ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden (30)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-05-24 1 (30)"

Transkript

1 Miljö-, bygg och räddningsnämnden (30) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidjakk Tingsbacka torsdagen den 24 maj 2012, kl Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot Anders Burman (S) ledamot Erik Dahlèn (FP) ledamot Sten-Åke Nilsson (C) ledamot Övriga deltagare Barbro Edin, miljöinspektör Magnus Könberg, handläggare Christer Andersson, förvaltningschef Hans-Eric Jonsson, räddningschef Dan Marklund, sotarmästare information Utses att justera Nenne Åman Justeringens tid och plats Fredagen den 1 juni 2012, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Siv Lestander Ordförande John Sundström Justerande Nenne Åman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö-, bygg och räddningsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice Underskrift Siv Lestander

2 Miljö- bygg och räddningsnämnden Innehållsförteckning 62 Godkännande av dagordning 63 Budgetuppföljning 64 Verksamhetsplan och budget för MBR-nämnden, år investeringar MBR-nämnden, år Taxor MBR-nämnden, år Delårsrapport för MBR-nämnden, år Tillsynsplan för räddningstjänsten 69 Pipudden 1:1, 1:2 och 1:3, ansökan om planläggning av området 70 Arjeplogs Prästbord 2:19, ändring av detaljplan 71Kurrokvejk 2:7, ansökan detaljplan 72 Jäckvik 1:58, ändring av detaljplan 73 kronlund 1:1, nybyggnad av fritidshus 74 Grannäs 1:3, ansökan om tillfälligt bygglov för vindmätningsmast 75 Galtisjaur 3:4, ansökan om strandskyddsdispens 76 Jäckvik 1:19, Ansökan om bygglov för ersättningsbyggnad 77 Redovisning av delegeringsbeslut 78 Delgivningar 79 Verkställda uppdrag för perioden Ej verkställda uppdrag för perioden Begäran om undantag för 3 kap. 6 ordningslagen att inom detaljplanelagt område får skjuta skabbräv 82 Pipudden 1:1, 1:2 och 1:3. 83 Avstyckning från Öberget 2:1 84 Jäckvik 1:21, 1:121, ansökan om bygglov för fritidshus 85 Ansökan om strandskyddsdispens, byggande av anläggning för ridverksamhet.

3 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 62 Godkännande av dagordning MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Godkänna dagordningen med tillkommande ärenden 1. Begäran om undantag från 3 kap. 6 ordningslagen att inom detaljplanelagt område få skjuta skabbräv. 2. Avstyckning från Öberget 2:1. 3. Jäckvik 1:120, 1:121, bygglov fritidshus 4. Racksund 2:6, strandskyddsdispens, anläggning vid hästhage 5. Pipudden 1:1, 1:2 och 1:3, detaljplan

4 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 63 MBR2012/ Budgetuppföljning Förvaltningschefen har tagit fram uppföljning för perioden för miljö-, bygg och räddningsnämnden. MILJÖ- BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Godkänna uppföljningen. Uppdrag ges till förvaltningschefen att till nämndens sammanträde , redovisa aktuell lägesrapport över arbetssituationen inom förvaltningen samt behov av åtgärder.

5 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 64 MBR2012/ Verksamhetsplan och budget för MBR-nämnden, år Ekonomikontoret har tagit fram budget för Miljö-, bygg och räddningsnämnden, år Beslutsunderlag Arjeplog budgetrapport, MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Godkänna budget för Miljö-, bygg och räddningsnämnden Kommunfullmäktige

6 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 65 MBR 2012/ Investeringar för MBR-nämnden, år BESKRIVNING AV INVESTERINGEN Utbyte av den tankbil som vi förfogar över idag. ÄR INVESTERINGEN ABSOLUT NÖDVÄNDIG UR ETT VERKSAMHETSPERSPEKTIV? BESKRIV VARFÖR Tankbilen är en årsmodell 1987 och inköptes 1998 den har tjänat ut på grund av ålder, under senare år så har det behövts en del reparationer och mer kommer.tank fordon är nödvändig vid bränder och då speciellt i byar där det saknas brandpost nät, men även i tätorten. Samt för övriga vatten transporter i kommunen. ÄR INVESTERINGEN NÖDVÄNDIG UR ETT ARBETSMILJÖPERSPEKTIV? BESKRIV VARFÖR. Personalen upplever att man inte kan lita på den nuvarande tankbil, Problem med driftsäkerheten både själva bilen och utrustning typ pump och rörledningar som lätt fryser på vintern samt elektroniken. KAN INVESTERINGEN SKJUTAS PÅ FRAMTIDEN? OM NEJ, FÖRKLARA VARFÖR Nej reinvesteringen har reda skjutits upp ett antal år och det medför ökade drifts och underhållskostnader under tiden.(se ovan) GENERERAR INVESTERINGAR FRAMTIDA EKONOMISKA BESPARINGAR, VILKEN Ja mindre under hålls och reparation kostnader, eftersom den tilltänkta är av en typ lastväxlare (löstagbar tank/flak) så kan den nyttjas inom övrig kommunal förvaltning vid vissa tillfällen tex för återvinningsgården vid tyngre transporter. Samt vid transporter av våran bandvagn då vi måste ut i terrängen. (skogsbrand samt olika uppdrag på vintern. BESKRIVNING AV INVESTERINGEN Andningskydd för rökdykning/kem olyckor/ självskydd.(mask,flaskor,ryggplatta.regulator,slangar och radiokommunikation) ÄR INVESTERINGEN ABSOLUT NÖDVÄNDIG UR ETT VERKSAMHETSPERSPEKTIV? BESKRIV VARFÖR Andnings skydden vi har idag är ca 15 år gamla och kräver mycket underhåll för att dom ska fungera, samt att kostnader för reservdelar har stigit kraftigt. ÄR INVESTERINGEN NÖDVÄNDIG UR ETT ARBETSMILJÖPERSPEKTIV? BESKRIV VARFÖR. Enligt Arbetsmiljöverket så är det ett krav att så ska finnas på räddningstjänsten, det regleras i AFS 2007:7 forts

7 Miljö- bygg och räddningsnämnden forts MBR 65 MBR 2012/ Investeringar för MBR-nämnden, år KAN INVESTERINGEN SKJUTAS PÅ FRAMTIDEN? OM NEJ, FÖRKLARA VARFÖR Nej. Hänvisning till Arbetsmiljöverket föreskrifter och att detta är i högsta grad en arbetsmiljöfråga. GENERERAR INVESTERINGAR FRAMTIDA EKONOMISKA BESPARINGAR, VILKEN Minskad underhåll, för dom nya andningskydden som finns på marknaden, kräver mindre under håll. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Godkänna investeringsäskande för Räddningstjänsten. Kommunfullmäktige.

8 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 66 MBR 2012/ Taxor för MBR-nämnden, år För Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhet föreslås taxorna ändras inför 2013, enligt följande: Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för tillsyn enligt tobakslagen Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Taxa för uppdragsverksamhet Taxa för kvarlämnade fordon, båtar, snöskotrar, husvagnar med mera på kommunens mark Timtaxan höjs 5 % till 882 kr + Höjd timfaktor till 10 för kod 92.30, testbanor. Årlig avgift samt timavgift höjs till 882 kr Årlig avgift samt timavgift höjs till 882 kr Avgifterna i 2, p 1och 2 höjs 5 %, p 3 höjs till 500 kr Avgifterna höjs med 2 % Taxa inom verksamhetsområde trafik Avgifterna höjs 2 % Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Avgifterna höjs 2 % Tillsynsbesök (utöver årsbesök), timtaxa 857 kr Taxor Räddningstjänsten Avgifterna höjs 2 % Plan och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor Oförändrad taxa Oförändrad taxa Oförändrad taxa Ändringen av taxorna beräknas ge en ökning av nämndens intäkter med minst kr. Beslutsunderlag Förslag taxor inom Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhet forts

9 Miljö- bygg och räddningsnämnden forts MBR 66 MBR2012/ Taxor för MBR-nämnden, år MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige - att kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter för miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhet, ska sluta att gälla att anta de ändrade och oförändrade taxorna för Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhet - att de nya taxorna ska gälla från och med Kommunstyrelsen

10 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 67 MBR 2012/ Delårsrapport för MBR- nämnden, januari april 2012 Förvaltningschefen har tagit fram delårsrapport för MBR-nämnden, januari april Beslutsunderlag Prognos för måluppfyllelsen, tertial 1, 2012 MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Godkänna delårsrapporten för Miljö-, bygg och räddningsnämnden januari april Fullmäktige

11 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 68 MBR2012/ Tillsynsplan för Räddningstjänsten Räddningstjänsten skall utföra tillsyn på vissa objekt i kommunen enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningschefen har tagit fram ett förslag på tillsynsplan för år Beslutsunderlag Tillsynsplan för för räddningstjänsten Förslag till beslut MBR-nämnden antar tillsynsplan för för räddningstjänsten. MILJÖ-BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT MBR-nämnden antar tillsynsplan för för räddningstjänsten.

12 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 69 MBR 2011/512 Pipudden 1:1, 1:2 och 1:3, ansökan om planläggning av området Förslaget till detaljplan har varit ute för samråd. Ett antal synpunkter har inkommit. Ärendet utgick vid sammanträdet MBR , då inga handlingar inkommit. Förslag till beslut: MBR-nämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen och att godkänna förslaget för granskning till berörda. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT MBR-nämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen och att godkänna förslaget för granskning till berörda. Lantmäteriet Box Piteå Ice Makers Box Arjeplog

13 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 70 MBR2011/ Arjeplogs Prästbord 2:19 Ändring av detaljplan Förslaget innefattar en planändring som medger byggande av en tredje våning på hotellet samt en tänkbar inplaceringsmöjlighet av träkåtan. Plankarta med bestämmelser och fotomontage är inlämnade. Vid MBR-nämndens sammanträde , begärde nämnden in reviderad plan där parkeringarna är inlämnade innan man skickar ut planen för samråd. Reviderat förslag har inlämnats. Förslag till beslut: Miljö-, bygg och räddningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge MBR-nämnden i delegation anta detaljplan för Arjeplogs Prästbord 2:19. MILJÖ-BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Miljö-, bygg och räddningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge MBR-nämnden i delegation anta detaljplan för Arjeplogs Prästbord 2:19. Kommunfullmäktige

14 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 71 MBR2011/ Kurrokvejk 2:7 Ansökan detaljplan Porsche AG har under tjugotalet år bedrivit biltestverksamhet på fastigheten och närbelägna sjöisar. Verksamheten har utökats allteftersom och man har bedömt det som viktigt att genom en detaljplan klarlägga rådande förhållanden och skapa vissa möjligheter till utökad nyttjandegrad av marken. Förslaget har varit ute granskning. Inga yttranden har inkommit. Miljö-, bygg och räddningsnämnden godkänner förslaget för samråd. Förslaget har varit ute för granskning under tiden 4 april och 2 maj till berörda inga yttranden har inkommit. Förslag till beslut: Miljö-, bygg och räddningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge MBR-nämnden i delegation anta detaljplan för Kurrokvejk 2:7 (Porsche MIILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNIGNSÄMNDENS BESLUT Miljö-, bygg och räddningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge MBR-nämnden i delegation anta detaljplan för Kurrokvejk 2:7 (Porsche) Kommunfullmäktige

15 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 72 MBR 2011/ Jäckvik 1:58 Ändring av detaljplan Förslaget till ändring av detaljplan har varit ute för samråd under tiden 26 maj till 18 juni Vid det förra samrådstillfället inkom negativa synpunkter på utformningen av planändringsförslaget. Därför har förslaget justerats med avseende på maximalt tillåten storlek på det övre våningsplanet. Maximalt tillåten byggnadsarea övre våningsplan blir 30m 2. I övrigt görs ingen justering av förslaget. Det reviderade förslaget har varit ute för samråd under tiden 29 mar till 25 april Tre yttranden har inkommit.. Beslutsunderlag Planbeskrivning antagandehandling, Yttrande vattenfall Eldistribution AB Hyttmästargårdens stugförening Länsstyrelsen i Norrbottens län, MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Ärendet utgår då inga reviderade handlingar har inkommit. Gunnar Grönlund Furunäsvägen Piteå

16 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 73 Kronlund 1:1 MBR2012/ Nybyggnad av fritidshus Sökanden anser bygga ett nytt fritidhus på fastigheten Kronlund 1:1 intill befintliga byggnader på fastigheten. Ansökan, ritning och situationsplan är inlämnad. Utskick till grannar har varit ut under tiden 4 april till 23 april Inga yttrande har inkommit. Beslutsunderlag Ansökan, ritning och teknisk beskrivning Förlag till beslut: Bygglov beviljas. MBR-nämnden kallar till tekniskt samråd. Till samrådet ska anmälan av kontrollansvarig, kontrollplan och komplett teknisk beskrivning redovisas. Vid samrådet ska byggherren och kontrollansvarig delta. Byggnationen får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN Bygglov beviljas. MBR-nämnden kallar till tekniskt samråd. Till samrådet ska anmälan av kontrollansvarig, kontrollplan och komplett teknisk beskrivning redovisas. Vid samrådet ska byggherren och kontrollansvarig delta. Byggnationen får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. Kostnad: Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Faktura skickas separat. Sökanden

17 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 74 MBR2012/ Grannäs 1:3, ansökan om tillfälligt bygglov för vindmätningsmast Nordisk Vindkraft AB ansöker om att få sätta upp en temporär vindmätningsmast i området för vilken vi härmed ansöker om frivilligt temporärt bygglov. Nedmontering av masten kommer att ske inom tre år. Utskick till närliggande grannar under perioden och 4 april - 23 april, fyra yttranden har inkommit. Beslutsunderlag Ansökan Yttrande berörda fastighetsägare Maskaure sameby Skogsstyrelsen Länsstyrelsen MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNNÄMNDENS BESLUT Nämnden medger tillfälligt bygglov i tre år. Nordisk Vindkraft AB bör för samråd enligt 12 kap. 6 Miljöbalken (MB) anmäla sådana arbetsföretag som kan påverka naturmiljön väsentligt. Samråd med rennäringen bör ske före uppsättning för att undvika störningar på renskötseln. Kostnad: Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Faktura skickas separat. Nordisk Vindkaft AB Lilla Bommen Göteborg Berörda fastighetsägare Maskaure sameby Skogsstyrelsen Länsstyrelsen

18 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 75 MBR2012/ Galtisjaur 3:4, ansökan om strandskyddispens Sökanden vill bygga ett fritidshus på fastigheten Galtisjaur 3:4. Fasigheten ligger nära vatten fastigheten är avskilt genom väg. Beslutsunderlag Ansökan MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT MBR-nämnden medger strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus på fastigheten Galtisjaur 3:4 enligt ansökan. Beslutet fattas med stöd av det särskilda skäl att dispensen avser ett område som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (MB 7 kap 18 c pkt 1). Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensen vann laga kraft (7 kap 18 h, MB). Kostnad: kronor. Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå Sökanden

19 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 76 MBR2012/ Jäckvik 1:19 Ansökan bygglov för förråd, ersättningsbyggnad Sökanden vill bygga ett förråd på fastigheten Jäckvik 1:19 på 60,5 km 2..som ska flyttas från Jäckvik 1:231. Beslutsunderlag Ansökan, karta och ritning MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNMNDENS BESLUT Nämnden begär kompletterande handlingar innan beslut tas i ärendet. Jäckviks fastigheter AB Källbogatan Jäckvik

20 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 77 Redovisning av delegeringsbeslut Se bilaga: Förvaltningschef, Christer Andersson 2 Miljöinspektör, Barbro Edin Handläggare. Magnus Könberg 1 Förvaltningschef, Christer Andersson 3 MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Nämnden godkänner redovisningen av delgivningarna.

21 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 78 Delgivningar Se bilaga. Miljöinspektör, Barbro Edin Handläggare, Magnus Könberg 6 MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

22 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 79 Verkställda uppdrag för perioden Finns inget att redovisa. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Läggs till handlingarna.

23 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 80 Ej Verkställda uppdrag för perioden Finns inget att redovisa MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Läggs till handlingarna.

24 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 81 MBR 2012/ 400 Begäran om undantag från 3 kap. 6 ordningslagen att inom detaljplanelagt område få skjuta skabbräv Detta är ett extraärende som nämndens ledamöter beslutar att ta upp till behandling vid dagens sammanträde. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden innehar tillstånd (AA /09) att inom detaljplanelagt område få skjuta skabbräv. Detta tillstånd gäller för två skyttar. Nämnden bedömer att behov föreligger om utökad jakt på skabbräv inom detaljplanelagt område, varvid ytterligare skytt behövs då befintliga skyttar inte alltid finns tillgängliga vid behov. Syftet med jakten är att förebygga smittspridning bland andra djur, att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön samt att förkorta lidandet för den drabbade räven. Förslag till beslut Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Arjeplogs kommun begär, hos Polismyndigheten i Norrbotten, undantag från 3 kap. 6 ordningslagen för ytterligare en person att inom detaljplanelagt område få skjuta skabbrävar fr o m t o m Begäran om undantag gäller för skytten: Kring det särskilda uppdraget skall bl a gälla: - Avskjutning av skabbräv får ske efter uppmaning av miljökontoret eller polisen. - Varje kalenderår ska avskjutningen av skabbräv rapporteras till miljökontoret senast 31 januari året efter det kalenderåret. Rapporteringen ska innehålla uppgifter om antal rävar som skjutits, datum för avskjutningen, platsen för avskjutningen samt platsen för destruktion. - De skjutna skabbrävarna ska destrueras genom bränning på plats godkänd av miljökontoret. - Avskjutningen ska bedrivas utan risk för människors och djurs säkerhet. - Olägenheter får inte uppkomma för människors hälsa eller miljön. Polismyndigheten i Norrbotten forts

25 Miljö- bygg och räddningsnämnden forts MBR 81 MBR 2012/ 400 Begäran om undantag från 3 kap. 6 ordningslagen att inom detaljplanelagt område få skjuta skabbräv MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Arjeplogs kommun begär, hos Polismyndigheten i Norrbotten, undantag från 3 kap. 6 ordningslagen för ytterligare en person att inom detaljplanelagt område få skjuta skabbrävar fr o m t o m Begäran om undantag gäller för skytten: Kring det särskilda uppdraget skall bl a gälla: - Avskjutning av skabbräv får ske efter uppmaning av miljökontoret eller polisen. - Varje kalenderår ska avskjutningen av skabbräv rapporteras till miljökontoret senast 31 januari året efter det kalenderåret. Rapporteringen ska innehålla uppgifter om antal rävar som skjutits, datum för avskjutningen, platsen för avskjutningen samt platsen för destruktion. - De skjutna skabbrävarna ska destrueras genom bränning på plats godkänd av miljökontoret. - Avskjutningen ska bedrivas utan risk för människors och djurs säkerhet. - Olägenheter får inte uppkomma för människors hälsa eller miljön. Polismyndigheten i Norrbotten

26 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 82 MBR 2011/512 Pipudden 1:1, 1:2 och 1:3, ansökan om planläggning av området Detta är ett extraärende som nämndens ledamöter beslutar att ta upp till behandling vid dagens sammanträde. Förslaget till detaljplan har varit ute för samråd. Ett antal synpunkter har inkommit. Ärendet utgick vid sammanträdet MBR , då inga handlingar inkommit. Förslag till beslut: Miljö-, bygg och räddningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge MBR-nämnden i delegation anta detaljplan för Pipudden 1:1, 1:2 och 1:3. MIILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNIGNSÄMNDENS BESLUT Miljö-, bygg och räddningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge MBR-nämnden i delegation anta detaljplan Pipudden 1:1, 1:2 och 1:3. Kommunfullmäktige

27 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 83 MBR 2012/ Öberget 2:1, avstyckning av fastighet, industritomt. Detta är ett extraärende som nämndens ledamöter beslutar att ta upp till behandling vid dagens sammanträde. Sökanden vill byta den mark som han har köpt mot en annan som ligger bredvid pga att det ligger massor som någon lagt upp på den fastighet han tidigare köpt. Beslutsunderlag Ansökan, fastighetskarta Förslag till beslut: Utan förslag till nämnden. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Nämnden har ingen erinring mot avstyckning av en ny tomt. Sökanden

28 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 84 MBR2012/244 Jäckvik 1:21, 1:121 Ansökan om bygglov för fritidshus Detta är ett extraärende som nämndens ledamöter beslutar att ta upp till behandling vid dagens sammanträde. Sökanden vill bygga fritidshus om total yta 150m 2 Garage/förråd byggs ihop med huvudbyggnaden. Beslutsunderlag Ansökan, ritning, situationsplan. Förslag till beslut: Utan förslag till nämnden. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Bygglov beviljas enligt handlingar. Kostnad: kr kronor. Sökanden

29 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 85 MBR 2012/ Racksund 2:3 Ansökan om strandskyddsdispens, byggande av anläggning för ridverksamhet Detta är ett extraärende som nämndens ledamöter beslutar att ta upp till behandling vid dagens sammanträde. Sökanden ansöker om strandskyddsdispens för att kunna bygga anläggning för rid verksamhet dvs en stuga för övernattning samt vistelse vid raster luncher och dyl. Beslutsunderlag Ansökningar med strandskydd dispens, bygglov, ritning, situationsplan. Förslag till beslut: Utan förslag till nämnden. MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT Strandskydd beviljas enligt handlingar. Kostnad: 3360 kronor. Länsstyrelsen Luleå Sökanden

30 Miljö- bygg och räddningsnämnden MBR 85 Information 1. Förvaltningschefen informerade om Lis-Policy som kommer upp vid nästa sammanträde. 2. Dan Marklund, sotarmästare informerade om sitt arbete i kommunen Se bilaga:

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (5) Miljö- Bygg- och Räddningsnämnden 2012-07-20 Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 20 juli 2012, klockan 09:00 10:00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 februari 2013, kl 9.00 11.15. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, torsdagen den 17 mars 2011 klockan 09:00 14:00. Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åhman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö, bygg och räddningsnämnden 2012-02-16 1 (26)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö, bygg och räddningsnämnden 2012-02-16 1 (26) Miljö, bygg och räddningsnämnden 2012-02-16 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk, torsdagen den 16 februari 2012, kl 09.00 12.30 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-08-25 1 (40)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-08-25 1 (40) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-08-25 1 (40) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 augusti 2011, kl.09.00 12.00 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åhman

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30 12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 13 maj 2015 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering: 10.35-11.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Henric Forsberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP)

Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, 13:00-16:15 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

Förbundsdirektion 2015-11-25

Förbundsdirektion 2015-11-25 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2015-11-25 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.13.30-14.45 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Paragrafer Mb 26-39 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.30 ande Ej tjänstgörande ersättare Agneta Pettersson (c), ordförande Britt-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2015-06-25 Blad 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, rum Almen Information 09:00 10:45 Sammanträde 10:45 11:30 Lars Andreasson, (s), ordförande Magnus Svensson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

,/l&e/ Vansbro kommun. icl y. Jävsnämnden Protokoll 2015-02-26. (CU%Uti. Tid och plats Vansbrorurnmet, torsdagen den 26 februari 2015 ki. 13.00-15.

,/l&e/ Vansbro kommun. icl y. Jävsnämnden Protokoll 2015-02-26. (CU%Uti. Tid och plats Vansbrorurnmet, torsdagen den 26 februari 2015 ki. 13.00-15. Protokoll 2015-02-26 Tid och plats Vansbrorurnmet, torsdagen den 26 februari 2015 ki. 13.00-15.15 Beslutande Sven Blom, (C), ordf. Bertil Wanke, (S) Lena Hjalmarsson, (C) ers. M. Reriate Särnmo, (5) Lisspers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Peter Wasshammar Sekreterare. Ingemar Tönnberg Ordförande

Peter Wasshammar Sekreterare. Ingemar Tönnberg Ordförande Miljö- och byggnämnden 2010-02-17 1 (6) 2-5 PLATS OCH TID Dalavägen 12, Hagfors, kl 15.00-16.05 BESLUTANDE Ingemar Tönnberg (S), ordförande Irene Runkvist-Larsson (S) Kjell Persson (S) Tony Olsson (V),

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15 BYGGNADSNÄMNDEN 1 (16) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung, onsdagen den 17 mars 2016, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson (M) ledamot Ronny

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Utses att justera Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S) Mikael

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 30 april 2013, kl 9.00 14.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-11-16 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara Frau-Kallunki (S) Marianne Matuszewski (S) Thure Andersen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olof Persson,

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 29 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-08-22 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 22 augusti

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Miljönämnden Plats och tid Yxningen, kommunhuset kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jonas Palmqvist, (M), ordförande, Ulf Dahl, (S), vice ordförande

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Beslutande Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Järva 4:17, Evenemangsgatan -Råsta strandväg (f d Stinsv. m fl.) vid Friends Arena Dispens från strandskydd, tidsbegränsad åtgärd.

Järva 4:17, Evenemangsgatan -Råsta strandväg (f d Stinsv. m fl.) vid Friends Arena Dispens från strandskydd, tidsbegränsad åtgärd. SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen Cecilia Granström Bygglovsarkitekt 2013-09-10 SID 1 (5) SBN/2013:842 TJÄNSTESKRIVELSE Järva 4:17, Evenemangsgatan -Råsta strandväg (f d Stinsv. m fl.) vid Friends

Läs mer

Datum BYGG- MILJÖ- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN 2009-12-17

Datum BYGG- MILJÖ- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN 2009-12-17 PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, kl. 08.30-12.00 Christina Embretsen (s) ordförande Lennart Sjödin (c) 1:e vice ordförande Ulla-Britt Gidemalm (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Claes-Eric Ericsson Stefan Andersson Iréne Frisk Owe

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(42) Miljö- och byggnadsnämnden 2013-06-12. Kommunhuset - rum Volgsjön Onsdag den 12 juni 2013 kl. 09.00-11.

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(42) Miljö- och byggnadsnämnden 2013-06-12. Kommunhuset - rum Volgsjön Onsdag den 12 juni 2013 kl. 09.00-11. Protokoll 1(42) Plats och tid Kommunhuset - rum Volgsjön Onsdag den 12 juni 2013 kl. 09.00-11.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare: Lillemor Jonsson, S, ordf Mikael Danielsson, S Stig Ahlenius, S Jan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Jan Wallin (M) ordförande Börje Lindvall (C) Ingvar Hagberg (S) Jan Johansson (S) Owe Thorssell (MP)

Jan Wallin (M) ordförande Börje Lindvall (C) Ingvar Hagberg (S) Jan Johansson (S) Owe Thorssell (MP) Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-20 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-15.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tjänstemän Jan Wallin (M) ordförande Börje Lindvall (C) Ingvar

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum BYSJÖN, tisdagen den 26 februari 2013 kl. 13 30 15 00. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Anna Thuresson,

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C)

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C) Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-16:40 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, onsdagen den 19 september 2012, kl 9.00 12.00 Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

kl 09:00-16:00 (inkl inspektionsresa) Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Övriga: Ingrid Karlsson miljö- och byggchef

kl 09:00-16:00 (inkl inspektionsresa) Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Övriga: Ingrid Karlsson miljö- och byggchef Tid: Plats: PROTOKOLL 1(13) kl 09:00-16:00 (inkl inspektionsresa) Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson, fp Tjänstgörande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 16 Plats och tid Lessebo kommunkontor onsdagen den 11 mars kl. 15.00-18.00 ande Anders Johansson (S) Ordf. Tommy Truedsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Ingegerd Widerström

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, kl 08.30-11.50, 13.00-13.45 Lena Martinsson (s) Siwert Hjalmarsson (m) Bengt Bivrin (mp) Övriga deltagare

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S)

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 Beslutande Övriga Plats och tid för justering Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S)

Läs mer

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 16:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Mimmi Ingevall-Madsen, miljö- och hälsoskydds-inspektör, 8 Maria Wikström, chef Bygg-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2008-03-19 1(15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.45 Beslutande: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn Parling Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 oktober 2012 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 oktober 2012 1 (11) Miljö- och byggnadsnämnden 17 oktober 2012 1 (11) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.30-11.00 Beslutande: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Stefan Andersson Iréne Frisk Owe Karlson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer