Ledarskap i förändring. Jur.kand. doktorand Karl Dahlstrand Arbetsmiljöhögskolan i samarbete med Unionen chef.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskap i förändring. Jur.kand. doktorand Karl Dahlstrand Arbetsmiljöhögskolan i samarbete med Unionen chef."

Transkript

1 Ledarskap i förändring Jur.kand. doktorand Karl Dahlstrand Arbetsmiljöhögskolan i samarbete med Unionen chef.

2 Olika aspekter på ledarskap. Från det formella chefskapet Bll det abstrakta ledarskapet: 1. Ledarskap som process: Processen innehåller fyra funkboner: 1) Planering, 2) Organisering, 3) Vägledning och 4) Kontroll. SyNar i regel Bll effekbvitet och produkbvitet genom funkbonell och tydlig arbetsledning. Exempel doktorand/professor eller Magnus R Larssons officerare.

3 Olika aspekter på ledarskap. 2. Ledarskap som beteende: Det finns olika ledars'lar, eller, s'lar a) leda. Forskningen har visat ax effekbvt ledarskap inte nödvändigt beror på ledarsbl utan på samspelet mellan ledarsbl och situabon/miljö. ENersom situabonen ständigt förändras kommer samma ledarsbl ax få olika uyall oberoende av ledarens kausala ambiboner. Exempel på faktorer av betydelse: OrganisaBonen, situabonen, miljön/kulturen, ledarens grundvärderingar, personligheten och erfarenhetsbakgrund.

4 Olika aspekter på ledarskap. 3. Ledarskap och roller: Som chef är Du en fokusperson omgiven av förväntningar. Men du har även andra roller. Rollset. Ledarskap är en typ av relabon (ledare/ledda). I en organisabon finns olika möjligheter Bll idenbtetsskapande subjekbfieringsprocesser. Subjektet skapas av organisabonen men subjektet reproducerar också de normer och värderingar som organisabonen står för genom ax överföra dessa idéer Bll nya och gamla medarbetare.

5 Olika aspekter på ledarskap 4. Ledarskap som färdighet: Ledarskap är beteende och beteende är en funkbon av personlighet givet situabonen. AX vara chef är den formella sidan, ledare kan också vara informellt Handlar ledarskap om ax minska människors osäkerhet (och därmed få den egna osäkerheten under kontroll)? Eller förväntas chefen göra räx medan ledaren förväntas göra räx saker? En fråga om trovärdighet

6 Olika aspekter på ledarskap Fort: Vad som betonas inom ledarskapsforskning är ledarskapets ökade komplexitet, kulturella aspekter, dess flerdimensionella karaktär - det situabonsanpassade ledarskapet. Gränserna upplöses. Bilden av ledaren och organisabonen riskerar ax bli suddig. Polyvokal karneval & kollagemetaforer. Ex rekryteringen på hotellet i Gbg. Sociala media/ cybernormer.

7 Olika aspekter på ledarskap Genomgående när ledarskap undersöks, bland såväl medarbetare som bland chefer är värdet av TYDLIGHET. EX tydligt ledarskap är äkta, trovärdigt, synligt och skapar trygghet och förutsägbarhet inom organisabonen. SamBdigt riskerar man ax bli kribserad och när konsensus hotas kan det skapa konflikter. Tydlighet utgår från dig själv. Om ax vara en medveten person.. varumärkeslöne? vetenskaplig reflekbon!

8 Okej, vad kan vi hixa? Låt oss BXa på juridiken som profession: Tydlighet och trovärdighet utgår från dig själv. Om ax vara en medveten agent. T.o.m. i en regelstyrd bransch som juridiken är det personliga nyckeln. Töllborg. Juridik handlar också om skälighet och skönsmässighet utöver reglerna. Wahlgrens data- hot. Inom det vetenskapliga studiet av juridik spelar självreflekbonen en vikbg roll.

9

10

11 RäXsBllämpning handlar således om skälighet och skönsmässighet (omdöme) vid Bllämpningen av regeln. Även mycket tolkning, argumentabon och retorik! Men, vad dexa kokar ner Bll är ax räxsvetenskap Bll stor del handlar om självreflekbon vilket möjliggör medvetenhet om sin egna roll, premisserna och vad som är möjligt, räx, gox m.m. DeXa kan även appliceras i ex ledarskapssammanhang.

12 En ingång: Hart ( ) om primära/sekundära regler

13

14 Olika regeltyper/ledartyper:

15 Reflexivt ledarskap För ax undvika överreglering (?) måste man bemyndiga folk ax lösa olika problem själva. SyNet är ax skapa självreflekbon i organisabonens subsystem för ax öka självreglering och anpassningsförmåga. Formen är proceduriell och kommunikabv, jfr deliberabva beslutsformen för ax förutsäxningslöst omvandla och bilda nyx.

16 Reflexivt ledarskap BeslutssäX: Intresseavvägning. Tidsaspekt: Nu. Adressat/iniBvaBv: Brukare/intressent. = konsensus, svårare kribsera någon man är del av och ansvarig för. Ökar mobvabon. Inte en fråga om VAD som t ex råder utan HUR det bestäms och rärärdigats. Rörelsefriheten ökar och systemets kolonisering av livsvärlden kan förhindras Men: vilka beslutsformer kan kommunikabvt rärärdigas. Den hierarkiska rollstrukturen finns kvar.

17 Reflexivt ledarskap Nackdel: ansvarsutkrävande. Jfr diskrebonär. SammanfaXning: Chef/ kontra ledare/ Ok, men vad är dexa? T ex Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, om medling och förhandling m.m. 15 lägga fram ex mobverat förslag Bll lösning av den fråga som förhandlingen avser. 8 En god och beskedlig domare är bäxre än god lag, ty han kan allbd laga ener lägligheten. Där en ond och oräxvis domare är, där hjälper god lag intet, ty han vränger och gör dem oräx ener six sinne. Olaus Petri ), präst o rikskansler.

18 Ledarskap i förändring 7,5 hp. Kursens övergripande sy0e: Utbildningen synar Bll ax deltagarna ska utveckla en grundläggande teorebsk och prakbsk handlingskunskap om människans och ledarskapets villkor i ex föränderligt arbetsliv och förutsäxningar för ax kunna påverka dessa villkor. Kursen tar sin utgångspunkt i aktuell forskning om förändrade samhällsförhållanden med exempel ubfrån normer, teknik, samverkan och teorebska analysverktyg, som relateras Bll deltagarnas ledarskapsuppdrag. Undervisningsspråk är svenska. * Kursen är uppbyggd ener fem (5) moment som rör olika teman av betydelse för ledarskapets förändrade villkor och förändringsprocessers betydelse för ledarskapet och chefers arbetssituabon.

19 Moment 1 Samverkan och revir och behandlar samverkans- processer och organisatoriska revir. Förmågan ax samverka eller verka Bllsammans är avgörande för varje organisabon. Förhoppningsvis följer även samverkan någon form av idé om dess syne, mål, och deltagare. Men dagens organisaboner är komplexa system där medarbetares förmåga ax tänka och agera självständigt är avgörande. DärBll har vi dexa med våra revirbehov och flockbeteende. Fil. dr. Susanna Johansson inleder kursen med sin frukosyöreläsning den 27:e okt under Bteln: Samverkan på go) och ont om ledarskapets betydelse.

20 Moment 2 Dynamiska system och förföriska metaforer och behandlar förändringsprocesser av digital, social och språklig art. Dynamiska system synar på föränderliga förhållanden som bl.a. är länkat Bll användningen av digital teknik. Inom ledarskapsforskning talar man om "den omvända hierarkin" som idag betyder ax anställda och kunder har en annan typ av kontroll, ansvar och makt över på chefer och ledare än Bdigare. EX trivialt exempel: dagens chefer kan inte se ut som en grosshandlare eller vara en arbetsnarkoman utan privatliv. DeXa är något man kan koppla Bll fenomen som fildelning, social media, m.m. som möjliggör en transparens och möjlighet för kunder och medarbetare ax påverka olika processer. Förföriska metaforer synar Bll språkets betydelse för ledarskap. Inom ledarskap handlar det mycket om myter, tolkning, (företags)kultur, (organisabons)idenbtet, normer etc. för ax få med sig medarbetare på det ledningen vill. Det gäller naturligtvis även förståelse av ex företags regler och värden, vilket möjliggör analogier med juridiken. Fil.dr. Stefan Larsson och Marcin de Kaminski håller i momentets frukosyöreläsningen den 8:e dec i Malmö under rubriken Internet, digitala flöden och arbetets nya förutsä)ningar.

21 Moment 3 Arbetsmiljö, lärande och ledarskapets hjältemyter. Utgångspunkten är ax chefer och ledare verkar i en utsax riskmiljö med krav och förväntningar från olika håll och från olika aktörer. Men en chef eller ledare som befinner sig i en situabon där stressen och motstående krav och förväntningar tagit överhanden och förvandlats från utmaningar Bll något destrukbvt blir en dålig chef och ledare. Momentet berör de psykologiska faktorerna kring ledarskapet i dagens samhälle med fokus på chefers och ledares behov och lärande. Momentets frukosyöreläsning den 2:e februari 2012 hålls av fil.dr. Magnus R Larsson som kommer ax föreläsa under rubriken E'skt ledarskap under hög stress - Några reflek'oner från militärpsykologin.

22 Moment 4 öppenhet och ur eb Ledning och styrning ska inte bara resultera i de produkter och tjänster som verksamheten kretar kring utan organisabonen ska också leva upp Bll dagens höga krav på ax synas, ebk, miljö, jämställdhet och förhålla sig Bll olika förändrade villkor på marknaden. För kreabvitet och anpassningsförmåga Bll förändrade villkor krävs öppenhet och lagomrevir inom organisabonen. Momentets frukosyöreläsning hålls den 19:e mars 2012 på Grand hotell i Lund av fil.dr. Farida Rasulzada som forskar kring krea'vitet och lön- samhet i företagsvärlden.

23 Moment 5 Tydlighet, från formellt abstrakt ledarskap Kursens avslutande moment synar Bll ax å ena sidan sammanföra de Bdigare momentens tema och sambdigt relatera ledarskap Bll en regelaspekt. Genom ax låna av räxsvetenskaplig teori kan man få insikter om betydelsen av ax reflektera och själreferera för ax nå trovärdighet och tydlighet. Utgångspunkten är ax bristen på tydlighet är den kribken som ona drabbar chefer och ledare och det är den kribken som upplevs som mest problemabsk. Utmaningen är ax även i ex komplext och föränderligt klimat kunna ge stöd och förutsägbarhet som chef eller ledare. Kursens avslutande frukost föreläsning kommer därför ax hållas av kursföreståndaren jur. kand. och doktorand Karl Dahlstrand och ge möjlighet Bll en övergripande perspekbv. FrukosYöreläsningen hålls den 4:e april 2012 i Lund och temat är Göra saker rä) eller göra rä) saker.

24 Grupphandledning Examina5on: ExaminaBon sker individuellt genom skrinlig hemtentamen med utgångspunkt i den egna verksamheten. Formerna för examinabonen kommer deltagarna ax bli informerade om vid det femte och sista momentet. En examinabonsguide kommer också ax läggas ut på Luvit. Kursföreståndaren kommer också ax vid behov vägleda deltagarna och erbjuda handledning. Inlämning sker den 20:e april och resultatet kommer meddelas den 30:e april. Finns det intresse kommer ex avslutande seminarium ax hållas där kursdeltagare och medverkande föreläsare bjuds in Bll en gemensam avslutning.

25

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

Man kan inte matas med kompetensutveckling

Man kan inte matas med kompetensutveckling Man kan inte matas med kompetensutveckling En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda förutsättningar för lärande på Helsingborg Stad Författare: Amanda Johansen PEDK21: C-uppsats, 15 hp

Läs mer

Ledarskap och Kommunikation

Ledarskap och Kommunikation Ledarskap och Kommunikation Strategiskt och kommunikativt ledarskap i en organisationskultur med unga medarbetare En fallstudie på en telemarketingavdelning Linda Nordén Sociologiska institutionen Medie-

Läs mer

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar SSM - Sensible Smart Management om sunt förnuft i chefskapet. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare HeadCom personal utvecklar Copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

Ledarskap i hälso- och sjukvården

Ledarskap i hälso- och sjukvården Ledarskap i hälso- och sjukvården Mementor Ledarskap AB Margareta Palmberg 1 Innehållsförteckning: Ledarskap i hälso- och sjukvården Tillbakablick 3 Svensk forskning 4 Multiprofessionella organisationer

Läs mer

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Linnea Edman Maria Marcusson Handledare: Joseph

Läs mer

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Är Polisen en lärande organisation?

Är Polisen en lärande organisation? Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:6 Är Polisen en lärande organisation? En intervjustudie om polisens ledningsstruktur Swedish Police Ann-Christine Andersson Arntén Kommunikation Ledarskap

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Ledarskapsutbildning till vilken nytta?

Ledarskapsutbildning till vilken nytta? Ledarskapsutbildning till vilken nytta? En studie om chefers försök att tillämpa det som förmedlats under en ledarskapsutbildning Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Natalie Engström

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership.

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership. Sofie Ihlberg Ledarskap - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap Leadership - A study on experienced attitudes and experiences about male and female

Läs mer

Ur djupet från Linnéuniversitetet i Växjö.

Ur djupet från Linnéuniversitetet i Växjö. LINNÉUNIVERSITETET Växjö Institutionen för socialt arbete C-uppsats 15 hp Socialpsykologi III, (61-90) hp. ISD300 Vårterminen 2012 Ur djupet från Linnéuniversitetet i Växjö. En socialpsykologisk studie

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Bra respektive dåliga ledaregenskaper utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv Sara Nilsson Handledare: Anna-Lena Erixon PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 hp 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer