Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer"

Transkript

1 1 Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 750/ TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS VERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för * ärenden angående lov och förhandsbesked * ärenden föranledda av bygganmälan/rivningsanmälan * kommunicering av ärenden * ärenden om skyltning enligt Lagen och förordningen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltar * upprättande av nybyggnadskarta, detaljplaner och områdesbestämmelser * mätningstekniska tjänster, kartor och utstakning * ärenden enligt lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor * ärenden om strandskydd enligt miljöbalken * tids- eller kostnadskrävande skriftliga upplysningar * annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. Anm Kostnad för nybyggnadskarta ingår inte i bygglovavgiften. Lägeskontroll är inte myndighetsutövning och ska därför belastas med moms.

2 2 2 Allmänna bestämmelser 2.1 Beräkning av avgift Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett grundbelopp, som årligen kan ändras, multipliceras med för ärendet tillämpliga objektfaktorer eller motsvarande och i förekommande fall med en för åtgärden tillämplig åtgärdsfaktor, genom tidsersättning eller avgift enligt till denna taxa hörande tabeller. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets diarieföring och om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då den åtgärd som avgiften avser är utförd. Om miljö- och byggnämnden finner att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, kan nämnden för visst slag av ärenden eller för särskilt uppdrag besluta om en sådan. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar nämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. Miljö- och byggnämndens befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift enligt tredje och fjärde stycket tillkommer även tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. 2.2 Ändring av belopp i taxan Ändringar av taxans grundbelopp (G) och justeringsfaktorer kan beslutas årligen av miljö- och byggnämnden under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om önskad kostnadstäckning d v s hur kostnaderna ska fördelas mellan avgifter och skattemedel. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 2.3 Avgiftens erläggande Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning när miljö- och byggnämnden skickat beslutet till denne eller, om särskilt beslut inte fattats i ärendet, när beställd handling levererats eller beställd åtgärd utförts. Vid bygglov tas avgiften ut efter nämndens beslut i bygglovärendet. Vid bygganmälan tas avgiften efter nämndens beslut om kontrollplan. Avgift får dock tas ut i förskott. Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovsavgift.

3 3 Anm Det är fullt möjligt att debitera för såväl bygglov som för bygganmälan samtidigt. Kostnad för upprättande av nybyggnadskarta och/eller utstakning kan, om nämnden finner det lämpligt, debiteras separat. 2.4 Upplysning om överklagande Miljö- och byggnämndens beslut om debitering kan överklagas. Den som vill överklaga ska enligt PBL 13:3 ge in handlingarna till nämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. 3 Särskilda bestämmelser för lovavgift m m 3.1 Beräkning av avgift Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som nämnden vidtar i samband med lov- och bygganmälansärenden (t ex avgift för kommunicering, lovprövning, byggsamråd, mätning, upprättande av karta, beslut om kontrollplan samt utfärdande av slutbevis). Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer. 3.2 Avräkning För bygganmälanärenden gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som ej vidtagits. Detta under förutsättning att bygganmälan fullgjorts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. Om åtgärder avseende bygganmälan eller utstakning utan sökandens förskyllan inte utförts i den utsträckning som beslutats ska ingen avgift utgå för de icke utförda åtgärderna. Slutavräkning sker när slutbeviset utfärdas. Om slutlig avgift för byggsamråd och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott erlagd avgift ska avräkningen ske senast när slutbeviset överlämnas. Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 3.3 Dröjsmålsränta Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen tills betalning sker.

4 4 Övrigt Kommunen får ta ut kostnad för kopiering eller utskrift av allmän handling enligt beslut i kommunfullmäktige. Sådan taxa - Kopiering av allmän handling beslutas i särskild ordning. Avgift för kopiering, utplottring och maskinkostnad får också tas ut för handlingar (digitala och analoga kartor m.m.), som ska upplåtas med nyttjanderätt. Även sådana avgifter beslutas av kommunfullmäktige (se ovan). I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser. Vid timdebitering kan också ersättning för bilresa utgå om den så erfordras för ärendets beredning enligt för varje tidpunkt gällande avtal för milersättning BENÄMNINGAR AV FAKTORER FÖR BERÄKNING AV AVGIFTER BAF = Faktor för bygganmälan, rivningsanmälan BLF = Bygglovsfaktor BRF = Faktor för brandfarliga varor G = Grundbelopp LKF = Faktor för beräkning av lägeskontroll KGF = Faktor för nyttjande av analog och digital grundkarta KOF = KPF = Faktor för kommunicering Faktor för koordinatförteckning och punktskiss NKF = Nybyggnadskartefaktor OF = Objektfaktor PBF = Faktor för nyttjande av analog och digital primär/baskarta PLF = Planavgiftsfaktor SF = Faktor för bygglov för skyltar och ljusanordningar - skyltlov UF = Utstakningsfaktor ÖF = Faktor för övriga ärenden Ng = Justeringsfaktor - Kartor K = Kundfaktor - Kartor N = Nyttjandefaktor - Kartor Np = Justeringsfaktor Planläggning = 0,5

5 5 FAKTORER FÖR ATT BERÄKNA AVGIFTER M M Åtgärd Objektfaktor för olika objekt Tabell 1 och 2 ger objektfaktor Bygglovsavgift Tabell 3 ger åtgärdsfaktor för bygglov Bygganmälanavgift Tabell 4 ger åtgärdsfaktor för bygganmälan; rivningsanmälan Avgift för övriga ärenden Tabell 5 redovisar avgiften för övriga ärenden Avgift för skyltar och ljusanordningar - skyltlovsavgift Tabell 6 redovisar avgiften för skyltlov Avgift för kommunicering Tabell 7 redovisar avgiften för kommunicering Faktor OF BLF BAF ÖF SF KOF Avgift för avslutning av ärende Tabell 8 anger ersättning för avslutning av ärende Avgift för brandfarliga varor Tabell 9 redovisar avgiften för brandfarliga varor Ersättning för planläggning planavtal och planavgift Tabell 10 BRF PLF Karttaxa Tabell 11 redovisar avgiften för tillfälligt nyttjande av analoga och digitala primär/bas och grundkartor Kopieringstaxa Tabell 12 redovisar kopieringskostnaden för olika kartstorlekar, Taxan följer i huvudsak lantmäteriets prislista Tidersättning Tabell 13 redovisar generellt timpris för berörda handläggare

6 6 Nybyggnadskartavgift Tabell 14 redovisar avgiften för upprättande av nybyggnadskarta. Uppdrag via lantmäteriet. Lantmäteriets taxa gäller. Utstakningsavgift Tabell 15 redovisar ersättning för utstakning. Uppdrag sker via lantmäteriet, vars taxa gäller. Övriga uppdrag Tabell 16 beskriver hur övriga uppdrag debiteras utifrån nedlagd tid och enligt generellt timpris enligt tabell 13. Kommentar Grundbelopp = G Kommunfullmäktige beslutar att ge miljö- och byggnämnden rätten att ändra grundbeloppets (G) storlek med kostnadsanpassning till förändrad tillsyns- och myndighetsutövning Grundbeloppet får enligt PBL 11 kap 5 andra stycket, inte sättas högre än vad som utgör den genomsnittliga självkostnaden för åtgärderna. Vissa av nämndens uppgifter ska ej räknas in i avgiftsunderlaget. Hit hör t.ex. tillsyn och allmän rådgivning. Omfattningen av denna verksamhet varierar mellan olika kommuner.

7 7 Tabell 1 Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt - byggnader och anläggningar - beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämpliga åtgärdsfaktorer enligt tabell 3-4 Area (m²) OF Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader Bruttoarea BTA och /eller öppenarea OPA Därutöver för varje intervall Mycket enkla anläggningar/ 2 byggnader t.ex. carport, taktäckta uteplatser som inte är bygglovbefriade (enl. PBL 8:4), skärmtak, glasade uteplatser, förråd, transformatorbyggnader och liknande. Storlek: 0 40 kvm (bruttoarea BTA och/ eller öppenarea OPA). Över 40 kvm tillämpas koefficient enligt tabellens storleksintervall. Kommentar Vid beräkning av bruttoarea BTA, byggnadsarea BYA eller öppenarea OPA m.fl. ska SS tillämpas.

8 8 Tabell 2 Arealberäkning/avgift för nedan specificerade byggnader eller anläggningar. Utifrån uträknad area väljs faktor OF enligt tabell 1. Denna multipliceras sedan med valda åtgärdsfaktorer enligt tabell 3 alt 4. Alternativt tillämpas tiddebitering, d v s sammanlagd nedlagd tid för handläggning av prövningen Objekt Bruttoarea Tiddebitering Areaberäkning Enkla stora byggnader; oisolerade, kalla byggnader; t.ex. lagerbyggnader, växthus > 50 kvm Enkla stora byggnader för publikt ändamål; t ex sporthallar, ridhus. Lantbrukets byggnader inom områden där områdesbestämmelser är antagna Fritidsanläggningar; Antal timmar Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med lift, cam- minst 1 tim dock pingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor. Begravningsplatser Antal timmar dock minst 1 tim Parkering (ej parkeringshus) (Endast som separat ärende) Övriga anläggningar och anordningar; tunnlar, bergrum, radio- och telemaster, torn, vindkraftverk cistern Om ansökan avser enstaka radioeller telemast kan avgiften beräknas med OF =30, dvs. avgiften blir 30 x G i stället för tidredovisning Antal timmar dock minst 1 tim Antal timmar dock minst 1 tim 0,3 x BTA och/eller OPA 0,6 x BTA och/eller OPA Ingen avgift

9 9 Objekt Bruttoarea Större fasadändring; t.ex. burspråk, takkupa, materialbyte, färgsättning(separat ärende) Tiddebitering Avgift 28 G 1 tim dominant skorsten Mindre fasadändring; t.ex. materialbyte, färgsättning på en- & tvåbostadshus, fönstersättning på del av fasad (separat ärende) Upplag Antal timmar dock minst 1 tim Mur, plank; -vid enstaka enbostadshus (som separat ärende) - övriga fall (som separat ärende) Antal timmar dock minst 1 tim 14 G 21 G Eldstad, rökkanal bygganmälan - vid enstaka enbostadshus (som separat ärende) - övriga fall (som separat ärende) Övrigt - bygganmälan VVS-installation, VA- anläggning, ventilationsanläggning Ändring av planlösning, ändring av bärande konstruktion Antal timmar dock minst 1 tim Antal timmar dock minst 1 tim Antal timmar dock minst 1 tim 20 G Om OF faktor inte är angiven i tabellen ska alltid tiddebitering tillämpas Kommentar Objektfaktorn för fritidsanläggningar och begravningsplatser gäller endast för själva anläggningen. Byggnader eller andra lovpliktiga åtgärder ska debiteras som separat ärende.

10 10 Tabell 3 Åtgärdsfaktor för bygglov (BLF) Avgift för bygglov =Summan alla tillämpliga BLF x OF x N1 (OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2) Åtgärder som utförs Bygglovfaktor BLF Administration (inkl. arkivering) 1. Mikrofilmning/scanning 7 G 2. Vanlig arkivering 5 G Planprövning 1. Planenlighet inom detaljplan 2 G 2. Tillägg för mindre avvikelse från detaljplan 3 G 3. Lämplighets- 5 G /lokaliseringspröv- ning utanför detaljplan 4. Tillägg för kontroll 2 G överensstämmelse med givet förhandsbesked Förbesiktning 3 G Byggnaden 5 G - Yttre utformning - Färgsättning - Placering Tomtplatsen 3 G Tomts ordnande Enkel kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning Fyllning och schaktning, Tillfart/parkering/ Utrymnings- /räddningsvägar Måttgranskning Varsamhet 2 G SUMMA

11 11 Kommentar Kommunicering- kungörelse, hörande av sakägare m fl se tabell 7 Miljö- och byggnämnden ska bereda berörda sakägare m.fl. tillfälle att yttra sig, enl. PBL 8:22, om åtgärden innebär avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller om åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och inte är kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i områdesbestämmelser. Kostnaden för detta tas ut i anslutning tillsammans med bygglovavgiften. Beskrivning av hur tabellen används Tabellen används på så sätt att man summerar samtliga åtgärder som man gjort för att hantera ärendet. Först prövas om åtgärden är förenlig med gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Alla ärenden ska alltid prövas om de är planenliga, dvs. påföras faktorn 2 G. Om det avviker från plan granskas objektet också som mindre avvikelse från gällande bestämmelser. Bygglovfaktorn bli då 2 G + 3 G. Faktorn varsamhet tillkommer då bygglov berör fastighet som är kulturhistoriskt värdefull, med kulturhistorisk bebyggelsemiljö, särskilt känslig bebyggelsemiljö eller av andra skäl kräver extra insatser för t.ex. samråd, grannekontakter och kompletterande besiktningar/beskrivningar. För varje ärende ska BLF beräknas utifrån de för ärendet utförda handläggningsmomenten. Kvaliteten på inlämnade handlingar påverkar avgiften. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska beräkningsregler och definitioner enligt SS tilllämpas.

12 12 Tabell 4 Åtgärdsfaktor för bygganmälan; rivningsanmälan (BAF)Avgift för bygganmälan = BAF x OF x N2 (OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2) Åtgärd som utförs Administration (inkl. arkivering) Bygganmälan och/eller rivningsanmälan Nybyggnad BAF 4 G 2 G 4 G 2 G Enkla åtgärder samt ny- och tillbyggnader av mindre komplicerad art. T.ex. carport, växthus, transformatorbyggnad, mindre lagerbyggnad BAF Godkännande av kvalitetsansvarig (ej riksbehörig) Samråd och kontrollplan 1: Byggsamråd och beslut om kontrollplan 3 G 1 G 8 G - 2: Byggsamråd utan kontrollplan 4 G 4 G 3: Beslut om kontrollplan 4 G 4 G 4: Rivningsplan godkännande 6 G 4 G (avser rivning av mindre objekt tom enbostadshus) 5: Byggsamråd och kontrollplan 6 G - vid eget kvalitetssäkringssystem 6 Beslut om byggfelsförsäkring 1 G - 7: Extra samråd. Faktor per samrådstillfälle + ev. ändring av kontrollplan G - 8: Telefonsamråd + protokoll Min 1 tim

13 13 Slutbevis - Kontroll av intyg mot kontrollplanen och utfärdande av slutbevis. TOTAL SUMMA Om BAF faktor inte är angiven i tabellen ska alltid tiddebitering tillämpas För varje ärende ska BAF beräknas utifrån de för ärendet utförda handläggningsmomenten (summera samtliga moment). Kvaliteten på inlämnade handlingar påverkar avgiften. Kommentar Om kompletta handlingar finns vid samrådet minskas BAF från 8 G till 6 G. Avslutning resp. avvisning av ärende se Tabell 8. Beräkning av rivningslov för enkla åtgärder blir ADM =2, BAF (bygganmälan) =2 + 4 samt 2 (för slutintyg). Sammanlagt 10 Tabell 5 Objekt- och handläggningsfaktor för övriga ärenden Avgift för övriga ärenden = ÖF, alternativt tidersättning Åtgärd Tidersättning ÖF Positivt eller negativt förhandsbesked Inom dpl Utom dpl Strandskyddsdispens enl.miljötaxa (MB) Förlängning av lov för tillfällig åtgärd Förnyelse av lov = ny prövning, Alt.1. Påbörjat men inte färdigställt under 5 årsperioden. Alt.2. Inte påbörjat inom 2 -årsperioden. Ändring av lov under byggtiden, Små ändringar (mindre fasadändring, byte av takmaterial, färg etc.) 30 G 75 G 40 G 20 G 50% av normal bygglovavgift 20 G

14 14 Ändrad användning Marklov såväl schakt som fyllning Avslag av bygglov, marklov resp. rivningslov; Avslag av strandskyddsdispens Nedlagd tid dock minst 1 tim Nedlagd tid, minst 1000 kronor Nedlagd tid, minst 1000 kronor 15 G x OF Upphävande av fastighetsplan 200 G och avslag fastighetsplan Rivningslov 1. enbostadshus 20 G 2. större objekt 40 G 3. mindre objekt 10 G 4. rivningsanmälan + ev. rivningsplan för mindre objekt t.o.m. enbostadshus Återkallad ansökan Nedlagd tid, minst 500kronor. 30 G Anståndsbeslut Ingen avgift Godkännande av sakkunnig kontrollant OVK 1. Ny sakkunnig 70 G 2. Förnyelse av tidigare 25 G godkännande Tabell 6 Avgift för bygglov för skyltar och ljusanordningar skyltlov = SF I områden med skyddsbestämmelser eller som fått utökad bygglovplikt multipliceras SF med faktorn 2. Skyltar, ljusanordningar Skylt vid större väg/gata, längs trafikleder eller i andra utsatta lägen Skylt vid gata, skylt som ska synas på långt håll, skyltpelare, stadspelare m.fl. För övriga skyltar, (större än1 kvm) oftast på fasad - utöver den första skylten i samma ansökan lägger man till 10 G per skylt SF 200 G 60 G 40 G

15 15 Skylt mindre eller lika med 1 kvm Om man har flera småskyltar debiteras 5 G per styck utöver den första skylten 20 G Byta av skylt eller ändring av befintlig skylt Utöver detta tillkommer avgift för enkel karta eller fasadritning för lokalisering/redovisning av skyltplats 10 G 4G Tabell 7 Underrättelse/kommunicering, kungörelse, hörande av sakägare m.fl. Avgift för kommunicering = KOF Underrättelse - berörda sak-ägare m.fl. (enl. PBL 8 kap 22 ) Sakägare 1 10 Sakägare fler än 10 Kungörelse KOF 10 G 20 G 40 G + faktisk annonskostnad Kommentar Miljö- och byggnämnden ska bereda berörda sakägare m.fl. tillfälle att yttra sig, enl. PBL 8:22, om åtgärden innebär avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller om åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och inte är kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i områdesbestämmelser.

16 16 Tabell 8 Avgift för avslutning av ärende Avvisning av ärende Avslutning av ärende. 15 G 2 G Kommentar Avslutning av ärende där inte avgift för slutbevis uttagits; kan användas t ex vid rivning. Exempel: För ett normalärende inom detaljplanelagt område för ett bostadshus på 120 m2 blir kostnaden: Administration 5G Planprövning 2G Byggnad 5G Tomts ordnande m.m. 3G Summa: 15 G Bygganmälan(4G+4G+3G= 11G Byggsamråd(8G+3G) 11 G Byggfelsförsäkring 1 G Summa 38 G x6(of)=38x30x6 = kronor Tillkommer planavgift inom PBL-planomr kronor Totalt ca kronor Utanför detaljplanelagt område blir kostnaden för samma bostadshus: Administration 5G beroende på arkiveringsmetod Förbesiktning 3G Lokaliseringsprövning/ Lämplighetsprövning 5G Byggnad 5G Tomts ordnande m.m. 3G Summa: 21G Bygganmälan 11G Byggsamråd 11G Byggfelsförsäkr.1G Summa 44 Gx(OF)=44x30 x 6 = kr Härutöver kommer vid ev strandskyddsdispens ca = kr Totalt ca kr Avgift för kommunicering tillkommer

17 17 Tabell 9 Åtgärdsfaktor för brandfarliga varor (BRF) Avgiftsuttag Grunden för uttag av avgift återfinns i 20 Lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE (SFS 1988:868) och FBE = Förordningen (SFS 1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även kostnader för avsyning. Avgift för tillstånd till hantering av brandfarliga varor = BRF Objekt Tillstånd BRF Anläggning för förvaring i cistern: 1 cistern 150 G 75 G 2 eller flera 270 G 90 G Tillägg för förvaring i lösa behållare/enhet 60 G 30 G Anläggning för hantering (t.ex. bensinstationer och andra försäljningsställen) : 1 cistern 270 G 90 G 2 eller flera cisterner Tillägg för förvaring i lösa behållare/enhet Medgivande om generellt undantag enligt 24 FBE i anslutning till bensinstationer (svetsarbeten m.m.) Nytt tillstånd enligt 35 FBE vid innehavarskifte Mindre komplettering till ett gällande till 420 G 140 G 120 G 40 G 30 G 30 G 20 G 30 G Återkommande tillstånd BRF

18 stånd (ej utökad tid) 18

19 19 Hantering av brandfarliga varor vid mindre lackeringsanläggning 140 G 70 G Avslag 25 G 25 G Kommentarer Speciella och komplicerade ärenden, t.ex. områdestillstånd och transporter i rörledning liksom förhandsbesked, extra besiktning och andra åtgärder som inte redovisas i tabellen kan lämpligen tiddebiteras. Förvaring av klass 3-vätskor (dieselolja, eldningsolja 1) i markförlagda cisterner kräver inte tillstånd enligt LBE.(Lagen om brandfarliga och explosiva varor). Dessa cisterner lyder under förordningen om kemiska produkter (1985:835). Statens Naturvårdsverk har meddelat föreskrifter om skydd mot vattenföroreningar som kan förorsakas av dessa cisterner. Miljö- och byggnämnden är lokal myndighet. Tabell 10 Förslag till plantaxa i kramfors kommun Planavgift ska erläggas av den som har nytta av planen (PBL 11 kap 5 ) Ersättning för planläggning kan uttas genom särskilt planavtal eller planavgift (PLF) PLANAVTAL 1. Mindre planer (planavgift fast pris) Planavtal ska kunna tecknas med enskilda privatpersoner. Planavtal med fast pris finns i två versioner. * I version 1 blir den totala plankostnaden kr för mycket enkla ändringar som berör en till två bostadsfastigheter, ex ändring av bestämmelse eller p g a mindre tillbyggnad, understigande 30% av huvudbyggnad. Minimal utredningsinsats. I avgiften ingår administration av planen. Eventuella konsultkostnader ingår inte i avgiften. Förslag till planavtal se bilaga 1.

20 20 * I version 2 blir den totala plankostnaden kr för ändringar av detaljplan för flera fastigheter. Denna version tillämpas i normalfallet. I avgiften ingår administration av planen. Eventuella konsultkostnader för kompletterande utredningar ingår inte i avgiften. Vill någon upprätta en detaljplan på egen bekostnad genom att anlita konsult skall denne erlägga en avgift för granskning och administration på 5000 kronor. Beställs grundkarta för dessa planer tar kommunen en avgift för framställning av grundkartan enligt taxa, tabell Övriga planer (planavgift på löpande räkning) När det gäller övriga planer beställda av företag/myndigheter, föreningar o dyl. tillämpas planavgift på löpande räkning. Kostnaden debiteras enligt den avgiftssammanställning som redovisas nedan. Generellt timpris på 750 kr uttas för berörda handläggare enligt tabell 13. PLANAVGIFT Framställning av grundkarta genom utdrag ur kartdatabas eller analogt kartmaterial Budget Utfall Enl. timtaxa, tabell 13 Handläggare tim á 750 kr Sa kronor Kopieringskostnad enligt taxa kronor Fastighetsförteckning x 20 kr/fastighet Portokostnad Annonser Hyra samrådslokal m m kronor kronor kronor kronor Summa kr Konsultkostnader som kommunen haft i samband med planläggningen (grund-, el radonundersökning, va-utredning MKB m fl ) betalas fullt ut av beställaren Summa kr

21 21 Total summa kronor Planavgift enligt normaltaxa = PLF (tas ut vid bygglovet ) (Befintliga PBL-planer) Planfaktor PLF Nybyggnad PLF Tillbyggnad PLF Områdesbestämmelser Detaljplan Fastighetsplan (PBL) ) Ändring av annan anläggning än byggnad Planavgift för detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan G x OF x PLF x N3 G= grundbelopp, OF= objektsfaktor, PLF= planavgiftsfaktor, N3= justeringsfaktor. Exempel, bygglovansökan av bostadshus 120 m2 inom PBL-plan. Planavgiften blir (G) 30 x (OF) 6 x (PLF)50 x (N3)0,5 = 4.500kr Kommentarer Vid planändringar eller upphävande av gamla och otidsenliga detaljplaner före 1987 utgår ingen planavgift. Planavgift kan endast tas ut för ärenden som berör PBL-planer. För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende ska OF användas enligt Tabell 1. För tillbyggnad som överstiger 50% av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för nybyggnad. Om fastighetsplanen är upprättad enligt PBL, men underliggande detaljplan är en äldre stads- eller byggnadsplan, kan planavgift uttas endast för fastighetsplanen.

22 22 Planavgift kan inte uttas om bygglov har lämnats enligt PBL 8:11 stycke 3 (ändring i strid mot plan) eller vid tillfälligt lov enligt PBL 8:14 i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). I kostnadsunderlaget för planavgiften ingår enbart arbetsmoment för att upprätta själva planförslaget. Anm. Kommunen tar i vissa fall del av plankostnaden. Det gäller då kommunen har viss nytta av planen Planutredningar Miljö- och byggkontoret kan i vissa fall bistå markägaren, vid förhandsbesked om bygglov för enskild fritidstomt, med en planutredning för ytterligare tomter och en samlad VA-lösning. Kravet på en kostsam detaljplan för en liten grupp tomter ger markägaren negativa signaler mot kommunens policyinriktning att utveckla turismen och öka fritidsboendet. Kostnader för planutredningar för mindre fritidsområden, mindre än 10 tomter och som ej motiverar detaljplan, (tomtskiss, va-förslag och enklare miljöinventering) avtalsregleras med ett fast pris, dock lägst 1500 kr per tomt. Betalning sker mot faktura när planutredningen färdigställts. Tabell 11 Karttaxa Avgift för tillfälligt nyttjande av analog och digital primär/baskarta Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktion med en blandning av skattemedel och avgifter. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål. Den som nyttjar kommunens kartprodukter ska betala avgifter enligt taxa mot faktura efterleverans av det beställda materialet. Nyttjanderättstaxan föreslås variera med utgångspunkt från den nytta beställaren har av informationen. Enskilda privatpersoner som bara använder kartan för privat bruk får betala en lägre ersättning än t ex företag som använder kartan inom sin verksamhet. Även användningsgraden, d v s antalet gånger kartan kommer att användas, regleras i nyttjanderättstaxan. Företag som använder kartan kontinuerligt kan reglera sitt kartanvändande via särskilt avtal.

23 23 Nyttjanderätten erhålls enligt följande beräkning: Nyttjanderättsavgift = G x Ng x A x K x N x I G = grundbelopp i kronor (30) Ng = justeringsfaktor Digital karta Ng = 40 Digital bild Ng = 10 Analog karta 1:400 Ng = 20 Analog karta 1:1000 Ng = 8 Analog karta 1:2000 Ng = 5 Analog karta 1:4000 Ng = 2 Analog karta 1: Ng = 0,08 A = areal i hektar K = kundfaktor Privatpersoner K = 0,1 Företag o dyl K = 1,0 N = nyttjandefaktor Användning högst fem ggr N = 0,2 Obegränsad användning N = 1,0 I = kartinnehåll Innehåll i Informationsande kartan Gränser och 0,30 Fastighetsbeteckning Byggnader 0,15 Vägar, järnvägar 0,15 Adresser 0,05 Höjder och 0,30 Stomnät Övriga detaljer 0.05 Summa 1,00

24 24 Exempel 1. Privatperson som köper karta över 5 ha för begränsad användning. Faktorer Digital karta - Analog karta 1:400 G Ng A i ha Analog karta 1:1000 N 0,2 0,2 0,2 I 1,0 1,0 1,0 Summa 120 kr 60 kr 24 kr Exempel 2 Ant användare K 0,1 0,1 0,1 Faktorer Digital karta - Företag som köper karta över 5 ha för begränsad användning Analog Analog karta karta 1:400 1:1000 G Ng A i ha Ant användare K 1,0 1,0 1,0 N 0,2 0,2 0,2 I 1,0 1,0 1,0 Summa 1200 kr 600 kr 240 kr Tabell 12 Kopieringstaxa m m För kopiering tillämpas lantmäteriets prislista i tillämpliga delar. Papperskopior. Från kopieringsmaskin A4 8:- A3 14:- A2 26:- A1 41:- A0 92:- Moms tillkommer Tidsersättning tillämpas vid förstoring och förminskning

25 25

26 26 Papperskopior i olika format. Från kopieringsmaskin cm Moms tillkommer Kopior på transparent film. Från kopieringsmaskin A4 88:- A3 122:- A2 150:- A1 281:- A0 565:- Moms tillkommer cm Moms tillkommer Utritning på plotter Utskrift från digital registerkarta, AutoKaVy, AutoKa-PC Format Papper Transparent film Helt kartblad fr ekonomiska Inkl moms Inkl moms. kartan på papper A4 20:- (25:-) 40:- (50:-) 100:- + moms A3 36:- (45:-) 70:- (87:50) A2 124:- (155:-) 250:- (312:50) A1 200:- (250:-) 300:- (375:-) Spec (Pk)225:- (281:-) 350:- (437:50) A0 250:- (312:50) 400:- (500:-) Moms tillkommer

27 27 Uttag av DXF-filer, DWG-filer, KF 85 mfl Moms tillkommer till varje särskilt fall 200:-/st För större områden/ ytor sker ersättning efter offert Tabell 13 Tidersättning En generell timersättning på 750 kronor uttas för varje projekthandläggare. Vid timdebitering utgår också ersättning för bilresa om den så erfordras för ärendets beredning enligt för varje tidpunkt gällande avtal för milersättning. I timkostanden ingår alla normala kringkostnader. Tabell 14 Upprättande av nybyggnadskarta m.m. Nybyggnadskartor upprättas genom byggnadsnämndens försorg (PBL 11:2 andra stycket). Nybyggnadskarta krävs om miljö- byggnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Miljö- och byggnämnden anlitar lantmäteriet varvid kostnaden sker enligt lantmäteriets taxa. Tabell 15 Ersättning för utstakning Miljö- och byggnämnden anlitar lantmäteriet varvid kostnaden sker enligt lantmäteriets taxa. Om byggherre genom egen åtgärd ändrat läget för utstakad byggnad, enligt givet bygglov, debiteras sökanden för den extra kostnad som orsakats. Korrigering görs i efterhand i samband med slutavräkning.

28 28 Tabell 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder eller uppdrag Varje kommun kan i övrigt för vissa typer av uppdrag ta ut lämpligt avvägda avgifter. Kommunens självkostnad utgör grunden för ersättningen. Kommunförbundet anger inga beräkningsgrunder. Lämpligen gör kommunen en egen tabell för kostnader avseende nedanstående uppdrag. Exempel på övriga uppdrag Förfrågningar /skriftliga upplysningar Lägeskontroll m.m. Fastighetsförteckning Besiktningar Kommunallagen begränsar kommunernas möjligheter att åta sig uppdrag. Det är också lämpligt att beakta konkurrens och jävsaspekter. För uppdrag som inte innebär myndighetsutövning utgår moms. _ Antagen av Kramfors kommunfullmäktige , 3.

Taxa enligt Plan- och bygglagen

Taxa enligt Plan- och bygglagen Taxa enligt Plan- och bygglagen Diarienummer KS 2009/1346-008 Grundbeloppet G är 43kr. Gäller from 1 januari 2010 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1 mars 2007 20 samt 6 december 2007 293. ADRESS Nämndhuset

Läs mer

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL.

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. 2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2014-01-01 TAXEBESTÄMMELSER

Läs mer

2011-04-12 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m

2011-04-12 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m 2011-04-12 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2011-05-02 Antagen av KF 2011-04-28, 100 INNEHÅLL

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA för Stadsbyggnadsförvaltningen Gäller f o m 2009-01-01 Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 1995-10-18 1210 Fastställd av kommunfullmäktige 1995-12-11 217 Justerad i stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2003 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 440 BYGGAVGIFTER MM FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN avseende avgifter enligt plan- och bygglagen m fl antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Sidan 1 av 35 SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Justeringsfaktor

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) L 6 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 2011-05-02

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) L 6 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 2011-05-02 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) L 6 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 2011-05-02 1. TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för ärenden angående lov och

Läs mer

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60 Tabell 17 Bygglov för skyltar Prövning skall ske som för byggnader Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa.

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. 1 (19) Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. Gäller fr.o.m. 2011-08-01 Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 86 Denna taxa gäller för de delar av miljö- och byggnämndens verksamhet

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2014

Vad kostar bygglovet? 2014 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2014 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. en

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2005-08-29, 159 2008-12-22, 155 Grundbelopp

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2013

Vad kostar bygglovet? 2013 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2013 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 2011-09-23 1(14) PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 Berör avgifter för planer (KS), bygglovshantering (MN) och mätningsverksamhet (SBN). Lila text indikerar justering mot tidigare taxa. Taxan är fastställd i

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2012

Vad kostar bygglovet? 2012 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2012 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 118, att gälla från och med den 1 januari 2006

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 118, att gälla från och med den 1 januari 2006 Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 118, att gälla från och med den 1 januari 2006 2 FÖRORD När plan- och bygglagen trädde ikraft den 1 juli

Läs mer

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan Taxan gäller fr.o.m. den 1 juli 2011 Fastställd

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Kart- och Mättaxa fr.o.m 2011-05-02 Plan- och bygglovtaxa 2011 0 Innehåll Administrativa rutiner... 2 Avgiftsbestämning... 2 Antagande av taxan... 2 Betalning av avgift...

Läs mer

Plan-, mät- och bygglovtaxa

Plan-, mät- och bygglovtaxa STADSBYGGNADSKONTORET 2011-02-09 Dnr SBN 272/2010-04 Plan-, mät- och bygglovtaxa Gäller fr.o.m. 2011-05-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-03-21 Fr.o.m. 2012-07-01 gäller G =425 kronor SBN 2012-05-15

Läs mer

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering.

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering. Antagen av KF 2014-10-27 Gäller fr.o.m. 2014-11-26 TAXA FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för Upprättande, ändring

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa 3 Betalning

Läs mer

Förklaring av Plan- och bygglovtaxa

Förklaring av Plan- och bygglovtaxa Förklaring av Plan- och bygglovtaxa Beslut för gällande plan- och bygglovtaxa fastslogs i kommunfullmäktige 2009-11-09, 101. Enligt beslutet skall avgifterna beräknas enligt Sveriges kommuner och Landstings

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Denna taxa gäller för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m.

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2011-07-01 xx xx Antagen: KF 47/2011 Dnr: 11/KS 159-206 2015 BYGGADSÄMDE TAXA för bygglov, bygganmälan, kartor mätning, strandskyddsdispens m.m. = 44,5

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND 1 FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND - - 2 Innehåll 1 Inledning...4 1.1 Kommunallagen...4 1.2 Plan- och bygglagen...4 2 Taxebestämmelser...5

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 06.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 007-1-17 170 008-01-01 007/570-06 Kf 014-01-7 5 014-03-01 013/866 TAXA FÖR KARTMATERIAL OCH UTSÄTTNING Faktor

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa TAXA 1(21) Miljö- och teknikförvaltningen Byggavdelningen Jessica Fogelberg, Byggadministratör 0171-525 47 jessica.fogelberg@habo.se Plan- och bygglovtaxa Kostnadstäckningen för verksamheterna vara 75

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa 2015-09-24 Bn 409 Bilaga A 1 (34) Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med 1 januari 2016 Fastställd av kommunfullmäktigen den17 november 2015 191 2 (34) Innehållsförteckning

Läs mer

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37)

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37) författningssamling 1 (37) Plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för brandfarliga varor i Svedala kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-09, 81, med ändring 2012-04-16, 79, Gäller från 2014-04-11,

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2015 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) KF 47, 2011-04-26 BN 53, 2011-03-23 Uppdaterad 2011-12-20 efter nytt PBB för 2012 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHET INOM BYGGOMRÅDET FR.O.M. 2005-07-01

TAXA FÖR MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHET INOM BYGGOMRÅDET FR.O.M. 2005-07-01 1 TAXA FÖR MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHET INOM BYGGOMRÅDET FR.O.M. 2005-07-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxebestämmelser 1 Inledande bestämmelser.. 2 Allmänna bestämmelser.. 1. Beräkning

Läs mer

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 SAMHÄLLSSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-06-242015-12-29 1 (9) Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 LUDVIKA KOMMUN 2 (9) Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 3 Kommunallagen... 3 Likställighetsprincipen...

Läs mer

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014 Inklusive kart- och mättaxa foton: www.fotoakuten.se Plan- och bygglovstaxa 2014 Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 8 april 2014 Innehållsförteckning Förord... 3 KAPITEL 1 Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 X Antagen av Tillsynsnämnden 2012-08-22 X Innehåll Inledning 3 Allmänna regler om kommunala avgifter 3 Kommunallagen 3 Självkostnadsprincipen

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller f o m 2011-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Innehållsförteckning

Läs mer

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET 1 Stadsarkitektkontoret Kommunfullmäktiges beslut 2004-06-21 2006-02-13 Rev. A (Kart/mät) 2008-08-01 Rev. B (G-belopp 46) 2010-05-18 Rev. C (G-belopp 47) TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Fr.o.m. 1

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2013

KART- OCH MÄTTAXA 2013 2013-01-02 1(5) KART- OCH MÄTTAXA 2013 Berör avgifter för kart- och mätningstjänster som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 19 november 2012 166 Inledning

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Mät- och karttaxa Fastställd i kommunfullmäktige den 14 april 2011 1 Innehåll Kapitel 1...4 Allmänna regler om kommunala avgifter...4 Kommunallagen...4 Självkostnadsprincipen...4

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 för Bollebygds kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-22 103 INLEDNING Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnads- och miljönämnden att ta ut en avgift i ärenden

Läs mer

1. Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa

1. Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 31 i 1 (25) PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13, 67 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-06-18, 92 Gäller fr o m 2012-07-01 1. Bestämmelser om plan-

Läs mer

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare Dokumentnamn TAXA FÖR PLAN OCH BYGGLOV Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa 2015:261-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Miljö- och byggkontoret Beslutad Giltighetstid 2015-08-24

Läs mer

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa Nuvarande taxa Föreslagen taxa Nybyggnad bostad eller annan byggnad 120 m2 10 784 14 244 Nybyggnad bostad eller annan byggnad 250 m2 13 280 17 805 Komplementbyggnad 50 m2 2 400 3 082 Komplementbyggnad

Läs mer

Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA

Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA Miljö- och bygglovnämnden Mbn 126 Kommunstyrelsen Ks 207 Antagen av kommunfullmäktige Kf 120 2014-06-24 2014-09-01 2014-09-22 1 Innehåll Inledning...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa Senast reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-12-18 289, KS14.523 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Utgångspunkter... 5 1.2 Fastställd genom beslut... 5 1.3 Reviderad... 5 2 Allmänna regler om kommunala

Läs mer

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02 Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet gäller fr.o.m. 2011-05-02 2 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Kommunallagen...3 1.2 Plan- och bygglagen...3 1.3 Miljöbalken...3 2 Taxebestämmelser...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet 1 [10] Kart- och mätenheten 2012-12-30 Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet Gäller från och med 2012-01-01 Antagen av kommunfullmäktige den 2011-12-15 Reviderad

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa [Skriv text] Vi tillämpar Sveriges Kommuner och Landstings förslag till planoch bygglovtaxa från 2011, som är antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2011. Prisbasbeloppet ändras årligen och är 44 000

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5

FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 072.5 TAXA FÖR KOMMUNENS KART- OCH MÄTNINGSTEKNISKA VERKSAMHET FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 10 ATT GÄLLA FR O M 2013-02-01 Bestämmelser om Kart- och

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2014

Plan- och bygglovstaxa 2014 Plan- och bygglovstaxa 2014 1 Gul markering = ändringar www.laholm.se 2 PLAN- OCH BYGGVERKSAMHETEN Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Bygglovsavgifter 2017

Bygglovsavgifter 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2017-01-11 Bygglovsavgifter 2017 Vissa avgifter tillkommer det kostnad för POIT på. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Utanför Liten avvikelse Varsamhet

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011:22 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-27, reviderad 2011-08-29 Gäller fr. o m 2011-05-02 Inledning Avgifterna enligt

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden.

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. 203-0-02 (9) BYGGLOVSTAXA 203 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 9 november 202 66 Inledning Kommunens rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet

Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Opard Ylva Datum 2015-10-02 Diarienummer KSN-2015- Kommunstyrelsen Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Taxor och avgifter 2016. Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Taxor och avgifter 2016. Samhällsbyggnad och offentlig miljö Taxor och avgifter Samhällsbyggnad och offentlig miljö Bilaga 9 till Mål och budget -2018 Innehållsförteckning 1. STADSBYGGNADSNÄMNDEN... 3 1.1 Plan - och Bygglovtaxa... 3 1.1.1 Tabell 1 Objektsfaktorer...

Läs mer

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster STADSBYGGNADSKONTORET Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster Illustration av BAU, Hägerneholms torg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 1(17) Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23.

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Dnr KS 2011/546 2 1. Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts

Läs mer

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Mariestad Töreboda Gullspång Taxan gäller från och med 1 oktober 2010 Antagen med kommunfaktor 0,9 av Kommunfullmäktige i Mariestad Antagen med

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch

Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-10-26 Sida 1(2) Kommunfullmäktige 77 Dnr 2015/00364-206 Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch mättaxa Kommunfullmäktiges beslut 1. Förslag

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med Plantaxa Beslutad av Kommunfullmäktige: 2014-11-24 19/14:2 Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Inledning... 3 Planbesked... 3 Planavgift i avtal eller i samband med bygglov... 3 Beräkning av avgift...

Läs mer

Plan och bygglov- Taxa 2016. Osby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr

Plan och bygglov- Taxa 2016. Osby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr Plan och bygglov- Taxa 2016 Osby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012 Sidan 3 av 148 Ärende 1 Sidan 4 av 148 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 148 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1(7) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planeringsenheten Mätningssektionen TAXA FÖR MÄTNINGSVERKSAMHETEN 2015

LUDVIKA KOMMUN 1(7) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planeringsenheten Mätningssektionen TAXA FÖR MÄTNINGSVERKSAMHETEN 2015 LUDVIKA KOMMUN 1(7) Mätningssektionen TAXA FÖR MÄTNINGSVERKSAMHETEN 2015 LUDVIKA KOMMUN 2(7) Mätningssektionen T A X A 2015 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 TIDERSÄTTNING 3 FASTIGHETSFÖRTECKNINGAR 3 NYBYGGNADSKARTA

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Diarienummer SPN 2011/0067-9 206 81 Bygglovtaxa 82 Plantaxa inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med 2011-07-01

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

Taxa för planering, byggande,

Taxa för planering, byggande, Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-11-24 Grundbeloppet ( G ) för 2015 är 54 enligt beslut i Kommunstyrelsen 2014-11-17 Taxan gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Denna taxa gäller för Miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget

Läs mer

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m.

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-03-29 GÄLLER FRÅN OCH MED 2017-04-01 Örebro kommun Stadsbyggnad orebro.se 2 TAXEBESTÄMMELSER...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Styrdokument, riktlinjer Kontoret för samhällsbyggnad 2014-04-30 Reshne Gadan 08-590 970 00 Väsby Direkt Dnr Fax 08-590 733 37 KS/2014:184 reshne.gadan@upplandsvasby.se Plan- och bygglovtaxa inklusive

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och med 1 januari 2012.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och med 1 januari 2012. Styrdokument, riktlinjer Stadsbyggnadskontoret 2011-10-07 Eva Klermyr 08-590 974 11 Dnr eva.klermyr@upplandsvasby.se BN/2011:388 Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Giltig från och

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN. Ersätter KFS 2008:22 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:38

HÖGANÄS KOMMUN. Ersätter KFS 2008:22 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:38 HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2008:22 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:38 TAXA för planbesked samt för upprättande av planhandlingar och planhandläggning vid framtagande, ändring eller upphävande av detaljplaner

Läs mer

TAXA Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m.fl. Bygglov, mätning, strandskydd m.m.

TAXA Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m.fl. Bygglov, mätning, strandskydd m.m. TAXA Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m.fl. Bygglov, mätning, strandskydd m.m. Antagen av kommunfullmäktige 2016-05-25, 95 Taxan gäller fr o m 2016-07-01 BMN-2016/29

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2017 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Framtagen av Datum 2017-01-01 Innehåll Taxebestämmelser... 2 Inledande bestämmelser... 2 Allmänna bestämmelser... 2 Betalning av avgift... 3 Taxetabeller... 4 A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2011 1 Innehåll Tabell 2...3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta...4 Tabell 24 Avgift för utstakning...5 Tabell 25 Lägeskontroll...7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa. inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa. inklusive kart- och mättaxa Taxa Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 101/2014 att taxan ska gälla för ärenden inkomna från och med den 1 januari 2015, att nuvarande taxa för plan- och

Läs mer

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Styrdokument Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Katrineholms kommuns Författningssamling (KFS nr 4.07) Senast reviderad av

Läs mer

Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-08 25 Taxa för kommunens planverksamhet SUN-2016/43 Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014

Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut Gäller from KF 2013/91 2014-01-01 Taxa inom Plan- och bygglagens område 2014 Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet i Bergs kommun. Avgifterna tas ut med

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2012

Plan- och bygglovstaxa 2012 Plan- och bygglovstaxa 2012 Med mät- och karttaxa Gäller från och med 2012-02-01 Denna taxa gäller för Bygg- och Miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Läs mer

Bilaga KF 51 /12. Kart- och mättaxa

Bilaga KF 51 /12. Kart- och mättaxa 1 Bilaga KF 51 /12 Kart- och mättaxa Denna taxa gäller för tekniska nämndens plan- och bygglovsrelaterade verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge Välkommen till Informationsträff Löddeköpinge 2016-03-17 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

Förslag till ändringar i taxan för bygglovenheten.

Förslag till ändringar i taxan för bygglovenheten. Förslag till ändringar i taxan för bygglovenheten. Nuvarande taxa Det anges inte i tabeller vilka areor som avses Avgiften för rivningslov beräknas endast på bruttoarea, BTA Avslag på en ansökan ger lika

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET PRISLISTA 2013-08-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beräkning av avgift... 3 Exempel... 3 Prislista... 4 Tidersättning... 4 Bygglov... 5 Bygglov inkl startbesked...

Läs mer

Taxa 2017 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den , 219.

Taxa 2017 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den , 219. Taxa 2017 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 219. Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa Taxebestämmelser Nedan angivna bestämmelser

Läs mer

1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 1.2 Tillkommande benämningar av faktorer för beräkning av avgifter AI FPP GI-T IA (%) KPF KVF LAS LK mpbb N NKF NRF RK ORT TNGI UF UKP Adressinformation Flygbild på papper Geografisk informationstyp Informationsandel

Läs mer

TAXA FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

TAXA FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET TAXA FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Gäller fr.o.m. 2010-08-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 3 2 BYGGLOV... 4 2.1

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa. från 1 januari 20178

Plan- och bygglovtaxa. från 1 januari 20178 Plan- och bygglovtaxa från 1 januari 20178 Inklusive Mät- och karttaxa Antagen KF 2017-xx-xx. 1 Tabell 2 Tidersättning I timkostnanden ingår alla normala kringkostnader, utom inklusive kostnader för lokaler

Läs mer