Plan- och bygglovstaxa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan- och bygglovstaxa"

Transkript

1 Plan- och bygglovstaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige Diarienummer SPN 2011/ Bygglovtaxa 82 Plantaxa inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med Prisbasbelopp för: år kronor år kronor år kronor år kronor år kronor Beslut om ändringar i taxa, se sid 2.

2 Ändringar i bygglovstaxa Bygglovtaxa reviderad av kommunfullmäktige, justeringsfaktor N höjs till 1, , 5. Bygglovstaxa justerad av kommunfullmäktige, , 249. Beslut Med stöd av 12 kap 10 plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige ändra följande delar av bygglovtaxan: 1. Vid enkla ärenden där byggnader eller anläggningar är större än 50 kvadratmeter och startbesked lämnas i lovbeslutet ska objektfaktorn (ytfaktorn, OF) för den tekniska granskningen sättas till Vid bygglovsärenden som avser uppförande av stora byggnader med enkel konstruktion, som till exempel, tält, ridhus, växthus och skärmtak ska beräkningsgrundande yta begränsas till 10 procent av den totala ytan. 3. Avgift för kommunicering med grannar reduceras i ärenden som avser enkla åtgärder. Ändringar i plantaxa inklusive kart- och mättaxa Stadsplaneringsnämndens kart- och mättaxa är reviderad av kommunfullmäktige , 228. Beslut Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Taxa för Kommunkartan fastställs till: Norrköpings tätort (ca ha) 3000 kronor Del av Norrköpings tätort (ca ha) 1000 kronor Krokek, Svärtinge, Skärblacka, Åby/Jursla 800 kronor Övriga tätorter 500 kronor Landsbygd ( ha) 500 kronor Landsbygd (> ha) 800 kronor 2. Kart- och mättaxa för Tätortskartan samt Stadskartan tas bort. 3. Lägsta taxa för små kartuppdrag fastställs till 500 kronor.

3 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxan antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Gemensam inledning och bakgrund. Denna översyn av plan- och bygglovtaxan har föranletts främst av den nya plan- och bygglagen som träder i kraft den 2 maj I och med lagändringen får ansvarig nämnd flera nya uppgifter att hantera, främst inom ramen för bygglovsprövning, anmälan, startbesked och teknisk handläggning, men också genom den nya möjligheten att lämna planbesked. De hänvisningar till plan- och bygglagen som finns i taxan avser den nya lagen (SFS 2011:900). Plan- och bygglovtaxan i Norrköpings kommun grundar sig i allt väsentligt på det förslag som har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landstings avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad och följer till stor del den taxa som togs fram av Svenska Kommunförbundet år Efter att denna taxa tagits i bruk kommer Sveriges Kommuner och Landstings avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad att följa upp och utvärdera hur tillämpningen av taxan fungerar i syfte att tillhandahålla ett underlag som ger kommunerna stöd för rättsäkra avgiftsuttag. Stadsplaneringsnämnden ansvarar för plantaxan inklusive kart- och mättaxan som handläggs av stadsbyggnadskontoret. Byggnads- och miljöskyddsnämnden ansvarar för bygglovstaxan som handläggs av bygg- och miljökontoret. Plan- och bygglagen ger möjligheter för ansvarig nämnd att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Nämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Postoch Inrikes Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant behövs. Detta underlag ska ge stöd för Norrköpings kommun att täcka kostnaderna för uppgifterna ovan. 3(46)

4 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxan antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Allmänna regler om kommunala avgifter Kommunallagen Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse: Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även frivilliga uppgifter som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet. Självkostnadsprincipen För nämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10, PBL att en avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 8 kap. 3c kommunallagen. Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden). Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Petersén m.fl. Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2006, s. 354). Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85). 4(46)

5 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxan antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Likställighetsprincipen Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 kommunallagen. Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s ). Retroaktivitetsförbudet Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 3 kommunallagen: Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det. I 12 kap. 10 PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt för när uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning nedan, samt NJA 1974 s. 10). Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom nämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges i 8 att nämnden får ta ut avgifter för: 1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked, 2. beslut om lov, 3. tekniska samråd och slutsamråd, 4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 5. upprättande av nybyggnadskartor, 6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 7. kungörelser enligt 9 kap. 41 tredje stycket, och 8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 5(46)

6 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxan antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Stadsplaneringsnämnden får även enligt 9 ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om byggnads- och miljöskyddsnämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, under förutsättning att det finns sakliga skäl för det (jämför 2 kap. 2 kommunallagen). Nämndens rådgivningsverksamhet och allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad (prop. 2009/10:170 s. 351 f.). Administrativa rutiner Kommunfullmäktiges beslut om taxa Det framgår direkt av 12 kap. 10 plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska beräknas. Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den föreslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar. Överklagande av beslut om taxa Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. Avgiftsbeslut i enskilda ärenden Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på stadsplaneringsnämnden samt byggnads- och miljöskyddsnämnden som svarar för uppgifterna i fråga. Beslut om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter 6(46)

7 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxan antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med delegation. Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras, ligger beslutanderätten kvar hos respektive nämnd. Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras till tjänstemännen. Viktigt är att nämndernas delegationsordning anpassas till gällande regler. Mervärdesskatt Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. I linje med det anförda bör det av beslut om avgift framgå: Avgiftsbestämning - Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats. - Hur stor avgift som debiteras. - När betalning ska ske. - Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i förvaltningslagen). - Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet. Finner stadsplaneringsnämnden eller byggnads- och miljöskyddsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Rätten att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar nämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. Antagande av taxan Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer. Betalning av avgift Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott. Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovavgift. 7(46)

8 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxan antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till nämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. Beräkning av avgifter enligt taxan Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mpbb) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har färre invånare än ), 1,2 (om kommunen har fler invånare än ) och 1 för kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer, dock alltid med beaktande av självkostnadsprincipen. 8(46)

9 Bygglovtaxa antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Justeringsfaktor N höjd från 1 till 1,2 beslutad av kommunfullmäktige , 5. Bygglovtaxa Denna taxa gäller för byggnads- och miljöskyddsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) eller kommunallagen 1991:900, om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan handläggs av bygg- och miljökontoret. Gällande beräkningsfaktorer I samband med att kommunfullmäktige antog bygglovtaxan fastställdes justeringsfaktorns kommunnivå N till 1. Justeringsfaktor N reviderad av kommunfullmäktige till 1, , 5. Prisbasbeloppet 2011 är kr / ger mpbb på 42,8. Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter TF HF KOM mpbb N OF JF Timfaktor Handläggningsfaktor Faktor för underrättelse/kommunicering Milliprisbasbelopp en tusendels prisbasbelopp Justeringsfaktor avgiftsnivån Objektfaktor Justeringsfaktor Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mpbb x N. Avgift beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare upp- förd byggnad till en ny plats. Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. volym. betydande och Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Vid beräkning av BTA, OPA och BYA följs mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 utgåva 1 i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. gäller beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. Avgiften kan också tas ut genom timersättning enligt fastställd timtaxa. Vid timersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. Vid timersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 9(46)

10 Bygglovtaxa antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Justeringsfaktor N höjd från 1 till 1,2 beslutad av kommunfullmäktige , 5. Avräkning För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 10(46)

11 Bygglovtaxa antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Justeringsfaktor N höjd från 1 till 1,2 beslutad av kommunfullmäktige , 5. Tabeller Tabell 1 Objektsfaktorer Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt byggnader och anläggningar beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. Area (m 2 ) Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader Mycket enkla byggnader < 49 m 2 * Härutöver + 3/1000 m 2 *I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9 kap 4-6 ), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande. OF 11(46)

12 Bygglovtaxa antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Justeringsfaktor N höjd från 1 till 1,2 beslutad av kommunfullmäktige , 5. I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda arean. I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala area enligt tabell 1. Tabell 2 Timersättning I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader exkl resor. Timkostnad: TF x mpbb Timersättning TF Timkostnad 21 Tabell 3 Underrättelse och kommunicering Denna taxa används när kommunicering krävs. Avgift = KOM x mpbb x N Antal Kommentarer KOM Sakägare 1 20 Sakägare Sakägare Sakägare Kungörelse + faktisk annonskostnad 80 Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning + faktisk annonskostnad Avgiften innefattar kostnad för kommunicering med berörda sakägare (vid avvikelse från detaljplanen eller utanför planlagt område) samt delgivning av beslut till berörda sakägare. 5 12(46)

13 Bygglovtaxa antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Justeringsfaktor N höjd från 1 till 1,2 beslutad av kommunfullmäktige , 5. Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 Avgift för bygglov = HF1 x OF x mpbb x N Se tabell 3 och tabell 14 för tillkommande avgifter Åtgärd Administration inkl arkivering och meddelande vid beslut Planprövning Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet förhandsbesked Byggnaden Placering, yttre utformning och färgsättning Användbarhet och tillgänglighet Tomten Miljö- och omgivningspåverkan, buller, ljus etc. Tomts ordnande inkl utfart och parkering Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och dagvattenanslutning Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och högvatten Utrymnings- och räddningsvägar Måttgranskning Platsbesök Handläggnings faktor HF (46)

14 Bygglovtaxa antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Justeringsfaktor N höjd från 1 till 1,2 beslutad av kommunfullmäktige , 5. Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 Avgift = HF2 x OF x mpbb x N Administration Åtgärd Handläggningsfaktor HF2 Administration inkl arkivering 7 Administration inkl arkivering för startbesked som ges i samband med lovbeslut Startbesked Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan eller Startbesked och fastställande av kontrollplan eller 5 Startbesked 3 Arbetsplatsbesök 5 Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 Slutsamråd inkl slutbesked 6 Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked Tabell 6 Beslut om ny kontrollansvarig Avgift = HF x mpbb x N Åtgärd Ny sakkunnig 25 Kontrollansvarig* 25 HF * Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser ( till och med ) avseende kvalitetsansvarig som godkänns som kontrollansvarig 14(46)

15 Bygglovtaxa antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Justeringsfaktor N höjd från 1 till 1,2 beslutad av kommunfullmäktige , 5. Tabell 7 Bygglov för skyltar 1 Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. Avgift tillkommer för underrättelse av beslut i Post- och inrikestidning samt för eventuell kommunicering med berörda (tabell 3). Åtgärd HF Skyltar, ljusanordningar < 1,0 m² 20 Skyltar, ljusanordningar > 1,0 m² 40 Stolpskyltar och övriga skyltar 60 Skylt utöver den första 10 Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. Byggskylt som är placerad på aktuell fastighet är avgiftsfri. Tabell 8 Master, torn, vindkraftverk Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mpbb x N Avgift tillkommer för underrättelse av beslut i Post- och inrikestidning samt för eventuell kommunicering med berörda (tabell 3). Master, torn, vindkraftverk Beskrivning OF Radio- och telemast eller torn + en teknikbod Radio- och telemast eller torn + en teknikbod ett torn 10 fler än ett 20 Gårdsverk ett verk 10 Vindkraftverk ett verk 20 Vindkraftverk upp till 4 st 45 Vindkraftpark (>5 verk) 95 Tabell 9 Bygglov för anläggningar Anläggning 1 Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse. 15(46)

16 Bygglovtaxa antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Justeringsfaktor N höjd från 1 till 1,2 beslutad av kommunfullmäktige , 5. Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mpbb x N Avgift tillkommer för underrättelse av beslut i Post- och inrikestidning samt för eventuell kommunicering med berörda (tabell 3). Objekt OF Fritidsanläggningar Nöjespark, djurpark, idrottsanläggningar, skidbacke med lift, kabinbanor, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, skjutbana, motorbana och golfbana Upplag och materialgårdar 10 % av markarean därefter läses OF ur tabell 1 10 % av markarean därefter läses OF ur tabell 1 Tunnel och bergrum 4 Fasta cisterner och andra anläggningar för kemiska produkter Parkering Begravningsplatser 10 % av markarean därefter läses OF ur tabell 1 10 % av markarean därefter läses OF ur tabell 1 4 Tabell 10 Marklov Avgiften tas enbart ut som timersättning Avgift tillkommer för underrättelse av beslut i Post- och inrikestidning samt för eventuell kommunicering med berörda (tabell 3). Åtgärd Marklov såväl schakt som fyllning HF Timersättning 16(46)

17 Bygglovtaxa antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Justeringsfaktor N höjd från 1 till 1,2 beslutad av kommunfullmäktige , 5. Tabell 11 Övriga åtgärder Avgift = OF x mpbb x (HF1 + HF2) x N Avgift tillkommer för underrättelse av beslut i Post- och inrikestidning samt för eventuell kommunicering med berörda (tabell 3). Fasadändring, mindre 1 Fasadändring, större 3 OF Mur och eller plank, normal Plank vid bostadshustomter Mur och/eller plank, komplicerat bullerskydd/stabilitet oavsett material 2 6 Tabell 12 Rivning Avgift = OF x mpbb x (HF1 + HF2) x N Avgift tillkommer för underrättelse av beslut i Post- och inrikestidning samt för eventuell kommunicering med berörda (tabell 3). Vid rivning som ej är lovpliktig men som kräver anmälan enligt PBF ska OF enligt denna tabell användas. Åtgärd OF Komplementbyggnad 2 En- eller tvåbostadshus 4 Övriga byggnader < 250 m² 4 Övriga byggnader m² 7 Övriga byggnader > 1000 m² 13 17(46)

18 Bygglovtaxa antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Justeringsfaktor N höjd från 1 till 1,2 beslutad av kommunfullmäktige , 5. Tabell 13 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) Avgift = OF x HF2 x mpbb x N Åtgärd OF Eldstad, st 2 Grundförstärkning enbostadshus 3 Grundförstärkning övrigt 7 Ventilationsanläggning enbostadshus/en lägenhet 3 Ventilationsanläggning övriga 7 Bärande konstruktion ändring enbostadshus/en lägenhet 2 Inre ändringar (ändring brandskydd, konstruktion, planlösning) Stambyte Berörd yta, läses av OF i tabell 5 m²/lägenhet, läses av OF i tabell Installation/ändring av hiss 3 Va-anslutning enbostadshus, en tomt 2 Va-anslutningar Va- installation (invändigt) 10 m² / tomt Berörd yta, läses av OF i tabell Vindkraftsverk, mindre ej lovpliktigt 4 Vindkraftsverk, större (ej lovplikt) prövas av LST Rivning utanför planlagt område, se tabell rivning för OF Ytan verken berörd, läses av OF i tabell 18(46)

19 Bygglovtaxa antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Justeringsfaktor N höjd från 1 till 1,2 beslutad av kommunfullmäktige , 5. Tabell 14 Justering av avgifter JF Bygglovavgift justeras enligt formel: OF x mpbb x HF1 x JF Åtgärd Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan Tillägg för prövning av liten avvikelse Varsamhet Tillbyggnad Ombyggnad Ändring Tidsbegränsat bygglov Tidsbegränsat bygglov, förlängning Tidsbegränsat bygglov, säsong Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning Förnyelse av lov = ny prövning Avgift 1,25 bygglovavgift 1,20 bygglovavgift 1,1 bygglovavgift + faktisk kostnad stadsantikvarie yttrande Ingen justering Ingen justering 0,70 bygglovavgift (berörd del) 0,75 bygglovavgift 0,50 bygglovavgift 0,75 bygglovavgift 0,50 bygglovavgift Timersättning, max 0,80 bygglovavgift Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. volym. betydande och Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 19(46)

20 Bygglovtaxa antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Justeringsfaktor N höjd från 1 till 1,2 beslutad av kommunfullmäktige , 5. Tabell 15 Avgift för besked Avgift = HF x mpbb x N Avgift tillkommer för underrättelse av beslut i Post- och inrikestidning samt för eventuell kommunicering med berörda (tabell 3). Typ av besked HF Förhandsbesked (per tomt) 100 Ingripandebesked Villkorsbesked Strandskyddsdispens där tomtplatsbestämning ingår Strandskyddsdispens för enstaka brygga, komplementbyggnad e d och där tomtplatsbestämning inte krävs Timersättning Timersättning Tabell 16 Övriga ärenden Avgift = HF x mpbb x N Anstånd Ärendetyp Avslag såväl bygglov, marklov rivningslov som förhandsbesked Avvisad ansökan Återkallad ansökan Ändringslov, mindre Ändringslov, normal Ändringslov, större = nytt lov Ingen avgift Beskrivning Upp till full avgift Avgift tas ut för utfört arbete, OF = 2 Avgift tas ut för utfört arbete, OF = 2 Avgift tas ut för utfört arbete, OF = 2 Avgift tas ut för utfört arbete, OF = 4 20(46)

21 Bygglovtaxa antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Justeringsfaktor N höjd från 1 till 1,2 beslutad av kommunfullmäktige , 5. Tabell 17 Hissar och andra motordrivna anordningar Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk). Avgift tillkommer för eventuell kommunicering med berörda och underrättelse av beslut i Postoch inrikestidning (tabell 3). Åtgärd HF Medgivande eller förbud att använda hiss Timersättning Tabell 18 Brandfarliga och explosiva varor m.m. Avgift tas ut enligt 27 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (i de fall byggnadsnämnden har ansvar för tillsyn, tillståndsgivning etc. enligt lagen).* Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även platsbesök. Avgift = HF x mpbb x N Anläggning som förvarar kemisk produkt Beskrivning HF Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner 1 st till 4 st 240 Restaurang med gasol 150 Skola ej laboratorie/industri 150 Bensinstationer Bensinstation automat 240 Bensinstation m butik 300 Nytt tillstånd enl. 20 FBE innehavsskifte brandfarlig vara 20 Nytt tillstånd enl. 20 FBE Förvaring; Explosiva varor samt godkännande av föreståndare Mindre komplettering till gällande tillstånd vid innehavsskifte; explosiv vara inkl. godkännande av föreståndare (46)

22 Bygglovtaxa antagen av kommunfullmäktige Gäller från och med Justeringsfaktor N höjd från 1 till 1,2 beslutad av kommunfullmäktige , 5. Mindre lackeringsanläggning 150 Avslag utan utredning 20 Avslag med utredning 150 Administrativa åtgärder 20 *I samband med den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor har SKL publicerat två cirkulär: nr. 10:47 och nr.10:62. Det pågår arbete med en ny taxekonstruktion inom området. Timersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t.ex. cisterner ovan mark > 5 i oljehamn och likvärdig, laboratorier samt transporter i rörledning, förhandsbesked och andra åtgärder. 22(46)

23 Plantaxa inklusive kart- och mättaxa Denna taxa gäller för stadsplaneringsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av planoch bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. Taxan handläggs av Stadsbyggnadskontoret. Gällande beräkningsfaktorer I samband med att kommunfullmäktige antog plantaxan inklusive kart och mättaxan fastställdes justeringsfaktorns kommunnivå N till är kr / ger mpbb på 44,0. (2011 var kr / ger mpbb på 42,8.) Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter mpbb N OF TF PF NKF UF Milliprisbasbelopp en tusendels prisbasbelopp Justeringsfaktor kommunnivå Objektfaktor Timprisfaktor Planfaktor Nybyggnadskartefaktor Utstakningsfaktor 23(46)

24 Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mpbb x N. Planavgift Nybyggnad Tillbyggnad Ombyggnad Ändring Nybyggnadskarteavgift Husutstakningsavgift Beräknas efter BTA + OPA. Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Beräknas efter storlek på tomt Beräknas efter storlek på byggnad och antal hörn Vid beräkning av BTA, OPA och BYA bör mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. Avräkning Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen. 24(46)

25 Tabeller Tabell 1 Objektsfaktorer Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt byggnader och anläggningar beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. Area (m 2 ) BTA + OPA OF I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + OPA. I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. 25(46)

26 Tabell 2 Tidersättning I timkostanden ingår alla normala kringkostnader exkl. resor. Timpris = mpbb x TF = kronor/timma Handläggarkategori TF Planhandläggning 21 Mätningsingenjör 16 Kartingenjör 16 Högskoleingenjör 21 Mätingenjör med utrustning 21 Två mätingenjörer med utrustning 30 Tabell 3 Avgift för besked Typ av besked Planbesked (se nedan) Beskrivning Tidsersättning (dock minst 200 x mpbb) Planbesked ärendekategorier Enkel åtgärd 200 x mpbb eller tidsersättning. Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär. 3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande. Medelstor åtgärd 300 x mpbb eller tidsersättning. Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. Stor åtgärd 400 x mpbb eller tidsersättning. 26(46)

27 Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Tabell 4 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid beslut om bygglov. Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t.ex. på grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad. Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 PBL) Planavgift kan dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats. Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt tabell 1. För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för nybyggnad. Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA. Planavgift tas inte ut för - nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m² - tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m² 27(46)

28 Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid granskning 25 %, efter antagande 50 %. Planavgift: mpbb x OF x PF x N OF sätts enligt tabell 1 t.o.m m². Därutöver höjs OF med 1 per m². (Exempel: OF m² = 101; m² = 102) Åtgärd Planfaktor (PF) Nybyggnad PF Tillbyggnad PF Ändring Områdesbestämmelser Detaljplan inkl program Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan Planavgift för enbostadshus Avgift = mpbb x PF x N Åtgärd Enbostadshus (oberoende av area) Planfaktor (PF) Nybyggnad PF Tillbyggnad PF Ändring F d fastighetsplan i separat ärende Avgift= mpbb x PF x N Åtgärd PF Upphävande (46)

29 Tabell 5 Avgift för nybyggnadskarta Nybyggnadskarta krävs om bygg- och miljöskyddsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Nybyggnadskartor upprättas av Stadsplaneringskontorets verksamhet Geografisk information (PBL 12:4) Nybyggnadskartan är momsbefriad. Det finns två olika typer av nybyggnadskartor, fullständig och enkel. Fullständig innehåller information om fastighetsgränser, rättigheter, planbestämmelser, bebyggelse och topografi, förbindelsepunkter för vatten och avlopp, uppgifter om fjärrvärme och el samt höjdavvägda punkter. Enkel innehåller fastighetsgränser, bebyggelse och topografi. Enkel nybyggnadskarta ( inkl. inventering i fält och en pdf-fil) 900 kr 29(46)

30 Fullständig nybyggnadskarta se nedan tabell (inkl.dwg-fil) Nybyggnadskarteavgift = mpbb x NKF x N mpbb = milliprisbasbelopp (2011=42,8) NKF = nybyggnadskartefaktor baseras på storlek på tomt N = justeringsfaktor baserad på antal kommuninvånare (N= 1 för Norrköping) Area kvm NKF mpbbxnkfxn < Enl överenskommelse Enl överenskommelse Tabell 6 Avgift för husutstakning Husutstakning Utstakning kan ske av personal hos Geografisk information eller av annan part som byggherren föreslår. Den som byggherren föreslår ska ha kompetens enligt mätningskungörelsen och ska godkännas av Bygg- och miljöskyddsnämnden. Utstakning är momsbefriad. I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på utstakningsskissen. Vid beställning av grovutstakning och finutstakning vid samma tidpunkt tas endast kostnad för finutstakning ut. Om behov finns för en förnyad utstakning gäller timdebitering (inkl resetid) enl tabell 2 Utstakningsavgift = mpbb x UF x N mpbb = milliprisbasbelopp (2011=42,8) UF = baseras på byggnadsarea + tillägg för hörn utöver 4 N = justeringsfaktor baserad på antal kommuninvånare (N=? för Norrköping) Grovutstakning 30(46)

31 Area kvm UF mpbbxufxn < Tillägg per punkt utöver 4 = 5 31(46)

32 Finutstakning Area kvm UF mpbbxufxn < Tillägg per punkt utöver 4 = 5 Tabell 7 Avgift för lägeskontroll Avgift Tidsersättning enligt tabell 2i denna taxa. Kommentar Lägeskontroll med kontrollintyg är efter den 1 juli 1995 inte att betrakta som en myndighetsutövning. Emellertid kan Byggnads- och miljöskyddsnämnden föreskriva i kontrollplanen att lägeskontroll ska ske. Lägeskontrollen ska utföras av sakkunnig. Ersättningen är momspliktig. 32(46)

33 Övriga kart- och mätprodukter/tjänster (utanför PBL)Redovisning av kartanvändning inom kommunen Generellt ska användningen av digitalt framställda kartor inom kommunens förvaltningar vara fri, dvs. ingen internfakturering avseende kartvärdet. Kostnader för färdigställande och leverans kommer dock att debiteras respektive beställare. Avgift för kartanvändning i kommunala och externa bolag För kommunala och externa bolag krävs licensavtal för användning av kartor. Tabell 8 Stomnät Stadsbyggnadskontoret avser att inom kort göra alla stompunkter tillgängliga gratis på internet. När denna tjänst finns kommer kostnaden att få hjälp med punkter från kontoret vara 600kr/tim där 600 kr är minsta avgift. Fram till dess gäller: Koordinatförteckning pris per punkt (xy, xyh, eller h) Första punkten Övriga punkter Oanmäld rasering stomnätspunkt 300 kr 30 kr/pkt 3000 kr Kommentar Samtliga aktörer som ska schakta i Norrköpings kommun ska undersöka om det finns några stomnätspunkter som riskerar att bli raserade. Om planerad rasering anmäls till Geografisk informationen, minst 5 arbetsdagar före schaktstart, debiteras ej någon avgift för komplettering av stomnätet. 33(46)

34 Tabell 9 Baskarta (primärkarta) Storskaligt kommunalt kartverk som redovisar grundläggande förhållanden på marken av gemensamt intresse för samhällsbyggandet och uppdateras fortlöpande. Baskartan används som utgångsunderlag för upprättande av handlingar för samhällsbyggandet såsom grundkartor, nybyggnadskartor, förrättningskartor, ledningsdokumentation, projekteringsunderlag mm. Olika informationstyper täcker kommunen i olika utsträckning. Fastighetsinformation täcker hela kommunens yta, medan byggnader, häckar och andra objekt prioriteras inom baskartområden som syns i bild nedan. Enmeters höjdkurvor ingår i baskartan och bilden nedan visar var de finns. I Norrköpings kommun beräknas nyttjanderättsavgiften efter områdets area (A), informationsinnehåll (I), och leveransformat (F). 34(46)

35 Beräkning av nyttjanderättsavgift Nyttjanderättsavgift = P x A x I x F där P = Pris per hektar A = Area i hektar (ha) I = Informationsinnehåll F = Leveransformat Pris per hektar (P) Priset per hektar minskar successivt med ökad area enligt nedanstående tabell. Vid köp av enbart höjdkurvor motsvara det 30% av priset. Prisområden i hektar P [ha] 0,1 5, kr 5,1 30,0 400 kr 30,1 100,0 200kr 100,1-100 kr Exempel. Beställd area är 7 ha. Avgift = 5* *400 = = 6800 kr Area (A) Områdes area i hektar. 100 ha = 1 kvm Informationstäthet och format används som justeringsfaktorer för att göra baskartan mer prisdynamisk och därmed disponibel för nya kartanvändare och karttjänster i samhället. Informationsinnehåll (I) Kommunens baskarta innehåller av naturliga orsaker olika stor mängd information i olika delar av baskartans utbredningsområde. Prissättningen tar hänsyn till detta faktum genom nedanstående parametervärden. I Tätort = 1.0 I Ej tätort = 0,3 Viss hjälp att tyda dessa utbredningsområden ger kartbilderna i början av kapitlet om baskartan. Är det inom baskartområden där det finns bebyggelse så sätts I=1,0, men är det landsbygd inom baskartområdet så sätts I=0,3. Finns information utanför baskartområdena som säljs så sätts I=0,3. Leveransformat (F) 35(46)

36 Baskartans pris är beroende på i vilket leveransformat kunden önskar kartan levererad. En digital leverans kostar mer än en analog leverans i pappersformat. En digital leverans i vektorformat kostar mer än en digital leverans i rasterformat. F vektor = 1,0 F pdf = 0,5 F raster, papper = 0,2 Digital leverans Vid en digital leverans produceras en eller flera digitala kartfiler som sedan levereras via datamedia (CD, DVD, epost, FTP osv.) till kunden. Val av format för digitala leveranser görs i samråd med kunden. Leveransavgift Leveransavgift ingår normalt i priset för baskarta. Om kunden har speciella leveransönskemål, till exempel filtrering av baskartan eller leverans i udda dataformat, debiteras kunden för nedlagd tid enligt denna taxas Avgiftslista för tidsersättning. Upphovsrätt Upphovsrätten innebär att innehavaren har rätt till sina verk och att verken är skyddade mot att utnyttjas av andra utan tillstånd. Upphovsrätten skyddar intellektuella prestationer. I upphovsrättslagen talas om litterära och konstnärliga verk, men lagen har emellertid verkan långt utöver det som traditionellt ligger i de två begreppen. Exempel på prestationer som skyddas av upphovsrätt är bland annat kartor och databaser. Det upphovsrättsliga skyddet av kartmateriel avser utval och kombinationer som kartupprättaren använt. Bakomliggande fakta skyddas inte. För framställning av ny karta kan givna fakta användas men kopiering i någon form får inte ske av hela eller delar av tidigare utgiven kartbild. Karta får inte mångfaldigas utan att tillstånd inhämtas från upphovsrättsinnehavaren. Skyddet omfattar även förstoring och förminskning samt andra bearbetningar. För enskilt bruk finns undantag. Kommentar Minsta avgift för ett baskarteutdrag är 400 kr. (Ny avgift, se beslut sidan 2) Denna taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kart-materialet. För permanenta nyttjare av kommunalt kartmaterial träffas normalt avtal som löper över flera år. Norrköpings Kommuns kartmaterial i alla dess former är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten begränsas i tiden och för visst angivet ändamål. Vid nyttjande av Norrköpings kommuns kartdatabas för förädling i affärsmässigt syfte ska rätten till databasen (licensen) regleras i ett särskilt avtal. 36(46)

37 I priset för baskartan ingår ej beräknade koordinater för fastighetsgränser. Om kommunen finner det lämpligt kan ersättningen för upplåtelsen tillåtas variera med det angivna ändamålet eller användningen av kartmaterialet. Avgift för eventuell kopiering och plottning tillkommer utöver upplåtelseavgiften. I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser. Tabell 10 Grundkarta Storskalig karta som beskriver gällande förutsättningar beträffande mark, fastigheter, byggnader, anläggningar och som ligger till grund för upprättande och redovisning av förslag till detaljplan. Kartan upprättas genom uttag ur och revidering av baskartan där sådan finns. Avgift = G + P x A x I x F + ft Där G = Grundavgift P = Pris per hektar A = Area i hektar (ha) I = Informationsinnehåll F = Leveransformat ft = kompletterande mätning (850 kr/tim* antal timmar) Grundavgift (G) (Ny avgift, se beslut sidan 2) Grundavgiften är 400 kr och inkluderar arbetstid inne för leverans. 37(46)

38 Pris per hektar (P) Priset per hektar minskar successivt med ökat area enligt nedanstående tabell. Prisområden i hektar P [ha] 0,1 5,0 1200kr 5,1 30,0 400 kr 30,1 100,0 200 kr 100,1-100 kr Exempel. Beställd area är 15 ha inklusive 2,5 tim fältmätning. Avgift = * * ,5*850= = kr Digital leverans Vid en digital leverans produceras en eller flera digitala kartfiler som sedan levereras via datamedia (CD, DVD, epost, FTP) till kunden. Val av format för digitala leveranser görs i samråd med kunden. Leveransavgift Leveransavgift ingår normalt i priset för grundkarta. Om kunden har speciella leveransönskemål, till exempel filtrering av grundkartan eller leverans i udda dataformat, debiteras kunden för nedlagd tid enligt denna taxas Avgiftslista för tidsersättning. 38(46)

39 Tabell 11 Tätortskarta (Utgår enligt beslut i KF , 228) Karta som används för översiktlig planering och redovisning. Kraven på lägesriktighet kan ställas lägre än kraven på aktualitet och fullständighet. Nyttjanderättsavgift digitalt format Vektor Leverans i MapInfo-format 100 ha = 1 kvm Prisområden i hektar Pris/ha 0, kr Hela framsidan 7500 kr Hela kommunen kr 39(46)

40 Raster Leverans i bildformat (eps, jpg, tiff, pdf ej skiktad osv) 100 ha = 1 kvm Prisområden i hektar Pris/ha 0, ,3 kr Hela framsidan 2000 kr Hela kommunen 3500 kr Nyttjanderättsavgift analogt format För utskrift på papper större än A3 kostnad enl. tabell 17. Leveransavgifter Vid leverans tillkommer en leveranskostnad för nedlagd tid, tidsersättning enligt tabell 2. Kommentar Minsta avgift är 400 kr. Om uppdraget kräver anpassning av karta debiteras tid enligt tabell 2. För vidareanvändning tecknas licensavtal med Norrköpings kommun, Geografisk information. 40(46)

41 Tabell 12 Stadskarta i 1:5000 (Utgår enligt beslut i KF , 228) Stadskarta över Norrköpings tätort i skala 1:5000 som inte är generaliserad. Den innehåller stadsdelsnamn, kvarter, fastighetsgränser, fastighetsbeteckning, byggnader, gatunamn, adresser, vägar och gång-/cykelvägar. Kartan består av 4 delar, NO, NV, SO och SV. Pris för 4-delar 1000 kr (internt) 1300 kr (externt) Pris per del 250 kr (internt) 325 kr (externt) Pris för digitala filer 400 kr/ha 41(46)

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 SAMHÄLLSSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-06-242015-12-29 1 (9) Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 LUDVIKA KOMMUN 2 (9) Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 3 Kommunallagen... 3 Likställighetsprincipen...

Läs mer

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Sidan 1 av 35 SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Justeringsfaktor

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 2011-09-23 1(14) PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 Berör avgifter för planer (KS), bygglovshantering (MN) och mätningsverksamhet (SBN). Lila text indikerar justering mot tidigare taxa. Taxan är fastställd i

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 för Bollebygds kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-22 103 INLEDNING Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnads- och miljönämnden att ta ut en avgift i ärenden

Läs mer

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan Taxan gäller fr.o.m. den 1 juli 2011 Fastställd

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa.

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. 1 (19) Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. Gäller fr.o.m. 2011-08-01 Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 86 Denna taxa gäller för de delar av miljö- och byggnämndens verksamhet

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Kart- och Mättaxa fr.o.m 2011-05-02 Plan- och bygglovtaxa 2011 0 Innehåll Administrativa rutiner... 2 Avgiftsbestämning... 2 Antagande av taxan... 2 Betalning av avgift...

Läs mer

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60 Tabell 17 Bygglov för skyltar Prövning skall ske som för byggnader Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011:22 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-27, reviderad 2011-08-29 Gäller fr. o m 2011-05-02 Inledning Avgifterna enligt

Läs mer

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa Nuvarande taxa Föreslagen taxa Nybyggnad bostad eller annan byggnad 120 m2 10 784 14 244 Nybyggnad bostad eller annan byggnad 250 m2 13 280 17 805 Komplementbyggnad 50 m2 2 400 3 082 Komplementbyggnad

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa 3 Betalning

Läs mer

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering.

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering. Antagen av KF 2014-10-27 Gäller fr.o.m. 2014-11-26 TAXA FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för Upprättande, ändring

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 06.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 007-1-17 170 008-01-01 007/570-06 Kf 014-01-7 5 014-03-01 013/866 TAXA FÖR KARTMATERIAL OCH UTSÄTTNING Faktor

Läs mer

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL.

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. 2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2014-01-01 TAXEBESTÄMMELSER

Läs mer

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare Dokumentnamn TAXA FÖR PLAN OCH BYGGLOV Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa 2015:261-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Miljö- och byggkontoret Beslutad Giltighetstid 2015-08-24

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND 1 FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND - - 2 Innehåll 1 Inledning...4 1.1 Kommunallagen...4 1.2 Plan- och bygglagen...4 2 Taxebestämmelser...5

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa [Skriv text] Vi tillämpar Sveriges Kommuner och Landstings förslag till planoch bygglovtaxa från 2011, som är antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2011. Prisbasbeloppet ändras årligen och är 44 000

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Denna taxa gäller för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen

Läs mer

Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA

Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA Miljö- och bygglovnämnden Mbn 126 Kommunstyrelsen Ks 207 Antagen av kommunfullmäktige Kf 120 2014-06-24 2014-09-01 2014-09-22 1 Innehåll Inledning...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 X Antagen av Tillsynsnämnden 2012-08-22 X Innehåll Inledning 3 Allmänna regler om kommunala avgifter 3 Kommunallagen 3 Självkostnadsprincipen

Läs mer

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37)

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37) författningssamling 1 (37) Plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för brandfarliga varor i Svedala kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-09, 81, med ändring 2012-04-16, 79, Gäller från 2014-04-11,

Läs mer

1. Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa

1. Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 31 i 1 (25) PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13, 67 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-06-18, 92 Gäller fr o m 2012-07-01 1. Bestämmelser om plan-

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa 2015-09-24 Bn 409 Bilaga A 1 (34) Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med 1 januari 2016 Fastställd av kommunfullmäktigen den17 november 2015 191 2 (34) Innehållsförteckning

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m.

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2011-07-01 xx xx Antagen: KF 47/2011 Dnr: 11/KS 159-206 2015 BYGGADSÄMDE TAXA för bygglov, bygganmälan, kartor mätning, strandskyddsdispens m.m. = 44,5

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2013

Vad kostar bygglovet? 2013 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2013 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Mät- och karttaxa Fastställd i kommunfullmäktige den 14 april 2011 1 Innehåll Kapitel 1...4 Allmänna regler om kommunala avgifter...4 Kommunallagen...4 Självkostnadsprincipen...4

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2012

Vad kostar bygglovet? 2012 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2012 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2013

KART- OCH MÄTTAXA 2013 2013-01-02 1(5) KART- OCH MÄTTAXA 2013 Berör avgifter för kart- och mätningstjänster som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 19 november 2012 166 Inledning

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2003 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 440 BYGGAVGIFTER MM FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN avseende avgifter enligt plan- och bygglagen m fl antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa TAXA 1(21) Miljö- och teknikförvaltningen Byggavdelningen Jessica Fogelberg, Byggadministratör 0171-525 47 jessica.fogelberg@habo.se Plan- och bygglovtaxa Kostnadstäckningen för verksamheterna vara 75

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa Senast reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-12-18 289, KS14.523 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Utgångspunkter... 5 1.2 Fastställd genom beslut... 5 1.3 Reviderad... 5 2 Allmänna regler om kommunala

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2014

Plan- och bygglovstaxa 2014 Plan- och bygglovstaxa 2014 1 Gul markering = ändringar www.laholm.se 2 PLAN- OCH BYGGVERKSAMHETEN Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Mariestad Töreboda Gullspång Taxan gäller från och med 1 oktober 2010 Antagen med kommunfaktor 0,9 av Kommunfullmäktige i Mariestad Antagen med

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2014

Vad kostar bygglovet? 2014 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2014 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. en

Läs mer

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014 Inklusive kart- och mättaxa foton: www.fotoakuten.se Plan- och bygglovstaxa 2014 Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 8 april 2014 Innehållsförteckning Förord... 3 KAPITEL 1 Kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23.

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Dnr KS 2011/546 2 1. Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch

Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-10-26 Sida 1(2) Kommunfullmäktige 77 Dnr 2015/00364-206 Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch mättaxa Kommunfullmäktiges beslut 1. Förslag

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

2011-04-12 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m

2011-04-12 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m 2011-04-12 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2011-05-02 Antagen av KF 2011-04-28, 100 INNEHÅLL

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och med 1 januari 2012.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och med 1 januari 2012. Styrdokument, riktlinjer Stadsbyggnadskontoret 2011-10-07 Eva Klermyr 08-590 974 11 Dnr eva.klermyr@upplandsvasby.se BN/2011:388 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och

Läs mer

Plan-, mät- och bygglovtaxa

Plan-, mät- och bygglovtaxa STADSBYGGNADSKONTORET 2011-02-09 Dnr SBN 272/2010-04 Plan-, mät- och bygglovtaxa Gäller fr.o.m. 2011-05-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-03-21 Fr.o.m. 2012-07-01 gäller G =425 kronor SBN 2012-05-15

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa. inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa. inklusive kart- och mättaxa Taxa Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 101/2014 att taxan ska gälla för ärenden inkomna från och med den 1 januari 2015, att nuvarande taxa för plan- och

Läs mer

Plan och bygglov- Taxa 2016. Osby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr

Plan och bygglov- Taxa 2016. Osby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr Plan och bygglov- Taxa 2016 Osby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Styrdokument, riktlinjer Kontoret för samhällsbyggnad 2014-04-30 Reshne Gadan 08-590 970 00 Väsby Direkt Dnr Fax 08-590 733 37 KS/2014:184 reshne.gadan@upplandsvasby.se Plan- och bygglovtaxa inklusive

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA för Stadsbyggnadsförvaltningen Gäller f o m 2009-01-01 Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 1995-10-18 1210 Fastställd av kommunfullmäktige 1995-12-11 217 Justerad i stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Taxa enligt Plan- och bygglagen

Taxa enligt Plan- och bygglagen Taxa enligt Plan- och bygglagen Diarienummer KS 2009/1346-008 Grundbeloppet G är 43kr. Gäller from 1 januari 2010 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1 mars 2007 20 samt 6 december 2007 293. ADRESS Nämndhuset

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 TAXA FÖR KOMMUNENS KART- OCH MÄTNINGSTEKNISKA VERKSAMHET FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 10 ATT GÄLLA FR O M 2013-02-01 Bestämmelser om Kart- och

Läs mer

Plantaxa. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE GÄLLER FRÅN OCH MED Örebro kommun. Stadsbyggnad. orebro.

Plantaxa. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE GÄLLER FRÅN OCH MED Örebro kommun. Stadsbyggnad. orebro. Plantaxa Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-03-29 GÄLLER FRÅN OCH MED 2017-04-01 Örebro kommun Stadsbyggnad orebro.se Innehåll Inledning... 1 Utgångspunkter... 1 Allmänna regler om kommunala

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012 Sidan 3 av 148 Ärende 1 Sidan 4 av 148 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 148 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår

Läs mer

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02 Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet gäller fr.o.m. 2011-05-02 2 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Kommunallagen...3 1.2 Plan- och bygglagen...3 1.3 Miljöbalken...3 2 Taxebestämmelser...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden.

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. 203-0-02 (9) BYGGLOVSTAXA 203 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 9 november 202 66 Inledning Kommunens rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m.

Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m. Miljö- och byggnadskontoret Tjänsteutlåtande Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 6 08-579 216 03 Miljö- och byggnadsnämnden Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät-

Läs mer

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet 1 [10] Kart- och mätenheten 2012-12-30 Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet Gäller från och med 2012-01-01 Antagen av kommunfullmäktige den 2011-12-15 Reviderad

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) KF 47, 2011-04-26 BN 53, 2011-03-23 Uppdaterad 2011-12-20 efter nytt PBB för 2012 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxor och avgifter 2016. Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Taxor och avgifter 2016. Samhällsbyggnad och offentlig miljö Taxor och avgifter Samhällsbyggnad och offentlig miljö Bilaga 9 till Mål och budget -2018 Innehållsförteckning 1. STADSBYGGNADSNÄMNDEN... 3 1.1 Plan - och Bygglovtaxa... 3 1.1.1 Tabell 1 Objektsfaktorer...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Denna taxa gäller för Miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget

Läs mer

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med Plantaxa Beslutad av Kommunfullmäktige: 2014-11-24 19/14:2 Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Inledning... 3 Planbesked... 3 Planavgift i avtal eller i samband med bygglov... 3 Beräkning av avgift...

Läs mer

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster STADSBYGGNADSKONTORET Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster Illustration av BAU, Hägerneholms torg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 1(17) Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller f o m 2011-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Innehållsförteckning

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2005-08-29, 159 2008-12-22, 155 Grundbelopp

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer 1 Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 750/04 2005-04-01 400 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS VERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2012

Plan- och bygglovstaxa 2012 Plan- och bygglovstaxa 2012 Med mät- och karttaxa Gäller från och med 2012-02-01 Denna taxa gäller för Bygg- och Miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Läs mer

Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet

Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Opard Ylva Datum 2015-10-02 Diarienummer KSN-2015- Kommunstyrelsen Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2015 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN. Ersätter KFS 2008:22 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:38

HÖGANÄS KOMMUN. Ersätter KFS 2008:22 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:38 HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2008:22 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:38 TAXA för planbesked samt för upprättande av planhandlingar och planhandläggning vid framtagande, ändring eller upphävande av detaljplaner

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

Plantaxa för Värmdö kommun 2013

Plantaxa för Värmdö kommun 2013 VÄRMDÖ KOMMUN 2012-07-24 Plantaxa för Värmdö kommun 2013 (Antagen i kommunfullmäktige 2012-0x-xx, xx) Allmänt om avgifter och taxor inom kommunen Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår

Läs mer

Taxa för Planverksamhet 2017

Taxa för Planverksamhet 2017 Taxa för Planverksamhet 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-11-24, 202 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 1. Bestämmelser om plantaxa 5 Beräkning av avgifter enligt taxan... 5 Beräkningsfunktioner i taxan...

Läs mer

Bygglovstaxa Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 24 februari 2016, 9

Bygglovstaxa Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 24 februari 2016, 9 Bygglovstaxa 2016 Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 24 februari 2016, 9 Innehåll 1 Formella grunder för avgifter inom plan- och bygglovsverksamheten... 3 1.1 Regler i kommunallagen... 3 1.2 Självkostnadsprincipen...

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm Ansvarig Kommunfullmäktige Dokumentnamn Upprättad av Kjell Ekstam, byggnadsinspektör Berörda verksamheter Miljö- och byggenheten Reviderad 2014-09-18 er markerade med en * börjar gälla 2014-10-15 Fastställd

Läs mer

Beräkningsunderlag för plan- och GIS-taxa 2017

Beräkningsunderlag för plan- och GIS-taxa 2017 Fastställd i Kf 2016-10-24, 110 s Beräkningsunderlag för plan- och GIS-taxa 2017 Giltig fr.o.m. 2017-01-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bestämmelser om Plan- och GIS-taxa... 3 Tabell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18. Reviderad taxa för kart- och mätenhetens verksamhet

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18. Reviderad taxa för kart- och mätenhetens verksamhet Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 PLAU 2:5 Dnr. KS 2015/0081-249 Reviderad taxa för kart- och mätenhetens verksamhet Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81

69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 23(30) KOMMUNSIYRElSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 69 Dnr 192/11 Ny plan- och bygglovstaxa 2011! ksau 81 En ny plan- och bygglovstaxa har tagits fram av Sveriges

Läs mer

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Nässjö kommun Plan- och bygglovtaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Innehållsförteckning INLEDNING...1 ALLMÄNNA REGLER OM KOMMUNALA AVGIFTER...1 Kommunallagen...1

Läs mer

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 VÄRMDÖ KOMMUN Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas

Läs mer

Bygglovsavgifter 2017

Bygglovsavgifter 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2017-01-11 Bygglovsavgifter 2017 Vissa avgifter tillkommer det kostnad för POIT på. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Utanför Liten avvikelse Varsamhet

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Taxa för bygglov m m KFS 084 revision 00 TAXA ANTAGEN: 2011-05-30 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-05-30 ERSÄTTER: - Antagen av kommunfullmäktige i Sala 2011-05-30 Antagen

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m.

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. 2011-03-24 Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. Godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-24, MBN 50 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02, Kf

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa RONNEBY KOMMUN Plan- och bygglovtaxa 2011 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-16, 159 REVIDERAD GENOM BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-29, 82 1 Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 4 Kommunallagen...

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET)

KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET) KART- OCH MÄTTAXA 2014 (ENLIGT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHET) Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter HF Handläggarfaktor KOM Faktor för kommunicering KF Kartfaktor mpbb Milliprisbasbelopp

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

Taxa för Plan- och GIS-tjänster m.m. 2011. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02 82 Taxan träder ikraft 2011-05-03

Taxa för Plan- och GIS-tjänster m.m. 2011. Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02 82 Taxan träder ikraft 2011-05-03 1 (14) 2011-03-08 Dnr KUS/2011/0080 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Bilaga kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 55/11 Taxa för Plan- och GIS-tjänster

Läs mer

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

bygga bo miljö Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen.

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:11-206 Plan- och bygglovstaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 77 1 Taxebestämmelser... 2 Tabell 1 Objektsfaktorer... 5 Tabell 2 Tidersättning... 6 Tabell 3 Underrättelse

Läs mer

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m.

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-03-29 GÄLLER FRÅN OCH MED 2017-04-01 Örebro kommun Stadsbyggnad orebro.se 2 TAXEBESTÄMMELSER...

Läs mer

Taxa 2017 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den , 219.

Taxa 2017 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den , 219. Taxa 2017 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 219. Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa Taxebestämmelser Nedan angivna bestämmelser

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 200.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 200.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 200.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2011-06-27 78 2011-08-01 2011/481 BYGGLOVSTAXA GÄLLANDE PLAN- OCH BYGGLAGEN [Skriv text] - Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

TAXA FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET HYLTE KOMMUN

TAXA FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET HYLTE KOMMUN TAXA FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET HYLTE KOMMUN Avser plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2013-03-12 SBN 29 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-28 KF 78

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa, Bräcke kommun Plan- och bygglovstaxa Gäller från om med 1 juni 2015 1 Plan- och bygglovstaxa, Bräcke kommun Sida 1 (35) Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser... 3 1.1 Kommunallagen...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner 2016-10-10 BN verksamhetsplan och budget: Bilaga 1 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner Gäller från och med 2017-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-28

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Vetlanda kommun Miljö- och byggförvaltningen Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-18 105 Antagen av miljö- och byggnämnden 2011-03-30 29 Reviderad av miljö- och byggnämnden 2014-01-28

Läs mer