Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mackleanskolans. Likabehandlingsplan"

Transkript

1 Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015

2 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering av likabehandlingsplanen 3 2. Mackleanskolans elevhälsoteam 3 3. Förväntansdokument 4 4. Definitioner 4 4:1 Direkt diskriminering 4 4:2 Indirekt diskriminering 4 4:3 Kränkande behandling 4 4:4 Trakasserier 4 4:5 Annan kränkande behandling 4 5. Skolans kartläggning, målsättning, åtgärder och utvärdering för att arbeta förebyggande och främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 5:1 Kartläggning 4 5:1:1 Resultat av kartläggningen 4 5:2 Kön 5 5:3 Etnisk tillhörighet och religion 5 5:4 Funktionshinder 5 5:5 Sexuell läggning 5 5:6 Ålder 6 5:7 Annan kränkande behandling 6 6. Förebyggande arbete för att stoppa alla former av kränkande Behandling på skolnivå. 7 6:1 Värdegrund 7 6:2 Raster 7 6:3 Aktiviteter för hela skolan för att skapa samhörighet 7 6:4 Ordningsregler för gemensamma utrymmen 7 6:5 Elevinflytande 7 6:6 Antimobbinggrupp 7 6:7 Föräldrasamverkan 7 6:8 Åtgärdsprogram 7 6:9 Utbildning av skolpersonal 7 7. Förebyggande arbete för att stoppa alla former av kränkande behandling på klassnivå. 7 7:1 Genomgång av likabehandlingsplanen vi varje läsårsstart 7 7:2 Värdegrundarbete 7 7:3 Kartläggning av den fysiska och psykiska miljön 7 8. Handlingsplan vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande verksamhet 7 8:1 Antimobbningsgruppens arbete 7 8:2 Blankett för anmälan om misstänkt diskriminering, trakasserier eller annan kränkande verksamhet (bilaga 4) 8

3 9. Bilagor 9:1 Förväntansdokument (bilaga 1) 9:2 Likabehandlingscykel (bilaga 2) 9:3 Kartläggning (bilaga 3) 9:4 Anmälan misstänkt mobbning (bilaga 4) 9:5 Regler för Mackleanskolan (bilaga 5) 9:6 Påföljdstrappan (bilaga 6)

4 1. Inledning 1:1 Övergripande mål All personal som arbetar på skolan och alla elever som går här skall bidra till att göra skolan till en trygg miljö. En trygg miljö är fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering av enskilda elever eller grupper. 1:2 Regelverk som styr likabehandlingsarbetet och plan mot kränkande behandling 1:2:1Diskrimineringslagen (2008:567) 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsövergripande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 1:2:2 Skollagen (SFS 2010:800) Skollagen 1 kap. Inledande bestämmelser (utdrag) 5 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet. Alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Skollagen 1 kap 8 Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero (utdrag) 3 Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 6 Rektorn eller lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Skollagen 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling (utdrag) 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skuldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Skollagen 6 kap specificerar noga skolans skyldigheter när det gäller frågor om åtgärder kring kränkande behandling

5 1:3 Revidering av likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen gäller under ett år. Skolledningen tar beslut om ny likabehandlingsplan efter att både elevrådet och personalgruppen läst igenom förslaget och haft en möjlighet att komma med förslag på ändringar. Likabehandlingsplanen löper från januari till december och under höstterminen arbetar antimobbningsteamet med att utforma en enkät till eleverna och klassföreståndarna genomför den med eleverna. Antimobbningsgruppen sammanställer skolans resultat och lämnar detta till rektor som har ansvar för att revidera planen inför kommande kalenderår. Detta görs efter analys och tolkning av resultatet både i klasserna med klassföreståndaren, med elevgruppen genom elevrådet och i personalgruppen. Direkt efter skolstart tas det nya förslaget upp i elevrådet och personalgruppen för att sedan beslutas av rektor. 2. Mackleanskolans elevhälsoteam Elevhälsoteam: Peter Sandén Mikael Persson Mia Pihl-Leto Fredrika Wiklund Olga Fredriksson Helen Zeylon Rektor, , , Bitr. rektor, , Syokonsulent, , Socionom, , , Specialpedagog, Sjuksköterska, Elevhälsoteamet träffas varje måndag Diskussioner förs kring skolans förebyggande arbete och rutiner. Elevhälsoteamet sammankallas även vid akuta situationer. De förbereder även möten angående enskilda elevers skolsituation. Elever som är aktuella för någon form av insats diskuteras för att alla kan hjälpas åt att hitta de bästa lösningarna för alla aktuella elever. Här planeras och organiseras specialresurserna utifrån de behov som finns på skolan. Rektor närvarar vid mötena. Mötena dokumenteras. 3. Förväntansdokument (Bilaga 1) Under augusti delas förväntansdokument ut till alla elever och föräldrar i de nya klasserna och de nytillkomna eleverna. Dessa består av de förväntningar skolan har på elever och föräldrar samt de förväntningar man kan ställa på skolan och skolans personal. Detta dokument ska undertecknas av elever och föräldrar. 4. Definitioner Diskriminering är när skolan behandlar en elev sämre än andra elever. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 4:1 Direkt diskriminering Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis elevens kön (t.ex. skolan anordnar en fotbollsturnering där endast killar får medverka). 4:2 Indirekt diskriminering Med indirekt diskriminering menas att skolan diskriminerar elever genom att behandla alla lika (t.ex. att alla elever serveras samma mat). 4:3 Kränkande behandling Kränkande behandling kan t.ex. vara fysisk (slag, knuffar), verbal (hot, öknamn), psykosocial (suckar, utfrysning, blickar, alla går när man kommer), texter och bilder (lappar, fotografier, sms, mms, msn och meddelanden på olika webcommunities som t.ex. Instagram) samt materiell (förstörelse av kläder, böcker etc.) 4:4 Trakasserier Trakasserier är behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till de sju diskrimineringsgrunderna som är kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och annan kränkande behandling.

6 4:5 Annan kränkande behandling Uppträdande som utan att ha någon koppling till någon särskild diskrimineringsgrund, kränker en elevs värdighet. Det kan vara mobbning men även enstaka händelser som inte är mobbning. 5. Skolans kartläggning, målsättning, åtgärder och utvärdering för att arbeta förebyggande och främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 5:1 Kartläggning Mackleanskolan arbetar efter en likabehandlingscykel där vi följer samma mönster varje år (bilaga 2). Kartläggning av den sociala miljön på skolan kommer att ske under höstterminen 2015 (rektor ansvarar). Kartläggningen kommer att ske genom enkäter (bilaga 3) till samtliga elever på Mackleanskolan. Elevenkät genomförs kommunövergripande i april/maj. Föräldraenkät görs från och med vt 2013 under våren endast med föräldrar i åk 8 på högstadiet. 5:1:1 Resultat av kartläggningen Trivsel Kartläggningen visar i år att en stor majoritet av de svarande eleverna trivs antingen mycket bra eller bra i sin klass. Några få uppger dock att de inte trivs. I diskussioner med elevrådet framkom att anledningar till att man inte trivs kan vara att alla inte har sina bästa kompisar i sin klass och att någon eller några kanske inte har kompisar alls. Anledningarna till att man trivs är bland annat att man har många vänner, att alla respekterar varandra och att man har glada lärare och kompisar. De som inte trivs säger också att det kan vara stökigt på lektionerna och att det är en tråkig miljö i skolan. Någon säger att det finns folk som säger taskiga saker i skolan. En hel del elever uppger att de retas på skoj med varandra. Detta är absolut något skolans vuxna måste bli bättre på att upptäcka och förhindra. Elevrådet säger att elever som råkar illa ut gör det när läraren inte är närvarande. Elevrådet vill att lärarna är mer uppmärksamma och att lärarna aldrig får tro att saker bara är på skoj. Elevrådet menar också att det är viktigt att även elever är uppmärksamma på detta och att det är viktigt att man stöttar varandra och tar hand om varandra i klasserna. Trakasserier Många av eleverna upplever att de någon gång blivit utsatt för kränkning på nätet eller via mobiltelefon. Detta är mycket vanligt bland ungdomar som har Facebook eller är med i andra sociala nätverk. En ny fråga om ifall eleverna känner att det finns någon vuxen de kan prata med om de blivit utsatta för något har lagts till i årets enkät. Förhållandevis få av eleverna tycker att de kan ty sig till någon vuxen på skolan. Detta måste skolan ta på allvar och jobba vidare med så att tilliten till vuxna på skolan ökar. Alla vuxna på skolan ska tydligt markera vid varje tillfälle man hör eller hör talas om en kränkning oavsett vilken sorts kränkning det rör sig om. 5:2 Kön En klar majoritet av skolans elever tycker att tjejer och killar har lika mycket att säga till om. Klart är dock att en inte oväsentlig del inte anser att pojkar och flickor behandlas lika på skolan. Elevrådet tycker att det är mycket viktigt att alla lärare reagerar när elever använder nedsättande könsuttryck till varandra och att detta aldrig får passera. Alla elever och all personal ska uppleva att de respekteras för den de är oavsett kön och alla ska kunna vistas på skolan utan att bli sexuellt trakasserade. Alla elever ska känna att pojkars och flickors åsikter värderas lika mycket i skolan och att båda parterna har lika mycket att säga till om. 5:3 Etnisk tillhörighet och religion Ytterst få elever uppger att de har problem med detta. Alla ska använda ett vårdat språk till varandra oavsett om man är elev eller vuxen. Det är aldrig OK att använda ord som betecknar etnisk tillhörighet eller religion i omnämnandet av annan person i nedsättande mening. 5:4 Funktionshinder Funktionshinder kan vara såväl fysiska som psykiska eller intellektuella. Som funktionshinder räknas både de vi kan se (t.ex. rullstolsburna) och de som vi inte upptäcker lika lätt (allergi, neuropsykiatriska

7 funktionshinder som t.ex. ADHD och dyslexi). Ytterst få upplever att de någon gång blivit trakasserad på grund av funktionshinder. 5:5 Sexuell läggning Sexuell läggning avser homosexualitet, bisexualitet, heterosexualitet och andra sexuella variationer. Ytterst få uppger att de blivit trakasserade på grund av sexuell läggning. 5:6 Ålder Ytterst få uppger att de blivit trakasserade på grund av ålder. Alla elever och all personal ska, oberoende av ålder, ha samma inflytande och känna att de är accepterade för den de är och att de inte blir annorlunda behandlade på grund av sin ålder. Det är viktigt att eleverna känner att de har inflytande över sin utbildning och att de i takt med att de utvecklas också får mer inflytande i skolan. Detta når vi genom ständiga diskussioner i lärarlagen med inriktning på delaktighet och inflytande. 5:7 Annan kränkande behandling Ett uppträdande som, utan någon koppling till särskild diskrimineringsgrund, kränker en elevs värdighet. Det kan vara mobbning, men även enstaka händelser som inte är mobbning. Många elever upplever det förekommer många former av annan kränkande behandling på skolan. Det som flest elever kommenterar är fula ord, retning och öknamn. Några har markerat sextrakasserier och våld. Alla elever och all personal ska känna att de är en viktig del i skapandet av en mobbningsfri miljö. All personal har ansvar för att samtala med elever som kränker någon annan med ord, samt att följa skolans likabehandlingsplan. 6. Förebyggande arbete för att stoppa alla former av kränkande behandling på skolnivå 6:1 Värdegrund Målet med värdegrundsarbetet är att alla elever och all personal ska uppleva att de har samma rättigheter och lika möjligheter utifrån sina förutsättningar. De ska känna att de respekteras för de de är och inte blir utstötta eller kränkta på grund av tidigare nämnda diskrimineringsgrunder. All personal ansvarar för att alltid reagera mot kränkningar och för att informera elever om allas lika värde samt att följa skolans likabehandlingsplan. Hela skolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Vi accepterar inte under några omständigheter diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av någon människa på skolan. Detta är en fråga som skolan arbetar kontinuerligt med i klasserna, med enskilda elever och i personalgruppen. Kurator kommer under våren att arbeta fram en plan för ett systematiskt värdegrundsarbete på Mackleanskolan. Detta utifrån en struktur där alla elever skall få samma förutsättningar och tillgång till ett aktivt värdegrundsarbete. Vi har även deltagit i Inte Ok, som är ett arbete mot kränkande behandling på nätet. Detta utifrån att vi har haft incidenter mellan elever på skolan. Vi fann kunskapsluckor hos personalen på skolan så vi valde att utbilda lärare och övrig skolpersonal. Vi erbjöd även föräldraföreläsningar och workshops för elever. 6:2 Raster Skolan har inte gemensamma raster för att minimera antalet elever som är lektionslediga samtidigt. I arbetsenheterna finns lärarnas arbetsrum i korridorernas centrum och därför har personalen en god insyn i vad som händer under rasterna. Genom arbetsrummens placering är dessutom personalen tillgänglig. Skolan har skolvärdar som befinner sig hos eleverna under rast. Personalen har också pedagogisk lunch för att kunna vara närvarande i matsituationen. Det har även anställts extra skolvärdar. Skolans skolvärdar tillbringar mycket tid i elevuppehållsutrymmena och i korridorerna, men finns också med i matsalen under skolans lunchtid. 6:3 Aktiviteter för hela skolan för att skapa samhörighet Vi har gemensamma avslutningar och gemensamt luciafirande. Skolan har ett uppehållsutrymme där det finns saker att göra under rasterna när eleverna kan träffa kompisar från andra klasser. Skolvärden samarbetar med elevrådet i frågor som rör aktiviteter och trivsel på rasterna.

8 6:4 Ordningsregler för gemensamma utrymmen Mackleanskolan har gemensamma ordningsregler för gemensamma utrymmen, klassrum, bibliotek, matsal, inom- och utomhusmiljö. Dessa beslutas av skolledningen efter förslag från elevrådet och diskussioner i personalgruppen. 6:5 Elevinflytande Mackleanskolan har ett elevråd med representanter från varje klass. I varje arbetsenhet på Mackleanskolan finns också ett trivselråd där varje klass är representerade. Mackleanskolan har elevskyddsombud som medverkar på de skyddsronder vi har. Elevrådet är det råd som i första hand är med och påverkar de olika planerna som tas fram för att gälla hela skolan. Det är elevrådet som lägger fram förslag om skolans regler och det är elevrådet som skolledning vänder sig till vid olika förändringar som skolan står inför. Där tar man upp trivsel, aktiviteter och annat som är aktuellt för eleverna. Utifrån den arbetsmiljöenkät som gjorts följde rektor och kurator upp med klassrumsbesök för att ytterligare undersöka och göra eleverna delaktiga i förändringsarbetet. Detta kommer också att fortsätta under våren då åk 9 kommer att få besök av rektor och kurator. 6:6 Antimobbinggrupp Antimobbinggruppen träffas varje vecka i olika konstellationer och för diskussioner kring skolans förebyggande arbete, vid mobbningssituationer och ev. aktuella händelser. Antimobbinggruppen för också samtal med elever som är aktuella i mobbingärenden. Gruppen nås genom skolans telefon eller via mail till eller 6:7 Föräldramedverkan Samverkan med föräldrarna sker idag klassvis och alla föräldrar vet att det är lätt att komma i kontakt med lärare och skolledningen genom mail och telefon. 6:8 Åtgärdsprogram Vid behov ansvarar skolan, i samråd med elev och föräldrar att åtgärdsprogram upprättas (speciallärare, mentor och rektor ansvarar). Skolan måste se till att inga elever blir indirekt diskriminerade i skolarbetet genom att inte ha tillgång till de hjälpmedel elever med funktionsnedsättningar kan behöva i sin undervisning. Här ansvarar rektor för att se till att elever får den hjälp de behöver i enlighet med skollagen. 6:9 Utbildning av skolpersonal Skolledningen satsar på fortbildning för att främja kunskaperna kring likabehandling. Alla pedagoger på skolan erbjuds utbildning via Lions Quest för att kunna använda denna metod och dessa övningar i klassrummen. Skolan köper även in material från som all personal har tillgång till. All personal erbjuds kurser och föreläsningar om olika typer av funktionshinder och skolan har kontinuerliga kontakter med habiliteringen för att få information om och hjälp och stöd för att kunna stötta elever med olika funktionshinder (rektor ansvarig) 7. Förebyggande arbete för att stoppa alla former av kränkande behandling på klassnivå. 7:1 Genomgång av likabehandlingsplanen vid varje läsårsstart Kontaktlärarna skall informera om likabehandlingsplanen för eleverna i skolan och för föräldrarna vid läsårets första föräldramöte. Eleverna ska då redan känna till den efter genomgång under vårterminen då den är omarbetad efter resultaten av trivselundersökningen. 7:2 Värdegrundarbete Kontinuerliga diskussioner angående likabehandling förs både i klassammanhang och på individuell nivå. Skolregler diskuteras också kontinuerligt för att främja den goda arbetsmiljön. Arbetsområden som ryms i de olika skolämnena är Etik och moral, Lag och rätt, Vänskapstema samt Sex- samlevnads- och kärlekstema. Alla enheter har kamratdagar i början av läsåret och andra gemensamma dagar där elever delas in i olika grupper över enheten för att lära känna varandra och arbeta ihop. 7:3 Kartläggning av den fysiska och psykiska miljön Årligen genomförs en trivselenkät på skolan som sammanställs och analyseras av antimobbningsgruppen.

9 Nya arbetsområden inför kommande år identifieras. Denna sammanställning och analys lämnas till rektor som sedan ser till så att den nya likabehandlingsplanen grundar sig på det som framkommit i enkäten. Rektorn talar med elevrådet om skolans resultat och de områden elevrådet vill satsa på att förbättra. Rektorn för dessutom diskussionerna i personalgruppen om de förbättringsområden som finns utifrån trivselenkäten som genomförs på hösten. Även efter den kommunala enkäten i maj visar och diskuterar kontaktläraren resultaten i enheten med eleverna för att tillsammans kunna komma tillrätta med de problem som finns. 8. Handlingsplan vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande verksamhet Denna handlingsplan gäller Mackleanskolan men alla skolor i Skurups kommun arbetar efter en gemensam handlingsplan. 8:1 Antimobbinggruppens arbete Antimobbinggruppen informerar alla nya klasser på skolan genom besök i klassrummen. Gruppen presenterar sig och sitt arbete och det finns möjlighet till frågor och diskussioner. Alla elever på skolan känner till antimobbinggruppens verksamhet genom information på skolan och på skolans hemsida. Gruppen anordnar årligen en enkät som tar upp frågor om trygghet, diskriminering, trakasserier och mobbning. De sammanställer svaren och informerar personalen och eleverna om resultaten. Vidare utreder antimobbinggruppen fall av trakasserier och misstänkt mobbning. 1. Vid misstanke om mobbning anmäler vederbörande personal, förälder eller elev detta till kontaktläraren eller direkt till antimobbinggruppen. 2. Efter anmälan fyller kontaktläraren eller antimobbinggruppen i en speciell blankett (se bilaga 4). 3. Antimobbinggruppen diskuterar fallet och beslutar hur man ska gå vidare. Om mobbningssituation föreligger mellan elev-elev sker åtgärd så snart som möjligt enligt nedan. Om det föreligger fall av mobbning mellan elev-personal och personal-elev så tas ärendet direkt till skolledning som ansvarar för att saken utreds och åtgärdas. Mobbning 1. Antimobbinggruppen utser två representanter att ta hand om fallet. 2. Fakta samlas in kring ärendet. Vid behov kontaktas även kontaktlärare för kompletterande information. 3. Representanterna samtalar enskilt med den utsatte. De stödjer och hjälper den utsatte tills mobbningen upphört. 4. Representanterna samtalar med mobbaren, om de är flera samtalar man med en i taget. Samtalen sker samma dag, utan att eleverna ges möjlighet att träffas och de genomförs enligt en strukturerad ordning. Samtalen dokumenteras på samtalsprotokoll. 5. Direkt efter samtalen kontaktas föräldrarna till samtliga berörda för information om samtalen och för diskussion kring det fortsatta samarbetet mellan skola och föräldrar. 6. Enskilda uppföljningssamtal med samtliga berörda sker inom en vecka. Ytterligare uppföljning sker efter behov. Även dessa samtal dokumenteras. 7. Vid återfall under terminens gång kallas berörda elever och deras respektive föräldrar till enskilda samtal med representanterna från mobbningsteamet samt skolledning. 8. Samtliga samtalstillfällen dokumenteras. Dokumenten är sekretessbelagda och förvaras inlåsta i skolans valv. 8:2 Blankett för anmälan om misstänkt diskriminering, trakasserier eller annan kränkande verksamhet Det finns en speciell blankett hos varje arbetsenhet, hos skolsyster, kurator och på expeditionen om man vill göra en anmälan om misstänkt diskriminering, trakasserier eller annan kränkande verksamhet. Blanketten är gemensam för hela kommunen och finns även på kommunens hemsida, men man måste inte använda just den blanketten. Man kan göra sin anmälan hur man vill.

10 Bilaga 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss att: Vi bryr oss om dig. Vi bemöter dig med respekt Vi kommer att ingripa mot alla former av mobbning och kränkande behandling. Vi ska se till att du får en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt. Vi förväntar oss av dig som elev att: Du bemöter andra med respekt genom att uppträda hänsynsfullt, artigt, vänligt och hjälper andra. Du använder ett vårdat språk. Du passar tider och tar ansvar för ditt skolarbete. Du är rädd om skolans lokaler och material. Du är utvilad och har ätit frukost när din skoldag börjar. Du följer skolans regler. Ni föräldrar kan förvänta er av oss att: Vi bryr oss om ditt barn. Vi arbetar för att alla barn skall känna sig trygga. Vi bemöter alla barn och vuxna med hänsyn, vänlighet och respekt. Vi ingriper mot alla former av kränkningar. Vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö. Vi förväntar oss av dig som förälder att: Du meddelar oss när ditt barn är frånvarande. Du hjälper ditt barn att ta ansvar för skolarbetet. Du ser till att ditt barn kommer väl förberett till sin skoldag (utvilad, ätit frukost, utrustning mm.) Du tar kontakt med klassföreståndare eller berörd lärare på skolan vid frågor och funderingar angående ditt barns skolgång. Vi har tagit del av Förväntansdokumentet Elev: Förälder: Kontaktlärare: Lämnas senast

11 Bilaga 2 Mackleanskolans likabehandlingscykel reviderad Augusti/September: Klasserna, elevrådet och lärarlagen ser över de förhållningssätt som bör råda på skolan och formulerar skolans regler. Dessa regler lämnas som förslag till lärarlagen från elevrådet efter diskussioner i klasserna. Lärarlagen ser över dem och ger förslag på ev ändringar och lämnar åter till elevrådet där det tar en vända till. Efter detta beslutas reglerna av skolledning. Oktober: Antimobbningsgruppen utformar en enkät för att kartlägga den situation som råder bland eleverna och eleverna/lärarna på skolan. Denna kartläggning analyseras av antimobbninggruppen och arbetslagen. Arbetslagen definierar nya arbetsområden inför kommande läsår, vid behov i samråd med antimobbinggruppen. November/december Under denna tid revideras likabehandlingsplanen med de nya arbetsområdena som skolan behöver fokusera på under kommande år. Under arbetets gång diskuteras planen även i elevrådet. Januari Den nya likabehandlingsplanen börjar gälla. Alla likabehandlingsplaner byts ut i klassrummen de gamla tas bort och de nya sätts in i pärmarna. Alla lärare går igenom den nya planen med eleverna i sina klasser. April/maj Kommunens gemensamma elev- och föräldraenkät genomförs. Skolan genomför trivselenkät som uppföljning på höstens enkät på elevrådets begäran. Juni Alla arbetslag analyserar sina resultat i elev- och föräldraenkäterna och sätter upp nya förbättringsprojekt för de punkter som behöver förbättras i deras enhet och skolledningen sätter upp förbättringsprojekt på det som behöver förbättras på hela skolan. Augusti Presentation av antimobbningsgruppen Val till olika råd: 1. Elevråd och matråd 2. Elevskyddsombud Ny genomgång i klasserna om likabehandlingsplanen. Nya förhållningssätt för de olika klasserna formuleras i klasserna. Förväntansdokumenten delas ut i de nya klasserna och till nytillkomna elever.

12 Bilaga3 Elevenkät antimobbning Mackleanskolan 3. Hur trivs du i klassen? Dåligt Så där Bra Mycket bra Varför? Förklara: 4. Hur trivs du på skolan? Dåligt Så där Bra Mycket bra Varför? Förklara: 5. Känner du dig rädd i skolan? Aldrig Sällan Ibland Ofta Varför? Förklara: 6. Brukar någon reta dig i skolan? Aldrig Ja, på skoj Sällan Ofta Hur? Förklara: 7. Har du blivit slagen i skolan? Aldrig På skoj En gång Flera gånger Vad hände? Förklara: 8. Har du någon gång blivit trakasserad för: Din könstillhörighet Din etniska tillhörighet Din religion Ditt funktionshinder Din sexuella läggning Din ålder Kommentar:

13 9. Vilka okamratliga beteenden finns i din klass? Öknamn Retningar Utfrysning Våld Fula ord Sextrakasserier Annat Inga Kommentar: 10. Har du blivit utsatt för kränkningar i it-världen, på nätet eller genom mobiltelefonen? Aldrig En gång Flera gånger Ofta Kommentar: Om du svarde "En gång", "Flera gånger" eller "Ofta" på fråga 18 På vilket socialt medieforum? Med socialt medieforum menar vi till exempel Kik, Facebook, Snapchat, Ask 11. Tycker du att det finns någon vuxen på skolan som du kan vända dig till om du känner dig utsatt? Ja Nej 12. Har du berättat för någon vuxen om du sett eller hört något som kan vara mobbing? Ja Nej Om Nej: berätta gärna nu!

14 Bilaga 4 Anmälan misstänkt mobbning Datum Den/de som är utsatt/a heter Den eller de som utsätter är Beskriv händelserna (eller kryssa i på baksidan)! Varför? Vad kan ligga bakom? Vad kan man göra åt saken?

15 Kryssa i det du tycker stämmer! Blir retad, utseende, namn, kläder, stil eller liknande Blir kallad taskiga saker Blir utskrattad/hånad Blir slagen, knuffad, fälld Blir utfrusen Fått saker stulna eller förstörda Blir hindrad att komma fram eller att göra sitt arbete Blir baktalad Utsatt genom dator mobiltelefon eller annan media Jag/vi som anmäler heter (klass) (klass) (Man kan vara anonym men skriv ändå klass eller något annat som visar att anmälan är seriös t. ex. om du talat med någon vuxen om saken.)

16 Bilaga 5 Regler för Mackleanskolan 2014 Elevrådet godkände reglerna enligt 2014 års regler. Elevrådet, personalgruppen och rektor har beslutat om alla på skolan ska följa dessa förhållningsregler. Jag kommer i tid till lektionerna och har allt material med som behövs. Jag tar inte med mig något som kan skada eller störa kamrater och personal på skolan. Jag har endast min mobiltelefon undanstoppad och avstängd på lektionerna. Den är endast igång efter överenskommelse med lärare. Jag tar av mig ytterkläderna innan lektion och lämnar mat, snacks och dryck utanför lektionssalarna. (Läsk får endast drickas i Lugnet) Jag ansvarar för att plocka i ordning efter mig och återställa ordning i utrymmen jag vistas i. Jag respekterar vuxnas tillsägelser och rättar mig efter dessa så att trivsel och studiero kan bevaras i klassrummen och under resten av skoldagen. Dessutom måste alla följa följande förhållningsregler för att värna om att alla ska må bra på skolan: Det är enligt svensk lag förbjudet att röka eller snusa på skolans område. Det är inte heller tillåtet att röka eller snusa på utflykter i skolans regi. Alla kommunens skolor har mandel- och nötförbud på grund av allergier. Här ingår också fröer som sesamfrön och solrosfrön. Tänk på att choklad ibland innehåller mandel och nötter! Skolan har dessutom förbud mot ägg på grund av allergier. Peter Sandén, rektor

17 Bilaga 6 Mackleanskolans påföljdstrappa Skolans regler finns uppsatta i varje korridor och i varje klassrum. När någon inte följer skolans regler skall påföljdstrappan påbörjas. 1. Tillsägelse från lärare eller annan personal. Lösningsinriktat samtal med vuxen. 2. Mentor eller annan vuxen håller ett enskilt samtal med den eller de berörda eleverna. Tydlig varning. 3. Förälder/vårdnadshavare meddelas per telefon eller e-post av mentor eller den som hållit i samtalet i dylikt fall underrättas mentor. 4. Mentor kallar föräldrar/vårdnadshavare och elev till möte på skolan efter att avstämning gjorts i arbetslaget. Tillsammans upprättar mötet en handlingsplan med plan för uppföljning. 5. Föräldrar/vårdnadshavare kallas till möte, berörd personal från elevhälsoteamet samt mentor medverkar. Mötet protokollförs till elevakten. 6. Elevhälsoteamet diskuterar och gör eventuellt orosanmälan till socialtjänsten. När det upptäcks att en elev röker eller snusar underrättas alltid föräldrarna/vårdnadshavarna omedelbart. Allt våld och hot om våld utreds alltid på skolan och åtgärder sätts in i enlighet med något av trappans steg. Anmälningar till polis förekommer i de fall detta krävs. Dessutom gottgör eleven alltid genom ursäkt och städning eller ersättning av skadade föremål.

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819 Likabehandlingsplan Åsbygdens Naturbruksgymnasium Behandla andra som Du själv vill bli behandlad Rev.110819 Kränkande behandling: Kränkande behandling står för olika former av kränkningar. Kränkande behandling

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Mål och vision På Beda Hallbergs gymnasium får man vara sig själv. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

2014 Likabehandlingsplan

2014 Likabehandlingsplan 2014 Likabehandlingsplan Innehåll 1. Inledning...2 2. Vision...2 3. Lag och begrepp...2 3.1 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5...2 3.2 Centrala begrepp...2 3.2.1 Direkt och indirekt diskriminering...2 3.2.2

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Åkerö skola 7-9 2014 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014 LEKSANDS KOMMUN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 15/16 Per Gamalielsson Rektor Stefan Marklund Biträdande rektor 2015-08-18 Bakgrund Det finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar, diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014

Likabehandlingsplan 2014 Referenser: Skolverket: Allmänna råd och kommentarer (2009) DO, BEO m fl: Förebygga diskriminerin och kränkande behandling - främja likabehandling Universitetskurs: Mobbning, kränkande behandling och diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Stenhagenskolan Vi har olika intressen, behov, erfarenheter och möjligheter Vi vill att just du: Ska komma till skolan och känna dig glad. Ska lära

Läs mer