Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers."

Transkript

1 Plats och tid Pelles lusthus, måndagen den 9 december 2013, kl Mötet ajournerades kl Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. Ersättare Håkan Ödling (S) Thorsten Dormann (FP) Marie Karlsson (M) Övriga deltagare Deltagare under respektive informations- och beslutsärende Underskrifter Sekreterare... Kerstin Frimodig Paragrafer Ordförande... Gunilla Nordén Justerande... Adéle Bergentoft ANSLAG/BEVIS Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Sammanträdesdatum Sista dag för överklagande Anslag uppsatt den Datum för anslags nedtagande Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad Underskrift... Kerstin Frimodig

2 MN 106 Ändring av dagordningen På förslag av ordföranden godkänner nämnden att lägga till beslutsärendena Yttrande över revisionsrapport: Övergripande granskning av intern kontroll, Föreläggande med vite att lämna in åtgärdsplan och storstäda på vårdboenden på FÅFÄNGANS VÄG 7, fastigheten SAMARITEN 1 och Föreläggande med vite att utföra åtgärder på vårdboenden på FÅFÄNGANS VÄG 7, fastigheten SAMARITEN 1 som ärende 6,7 och 8 på dagordningen samt att lägga till informationsärendet Information om provtagningar av grundvatten i Larslundsmalmen som ärende 3.

3 MN 107 Dnr MN 13/3 Informationsärenden 1 Information om verksamhetsbeslut av större vikt Per Berggren 2 Lägesrapport angående revidering av styrdokument Per Berggren och Kristina Dellrud 3 Information om provtagningar av grundvatten i Larslundsmalmen Kristina Dellrud

4 MN 108 Dnr MN 13/6 Redovisning av rutiner för hur delegationsbeslut hanteras och återrapporteras Den 13 maj 2013 fick Samhällsbyggnad i uppdrag av att redovisa rutiner för hantering och återrapportering av delegationsbeslut. Redovisningen är en del av s internkontroll. Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S). Tommy Carlsson och Per Berggren föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. Ytterligare inlägg i ärendet görs av Thorsten Dormann (FP). beslutar att godkänna redovisningen, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad Beslut till: Akten

5 MN 109 Dnr MN 13/2 Månadsrapport med redovisning av serviceundersökning 2013, NKI En ekonomisk uppföljning till och med oktober 2013, med prognos för hela 2013, har tagits fram av Beställarkontoret. Prognosen visar ett ekonomiskt överskott på cirka 1,5 miljoner kronor för En serviceundersökning för s verksamheter har under året genomförts av Stockholm Business Alliance (SBA). Undersökningen visar på förbättringsområden för verksamheten som har kopplingar till den ekonomiska prognosen för Undersökningen redovisas muntligt på nämndsammanträdet. Den allvarliga bristen på personal på Miljöenheten, främst inspektörer, får till följd att den kontroll/ tillsyn för vilken intäkter/avgifter inkommit upplevs som bristfällig vilket även framgår av serviceundersökningen, samtidigt som nämnden redovisar ett betydande ekonomiskt överskott. Tommy Carlsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden och redogör för månadsrapporten t o m november som delats ut vid sammanträdet Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S), Martina Hallström (C), Marie Karlsson (M), Thorsten Dormann (FP), Staffan Folke (V) och Adéle Bergentoft (M). Mötet ajourneras kl På förslag av ordföranden godkänner nämnden att lägga till följande ändringar i framskrivet förslag; att i paragrafens brödtext lägga till den allvarliga bristen på personal på Miljöenheten, främst inspektörer, får till följd att den kontroll/ tillsyn för vilken intäkter/avgifter inkommit upplevs som bristfällig vilket även framgår av serviceundersökningen, samtidigt som nämnden redovisar ett betydande ekonomiskt överskott. att i första att-satsen i förslaget till beslut ändra till att godkänna den ekonomiska redovisningen t o m november,

6 MN 109 Dnr MN 13/2 att i den andra att-satsen i förslaget till beslut ändra till godkänna dagens redovisning av serviceundersökningen 2013 samt att lägga till följande att-sats att hemställa att kommunstyrelsen tillser att det finns tillräckliga personalresurser inom Miljö- och Livsmedelsenheterna för att kunna utföra s beställning. beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med november 2013, att godkänna dagens redovisning av serviceundersökningen 2013 samt att hemställa att kommunstyrelsen tillser att det finns tillräckliga personalresurser inom Miljö- och Livsmedelsenheterna för att kunna utföra s beställning. Beslut till: Akten Kommunstyrelsen

7 MN 110 Dnr MN 13/30 Sammanträdesdagar år 2014 Kommunledningskansliet har lagt fram förslag på sammanträdesdagar för samtliga nämnder. För föreslås sammanträdesdagar för år 2014 enligt nedan. Samtliga av nämndens sammanträden sker i Stadshusets B-sal kl.13.30, om inte annat anges på kallelsen. Gruppmöten från 12.30, S, V och MP-grupp i B-salen. M, C, FP och KDgrupp i Avsikten, om inte annat anges på kallelsen. 3 februari 25 augusti 17 mars 22 september 5 maj 3 november 9 juni 8 december beslutar att fastställa s sammanträdesdagar för år 2014, enligt ovan. Beslut till: Samhällsbyggnad Maria Hamnevik Kommunikation Information Vaktmästeri Akten

8 MN 111 Dnr MN 13/32 Kontrollplan för livsmedel och animaliska biprodukter 2014 Livsmedelsenheten på Samhällsbyggnad har upprättat en kontrollplan för Kontrollplanen beskriver hur den planerade livsmedelskontrollen ska genomföras under Kontrollen av animaliska biprodukter är ett nytt kontrollområde för Animaliska biprodukter ses som ett livsmedel och införlivas därför i kontrollplanen för övriga livsmedel. Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C) och Gunilla Nordén (S) Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. Ytterligare inlägg i ärendet görs av Adéle Bergentoft (M). På förslag av ordföranden godkänner nämnden att i framskrivet förslag lägga till följande ändring; att i stycke 4.3 i Kontrollplan för livsmedel och animaliska biprodukter 2014 under funktioner inom kommunen som är involverade i kontrollen lägga till s ledamöter. beslutar att med ovanstående ändringar anta förslaget till Kontrollplan för livsmedel inklusive animaliska biprodukter för 2014, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad Beslut till: Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten Akten

9 MN 112 Dnr MN 13/31 Tillsynsplan för folköl, tobak och receptfria läkemedel 2014 Livsmedelsenheten på Samhällsbyggnad har upprättat en tillsynsplan för Tillsynsplanen beskriver hur den planerade tillsynen av folköl, tobak och receptfria läkemedel ska genomföras under Under 2014 planeras det att genomföras 80 st tillsynsinsatser. Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S). På förslag av ordföranden godkänner nämnden att i framskrivet förslag lägga till följande ändring; att i stycke 5.3 i Tillsynsplan för folköl, tobak och receptfria läkemedel 2014 under funktioner inom kommunen som är involverade i kontrollen lägga till s ledamöter. beslutar att med ovanstående ändringar anta tillsynsplanen för försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 2014, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad Beslut till: Samhällsbyggnad, Livsmedelsenheten Akten

10 MN 113 Dnr Föreläggande med vite att lämna in åtgärdsplan och storstäda på vårdboenden på FÅFÄNGANS VÄG 7, fastigheten SAMARITEN En konsultfirma har efter föreläggande från utfört en undersökning av inomhusmiljön på Arken och Hållets boenden och kommit fram till att omfattande åtgärder behöver utföras. Det finns bland annat i lokalerna en pågående fuktskada där tillskjutande markfukt brutit ner mjukgörare i mattor och limmer. I rum med uteplats finns fuktproblem på grund av vatten som tränger in under tröskeln då marknivån utanför är för hög. Till de utgrävda utrymmen under lokalerna rinner vatten in utifrån. Luften där bedöms vara förorenad av lukt och partiklar som t.ex. mögelsporer och det är relativt stort läckage av luft mellan utgrävda utrymmen och ovanliggande lokaler. Dammanalys inomhus visade på extremt hög dammbeläggningsgrad vilket kan påverka inneluftkvaliteten. En kemisk analys av spackel- och betongprover tyder på att nedbrytning av lim och mjukgörare skett pga förekomst/tidigare förekomst av fukt, troligtvis en gammal skada. En enkätundersökning bland personalen har påvisat kraftig frekvens av klagomål på instängd, dålig och torr luft och man framför också starka klagomål på framför allt varierande och låg rumstemperatur, damm och smuts. Då det är en känslig grupp boende i dessa lokaler är evakuering nödvändig för att kunna åtgärda problemen. För att säkerställa att problemen åtgärdas bedömer att en tidssatt åtgärdsplan ska lämnas in. Lagstöd Enligt 2 kap 2 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Enligt 3 samma kapitel ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall

11 MN 113 Dnr vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 26 kap. 9 miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden som behövs. Enligt 14 samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite. Enligt 19 samma kapitel ska den som bedriver verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten. Enligt 21 samma kapitel får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Enligt 22 samma kapitel är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. Motivering Enligt miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Verksamhetsutövare är även, vid misstanke om olägenhet, skyldig att undersöka de aktuella förhållandena och därefter vidta nödvändiga åtgärder. Av den utredning av inomhusmiljön som utförts har det framkommit att omfattande åtgärder behöver utföras för att komma till rätta med de problem som finns.

12 MN 113 Dnr För att kunna utföra dessa åtgärder behöver de boende evakueras och då de är en känslig grupp som dementa och äldre är detta svårt. De synpunkter och den riskanalys som lämnats in visar att om de enklare åtgärderna utförs nu bör de förbättra situationen och ge en acceptabel miljö i avvaktan på att mer omfattande åtgärder kan vidtas. Dock får arbetet inte stanna upp utan bedömer att särskilt de pågående fuktskadorna måste åtgärdas så snart som möjligt. Enligt miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. För att säkerställa arbetet med att åtgärda problemen med lokalerna bedömer miljönämnden att en tidsatt åtgärdsplan för de föreslagna åtgärderna som framkommit i utredning daterad samt utlåtande daterat ska lämnas in till senast den 1 april För att förbättra den nuvarande situationen och fram tills åtgärderna kan utföras ska även de föreslagna enklare åtgärderna utföras innan 1 februari 2014 och en skriftlig redovisning lämnas in som visar vad som har utförts senast den 1 mars 2014 De enklare åtgärderna är att ventilationen ska vara i konstant drift, rengöring av kanaler, genomgång/byte av filter och övriga åtgärdspunkter enligt konsultutlåtande, tätning av rörgenomföringar i krypgrund samt lokalerna ska storstädas. Värmen i de boendes lägenheter ska även säkerställas. Anna Jonsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden och redogör för tjänsteskrivelsen som delats ut vid sammanträdet. Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Staffan Folke (V), Gunilla Nordén (S) och Håkan Ödling (S).

13 MN 113 Dnr beslutar att Nyköpings kommun, Division Social omsorg med organisationsnummer senast den 1 april 2014 ska lämna in en tidsatt åtgärdsplan för de föreslagna åtgärderna som framkommit i utredning daterad samt utlåtande daterat till. att beslutet ska förenas med ett vite på kr som kan dömas ut om beslutet inte verkställs, att Nyköpings kommun, Division Social omsorg med organisationsnummer senast den 1 mars 2014 ska storstäda lokalerna i Arkens och Hållets boenden och att beslutet ska förenas med ett vite på kr som kan dömas ut om beslutet inte verkställs. Beslut till: Nyköpings kommun, Division Social omsorg ( med bilagor) Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, kommunfastigheter Landstinget Sörmland, FM-enheten, Nyköping Kommunstyrelsen Akten Bilaga Hur man överklagar Delgivningskvitto

14 MN 114 Dnr Föreläggande med vite att utföra åtgärder på vårdboenden på FÅFÄNGANS VÄG 7, fastigheten SAMARITEN 1 En konsultfirma har efter föreläggande från utfört en undersökning av inomhusmiljön på Arken och Hållets boenden och kommit fram till att omfattande åtgärder behöver utföras. Det finns bland annat i lokalerna en pågående fuktskada där tillskjutande markfukt brutit ner mjukgörare i mattor och limmer. I rum med uteplats finns fuktproblem på grund av vatten som tränger in under tröskeln då marknivån utanför är för hög. Till de utgrävda utrymmen under lokalerna rinner vatten in utifrån. Luften där bedöms vara förorenad av lukt och partiklar som t.ex. mögelsporer och det är relativt stort läckage av luft mellan utgrävda utrymmen och ovanliggande lokaler. Dammanalys inomhus visade på extremt hög dammbeläggningsgrad vilket kan påverka inneluftkvaliteten. En kemisk analys av spackel- och betongprover tyder på att nedbrytning av lim och mjukgörare skett pga förekomst/tidigare förekomst av fukt, troligtvis en gammal skada. En enkätundersökning bland personalen har påvisat kraftig frekvens av klagomål på instängd, dålig och torr luft och man framför också starka klagomål på framför allt varierande och låg rumstemperatur, damm och smuts. Då det är en känslig grupp boende i dessa lokaler är evakuering nödvändig för att kunna åtgärda problemen. För att säkerställa att problemen åtgärdas bedömer att en tidssatt åtgärdsplan ska lämnas in. Lagstöd Enligt 2 kap 2 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Enligt 3 samma kapitel ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall

15 MN 114 Dnr vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 26 kap. 9 miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden som behövs. Enligt 14 samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite. Enligt 19 samma kapitel ska den som bedriver verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten. Enligt 21 samma kapitel får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Enligt 22 samma kapitel är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. Motivering Enligt miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Verksamhetsutövare är även, vid misstanke om olägenhet, skyldig att undersöka de aktuella förhållandena och därefter vidta nödvändiga åtgärder. Av den utredning av inomhusmiljön som utförts har det framkommit att omfattande åtgärder behöver utföras för att komma till rätta med de problem som finns.

16 MN 114 Dnr För att kunna utföra dessa åtgärder behöver de boende evakueras och då de är en känslig grupp som dementa och äldre är detta svårt. De synpunkter och den riskanalys som lämnats in visar att om de enklare åtgärderna utförs nu bör de förbättra situationen och ge en acceptabel miljö i avvaktan på att mer omfattande åtgärder kan vidtas. Dock får arbetet inte stanna upp utan miljönämnden bedömer att särskilt de pågående fuktskadorna måste åtgärdas så snart som möjligt. Enligt miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. För att säkerställa arbetet med att åtgärda problemen med lokalerna bedömer att en tidsatt åtgärdsplan för de föreslagna åtgärderna som framkommit i utredning daterad samt utlåtande daterat ska lämnas in till senast den 1 april För att förbättra den nuvarande situationen och fram tills åtgärderna kan utföras ska även de föreslagna enklare åtgärderna utföras innan 1 februari 2014 och en skriftlig redovisning lämnas in som visar vad som har utförts senast den 1mars De enklare åtgärderna är att ventilationen ska vara i konstant drift, rengöring av kanaler, genomgång/byte av filter och övriga åtgärdspunkter enligt konsultutlåtande, tätning av rörgenomföringar i krypgrund samt lokalerna ska storstädas. Värmen i de boendes lägenheter ska även säkerställas. Anna Jonsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden och redogör för tjänsteskrivelsen som delats ut vid sammanträdet. Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Staffan Folke (V), Gunilla Nordén (S) och Håkan Ödling (S).

17 MN 114 Dnr beslutar att Landstinget Sörmland, FM-enheten med organisationsnummer ska utföra de föreslagna enklare åtgärderna innan 1 februari 2014 och senast den 1 april 2014 lämna in en skriftlig redovisning till som visar vad som har utförts. De enklare åtgärderna är att ventilationen ska vara i konstant drift, rengöring av ventilationskanaler, genomgång/byte av filter och övriga åtgärdspunkter enligt konsultutlåtande, tätning av rörgenomföringar i krypgrund. Värmen i de boendes lägenheter ska även säkertällas, samt att beslutet ska förenas med ett vite på kr som kan dömas ut om beslutet inte verkställs. Beslut till: Landstinget Sörmland, FM-enheten, Nyköping (med bilagor) Nyköpings kommun, Division Social omsorg Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, kommunfastigheter Kommunstyrelsen Akten Bilaga Hur man överklagar Delgivningskvitto

18 MN 115 Dnr MN 13/5 Yttrande över revisionsrapport: Övergripande granskning av intern kontroll Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en övergripande granskning av intern kontroll i Nyköpings kommun. Uppdraget har genomförts genom granskning av internkontrollplaner och hur aktiviteterna i planen har genomförts och rapporterats. Iakttagelser och bedömning Den sammanfattande bedömningen är att arbetet med internkontrollen behöver utvecklas. Det finns flera brister. T.ex. De moment som omfattas av internkontrollen är inte alltid motiverade. Internkontrollplanen för 2012 saknade dokumentationen av väsentlighet och riskbedömning. Kontroll av rutiner för delegationsbeslut är inte genomförd Rapportering till revisorerna har inte skett så som reglementet föreskriver. Tommy Carlsson föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden redogör för revisionsrapport med tillhörande tjänsteskrivelse och yttrande som delats ut vid sammanträdet. På grund av ett administrativt misstag diariefördes inte rapporten hos förrän i november Adéle Bergentoft (M) och Martina Hallström (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till s nästa sammanträde 3 februari Inlägg i ärendet av Staffan Folke (V). På förslag av ordföranden godkänner nämnden att bifalla Adéle Bergentofts (M) och Martina Hallströms (C) yrkande om bordläggning. beslutar att bordlägga ärendet. Beslut till: Akten

19 MN 116 Dnr MN 13/18 Isprojekt 2013 Livsmedelsenheten har på uppdrag av under 2013 genomfört isprovtagning i 10 stycken verksamheter. Resultatet av denna provtagning redovisas i bifogad rapport. Inlägg i ärendet görs av Thorsten Dormann (FP). Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. beslutar att godkänna livsmedelsenhetens rapport från isprojekt 2013 (bilaga till tjänsteskrivelse daterad ), samt att lägga den till handlingarna. Beslut till: Akten

20 MN 117 Dnr MN 13/18 Livsmedelskontroll i pizzerior 2013 Livsmedelsenheten har på uppdrag av under 2013 genomfört tillsyn av 18 pizzerior. Resultatet från denna tillsyn redovisas i bifogad rapport. Inlägg i ärendet görs av Martina Hallström (C), Håkan Ödling (S), Gunilla Nordén (S), Staffan Folke (V), Thorsten Dormann (FP) och Marie Karlsson (M). Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. beslutar att godkänna livsmedelsenhetens rapport från projektet Livsmedelskontroll i pizzerior 2013 (bilaga till tjänsteskrivelse daterad ), samt att lägga den till handlingarna. Beslut till: Akten

21 MN 118 Dnr MN 13/8 Redovisning av tillsynsprojekt betongindustri 2013 Miljöenheten har på uppdrag av under 2013 genomfört tillsyn på 3 verksamheter inom branschen betongindustrier. Resultatet från denna tillsyn redovisas i bifogad rapport. Bo Gustaver föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. Inlägg i ärendet av Thorsten Dormann (FP) och Gunilla Nordén (S). beslutar att godkänna miljöenhetens rapport från tillsynsprojekt betongindustrier 2013 (bilaga till tjänsteskrivelse daterad ), samt att lägga den till handlingarna. Beslut till: Akten

22 MN 119 Dnr Upphävande av miljönämndens beslut föreläggande med vite gällande dricksvattenanläggning på XX fattade ett beslut om föreläggande med vite den 4 november Den 4 november 2013 inkom XX med registreringsanmälan för hela sin verksamhet vilket innebar att föreläggandet följts. Samhällsbyggnads interna postgång innebar i det här fallet att trots att registreringsblankett inkom på förmiddagen den 4 november inte nådde fram innan miljönämndens sammanträde kl Inlägg i ärendet görs av Gunilla Nordén (S). Kristina Dellrud föredrar ärendet vid behandlingen i nämnden. beslutar att upphäva tidigare meddelat beslut om föreläggande med vite gällande dricksvattenanläggning på XX MN samt att beslutet ska gälla även om det överklagas. Beslut till: XX Akten Bilaga: Hur man överklagar Delgivningskvitto

23 MN 120 Dnr MN 13/1 Anmälningsärenden Nr Från Innehåll Dnr 1 Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Dom gällande s överklagan av länsstyrelsens beslut att upphäva s beslut att förelägga AB Svenska Shell att inkomma med förslag till miljöteknisk utredning för fastigheten VÄSTER 1:42. Överklagan avslås Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen 3 Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen 4 Länsstyrelsen i Södermanlands län 5 Länsstyrelsen i Södermanlands län Dom förpliktigande Nyköpings kommun, Division Social Omsorg, att till staten utge vite om kronor då de inte uppfyllt punkt i föreläggande gällande gruppboende Skolvägen 44. Dom förpliktigande Nyköpings kommun, Division Social Omsorg, att till staten utge vite om kronor då de inte uppfyllt punkt i föreläggande gällande gruppboende Skolvägen 44. Beslut gällande överklagan av s beslut om avslag på ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall; NÄS XX. Överklagan avslås. Beslut gällande överklagan av s beslut om avloppsanordning; NYBBLE XX. Överklagan avslås LJ Överklagan av s beslut gällande avloppsanläggningen, XX 7 TL Överklagan av s beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning

24 MN 120 Dnr MN 13/1 Inlägg i några av ärendena görs av Martina Hallström (C), Staffan Folke (V) och Gunilla Nordén (S). Bo Gustaver föredrar ett av dessa vid behandlingen i nämnden. beslutar att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna.

25 MN 121 Dnr MN 13/4 Delegationsärenden Med stöd av s delegationsordning, antagen , har beslut fattats enligt förteckning: Delegationsbeslut Löpnr DB Inlägg i några av ärendena görs av Adéle Bergentoft (M), Gunilla Nordén (S), Thorsten Dormann (FP) och Staffan Folke (V). Kristina Dellrud, Per Berggren och Anna Jonsson föredrar dessa ärenden vid behandlingen i nämnden. beslutar att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. Bilaga Delegationslista MN 121

26 MN 122 Övrigt Martina Hallström ställer en fråga om breddning vid mindre reningsverk i byarna som besvaras av Per Berggren. Gunilla Nordén (S) framför nämndens tack till Adéle Bergentoft (M) som avgår som nämndens 2:e vice ordförande och önskar samtidigt nämndens ledamöter och ersättare en god jul och ett gott nytt år. Adéle Bergentoft önskar på nämndens vägnar Gunilla Nordén (S) en god jul och ett gott nytt år.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Lina Strömstedt (MP), ordf Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C)

Lina Strömstedt (MP), ordf Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Plats och tid MÅNDAGEN DEN 4 FEBRUARI 2013 Kl. 13.30-15:30 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Lina Strömstedt (MP), ordf Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e v ordf

Läs mer

Lina Strömstedt (MP), ordf Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Marie Karlsson (M) tj ers

Lina Strömstedt (MP), ordf Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Marie Karlsson (M) tj ers Plats och tid MÅNDAGEN DEN 18 mars 2013 Kl. 13.30-14:30 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Lina Strömstedt (MP), ordf Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e v ordf Staffan

Läs mer

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00 Paragrafer 44-54 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers Marie Karlsson (M) tj ers

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers Marie Karlsson (M) tj ers Plats och tid Stadshuset Sal B, måndagen den 3 november 2014 kl 13.30-14.40 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj

Läs mer

Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 23-29 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 60 Presentation av verksamhetsplan 2013 för miljönämnden... 87 61 Rutin för handläggning av enskilda avlopp... 88 62 Uppföljning av internkontrollen 2012... 90 63 Internkontrollplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden Innehåll 22 Presentation av nyanställda livsmedelsinspektören och assistenten... 34 23 Information om skol- och förskoleprojektet... 35 24 Anmälan om miljöfarlig verksamhet vindkraft Gölhult 2:13, Habo

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.10 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-11-23 97 (104) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 23 november 2015, kl. 08.00-08.45 Beslutande Leif Skeppstedt (S) ordf Robert Davidsson (C) Övriga deltagande Thorsten Schnaars, enhetschef

Läs mer

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 16:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Mimmi Ingevall-Madsen, miljö- och hälsoskydds-inspektör, 8 Maria Wikström, chef Bygg-

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2014-08-20

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2014-08-20 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Plats och tid Kommunhuset Torsås 2014-06-11 kl 17.00- Beslutande Övriga deltagande Magnus Svensson, M, ordf Nils Gustling, C Östen Barrdahl, C Kjell Mattsson,

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(8) Plats och tid Mörby centrum, Ösby, kl. 19.00-21.20 Paragrafer 10-14 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, Onsdagen den 25 februari 2015, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, Onsdagen den 25 februari 2015, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, Onsdagen den 25 februari 2015, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(19) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.05-21.15 Paragrafer 13-25 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Ulf Uebel (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S)

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S) FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Utses att justera Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S) Mikael

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-21 Plats och tid Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00-20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50 Beslutande Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Sagna,

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli Plats och tid Stadshuset, Sal A, Kl 19.00-20.00 Ledamöter Se bilagd förteckning KF 71 Tjänstgörande ersättare Se bilagd förteckning KF 71 Ersättare Se bilagd förteckning KF 71 Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Miljönämnden Plats och tid Yxningen, kommunhuset kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jonas Palmqvist, (M), ordförande, Ulf Dahl, (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-04-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-04-24 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 12.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karolina Treson (S) ersätter Gunnar Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-08-02 65 Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, 2010-08-02 kl. 19.00-19.30 Beslutande Persson, Reino (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordförande Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson,

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-15:00. Daniel Tukia (MP) John Carlsson (C) Tid och plats för justering: , kommunkontoret i Trosa

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-15:00. Daniel Tukia (MP) John Carlsson (C) Tid och plats för justering: , kommunkontoret i Trosa Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-15:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordf. Daniel Tukia (MP) John Carlsson (C) Staffan Malm (M) Cristina Forssander (FP) Mats Gustafsson,

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset, kl. 18.00. - 21.00. Ledamöter: Lars V Andersson (C) ordförande Carl von Friesendorff (M) vice ordförande Björn Abelson (S)

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Gerhard Kullgren (S) ordf Gunilla Magnusson (KV) v ordf Uno Sjöberg (C)

Gerhard Kullgren (S) ordf Gunilla Magnusson (KV) v ordf Uno Sjöberg (C) Tillsynsnämnden 2010-02-11 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Hyltebruk kl. 8.00 9.30 Beslutande Gerhard Kullgren (S) ordf Gunilla Magnusson (KV) v ordf Uno Sjöberg (C) Övriga deltagande Sören Johansson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-19. Margareta Friberg Siw Sjöholm Johansson (C) BEVIS. Kommunstyrelsens kontor

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-19. Margareta Friberg Siw Sjöholm Johansson (C) BEVIS. Kommunstyrelsens kontor Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 13.25 Beslutande Mattias Pettersson Ann Svensson Hans Trovik (FP) Klas-Gunnar Appel Inger Widman Sinikka Famme (V) Eva Asthage

Läs mer

Helena Lundberg. Gert Berlin

Helena Lundberg. Gert Berlin Jävsnämnden 2015-03-17 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 15:30 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Lisa Hellström, alkoholhandläggare 1

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

2010-04-08. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 15.00-15.15 för kaffe Beslutande Ledamöter

2010-04-08. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 15.00-15.15 för kaffe Beslutande Ledamöter Sammanträdesprotokoll 1(16) 2010-04-08 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 15.00-15.15 för kaffe ande Ledamöter Ledamöter Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Carl Björnberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Carl Björnberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Social- och arbetsmarknadsnämnden 2016-02-24 Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 15.00 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-09-26

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-09-26 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 Plats och tid KS-Salen, Mora kommun kl 08.00 11.00 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Einar Bäckström ( C) ers

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011 03 14 ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011 03 14 ANSLAG/BEVIS. Beslutande. Ersättare Plats och tid Stadshuset sal B, kl 13.30-15.45 Ledamöter och ersättare Beslutande Johannes Krunegård (mp) 1:e v ordf Anne-Marie Wigertz 2:e v ordf (m) Cajsa Widqvist (s) Jacob Larsson (s) Louise Ankarfjäll

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL. Miljönämnden

NYKÖPINGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS PROTOKOLL. Miljönämnden Plats och tid Stadshuset sal-b, måndagen den 28 november 2016, kl 13:50-17:10 Ledamöter och ersättare Beslutande Sofia Amloh (S), ordf Sandra Falkhäll (V), 1:e v ordf 47-del av 50 Martina Hallström (C),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö, bygg och räddningsnämnden 2012-02-16 1 (26)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö, bygg och räddningsnämnden 2012-02-16 1 (26) Miljö, bygg och räddningsnämnden 2012-02-16 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk, torsdagen den 16 februari 2012, kl 09.00 12.30 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Lisbeth Arff (M) Johan Stein (C) tjänstg. ers. för Anders Tenghede (V) Lotta Husberg (S) k. 10.10 Bertil Olsson (S)

Läs mer

Ronny Moström med Urban Dahlgren som ersättare. 40-47. Lotta Alm. Dan Karlsson. Ronny Moström. Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Ronny Moström med Urban Dahlgren som ersättare. 40-47. Lotta Alm. Dan Karlsson. Ronny Moström. Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion Förbundsdirektion 2012-04-18 Plats och tid Hörsalen, Högskolecentrum i Arboga kl. 14.00-15.00 Beslutande Övriga deltagare Dan Karlsson (V) ordförande, Arboga Gunilla A.Aurusell (S), vice ordförande, Kungsör

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:45. Britta Eklund (MP) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:45. Britta Eklund (MP) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Sune G Jansson (M), ordf. Britta Eklund (MP) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

2010-11-04. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15.25 Ajournering kl 14.45-15.00 för kaffe Beslutande Ledamöter.

2010-11-04. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15.25 Ajournering kl 14.45-15.00 för kaffe Beslutande Ledamöter. Sammanträdesprotokoll 1(13) 2010-11-04 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15.25 Ajournering kl 14.45-15.00 för kaffe ande Ledamöter Ledamöter Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-11 1 (21) Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. James Bucci (V) ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-11 1 (21) Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. James Bucci (V) ANSLAG/BEVIS. 2014-12-11 1 (21) Plats Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 11 december, 2014 kl. 08:30 13:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tid och plats Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf.

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD)

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 39 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.30-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz (M) ordförande, Marie-Louise Karlsson (S) 1:e vice ordförande,

Läs mer

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter.

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter. Sammanträdesprotokoll 1(7) 2010-05-06 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe ande Ledamöter Ledamöter Christer Hallberg (s) Knut Svensson (c)

Läs mer

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS 1 (19) Plats och tid Lilla Vik, kl 15.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s), ordförande 24 Margreth Bengtsson (c) Gerd Lundin (s) Inga Olsson (m) Clas-Göran

Läs mer

Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00. Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Per Hampus, räddningschef

Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00. Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Per Hampus, räddningschef Räddningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Räddningstjänsten, Malung KL 08.00-09.00 Jan Jespersen (S), ordförande Håkan Oskarsson (S) Lars-Åke Nilsson (M) Göran Tenn (C) Daniel Johansson (FP)) Övriga

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07

Omsorgsnämndens protokoll 2016-03-07 Datum: Måndagen den 7 mars Tid: 15.30 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 mars Paragrafer: 14-25 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M) Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 9:00-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Mathias R Karlsson (S) Ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C), deltar ej

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-03-15 1(6)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-03-15 1(6) 2016-03-15 1(6) Plats och tid Norrtull, kl. 13:30-15.00 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven Callenberg (C) Michael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Samrehabnämnden 2015-11-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Samrehabnämnden 2015-11-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Plats och tid Skene lasarett, konferensrum i restaurangen, kl 09:30-11:30 Beslutande S Claes Redberg, Västra Götalandsregionen M ChrisTina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Plats och tid Samlingssalen Bysjöstrand, kl. 13:30-17:45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.20 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina Treson

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20)

Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Omsorgsnämnden 2009-03-26 1 (20) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 mars 2009, kl. 16.00-19.35 Ajournering kl.18.10-18.25 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämndens arbetsutskott 2013-02-06 Blad 1 (7) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Granen kl 08.00-10.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Bengt Mickelsson (S) Gunnar Geijer (C) Björn

Läs mer

Socialnämnden 2014-06-18

Socialnämnden 2014-06-18 149 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen äldre- och handikappomsorgen... 2 150 Budgetuppföljning... 3 151 Redovisning av innebörden av personkrets enligt LSS... 4 152 Fördelning av avkastning

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret kl 13.30 16.00 ande: Göran Olsson (c), ordförande Sören Hellberg (s) Göran Lindgren (m) Margareta Holm (mp) Marie Egerborn

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Stadshusets B-sal Måndagen den 26 augusti

Stadshusets B-sal Måndagen den 26 augusti Plats och tid Stadshusets B-sal 13.30-14.50 Måndagen den 26 augusti Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Ylva Franzén (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 49/2013. Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 49/2013. Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 49/2013 Miljönämnden Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Eva-Britt Sjödahl (S) Sofia

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 september 2015, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 106-115 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 september 2015, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 106-115 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C)

Läs mer

2010-02-18 SN dnr 10:8/700 2010:74. Stora Björn, 2010-02-18 klockan 13.00 17.00

2010-02-18 SN dnr 10:8/700 2010:74. Stora Björn, 2010-02-18 klockan 13.00 17.00 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Stora Björn, 2010-02-18 klockan 13.00 17.00 ande ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-08 1 (27)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-08 1 (27) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-08 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 15.00-18.20 Beslutande Bengt Holmqvist (M), ordf. Hans-Erik Aronsson (M) Ingemar Andersson (FP) Madelaine Karlsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Patientnämnden Tid 2015-10-19 09:00-11:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf Sällryd

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer