Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013"

Transkript

1 Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013 p 9 Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens strategier och framtidsplaner - Lifescienceprogrammet, Tahei Suzuki från Tokyo ska läsa kemi och molekylärbiologi i Umeå i ett år innan han återvänder till Japan för ett års ytterligare studier och examen. Foto: Anna-Lena Lindskog Version 3. Komplett. Med handlingar till ärende p samt 20.

2

3 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sid 1 (4) Tid: Kl ca Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Mötesformalia Ärende Anmärkning Tid 1 Beslut 2 Beslut Fastställande av föredragningslistan Adjungering till sammanträdet 3 Beslut 4 Information 5 Information 6 Information 7 Information Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Uppföljning av styrelsens beslut föregående termin Inkomna skrivelser Informationsärenden Förslag: Fanny Eriksson Behandlade remisser. Bilaga p 4 A. Aktuella remisser. Bilaga p 4 B. Protokoll från styrelsesammanträdet Bilaga p 5. Promemoria. Bilaga p 6. Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. Ifrågasättande av samlokaliseringen av institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) i Naturvetarhuset. Bilaga p 7. Ärende Anmärkning Tid 8 Information Umeå universitet med omvärld Rektor Lena Gustafsson och universitetsdirektör Lars Lustig informerar min Umeå universitet med omvärld. Bilaga p 8 A. Studentrekrytering vid vårterminsstarten. Bilaga p 8 B. 9 Information Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens strategier och framtidsplaner Dekan Åsa Rasmuson-Lestander informerar min

4 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Beslutsärenden Ärende Anmärkning Tid 10 Beslut Intern styrning och kontroll Kontrollplan Dnr: UmU Budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet Beslutsförslag. Bilaga p 10 A min Uppföljning av Kontrollplan Bilaga p 10 B. Kontrollplan Bilaga p 10 C. 11 Beslut Årsredovisning 2012 Dnr: UmU Budgetchef Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 11 A. Årsredovisning Bilaga p 11 B. 12 Beslut Budgetunderlag Dnr: UmU Universitetsdirektör Lars Lustig och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 12 A. Budgetunderlag Bilaga p 12 B. 13 Beslut Uppföljning av beslut och verkställighet a) Uppföljning av verksamhetsuppdrag 2012 Dnr: UmU a) Budgetchef Per Ragnarsson och akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet min Beslutsförslag Verksamhetsuppdrag Bilaga p 13 A. Uppföljning av verksamhetsuppdrag Bilaga p 13 B. b) Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2012 Dnr: UmU b) Budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Beslutsförslag - Universitetsgemensamma projekt Bilaga p 13 C.

5 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Uppföljning av universitetsgemensamma projekt Bilaga p 13 D. 14 Beslut Flexutbildning vid Umeå universitet: Fas Dnr: UmU Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. Beslutsförslag. Bilaga p 14 A min Slutrapport. Bilaga p 14 B. Lunch Beslut Internrevisionens årsrapport 2012 Dnr: UmU Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 15 A. Internrevisionens årsrapport Bilaga p 15 B. 16 Beslut Internrevisionens granskningar och rådgivningsuppdrag Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet min Granskning av Arkitekthögskolan Dnr: UmU Beslutsförslag. Bilaga p 16 A. Revisionsrapport Arkitekthögskolan. Bilaga p 16 B. 17 Beslut Medicinska fakultetens ekonomiska läge Dnr: UmU Dekan Anders Bergh och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet min Rapport. Bilaga p Beslut Mottagare av Umeå universitets förtjänstmedalj Dnr: UmU Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet. Beslutsförslag. Bilaga p 18 A min Protokoll samt bilaga från Priskommittén för utdelning av Umeå universitets förtjänstmedalj sammanträde Bilaga p 18 B.

6 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Informationsärenden Ärende Anmärkning Tid 19 Information Nomineringsgrupp för Umeå universitet för perioden 13 december 2012 till och med den 31 augusti 2015 Landshövding Magdalena Andersson, Tobias Carlsson, studentrepresentant och professor emeritus Gunnar Öquist informerar min 20 Information Information om förändrad ledningsstruktur Rektor Lena Gustafsson informerar. Promemoria. Bilaga p min 21 Information Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar Vicerektor Anders Fällström informerar min Rapport. Bilaga p 21. Övriga ärenden Ärende Anmärkning Tid min

7 Bilaga p 4 A

8 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlande remisser Sid 1 (3) Av Umeå universitet besvarade remisser perioden 29 november 2012 till 6 februari Rekommendationer angående gemensam examen på forskarnivå Umeå universitet välkomnar förslaget till en gemensam nationell hållning i frågan i form av förtydliganden och rekommendationer om gemensam examen på forskarnivå. Umeå universitet menar att förslaget väsentligt bidrar till kommande avtalsarbeten och inser tydligt problematiken med att en gemensam examen på forskarnivå skall pressas in i formen för gemensam examen på grund- och avancerad nivå som det föreskrivs i högskoleförordningen. Rekommendationerna tar upp kärnan i problemet med gemensam examen på forskarnivå, nämligen att det är en individuell utbildning. Vidare ska olika länders regelverk (i vårt fall svensk myndighetsutövning) samordnas och utrymmet för avtalsmässiga kompromisser kan därmed bli begränsat. I tillägg till förslaget till rekommendationer framför Umeå universitet några synpunkter. Det är bl.a. önskvärt att avtal tas fram för grupper av doktorander och inte för enskild doktorand med tanke på det komplexa och komplicerade arbete som annars skulle krävas på flera nivåer. Kvalitetssäkringsaspekten kan förtydligas där bl.a. rättsäkerhetsfrågorna för både varje enskild doktorand och lärosätet bör vara lösta i detalj. När avtalen utformas måste juridiska överväganden och tolkningar få styra. Universitetet menar att rekommendationerna hade vunnit på att även diskutera integreringsfrågor. Ytterligare en fråga som inte diskuteras är hur man bör hantera vad som händer vid en eventuell avstängning/avskiljning vid ett av lärosätena. En del av rekommendationerna i förslaget kan ses som åsikter om hur högskoleförordningen kan tolkas. Tolkningsfrågor är ofta grund för diskussioner där värdet av dem kan ifrågasättas. När avtalen utformas måste juridiska överväganden och tolkningar få styra. Precis som SUHF säger finns på förhand inga delar av utbildningen preciserade, och kan inte preciseras, men det kan ifrågasättas att varje del av utbildningen svarar mot generella lärandemål Sista dag för yttrande/dnr Ansvarig: Planeringssamordnare Lena Holm 2. Remiss från Verket för högskoleservice (VHS) angående Erbjudande om att delta i samarbete kring utveckling av systemstöd för tentamensadministration Den funktionalitet som beskrivs att erbjudas av TentaAdmin ser ut att kunna täckas av en kombination av andra system hos oss (Ladok och TimeEdit). Den funktionalitet vi inte har som systemet skulle erbjuda är placering i sal vilket inte är ett högprioriterat krav på Umeå universitet.bedömningen är därför att samarbete för utveckling av systemet i dagsläget inte är av intresse för Umeå universitet. Ansvarig: Enhetschef Peder Tjäderborn 3. Promemoria Förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning Universitetet stödjer helt förslaget att kravet på anmälan till Datainspektionen för

9 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 2 (3) förhandskontroll av automatiserade behandlingar av personuppgifter om genetiska anlag som har framkommit efter genetisk undersökning slopas. Ansvarig: Kanslichef Marianne Hultmark 4. VHS förslag till översättning till engelska av termer och begrepp VHS har utarbetat förslag till översättning till engelska av termer och begrepp inom vissa nyckelområden som kan användas för information. Syftet är att skapa mer enhetliga begrepp som sökanden känner igen sig i oavsett vilket lärosäte eller vilken myndighet de vänder sig till. Ansatsen att etablera ett konsekvent språkbruk på engelska för svenska högskolestudier är välkommen och efterlängtad av oss. Vi har länge önskat en sammanställning över korrekta engelska översättningar av vanliga uttryck som vi använder inom akademien. Vi ser det som särskilt positivt att ambitionen i förslaget utgår från mottagarnas förutsättningar och begreppsvärld Ansvarig: Enhetschef Peder Tjäderborn 5. Samrådsremiss - Ny översiktsplan för Åsele kommun Umeå universitet har inga synpunkter att redovisa avseende rubricerad remiss Ansvarig: Enhetschef Richard Olsson 6. Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet Umeå universitet instämmer generellt i promemorians förslag, men tycker inte att lärare med examen på forskarnivå ska undantas från kravet på verksamhetsförlagd utbildning vid genomgång av den förkortade kompletterande pedagogiska utbildningen. Umeå universitet menar även att förskollärare ska likställas med övriga lärare med utbildning på forskarnivå och att förslaget på ämnen inom vilken forslarexamen kan tas ut för att bli behörig som lektor i grund- och gymnasieskolan breddas till att omfatta allmändidaktiska ämnen Ansvarig: Kanslichef Annika Kjellsson Lind 7. Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering I betänkandet finns förslag om att avfallsförordningen ska kompletteras med krav på att verksamheter ska sortera ut matavfall från annat avfall samt se till att hantera det på det sätt som anges i 15 kap. 1 paragraf miljöbalken. Förslaget innebär att en verksamhetsutövare får ansvar för hantering av allt sitt avfall. Flera myndigheter har idag hyresavtal, med berörd fastighetsägare, där det exempelvis ingår hushållsavfall, källsorterade förpackningar samt återvinningsbart papper. Förslaget om förändring i avfallsförordningen bör utformas så att det framgår att fastighetsägare är fortsättningsvis skyldiga att tillse att nödvändiga utrymmen för avfallshantering finns att tillgå för verksamheters uppkomna avfall. Alternativt krävs en tydligare definition med avseende på verksamhetsavfall Ansvarig: Miljösamordnare Åsa Bäckström 8. Från Umeå kommun om synpunkter på framarbetad kollektivtrafikstrategi et hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering Umeå universitet har inga synpunkter att redovisa avseende rubricerad remiss.

10 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 3 (3) Ansvarig: Enhetschef Richard Olsson 9. Presskommitténs delbetänkande Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli (SOU 2012:58) Sammanfattningsvis menar Umeå universitet att förslagen från Presstödskommittén mildrar vissa diskriminerande inslag i nu gällande presstödsförordning, men att vi ännu väntar på de lagförslag och andra åtgärder som ska kunna få en reell effekt på utbudet av nyhetsmedia på samiska och meänkieli. Ansvarig: Kanslichef Peder Aléx 10. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om kalkning av sjöar och vattendrag Förslaget är väl skrivet och i det mesta tillräckligt detaljerat för att säkerställa en god handläggning av planering och genomförande av kalkningsverksamhet samt en adekvat uppföljning av de kemiska och biologiska effekterna. På två punkter bör dock förtydligas. 12 sista meningen: Huvudmannen ska ansvara för kontroll av kalkdoserare. Detta är en genomförandeåtgärd av huvudmannen men följs sedan inte upp under rubriken Uppföljning. Inget finns skrivet om att och hur tekniska fel eller andra missförhållanden i kalkdoserarens funktion skall rapporteras. Det som uttrycks är bara att längsta tolererbara driftsstopp avgörs av länsstyrelsen (11 ). Om driftsstoppen är kortare eller andra missförhållanden uppstår behöver detta inte rapporteras enligt dessa föreskrifter. 14 andra meningen: Uppföljning och utvärdering ska utföras på ett sådant sätt och med sådana metoder att kvaliteten säkras. Meningen är vagt skriven och ger möjlighet till godtycke. Uppföljning och utvärdering bör följa någon typ av föreskrifter som är fastställda och som bl a föreskriver att alla tekniska fel och andra missförhållanden skall rapporteras. Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin 11. En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds 2012:49) Universitetet tillstyrker förslaget att inrätta en ny myndighet för folkhälsofrågor genom att samordna verksamheter som Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och till vissa delar Socialstyrelsen idag ansvarar för. Ansvarig: Kanslichef Marianne Hultmark 12. Spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Forshaga kommun Umeå universitet har inga synpunkter att redovisa avseende rubricerad remiss Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin

11 Bilaga p 4 B

12 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Aktuella remisser Sid 1 (2) Till Umeå universitet inkomna (t.o.m. 12 februari 2013) remisser att besvara 1. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling Sista dag för yttrande/dnr Ansvarig: Universitetsarkivarie Birgitta Olsson 2. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin 3. Studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat Ansvarig: Enhetschef Peder Tjäderborn 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin 5. Remisspromemoria - Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m Ansvarig: Kanslichef Annika Kjellsson Lind 6. EU-miljömärket Ansvarig: Enhetschef Richard Olsson Fysioterapeut - ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster Ansvarig: Kanslichef Marianne Hultmark 8. Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd, till den 1 september Ansvarig: Kanslichef Marianne Hultmark 9. Betänkandena SOU 2012:77 En tydligare organisation för Säkerhetspolisen och SOU 2012:78 En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar Ansvarig: Kanslichef Per Höglund 10. Promemorian Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur Ansvarig: Kanslichef Per Höglund

13 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Aktuella remisser Sid 2 (2) 11. Strategi för bostadsförsörjningen i Umeå kommun Ansvarig: Enhetschef Richard Olsson 12. Föreskrifter om behörighet mm för elinstallatörer Ansvarig: Enhetschef Richard Olsson 13. Rapporten om klimatfärdplan Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin 14. Delbetänkandet Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater (SOU 2012:94) Ansvarig: Kanslichef Per Höglund 15. Redovisningar av regeringsuppdragen om bevarande av biologisk mångfald Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin 16. Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning Ansvarig: Kanslichef Annika Kjellsson Lind 17. SVT remiss "Hur utbildnings- och folkbildningsprogrammen kan stärkas och nå en bredare publik" Ej angivet Ansvarig: Kanslichef Peder Aléx

14 Bilaga p 5

15 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Samma nträdesdatu m Sid 1 (8) Tid: Kl ca Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Närvarande: Bilaga 0:1 Mötesformalia 100 Beslut 101 beslut 102 Beslut 103 Beslut 104 Information 105 Information Ärende Fastställande av föredragningslistan Utseende av vice ordförande exklusivt för innevarande sammanträde Adjungering till sammanträdet Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Beslut/ åtgärd U niversitetsstyrelsens beslutar att flytta de i föredragningslistan angivna informationspunkterna till slutet av föredragningslistan, att i övrigt fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. Ordföranden Peter Kopelman meddelar att med anledning av att ordinarie ordförande Birgitta Johansson-Hedberg har meddelat förhinder och att han, som styrelsens vice ordförande, är tvungen att avvika från sammanträdet efter lunch måste en vice ordförande utses exklusivt för innevarande sammanträde. Universitetsstyrelsen beslutar att utse professor Sigbrit Franke till vice ordförande exklusivt för innevarande sammanträde. Universitetsstyrelsen beslutar att adjungera vicerektorerna Anders Fällström, Agneta Marell och Marianne Sommarin till sammanträdet med närvaro- och yttranderätt Helena Dahlberg utses attjämte ordförande och rektor justera sammanträdesprotokollet. Mari Norgren utses att justera protokollet avseende punkterna p 114 a och 115 då Dahlberg anmäler jäv för dessa punkter. Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna. Behandlade remisser. Bilaga p 104 A. Aktuella remisser. Bilaga p 104 B. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll från styrelsesammanträdet med bilagda anmälningar om skiljaktig mening från studenterna Fanny Eriksson och Viktor Flodin. Bilaga p 105.

16 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Samma nträdesdatu m Ärende Beslut/ åtgärd 106 Information 107 Beslut Inkomna skrivelser Beslutsärenden Ärende Universitetsstyrelsens satsningar Interaktiva miljöer vid Umeå universitet Dnr: UmU Universitetsdirektör Lars Lustig sammanfattar innehållet i den inkomna skrivelsen samt informerar om att ärendet kommer handläggas av den Humanistiska fakultetsledningen. Hörande angående Härnösands och Luleå stifts råd för forskning och utbildning. Bilaga p 106. Beslut/ åtgärd Rektor Lena Gustafsson, vicerektor Anders Fällström och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att avsätta en ram om resurser till fem interaktiva miljöer i enlighet med nedanstående tabell Finansiering mnkr Indragning myndighetskapital GU 6,6 Myndighetskapital GU Myndighetskapital FO Investeringar internhyran 8,5 9,2 17,7 U niversitetsgemensamma funktioner 17,7 U niversitetsgemensam hyreskostnad 12,0 Summa 7~6 att rektor ges i uppdrag att för de interaktiva miljöerna inrätta en styrgrupp som tillsammans med rektor, i nära dialog med studentkårer och fakulteter ansvarar för detaljerna i den fortsatta processen, att rektor ges i uppdrag att till styrelsen lägga fram förslag till beslut på respektive miljös placering och innehåll, att respektive fakultet årligen ska amortera 0,356 mnkr avseende myndighetskapital grundutbildning samt 0,382 mnkr avseende myndighetskapital forskning, att rektor årligen informerar universitetsstyrelsen (---/-/) 1. I '/1-rQ) om arbetet med de interaktiva miljöerna, j I fv

17 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd 108 Beslut Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och forskarutbildning vid Umeå universitet Dnr: UmU att en uppföljning av hur erhållna medel använts görs årligen med start från Rektor ansvarar för uppföljningen. Beslutsförslag Interaktiva miljöer vid Umeå universitet. Bilaga p 107 A. Inkomna skrivelser i ärendet samt rektors svar. Bilaga p 107 B. Rektor Lena Gustafsson och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att tillstyrka den inriktning på kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå som föreliggande dokument är ett uttryck för, att uppdra till rektor att teckna kontrakt med fakulteterna samt Lärarhögskolan i enlighet med föreliggande dokument i oktober 2013, att uppdra till rektor att under 2013 fortsatt utforma processen för kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning så att särskilt de delar som avser uppföljning och utvärdering och dessas tillämpning föreläggs styrelsen i september 2013, att en årlig uppföljning av kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå ska göras. Rektor ansvarar för uppföljningen. 109 Beslut Revidering av anställningsordning för lärare vid Umeå universitet Dnr: UmU Beslutsförslag. Bilaga p 108 A. Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och forskar-utbildning vid Umeå universitet. Bilaga p 108 B. Rektor Lena Gustafsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att bifogad anställningsordning vid Umeå universitet fastställs att gälla från och med och tillsvidare, att rektorsbeslut fattat (Dnr: UmU ) upphör att gälla som en följd av detta beslut Beslutsförslag. Bilaga p 109 A. Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet. Bilaga p 109 B.

18 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd 110 Beslut 111 Beslut 112 Beslut Revidering av antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Dnr: UmU Intern styrning och kontroll - Riskanalys och systembeskrivning 2013 Dnr: UmU Internrevisionens granskningar och rådgivningsuppdrag Internrevisionens riskanalys och internrevisionsplan år 2013 Dnr: UmU Förhandlingsprotokoll MBL Bilaga p 109 C. Vicerektor Marianne Sommarin föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa den reviderade antagningsordningen för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet att gälla från och tillsvidare. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå översätts till engelska efter fastställande. Beslutsförslag. Bilaga p 110 A. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Bilaga p 110 B. Ordförande Peter Kopelman lämnar sammanträdet och vice ordförande Sigbrit Franke tar över ordförandeskapet. Rektor Lena Gustafsson och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa dokumenten Systembeskrivning - Intern styrning och kontroll år 2013 samt bilagan Riskanalys år Beslutsförslag. Bilaga 111 A. Systembeskrivning - Intern styrning och kontroll år Bilaga p 111 B. Riskanalys. Bilaga p 111 C. Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa bilagda revisionsplan för år Revisionsplanen innehåller kortfattat följande granskningsprojekt; 1. Processen för intern styrning och kontroll 2. Fakultetsnämndernas uppdrag och befogenheter 3. Samverkan med omgivande samhället 4. Studenthälsan 5. Arkitekthögskolan 6. Regelefterlevnad 7. Uppföljning av tidigare granskning avseende prefektrollen 8. Jämställdhet och likabehandling

19 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Samma nträdesdatu m Ärende Beslut/ åtgärd 113 Beslut 114 Beslut Åtgärder med anledning av internrevisionens granskningar Decentraliserad utbildning Dnr: UmU Uppföljning av beslut och verkställighet a) Uppföljning av Pedagogisk handlingsplan för Umeå universitet Dnr: UmU b) Uppföljning av beslut om status som studentkår Dnr: UmU Beslutsförslag Riskanalys och revisionsplan år Bilaga p 112 A. Riskanalys och revisionsplan år Bilaga p 112 B. Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att notera och godkänna universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av internrevisionens rapport Decentraliserad utbildning - uppföljning av granskning 2009 (dnr ), att uppdra åt rektor att fortsätta det påbörjade långsiktiga arbetet och att genomföra de föreslagna åtgärderna. Åtgärder med anledning av internrevisionens granskning Decentraliserad utbildning (daterad ) Bilaga p 113. a) Vicerektor Anders Fällström och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa uppföljning av Pedagogisk handlingsplan , uppdra till rektor att under 2013 avgöra om den pedagogiska handlingsplanen kan införlivas i de nya treåriga delmålen och ett nytt kvalitetssystem eller om en ny pedagogiskt handlingsplan ska utarbetas. Uppföljning av Pedagogisk handlingsplan för Umeå universitet Bilaga p 114 A. Studenterna Fanny Eriksson, Viktor Flodin, Helena Dahlberg och gruppsuppleant Viktor Sjödin anmäler jäv och lämnar rummet avseende punkterna 114 b och 115. Budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa uppföljning av beslut som status som studentkår år Beslut om status som studentkår - uppföljning av beslut. Bilaga p 114 B.

20 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd 115 Beslut 116 Beslut 117 Beslut Revidering av regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Dnr: UmU Revidering av antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dnr: UmU Stöd från styrelsens strategiska resurs - Umevatoriet Dnr: UmU Studenterna Fanny Eriksson, Viktor Flodin, Helena Dahlberg och gruppsuppleant Viktor Sjödin har anmält jäv och lämnat rummet. Universitetsdirektör Lars Lustig och akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med bilaga om 1. regler för att ges ställning som studentkår vid Umeå universitet 2. definition av verksamhetsområde 3. ansökningsförlarande för att ges ställning som studentkår 4. uppföljning av studentkårers verksamhet och medlemsantal 5. prioriterade områden av studentinflytande och tjänsteköp av studentkårerna vid Umeå universitet Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet. Bilaga p 115. Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa bilagda Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet att gälla från den i januari 2013 för utbildningar som startar läsåret 2013/2014. Beslutsförslag. Bilaga p 116 A. Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Bilaga p 116 B. Budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att bevilja stöd till Umevatoriet enligt nedanstående tabell, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar enligt finansieringsplan. År Styrelsens strategiska resurs (mnkr) 0,75 0,75 Summa 1,5

21 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sam manträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd att en uppföljning av hur erhållna medel använts görs årligen från Rektor ansvarar för uppföljningen. Planeringsenheten bistår med administrativt stöd vid uppföljningen. Beslutsförslag U mevatoriet. Bilaga p 117. Informationsärenden 118 Information 119 Information 120 Information Ärende Karriärbidrag till forskare i tidig fas av karriären Umeå universitet med omvärld Val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen för tiden Beslut/ åtgärd Vicerektor Marianne Sommarin informerar. Universitetsstyrelsen noterar informationen. Rektor Lena Gustafsson informerar om att universitetet under våren 2012 hade färre helårsstudenter jämfört med våren Men under hösten har ett trendbrott skett, antalet helårstudenter har ökat jämfört med höstterminen Vid en summering av kalenderåret 2012 innebär det jämfört med samma tidpunkt i fjol en i minskning av utbildningsvolymen med helårsstudenter vilket motsvarar - 2,8 procent, inrättande av Arktiskt centrum vid Umeå universitet att verka från och med den 1 december Universitetsdirektör Lars Lustig informerar om processen att utse de av regeringen utsedda ledamöterna till universitetetsstyrelsen, delning av regleringsbrev för budgetåret 2013 samt sammanfattar innehållet i rapporten p 119 B. Universitetsstyrelsen noterar informationen. Umeå universitet med omvärld. Bilaga p 119 A. Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet. Bilaga p 119 B. Universitetsdirektör Lars Lustig informerar om att elektorsförsamlingen vid sammanträde den 5 december 2012 valde följande lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen för tiden 1 januari 2013 till och med den 31december2015 ordinarie ledamöter professor Svante Norrhem, Institutionen för ideoch samhällsstudier professor Mari Norgren, Institutionen för klinisk mikrobiologi professor Kristin Palmqvist, Institutionen för

22 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatu m Ärende Beslut/ åtgärd ekologi, miljö och geovetenskap första gruppsuppleant docent Sofia Lundberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet andra gruppsuppleant professor Tommy Olsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Universitetsstyrelsen noterar informationen. Övriga ärenden Information Justeras Ärende Avtackning av avgående ledamöter Informationsärenden Ärende Lärarhögskolans strategier och framtidsplaner Beslut/ åtgärd Ordföranden tackar avgående lärarrepresentanterna Asa Gunnarsson, Hans Wolf-Watz samt frånvarande andra gruppsuppleant Per Persson för deras insatser i styrelsearbetet. Beslut/ åtgärd Rektor Maria Löfgren informerar. Universitetsstyrelsen noterar informationen. Vid protokollet Peter ' pelman Ordförande p ~~D-~ --- Helena Dahlberg p a, br:fr~ Ordföranae p ~~A-v?iJ.-i._...- c_- d ~uv1~ Mari Norgren () p 114 b- 115 Daniel Andersson

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 15 april 2014 p 33. Mottagare av utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst Foto: Sporrong AB UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 p 86. Universitetsranking. Times Higer Education, QS World Ranking samt Academic Ranking of World Universities (ARWU/Shanghai) UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde 2012-02-01 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman.

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. ÖREBRO UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2008 FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009 organisation...

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Rapport 2009:30 R Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet

Läs mer

Umeå universitet Årsredovisning 2013

Umeå universitet Årsredovisning 2013 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Dnr: FS 1.3.8-19-14 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING - FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 VERKSAMHETEN OCH DESS EKONOMISKA

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 , www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 112-470-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 4-5 RESULTATREDOVISNING... 6-16

Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 4-5 RESULTATREDOVISNING... 6-16 ÅRSREDOVISNING 2011 2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr A 16-2012 Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 4-5 RESULTATREDOVISNING... 6-16 Etikprövningsverksamhet... 6-8 Återrapporteringskrav

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Rapport 2007:10 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer