Miljörisker i förskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörisker i förskolan"

Transkript

1 Datum Rapport Miljörisker i förskolan Stadsrevisionen EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon Telefax Hemsida e-post

2 Rapportuppgifter Titel Version 1 Miljörisker i förskolan Datum Uppdragsgivare Stadsrevisionen Uppdragsnummer Dokumentnummer Rapport genomförd av Rapport granskad av Rapport verifierad av /10/01/Rapport_001 Helena Norin, Maja Halling och Jonas Barlind, EnviroPlanning AB Per Rosander och Maria Losman, Miljöbyrån Ecoplan AB Helena Norin I (V)

3 Sammanfattning Stadsrevisionen har givit EnviroPlanning AB i uppdrag att utreda om giftiga och skadliga ämnen förekommer i stadens förskolor samt bedöma om denna risk hanteras på ett ändamålsenligt sätt. I utredningen beskrivs hur ansvaret för frågan om gifter i förskolan fördelar sig på nämnder i Göteborgs stad. För att kunna göra dessa bedömningar har policyer, riktlinjer och ansvarsförhållanden som gäller i Göteborgs stad ifråga om skadliga ämnen inom förskolan kartlagts. Rapporten baserar sig på dokumentstudier och intervjuer med personer som är ansvariga för verksamheten i förskolan samt lokalförvaltningen, miljöförvaltningen och Upphandlingsbolaget. Granskningen har genomförts i stadsdelsnämnderna Örgryte- Härlanda, Östra Göteborg, Majorna-Linné samt Askim-Frölunda-Högsbo. Sammanlagt har åtta förskolor besökts, två i varje stadsdel. Granskningen omfattar inventering av giftiga och skadliga ämnen i stadens förskolor. Både inomhus- och utomhusmiljö har inventerats. Bedömningar av nödvändiga åtgärder har gjorts inom områdena: Ansvarsförhållanden Upphandling och inköp av varor till förskolan Befintliga rutiner Leksaker och pyssel Möbler, inventarier, skötrum och hygien Laga och äta mat Städrutiner och kemprodukter Utemiljö och byggnad En sammanfattning av bedömningarna innebär att striktare kemikaliekrav måste ställas vid upphandling och att efterlevnaden av ställda krav måste följas upp bättre. Den kemikalieförteckning som ska finnas på förskolan måste uppdateras regelbundet och inga märkningspliktiga kemikalier ska förekomma i den pedagogiska verksamheten på förskolan. Den tillsyn som utförs på förskolan föreslås inkludera även den pedagogiska verksamheten. Vidare måste snarast gammal elektronik, gamla produkter i mjukgjord PVC och gamla däckgungor rensas ut. II (V)

4 III (V)

5 Innehållsförteckning 1 Utgångspunkt för granskningen Syfte Metod Revisionskriterier Revisionsfrågor Ansvarsförhållanden Göteborgs stads miljöprogram Kemikalieplan Göteborgs stad Egenkontroll enligt miljöbalken Utfasning av bisfenol A Lagstiftning för produkter i förskolan Lag om leksakers säkerhet 2011: REACH Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) Annan lagstiftning Iakttagelser Ansvarsförhållanden Upphandling och inköp av varor till förskolan Befintliga rutiner Leksaker, pyssel och textil Möbler och inventarier Laga och äta mat Skötrum och hygien IV (V)

6 7.8 Städrutiner och kemprodukter Utemiljö och byggnad Bedömningar Ansvarsförhållanden Upphandling och inköp av varor till förskolan Befintliga rutiner Leksaker, pyssel och textil Möbler, inventarier, skötrum och hygien Laga och äta mat Städrutiner och kemprodukter Utemiljö och byggnad Bilagor A Intervjuformulär V (V)

7 1 Utgångspunkt för granskningen Förskolemiljön innehåller många varor och material som kan innehålla skadliga kemikalier. Små barns kroppar är speciellt känsliga för påverkan av kemikalier då de är under utveckling. Små barn utsätts också för kemikalier i större utsträckning då de smakar på sin omgivning genom att stoppa saker i munnen. Eftersom de vistas i större utsträckning nära golvet utsätts de för mer damm som kan binda många kemikalier. Kommunfullmäktige har antagit lokala miljömål och ett miljöprogram för Göteborgs stad där kemikalier i barns miljö uppmärksammas. Utöver detta finns en kemikalieplan för staden som fokuseras på att minimera skadliga kemikalier i barns vardag. Det finns ett nystartat arbete i staden för en giftfri förskola. Det är ett projekt som stadsdelarna i Göteborgs Stad tillsammans ansökt om pengar för och nu startat under namnet "Giftfri förskola". Projektet håller på att ta fram ett stödmaterial till förskolorna. Stödmaterialet kommer att kunna börja användas senare under året. Den granskningen som gjorts för Stadsrevisionen för att se vilka miljörisker från kemikalier som barn riskerar att utsättas för i förskolan kan därför ses som en beskrivning av läget innan stadsdelarnas arbete med Giftfri förskola nått ut till alla förskolor. 1 (31)

8 2 Syfte Syftet med Stadsrevisionens granskning har varit att utreda den eventuella förekomsten av giftiga och skadliga ämnen i stadens förskolor samt bedöma om risken för att barn exponeras för skadliga ämnen hanteras på ett ändamålsenligt sätt av ansvariga nämnder och bolag. Det ingår som ett led i uppdraget att beskriva hur ansvaret för frågan om gifter i förskolan fördelar sig på nämnder i Göteborgs stad. För att kunna göra dessa bedömningar har policyer, riktlinjer och ansvarsförhållanden som gäller i Göteborgs stad ifråga om skadliga ämnen inom förskolan kartlagts. 3 Metod Iakttagelserna i granskningsrapporten baserar sig på dokumentstudier och intervjuer med personer som är ansvariga för verksamheten i förskolan samt berörda fackförvaltningar och Upphandlingsbolaget. Granskningen ha genomförts i stadsdelsnämnderna Örgryte- Härlanda, Östra Göteborg, Majorna- Linné samt Askim-Frölunda-Högsbo. Sammanlagt har åtta förskolor besökts, två i varje stadsdel. Granskningen omfattar inventering av giftiga och skadliga ämnen i stadens förskolor. Både inomhus- och utomhusmiljö har inventerats. Eventuell exponering av radon och skadliga ämnen via maten har inte ingått i granskningen. 4 Revisionskriterier Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som stadsrevisionen utgår från vid analys och bedömningar. I den aktuella granskningen utgörs revisionskriterierna av Göteborgs stads miljöprogram 2013 Kemikalieplan för Göteborgs stad Miljöbalkens krav på egenkontroll Göteborgs stads fullmäktigebeslut 2011 att fasa ut bisfenol A i kvitton, termopapper och i de produkter där likvärdiga alternativ finns. 2 (31)

9 Det finns därutöver mycket lagstiftning som gäller olika produkter som kan finnas på en förskola och som ingått på ett eller annat sätt i granskningen. För en genomgång av vilken lagstiftning som är relevant för förskolor hänvisas till kapitel Revisionsfrågor De frågor som granskningen ska svara på är följande: Vad gäller enligt lagstiftningen på området? Vilken roll och vilket ansvar har miljöförvaltningen i sammanhanget? Vilken roll och vilket ansvar har stadsdelsförvaltningarna i sammanhanget? Används leksaker på förskolorna som innehåller eller kan misstänkas innehålla skadliga gifter? Används föremål i barnens lek som ej är leksaker och som innehåller eller kan misstänkas innehålla skadliga gifter? Används lokaler där själva byggnaden avger gifter eller kan misstänkas avge gifter? Innehåller inredningen såsom möbler, textilier eller annat gifter eller kan de misstänkas innehålla gifter? Förvaras giftiga kemikalier i förskolelokalerna? Om så är fallet, är förvaringen säker? Finns föremål på barnens lekplats utomhus som innehåller gifter eller kan misstänkas innehålla skadliga gifter? Hur görs upphandlingen av leksaker till förskolan och hur sker inköpen? (Sker det centralt genom Upphandlingsbolaget eller är det decentraliserat till stadsdelsnämnden eller den enskilda förskolan?) Vilka regler finns för upphandlingen av leksaker med avseende på gifter? 3 (31)

10 Hur ofta städas lokalerna? Hur sker städningen? Sker storstädning och vädring? Hur ofta tvättas textilier och vilka textiler tvättas? Finns någon policy eller riktlinjer för Göteborgs stad med avseende på gifter i förskolan? Finns det någon rutinbeskrivning på den enskilda förskolan som anger hur personalen skall agera och vad de skall tänka på för att reducera förekomsten av skadliga ämnen i förskolan? Finns det till exempel en rutin som anger hur personalen skall agera om en lågenergilampa går sönder eller en rutin om att tvätta alla nya textilier? Genomgår förskolepersonalen någon form av utbildning om skadliga ämnen och får personalen lära sig hur de skall agera för att reducera barnens (och personalens) exponering för dessa ämnen? 6 Ansvarsförhållanden Ansvaret för förskolemiljön berör flera olika förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Stadsdelsnämnderna är huvudmän och ansvarar för verksamhet inom förskola. Stadsdelsförvaltningarna utför den verksamhet stadsdelsnämnderna har beslutat om. I varje stadsdel finns en sektorschef för utbildning som ansvarar för verksamheten inom förskolan och under denne finns områdeschef förskola, förskolechef och personalen ute på förskolorna. Städningen och måltiderna i förskolorna organiseras också av stadsdelsförvaltningen, men ligger inte under sektor utbildning. Lokalförvaltningen är ansvarig för lokalerna där förskoleverksamheten bedrivs. Ofta gäller det både inne- och utemiljö. Det innebär att det är lokalförvaltningen som förvaltar lokalerna och styr vilka material som används vid ny- och ombyggnation respektive underhåll. Det faktiska arbetet utförs sedan av olika entreprenörer som upphandlas av Lokalförvaltningen. Park- och naturförvaltningen är i vissa fall ansvarig för utomhusmiljön på förskolorna om inte Lokalförvaltningen är det. 4 (31)

11 Miljöförvaltningens avdelning för miljötillsyn bedriver tillsyn mot förskolorna med avseende på inomhusmiljöfrågor som ventilation, städning, hygien och buller. Det är miljöförvaltningen som har tillsyn över förskolans egenkontrollprogram, där kemikalieförteckningen ingår som en del. Miljöförvaltningen har fokuserat kemikalietillsynen på tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Miljöförvaltningen leder det nyinrättade kemikalierådet där representanter från lokalförvaltningen, Upphandlingsbolaget, SDF Västra Hisingen och park- och naturförvaltningen också ingår. Upphandlingsbolaget ansvarar för upphandlingen av de varor och produkter som förskolorna har möjlighet att köpa in till sin verksamhet. För de typer av produkter som ofta köps in till förskolorna har ramavtal tagits fram av Upphandlingsbolaget där särskilda krav ställts på utvalda varor. Det är Upphandlingsbolagets ansvar att kontrollera att kraven uppfylls både vid avtalsskrivning och under avtalstiden. Förskolepersonalen har dock möjlighet att köpa även andra varor än just de som handlats upp i sortimentet från den leverantör som vunnit ramavtalsupphandlingen. För varor där det inte finns ramavtal sköter stadsdelsnämnden själv upphandlingen och formulerar kraven. Kretsloppsnämnden inverkar också på förskolor vad gäller avfallshantering. 6.1 Göteborgs stads miljöprogram Göteborgs stads miljöprogram innehåller 212 åtgärder som Göteborgs Stad ska göra för att bidra till att nå de lokala miljömålen. Lokala miljömål finns inom tolv olika områden där det också finns nationella miljömål. Miljöprogrammet har antagits av kommunfullmäktige och Miljö- och klimatnämnden är ansvariga för att följa upp programmet. Att de olika åtgärderna genomförs ansvarar de olika fack- och stadsdelsnämnderna respektive de kommunala bolagen för. Alla åtgärder är sådana som Göteborgs Stads verksamheter har inflytande över och kan besluta om. De flesta åtgärder ska vara genomförda senast år Det lokala miljömålet Giftfri miljö uttrycks som Göteborg ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt. Till målet finns tre olika delmål knutet: 5 (31)

12 Minskad förekomst av miljögifter i barns vardag. Utfasningsämnen ska inte användas eller släppas ut i Göteborg. Förorenade områden i Göteborg ska inte orsaka skada på människors hälsa eller miljö. För att miljömålet och delmålen ska kunna uppnås finns olika åtgärder utpekade. Många påverkar miljön i förskolan, några av de mest relevanta för förskolan är 24. Revidera Program för miljöanpassat byggande 78. Ta fram åtgärder för ökad insamling av elektronik och farligt avfall. 95. Kontrollera potentiellt skadliga förpackningsmaterial 169. Inför miljöledningssystem eller miljöcertifiering i alla kommunens verksamheter 173. Utbilda kommunens personal om miljömålen Öka utbudet av ekologiskt och vegetariskt på kommunala restauranger och kaféer Kvalitetssäkra insamlingen av farligt avfall i stadens verksamheter Dokumentera användningen och påskynda utfasningen av utfasningsämnen Ta fram och följ upp kemikaliekrav vid upphandling, i första hand för varor och produkter i barns vardag Tydliggör miljöanpassade produkter i Winst Öka andelen miljömedvetna inköp av inredning Utred möjligheten att starta upp ReMiDa ett kreativt återvinningscenter 210. Ta fram pedagogiskt material om matens miljöpåverkan. 6.2 Kemikalieplan Göteborgs stad Stadens kemikalieplan kan ses som en utveckling av åtgärderna i miljöprogrammet. Kemikalieplanen är fastställd av Miljö- och klimatnämnden, men arbetet med att genomföra de åtgärder som presenteras i planen behöver 6 (31)

13 andra nämnder bidra med. Planen fastställdes under 2014 och åtgärderna ska vara genomförda fram till Planen innehåller fyra olika åtgärder: Miljöförvaltningen skapar tillsammans med andra berörda förvaltningar och bolag en särskild funktion - ett kemikalieråd. Rådet ska vara pådrivande i stadens arbete med att åtgärderna i planen genomförs. Förvaltningar och bolag dokumenterar och redovisar användningen av märkningspliktiga kemiska produkter 1. Detta gäller även användningen genom inköpta tjänster och i entreprenadverksamhet. Förvaltningar och bolag fasar ut farliga ämnen i kemiska produkter. Detta gäller även användningen genom inköpta tjänster och i entreprenadverksamhet. Upphandlingsbolaget tar i samarbete med kemikalierådet fram kemikaliekrav som ska användas vid upphandling i första hand för prioriterade varor, kemiska produkter och övriga prioriterade produkter i barns vardag och följer upp dessa. 6.3 Egenkontroll enligt miljöbalken Enligt miljöbalken ska den som driver en verksamhet som kan äventyra hälsa eller miljö arbeta med egenkontroll. Det innebär att verksamheten ska planeras och kontrolleras för att förebygga miljöeller hälsoskador. Egenkontrollen ska anpassas till den egna verksamheten. En verksamhet med stora risker för skador på miljö eller hälsa bör därför ha en mer omfattande egenkontroll än en verksamhet med små risker. Den som driver verksamheten ska identifiera, undersöka och bedöma riskerna. 1 En märkningspliktig produkt ska vara märkt med farosymbol och/eller riskfras, alternativt faropiktogram och/eller faroangivelse. För att avgöra om en kemisk produkt är märkningspliktig behövs information om fysikaliska faror, hälso- och miljöfaror. Den informationen ska leverantören samla i ett säkerhetsdatablad där klassificering och märkning framgår. Märkningen ska finnas på den kemiska produktens förpackning. 7 (31)

14 Kemiska produkter som hanteras i verksamheten och som kan påverka miljö och hälsa negativt ska dokumenteras i en kemikalieförteckning. Där ska ingå uppgifter om produktnamn, omfattning, förbrukning och lagring, användningsområde, information om hälso- och miljöskadlighet samt klassning med avseende på hälso- och miljöskadlighet. Kemikalieförteckningen ska hållas uppdaterad och det ska finnas aktuella säkerhetsdatablad för samtliga kemikalier. En dokumenterat ansvarig för kemikalieförteckningen ska finnas. Kemikalieförteckningen kan fungera som ett hjälpmedel vid utbyte av miljö- och hälsoskadliga produkter, genom den så kallade substitutionsprincipen, och uppföljning av företagets miljöarbete. 6.4 Utfasning av bisfenol A Kommunfullmäktige beslutade 2011 att stadens verksamheter snarast skall upphöra med användning och spridning av kvitton och biljetter som innehåller bisfenol A och att bisfenol A i övriga produkter skall fasas ut där de kan ersättas med likvärdiga alternativ. Stadsledningskontoret har sedan följt upp hur arbetet med att fasa ut bisfenol A skett i olika förvaltningar. I slutrapporten redovisas arbetet med kvitton och biljetter, byggmaterial och livsmedel. Där konstateras att utfasningen och uppföljningen av bisfenol och övriga prioriterade ämnen bör ske och samordnas inom ramen för miljö- och klimatnämndens arbete med kemikalieplanen, miljöprogram och de lokala miljökvalitetsmålen. 6.5 Lagstiftning för produkter i förskolan I en förskola förekommer många olika produkter. Det är leksaker barn leker med, madrasser de sover på, tallrikar de äter på, gungor utomhus och oändligt mycket annat. Alla produkter ska uppfylla lagstiftning för produktsäkerhet, men därutöver kan finnas särskild produktlagstiftning och lagstiftning med förbud mot olika kemikalier. En beskrivning av 2 Göteborgs stad, kommunfullmäktige. Handling 2013 Nr 68 8 (31)

15 den mest relevanta lagstiftningen görs här utan att göra anspråk på att vara fullständig Lag om leksakers säkerhet 2011:579 Leksakslagen är Sveriges sätt att implementera EUs omarbetade leksaksdirektiv (2009/48/EG). Direktivet trädde ikraft 2011och ersatte det tidigare direktivet från De kemikaliekrav som infördes började gälla först Sedan 2013 måste därför alla leksaker som sätts ut på marknaden uppfylla kraven i leksaksdirektivet vilket bland annat innebär förbud mot cancerogena, mutagena och hormonstörande ämnen, olika doftämnen samt begränsningar av vissa metaller. I det tidigare direktivet begränsades inte doftämnen, ämnen som kan orsaka cancer, skada generna eller fortplantningsförmågan. Listan över begränsade metaller utökades genom det reviderade direktivet. Det innebär att leksaker tillverkade och sålda innan 2013 kan innehålla många olika ämnen som kan vara skadliga för barn. Alla leksaker som säljs inom EU måste vara CE-märkta. CEmärkningen visar att leksaken uppfyller lagkraven. Europeiska standarder (EN 71-serien) för att mäta och redovisa leksakers säkerhet enligt CE-märkningen finns framtagna. Märkningen behöver inte sitta på själva leksaken utan det räcker om märkningen finns på förpackningen eller ett medföljande informationsblad. För leksaker som saknar synlig CE-märkning är det därför svårt att avgöra om en omärkt leksak bara saknar en synlig CEmärkning eller en CE-märkning överhuvudtaget REACH REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) är en EU-förordning som gäller i Sverige. Det är den övergripande kemikalielagstiftningen inom EU. Det är framför allt de begränsningar som gäller för användning av vissa kemikalier (Bilaga XVII) och den informationsplikt som gäller för särskilt farliga ämnen som är upptagna på kandidatförteckningen som är relevant för leksaker (Artikel 33). 9 (31)

16 Enligt artikel 33 ska leverantören av en vara lämna information om ämnen på kandidatförteckningen till yrkesmässiga mottagare av varan. Även konsumenter ska på begäran få sådan information inom 45 dagar. Ämnena på kandidatförteckningen har egenskaper som gör att de anses vara särskilt farliga. De kan till exempel orsaka cancer, skada fortplantningsförmågan eller vara skadliga för miljön Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning Förordningen är Sveriges implementering av det så kallades RoHSdirektivet (2011/65/EU). RoHS betyder Restriction of the use of certain Hazardous Substances. Därigenom förbjuds användning av kvicksilver (Hg), kadmium (Cd), bly (Pb), sexvärt krom (Cr (VI)) och flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden. Elektroniska och batteridrivna leksaker måste uppfylla förordningen, men givetvis även leksakslagen Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) Produktsäkerhetslagen genomför det allmänna produktsäkerhetsdirektivet (2001/95/EG) och gäller för konsumentprodukter som kan skada hälsan. Enligt lagen är en vara eller tjänst säker om den vid normal användning inte innebär någon risk, eller låg risk, för människors hälsa och säkerhet. Företag ska lämna information så att konsumenten kan bedöma riskerna med varan eller tjänsten. Den som sålt en farlig vara kan bli tvungen att återkalla den från återförsäljare och konsument. Produktsäkerhetslagen gäller både för kemiska produkter och varor. Innan mjukgörande ftalater begränsades i leksaker genom REACH så hade de tillfälligt förbjudits genom produktsäkerhetsdirektivet. Det tillfälliga förbudet förlängdes gång på gång tills det infördes i REACH Bilaga XVII. 10 (31)

17 6.5.5 Annan lagstiftning På en förskola förekommer även kosmetiska och hygieniska produkter som regleras genom EUs kosmetikaförordning ((EG) nr 1223/2009) som ställer hälsokrav, men ej miljökrav på de använda ingredienserna. För tvätt-, disk- disk och rengöringsmedel gäller EUs detergentförordning ((EG) nr 648/2004) som till exempel föreskriver att innehållsförteckning måste finnas på produkten och att de använda tvättaktiva ämnena (tensiderna) ska vara lätt nedbrytbara i miljön. För byggmaterial gäller EUs byggproduktförordning ((EU) nr 05/2011) sedan 1 juli CE-märkning av byggprodukter är obligatorisk. Det ska finnas en prestandadeklaration och i förordningen framgår vilka uppgifter den ska innehålla. Kemikalieinformation enligt REACH ska tillhandahållas tillsammans med prestandadeklarationen. Den tekniska dokumentationen till produkten ska kunna följas i all led från tillverkare till användare. Tillverkarna ska spara prestandadeklarationen i tio år efter att de sålt den sista produkten. Varje gång produkten ändras ska prestandadeklarationen omarbetas och den gamla versionen sparas i tio år. För material som kan komma i kontakt med livsmedel finns ett omfattande regelverk som bl a gäller vilka mängder av olika kemikalier som tillåts läcka ut från förpackningsmaterial. Detta regelverk har ifrågasatts under senare år eftersom hormonstörande egenskaper ej beaktats när gränsvärdena har fastställts. Tillsatser i mat är ett annat område som regleras. Tillsatserna måste förhandsgranskas innan de tillåts. 11 (31)

18 7 Iakttagelser 7.1 Ansvarsförhållanden Det kan konstateras att flera nämnder och bolag har inflytande på miljön i förskolan. Inom stadsdelsförvaltningarna kan finnas miljökompetens, men inte särskild kemikaliekompetens. På de granskade förskolorna finns ingen kemikaliekompetens. Inom lokalförvaltningen finns rutiner för att bedöma byggmaterials miljöpåverkan vad gäller innehåll av kemikalier. En utredning som visar vilka materialgrupper som kan innebära risk samt vilka av dessa som förekommer i förvaltningens bestånd har gjorts. En strategi för hur material i befintliga byggnader som innehåller icke önskvärda ämnen ska hanteras och ersättas håller på att tas fram. Vissa material som till exempel slipers har redan bytts ut eller tagits bort. Förvaltningen har enligt uppgift rutiner för farliga ämnen som enligt lag ska hanteras, såsom PCB och asbest. I granskningen har ingått att bedöma hur väl miljöprogram, kemikalieplan och egenkontroll genomförs i stadsdelarna. Därför har personal på olika nivåer inom stadsdelarna intervjuats. Det kan konstateras att miljöprogrammet är någorlunda väl känt på de högre chefsnivåerna i granskade stadsdelsnämnder, men längre ner i organisationen minskar kännedomen. Flera stadsdelar har inrättat en tjänst som utvecklingsledare miljö och denne har stor kunskap om miljöprogrammet. Kunskapen om kemikalieplanen är mindre, men många på central nivå på stadsdelsförvaltningarna har hört talas om stadens projekt Giftfri förskola. Personalen på de undersökta förskolorna har ringa kunskap om lagstiftning, planer och program. I de fall kunskap finns tenderar den att bygga på personligt engagemang och intresse. Det förekommer att stadsdelar ser svårigheter i att planer och program kan fastställas av både kommunfullmäktige och olika nämnder. I fallet med miljöprogrammet har kommunfullmäktige fastställt programmet och det når stadsdelen via direktören som kommunicerar neråt. I fallet med kemikalieplanen som fastställts av Miljö- och klimatnämnden når 12 (31)

19 den ofta stadsdelsförvaltningen på lägre nivå, till exempel utvecklingsledare. Pedagogisk verksamhet, städning och måltider i förskolorna organiseras av olika sektorer inom stadsdelsförvaltningen. Detta innebär att förskolechefen ej ansvarar för städ- och måltidspersonalen och på så sätt får mindre kunskap och inflytande över miljörisker relaterade till kök och städning. 7.2 Upphandling och inköp av varor till förskolan Inköp till de granskade förskolorna görs nästan uteslutande genom kommunens inköpssystem WINST. Det förekommer dock ofta att andra produkter än de som ingått i upphandlingens varukorg 3 köps från den leverantör som har avtal. Dessa varor har då inte kontrollerats med avseende på de krav som ställts för de varor som ingått i upphandlingens varukorg. I mycket enstaka fall kan inköp ske utanför ramavtal med utnyttjande av förskolans handkassa. Enligt Upphandlingsbolaget (UHB) är det deras ansvar att kontrollera att de miljökrav som ställts i upphandlingen efterlevs, liksom avtalsvillkor. Att beställaren fått rätt vara eller tjänst kontrolleras av beställaren. Denna uppfattning är i linje med den policy för upphandling och inköp inom Göteborgs stad som kommunfullmäktige antog Intervjuade förskolechefer och förskolepersonal som köper in leksaker till förskolan säger att de inte har möjlighet, tid eller kunskap att kontrollera innehåll i de varor de handlar. Samtliga intervjuade svarar att de förutsätter att Upphandlingsbolaget gör denna kontroll. I granskningen har förfrågningsunderlag för ramavtalet för lekmaterial studerats. I upphandlingen som gjordes år 2012 ställdes ett på leverantörerna att de skulle kunna ge information om innehåll av bisfenol A i lekmaterial 3 Med varukorg menas en lista med utvalda varor ur ett sortiment som upphandlaren avser teckna ramavtal för. Dessa varor är ofta utvalda för att de ofta köps i stora kvantiter och särskilda krav kan ställas på dem i förfrågningsunderlaget. 13 (31)

20 som en följd av att kommunfullmäktige under 2011 beslutat att fasa ut bisfenol A i kvitton, termopapper och i de produkter där likvärdiga alternativ finns: Produkter skall om möjligt vara fria från ämnet Bisfenol A. Leverantören skall kunna upplysa om produkter innehåller Bisfenol A. Detta krav ingick inte i utvärderingen av inkomna anbud och har inte heller följts upp under avtalstiden av Upphandlingsbolaget. Vår slutsats är att informationskravet i upphandlingen inte ger några garantier för att de leksaker som köps in till verksamheterna är fria från bisfenol A. Att bisfenol A nämns i underlaget har gett staden en anledning och möjlighet att ta upp en diskussion om utfasning med leverantörerna, där staden skulle kunnat vara tydlig med att en utfasning verkligen är önskvärd. Denna möjlighet har inte utnyttjats. Ytterligare ett problem är att varor som köps, men som inte uttryckligen nämnts i varukorgen i förfrågningsunderlaget för upphandlingen av lekmaterial inte kontrolleras alls, ens när anbuden kommit in, då de inte omfattas av anbudsförfarandet. 7.3 Befintliga rutiner I undersökningen har förekomst av vissa rutiner granskats och om de följs. Vad gäller rutiner för att minska kemikaliebelastningen på förskolor kan vi konstatera att det saknas helt. Ingen förskolepersonal har heller någon typ av utbildning för att kunna bedöma risker eller veta vad som ska göras för att barn och personal inte ska utsättas för skadliga halter. Vid en förskola finns rutiner vid olycksfall där telefonnummer till Giftinformationscentralen finns anslaget. Vid uppvärmning kan plaster avge skadliga gaser. Det gäller till exempel då man stryker pärlplattor eller laminerar. Flera av förskolorna saknar rutiner för hur man ska undvika att utsätta barnen för skadliga gaser när man laminerar eller stryker pärlplattor. 14 (31)

21 Lågenergilampor innehåller kvicksilver vilket kan utgöra en hälsofara om lampan går sönder. Rutiner för hur personalen skall agera om en lågenergilampa går sönder 4 finns inte på någon av förskolorna. På de flesta förskolor finns rutiner för regelbunden tvätt. Om beslutade rutiner efterlevs eller ej skiftar mellan granskade förskolor. De flesta tvättar till exempel madrassöverdrag och filtar två gånger i månaden. Däremot tvättas sällan nya textilier. De flesta förskolor tar emot leksaker som skänks av föräldrar. Personalen gör ibland en bedömning av leksakernas säkerhet eller pedagogiska lämplighet, men saknar kunskap för att göra samma bedömning med avseende på kemikalieinnehåll i materialet. 7.4 Leksaker, pyssel och textil Textilier Vissa kemikalier i textil kan vara hälsoskadliga. Ett exempel på en vanligt förekommande kemikalie i textil är formaldehyd som kan ge upphov till cancer. Genom att tvätta alla nya textilier innan användning minskar mängden av de skadliga kemikalier som kan finnas i textilierna. Genom att tvätta textilierna regelbundet tvättas också damm bort som kan innehålla farliga kemikalier som släppt från andra varor som finns i förskolan 5. De vanligaste textilierna i förskolan är gardiner, utklädningskläder, gosedjur, filtar och madrassöverdrag. Det förekommer även stuvbitar avsedda för pyssel. På de flesta förskolor finns rutiner för regelbunden tvätt av madrassöverdrag och filtar. Motsvarande rutiner för att tvätta nya textilier saknas. 4 Personalen ska snabbt ta ut alla barn ur rummet och öppna fönstren. Genom att vädra kan eventuella kvicksilverångor vädras ut eller kylas av och falla ner på golvet. När rummet är utkylt ska resterna samlas upp och lämnas till en miljöstation. Det är viktigt att inte dammsuga upp resterna då värmen i dammsugaren kan förånga kvicksilvret. 5 Kemikalier i barns vardag, Kemikalieinspektionen (31)

22 Leksaker med metalldelar Föremål som är gjorda av metall eller som har delar av metall och som inte är avsedda som leksaker kan innehålla höga halter av farliga tungmetaller. Bly används till exempel ofta i billiga metallsmycken och i spännen på väskor och skärp. Sedan 2013 är det inom EU förbjudet med bly över en viss halt i smycken 6. Även metallföremål med synliga lödningspunkter kan innehålla bly. Inga metallföremål med synliga lödningspunkter hittades på förskolorna. Dock fanns det på flera förskolor handväskor med metalldetaljer som kan misstänkas innehålla bly. Mjuka klossar och lekmadrasser Stora lekkuddar och lekmadrasser är vanligt i förskolemiljö. De flesta lekkuddar saknar märkning som kan ge information om ålder och material. Den vanligaste stoppningen är kallskum, men stoppning med formstark polyester och formstabil polyeter förekommer också i nyare produkter. Kallskum är vanligt som stoppningsmaterial i till exempel lekklossar och sittkuddar. Även polyeter förekommer som stoppningsmaterial, men är vanligare i madrasser. Polyeter och kallskum är tillverkade av samma typ av material (polyuretancellplast), men har olika cellstruktur. Flamskyddsmedel kan finnas i produkter av både kallskum och polyeter. Vissa flamskyddsmedel som används i skumplastprodukter kan vara hälso- och miljöskadliga. Särskilt produkter av kallskum som är äldre än tio år riskerar att innehålla hälso- och miljöskadliga bromerade flamskyddsmedel. Ett vanligt överdragsmaterial på lekkuddar är vinylplast (PVC) vilket kan innehålla hormonstörande mjukgörare, ftalater. På flera förskolor finns lekkuddar med överdrag av mjukgjord PVC av varierande ålder. Flera kuddar är sannolikt mer än tio år gamla och riskerar att innehålla skadliga mjukgörare och flamskyddsmedel. 6 EU Förordning 836/2012, (31)

23 Plastleksaker Leksaker av mjukgjord PVC kan innehålla ämnen som har reproduktions- och hormonstörande egenskaper. Speciellt gäller det leksaker som är tillverkade innan 2007 då användningen av hormonstörande mjukgörare, ftalater, reglerades i leksaker. Leksaker producerade efter juli 2013 är säkrare, då reglerna skärptes ytterligare och de tillåtna halterna av reproduktionstoxiska, mutagena och cancerogena ämnen i leksaker begränsades 7. PVC-plasten i sig orsakar även andra miljö- och hälsoproblem, till exempel genom den cancerframkallande monomeren vinylklorid, utsläpp av svårnedbrytbara och giftiga klororganiska föreningar i tillverkning och avfallsförbränning. Hårda genomskinliga plastleksaker tillverkade av polykarbonat kan innehålla det hormonstörande ämnet bisfenol A. Både leksaker som kan vara av polykarbonat och mjukgjord PVC hittades ute på förskolorna. Generellt finns det fler och äldre plastleksaker på de äldre förskolorna än på de nybyggda förskolorna. Äldre leksaker förekommer på såväl gamla som nybyggda förskolor. Det är högst sannolikt att många leksaker innehåller mjukgörare som numera är förbjudna. Elektronik Elektronik innehåller både skadliga tungmetaller och flamskyddsmedel. År 2006 skärptes lagstiftningen för vilka tungmetaller och andra kemikalier som får användas i elektronik, dock begränsar nuvarande lagstiftning endast ett fåtal ämnen. Äldre batteridrivna leksaker tillverkade före 2006 innehåller således sannolikt både skadliga tungmetaller och flamskyddsmedel. Innehållet i elektroniska och batteridrivna leksaker är starkare reglerat än i övrig elektronik eftersom även leksakslagstiftningen måste uppfyllas. Därför är det bättre att barn leker med till exempel en leksakstelefon än en avlagd telefon. 7 Leksaksdirektivet, direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet 17 (31)

24 Läsplattor är vanligt i förskolan. Det är oklart vilka rutiner som gäller för barnens användning av läsplattor och annan elektronik i förskolan när det gäller minskad exponering för flamskyddsmedel och andra kemikalier. På majoriteten av förskolorna fanns batteridrivna leksaker med eller utan batteri i. Åldern på leksakerna är svår att avgöra eftersom leksakerna saknar märkning. På flera förskolor används gammal elektronik för lek, till exempel gamla mobiltelefoner, sladdlösa telefoner, kameror, mikrovågsugn, bandspelare och tangentbord. Föremål ej avsedda som leksaker Generellt gäller att leksaker är mycket hårdare reglerade än varor som inte är leksaker. Bland utklädningskläderna kan det gömma sig många föremål som inte är avsedda som leksaker. Konstskinn kan vara gjort av PVC och innehålla hormonstörande mjukgörare. Smycken och metalldetaljer på till exempel handväskor och plånböcker kan innehålla bly. På hälften av de besökta förskolorna fanns till exempel handväskor av konstskinn och metalldetaljer. På flera förskolor används i stor utsträckning återanvänt material för pyssel vilket kan innehålla skadliga kemikalier som till exempel flamskyddsmedel och hormonstörande mjukgörare. Exempel på återanvänt material som hittades var gamla provbitar av mattor, tygbårder till mattor, plastmattor, gummislang, knappar, frigolit, skumgummi, kapsyler, glödlampor, bubbelplast och ett halkskydd för badkar. Det senare slängdes vid vårt besök när vi påtalade att det troligen var gjort av PVC mjukgjort med ftalater. Pysselmaterial Många PVC-förkläden kan innehålla reproduktions- och hormonstörande ftalater. Förkläden räknas inte som leksaker och därför finns inte samma lagskydd. Förkläden av PVC fanns på flera förskolor. På en förskola slängdes gamla PVCförkläden bort av personalen under vårt besök. Det är vanligt att färg, pennor, lim, smink och annat pysselmaterial som används på en förskola inte räknas som leksaker enligt lagstiftningen.kritor har vid kemikalieinspektionens tillsyn vid flera tillfällen visat sig innehålla olagliga halter 18 (31)

25 av bly 8. Pennor och tuschpennor kan innehålla organiska lösningsmedel, vilket inte är lämpligt för barn. Vattenbaserade pennor är därför att föredra. De flesta pennor och kritor på förskolorna är CE-märkta och samtliga tuschpennor för barn är vattenbaserade. På flera av de besökta förskolorna fanns märkningspliktiga kemikalier för pysseländamål, till exempel lim och sprayfärger. Endast i ett fall var de märkningspliktiga pysselprodukterna uppförda på förskolans kemikalieförteckning. Farliga kemikalier för pysseländamål förvaras i vissa fall så att de är tillgängliga för nyfikna barn. På en förskola återfanns undanställt i personalrummet en flaska med gammalt fixativ som innehöll kemikalier förbjudna sedan I många fall sparar man på gamla farliga kemikalier i tron att det kan vara bra att ha. Eftersom fingerfärg och teatersmink används direkt på huden är det extra viktigt att färgen inte innehåller några farliga ämnen. På en av de nybyggda förskolorna fanns gammal fingerfärg innehållande allergiframkallande och miljöfarliga konserveringsmedel. Teatersmink hittades på ett fåtal förskolor. Ett smink innehöll hormonstörande, allergiframkallande och miljöfarliga konserveringsmedel. Lekleror kan innehålla PVC. Lekleror med PVC hittades inte på någon av de inventerade förkolorna. 7.5 Möbler och inventarier Madrasser för vila Madrasser i både polyesterfiber och kallskum kan förekomma på förskolorna. Madrassernas ålder varierar kraftigt och många förskolor har flera olika typer av madrasser. På några förskolor byts gamla slitna madrasser ut kontinuerligt. På andra förskolor används madrasser med trasiga plastöverdrag där madrasskärnan är synlig. Vanliga yttermaterial på madrasser är plastfolie, konstläder i mjukgjord PVC, bomull och polyuretan. Riktigt gamla madrasser riskerar även att innehålla freoner i skummet. 8 Barn och kemiska hälsorisker- förslag till åtgärder, Kemikalieinspektionen (31)

26 Soffor och fåtöljer Äldre stoppade möbler, såsom soffor från 70- och 80-talet, innehåller ofta farligare och högre halter flamskyddsmedel, än vad som används idag. På flera förskolor används sittgropar och mjuka hörnsoffor med bomullsöverdrag och stoppning av kallskum, vilka bedöms vara inköpta under de senaste tio åren. Soffor med trästomme förekommer i varierande ålder och vi bedömer att det finns soffor som kan vara upp till 20 år gamla. Övriga möbler Av bullerskäl har många förskolor bord med ljuddämpande yta. Ytan kan bestå av mjukgjord PVC eller linoleum. Matbord kan också vara behandlade med svampoch bakterieförebyggande medel för att underlätta underhåll. Tillsatserna är i de flesta fall onödiga och kan innebära risker för både miljö och hälsa. Både bord med ljuddämpande yta av PVC och linoleum finns ute på förskolorna. PVC är problematiskt då det kan innehålla hormonstörande ftalater. På många förskolor används vaxduk av mjukgjord PVC i pysselrum och ateljé. Lösa plastmattor är ovanligt på de förskolor som inventerats. Endast en förskola hade mattor i plast vilka användes i lek snarare än som mattor. Flera mattor för samling och lek i polyamid, har gummiundersida som kan innehålla flamskyddsmedel. Även mjuka plastplattor i polyester och PE-skum i form av pusselbitar används som golvmattor. 7.6 Laga och äta mat Det finns studier som visar att upp till 90 % av alla kommersiella plaster läcker hormonstörande ämnen, och särskilt i kontakt med värme vilket gäller plastkemikalier generellt 9. Melaminplast, PVC och svarta köksredskap i nylon 9 Nerin et. al., Potential migration release of volatile compounds from plastic containers destined for food use in microwave ovens. Food Addit Contam Jun;19(6): Bradley et. al., Comparison of the migration of melamine from melamine formaldehyde plastics ( melaware ) into various food simulants and foods themselves. Food Additives & Contaminants: Part A Volume 27, Issue 12, (31)

27 tillhör de material som det oftast läcker ut mer kemikalier ifrån än vad som är tillåtet 10. Både förskolor med tillagningskök och mottagningskök har inventerats. Många förskolor har köksredskap i olika typer av plast, bland annat melamin, nylon och polypropen. I köket används plastskärbrädor i polypropen och polyeten och genomgående används plastfolie av polyeten. Alla utom en av de inventerade förskolorna serverar maten på plasttallrikar av melaminplast eller polykarbonat. Det är även vanligt med dricksglas och tillbringare av polykarbonatplast. Många non-stick-beläggningar (s.k. teflon) tillverkas med högfluorerade ämnen som är giftiga. Högfluorerade ämnen är oftast oerhört svårnedbrytbara, och de kan ansamlas i kroppen. I flera förskolekök fanns bakformar, grytor och stekpannor med non-stickbeläggning. Plastbeläggningen på insidan av konservburkar är ofta tillverkad av epoxiplast och innehåller det hormonstörande ämnet bisfenol A. Det har konstaterats att den huvudsakliga källan till bisfenol A är maten vi stoppar i oss, där mat ur konservburk anges som en av de tre stora källorna 11. Upphandlingsbolaget har i sin senaste upphandling av livsmedel valt att särskilt ange att man inte vill köpa livsmedel i förpackningar som innehåller Bisfenol A. Detta villkor har följts upp med resultat att färre konservburkar finns i förskolornas kök. En del livsmedel köps in i konservburkar t.ex. fruktkonserver och fiskbullar, mer och mer livsmedel förpackas i ståpåsar. En av de köksansvariga var tydligt medveten om att det fanns ett beslut om att fasa ut bisfenol A ur verksamheten och att det var därför som det fanns färre konservburkar och fler matvaror i så kallade ståpåsar. Det är vanligt att vinylhandskar används i kök. Även handskar som marknadsförs som ftalatfria har vid tester visat sig innehålla ftalater. Vid testet konstaterades också att många handskar innehåller upp till halva sin vikt av en av de mest farliga 10 Livsmedelsverket, Köksredskap, Food main source of BPA for consumers. EFSA, (31)

28 ftalaterna, DEHP 12. Ftalaterna överförs till maten vid kontakt, men även till användaren av handskarna. I de olika köken användes handskar av både vinyl (PVC), nitril och latex och diskhandskar av ftalatfri vinyl. 7.7 Skötrum och hygien Flera olika typer av skötbäddar används. Madrassöverdraget kan vara konstskinn av PVC, svetsad plast eller vävplast (vätskeavvisande EVA) och med kärna av kallskum, polyeter eller polyestervadd. På ett fåtal förskolor används handskar av vinyl eller latex vid blöjbyte, det är vanligast med handskar av nitril. Genomgående används miljömärkt och oparfymerad tvål, men den handkräm som huvudsakligen används av personalen är svagt parfymerad och saknar miljömärkning. Våtservetter används inte på någon av de besökta förskolorna. Våtservetter bör begränsas då de ofta innehåller parfym och konserveringsmedel som kan vara allergiframkallande. Generellt ansvarar inte förskolan för solskyddet utan det vilar på föräldrarna. Studier visar att de som tvättar händerna oftare har lägre halter av skadliga kemikalier i kroppen 13. Eftersom man bara efter några timmar i förskolemiljö hittat skadliga kemikalier på barns händer 14 kan exponeringen av skadliga kemikalier minskas om händerna tvättas regelbundet. Rutin för handtvätt varierar något, men på de flesta förskolor tvättas händerna efter toalettbesök, utevistelser och måltider. Flera förskolor arbetar med HYFS, Hygiensjuksköterska i förskolan. Syftet med HYFS är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet infektionssjukdomar bland barnen. Endast en av de besökta förskolorna tillämpar HYFS rekommendationer att barn och föräldrar även ska tvätta händerna när de kommit till förskolan och innan de går därifrån. 12 Testfakta, Watkins et al (2011). Exposure to PBDEs in the Office Environment: Evaluating the Relationships Between Dust, Handwipes, and Serum. Environ Health Perspect September; 119(9): Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan. Kemikalieinspektionen, Rapport nr 8/ (31)

29 7.8 Städrutiner och kemprodukter Att städa innebär inte bara att göra synligt rent utan även att skadliga kemikalier som släppt från inredningen städas bort. Skadliga kemikalier kan bindas till dammpartiklar. Genom att städa regelbundet reduceras både damm och skadliga ämnen i inomhusmiljön. Vid städning virvlas kemikaliebärande dammpartiklar upp i luften och blir lättare att andas in. På de flesta förskolor utförs städningen under dagtid då barnen vistas i lokalerna, men två av de granskade förskolorna städades kvällstid. En del lokalvårdare försöker anpassa städningen så att den görs då barnen är ute och leker. På vissa av förskolorna är det pedagogerna som dammsuger lekmattor. Lokalvårdarna städar endast upp till en viss höjd i rummet. Endast i en stadsdel städas det på kvällstid då barnen inte är där. I det fallet utförs arbetet av en städfirma. Det kan noteras att i det fall då extern städfirma användes fler icke-miljömärkta städkemikalier än på de förskolor där städningen utförs i kommunal regi. Detta trots att ramavtalet ställde krav på samma kvalitet, funktion och miljö som före de av Göteborgs Stad upphandlade rengöringsprodukter. Storstädning ingår i förskolornas budget, vilket gör att den aktuella förskolans ekonomi påverkar hur ofta lokalerna storstädas. I vissa förskolor sker storstädning regelbundet en till två gånger per år. På andra förskolor sker städningen kanske vartannat år beroende på det ekonomiska läget. I samtliga besökta förskolor förvaras städkemikalier i ett separat städförråd. Flera förskolor saknar kemikalieförteckning över sina märkningspliktiga städkemikalier, det vill säga produkter med farosymbol, och endast en förskola har inkluderat märkningspliktiga kemikalier från den pedagogiska verksamheten i kemikalieförteckningen. I en av stadsdelarna finns en anställd resursperson som har hjälpt förskolorna att sammanställa kemikalieförteckningar i och med att stadsdelen miljödiplomerades. Rutin för att upprätta eller uppdatera kemikalieförteckning saknas och är inte känd av någon förskolechef. 7.9 Utemiljö och byggnad Lokaler På alla förskolor som förvaltas av Lokalförvaltningen har underhållsbedömningar gjorts av golven. Den information som samlats in är bland annat vilken typ av golv 23 (31)

30 som finns i lokalerna och i vilket skick golvet är. Baserat på dess skick kan man på ett ungefär räkna ut golvets ålder och i så fall om det kan misstänkas innehålla skadliga ftalater. I nyare fastigheter, byggda från och med 2010 finns det dokumenterat vilka material som har använts i fastigheten. Samtliga byggnadsmaterial måste vara accepterade eller rekommenderade enligt Byggvarubedömningen. Från och med 2010 får golvmattor som innehåller PVC och ftalater inte användas. Om PVC- och ftalatfria mattor inte uppfyller övriga ställda egenskapskrav ska ftalatfria PVC-mattor användas. För äldre fastigheter saknas det dokumentation om typ av vattenledningar som finns i fastigheten. För nya fastigheter, byggda från ca 2010, finns krav på att koppar ej ska användas i tappvattensystem samt att material som innehåller bisfenol A inte får användas. Dessutom gäller att produkterna ska vara rekommenderade eller accepterade i Byggvarubedömningen. Inga förskolefastigheter har inkommande vattenledningar som är relinade. Vid relining kan epoxy användas som kan läcka hormonstörande bisfenol A till dricksvattnet. För fastigheter uppförda innan 2010 finns ingen dokumentation om vilken typ av elkablar som har använts. Gamla kablar före 2010, innehåller generellt flamskyddsmedel och PVC mjukgjord med ftalater. För fastigheter byggda efter 2010 finns byggnadsmaterial dokumenterat. Generellt gäller att de kablar som används ska vara rekommenderade eller accepterade i Byggvarubedömningen samt vara halogenfria, det vill säga ej av PVC. Kablar klassade som rekommenderade i Byggvarubedömningen får inte innehålla bromerade flamskyddsmedel. I kablar klassade som accepterade kan flamskyddsmedel förekomma i låga halter. Utemiljö Gungor av gamla bildäck är populära och har används under lång tid. I vissa fall är denna typ av gungor olämplig då bildäck kan innehålla polyaromatiska kolväten (PAHer), fenoler, tungmetaller och ftalater 15. En av de största tillverkarna av däckgungor garanterar dock att deras däckgungor som är tillverkade efter 2010 inte innehåller halter av PAHer som överskrider de tillåtna värdena. Däckgungor finns på flera av de besökta förskolorna. Lokalförvaltningen har ingen information om gungornas ålder och med största säkerhet så innehåller samtliga 15 Barn och kemiska hälsorisker förslag till åtgärder, Kemikalieinspektionen, (31)

31 befintliga däckgungor PAH. Sedan 2012 ska inga nya däckgungor sättas upp, utan man väljer istället gungor som inte innehåller PAH. Fallskydd gjorda av platsgjutet gummi, s.k. mjuk asfalt, består ofta av två skikt där det övre är gjort av EPDM-gummi och det undre, stötdämpande lagret av återvunna bildäck. På några av de äldre förskolorna finns fallskyddsplattor som sannolikt innehåller PAH. Ytor av konstgräs är vanligt på nybyggda förskolor. Konstgräs består dels av strån, oftast i polypropylen eller polyeten och ett granulat. Granulatet kan vara sand, plastkulor, naturgummi, nytt gummi eller gummi av återvunna bildäck. Om granulatet består av återvunna bildäck kan det läcka ut farliga ämnen som PAHer, ftalater och metaller. På de nybyggda förskolorna finns både konstgräs och mjuk asfalt. Oftast användes sand som granulat till konstgräset. Sedan 2012 ställer lokalförvaltningen miljökrav med avseende på bland annat urlakning, emission och innehåll av PAH i konstgräs och mjuk asfalt. Enligt uppgift från lokalförvaltningen ställs krav på att toppskikt av gummi ska uppfylla riktlinjerna för känslig markanvändning avseende PAH enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark samt uppfylla gällande krav i leksaksdirektivet. Baslagret ska uppfylla riktlinjerna för mindre känslig markanvändning avseende PAH enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark. Lagkrav för PAH i varor träder ikraft 27 december 2015, vilket rimligen kommer påverka lokalförvaltningens krav. 16 Enligt uppgift har lokalförvaltningen har utrett gummiasfalten ingående och genomfört tester som visar att det undre lagret (alltså det som barn inte kommer i kontakt med och som innehåller återvunna bildäck) inte lakar ut till omgivande miljö om det är platsgjutet. Däremot så visar tester att mycket små mängder PAH kan migrera till övre toppskiktet om det utsätts för värme, vilket förvaltningen tar hänsyn till i sina krav. 16 Kommissionens förordning (EU) nr 1272/ (31)

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Handlingsplan för giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Allmänna råd 3 Behåll leksaker som är CE-märkta (tillverkade tidigast efter 2007, helst efter 20 juli 2013). Välj den bästa produkten i upphandlat

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

Giftfri förskola inköpstips

Giftfri förskola inköpstips Giftfri förskola inköpstips Välj produkter som är tillverkade inom EU, Norden eller Sverige EU:s kemikalielagstiftning reglerar vilka ämnen som får finnas inom unionen. Det medför att produkter tillverkade

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 203 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola Maj 2016 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd varor som innehåller olika kemiska ämnen. Dessa ämnen kan i en

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 151120 Innehåll Varför ska Höörs förskolor bli giftfria?... 4 Varför är barn extra känsliga... 4 Vem ska utföra åtgärderna?... 4 När ska åtgärderna utföras?... 5 Hur

Läs mer

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Innehåll En förskola fri från gifter 3 Att tänka på vid inköp 4 Råd för inköp till förskolan 7 Plast 9 Kemikalier och ämnen i vår vardag

Läs mer

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Bakgrund Järfälla kommun antog 2010 en miljöplan med mål fram till år 2020. Ett av målområdena är: Det goda livet i Järfälla, där det står beskrivet att alla

Läs mer

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inledning Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar i 41

Läs mer

Vägen mot en giftfri förskola

Vägen mot en giftfri förskola Vägen mot en giftfri förskola Varför en giftfri förskola? Enligt den Lokala utvecklingsplanen, det kommunala miljöprogrammet och Verksamhetsplan för förskolan ska giftiga ämnen identifi eras på varje förskola

Läs mer

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Vägledning för att inventera och rensa ut lek- och pedagogiskt material som innehåller eller kan innehålla miljö- och hälsofarliga tillsatser Västra Götalandsregionens

Läs mer

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter Kommunledningsförvaltningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-03-30 Ks/2013:98 Sida 1(2) Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen

Läs mer

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203.

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203. SBN 2014.0181 Bilaga 1 Kemikalieplan - för en giftfri förskola i Antagen datum: 2015-12-15 KF 203 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 s arbete med giftfria förskolor 1.2 Kemikalieplanen 1.3 Kemikalier

Läs mer

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN Giftfria förskolor PROJEKTPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PROJEKTS UPPDRAG 2. BAKGRUND 3. PROJEKTETS SYFTE 4. MÅL OCH DELMÅL 5. AVGRÄNSNINGAR 6. INTRESSENTER 7. PROJEKTORGANISATION 8. AKTIVITETSPLAN 9. TIDSPLAN

Läs mer

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2 Rapport Operation Giftfri Förskola Tips till förskolor och föräldrar Innehåll Sammanfattning Sammanfattning 1 Inledning 2 Bakgrund 3 Kemikalier i förskolan 4 Förskoletipsen

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Handlingsplan för giftfria Förskolor

Handlingsplan för giftfria Förskolor Handlingsplan för giftfria Förskolor Billinge/Stehag Förskolor Innehåll Varför ska Billinge/Stehags förskolor bli giftfria? Sid 3 Varför är barn extra känsliga? Sid 4 Vem ska utföra åtgärderna? Sid 5 När

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1 Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun - etapp 1 1 2 Innehållsförteckning Giftfri förskolemiljö 4 Omfattning och begränsning 4 Kopplingar till styrdokument för Ronneby kommun 4 Vad säger

Läs mer

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i vår vardag samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i varor- vad är problemet? www.miljosamverkanskane.se Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Läs mer

Reach och varor Varutillsyn

Reach och varor Varutillsyn Reach och varor Varutillsyn Lena Embertsén Miljöförvaltningen Stockholm Stad Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen Dagens presentation Inledning Tillsynsansvar Regler för kemikalier i varor Hur

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Miljögifter på förskolan varför är det viktigt? Studier visar på att inomhusmiljöer är bland de mest exponerade På förskolor: - Hormonstörande ämnen

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 30 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Åtgärder och förebyggande arbete för att minska gifterna på Tryserums Förskola 2016-2017 Minska skadliga kemikalier i förskolan Många små barn vistas i förskolan större

Läs mer

Kompletterande stöd till åtgärderna

Kompletterande stöd till åtgärderna Kompletterande stöd till åtgärderna Plastguide Använd dina sinnen! LUKTA: Känner du en stark doft av parfym eller plast? Undvik! KÄNN: Känns plasten hal, oljig eller klibbig? Undvik! TITTA: Plaster kan

Läs mer

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket En god start och mer vägledning Detta material är tänkt som ett stöd för dig när du kontrollerar om de leksaker du planerar

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 221 000 medlemmar. Ca

Läs mer

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016 Anna Nylander Utredare Innehåll Kort om KemI och vad vi gör Giftfri vardag olika utmaningar Barns extra känslighet Vilka regler som gäller för

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 221 000 medlemmar 24 länsförbund 270

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag Christina Larsson Kemikalieinspektionen Barn är särskilt känsliga Inte färdigutvecklade Utforskar sin omvärld, biter och suger på saker Nära golvet damm Små kroppar, hög ämnesomsättning

Läs mer

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Lagstiftning för kemikalier inom EU EU-förordning

Läs mer

Vägen till en giftfri förskola så gör du

Vägen till en giftfri förskola så gör du INFORMATION TILL FÖRSKOLOR I NACKA Vägen till en giftfri förskola så gör du Förord I vår vardag omger vi oss av varor som textilier, elektronik och leksaker. Något man vanligtvis inte tänker på är att

Läs mer

Kemikalier i vardagen, Falu kommun

Kemikalier i vardagen, Falu kommun Kemikalier i vardagen, Falu kommun Gittan Matsson Utbildning av förskolechefer och personal Handlingsplan Falu kommun politiskt beslut stegvis Inköp & upphandling 6 kommuner Utbildning och information

Läs mer

Återrapportering giftfri förskola

Återrapportering giftfri förskola UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Datum 2016-02-01 Diarienummer UBN-2015-4689 Utbildningsnämnden Återrapportering giftfri förskola Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Läs mer

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att Ärendet i korthet Margareta Lundberg (MP) och.{ke T Carlestam (MP) väckte 2otg-og-27 en motion om att giftexponeringen ska minskas, och då speciellt i kommunens barnmiljöer. I motionen föreslås därför

Läs mer

Allt vi gör har betydelse.

Allt vi gör har betydelse. PROGRAM POLICY STRATEGI RIKTLINJER Allt vi gör har betydelse. Handlingsplan för giftfria förskolor, skolor och fritidshem i Örebro kommun Remissversion 2016-05-10 Örebro kommun DATUM Ks 819/2014 orebro.se

Läs mer

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Lokala miljömål 2016-2021 Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef Fastställt Kommunfullmäktige Dokumentet

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 200 000 medlemmar 24 länsförbund 270 kretsar på kommunal

Läs mer

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Ordförandeförslag Diarienummer 2014-10-01 UN-2014/357 Utbildningsnämnden Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

Checklista - åtgärder

Checklista - åtgärder Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola Checklista - åtgärder 2014-11-24 0240-860 00 ludvika.se Leksaker med delar av: Trä Kontrollera

Läs mer

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik Kemikaliebanta för en giftfri förskola UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik Giftfria leksaker och elektronik Exponeringen av kemikalier ökar både på förskolan och i hemmiljön. Ett svenskt barn har

Läs mer

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Allt du (inte) vill veta om plast Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Plast i vardagen viktigt i vardagen! Plast behövs för att dagens samhälle ska fungera. Tex: dator, kylskåp, bilar,

Läs mer

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval Kemikaliebanta för en giftfri förskola UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval Sunda byggmaterial och möbelval Uppdraget tar upp: möbel textil byggmaterial Möbler är en ganska stor investering som ska

Läs mer

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund!

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund! Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund! Lathund fö r att minska miljö - öch ha lsöfarliga a mnen pa fö rskölör öch skölör 2016-03-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Varför är barn extra känsliga?...

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på

Läs mer

RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN

RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN Undersökning genomförd våren 2014 Undersökning om giftfria förskolor i Eksjö kommun Inledning I denna rapport presenteras svaren på ett urval av frågorna i Inventeringsmall

Läs mer

Dnr KK14/681 RIKTLINJER. Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016. Antagen av KS 2016-04-04

Dnr KK14/681 RIKTLINJER. Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016. Antagen av KS 2016-04-04 Dnr KK14/681 RIKTLINJER Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016 Antagen av KS 2016-04-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syftet med riktlinjen... 3 Mål och inriktning... 5 Åtgärder

Läs mer

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Kemikaliesmart förskola Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Inledning Nu ska förskolor och andra kommunala miljöer för små barn bli kemikaliesmarta. Under åren 2015-2016

Läs mer

Vägledning för. Kemikaliesmart förskola

Vägledning för. Kemikaliesmart förskola Vägledning för Kemikaliesmart förskola 1 Vägledning för Kemikaliesmart förskola September 2015 Dnr: 2015-12746 Utgivare: Miljöförvaltningen Projektledare: Maria Arwidsson Övriga medverkande: Maria Azzopardi,

Läs mer

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2 Rapport Operation Giftfri Förskola Tips till förskolor och föräldrar Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Bakgrund 3 Kemikalier i förskolan 4 Förskoletipsen saker

Läs mer

Vägledning för intern kemikaliekontroll

Vägledning för intern kemikaliekontroll Vägledning för intern kemikaliekontroll Inledning Denna vägledning vänder sig till dig som har ansvar för inköp och hantering av kemiska produkter inom verksamheten. Att välja rätt metod och kemikalie

Läs mer

Vägledning för en giftfriare förskola

Vägledning för en giftfriare förskola Vägledning för en giftfriare förskola 1 Inledning Många av de kemikalier som kan finnas i vardagsprodukter riskerar att vara allergena, hormonstörande, cancerogena eller på annat sätt öka riskerna för

Läs mer

Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling

Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling Sammanfattning av kemikaliestrategin för Västra Götalandsregionen beslutad av fullmäktige 2008 Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling Sammanfattning av kemikaliestrategin

Läs mer

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola Barn- och utbildningsförvaltningen Karin Sandberg Täpp Ärendenr BUN 2014/987 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 augusti 2015 1 (6) Barn- och utbildningsnämnden Plan för systematiskt arbete med giftfri

Läs mer

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2008:6 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 RUTINBESKRIVNING 1 (11) Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2014-01-30 3.0 Dokumenttitel Kemiska produkter - granskning av märkningspliktiga

Läs mer

Yttrande över motion Giftfri region

Yttrande över motion Giftfri region 01054 1(2) Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-09-17 RS140196 Ann-Christin Bengtsson, miljöutvecklare, Expertstödsavdelningen 035-13 49 51, 070-31 30 791 Regionfullmäktige Yttrande över motion Giftfri

Läs mer

KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad

KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad Utskriftsversion Göteborgs Stads KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad En kort presentation av kemikalieplanen. Läs mer på www.goteborg.se/kemikalieplan Foto: Peter Svenson EN GIFTFRI STAD Göteborg ska vara

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Barn är särskilt känsliga för kemikalier. Eftersom de rör sig nära golvet och stoppar saker i munnen så är de även mer utsatta för de kemikalier som finns i damm och

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda projekt och temadagar. Verksamheten finansieras genom

Läs mer

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013

Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Anna Seim, Anna Larsson 2013-12-09 1 (11) Information om tillsyn enligt miljöbalken på förskolor 2013 Bakgrund Stadsbyggnad- och miljönämnden ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken på kommunens förskolor.

Läs mer

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008 projekt R A P P O R T maj 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008 Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag

Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen 30 september 2014 Kemikalieinspektionen Central myndighet för kemikaliefrågor (ca 250 personer)

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Mariana Pilenvik & Frida Ramström Inspektörer Kemikalieinspektionen Innehåll Kort om Kemikalieinspektionen Kemikalier i varor och Giftfri vardag Hur

Läs mer

Tips för en giftfri förskola

Tips för en giftfri förskola Tips för en giftfri förskola Barn är känsligare och mer utsatta för skadliga kemikalier än vuxna. Det kan vara svårt att veta vad vi kan göra i vardagen för att förbättra situationen för barnen. Denna

Läs mer

Egenkontroll butiker. Miljökontoret 2014. Adrian Sandin, Jimmy Roslund, Ursula Söderberg

Egenkontroll butiker. Miljökontoret 2014. Adrian Sandin, Jimmy Roslund, Ursula Söderberg Egenkontroll butiker Miljökontoret 2014 Adrian Sandin, Jimmy Roslund, Ursula Söderberg BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 2 METOD OCH GENOMFÖRANDE 2 RESULTAT 2 LAGSTÖD 2 SLUTSATS OCH DISKUSSION 3 1 Bakgrund, syfte

Läs mer

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor GIFTBANTA FÖRSKOLAN Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor MALIN HEDLUND Miljöhandläggare på Teknik- och fastighetsförvaltningen Projektanställd: projektledare Giftfri förskola 2014-2015 Klimat-

Läs mer

Vägen till en giftfri förskola

Vägen till en giftfri förskola Vägen till en giftfri förskola - En kemikalieinventering på Vallskoga förskola, Tierp - Januari 2014 Författare: Linda Rostedt Andersson I nära samarbete med föräldrarådet och personal på Vallskoga förskola,

Läs mer

Aktuella frågor om kemikalier inom EU

Aktuella frågor om kemikalier inom EU Aktuella frågor om kemikalier inom EU Anne Marie Vass 2015 02 20 Fokus i Sverige och EU Giftfri miljö Giftfri vardag Nationell lagstiftning Cirkulär ekonomi REFIT Program för enklare och billigare EU lagstiftning

Läs mer

Upphandling av lekplatsmaterial

Upphandling av lekplatsmaterial Upphandling av lekplatsmaterial För att uppnå miljömålet, Giftfri miljö krävs det ett omfattande kontrollarbete rörande innehåll av farliga ämnen i kemikalier och varor. Det nationella miljömålet har införlivats

Läs mer

Varor i Lågprissegmentet Tillsyn över detaljhandeln

Varor i Lågprissegmentet Tillsyn över detaljhandeln Bilaga 1 RAPPORT Varor i Lågprissegmentet Tillsyn över detaljhandeln Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Antagen av Miljönämnden 2014-01-21 Rapportnr 1/2014 ISSN 1400-4690

Läs mer

Genomförda och kommande uppdateringar av kemikaliekraven i leksaksdirektivet. Utbildning i leksakers säkerhet, 14 maj 2014 Anna Nylander

Genomförda och kommande uppdateringar av kemikaliekraven i leksaksdirektivet. Utbildning i leksakers säkerhet, 14 maj 2014 Anna Nylander Genomförda och kommande uppdateringar av kemikaliekraven i leksaksdirektivet Utbildning i leksakers säkerhet, 14 maj 2014 Anna Nylander Leksaksdirektivet (2009/48/EG) Det nya leksaksdirektivet infördes

Läs mer

Giftfriare förskolor i Täby. En vägledning med åtgärdsförslag

Giftfriare förskolor i Täby. En vägledning med åtgärdsförslag Giftfriare förskolor i Täby En vägledning med åtgärdsförslag 2016-02-22 Anna Westerlund anna.westerlund1@srmh.se 08-578 663 18 2 Innehåll Introduktion... 4 Checklista för kortsiktig riskminskning... 5

Läs mer

Varor i lågprissegmentet. - tillsyn över detaljhandeln. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2014:4

Varor i lågprissegmentet. - tillsyn över detaljhandeln. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2014:4 ISBN nr: 1401-2448 R 2014:4 Varor i lågprissegmentet - tillsyn över detaljhandeln Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-365

Läs mer

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-01-26 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Giftfri förskola... 3 Bakgrund... 3 Åtgärder för att befria

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 200

Läs mer

Våra hem har blivit en av de största utsläppskällorna av farliga kemikalier.

Våra hem har blivit en av de största utsläppskällorna av farliga kemikalier. Europa väljer väg Kampen hårdnar om EUs nya kemikalielagstiftning Kemiindustrins massiva lobbykampanj hotar nu att kraftigt försämra förslaget till ny kemikalielag i EU. Men det finns fortfarande möjlighet

Läs mer

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället?

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Miljömålskonferens Kemikalier och Giftfri miljö Skåne 2014-03-14 Per Nordmalm Kemikalieinspektionen Vad kostar miljögifterna

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ!

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! Anna Christiansson och Maria Azzopardi VEM SKA BORT? 1. Politikern 2. Förskolechefen 3. Miljöstrategen 4. Dagisbarnet Jag går på en giftfri förskola! AGENDA Om oss MSR:s databas

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd kemiska ämnen. Vissa är skadliga medan vi inte vet tillräckligt mycket

Läs mer

Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2

Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2 2014-06-27 1 Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2 Det borde vara alla kommuners mål: Att minska mängden skadliga kemikalier som kommuninvånarna

Läs mer

Sammanfattning Resultat

Sammanfattning Resultat Sammanfattning Till kosmetiska och hygieniska produkter (KoH) räknas olika produkter såsom hårvårdsprodukter, hudkrämer, rengöringsprodukter, tandkräm, smink och liknande. Enligt den lagstiftning som finns

Läs mer

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Åtgärdsförslag till kommuner

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Åtgärdsförslag till kommuner Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2 Rapport Operation Giftfri Förskola Åtgärdsförslag till kommuner Innehåll Sammanfattning Sammanfattning I Inledning 2 Kemikalier i förskolan 4 Upphandling och långsiktiga

Läs mer

Kemikalieplan. med fokus på barn och unga i Malmö 2016-2018

Kemikalieplan. med fokus på barn och unga i Malmö 2016-2018 Foto: Andre Foto: Thomaz Lundstedt Kemikalieplan med fokus på barn och unga i Malmö 2016-2018 Version 1.0 Februari 2016 Ansvarig: Christina Lewander Rosengren, miljöförvaltningen, Avdelningen Stadsutveckling

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 30.1.2015 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till

Läs mer

Reach. Reach 11/3/2015. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. REACH EU-lagstiftning för kemikalier..

Reach. Reach 11/3/2015. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Reach November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier REACH

Läs mer

Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn

Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn Avgifta byggandet är ett samarbetsprojekt som syftar till att minska användandet av farliga ämnen inom byggbranschen. I projektet ingår: Fastighetsägarna,

Läs mer

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplanen är framtagen av barn- och utbildningsförvaltningen med stöd av representanter från dåvarande

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 35(66) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-12-01 Dnr 2014/424 248 Svar på motion om att öka takten i arbetet att avgifta vardagen i Borlänge kommun Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

FAKTABLAD Kemikalieförteckning. Checklista och exempel 2013-04-11. WSP Natlikan

FAKTABLAD Kemikalieförteckning. Checklista och exempel 2013-04-11. WSP Natlikan FAKTABLAD Kemikalieförteckning Checklista och exempel 2013-04-11 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga lösningar för att förbättra

Läs mer

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Information till dig som driver eller planerar att starta en förskola eller öppen förskola www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vad är egenkontroll?...3

Läs mer

FRÅGA REGLER och KOMMENTAR ANTECKNINGAR F2-1. Förteckning över kemiska

FRÅGA REGLER och KOMMENTAR ANTECKNINGAR F2-1. Förteckning över kemiska Fördjupningslista 2 Kemikaliefrågor Det som bör kontrolleras avseende kemikalier vid verkstadsindustri är Vad som hanteras, hur det förvaras och hur förpackningar och behållare är märkta. FÖRVARING: Använd

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer