Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen"

Transkript

1 Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden , MBN 194, DNR Fastställd av kommunfullmäktige , KF 195 att gälla från

2 Miljö- och byggnadsnämndens taxa enligt plan- och bygglagen 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för ärenden angående lov och förhandsbesked ärenden föranledda av bygganmälan/rivningsanmälan kommunicering av ärenden ärenden om skyltning enligt lagen och förordningen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltar ärenden enligt lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor godkännande av sakkunnig (funktionskontrollant) enligt förordning (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem tids- eller kostnadskrävande skriftliga upplysningar avgifter för framställning av fotostatkopior, overhead och utdrag ur dataregister avgifter för framställning av mikrokopior av nämndens handlingar annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande bilaga som anger avgiften för olika åtgärder. 2 Allmänna bestämmelser 2.1 Beräkning av avgift Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets diarieföring eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då den åtgärd som avgiften avser är utförd. Om miljö- och byggnadsnämnden finner att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, kan nämnden för visst slag av ärenden eller för särskilt uppdrag besluta om en sådan. Om en åtgärd inte kan hänföras till särskild grupp i bilagan beslutar nämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. Miljö- och byggnadsnämndens befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift enligt andra eller tredje stycket tillkommer även tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning.

3 Timavgiften per timma handläggningstid (gäller arbetstid för stadsarkitekt, bygglovhandläggare, byggnadsinspektör, VVS-inspektör eller andra handläggare) fastställs till 675 kr. 2.2 Ändring av belopp Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalender år (besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex ( totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Avgiftens erläggande Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning när byggnadsnämnden skickat beslutet till denne eller, om särskilt beslut inte fattats i ärendet, när beställd handling levererats eller beställd åtgärd utförts. Vid bygglov tas avgiften ut efter nämndens beslut i bygglovärendet. Vid bygganmälan tas avgiften ut efter nämndens beslut om kontrollplan. Avgift får dock tas ut i förskott. Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovavgift. 2.4 Upplysning om överklagande Miljö- och byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas. Den som vill överklaga ska enligt plan- och bygglagen 13:3 ge in handlingarna till miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. 3 Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m 3.1 Beräkning av avgift Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som miljö- och byggnadsnämnden vidtar i samband med lov- och bygganmälanärenden (t ex avgift för kommunicering, lovprövning, byggsamråd, beslut om kontrollplan, samt utfärdande av slutbevis). 3.2 Avräkning För bygganmälanärenden gäller att om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som ej vidtagits. Detta under förutsättning att bygganmälan fullgjorts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. Om åtgärder avseende bygganmälan, utan sökandens förskyllan, inte utförts i den utsträckning som beslutats ska ingen avgift utgå för de icke utförda åtgärderna. Slutavräkning sker när slutbeviset utfärdas. Om slutlig avgift för byggsamråd och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott erlagd avgift ska avräkning ske senast när slutbeviset överlämnas. Avräkning sker mot beräknad timkostnad för respektive åtgärd.

4 Ränta utgår ej på belopp som återbetalas respektive tilläggdebiteras för tid innan betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen. 3.3 Dröjsmålsränta Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen tills betalning sker. Denna taxa gäller från den 1 februari 2006.

5 Anvisningar för taxans tillämpning. Avgiften för bygganmälan är beroende av om åtgärden medför nyinstallation eller väsentlig ändring av tekniska installationer (vvs, eldstäder mm) och om det är en komplicerad eller enkel konstruktion. Om certifierad kvalitetsansvarig anmäls så reduceras bygganmälansavgiften med 10 %. Avgift för extra samrådsmöte och/eller ändring av kontrollplaner tidsdebiteras. Utom detaljplan avser byggande på landsbygden samt inom område med så kallad samlad bebyggelse. Inom detaljplan avser byggande inom planlagt område i överensstämmande med planens bestämmelser. Planavvikelse avser byggande i strid mot gällande planbestämmelser. För tillkommande byggnader/åtgärder, utöver huvudbeslutet, i samma ansökan reduceras avgifterna för bygglov och bygganmälan med 25 %. Vid åtgärd närmare tomtgräns än 4,5 m tillkommer en avgift på 500 kronor för hörande av granne/grannar. För ärendetyper som inte angivits i bilagan till taxan, ex olika typer av fritidsanläggningar, begravningsplatser mm, tillämpas timkostnadsavgift. Vid tillämpning av taxan för objekt rörande brandfarliga varor gäller att speciella och komplicerade ärenden som ex områdestillstånd och transporter i rörledning liksom förhandsbesked, extra besiktningar och andra åtgärder som inte redovisas i bilagan, tidsredovisas. Planavgifter, nybyggnadskarta, utstakning mm. Vid byggande inom planlagt område och områden som omfattas av områdesbestämmelser tas i vissa fall en planavgift ut (planer fr om 1987). Avgiften varierar för olika planer och avgiften tas ut i samband med beslut om bygglov/bygganmälan. Planavgiften debiteras enligt separat taxa. Vid nybyggnation och större tillbyggnader samt vid byggande i nära anslutning till tomtgräns ställs krav på nybyggnadskarta om åtgärden sker inom planlagt område med kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kostnaden för nybyggnadskarta debiteras enlgt separat taxa. I vissa fall ställs det i samband med bygglov krav på utstakning vid nybyggnation av huvudbyggnad, större tillbyggnader och komplementbyggnader samt vid byggande nära tomtgräns. Då utstakning utförs av kommunen debiteras utstakningen enligt separat taxa.

6 Bilaga till enhetstaxa för byggverksamheten inom miljö- och byggnadsnämnden Nybyggnad av en- och tvåbostadshus samt fritidshus En/tvåbostadshus Fritidshus utom detaljplan utom detaljplan, vid lokaliseringsprövning inom detaljplan planavvikelse Nybyggnad av komplementbyggnad mindre än 100 kvm (garage, carport, förråd mm) utom detaljplan inom detaljplan planavvikelse Nybyggnad av flerbostadshus, byggnad för handel samt industribyggnad (per byggnad, huvudbeslut) utom detaljplan utom detaljplan, vid lokaliseringsprövning inom detaljplan planavvikelse Mindre tillbyggnad mindre än 100 kvm utom detaljplan inom detaljplan planavvikelse Större tillbyggnad större än 100 kvm utom detaljplan inom detaljplan planavvikelse Små prefabricerade byggnader (transf,nätstation samt förråd och skärmtak mindre än 20 kvm) utom detaljplan inom detaljplan planavvikelse Mast (inklusive teknikbodar) Utom detaljplan Inom detaljplan Planavvikelse

7 Enkla oisolerade byggnader typ prefabricerade lagerhallar utan installationer Utom detaljplan Inom detaljplan Planavvikelse Brygganläggningar (större bryggor med plats för mer än 3 båtar) Utom detaljplan Inom detaljplan Planavvikelse Finns förhandsbesked för någon av ovanstående åtgärder reduceras bygglovavgiften med 20% Övriga ärenden Ärendetyp Förhandsbesked inom planlagt område 2500 Förhandsbesked utom planlagt område 5500 Strandskyddsdispens 2700 Negativt förhandsbesked: % av avgift för positivt förhandsbesked beroende av nedlagt arbete Avslag på bygglovsansökan: % av bygglovsavgift beroende av nedlagt arbete. Lov för tillfällig åtgärd 1800 se tekniska åtgärder Lov för tillfällig åtgärd vid planavvikelse 3450 se tekniska åtgärder Förlängning av lov för tillfällig åtgärd Ändring av beviljat lov (nytt beslut) Förnyelse av beviljat lov Fasadändring - större 2300 Fasadändring - mindre 1200 se tekniska åtgärder se tekniska åtgärder Mur, plank ljusanordning, mindre ärenden Skylt (större) som avses synas på långt håll Övriga skyltar (tex fasadskylt) Per skylt utöver den första i samma ansökan Parkering Parkering dagvatten installation 1400 Se tekniska åtgärder Inbyggnad (inglasning av uteplats, balkong) enkelt ärende enkelt ärende vid planavvikelse komplicerat ärende, intyg-brandavskiljning komplicerat ärende, intyg -brandavskiljning vid planavvikelse

8 Ändrad användning av byggnad eller lokal enkelt ärende utan krav på bygganmälan enkelt ärende med krav på bygganmälan komplicerat ärende med krav på kontrollplan Medgivande att tillfälligt använda hiss med ej godkänt intyg 1400 Upplag Eldstad med rökkanal Omfärgning av byggnader Rivningslov/rivningsanmälan Rivningslov Rivningsanmälan enkelt ärende ( tex komplementbyggnad) komplicerat ärende (tex rivn av huvudbyggnad) Marklov som enskilt beslut: Marklov enkelt ärende 1400 komplicerat ärende 2800 Se tekniska åtgärder Se tekniska åtgärder Tekniska åtgärder: Ingrepp i / utförande av bärande konstruktion, brandvägg mm som enskilt ärende komplicerat ärende ärende( med krav på kontrollplan) 3450 Mindre komplicerat ärende (med krav på intyg) 1650 Mindre komplicerat ärende (utan krav på intyg) 1000 Vvs - installation; större, som enskilt ärende 4150 Vvs - installation, mindre (med krav på kontrollplan) 2000 Vvs - installation, mindre (utan krav på kontrollplan) 1000 OVK Avgift för godkännande av sakkunnig enligt lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Ny sakkunnig 3000 Förnyat godkännande 1500 Brandfarlig vara Avgifter för handläggning av brandfarliga varor Anläggning för förvaring i cistern Nytt tillstånd Förnyat tillstånd 1 cistern cisterner cisterner Anläggning för förvaring och försäljning ur cistern 1 cistern cisterner cisterner Tillägg för förvaring i lösa behållare samt hantering gas i skolor och restauranger Medgivande om generellt undantag enligt 24 förordningen om brandfarliga och explosiva varor i anslutning till bensinstationer (svetsning mm)

9 Nytt tillstånd Nytt tillstånd enl 35 förordningen om brandfarliga och explosiva varor -innehavarskifte 900 Förnyat tillstånd Mindre komplettering till gällande tillstånd 1300 Hantering av brandfarliga varor- mindre lackeringsa Avslag Framställning av fotostatkopior, overhead och utdrag ur dataregister Fotostatkopia A4 per styck 4,50 Fotostatkopia A3 per styck 10,00 Förminskning från A3 till A4 per styck 15,00 från A4 till A5 per styck 14,00 Förstoring från A4 till A3 per styck 20,00 från A5 till A4 per styck 12,00 Overhead per styck 30,00 Utdrag ur dataregister beträffande ventilationskontroll Grundavgift 450 kr per post 4,50 Besiktningsprotokoll ventilationskontroll Västerviks kommun 100 st 350,00 Egen logotype 1000 st 5000,00* Egen logotype 3000 st 8000,00* Utan logotype 1000 st 4800,00* * exkl moms och ev fraktkostnad Vid fakturering av kopiekostnader tas ut en minsta avgift ut 100 kronor Framställning av mikrokopior av byggnadsnämndens handlingar Kopior från microfilm-bildkort Mikrofilmskopia A4 per styck 100,00 Mikrofilmskopia A3 per styck 125,00 Mikrofilmskopia A2 per styck 150,00 Mikrofilmskopia A1 per styck 165,00 Mikrofilmskopia A0 per styck 200,00 Digitalisering av mikrofilmskopia (scanning) Grundavgift 100 kr per bild 10,00 Vid fakturering av kopiekostnader tas ut en minsta avgift på 100 kr.

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2015 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan KART- OCH MÄTVERKSAMHETEN Taxan gäller fr.o.m.

Läs mer

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m.

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. 2011-03-24 Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. Godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-24, MBN 50 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02, Kf

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2011 Nr 8 TAXA ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) Antagen av kommunfullmäktige den 7 juli 2011 151 Gäller fr.o.m. 2011-07-08 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:11-206 Plan- och bygglovstaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 77 1 Taxebestämmelser... 2 Tabell 1 Objektsfaktorer... 5 Tabell 2 Tidersättning... 6 Tabell 3 Underrättelse

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Taxa för bygglov m m KFS 084 revision 00 TAXA ANTAGEN: 2011-05-30 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-05-30 ERSÄTTER: - Antagen av kommunfullmäktige i Sala 2011-05-30 Antagen

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa RONNEBY KOMMUN Plan- och bygglovtaxa 2011 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-16, 159 REVIDERAD GENOM BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-29, 82 1 Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 4 Kommunallagen...

Läs mer

Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet

Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet Nummer: 20:2 Blad: (1) Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet A Taxebestämmelser 1 Inledande bestämmelser Denna taxa gäller för ärenden enligt för beslut och åtgärder inom byggnadsnämndens myndighetsutövning

Läs mer

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10

Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart. Dnr BTN11/67. Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 Dnr BTN11/67 Taxa för Bygg- och tekniknämnden: Bygglov, mät och kart Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2012-01-31 10 att gälla från 2012-03-01, dnr BTN 10/67 Dnr BTN11/67 2/30 Innehållsförteckning Taxebestämmelser...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa 1 Bilaga Plan- och bygglovtaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-09-29, 166 N O R R T Ä L J E K O M M U N Innehållsförteckning 2 Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa...

Läs mer

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 29 maj 1995, 38 Antagen av kommunfullmäktige den 4 september 1995, 73 INNEHÅLL Inledning och anvisning för avgiftsberäkning

Läs mer

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50.

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. 1 2 Innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter... 5 Allmänna regler

Läs mer

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 VÄRMDÖ KOMMUN Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bygglovtaxa, reviderad och antagen i kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-26 133 Innehåll Innehåll...2 Bestämmelser om plan- och bygglovstaxa...3 Inledande bestämmelser...3 Beräkning

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2016 Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 309:1 Plan- och bygglovtaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-19 Gäller fr o m 2013-07-01 Allmänna regler om kommunala avgifter Kommunallagen Kommunernas rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa.

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart-, mät och GIS-taxa. Styrdokument, riktlinjer Kontoret för samhällsbyggnad 2014-04-30 Reshne Gadan 08-590 970 00 Väsby Direkt Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2014:229 reshne.gadan@upplandsvasby.se Plan- och bygglovtaxa inklusive

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 19 november 2014 Giltig från den 1 januari 2015 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Bilaga PLAN- OCH BYGGLOVTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Godkänd av miljö och byggnämnden 2011-04-14, 49 Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-31, 46 2 Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts

Läs mer

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,?

2013-05-13. Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? 2013-05-13 Plan- och bygglovtaxa 2014 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2013-??-??,? Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa

Läs mer

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99

Nässjö kommun. Plan- och bygglovtaxa. Inklusive kart- och mättaxa. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Nässjö kommun Plan- och bygglovtaxa Inklusive kart- och mättaxa Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16 99 Innehållsförteckning INLEDNING...1 ALLMÄNNA REGLER OM KOMMUNALA AVGIFTER...1 Kommunallagen...1

Läs mer

TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET

TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET TAXA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET Gäller från och med 2015-04-01 (antagen i kommunfullmäktige 2015-02-26) Grundbelopp från och med 2014-01-01 = 44,40 kronor 2015-01-01 = 44,50 kronor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm Ansvarig Kommunfullmäktige Dokumentnamn Upprättad av Kjell Ekstam, byggnadsinspektör Berörda verksamheter Miljö- och byggenheten Reviderad 2014-09-18 er markerade med en * börjar gälla 2014-10-15 Fastställd

Läs mer

Allt du behöver veta om BYGGLOV

Allt du behöver veta om BYGGLOV Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 GRANSKNING...18 KONTAKTA OSS Har du frågor eller funderingar? NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV?...6 RIVNING & MARKLOV...7

Läs mer