Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mackleanskolans. Likabehandlingsplan"

Transkript

1 Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015

2 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering av likabehandlingsplanen 3 2. Mackleanskolans elevhälsoteam 3 3. Förväntansdokument 4 4. Definitioner 4 4:1 Direkt diskriminering 4 4:2 Indirekt diskriminering 4 4:3 Kränkande behandling 4 4:4 Trakasserier 4 4:5 Annan kränkande behandling 4 5. Skolans kartläggning, målsättning, åtgärder och utvärdering för att arbeta förebyggande och främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 5:1 Kartläggning 4 5:1:1 Resultat av kartläggningen 4 5:2 Kön 5 5:3 Etnisk tillhörighet och religion 5 5:4 Funktionshinder 5 5:5 Sexuell läggning 5 5:6 Ålder 6 5:7 Annan kränkande behandling 6 6. Förebyggande arbete för att stoppa alla former av kränkande Behandling på skolnivå. 7 6:1 Värdegrund 7 6:2 Raster 7 6:3 Aktiviteter för hela skolan för att skapa samhörighet 7 6:4 Ordningsregler för gemensamma utrymmen 7 6:5 Elevinflytande 7 6:6 Antimobbinggrupp 7 6:7 Föräldrasamverkan 7 6:8 Åtgärdsprogram 7 6:9 Utbildning av skolpersonal 7 7. Förebyggande arbete för att stoppa alla former av kränkande behandling på klassnivå. 7 7:1 Genomgång av likabehandlingsplanen vi varje läsårsstart 7 7:2 Värdegrundarbete 7 7:3 Kartläggning av den fysiska och psykiska miljön 7 8. Handlingsplan vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande verksamhet 7 8:1 Antimobbningsgruppens arbete 7 8:2 Blankett för anmälan om misstänkt diskriminering, trakasserier eller annan kränkande verksamhet (bilaga 4) 8

3 9. Bilagor 9:1 Förväntansdokument (bilaga 1) 9:2 Likabehandlingscykel (bilaga 2) 9:3 Kartläggning (bilaga 3) 9:4 Anmälan misstänkt mobbning (bilaga 4) 9:5 Regler för Mackleanskolan (bilaga 5) 9:6 Påföljdstrappan (bilaga 6)

4 1. Inledning 1:1 Övergripande mål All personal som arbetar på skolan och alla elever som går här skall bidra till att göra skolan till en trygg miljö. En trygg miljö är fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering av enskilda elever eller grupper. 1:2 Regelverk som styr likabehandlingsarbetet och plan mot kränkande behandling 1:2:1Diskrimineringslagen (2008:567) 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsövergripande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 1:2:2 Skollagen (SFS 2010:800) Skollagen 1 kap. Inledande bestämmelser (utdrag) 5 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet. Alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Skollagen 1 kap 8 Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero (utdrag) 3 Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 6 Rektorn eller lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Skollagen 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling (utdrag) 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skuldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Skollagen 6 kap specificerar noga skolans skyldigheter när det gäller frågor om åtgärder kring kränkande behandling

5 1:3 Revidering av likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen gäller under ett år. Skolledningen tar beslut om ny likabehandlingsplan efter att både elevrådet och personalgruppen läst igenom förslaget och haft en möjlighet att komma med förslag på ändringar. Likabehandlingsplanen löper från januari till december och under höstterminen arbetar antimobbningsteamet med att utforma en enkät till eleverna och klassföreståndarna genomför den med eleverna. Antimobbningsgruppen sammanställer skolans resultat och lämnar detta till rektor som har ansvar för att revidera planen inför kommande kalenderår. Detta görs efter analys och tolkning av resultatet både i klasserna med klassföreståndaren, med elevgruppen genom elevrådet och i personalgruppen. Direkt efter skolstart tas det nya förslaget upp i elevrådet och personalgruppen för att sedan beslutas av rektor. 2. Mackleanskolans elevhälsoteam Elevhälsoteam: Peter Sandén Mikael Persson Mia Pihl-Leto Fredrika Wiklund Olga Fredriksson Helen Zeylon Rektor, , , Bitr. rektor, , Syokonsulent, , Socionom, , , Specialpedagog, Sjuksköterska, Elevhälsoteamet träffas varje måndag Diskussioner förs kring skolans förebyggande arbete och rutiner. Elevhälsoteamet sammankallas även vid akuta situationer. De förbereder även möten angående enskilda elevers skolsituation. Elever som är aktuella för någon form av insats diskuteras för att alla kan hjälpas åt att hitta de bästa lösningarna för alla aktuella elever. Här planeras och organiseras specialresurserna utifrån de behov som finns på skolan. Rektor närvarar vid mötena. Mötena dokumenteras. 3. Förväntansdokument (Bilaga 1) Under augusti delas förväntansdokument ut till alla elever och föräldrar i de nya klasserna och de nytillkomna eleverna. Dessa består av de förväntningar skolan har på elever och föräldrar samt de förväntningar man kan ställa på skolan och skolans personal. Detta dokument ska undertecknas av elever och föräldrar. 4. Definitioner Diskriminering är när skolan behandlar en elev sämre än andra elever. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. 4:1 Direkt diskriminering Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis elevens kön (t.ex. skolan anordnar en fotbollsturnering där endast killar får medverka). 4:2 Indirekt diskriminering Med indirekt diskriminering menas att skolan diskriminerar elever genom att behandla alla lika (t.ex. att alla elever serveras samma mat). 4:3 Kränkande behandling Kränkande behandling kan t.ex. vara fysisk (slag, knuffar), verbal (hot, öknamn), psykosocial (suckar, utfrysning, blickar, alla går när man kommer), texter och bilder (lappar, fotografier, sms, mms, msn och meddelanden på olika webcommunities som t.ex. Instagram) samt materiell (förstörelse av kläder, böcker etc.) 4:4 Trakasserier Trakasserier är behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till de sju diskrimineringsgrunderna som är kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och annan kränkande behandling.

6 4:5 Annan kränkande behandling Uppträdande som utan att ha någon koppling till någon särskild diskrimineringsgrund, kränker en elevs värdighet. Det kan vara mobbning men även enstaka händelser som inte är mobbning. 5. Skolans kartläggning, målsättning, åtgärder och utvärdering för att arbeta förebyggande och främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 5:1 Kartläggning Mackleanskolan arbetar efter en likabehandlingscykel där vi följer samma mönster varje år (bilaga 2). Kartläggning av den sociala miljön på skolan kommer att ske under höstterminen 2015 (rektor ansvarar). Kartläggningen kommer att ske genom enkäter (bilaga 3) till samtliga elever på Mackleanskolan. Elevenkät genomförs kommunövergripande i april/maj. Föräldraenkät görs från och med vt 2013 under våren endast med föräldrar i åk 8 på högstadiet. 5:1:1 Resultat av kartläggningen Trivsel Kartläggningen visar i år att en stor majoritet av de svarande eleverna trivs antingen mycket bra eller bra i sin klass. Några få uppger dock att de inte trivs. I diskussioner med elevrådet framkom att anledningar till att man inte trivs kan vara att alla inte har sina bästa kompisar i sin klass och att någon eller några kanske inte har kompisar alls. Anledningarna till att man trivs är bland annat att man har många vänner, att alla respekterar varandra och att man har glada lärare och kompisar. De som inte trivs säger också att det kan vara stökigt på lektionerna och att det är en tråkig miljö i skolan. Någon säger att det finns folk som säger taskiga saker i skolan. En hel del elever uppger att de retas på skoj med varandra. Detta är absolut något skolans vuxna måste bli bättre på att upptäcka och förhindra. Elevrådet säger att elever som råkar illa ut gör det när läraren inte är närvarande. Elevrådet vill att lärarna är mer uppmärksamma och att lärarna aldrig får tro att saker bara är på skoj. Elevrådet menar också att det är viktigt att även elever är uppmärksamma på detta och att det är viktigt att man stöttar varandra och tar hand om varandra i klasserna. Trakasserier Många av eleverna upplever att de någon gång blivit utsatt för kränkning på nätet eller via mobiltelefon. Detta är mycket vanligt bland ungdomar som har Facebook eller är med i andra sociala nätverk. En ny fråga om ifall eleverna känner att det finns någon vuxen de kan prata med om de blivit utsatta för något har lagts till i årets enkät. Förhållandevis få av eleverna tycker att de kan ty sig till någon vuxen på skolan. Detta måste skolan ta på allvar och jobba vidare med så att tilliten till vuxna på skolan ökar. Alla vuxna på skolan ska tydligt markera vid varje tillfälle man hör eller hör talas om en kränkning oavsett vilken sorts kränkning det rör sig om. 5:2 Kön En klar majoritet av skolans elever tycker att tjejer och killar har lika mycket att säga till om. Klart är dock att en inte oväsentlig del inte anser att pojkar och flickor behandlas lika på skolan. Elevrådet tycker att det är mycket viktigt att alla lärare reagerar när elever använder nedsättande könsuttryck till varandra och att detta aldrig får passera. Alla elever och all personal ska uppleva att de respekteras för den de är oavsett kön och alla ska kunna vistas på skolan utan att bli sexuellt trakasserade. Alla elever ska känna att pojkars och flickors åsikter värderas lika mycket i skolan och att båda parterna har lika mycket att säga till om. 5:3 Etnisk tillhörighet och religion Ytterst få elever uppger att de har problem med detta. Alla ska använda ett vårdat språk till varandra oavsett om man är elev eller vuxen. Det är aldrig OK att använda ord som betecknar etnisk tillhörighet eller religion i omnämnandet av annan person i nedsättande mening. 5:4 Funktionshinder Funktionshinder kan vara såväl fysiska som psykiska eller intellektuella. Som funktionshinder räknas både de vi kan se (t.ex. rullstolsburna) och de som vi inte upptäcker lika lätt (allergi, neuropsykiatriska

7 funktionshinder som t.ex. ADHD och dyslexi). Ytterst få upplever att de någon gång blivit trakasserad på grund av funktionshinder. 5:5 Sexuell läggning Sexuell läggning avser homosexualitet, bisexualitet, heterosexualitet och andra sexuella variationer. Ytterst få uppger att de blivit trakasserade på grund av sexuell läggning. 5:6 Ålder Ytterst få uppger att de blivit trakasserade på grund av ålder. Alla elever och all personal ska, oberoende av ålder, ha samma inflytande och känna att de är accepterade för den de är och att de inte blir annorlunda behandlade på grund av sin ålder. Det är viktigt att eleverna känner att de har inflytande över sin utbildning och att de i takt med att de utvecklas också får mer inflytande i skolan. Detta når vi genom ständiga diskussioner i lärarlagen med inriktning på delaktighet och inflytande. 5:7 Annan kränkande behandling Ett uppträdande som, utan någon koppling till särskild diskrimineringsgrund, kränker en elevs värdighet. Det kan vara mobbning, men även enstaka händelser som inte är mobbning. Många elever upplever det förekommer många former av annan kränkande behandling på skolan. Det som flest elever kommenterar är fula ord, retning och öknamn. Några har markerat sextrakasserier och våld. Alla elever och all personal ska känna att de är en viktig del i skapandet av en mobbningsfri miljö. All personal har ansvar för att samtala med elever som kränker någon annan med ord, samt att följa skolans likabehandlingsplan. 6. Förebyggande arbete för att stoppa alla former av kränkande behandling på skolnivå 6:1 Värdegrund Målet med värdegrundsarbetet är att alla elever och all personal ska uppleva att de har samma rättigheter och lika möjligheter utifrån sina förutsättningar. De ska känna att de respekteras för de de är och inte blir utstötta eller kränkta på grund av tidigare nämnda diskrimineringsgrunder. All personal ansvarar för att alltid reagera mot kränkningar och för att informera elever om allas lika värde samt att följa skolans likabehandlingsplan. Hela skolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Vi accepterar inte under några omständigheter diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av någon människa på skolan. Detta är en fråga som skolan arbetar kontinuerligt med i klasserna, med enskilda elever och i personalgruppen. Kurator kommer under våren att arbeta fram en plan för ett systematiskt värdegrundsarbete på Mackleanskolan. Detta utifrån en struktur där alla elever skall få samma förutsättningar och tillgång till ett aktivt värdegrundsarbete. Vi har även deltagit i Inte Ok, som är ett arbete mot kränkande behandling på nätet. Detta utifrån att vi har haft incidenter mellan elever på skolan. Vi fann kunskapsluckor hos personalen på skolan så vi valde att utbilda lärare och övrig skolpersonal. Vi erbjöd även föräldraföreläsningar och workshops för elever. 6:2 Raster Skolan har inte gemensamma raster för att minimera antalet elever som är lektionslediga samtidigt. I arbetsenheterna finns lärarnas arbetsrum i korridorernas centrum och därför har personalen en god insyn i vad som händer under rasterna. Genom arbetsrummens placering är dessutom personalen tillgänglig. Skolan har skolvärdar som befinner sig hos eleverna under rast. Personalen har också pedagogisk lunch för att kunna vara närvarande i matsituationen. Det har även anställts extra skolvärdar. Skolans skolvärdar tillbringar mycket tid i elevuppehållsutrymmena och i korridorerna, men finns också med i matsalen under skolans lunchtid. 6:3 Aktiviteter för hela skolan för att skapa samhörighet Vi har gemensamma avslutningar och gemensamt luciafirande. Skolan har ett uppehållsutrymme där det finns saker att göra under rasterna när eleverna kan träffa kompisar från andra klasser. Skolvärden samarbetar med elevrådet i frågor som rör aktiviteter och trivsel på rasterna.

8 6:4 Ordningsregler för gemensamma utrymmen Mackleanskolan har gemensamma ordningsregler för gemensamma utrymmen, klassrum, bibliotek, matsal, inom- och utomhusmiljö. Dessa beslutas av skolledningen efter förslag från elevrådet och diskussioner i personalgruppen. 6:5 Elevinflytande Mackleanskolan har ett elevråd med representanter från varje klass. I varje arbetsenhet på Mackleanskolan finns också ett trivselråd där varje klass är representerade. Mackleanskolan har elevskyddsombud som medverkar på de skyddsronder vi har. Elevrådet är det råd som i första hand är med och påverkar de olika planerna som tas fram för att gälla hela skolan. Det är elevrådet som lägger fram förslag om skolans regler och det är elevrådet som skolledning vänder sig till vid olika förändringar som skolan står inför. Där tar man upp trivsel, aktiviteter och annat som är aktuellt för eleverna. Utifrån den arbetsmiljöenkät som gjorts följde rektor och kurator upp med klassrumsbesök för att ytterligare undersöka och göra eleverna delaktiga i förändringsarbetet. Detta kommer också att fortsätta under våren då åk 9 kommer att få besök av rektor och kurator. 6:6 Antimobbinggrupp Antimobbinggruppen träffas varje vecka i olika konstellationer och för diskussioner kring skolans förebyggande arbete, vid mobbningssituationer och ev. aktuella händelser. Antimobbinggruppen för också samtal med elever som är aktuella i mobbingärenden. Gruppen nås genom skolans telefon eller via mail till eller 6:7 Föräldramedverkan Samverkan med föräldrarna sker idag klassvis och alla föräldrar vet att det är lätt att komma i kontakt med lärare och skolledningen genom mail och telefon. 6:8 Åtgärdsprogram Vid behov ansvarar skolan, i samråd med elev och föräldrar att åtgärdsprogram upprättas (speciallärare, mentor och rektor ansvarar). Skolan måste se till att inga elever blir indirekt diskriminerade i skolarbetet genom att inte ha tillgång till de hjälpmedel elever med funktionsnedsättningar kan behöva i sin undervisning. Här ansvarar rektor för att se till att elever får den hjälp de behöver i enlighet med skollagen. 6:9 Utbildning av skolpersonal Skolledningen satsar på fortbildning för att främja kunskaperna kring likabehandling. Alla pedagoger på skolan erbjuds utbildning via Lions Quest för att kunna använda denna metod och dessa övningar i klassrummen. Skolan köper även in material från som all personal har tillgång till. All personal erbjuds kurser och föreläsningar om olika typer av funktionshinder och skolan har kontinuerliga kontakter med habiliteringen för att få information om och hjälp och stöd för att kunna stötta elever med olika funktionshinder (rektor ansvarig) 7. Förebyggande arbete för att stoppa alla former av kränkande behandling på klassnivå. 7:1 Genomgång av likabehandlingsplanen vid varje läsårsstart Kontaktlärarna skall informera om likabehandlingsplanen för eleverna i skolan och för föräldrarna vid läsårets första föräldramöte. Eleverna ska då redan känna till den efter genomgång under vårterminen då den är omarbetad efter resultaten av trivselundersökningen. 7:2 Värdegrundarbete Kontinuerliga diskussioner angående likabehandling förs både i klassammanhang och på individuell nivå. Skolregler diskuteras också kontinuerligt för att främja den goda arbetsmiljön. Arbetsområden som ryms i de olika skolämnena är Etik och moral, Lag och rätt, Vänskapstema samt Sex- samlevnads- och kärlekstema. Alla enheter har kamratdagar i början av läsåret och andra gemensamma dagar där elever delas in i olika grupper över enheten för att lära känna varandra och arbeta ihop. 7:3 Kartläggning av den fysiska och psykiska miljön Årligen genomförs en trivselenkät på skolan som sammanställs och analyseras av antimobbningsgruppen.

9 Nya arbetsområden inför kommande år identifieras. Denna sammanställning och analys lämnas till rektor som sedan ser till så att den nya likabehandlingsplanen grundar sig på det som framkommit i enkäten. Rektorn talar med elevrådet om skolans resultat och de områden elevrådet vill satsa på att förbättra. Rektorn för dessutom diskussionerna i personalgruppen om de förbättringsområden som finns utifrån trivselenkäten som genomförs på hösten. Även efter den kommunala enkäten i maj visar och diskuterar kontaktläraren resultaten i enheten med eleverna för att tillsammans kunna komma tillrätta med de problem som finns. 8. Handlingsplan vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande verksamhet Denna handlingsplan gäller Mackleanskolan men alla skolor i Skurups kommun arbetar efter en gemensam handlingsplan. 8:1 Antimobbinggruppens arbete Antimobbinggruppen informerar alla nya klasser på skolan genom besök i klassrummen. Gruppen presenterar sig och sitt arbete och det finns möjlighet till frågor och diskussioner. Alla elever på skolan känner till antimobbinggruppens verksamhet genom information på skolan och på skolans hemsida. Gruppen anordnar årligen en enkät som tar upp frågor om trygghet, diskriminering, trakasserier och mobbning. De sammanställer svaren och informerar personalen och eleverna om resultaten. Vidare utreder antimobbinggruppen fall av trakasserier och misstänkt mobbning. 1. Vid misstanke om mobbning anmäler vederbörande personal, förälder eller elev detta till kontaktläraren eller direkt till antimobbinggruppen. 2. Efter anmälan fyller kontaktläraren eller antimobbinggruppen i en speciell blankett (se bilaga 4). 3. Antimobbinggruppen diskuterar fallet och beslutar hur man ska gå vidare. Om mobbningssituation föreligger mellan elev-elev sker åtgärd så snart som möjligt enligt nedan. Om det föreligger fall av mobbning mellan elev-personal och personal-elev så tas ärendet direkt till skolledning som ansvarar för att saken utreds och åtgärdas. Mobbning 1. Antimobbinggruppen utser två representanter att ta hand om fallet. 2. Fakta samlas in kring ärendet. Vid behov kontaktas även kontaktlärare för kompletterande information. 3. Representanterna samtalar enskilt med den utsatte. De stödjer och hjälper den utsatte tills mobbningen upphört. 4. Representanterna samtalar med mobbaren, om de är flera samtalar man med en i taget. Samtalen sker samma dag, utan att eleverna ges möjlighet att träffas och de genomförs enligt en strukturerad ordning. Samtalen dokumenteras på samtalsprotokoll. 5. Direkt efter samtalen kontaktas föräldrarna till samtliga berörda för information om samtalen och för diskussion kring det fortsatta samarbetet mellan skola och föräldrar. 6. Enskilda uppföljningssamtal med samtliga berörda sker inom en vecka. Ytterligare uppföljning sker efter behov. Även dessa samtal dokumenteras. 7. Vid återfall under terminens gång kallas berörda elever och deras respektive föräldrar till enskilda samtal med representanterna från mobbningsteamet samt skolledning. 8. Samtliga samtalstillfällen dokumenteras. Dokumenten är sekretessbelagda och förvaras inlåsta i skolans valv. 8:2 Blankett för anmälan om misstänkt diskriminering, trakasserier eller annan kränkande verksamhet Det finns en speciell blankett hos varje arbetsenhet, hos skolsyster, kurator och på expeditionen om man vill göra en anmälan om misstänkt diskriminering, trakasserier eller annan kränkande verksamhet. Blanketten är gemensam för hela kommunen och finns även på kommunens hemsida, men man måste inte använda just den blanketten. Man kan göra sin anmälan hur man vill.

10 Bilaga 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss att: Vi bryr oss om dig. Vi bemöter dig med respekt Vi kommer att ingripa mot alla former av mobbning och kränkande behandling. Vi ska se till att du får en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt. Vi förväntar oss av dig som elev att: Du bemöter andra med respekt genom att uppträda hänsynsfullt, artigt, vänligt och hjälper andra. Du använder ett vårdat språk. Du passar tider och tar ansvar för ditt skolarbete. Du är rädd om skolans lokaler och material. Du är utvilad och har ätit frukost när din skoldag börjar. Du följer skolans regler. Ni föräldrar kan förvänta er av oss att: Vi bryr oss om ditt barn. Vi arbetar för att alla barn skall känna sig trygga. Vi bemöter alla barn och vuxna med hänsyn, vänlighet och respekt. Vi ingriper mot alla former av kränkningar. Vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö. Vi förväntar oss av dig som förälder att: Du meddelar oss när ditt barn är frånvarande. Du hjälper ditt barn att ta ansvar för skolarbetet. Du ser till att ditt barn kommer väl förberett till sin skoldag (utvilad, ätit frukost, utrustning mm.) Du tar kontakt med klassföreståndare eller berörd lärare på skolan vid frågor och funderingar angående ditt barns skolgång. Vi har tagit del av Förväntansdokumentet Elev: Förälder: Kontaktlärare: Lämnas senast

11 Bilaga 2 Mackleanskolans likabehandlingscykel reviderad Augusti/September: Klasserna, elevrådet och lärarlagen ser över de förhållningssätt som bör råda på skolan och formulerar skolans regler. Dessa regler lämnas som förslag till lärarlagen från elevrådet efter diskussioner i klasserna. Lärarlagen ser över dem och ger förslag på ev ändringar och lämnar åter till elevrådet där det tar en vända till. Efter detta beslutas reglerna av skolledning. Oktober: Antimobbningsgruppen utformar en enkät för att kartlägga den situation som råder bland eleverna och eleverna/lärarna på skolan. Denna kartläggning analyseras av antimobbninggruppen och arbetslagen. Arbetslagen definierar nya arbetsområden inför kommande läsår, vid behov i samråd med antimobbinggruppen. November/december Under denna tid revideras likabehandlingsplanen med de nya arbetsområdena som skolan behöver fokusera på under kommande år. Under arbetets gång diskuteras planen även i elevrådet. Januari Den nya likabehandlingsplanen börjar gälla. Alla likabehandlingsplaner byts ut i klassrummen de gamla tas bort och de nya sätts in i pärmarna. Alla lärare går igenom den nya planen med eleverna i sina klasser. April/maj Kommunens gemensamma elev- och föräldraenkät genomförs. Skolan genomför trivselenkät som uppföljning på höstens enkät på elevrådets begäran. Juni Alla arbetslag analyserar sina resultat i elev- och föräldraenkäterna och sätter upp nya förbättringsprojekt för de punkter som behöver förbättras i deras enhet och skolledningen sätter upp förbättringsprojekt på det som behöver förbättras på hela skolan. Augusti Presentation av antimobbningsgruppen Val till olika råd: 1. Elevråd och matråd 2. Elevskyddsombud Ny genomgång i klasserna om likabehandlingsplanen. Nya förhållningssätt för de olika klasserna formuleras i klasserna. Förväntansdokumenten delas ut i de nya klasserna och till nytillkomna elever.

12 Bilaga3 Elevenkät antimobbning Mackleanskolan 3. Hur trivs du i klassen? Dåligt Så där Bra Mycket bra Varför? Förklara: 4. Hur trivs du på skolan? Dåligt Så där Bra Mycket bra Varför? Förklara: 5. Känner du dig rädd i skolan? Aldrig Sällan Ibland Ofta Varför? Förklara: 6. Brukar någon reta dig i skolan? Aldrig Ja, på skoj Sällan Ofta Hur? Förklara: 7. Har du blivit slagen i skolan? Aldrig På skoj En gång Flera gånger Vad hände? Förklara: 8. Har du någon gång blivit trakasserad för: Din könstillhörighet Din etniska tillhörighet Din religion Ditt funktionshinder Din sexuella läggning Din ålder Kommentar:

13 9. Vilka okamratliga beteenden finns i din klass? Öknamn Retningar Utfrysning Våld Fula ord Sextrakasserier Annat Inga Kommentar: 10. Har du blivit utsatt för kränkningar i it-världen, på nätet eller genom mobiltelefonen? Aldrig En gång Flera gånger Ofta Kommentar: Om du svarde "En gång", "Flera gånger" eller "Ofta" på fråga 18 På vilket socialt medieforum? Med socialt medieforum menar vi till exempel Kik, Facebook, Snapchat, Ask 11. Tycker du att det finns någon vuxen på skolan som du kan vända dig till om du känner dig utsatt? Ja Nej 12. Har du berättat för någon vuxen om du sett eller hört något som kan vara mobbing? Ja Nej Om Nej: berätta gärna nu!

14 Bilaga 4 Anmälan misstänkt mobbning Datum Den/de som är utsatt/a heter Den eller de som utsätter är Beskriv händelserna (eller kryssa i på baksidan)! Varför? Vad kan ligga bakom? Vad kan man göra åt saken?

15 Kryssa i det du tycker stämmer! Blir retad, utseende, namn, kläder, stil eller liknande Blir kallad taskiga saker Blir utskrattad/hånad Blir slagen, knuffad, fälld Blir utfrusen Fått saker stulna eller förstörda Blir hindrad att komma fram eller att göra sitt arbete Blir baktalad Utsatt genom dator mobiltelefon eller annan media Jag/vi som anmäler heter (klass) (klass) (Man kan vara anonym men skriv ändå klass eller något annat som visar att anmälan är seriös t. ex. om du talat med någon vuxen om saken.)

16 Bilaga 5 Regler för Mackleanskolan 2014 Elevrådet godkände reglerna enligt 2014 års regler. Elevrådet, personalgruppen och rektor har beslutat om alla på skolan ska följa dessa förhållningsregler. Jag kommer i tid till lektionerna och har allt material med som behövs. Jag tar inte med mig något som kan skada eller störa kamrater och personal på skolan. Jag har endast min mobiltelefon undanstoppad och avstängd på lektionerna. Den är endast igång efter överenskommelse med lärare. Jag tar av mig ytterkläderna innan lektion och lämnar mat, snacks och dryck utanför lektionssalarna. (Läsk får endast drickas i Lugnet) Jag ansvarar för att plocka i ordning efter mig och återställa ordning i utrymmen jag vistas i. Jag respekterar vuxnas tillsägelser och rättar mig efter dessa så att trivsel och studiero kan bevaras i klassrummen och under resten av skoldagen. Dessutom måste alla följa följande förhållningsregler för att värna om att alla ska må bra på skolan: Det är enligt svensk lag förbjudet att röka eller snusa på skolans område. Det är inte heller tillåtet att röka eller snusa på utflykter i skolans regi. Alla kommunens skolor har mandel- och nötförbud på grund av allergier. Här ingår också fröer som sesamfrön och solrosfrön. Tänk på att choklad ibland innehåller mandel och nötter! Skolan har dessutom förbud mot ägg på grund av allergier. Peter Sandén, rektor

17 Bilaga 6 Mackleanskolans påföljdstrappa Skolans regler finns uppsatta i varje korridor och i varje klassrum. När någon inte följer skolans regler skall påföljdstrappan påbörjas. 1. Tillsägelse från lärare eller annan personal. Lösningsinriktat samtal med vuxen. 2. Mentor eller annan vuxen håller ett enskilt samtal med den eller de berörda eleverna. Tydlig varning. 3. Förälder/vårdnadshavare meddelas per telefon eller e-post av mentor eller den som hållit i samtalet i dylikt fall underrättas mentor. 4. Mentor kallar föräldrar/vårdnadshavare och elev till möte på skolan efter att avstämning gjorts i arbetslaget. Tillsammans upprättar mötet en handlingsplan med plan för uppföljning. 5. Föräldrar/vårdnadshavare kallas till möte, berörd personal från elevhälsoteamet samt mentor medverkar. Mötet protokollförs till elevakten. 6. Elevhälsoteamet diskuterar och gör eventuellt orosanmälan till socialtjänsten. När det upptäcks att en elev röker eller snusar underrättas alltid föräldrarna/vårdnadshavarna omedelbart. Allt våld och hot om våld utreds alltid på skolan och åtgärder sätts in i enlighet med något av trappans steg. Anmälningar till polis förekommer i de fall detta krävs. Dessutom gottgör eleven alltid genom ursäkt och städning eller ersättning av skadade föremål.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Sida 1 av 6 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Reviderad 2014-08-19 Inledning Hässleholms Gymnasium skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-11- 19 Klubbgärdet/Munksunds Förskole enheter, Piteå kommun Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar, som ligger till grund till

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Förskolans vision är att: Skapa en förskola som stödjer sig på våra fyra grundstenar: Trygghet alla barn ska känna sig trygga Gemenskap att

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling gällande för Lorensberga skolan åk 4-9 läsåret

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling gällande för Lorensberga skolan åk 4-9 läsåret Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling gällande för Lorensberga skolan åk 4-9 läsåret 2010-2011 Likabehandlingsarbetet regleras i Diskrimineringslagen (likabehandlingsplanen) Skollagen 14 kapitel

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Stjärnans/ Ankomstens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stjärnans/ Ankomstens plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå 15 juni 2016 1 Stjärnans/ Ankomstens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola Reviderad: 2016-06-15 av Marina Tålsgård a

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Innehåll: Inledning s. 2 Definitioner s. 3 Främjande och förebyggande arbete s. 4 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16

Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16 Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16 Detta är en information till dig som har ditt barn på Smultronets förskola. På vår förskola tillämpas skollagen och diskrimineringslagen, så att

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östrabo Yrkes Fordons- och transportprogrammet Läsår 2017 Innehåll Introduktion och bakgrund... 3 Vision... 3 Grundläggande begrepp... 3 Diskriminering...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm Likabehandlingsplan Förskolan i Ekedalen Tidaholm 2015/2016 Innehållsförteckning Vad säger styrdokumentet?... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Smygehamns förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Upprättad 140228 Gäller till 150228 Fastställd av: Förskolechef Personal Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Regelverk s.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Laxå september 2016

Laxå september 2016 Laxå september 2016 Innehållsförteckning Förskolan Saltängens plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Grunduppgifter... 3 Lagtext... 4 Begrepp... 5 Diskriminering... 5 Trakasserier... 5 Kränkande

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Planen gäller T o m

Planen gäller T o m Handlingsplan Likabehandling Planen gäller 2015-08-17 T o m 2016-06-12 Framställd av Rektor i samråd med personal och elever Flik nr Utvärderingsdatum 2016-06-12 Utvärderingsform Enkät till elever, AP-träffar

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekorren Avdelning Nyckelpigan 2013 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling - Ingen får skada mig och jag får inte skada

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer