende ska AF beräknas utifrån de för ärendet utförda handläggningsmomenten (summera samtliga moment). Kvaliteten på inlämnade handlingar påverkar avgiften. 11

12 Tabell 5 Lov- resp avgift för startbesked mm, ej ytrelaterade åtgärder Avgift = LF x N 1 och AF x N 1, alternativt AFx N 1 Objekt Tidersättning LF resp AF, AF Större fasadändring; t ex burspråk, takkupa, materialbyte, färgsättning, inglasning balkong (separat ärende), 30 G Mindre fasadändring; t ex fönstersättning på del av fasad, takfönster (separat ärende) Mur, plank; -vid enstaka enbostadshus (som separat ärende) - övriga fall (som separat ärende) Antal timmar dock minst 1 tim Eldstad, rökkanal - vid enstaka enbostadshus (som separat ärende) 20 G 40 G 20 G - braskasetter 15 G - övriga fall (som separat ärende) Antal timmar dock minst 1 tim VVS-installation, VA- anläggning, Antal timmar ventilationsanläggning dock Ändring av brandskyddet, bärande konstruktion, håltagning minst 1 tim Antal timmar dock minst 1 tim Medgivande eller förbud att använda hiss Antal timmar dock minst 1 tim 12

13 Tabell 6 Objekt- och handläggningsfaktor för övriga ärenden Avgift för övriga ärenden = ÖF x N1, alternativt tidersättning. Åtgärd Tidersättning ÖF Positivt förhandsbesked Inom detaljplan 60 G /byggnad Utom detaljplan Förnyelse av positivt förhandsbesked Negativt förhandsbesked Villkorsbesked Villkorsbesked om avsteg från tekniska egenskapskrav Ingripandebesked Strandskyddsdispens Prövning av strandskydd och beslut om dispens utan samband med annan prövning av bygglov eller förhandsbesked enligt plan och bygglagen. Prövning av strandskydd och beslut om dispens i samband med annan prövning av bygglov eller förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. Prövning av strandskydd och beslut om avslag av dispens. Tidsbegränsat bygglov, även säsong Förlängning av tidsbegränsat lov minst 100 kvm Förlängning av tidsbegränsat lov högst 100 kvm Förnyelse av lov påbörjat men inte färdigställt under 5-årsperioden Förnyelse av lov = ny prövning Inte påbörjat inom 2-årsperioden Ändring av lov under byggtiden, Små ändringar (mindre fasadändring, byte av takmaterial, färg, etc.) Väsentligt ändrad användning Marklov inklusive startbesked såväl schakt som fyllning, trädfällning Antal timmar dock minst 1 tim 150 G /byggnad 50 % av avgiften för positivt förhandsbesked 50 G per ansökan 20 G 50 G 50 G 100 G 75 G 50 G 75 % av bygglovavgift 50 G 30 G 50 G 50 % av bygglovavgift 20 G 50 % av bygglovavgift 13

14 Rivningslov inklusive startbesked 1. Mindre objekt t ex garage<70 kvm BTA 40 G 2. Bostadshus samt objekt <250 kvm BTA 80 G 3. Objekt kvm BTA 160 G 4. Större objekt > kvm BTA 320 G Upphävande av fastighetsplan och avslag 200 G fastighetsplan Anståndsbeslut Avslag av bygglov, marklov resp. rivningslov Avvisa ärende Återtaget ärende Antal timmar avgiften får inte överstiga avgift för lovet, dock max 50 G Minst 1 tim (adm.handläggning) eller nedlagd tid för utförd granskning, max 50 G Ingen avgift 15 G Godkännande av sakkunnig kontrollansvarig OVK 1. Ny sakkunnig 50 G 2. Förnyelse av tidigare godkännande 25 G Skriftlig upplysning Debitering för nedlagd tid Tabell 7 Avgift för bygglov för skyltar och ljusanordningar Avgift = SF x N 1 Objekt Skylt vid större väg/gata, längs trafikleder eller i andra utsatta lägen 200 G Skylt vid gata, skylt som ska synas på långt håll, skyltpelare, stadspelare m.fl. För övriga skyltar, (större än1 kvm) oftast på fasad - utöver den första skylten i samma ansökan lägger man till 10 G per skylt Skylt mindre eller lika med 1 kvm. Om man har flera småskyltar debiteras 5 G per styck utöver den första skylten Byte av skylt eller ändring av befintlig skylt Utöver detta tillkommer avgift för enkel karta eller fasadritning för lokalisering/redovisning av skyltplats Tillfällig större skylt Tillfällig mindre skylt SF 60 G 40 G 20 G 10 G 4 G 60 G 20 G 14

15 Tabell 8 Kungörelse, underrättelse/kommunicering/expediering Avgift för kommunicering, expediering mm = KOF x N 1 Underrättelse berörda sakägare m m KOF 1-6 utskick 10 G 7-15 utskick 15 G Fler än 15 utskick Kungörelse Kungörelse i post- och inrikestidningar Utredning av vilka som är berörda sakägare 20 G + tidersättning Tidersättning + faktisk annonskostnad 3 G + faktisk annonskostnad Timdebitering Alt. kostnad från Lantmäteriet KOMMENTAR (till tabell 8) Avgifter enligt denna tabell tillkommer i alla ärenden där kungörelse, kommunicering och expediering ska ske enligt PBL. Bygg- och miljönämnden ska bereda berörda sakägare m fl tillfälle att yttra sig, enligt 9 kap PBL, om åtgärden innebär avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller om åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och inte är kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i områdesbestämmelser. Beslut om lov ska kungöras i Postoch inrikestidningar samt skickas till berörda enligt 9 kap PBL. 15

16 Tabell 9 Avgift för planbesked På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan eller områdesbestämmelse antas, ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda ett sådant planarbete. Avgiften för ett planbesked är beroende av ärendets komplexitet. Positiva besked debiteras med belopp beroende av åtgärdens komplexitet. Negativa besked debiteras med 60 % av beloppet. 1. Enkel åtgärd Belopp = kronor Projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 kvm bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000kvm eller ändrad användning till något av ovanstående. 2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär och följer aktuell fördjupad översiktsplan/ detaljplaneprogram. 3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande. 2. Medelstor åtgärd, inom område med aktuell fördjupad översiktsplan/ detaljplaneprogram Belopp = kronor Projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd och som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 3. Medelstor åtgärd, utanför område med aktuell fördjupad översiktsplan/ detaljplaneprogram Belopp = kronor Bostadsprojekt med 6-10 lägenheter som inte placeras i anslutning till område med sammanhållen bebyggelse och som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.. 4. Stor åtgärd Belopp = Timdebitering, dock högst kronor. Projekt som uppfyller något av följande kriterier: 1. Verksamhetsprojekt omfattande mer än kvm bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än kvm markarea eller ändrad användning till något av ovanstående. 2. Bostadsprojekt omfattande mer än 25 lägenheter som följer aktuell fördjupad översiktsplan/ detaljplaneprogram. 3. Bostadsprojekt fler än 10 lägenheter utanför område med aktuell fördjupad översiktsplan/ detaljplaneprogram. 4. Nya lägenheter i anslutning till sammanhållen bebyggelse, utanför område med aktuell fördjupad översiktsplan /detaljplaneprogram. 5. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 16

17 Tabell 10 Ersättning för planläggning Bygg- och miljönämnden får ta ut planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om bygglov ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ändring av byggnad, och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelsen. Om programmet avser ett större område än planen eller behövs för flera planer ska kostnaden anpassas efter vad som är skäligt. Avgiftsskyldighet För äldre planer, fastställda av länsstyrelsen enligt äldre lagstiftning före PBL:s införande den 1 juli 1987, ska ingen planavgift tas ut. För detaljplaner med planavtal gäller vad som överenskommits i planavtalet. För planer framställda och antagna enligt PBL, där planavtal saknas, ska planavgift tas ut enligt taxa i tabell 11, se nedan. Planavgift för detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan = G x OF x PLF x N 3 (OBS att N 3 kan differentieras efter plantyp) Planfaktor PLF PLF PLF Nybyggnad Tillbyggnad Ändring av annan anläggning än byggnad Områdesbestämmelser Detaljplan Fastighetsplan (PBL) utan villkorsprövning enligt anläggningslagen (AL) Med villkorsprövning enligt AL För tillbyggnad som överstiger 50% av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för nybyggnad. Se även avgiftsbefrielse för tillbyggnad nedan. Avgiftsbefrielse Planavgift tas inte ut för: - nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 kvm. - Tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 kvm. Planavgift tas inte ut om bygglov lämnats i strid mot plan (9 kap 31 PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap 33 PBL). Planavgift kan debiteras om det lämnade bygglovet avviker från planen, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsens syfte. 17

18 Tabell 11 Avgift vid upprättande av nybyggnadskarta m m Nybyggnadskartor upprättas genom bygg- och miljönämndens försorg (PBL 11:2 andra stycket). Nybyggnadskarta krävs om bygg- och miljönämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Nybyggnadskarteavgift = NKF x N 4, eller tiddebitering Nybyggnationskarta Ett enbostadshus Oavsett tomtyta Övrig enstaka byggnad Oavsett tomtyta NKF 130 G 150 G Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar Tomtyta mindre eller lika med 1999 kvm 150 G kvm 250 G kvm 350 G kvm 450 G Tomtyta större än Skälighetsbedömning/ nedlagd tid Nybyggnadskarta förenklad Tiddebitering, dock lägst 45 G Övrigt Granskning av nybyggnadskarta 10 G Komplettering av nybyggnadskarta Tiddebitering, dock min 15 G Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar utanför primärkarteområdet Tiddebitering, dock min 15 G Alla övriga åtgärder Tiddebitering 18

19 Tabell 12 Ersättning för utstakning Utstakningsavgift = UF x N 5 Utstakning UF UF Finutstakning enbostadshus och garage/förråd (10 punkter) Finutstakning Övriga nybyggnad, G Finutstakning mindre tillbyggnader, garage, uthus mm (4 punkter) (4 punkter) mindre än 200 kvm 150 G mindre än 200 kvm 50 G G G G G G Tillägg per punkt utöver 4 st 10 G Tillägg per punkt utöver 4 st 5 G Objekt större än 5000 kvm Avgiften ska beräknas för hela ärendet under förutsättning att Anbudsförfarande det ingår i samma beslut. Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och Tiddebitering arbetsfixar Övrigt Om utstakning utförs av konsult ersätts kommunen för underlagsdata, grundmaterial m.m. kommunen utfört arbetet 20 % av den avgift som skulle utgått om Grovutstakning nybyggnad Grovutstakning mindre tillbyggnader, garage, uthus mm, 30 G (4 punkter) (4 punkter) kvm 75 G kvm 100 G kvm 125 G kvm 150 G kvm 175 G Större än 3000 kvm 200 G Per punkt utöver 4 st 5 G Per punkt utöver 4 st 5 G Anbudsförfarande kan tillämpas om bygg- och miljönämnden bedömer att självkostnaden blir lägre än ovanstående avgift. KOMMENTAR (till tabell 13) Om byggherre genom egen åtgärd ändrat läget för utstakad byggnad, enligt givet bygglov, debiteras sökanden för den extra kostnad som orsakats. Korrigering görs i efterhand i samband med slutavräkning. För utstakning gäller beräkning av den totala byggnadsarean (BYA) inkl. öppenarea. (OPA).

20 Tabell 13 Lägeskontroll/Kontrollmätning Lägeskontroll är efter 1 juli 1995 inte att betrakta som myndighetsuppgift. I kontrollplanen kan dock nämnden föreskriva att lägeskontroll ska ske. Byggherren avgör själv vem som utför uppgiften. Nämnden kan dock besluta att åta sig uppgiften som ett uppdrag. Ersättningen är då momspliktig. Tiddebitering bör tillämpas Tabell 14 Avgift för tillfälligt nyttjande av primär-/baskarta Kartavgift = (S+T) x N 6 för 100% informationsinnehåll. A = areal, S = startavgift, T = tilläggsavgift Areal (ha) Startavgift (kr) Tilläggsavgift (kr) < 0, , x A x (A-10) x (A 100) > 500 Anbudsförfarande Exempel 1: All tillgänglig information för A = 15 ha. Kartavgift = x (15 10) = 6500 kr Innehåll i kartan Fastigheter och fastighetsbeteckningar 25 Byggnader 25 Vägkanter, kantstenar, GC-vägar, järnvägar 20 Höjder 20 Övriga detaljer 10 SUMMA 100 Informationsandel Exempel 2: Byggnader och fastigheter med fastighetsbeteckningar för 15 ha Kartavgift = 50% av 6500 kr = 3250 kr För annan än i tabellen angiven geografisk information tillämpas anbudsförfarande. 20

21 Tabell 15 Avgift för tillfälligt nyttjande av analog och digital grundkarta Avgift = KGF = A x KF x N 7 KF = Kartfaktor A = Areal i ha Till detta tillkommer arbetskostnad för upprättande av kartunderlaget (inmätningar bl a) Grundkarta Avgift/ha Arbetskostnad tillkommer (minst 0,5 tim och material/ datamediakostnad) KF Digital/analog i valfri skala 90 G I grundkarta ingår normalt följande: nivåkurvor (höjddata), fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar, murar och staket, byggnader, sjöar, vattendrag, vägar, järnvägar, kraftledningar, gällande detaljplaner och bestämmelser, fornminnen. KOMMENTAR (till tabell 16) Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas normalt avtal, som löper flera år. Ovanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåts vanligtvis endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. Om kommunen finner det lämpligt kan ersättningen för nyttjandet tillåtas variera med det angivna ändamålet eller användningen av kartmaterialet. I dessa fall och vid större beställningar tillämpas anbudsförfarande. Kommunens kostnader för grundkartan ska normalt inräknas i underlaget för planavgiften när sådan avgift uttas i samband med bygglov. Begär någon däremot grundkarta av kommunen för att exempelvis upprätta detaljplan på egen bekostnad kan kommunen använda ovanstående tabell för avgiftsuttag. Kartan överlämnas vid upplåtelsen på det medium (papper, film, CD) som beställaren önskar. Vid utnyttjade av kommunal kartdatabas av utomstående för förädling i affärsmässigt syfte kan rätten till databasen (licensen) regleras i ett särskilt avtal. 21

22 Tabell 16 Avgifter vid försäljning och nyttjande av koordinatförteckning och punktskiss Koordinatförtecknings- och punktskissavgift = KPF x N 9 Kopieringskostnad tillkommer Objekt Koordinatförteckning för första punkten Tillägg per punkt utöver den första Punktskiss Tillägg per punktskiss utöver den första KPF 4G 2G 8G 4G Tabell 17 Kostnad för ortofoto Ortofotoavgift = ORT x A x N 9 A = Areal i km 2 Ortofotofaktor ORT kr/km2 avrundat till Digitalt ortofoto i färg närmaste hundratal oavsett flygår Flyghöjd 2300 m 0,25 m upplösning 32 G Flyghöjd 4600 m 0,5 m upplösning 16 G 22

23 Tabell 18 Tidersättning Vid timdebitering utgår också ersättning för bilresa om den så behövs för ärendets beredning enligt för varje tidpunkt gällande avtal för milersättning. I timkostanden ingår alla normala kringkostnader, utom kostnader för lokaler som inte kan schablonberäknas, eftersom stora lokala variationer förekommer. Löneintervall (månadslön), kr Timpris Tabell 19 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder eller uppdrag För övriga typer av uppdrag tas avgifter grundade på kommunens självkostnader. Exempel på övriga uppdrag Förfrågningar /skriftliga upplysningar Lägeskontroll m.m. Arealbevis Förvärvsintyg Värdeintyg Mät- och rituppdrag Fastighetsförteckning Beräkningsuppdrag Uthyrning av maskiner och instrument etc. Besiktningar Kartprodukter Nyttoparkeringstillstånd regleras ej i Plan- och bygglagen För uppdrag som inte innebär myndighetsutövning utgår moms. 23

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL.

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. 2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2014-01-01 TAXEBESTÄMMELSER

Läs mer

Taxa enligt Plan- och bygglagen

Taxa enligt Plan- och bygglagen Taxa enligt Plan- och bygglagen Diarienummer KS 2009/1346-008 Grundbeloppet G är 43kr. Gäller from 1 januari 2010 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1 mars 2007 20 samt 6 december 2007 293. ADRESS Nämndhuset

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 2011-09-23 1(14) PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 Berör avgifter för planer (KS), bygglovshantering (MN) och mätningsverksamhet (SBN). Lila text indikerar justering mot tidigare taxa. Taxan är fastställd i

Läs mer

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60 Tabell 17 Bygglov för skyltar Prövning skall ske som för byggnader Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar

Läs mer

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Sidan 1 av 35 SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Justeringsfaktor

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer 1 Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 750/04 2005-04-01 400 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS VERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA för Stadsbyggnadsförvaltningen Gäller f o m 2009-01-01 Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 1995-10-18 1210 Fastställd av kommunfullmäktige 1995-12-11 217 Justerad i stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014 Inklusive kart- och mättaxa foton: www.fotoakuten.se Plan- och bygglovstaxa 2014 Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 8 april 2014 Innehållsförteckning Förord... 3 KAPITEL 1 Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa.

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. 1 (19) Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. Gäller fr.o.m. 2011-08-01 Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 86 Denna taxa gäller för de delar av miljö- och byggnämndens verksamhet

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2003 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 440 BYGGAVGIFTER MM FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN avseende avgifter enligt plan- och bygglagen m fl antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Kart- och Mättaxa fr.o.m 2011-05-02 Plan- och bygglovtaxa 2011 0 Innehåll Administrativa rutiner... 2 Avgiftsbestämning... 2 Antagande av taxan... 2 Betalning av avgift...

Läs mer

Plan-, mät- och bygglovtaxa

Plan-, mät- och bygglovtaxa STADSBYGGNADSKONTORET 2011-02-09 Dnr SBN 272/2010-04 Plan-, mät- och bygglovtaxa Gäller fr.o.m. 2011-05-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-03-21 Fr.o.m. 2012-07-01 gäller G =425 kronor SBN 2012-05-15

Läs mer

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan Taxan gäller fr.o.m. den 1 juli 2011 Fastställd

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Denna taxa gäller för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 06.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 007-1-17 170 008-01-01 007/570-06 Kf 014-01-7 5 014-03-01 013/866 TAXA FÖR KARTMATERIAL OCH UTSÄTTNING Faktor

Läs mer

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering.

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering. Antagen av KF 2014-10-27 Gäller fr.o.m. 2014-11-26 TAXA FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för Upprättande, ändring

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2015 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa 3 Betalning

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND 1 FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND - - 2 Innehåll 1 Inledning...4 1.1 Kommunallagen...4 1.2 Plan- och bygglagen...4 2 Taxebestämmelser...5

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m.

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2011-07-01 xx xx Antagen: KF 47/2011 Dnr: 11/KS 159-206 2015 BYGGADSÄMDE TAXA för bygglov, bygganmälan, kartor mätning, strandskyddsdispens m.m. = 44,5

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) KF 47, 2011-04-26 BN 53, 2011-03-23 Uppdaterad 2011-12-20 efter nytt PBB för 2012 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 SAMHÄLLSSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-06-242015-12-29 1 (9) Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 LUDVIKA KOMMUN 2 (9) Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 3 Kommunallagen... 3 Likställighetsprincipen...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa 2015-09-24 Bn 409 Bilaga A 1 (34) Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med 1 januari 2016 Fastställd av kommunfullmäktigen den17 november 2015 191 2 (34) Innehållsförteckning

Läs mer

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37)

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37) författningssamling 1 (37) Plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för brandfarliga varor i Svedala kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-09, 81, med ändring 2012-04-16, 79, Gäller från 2014-04-11,

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2014

Vad kostar bygglovet? 2014 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2014 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. en

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller f o m 2011-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Innehållsförteckning

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2013

KART- OCH MÄTTAXA 2013 2013-01-02 1(5) KART- OCH MÄTTAXA 2013 Berör avgifter för kart- och mätningstjänster som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 19 november 2012 166 Inledning

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2013

Vad kostar bygglovet? 2013 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2013 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2005-08-29, 159 2008-12-22, 155 Grundbelopp

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2012

Vad kostar bygglovet? 2012 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2012 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 X Antagen av Tillsynsnämnden 2012-08-22 X Innehåll Inledning 3 Allmänna regler om kommunala avgifter 3 Kommunallagen 3 Självkostnadsprincipen

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa TAXA 1(21) Miljö- och teknikförvaltningen Byggavdelningen Jessica Fogelberg, Byggadministratör 0171-525 47 jessica.fogelberg@habo.se Plan- och bygglovtaxa Kostnadstäckningen för verksamheterna vara 75

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 118, att gälla från och med den 1 januari 2006

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 118, att gälla från och med den 1 januari 2006 Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 118, att gälla från och med den 1 januari 2006 2 FÖRORD När plan- och bygglagen trädde ikraft den 1 juli

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2014

Plan- och bygglovstaxa 2014 Plan- och bygglovstaxa 2014 1 Gul markering = ändringar www.laholm.se 2 PLAN- OCH BYGGVERKSAMHETEN Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Mät- och karttaxa Fastställd i kommunfullmäktige den 14 april 2011 1 Innehåll Kapitel 1...4 Allmänna regler om kommunala avgifter...4 Kommunallagen...4 Självkostnadsprincipen...4

Läs mer

Bygglovsavgifter 2017

Bygglovsavgifter 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2017-01-11 Bygglovsavgifter 2017 Vissa avgifter tillkommer det kostnad för POIT på. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Utanför Liten avvikelse Varsamhet

Läs mer

1. Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa

1. Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 31 i 1 (25) PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13, 67 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-06-18, 92 Gäller fr o m 2012-07-01 1. Bestämmelser om plan-

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23.

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Dnr KS 2011/546 2 1. Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts

Läs mer

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster STADSBYGGNADSKONTORET Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster Illustration av BAU, Hägerneholms torg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 1(17) Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet 1 [10] Kart- och mätenheten 2012-12-30 Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet Gäller från och med 2012-01-01 Antagen av kommunfullmäktige den 2011-12-15 Reviderad

Läs mer

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02 Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet gäller fr.o.m. 2011-05-02 2 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Kommunallagen...3 1.2 Plan- och bygglagen...3 1.3 Miljöbalken...3 2 Taxebestämmelser...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 för Bollebygds kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-22 103 INLEDNING Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnads- och miljönämnden att ta ut en avgift i ärenden

Läs mer

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare Dokumentnamn TAXA FÖR PLAN OCH BYGGLOV Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa 2015:261-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Miljö- och byggkontoret Beslutad Giltighetstid 2015-08-24

Läs mer

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa Nuvarande taxa Föreslagen taxa Nybyggnad bostad eller annan byggnad 120 m2 10 784 14 244 Nybyggnad bostad eller annan byggnad 250 m2 13 280 17 805 Komplementbyggnad 50 m2 2 400 3 082 Komplementbyggnad

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa Senast reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-12-18 289, KS14.523 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Utgångspunkter... 5 1.2 Fastställd genom beslut... 5 1.3 Reviderad... 5 2 Allmänna regler om kommunala

Läs mer

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Mariestad Töreboda Gullspång Taxan gäller från och med 1 oktober 2010 Antagen med kommunfaktor 0,9 av Kommunfullmäktige i Mariestad Antagen med

Läs mer

Plan och bygglov- Taxa 2016. Osby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr

Plan och bygglov- Taxa 2016. Osby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr Plan och bygglov- Taxa 2016 Osby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya

Läs mer

Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet

Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Opard Ylva Datum 2015-10-02 Diarienummer KSN-2015- Kommunstyrelsen Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA

Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA Miljö- och bygglovnämnden Mbn 126 Kommunstyrelsen Ks 207 Antagen av kommunfullmäktige Kf 120 2014-06-24 2014-09-01 2014-09-22 1 Innehåll Inledning...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa [Skriv text] Vi tillämpar Sveriges Kommuner och Landstings förslag till planoch bygglovtaxa från 2011, som är antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2011. Prisbasbeloppet ändras årligen och är 44 000

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011:22 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-27, reviderad 2011-08-29 Gäller fr. o m 2011-05-02 Inledning Avgifterna enligt

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 TAXA FÖR KOMMUNENS KART- OCH MÄTNINGSTEKNISKA VERKSAMHET FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 10 ATT GÄLLA FR O M 2013-02-01 Bestämmelser om Kart- och

Läs mer

TAXA Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m.fl. Bygglov, mätning, strandskydd m.m.

TAXA Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m.fl. Bygglov, mätning, strandskydd m.m. TAXA Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m.fl. Bygglov, mätning, strandskydd m.m. Antagen av kommunfullmäktige 2016-05-25, 95 Taxan gäller fr o m 2016-07-01 BMN-2016/29

Läs mer

Avgifter. Grundbelopp Grundbeloppet baseras på prisbasbeloppet

Avgifter. Grundbelopp Grundbeloppet baseras på prisbasbeloppet Avgifter Nybyggnad Tillbyggnad Enkla stora byggnader samt anläggningar Extra tekniska åtgärder Ej volymrelaterade åtgärder Övriga ärenden Avgifter för skyltar Kungörelse, underrättelse/kommunicering och

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2011 1 Innehåll Tabell 2...3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta...4 Tabell 24 Avgift för utstakning...5 Tabell 25 Lägeskontroll...7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch

Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-10-26 Sida 1(2) Kommunfullmäktige 77 Dnr 2015/00364-206 Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch mättaxa Kommunfullmäktiges beslut 1. Förslag

Läs mer

1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter AI FPP GI-T IA (%) KPF KVF LAS LK mpbb N NKF NRF RK ORT TNGI UF UKP Adressinformation Flygbild på papper Geografisk informationstyp Informationsandel

Läs mer

Taxor och avgifter 2016. Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Taxor och avgifter 2016. Samhällsbyggnad och offentlig miljö Taxor och avgifter Samhällsbyggnad och offentlig miljö Bilaga 9 till Mål och budget -2018 Innehållsförteckning 1. STADSBYGGNADSNÄMNDEN... 3 1.1 Plan - och Bygglovtaxa... 3 1.1.1 Tabell 1 Objektsfaktorer...

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012 Sidan 3 av 148 Ärende 1 Sidan 4 av 148 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 148 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår

Läs mer

TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m

TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m 2014-04-22 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2014-06-18 Antagen av KF 2014-06-18 TAXEBESTÄMMELSER

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa. inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa. inklusive kart- och mättaxa Taxa Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 101/2014 att taxan ska gälla för ärenden inkomna från och med den 1 januari 2015, att nuvarande taxa för plan- och

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

Förklaring av Plan- och bygglovtaxa

Förklaring av Plan- och bygglovtaxa Förklaring av Plan- och bygglovtaxa Beslut för gällande plan- och bygglovtaxa fastslogs i kommunfullmäktige 2009-11-09, 101. Enligt beslutet skall avgifterna beräknas enligt Sveriges kommuner och Landstings

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2017 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN. Ersätter KFS 2008:22 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:38

HÖGANÄS KOMMUN. Ersätter KFS 2008:22 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:38 HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2008:22 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:38 TAXA för planbesked samt för upprättande av planhandlingar och planhandläggning vid framtagande, ändring eller upphävande av detaljplaner

Läs mer

Taxa för planering, byggande,

Taxa för planering, byggande, Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-11-24 Grundbeloppet ( G ) för 2015 är 54 enligt beslut i Kommunstyrelsen 2014-11-17 Taxan gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Bilaga KF 51 /12. Kart- och mättaxa

Bilaga KF 51 /12. Kart- och mättaxa 1 Bilaga KF 51 /12 Kart- och mättaxa Denna taxa gäller för tekniska nämndens plan- och bygglovsrelaterade verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Styrdokument, riktlinjer Kontoret för samhällsbyggnad 2014-04-30 Reshne Gadan 08-590 970 00 Väsby Direkt Dnr Fax 08-590 733 37 KS/2014:184 reshne.gadan@upplandsvasby.se Plan- och bygglovtaxa inklusive

Läs mer

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET 1 Stadsarkitektkontoret Kommunfullmäktiges beslut 2004-06-21 2006-02-13 Rev. A (Kart/mät) 2008-08-01 Rev. B (G-belopp 46) 2010-05-18 Rev. C (G-belopp 47) TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Fr.o.m. 1

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och med 1 januari 2012.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och med 1 januari 2012. Styrdokument, riktlinjer Stadsbyggnadskontoret 2011-10-07 Eva Klermyr 08-590 974 11 Dnr eva.klermyr@upplandsvasby.se BN/2011:388 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) L 6 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 2011-05-02

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) L 6 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 2011-05-02 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) L 6 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 2011-05-02 1. TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för ärenden angående lov och

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden.

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. 203-0-02 (9) BYGGLOVSTAXA 203 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 9 november 202 66 Inledning Kommunens rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Denna taxa gäller för Miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget

Läs mer

Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014

Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut Gäller from KF 2013/91 2014-01-01 Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014 Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet i Bergs kommun. Avgifterna tas ut med

Läs mer

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med Plantaxa Beslutad av Kommunfullmäktige: 2014-11-24 19/14:2 Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Inledning... 3 Planbesked... 3 Planavgift i avtal eller i samband med bygglov... 3 Beräkning av avgift...

Läs mer

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m.

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-03-29 GÄLLER FRÅN OCH MED 2017-04-01 Örebro kommun Stadsbyggnad orebro.se 2 TAXEBESTÄMMELSER...

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

PROTOKOLL att godkänna bygg- och miljönämndens förslag till taxa för kommunens bygg-, kart- och mätverksamhet.

PROTOKOLL att godkänna bygg- och miljönämndens förslag till taxa för kommunens bygg-, kart- och mätverksamhet. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-25 74 Ändring av taxa för bygg- och miljönämndens verksamheter KS-2016/197 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna bygg- och miljönämndens

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1(7) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planeringsenheten Mätningssektionen TAXA FÖR MÄTNINGSVERKSAMHETEN 2015

LUDVIKA KOMMUN 1(7) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planeringsenheten Mätningssektionen TAXA FÖR MÄTNINGSVERKSAMHETEN 2015 LUDVIKA KOMMUN 1(7) Mätningssektionen TAXA FÖR MÄTNINGSVERKSAMHETEN 2015 LUDVIKA KOMMUN 2(7) Mätningssektionen T A X A 2015 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 TIDERSÄTTNING 3 FASTIGHETSFÖRTECKNINGAR 3 NYBYGGNADSKARTA

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHET INOM BYGGOMRÅDET FR.O.M. 2005-07-01

TAXA FÖR MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHET INOM BYGGOMRÅDET FR.O.M. 2005-07-01 1 TAXA FÖR MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHET INOM BYGGOMRÅDET FR.O.M. 2005-07-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxebestämmelser 1 Inledande bestämmelser.. 2 Allmänna bestämmelser.. 1. Beräkning

Läs mer

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Styrdokument Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Katrineholms kommuns Författningssamling (KFS nr 4.07) Senast reviderad av

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

Taxa 2017 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den , 219.

Taxa 2017 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den , 219. Taxa 2017 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 219. Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa Taxebestämmelser Nedan angivna bestämmelser

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner 2016-10-10 BN verksamhetsplan och budget: Bilaga 1 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner Gäller från och med 2017-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-28

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Taxa för byggnadsnämndens verksamhet 2011-05-02, rev 2012-09-12 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-18 KF 152 BYGGNADSNÄMNDEN Innehåll Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter... 3 Tabell 1 Objektsfaktorer...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2012

Plan- och bygglovstaxa 2012 Plan- och bygglovstaxa 2012 Med mät- och karttaxa Gäller från och med 2012-02-01 Denna taxa gäller för Bygg- och Miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Framtagen av Datum 2017-01-01 Innehåll Taxebestämmelser... 2 Inledande bestämmelser... 2 Allmänna bestämmelser... 2 Betalning av avgift... 3 Taxetabeller... 4 A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus

Läs mer

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen.

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Diarienummer SPN 2011/0067-9 206 81 Bygglovtaxa 82 Plantaxa inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med 2011-07-01

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer