ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö, bygg och räddningsnämnden (26)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö, bygg och räddningsnämnden 2012-02-16 1 (26)"

Transkript

1 Miljö, bygg och räddningsnämnden (26) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk, torsdagen den 16 februari 2012, kl Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot Anders Burman (S) ledamot Sten-Åke Nilsson (C) ledamot Erik Dahlèn (FP) ledamot Övriga deltagare Christer Andersson, förvaltningschef 2 Martin Stenlund, bygg- och hälsoskyddsinspektör, sekreterare Barbro Edin, miljöinspektör Magnus Könberg, miljöinspektör, miljö- och hälsoskyddsinspektör Utses att justera Nenne Åman Justeringens tid och plats Enheten för nämndservice måndag den 20 februari 2012, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer: 1-24 Martin Stenlund Ordförande John Sundström Justerande Nenne Åman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö-, bygg och räddningsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice Underskrift Siv Lestander

2 Miljö-, bygg och räddningsnämnden Innehållsförteckning 1 Godkännande av dagordning 2 Budgetuppföljning. 3 Tilläggsbudget Förslag till attest och utanordning för Miljö-, bygg och räddningsnämnden Ändring av sammanträdesdag. 6 Rapport från revisorerna 7 verksamhetsplan 2012 bestående av Kontrollplan för livsmedelskontroll och Tillsynsplan för miljötillsyn samt bilagor med planering för kontroll och tillsyn. 8 Syn i kommunen. 9 Ändring av gällande detaljplan för Berdviken 1: Ansökan detaljplan för Kurrokveijk 2:7, (Porsche) 11 Jäckvik 1:58, ändring av gällande detaljplan. 12 Tallberg 1:6, dispens för sophämtning. 13 Trafiksituationen på Kyrkholmen. 14 Svelleholm, förslag till detaljplan 15 Arjeplogs krölm, Bietsikjaure, ersättningsbyggnad. 16 Yttrande till Länsstyrelsen, Ballastviken. 17 Rengärdet 3, förhandsbesked för tillbyggnad av bostadshus. 18 Trafik och hastighetsplan. 19 Redovisning av delegeringsbeslut. 20 Redovisning av delgivningar. 21 Rapport över verkställda uppdrag Rapport över ej verkställda uppdrag Delegation för inspektör inom Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsområde. 24 Information.

3 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 1 Godkännande av dagordning MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSÄMNDENS BESLUT Godkänna dagordningen med tillkommande ärende: 1. Delegation för inspektör inom Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsområden.

4 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 2 MBR 2012/ Budgetuppföljning Ekonomikontoret har tagit fram uppföljning för perioden 1 januari 2012 till 6 februari Beslutsunderlag Budgetuppföljning MILJÖ-BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Nämnden godkänna budgetuppföljningen.

5 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 3 MBR 2012/ Tilläggsbudget 2012 Arjeplogs kommun Räddningstjänsten har sedan år 2004 ett avtal med landstinget om tranport i terräng för att utföra tranport av sjuk/skadad vid såväl larm om räddningstjänst som sjukdomsfall. På grund av detta så måste vi ha en snöskoter som klarar dom krav på framkomlighet med sjukvårdspulka och last (min 3 pers). Beslutsunderlag Investeringsäskande Förslag till beslut: Godkänna förslaget till investeringsäskande MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Nämnden godkänner förslaget till tilläggsbudget Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

6 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 4 MBR 2011/ Förslag till attest och utanordning Miljö, bygg och räddningsnämnden Förvaltningen har inkommit med förslag för attest och utanordning för år Beslutsunderlag Attest och utanordning för år MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN BESLUT Nämnden godkänner förslaget till attest och utanordning 2012.

7 Mijlö-Bygg och Räddningsnämnden Attest & utanordning 2012 Ansvar Vht Proj Verksamhetstext Namn Ersättare Miljö-Bygg och Räddningsnämnd Martin Stenlund/John Sundström Christer Andersson Miljö-Bygg servicekontor Martin Stenlund/Barbro Edin/Magnus Könberg Christer Andersson Energirådgivning Martin Stenlund Christer Andersson Bostadsanpassning Martin Stenlund Christer Andersson Bygg och Hälsa Martin Stenlund/Magnus Könberg Christer Andersson Skrotbilskampanj Martin Stenlund Christer Andersson Miljöskydd/Naturvård Barbro Edin/Magnus Könberg Christer Andersson Livsmedel Barbro Edin/Magnus Könberg Christer Andersson Räddningstjänst Hans Eric Jonsson John Sundström/Christer Andersson Sotningsväsendet Hans Eric Jonsson John Sundström/Christer Andersson Civilförsvar Hans Eric Jonsson John Sundström/Christer Andersson Tobak Barbro Edin Christer Andersson Receptfria läkemedel Barbro Edin Christer Andersson

8 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 5 MBR 2011/722 Ändring av sammanträdesdag Ordinarie sammanträdesdag för Miljö-, bygg och räddningsnämnden 17 maj 2012 flyttas till den 24 maj MILJÖ-BYGG OCH RÄDDNIGSNÄMNDENS BESLUT Ordinarie sammanträdesdag den 17 maj 2012 flyttas till den 24 maj 2012.

9 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 6 MBR 2011/ Rapport från revisorerna om Miljö- bygg och räddningsnämndens ansvarsutövande Kommunens revisorer träffade miljö- bygg och räddningsnämnden 27 november 2011 för överläggning om nämndens styrning, uppföljning och kontroll av nämndens verksamheter. Revisorerna har nu lämnat rapport där bedömningen är att nämnden i tillräcklig omfattning vidtar aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera sin verksamhet. Beslutsunderlag Revisorerna rapport MILJÖ-BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Nämnden avser att under 2012 arbeta med frågor rörande internkontroll för att ytterligare förbättra rutiner. Nämnden noterar att revisionen anser att nämnden i tillräcklig omfattning arbetar med styrning, uppföljning, kontroll och ledning av verksamheten. Lägga rapporten till handlingar och tacka revisorerna för rapporten och deras synpunkter i vilka miljö- bygg och räddningsnämnden instämmer. Beslutsexpediering Revisorerna

10 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 7 MBR 2012/ Verksamhetsplan 2012 med Kontrollplan för livsmedelskontroll och Tillsynsplan för miljötillsyn samt planering för livsmedelskontroll, miljötillsyn, tobakstillsyn och kontroll av receptfria läkemedel. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden ska besluta om Verksamhetsplan inom miljöinspektörens arbetsområden bestående av Kontrollplan för livsmedelskontroll 2012 samt planering för livsmedelskontroll och Tillsynsplan för miljötillsyn 2012 samt planering för miljötillsyn Dessutom planering för tobakstillsyn och kontroll av receptfria läkemedel Enligt tillsynsutredning/behovsutredning för år 2012 framgår att för kontrollinsatser/tillsynsinsatser finns tillgängligt ca 507 timmar för befintlig miljöinspektör. Med en tillkommande inspektör fr o m 13 februari 2012 bedöms tillgängliga tiden för tillsynsinsatser under 2012 öka till ca 981 timmar. Dessa timmar fördelas i planeringen mellan olika tillsyns- /kontrollobjekt med hänsyn tagen till risk och erfarenhet. Beslutsunderlag - Tillsynsutredning för Beslutad av miljö-, bygg- och räddningsnämnden , MBR Kontrollplan Livsmedelskontroll - Kontrollplanering för livsmedelskontroll 2012 (med planering ) - Tillsynsplan Miljötillsyn Tillsynsplanering för miljötillsyn 2012 (med planering ) - Tillsynsplanering för tobakstillsyn 2012 (med planering ) - Tillsynsplanering för kontroll av receptfria läkemedel 2012 (med planering ) Förslag till beslut Nämnden godkänner redovisad planering för 2012 avseende livsmedelskontroll, miljötillsyn, tobakstillsyn och kontroll av receptfria läkemedel. MILJÖ- BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Nämnden godkänner redovisad planering för 2012 avseende livsmedelskontroll, miljötillsyn, tobakstillsyn och kontroll av receptfria läkemedel.

11 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 8 MBR 2012/ Syn i kommunen Miljö-, bygg och räddningsnämnden har att besluta vilka dagar och vilka som ska delta. Förslag till beslut: MBR-nämnden beslutar att under två dagar i juni förrätta syn i kommunen. Ordförande, vice ordförande samt berörda tjänstemän deltar. MILJÖ- BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT MBR-nämnden beslutar att under två dagar i juni förrätta syn i kommunen. Ordförande, vice ordförande samt berörda tjänstemän deltar. Beslutsexpediering Ordförande Vise ordförande Tjänstemän

12 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 9 MBR 2010/ Bredviken 1:30 m. fl. Ändring av detaljplan Fastighetsägaren har lämnat in ett förslag till planändring för området. Ändringsförslaget innebär att det tillkommer fyra tomter för fritidshus och att en befintlig tomt justeras. Beslutsunderlag Planhandlingar, Bredviken 1:30 m.fl MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Miljö-, bygg och räddningsnämnden beslutar att uppmana fastighetsägaren att ändra planförslaget så att befintliga tomtgränser för fastigheten Bredviken 1:30 behålls i det nya förslaget innan godkännande för samråd lämnas. Beslutsexpediering Arkitekthuset Monarken Box Piteå Sökanden

13 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 10 MBR 2011/ Kurrokvejk 2:7 Förslag till detaljplan Porsche AG har under tjugotalet år bedrivit biltestverksamhet på fastigheten och närbelägna sjöisar. Verksamheten har utökats allteftersom och man har bedömt det som viktigt att genom en detaljplan klarlägga rådande förhållanden och skapa vissa möjligheter till utökad nyttjandegrad av marken. Miljö-, bygg och räddningsnämnden godkänner förslaget för samråd. Beslutsunderlag Förfrågan Detaljplan för Kurrokveik 2:7, genomförandebeskrivning. Protokollsutdrag Miljö-, bygg och räddningsnämnden Förslaget har varit ute för samråd. Ett antal yttranden har inkommit. Förslag till beslut: MBR-nämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen och då inga negativa yttranden inkommit besluta om att i enlighet med PBL 5 kap. 18 översända förslaget för granskning till berörda. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT MBR-nämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen och då inga negativa yttranden inkommit besluta om att i enlighet med PBL 5 kap. 18 översända förslaget för granskning till berörda. Beslutsexpediering Lantmäteriet Rickard Lundgren Box Piteå Porsche AG

14 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 11 MBR 2011/ Jäckvik 1:58 Ändring av detaljplan Förslaget till ändring av detaljplan har varit ute för samråd under tiden 26 maj till 18 juni Vid det förra samrådstillfället inkom negativa synpunkter på utformningen av planändringsförslaget. Därför har förslaget justerats med avseende på maximalt tillåten storlek på det övre våningsplanet. Maximalt tillåten byggnadsarea övre våningsplan blir 30m 2. I övrigt görs ingen justering av förslaget. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Miljö-, bygg och räddningsnämnden Samrådsredogörelse. Förslag till beslut: MBR-nämnden beslutar att skicka ut det reviderade förslaget för samråd. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT MBR-nämnden beslutar att skicka ut det reviderade förslaget för samråd. Beslutsexpediering Berörda.

15 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 12 MBR 2011/ Tallberg 1:6 Dispens från soptömning Ansökan om dispens för soptömning har inkommit den 8 november. Byggnadsinspektören begärde en redogörelse för sökandes rutiner för sophantering. Sökanden har inkommit med en redogörelse för sina rutiner för sophantering. Beslutsunderlag Ansökan, Redogörelse för rutiner om sophantering, Förslag till beslut: Utan förslag till nämnden. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Miljö-, bygg och räddningsnämnden avslår ansökan om befrielse från sophämtning. Nämnden gör bedömningen att den redovisning som sökanden inlämnat inte visar att man omhändertar sitt avfall på ett riktigt sätt med hänvisning till renhållningsförordningen Kf 66, Beslutsexpediering Sökanden

16 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 13 MBR 2010/ Trafiksituationen på Kyrkholmen Under de senaste åren har trafikmiljön längs Strömvägen, trots anläggande av fartgupp och beslut om 30km/h, försämrats. Polisiära insatser har inte heller medfört någon förbättring. De boende har lämnat in en skrivelse med begäran om åtgärder till nämnden. Förslag till beslut: Utan förslag till nämnden. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Nämndens samlade bedömning av trafiksituationen på Kyrkholmen är att den inte föranleder ytterligare åtgärder i dagsläget. Beslutsexpediering Polisen Arjeplog.

17 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 14 MBR2011/ Svelleholm Förslag till detaljplan Fastighetsägaren har låtit ta fram ett förslag till detaljplan för byggande av fritidshus. Förslaget omfattar tretton tomter med olika areal. Området är beläget intill väg 629 som avskiljer planområdet från Hornavan. Beslutsunderlag Planförslag Svelleholm. Förslag till beslut: MBR-nämnden beslutar att godkänna planförslaget för samråd. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT MBR-nämnden beslutar att godkänna planförslaget för samråd. Beslutsexpediering Fastighetsägaren

18 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 15 MBR 2012/ Arjeplogs kronoöverloppsmark, Bietsikjaure Ersättningsbyggnad Sökanden planerar att byta ut befintlig stuga om 13,5 m 2 till en ny om 15 m 2. Ritningar och foton är inlämnade. Beslutsunderlag Ansökan, karta. Förslag till beslut: Bygglov beviljas. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Bygglov beviljas. Kostnad: kronor. Beslutsexpediering Sökanden

19 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 16 MBR 2012/ Arjeplogs kronoöverloppsmark, Ballastviken Dnr Yttrande till Länsstyrelsen Länsstyrelsens fjällförvaltning har begärt in ett yttrande från nämnden över en ansökan om markupplåtelse för båthus. Båthuset avses placeras mellan väg 95 och Sädvajaures strand. På motsatt sida av väg 95 är Silverhyttans fritidshusområde beläget. Där har sökanden sitt fritidshus. Det finns två befintliga båthus för vilka strandskyddsdispens lämnats. Sjön Sädvajaure är reglerad. Beslutsunderlag Remiss. Förslag till beslut: MBR-nämnden har inget att invända mot att markupplåtelse för båthus lämnas då en dylik byggnad av praktiska skäl bör placeras intill sjön. Däremot krävs en strandskyddsdispens innan byggande får ske. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT MBR-nämnden har inget att invända mot att markupplåtelse för båthus lämnas då en dylik byggnad av praktiska skäl bör placeras intill sjön. Däremot krävs en strandskyddsdispens innan byggande får ske. Beslutsexpediering Länsstyrelsen i Norrbottens län Box Jokkmokk

20 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 17 MBR 2012/ Rengärdet 3 Förhandsbesked för tillbyggnad av bostadshus Sökanden planerar att bygga till befintligt bostadshus genom att bygga ett till våningsplan ovanpå garagedelen samt en carport framför garaget. För området gällande detaljplan medger byggande i en våning varför detta förslag innebär en avvikelse från planen. Ritningar är inlämnade. Beslutsunderlag Ansökan. Förslag till beslut: Utan förslag till nämnden. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Miljö-, bygg och räddningsnämnden beslutar att skicka ut ärendet för samråd till berörda grannar. Beslutsexpediering Sökanden Berörda grannar

21 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 18 MBR2011/ Trafik- och hastighetsplan Ett förnyat och kompletterat förslag till trafik- och hastighetsplan har tagits fram. MBR-nämnden har haft ut planen för samråd. Kommunstyrelsen och Trafikverket har inkommit med yttranden. Beslutsunderlag Protokolsutdrag Miljö-, bygg och räddningsnämnden , MBR 231. Yttrande kommunstyrelsen , Ks 220. Yttrande Trafikverket, Förslag till beslut Utan förslag till nämnden. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Ärendet utgår då reviderade handlingar inte inkommit från planförfattaren.

22 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 19 Redovisning av delegeringsbeslut Se bilaga. Bygg och hälsoskyddsinspektör Miljöinspektör MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNIGSNÄMNDENS BESLUT Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

23 Arjeplogs kommun Delegeringsbeslut Miljö-, Bygg-, och Räddningsnämnd Beslutsfattare Innehåll Hid Fastbet Paragraf Ärendemening Diarienr Besl.inst Datum Avsändare/mottagare Diplankod Sammtr.dat Stenlund Martin Slagnäs 2:27 142/2011 Ansökan om bygglov för teknikhus 2011/671 MBN Trafikverket ICT Stenlund Martin /2011 Nybyggnad av antennmast 2011/669 MBN Ice Makers Facilities AB Stenlund Martin Om- och tillbyggnad av bostadshus Strömholm 1:4 144/2011 Bygganmälan -Eldstad 2011/277 MBN Stenman Ylva Stenlund Martin Ombyggnation av kontorslokaler Renen 1 145/2011 Ombyggnad 2011/567 MBN Stiftelsen Arjeplogs hus Stenlund Martin ansökan om skyltlov Renen 8 146/2011 Ansökan om uppsättning av skylt 2011/590 MBN Dörr Gunter Stenlund Martin Tillstånd att ta anläggning för brandfarlig Kurrokveik 2:7 vara i drift 147/2011 Ansökan om bygglov Bensin/Diesel 2011/537 MBN tankstation Porsche AG Stenlund Martin Kurrokvejk 2:7 148/2011 Förvaring av brandfarlig vara 2011/706 MBN Stenlund Martin Installation av kamin och skorsten Jäckvik 1:32 149/2011 Installation av eldstad och rökkanal 2011/592 MBN Knutsen Viggo Stenlund Martin Uppställning av förrådstält Transformatorn /2011 Nybyggnad av industri och lagerbyggnad 2011/659 MBN Fixarn AB Stenlund Martin Tillfällig uppställning av förrådscontainer Kyrkostaden 1:3 151/2011 Ansökan om nybyggnad av garage 2011/700 MBN Nelly`s AB Stenlund Martin Tillbyggnad av bostadshus Laisvall 7: /2011 Ansökan till- och Påbyggnad av bopstadshus 2011/615 MBN nybyggnad av garage Slettmyr Inger Johanne Stenlund Martin Beslut om bostadsanpassning /2011 Intyg om bostadsanpassning 2011/708 MBN *** Sekretess *** Stenlund Martin Uppsättning av skylt Lugnet 1:20 154/2011 Ansökan om skyltlov, Vaukagården 2011/633 MBN Arjeplogs kommun, Tekniska kontoret Stenlund Martin Uppsättning av skylt Kyrkostaden 1:3 155/2011 Ansökan om skyltlov, Vaukagården 2011/633 MBN Arjeplogs kommun, Tekniska kontoret Stenlund Martin Uppsättning av skylt Kyrkostaden 1:3 156/2011 Ansökan om skyltlov 2011/635 MBN Arjeplogs kommun, Tekniska kontoret Stenlund Martin Uppsättning av skylt Kyrkostaden 1: /2011 Ansökan om skyltlov 2011/635 MBN Arjeplogs kommun, Tekniska kontoret Stenlund Martin Nybyggnad av fritidshus /2011 Ansökan bygglov för fritidshus 2011/648 MBN Granström Pontus Stenlund Martin Sjulnäs 2:5 159/2011 Ansökan om att själv få sota (rengöra) 2011/713 MBN Högnelid Bertil

24 Arjeplogs kommun Delegeringsbeslut Miljö-, Bygg-, och Räddningsnämnd Beslutsfattare Innehåll Hid Fastbet Paragraf Ärendemening Diarienr Besl.inst Datum Avsändare/mottagare Diplankod Sammtr.dat Stenlund Martin Nybyggnad av sophus Lämmeln 2 och 3 160/2011 Ansökan om nybyggnad av sophus 2011/682 MBN Stiftelsen Arjeplogs hus Stenlund Martin Tillbyggnad av friggebod och fritidshus Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:11, Silverhyttan 161/2011 Tillbyggnad av fritidshus och friggebod 2011/715 MBN Stenlund Martin Värmepumpsinstallation Rattik 1:19 162/2011 Installation av värmepump 2011/299 MBN Wiklund Tom Stenlund Martin Nybyggnad av garage Jäckvik 1: /2011 Nybyggnad av garage 2011/720 MBN

25 Arjeplogs kommun DELEGATIONSBESLUT Miljö-, Bygg-, och Räddningsnämnd Barbro Edin Beslutsfattare Innehåll Hid Fastbet Paragraf Ärendemening Diarienr Besl.inst Datum Avsändare/mottagare Diplankod Sammtr.dat Barbro Edin Registrering av livsmedelsverksamhet Järven 3 Mathörnan AB 40/2011 Anmälan om registrering av 2011/707 MBN livsmedelverksamhet Arjeplogsgrillen AB Barbro Edin Registrering av Kyrkans Fjällgård Jäckvik /2011 Anmälan om registrering av 2011/704 MBN livsmedelverksamhet Kyrkans Fjällgård

26 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 20 Redovisning av delgivningar Se bilaga. Bygg och hälsoskyddsinspektör Miljöinspektör Förvaltningschef MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Nämnden godkänner redovisningen av delgivningarna.

27 Arjeplogs kommun Delgivningar nr Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden Hid Innehåll Namn Diarienr Ärendemen Notering Avd Dok.typ Fastbet Yttrande om "Detaljplan vid Sälla" Arjeplogs Skogsallmänning 2011/312 MBN 217 Planprogram för småhusbebyggelse på fastigheten Arjeplogs Prästbord 2:1 DELGIVNING Prästbord 2: Yttrande detaljplan för Kurrokvejk 2:7, Arjeplogs kommun Länsstyrelsen i Norrbottens län 2011/348 MBN 214 Ansökan detaljplan för Kurrokvejk 2:7 (Porsche) BYGG DELGIVNING Luleå Yttrande över trafik- och hastighetsplan för Arjeplogs tätort 2011/525 MBN 510 Trafik- och hastighetsplan DELGIVNING Kurrokvejk 2:7 (porsche) Trafikverket Länsstyrelsen prövning av MBR-nämndens i Arjeplogs kommun beslut den 29 november 2011/580 MBN Nybyggnad av fritidshus BYGG DELGIVNING Mätprotokoll 2011/703 MBN 249 Mätprotokoll dosratmätning med intensimeter SRV 2000 DELGIVNING Mullholm 3: Besiktningsprotokoll Arjeplogs kommun, Tekniska kontoret 2011/690 MBN 442 Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem DELGIVNING Arjeplog Laisvall 7: Besiktningsprotokoll Arjeplogs kommun, Tekniska kontoret 2011/691 MBN 442 Besiktningsprotokoll, funktionskontroll av ventilationssystem DELGIVNING Arjeplog

28 Arjeplogs kommun Delgivningar nr Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden Hid Innehåll Namn Diarienr Ärendemen Notering Avd Dok.typ Fastbet Besiktningsprotokoll Arjeplogs kommun, Tekniska kontoret 2011/692 MBN 442 Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem BYGG DELGIVNING Arjeplog Laisvall 7: Besiktningsprotokoll Arjeplogs kommun, Tekniska kontoret 2011/693 MBN 442 Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem BYGG DELGIVNING Arjeplog Besiktningsprotokoll Arjeplogs kommun, Tekniska kontoret 2011/694 MBN 442 Besiktningsprotokoll, funktionskontroll av ventilationssystem BYGG DELGIVNING Arjeplog vargen Besiktningsprotokoll Arjeplogs kommun, Tekniska kontoret 2011/695 MBN 442 Besiktningsprotokoll, funktionskontroll av ventilationssystem DELGIVNING Arjeplog Kyrkostaden 1: Besiktningsprotokoll Arjeplogs kommun, Tekniska kontoret 2011/696 MBN 442 Besiktningsprotokoll, funktionskontroll av ventilationssystem BYGG DELGIVNING Arjeplog Kyrkostaden 2: Besiktningsprotokoll Arjeplogs kommun, Tekniska kontoret 2011/697 MBN 442 Besiktningsprotokoll, funktionskontroll av ventilationssystem BYGG DELGIVNING Arjeplog Besiktningsprotokoll Arjeplogs kommun, Tekniska kontoret 2011/698 MBN 442 Besiktningsprotokoll funktionskontroll av ventilationssystem BYGG DELGIVNING Arjeplog Lugnet 1:10

29 Arjeplogs kommun Delgivningar nr Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden Hid Innehåll Namn Diarienr Ärendemen Notering Avd Dok.typ Fastbet Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Ballek nr 4 i Arjeplogs kommun Bergstaten /544 MBN 439 Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Ballek nr 4 Arjeplogs kommun. Varvsgatan 41 MILJÖ DELGIVNING Luleå Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Guorbavare nr 2 i Arjeplogs kommun 2005/101 MBN 439 Beslut gällande undersökningstillstånd för området Guorbavare i Arjeplogs kommun, Norrbottens län. DELGIVNING Bergsstaten Varvsgatan Luleå Angående er skrivelse om begäran om ljus- och skuggmätningar vid vindkraftverk 2011/701 MBN 427 Begäran om ljud- och skuggmätningar vid vindkraftverk MILJÖ DELGIVNING Tillstånd till allmän kameraövervakning Länsstyrelsen i Norrbottens län 2011/647 MBN Ansökan om tillstånd till kameraövervakning MILJÖ DELGIVNING Luleå Undantag för nedgrävning av animaliska biprodukter Jordbruksverket 2011/702 MBN 459 Undantag för nedgrävning av animaliska biprodukter MILJÖ DELGIVNING Jönköping

30 Arjeplogs kommun Delgivningar nr 9-10 Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden Hid Innehåll Namn Diarienr Ärendemen Notering Avd Dok.typ Fastbet Taxor och avgifter 2012 Kommunfullmäktige 2011/711 MBN Taxor och avgifter 2012 DELGIVNING Revidering av Verksamhetsplan och budget Kommunfullmäktige 2011/687 MBN 041 MBR Revidering av Verksamhetsplan och budget DELGIVNING

31 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 21 Rapport över verkställda uppdrag MBR2011/ Miljö-, bygg och räddningsnämnden Skyltpolicy för Arjeplogs kommun. Antagen av Miljö-, bygg och räddningsnämnden MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Nämnden godkänner redovisningen.

32 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 22 Rapport över ej verkställda uppdrag Finns inget att rapportera. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Nämnden godkänner redovisningen.

33 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 23 MBR 2012/ Delegation för inspektör inom Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsområden Detta är ett extraärende som nämndens ledamöter beslutar att ta upp till behandling vid dagens sammanträde. Från och med 13 februari 2012 arbetar miljöinspektör Magnus Könberg vid Samhällsutvecklingsförvaltningen. Det planeras att Magnus ska arbeta inom ett brett arbetsområde, t ex livsmedelskontroll, bygglovshantering, miljötillsyn, mm. För effektiv handläggning av ärenden och effektiv kontroll/tillsyn krävs beslutanderätt. För Miljö-, bygg- och räddningsnämnden finns fastställda delegationsordningar, beslutade av nämnden , MBR 143 och MBR 182. Förslag till beslut Nämnden delegerar tillsvidare beslutanderätten till Magnus Könberg enligt nämndens delegationsordningar under delegat miljöinspektör och bygg- och hälsoskyddsinspektör. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNIGSNÄMNDENS BESLUT Nämnden delegerar tillsvidare beslutanderätten till Magnus Könberg enligt nämndens delegationsordningar under delegat miljöinspektör och bygg- och hälsoskyddsinspektör

34 Miljö-, bygg och räddningsnämnden MBR 24 Information Mark & Huskonsult AB/ information angående Sälla kraftverk.

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-05-24 1 (30)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-05-24 1 (30) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-05-24 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidjakk Tingsbacka torsdagen den 24 maj 2012, kl 09.00 14.20 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, torsdagen den 17 mars 2011 klockan 09:00 14:00. Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åhman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 februari 2013, kl 9.00 11.15. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (5) Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden 2012-07-20 Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 20 juli 2012, klockan 09:00 10:00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-08-25 1 (40)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-08-25 1 (40) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-08-25 1 (40) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 augusti 2011, kl.09.00 12.00 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åhman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-06-27 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 27 juni 2014, kl 9.00 11.30. Beslutande Nenne Åman (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (14)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (14) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-09-24 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 24 september 2015, kl 9.00 10.50. Ajournering för kaffe kl. 09.50 10.10. Beslutande

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-08-22 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 22 augusti

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 26 april 2013, kl 9.00 14.30 Mötet ajourneras kl 10.00 10.40 för fika samt syn på

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2009-01-29 Sida 1

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2009-01-29 Sida 1 Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2009-01-29 Sida 1 (13) Plats och tid B-rummet, Medborgarhuset,Arlöv kl. 18.30 19.45 Beslutande Jan Hansson(S), ordförande Bo-Arne Hansson(S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Kommunstyrelsekontoret 13-25 ANSLAG/BEVIS. Byggnadsnämnden. Kommunstyrelsekontoret. Lisbeth Wolander Utdragsbestyrkande. Plats och tid.

Kommunstyrelsekontoret 13-25 ANSLAG/BEVIS. Byggnadsnämnden. Kommunstyrelsekontoret. Lisbeth Wolander Utdragsbestyrkande. Plats och tid. 1(16) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2015-02-10, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Rolf Stenward, (M) Håkan Johansson, (C) Övriga

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Beslutande Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2012-06-14 1 (27)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2012-06-14 1 (27) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2012-06-14 1 (27) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 14 juni 2012, kl 9.00 15.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. åhjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 1 PI",,,h", Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen k1.15 :00-16:45 Ajournering 15 :45-16: 10 Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordförande (Fp) Knut Indebetou

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 24 april 2006, Bergåsen (rum 572) kl. 10.00 OBS Tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/18 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-11.10 Ajournering 09.45-10.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Säters Stadshotell kl 13.00 15.45 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 14 december 2010, kl. 13 30 14 50

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 14 december 2010, kl. 13 30 14 50 Plats och tid Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 14 december 2010, kl. 13 30 14 50 Beslutande Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Övriga folkvalda Ks 2003-01-08

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (10)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (10) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016-04-21 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 april 2016 kl 09.00 10.40. Ajournering för kaffe kl 09.30 09.50. Beslutande John

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. Plats och tid Pelles lusthus, måndagen den 9 december 2013, kl 13.30-16.05 Mötet ajournerades kl 14.30-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Adéle Bergentoft (M), 2:e

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 60 Presentation av verksamhetsplan 2013 för miljönämnden... 87 61 Rutin för handläggning av enskilda avlopp... 88 62 Uppföljning av internkontrollen 2012... 90 63 Internkontrollplan

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.10 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-11-16 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara Frau-Kallunki (S) Marianne Matuszewski (S) Thure Andersen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-04-13 41 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 15:45-17:20 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-07 1 (7) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-09.40 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 15 Remiss Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Habo kommun... 29 16 Angående gång- och cykelvägen över Domneån... 30 17 Lokal trafikföreskrift Tätbebyggt område i Västerkärr...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

1ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden (19)

1ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden (19) 1ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-09-22 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidjakk, Tingsbacka kl.9.00 11.40 Beslutande John Sundström (S) ordförande

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör

Föredragande tjänstemän: Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Byggnadsnämnden 2012-01-31 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 31 januari 2012 kl. 17.00-18.40 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Annica Henrysson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (13) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-15:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) Jonas Tholén (S),

Läs mer

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare 1(13) Plats och tid Beslutande - oc h by gg na ds nä m nd en s be sl ut Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti, 2014, kl 08.30 10.15. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson

Läs mer

Helena Lundberg. Gert Berlin

Helena Lundberg. Gert Berlin Jävsnämnden 2015-03-17 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 15:30 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Lisa Hellström, alkoholhandläggare 1

Läs mer

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 29 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (14)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (14) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016-02-19 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredag 19 februari 2016 Kl 13.00 14.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Rickard Jilläng

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-05 Innehållsförteckning Ärende 8 Yttrande gällande ansökan om hastighetsbegränsning vid Habo kyrkby, Habo kommun... 14 9 Internkontrollredovisning för byggnadsnämnden 2014...

Läs mer

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 16:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Mimmi Ingevall-Madsen, miljö- och hälsoskydds-inspektör, 8 Maria Wikström, chef Bygg-

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

Grästorps kommun Miljö- och bygg

Grästorps kommun Miljö- och bygg 2015-09-24 Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp 2015-09-24, kl 13.00 16.20 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Lars-Erik Tengeland (M) N Jens Wallin (S) N Stina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-05-22 Sida 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Hörnet kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S) Christina Johansson (S) Lars Bohman (S) ersättare för Krister

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-01-22 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 22 januari 2015 kl 9.00 10.30. Ajournering för kaffe 09.55 10.15. Beslutande John Sundström

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22

Stadsarkitektkontoret 2011-03-22 12-22 BYGGNADSNÄMNDEN 2011-03-15 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 10.55 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Miljönämnden Plats och tid Yxningen, kommunhuset kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jonas Palmqvist, (M), ordförande, Ulf Dahl, (S), vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Siw Lidström 39-47. Ordförande Björn Berglund. Justerande Christer Berglund Sammanträdesdatum Sida 2011-05-09 55 Plats och tid ande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Lokal på Lillbrogatan 5 f d Lundins Skor, Piteå kl 09:00 15:45 Björn Berglund, s, ordförande Christer Berglund,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Paragrafer Mb 26-39 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.30 ande Ej tjänstgörande ersättare Agneta Pettersson (c), ordförande Britt-Marie Johansson

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Bygglovhandläggare Magdalena Nilsson, 40. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Thomas Nygård, 43 BEVIS

Bygglovhandläggare Magdalena Nilsson, 40. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Thomas Nygård, 43 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.45 15.20 Beslutande Catharina Fredriksson, 40-45 (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Krister Johansson, 38-39 (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-03-24 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2014-03-24 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S) - 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2015-06-25 Blad 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, rum Almen Information 09:00 10:45 Sammanträde 10:45 11:30 Lars Andreasson, (s), ordförande Magnus Svensson,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15 BYGGNADSNÄMNDEN 1 (16) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson (M) ledamot Ronny

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (28) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-03-21 1 (28) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 mars 2013, kl 9.00 14.45 Ajournering kl 10.00 11.00 för information om strandskyddsbestämmelser.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00 Paragrafer 44-54 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer