Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013"

Transkript

1 Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013 p 9 Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens strategier och framtidsplaner - Lifescienceprogrammet, Tahei Suzuki från Tokyo ska läsa kemi och molekylärbiologi i Umeå i ett år innan han återvänder till Japan för ett års ytterligare studier och examen. Foto: Anna-Lena Lindskog Version 3. Komplett. Med handlingar till ärende p samt 20.

2

3 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sid 1 (4) Tid: Kl ca Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Mötesformalia Ärende Anmärkning Tid 1 Beslut 2 Beslut Fastställande av föredragningslistan Adjungering till sammanträdet 3 Beslut 4 Information 5 Information 6 Information 7 Information Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Uppföljning av styrelsens beslut föregående termin Inkomna skrivelser Informationsärenden Förslag: Fanny Eriksson Behandlade remisser. Bilaga p 4 A. Aktuella remisser. Bilaga p 4 B. Protokoll från styrelsesammanträdet Bilaga p 5. Promemoria. Bilaga p 6. Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. Ifrågasättande av samlokaliseringen av institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) i Naturvetarhuset. Bilaga p 7. Ärende Anmärkning Tid 8 Information Umeå universitet med omvärld Rektor Lena Gustafsson och universitetsdirektör Lars Lustig informerar min Umeå universitet med omvärld. Bilaga p 8 A. Studentrekrytering vid vårterminsstarten. Bilaga p 8 B. 9 Information Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens strategier och framtidsplaner Dekan Åsa Rasmuson-Lestander informerar min

4 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Beslutsärenden Ärende Anmärkning Tid 10 Beslut Intern styrning och kontroll Kontrollplan Dnr: UmU Budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet Beslutsförslag. Bilaga p 10 A min Uppföljning av Kontrollplan Bilaga p 10 B. Kontrollplan Bilaga p 10 C. 11 Beslut Årsredovisning 2012 Dnr: UmU Budgetchef Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 11 A. Årsredovisning Bilaga p 11 B. 12 Beslut Budgetunderlag Dnr: UmU Universitetsdirektör Lars Lustig och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 12 A. Budgetunderlag Bilaga p 12 B. 13 Beslut Uppföljning av beslut och verkställighet a) Uppföljning av verksamhetsuppdrag 2012 Dnr: UmU a) Budgetchef Per Ragnarsson och akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet min Beslutsförslag Verksamhetsuppdrag Bilaga p 13 A. Uppföljning av verksamhetsuppdrag Bilaga p 13 B. b) Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2012 Dnr: UmU b) Budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Beslutsförslag - Universitetsgemensamma projekt Bilaga p 13 C.

5 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Uppföljning av universitetsgemensamma projekt Bilaga p 13 D. 14 Beslut Flexutbildning vid Umeå universitet: Fas Dnr: UmU Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. Beslutsförslag. Bilaga p 14 A min Slutrapport. Bilaga p 14 B. Lunch Beslut Internrevisionens årsrapport 2012 Dnr: UmU Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 15 A. Internrevisionens årsrapport Bilaga p 15 B. 16 Beslut Internrevisionens granskningar och rådgivningsuppdrag Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet min Granskning av Arkitekthögskolan Dnr: UmU Beslutsförslag. Bilaga p 16 A. Revisionsrapport Arkitekthögskolan. Bilaga p 16 B. 17 Beslut Medicinska fakultetens ekonomiska läge Dnr: UmU Dekan Anders Bergh och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet min Rapport. Bilaga p Beslut Mottagare av Umeå universitets förtjänstmedalj Dnr: UmU Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet. Beslutsförslag. Bilaga p 18 A min Protokoll samt bilaga från Priskommittén för utdelning av Umeå universitets förtjänstmedalj sammanträde Bilaga p 18 B.

6 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Informationsärenden Ärende Anmärkning Tid 19 Information Nomineringsgrupp för Umeå universitet för perioden 13 december 2012 till och med den 31 augusti 2015 Landshövding Magdalena Andersson, Tobias Carlsson, studentrepresentant och professor emeritus Gunnar Öquist informerar min 20 Information Information om förändrad ledningsstruktur Rektor Lena Gustafsson informerar. Promemoria. Bilaga p min 21 Information Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar Vicerektor Anders Fällström informerar min Rapport. Bilaga p 21. Övriga ärenden Ärende Anmärkning Tid min

7 Bilaga p 4 A

8 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlande remisser Sid 1 (3) Av Umeå universitet besvarade remisser perioden 29 november 2012 till 6 februari Rekommendationer angående gemensam examen på forskarnivå Umeå universitet välkomnar förslaget till en gemensam nationell hållning i frågan i form av förtydliganden och rekommendationer om gemensam examen på forskarnivå. Umeå universitet menar att förslaget väsentligt bidrar till kommande avtalsarbeten och inser tydligt problematiken med att en gemensam examen på forskarnivå skall pressas in i formen för gemensam examen på grund- och avancerad nivå som det föreskrivs i högskoleförordningen. Rekommendationerna tar upp kärnan i problemet med gemensam examen på forskarnivå, nämligen att det är en individuell utbildning. Vidare ska olika länders regelverk (i vårt fall svensk myndighetsutövning) samordnas och utrymmet för avtalsmässiga kompromisser kan därmed bli begränsat. I tillägg till förslaget till rekommendationer framför Umeå universitet några synpunkter. Det är bl.a. önskvärt att avtal tas fram för grupper av doktorander och inte för enskild doktorand med tanke på det komplexa och komplicerade arbete som annars skulle krävas på flera nivåer. Kvalitetssäkringsaspekten kan förtydligas där bl.a. rättsäkerhetsfrågorna för både varje enskild doktorand och lärosätet bör vara lösta i detalj. När avtalen utformas måste juridiska överväganden och tolkningar få styra. Universitetet menar att rekommendationerna hade vunnit på att även diskutera integreringsfrågor. Ytterligare en fråga som inte diskuteras är hur man bör hantera vad som händer vid en eventuell avstängning/avskiljning vid ett av lärosätena. En del av rekommendationerna i förslaget kan ses som åsikter om hur högskoleförordningen kan tolkas. Tolkningsfrågor är ofta grund för diskussioner där värdet av dem kan ifrågasättas. När avtalen utformas måste juridiska överväganden och tolkningar få styra. Precis som SUHF säger finns på förhand inga delar av utbildningen preciserade, och kan inte preciseras, men det kan ifrågasättas att varje del av utbildningen svarar mot generella lärandemål Sista dag för yttrande/dnr Ansvarig: Planeringssamordnare Lena Holm 2. Remiss från Verket för högskoleservice (VHS) angående Erbjudande om att delta i samarbete kring utveckling av systemstöd för tentamensadministration Den funktionalitet som beskrivs att erbjudas av TentaAdmin ser ut att kunna täckas av en kombination av andra system hos oss (Ladok och TimeEdit). Den funktionalitet vi inte har som systemet skulle erbjuda är placering i sal vilket inte är ett högprioriterat krav på Umeå universitet.bedömningen är därför att samarbete för utveckling av systemet i dagsläget inte är av intresse för Umeå universitet. Ansvarig: Enhetschef Peder Tjäderborn 3. Promemoria Förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning Universitetet stödjer helt förslaget att kravet på anmälan till Datainspektionen för

9 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 2 (3) förhandskontroll av automatiserade behandlingar av personuppgifter om genetiska anlag som har framkommit efter genetisk undersökning slopas. Ansvarig: Kanslichef Marianne Hultmark 4. VHS förslag till översättning till engelska av termer och begrepp VHS har utarbetat förslag till översättning till engelska av termer och begrepp inom vissa nyckelområden som kan användas för information. Syftet är att skapa mer enhetliga begrepp som sökanden känner igen sig i oavsett vilket lärosäte eller vilken myndighet de vänder sig till. Ansatsen att etablera ett konsekvent språkbruk på engelska för svenska högskolestudier är välkommen och efterlängtad av oss. Vi har länge önskat en sammanställning över korrekta engelska översättningar av vanliga uttryck som vi använder inom akademien. Vi ser det som särskilt positivt att ambitionen i förslaget utgår från mottagarnas förutsättningar och begreppsvärld Ansvarig: Enhetschef Peder Tjäderborn 5. Samrådsremiss - Ny översiktsplan för Åsele kommun Umeå universitet har inga synpunkter att redovisa avseende rubricerad remiss Ansvarig: Enhetschef Richard Olsson 6. Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet Umeå universitet instämmer generellt i promemorians förslag, men tycker inte att lärare med examen på forskarnivå ska undantas från kravet på verksamhetsförlagd utbildning vid genomgång av den förkortade kompletterande pedagogiska utbildningen. Umeå universitet menar även att förskollärare ska likställas med övriga lärare med utbildning på forskarnivå och att förslaget på ämnen inom vilken forslarexamen kan tas ut för att bli behörig som lektor i grund- och gymnasieskolan breddas till att omfatta allmändidaktiska ämnen Ansvarig: Kanslichef Annika Kjellsson Lind 7. Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering I betänkandet finns förslag om att avfallsförordningen ska kompletteras med krav på att verksamheter ska sortera ut matavfall från annat avfall samt se till att hantera det på det sätt som anges i 15 kap. 1 paragraf miljöbalken. Förslaget innebär att en verksamhetsutövare får ansvar för hantering av allt sitt avfall. Flera myndigheter har idag hyresavtal, med berörd fastighetsägare, där det exempelvis ingår hushållsavfall, källsorterade förpackningar samt återvinningsbart papper. Förslaget om förändring i avfallsförordningen bör utformas så att det framgår att fastighetsägare är fortsättningsvis skyldiga att tillse att nödvändiga utrymmen för avfallshantering finns att tillgå för verksamheters uppkomna avfall. Alternativt krävs en tydligare definition med avseende på verksamhetsavfall Ansvarig: Miljösamordnare Åsa Bäckström 8. Från Umeå kommun om synpunkter på framarbetad kollektivtrafikstrategi et hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering Umeå universitet har inga synpunkter att redovisa avseende rubricerad remiss.

10 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 3 (3) Ansvarig: Enhetschef Richard Olsson 9. Presskommitténs delbetänkande Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli (SOU 2012:58) Sammanfattningsvis menar Umeå universitet att förslagen från Presstödskommittén mildrar vissa diskriminerande inslag i nu gällande presstödsförordning, men att vi ännu väntar på de lagförslag och andra åtgärder som ska kunna få en reell effekt på utbudet av nyhetsmedia på samiska och meänkieli. Ansvarig: Kanslichef Peder Aléx 10. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om kalkning av sjöar och vattendrag Förslaget är väl skrivet och i det mesta tillräckligt detaljerat för att säkerställa en god handläggning av planering och genomförande av kalkningsverksamhet samt en adekvat uppföljning av de kemiska och biologiska effekterna. På två punkter bör dock förtydligas. 12 sista meningen: Huvudmannen ska ansvara för kontroll av kalkdoserare. Detta är en genomförandeåtgärd av huvudmannen men följs sedan inte upp under rubriken Uppföljning. Inget finns skrivet om att och hur tekniska fel eller andra missförhållanden i kalkdoserarens funktion skall rapporteras. Det som uttrycks är bara att längsta tolererbara driftsstopp avgörs av länsstyrelsen (11 ). Om driftsstoppen är kortare eller andra missförhållanden uppstår behöver detta inte rapporteras enligt dessa föreskrifter. 14 andra meningen: Uppföljning och utvärdering ska utföras på ett sådant sätt och med sådana metoder att kvaliteten säkras. Meningen är vagt skriven och ger möjlighet till godtycke. Uppföljning och utvärdering bör följa någon typ av föreskrifter som är fastställda och som bl a föreskriver att alla tekniska fel och andra missförhållanden skall rapporteras. Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin 11. En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds 2012:49) Universitetet tillstyrker förslaget att inrätta en ny myndighet för folkhälsofrågor genom att samordna verksamheter som Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och till vissa delar Socialstyrelsen idag ansvarar för. Ansvarig: Kanslichef Marianne Hultmark 12. Spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Forshaga kommun Umeå universitet har inga synpunkter att redovisa avseende rubricerad remiss Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin

11 Bilaga p 4 B

12 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Aktuella remisser Sid 1 (2) Till Umeå universitet inkomna (t.o.m. 12 februari 2013) remisser att besvara 1. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling Sista dag för yttrande/dnr Ansvarig: Universitetsarkivarie Birgitta Olsson 2. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin 3. Studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat Ansvarig: Enhetschef Peder Tjäderborn 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin 5. Remisspromemoria - Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m Ansvarig: Kanslichef Annika Kjellsson Lind 6. EU-miljömärket Ansvarig: Enhetschef Richard Olsson Fysioterapeut - ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster Ansvarig: Kanslichef Marianne Hultmark 8. Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd, till den 1 september Ansvarig: Kanslichef Marianne Hultmark 9. Betänkandena SOU 2012:77 En tydligare organisation för Säkerhetspolisen och SOU 2012:78 En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar Ansvarig: Kanslichef Per Höglund 10. Promemorian Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur Ansvarig: Kanslichef Per Höglund

13 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Aktuella remisser Sid 2 (2) 11. Strategi för bostadsförsörjningen i Umeå kommun Ansvarig: Enhetschef Richard Olsson 12. Föreskrifter om behörighet mm för elinstallatörer Ansvarig: Enhetschef Richard Olsson 13. Rapporten om klimatfärdplan Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin 14. Delbetänkandet Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater (SOU 2012:94) Ansvarig: Kanslichef Per Höglund 15. Redovisningar av regeringsuppdragen om bevarande av biologisk mångfald Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin 16. Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning Ansvarig: Kanslichef Annika Kjellsson Lind 17. SVT remiss "Hur utbildnings- och folkbildningsprogrammen kan stärkas och nå en bredare publik" Ej angivet Ansvarig: Kanslichef Peder Aléx

14 Bilaga p 5

15 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Samma nträdesdatu m Sid 1 (8) Tid: Kl ca Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Närvarande: Bilaga 0:1 Mötesformalia 100 Beslut 101 beslut 102 Beslut 103 Beslut 104 Information 105 Information Ärende Fastställande av föredragningslistan Utseende av vice ordförande exklusivt för innevarande sammanträde Adjungering till sammanträdet Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Beslut/ åtgärd U niversitetsstyrelsens beslutar att flytta de i föredragningslistan angivna informationspunkterna till slutet av föredragningslistan, att i övrigt fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. Ordföranden Peter Kopelman meddelar att med anledning av att ordinarie ordförande Birgitta Johansson-Hedberg har meddelat förhinder och att han, som styrelsens vice ordförande, är tvungen att avvika från sammanträdet efter lunch måste en vice ordförande utses exklusivt för innevarande sammanträde. Universitetsstyrelsen beslutar att utse professor Sigbrit Franke till vice ordförande exklusivt för innevarande sammanträde. Universitetsstyrelsen beslutar att adjungera vicerektorerna Anders Fällström, Agneta Marell och Marianne Sommarin till sammanträdet med närvaro- och yttranderätt Helena Dahlberg utses attjämte ordförande och rektor justera sammanträdesprotokollet. Mari Norgren utses att justera protokollet avseende punkterna p 114 a och 115 då Dahlberg anmäler jäv för dessa punkter. Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna. Behandlade remisser. Bilaga p 104 A. Aktuella remisser. Bilaga p 104 B. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll från styrelsesammanträdet med bilagda anmälningar om skiljaktig mening från studenterna Fanny Eriksson och Viktor Flodin. Bilaga p 105.

16 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Samma nträdesdatu m Ärende Beslut/ åtgärd 106 Information 107 Beslut Inkomna skrivelser Beslutsärenden Ärende Universitetsstyrelsens satsningar Interaktiva miljöer vid Umeå universitet Dnr: UmU Universitetsdirektör Lars Lustig sammanfattar innehållet i den inkomna skrivelsen samt informerar om att ärendet kommer handläggas av den Humanistiska fakultetsledningen. Hörande angående Härnösands och Luleå stifts råd för forskning och utbildning. Bilaga p 106. Beslut/ åtgärd Rektor Lena Gustafsson, vicerektor Anders Fällström och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att avsätta en ram om resurser till fem interaktiva miljöer i enlighet med nedanstående tabell Finansiering mnkr Indragning myndighetskapital GU 6,6 Myndighetskapital GU Myndighetskapital FO Investeringar internhyran 8,5 9,2 17,7 U niversitetsgemensamma funktioner 17,7 U niversitetsgemensam hyreskostnad 12,0 Summa 7~6 att rektor ges i uppdrag att för de interaktiva miljöerna inrätta en styrgrupp som tillsammans med rektor, i nära dialog med studentkårer och fakulteter ansvarar för detaljerna i den fortsatta processen, att rektor ges i uppdrag att till styrelsen lägga fram förslag till beslut på respektive miljös placering och innehåll, att respektive fakultet årligen ska amortera 0,356 mnkr avseende myndighetskapital grundutbildning samt 0,382 mnkr avseende myndighetskapital forskning, att rektor årligen informerar universitetsstyrelsen (---/-/) 1. I '/1-rQ) om arbetet med de interaktiva miljöerna, j I fv

17 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd 108 Beslut Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och forskarutbildning vid Umeå universitet Dnr: UmU att en uppföljning av hur erhållna medel använts görs årligen med start från Rektor ansvarar för uppföljningen. Beslutsförslag Interaktiva miljöer vid Umeå universitet. Bilaga p 107 A. Inkomna skrivelser i ärendet samt rektors svar. Bilaga p 107 B. Rektor Lena Gustafsson och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att tillstyrka den inriktning på kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå som föreliggande dokument är ett uttryck för, att uppdra till rektor att teckna kontrakt med fakulteterna samt Lärarhögskolan i enlighet med föreliggande dokument i oktober 2013, att uppdra till rektor att under 2013 fortsatt utforma processen för kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning så att särskilt de delar som avser uppföljning och utvärdering och dessas tillämpning föreläggs styrelsen i september 2013, att en årlig uppföljning av kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå ska göras. Rektor ansvarar för uppföljningen. 109 Beslut Revidering av anställningsordning för lärare vid Umeå universitet Dnr: UmU Beslutsförslag. Bilaga p 108 A. Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och forskar-utbildning vid Umeå universitet. Bilaga p 108 B. Rektor Lena Gustafsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att bifogad anställningsordning vid Umeå universitet fastställs att gälla från och med och tillsvidare, att rektorsbeslut fattat (Dnr: UmU ) upphör att gälla som en följd av detta beslut Beslutsförslag. Bilaga p 109 A. Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet. Bilaga p 109 B.

18 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd 110 Beslut 111 Beslut 112 Beslut Revidering av antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Dnr: UmU Intern styrning och kontroll - Riskanalys och systembeskrivning 2013 Dnr: UmU Internrevisionens granskningar och rådgivningsuppdrag Internrevisionens riskanalys och internrevisionsplan år 2013 Dnr: UmU Förhandlingsprotokoll MBL Bilaga p 109 C. Vicerektor Marianne Sommarin föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa den reviderade antagningsordningen för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet att gälla från och tillsvidare. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå översätts till engelska efter fastställande. Beslutsförslag. Bilaga p 110 A. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Bilaga p 110 B. Ordförande Peter Kopelman lämnar sammanträdet och vice ordförande Sigbrit Franke tar över ordförandeskapet. Rektor Lena Gustafsson och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa dokumenten Systembeskrivning - Intern styrning och kontroll år 2013 samt bilagan Riskanalys år Beslutsförslag. Bilaga 111 A. Systembeskrivning - Intern styrning och kontroll år Bilaga p 111 B. Riskanalys. Bilaga p 111 C. Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa bilagda revisionsplan för år Revisionsplanen innehåller kortfattat följande granskningsprojekt; 1. Processen för intern styrning och kontroll 2. Fakultetsnämndernas uppdrag och befogenheter 3. Samverkan med omgivande samhället 4. Studenthälsan 5. Arkitekthögskolan 6. Regelefterlevnad 7. Uppföljning av tidigare granskning avseende prefektrollen 8. Jämställdhet och likabehandling

19 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Samma nträdesdatu m Ärende Beslut/ åtgärd 113 Beslut 114 Beslut Åtgärder med anledning av internrevisionens granskningar Decentraliserad utbildning Dnr: UmU Uppföljning av beslut och verkställighet a) Uppföljning av Pedagogisk handlingsplan för Umeå universitet Dnr: UmU b) Uppföljning av beslut om status som studentkår Dnr: UmU Beslutsförslag Riskanalys och revisionsplan år Bilaga p 112 A. Riskanalys och revisionsplan år Bilaga p 112 B. Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att notera och godkänna universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av internrevisionens rapport Decentraliserad utbildning - uppföljning av granskning 2009 (dnr ), att uppdra åt rektor att fortsätta det påbörjade långsiktiga arbetet och att genomföra de föreslagna åtgärderna. Åtgärder med anledning av internrevisionens granskning Decentraliserad utbildning (daterad ) Bilaga p 113. a) Vicerektor Anders Fällström och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa uppföljning av Pedagogisk handlingsplan , uppdra till rektor att under 2013 avgöra om den pedagogiska handlingsplanen kan införlivas i de nya treåriga delmålen och ett nytt kvalitetssystem eller om en ny pedagogiskt handlingsplan ska utarbetas. Uppföljning av Pedagogisk handlingsplan för Umeå universitet Bilaga p 114 A. Studenterna Fanny Eriksson, Viktor Flodin, Helena Dahlberg och gruppsuppleant Viktor Sjödin anmäler jäv och lämnar rummet avseende punkterna 114 b och 115. Budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa uppföljning av beslut som status som studentkår år Beslut om status som studentkår - uppföljning av beslut. Bilaga p 114 B.

20 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd 115 Beslut 116 Beslut 117 Beslut Revidering av regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Dnr: UmU Revidering av antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dnr: UmU Stöd från styrelsens strategiska resurs - Umevatoriet Dnr: UmU Studenterna Fanny Eriksson, Viktor Flodin, Helena Dahlberg och gruppsuppleant Viktor Sjödin har anmält jäv och lämnat rummet. Universitetsdirektör Lars Lustig och akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med bilaga om 1. regler för att ges ställning som studentkår vid Umeå universitet 2. definition av verksamhetsområde 3. ansökningsförlarande för att ges ställning som studentkår 4. uppföljning av studentkårers verksamhet och medlemsantal 5. prioriterade områden av studentinflytande och tjänsteköp av studentkårerna vid Umeå universitet Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet. Bilaga p 115. Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa bilagda Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet att gälla från den i januari 2013 för utbildningar som startar läsåret 2013/2014. Beslutsförslag. Bilaga p 116 A. Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Bilaga p 116 B. Budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att bevilja stöd till Umevatoriet enligt nedanstående tabell, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar enligt finansieringsplan. År Styrelsens strategiska resurs (mnkr) 0,75 0,75 Summa 1,5

21 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sam manträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd att en uppföljning av hur erhållna medel använts görs årligen från Rektor ansvarar för uppföljningen. Planeringsenheten bistår med administrativt stöd vid uppföljningen. Beslutsförslag U mevatoriet. Bilaga p 117. Informationsärenden 118 Information 119 Information 120 Information Ärende Karriärbidrag till forskare i tidig fas av karriären Umeå universitet med omvärld Val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen för tiden Beslut/ åtgärd Vicerektor Marianne Sommarin informerar. Universitetsstyrelsen noterar informationen. Rektor Lena Gustafsson informerar om att universitetet under våren 2012 hade färre helårsstudenter jämfört med våren Men under hösten har ett trendbrott skett, antalet helårstudenter har ökat jämfört med höstterminen Vid en summering av kalenderåret 2012 innebär det jämfört med samma tidpunkt i fjol en i minskning av utbildningsvolymen med helårsstudenter vilket motsvarar - 2,8 procent, inrättande av Arktiskt centrum vid Umeå universitet att verka från och med den 1 december Universitetsdirektör Lars Lustig informerar om processen att utse de av regeringen utsedda ledamöterna till universitetetsstyrelsen, delning av regleringsbrev för budgetåret 2013 samt sammanfattar innehållet i rapporten p 119 B. Universitetsstyrelsen noterar informationen. Umeå universitet med omvärld. Bilaga p 119 A. Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet. Bilaga p 119 B. Universitetsdirektör Lars Lustig informerar om att elektorsförsamlingen vid sammanträde den 5 december 2012 valde följande lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen för tiden 1 januari 2013 till och med den 31december2015 ordinarie ledamöter professor Svante Norrhem, Institutionen för ideoch samhällsstudier professor Mari Norgren, Institutionen för klinisk mikrobiologi professor Kristin Palmqvist, Institutionen för

22 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatu m Ärende Beslut/ åtgärd ekologi, miljö och geovetenskap första gruppsuppleant docent Sofia Lundberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet andra gruppsuppleant professor Tommy Olsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Universitetsstyrelsen noterar informationen. Övriga ärenden Information Justeras Ärende Avtackning av avgående ledamöter Informationsärenden Ärende Lärarhögskolans strategier och framtidsplaner Beslut/ åtgärd Ordföranden tackar avgående lärarrepresentanterna Asa Gunnarsson, Hans Wolf-Watz samt frånvarande andra gruppsuppleant Per Persson för deras insatser i styrelsearbetet. Beslut/ åtgärd Rektor Maria Löfgren informerar. Universitetsstyrelsen noterar informationen. Vid protokollet Peter ' pelman Ordförande p ~~D-~ --- Helena Dahlberg p a, br:fr~ Ordföranae p ~~A-v?iJ.-i._...- c_- d ~uv1~ Mari Norgren () p 114 b- 115 Daniel Andersson

Mötesformalia. Tid: Kl Ulvö Hotell, Ulvön. Närvarande: Bilaga 0:1. Beslut/ åtgärd. Ärende. Universitetsstyrelsen beslutar

Mötesformalia. Tid: Kl Ulvö Hotell, Ulvön. Närvarande: Bilaga 0:1. Beslut/ åtgärd. Ärende. Universitetsstyrelsen beslutar sa m manträdesdatum Sid l (8) Tid: Kl. 13.00 Plats: Ulvö Hotell, Ulvön Närvarande: Bilaga 0:1 Mötesformalia 46 Fastställande av föredragningslistan beslutar att efter anmälan från ordföranden, under Övriga

Läs mer

Mötesformalia. Tid: Kl Professorn, plan 8, Förvaltningshuset. Närvarande: Bilaga 0:1. Ärende. Beslut/ åtgärd

Mötesformalia. Tid: Kl Professorn, plan 8, Förvaltningshuset. Närvarande: Bilaga 0:1. Ärende. Beslut/ åtgärd UMEÄ UNIVERSITET Sid 1 (7) Tid: Kl. 10.50 Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Närvarande: Bilaga 0:1 Mötesformalia 120 Fastställande av föredragningslistan Ordföranden hälsar examenshandläggare

Läs mer

Mötesformalia. Informationsärenden. Beslut! åtgärd. Ärende. Ärende. Beslut/ åtgärd. Tid: Kl Professorn, plan 8, Förvaltningshuset

Mötesformalia. Informationsärenden. Beslut! åtgärd. Ärende. Ärende. Beslut/ åtgärd. Tid: Kl Professorn, plan 8, Förvaltningshuset UMEÄ UNIVERSITET Sa mma nträdesdatu m Sid 1 (7) Tid: Kl 17.00 Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Närvarande: Bilaga 0:1 Mötesformalia 103 Fastställande av föredragningslistan! åtgärd beslutar

Läs mer

Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset. Närvaro: Bilaga 0:1. Mötesformalia. Ärende. Beslut/ åtgärd

Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset. Närvaro: Bilaga 0:1. Mötesformalia. Ärende. Beslut/ åtgärd Sid 1 (7) Kl. 10.00-15.20 Plats: Närvaro: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Bilaga 0:1 Mötesformalia 1 2 3 4 5 6 7 Fastställande av föredragningslistan Utseende av justeringsperson Remisser Föregående

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-04-15 Dnr 100-828-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder Umeå universitet Rektor Beslut Sammanträdesdatum dnr: UmU 300-318-12 Sid 1 (2) för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder Närvarande Lena Gustafsson

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (7) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2014-07-01--2017-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper

Läs mer

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Föredragande Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson Sammanfattning Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 (reviderad 2016-06-21) Sid 2 (9) Innehåll 1 Namn... 3 2 Bakgrund... 3 3 Syfte... 4 3.1 Uppdrag... 4

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund UMF inrättades 1989 vid Umeå universitet, samtidigt som motsvarande centra

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 12 juni Övriga. Mats Arwidson biträdande universitetsdirektör, p 15

Universitetsstyrelsens sammanträde 12 juni Övriga. Mats Arwidson biträdande universitetsdirektör, p 15 1(5) s sammanträde 12 juni 2007 Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Trygve Carlsson Ewa Groppfeldt Olle Persson Agneta Westerdahl Kajsa Ellegård Jan Ernerudh Lars Hultman Aaron Axelsson

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum (UMF) Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund Umeå marina forskningscentrum (UMF) inrättades 1989 vid Umeå universitet,

Läs mer

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet LEDNINGSKANSLIET 2013-06-05 Dnr C2013/430 Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet 1. Inrättande Forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet har inrättats genom beslut

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

Arbetsordning för universitetsstyrelsen BESLUT 1 (6) 2016-02-12 Dnr STYR 2016/153 Universitetsstyrelsen Arbetsordning för universitetsstyrelsen Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 2016-02-12 och ersätter

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid för tiden 2017-07-01--2021-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2007:2

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2007:2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats kl. 13.00-14.40, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare

Läs mer

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 2011-02-17 1(7) Tid: Kl 09.00-14.40 Plats: Högskolan i Borås C728 Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, C 728

Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(8) Tid: Kl 08.30-14.30 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Roland 5-21 Bergquist,

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Umeå universitets och Västerbottens läns landstings samverkansstyrelse

Protokoll från sammanträde med Umeå universitets och Västerbottens läns landstings samverkansstyrelse Sid 1 (5) från sammanträde med Umeå universitets och s samverkansstyrelse Tid: Onsdag den 22 maj kl. 10-00-12.00 Lokal: Union, plan 7 i Samverkanshuset, Umeå universitet Närvarande ledamöter: Lena Gustafsson

Läs mer

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta

127 Genomgång av föregående protokoll Ordföranden föredrar ärendet. Ad acta Sid 1 (6) Närvarande Professor Anders Blomberg (ordf) Docent Ulrich von Pawel- Rammingen, närvarande vid pp 129, 125 samt 130-140 Docent Erik Rosendahl Fo. stud Elin Wallsten Övriga närvarande Fak. samordn.

Läs mer

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie nr 5 Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Chen, Deliang Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (5) Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid för tiden 2013-01-01 2015-12- 31 1 Bakgrund Till universitetsstyrelsen ska, i enlighet med 2 kap.

Läs mer

Utbildningsstrategiska rådet minnesanteckningar

Utbildningsstrategiska rådet minnesanteckningar Sid 1 (5) minnesanteckningar Ärende Kommentarer 1.! Ordförande öppnar mötet Heidi Hansson hälsar välkommen och öppnar mötet. 2.! Föregående mötens minnesanteckningar (170914 samt 171011-12) Ad acta. 3.!

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35 Plats: First Hotel Grand Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef 1(5) PROTOKOLL Närvarande Eva Östling Ollén Kent Andersson Henric Kahlmeter Jan Nilsson Lennart Olausson Jan Wifstrand Regionchef Skåne, ordförande Kommunalråd, vice ordförande Barn- och ungdomschef Rektor,

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas

Läs mer

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare Sid 1 (6) Närvarande Ledamöter Birgitta Bernspång Christina Ljungberg Johan Sjöström Börje Rehn Britt-Marie Lindgren Mari Norgren Anders Berglund Emma Johansson Fredrik Karlsson Anna Arnqvist Klas-Göran

Läs mer

gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3

gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3 gb,aof9-0y 4 / 7e)./ 3 e e LINKOPINGS UNIVERSITET 2017-02-13 DNR LIU-2017-00684 BESLUT 1(2) Beslut om inrättande av och instruktion för avtalscentrumet C-research Linköpings universitet har under en följd

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom. PROTOKOLL Sammanträdesdag NKU 2010/5 1(8)

HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom. PROTOKOLL Sammanträdesdag NKU 2010/5 1(8) HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(8) Tid: Kl 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, Allégatan 1, Tornrummet Närvarande ledamöter: Hallnäs,

Läs mer

Internrevisionens årsrapport

Internrevisionens årsrapport Internrevisionens årsrapport år 2009 Inledning Vårt mål är att internrevisionen ska vara en respekterad och oberoende resurs vars arbete präglas av objektivitet, integritet och opartiskhet. De granskningar

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare. pp , 114, 116 Sid 1 (5) Närvarande Ledamöter Birgitta Bernspång Anna Arnqvist Anders Berglund Karin Brunnegård Christian Johansson Britt-Marie Lindgren Christina Ljungberg Elin Ljungström Mari Norgren Börje Rehn Ordförande

Läs mer

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN Sammanträdesdatum 11 november 2011 Dnr Mahr 10-2011/656 Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Arbetsgivarföreträdare: Stefan Bengtsson Kjell Gunnarsson Anna-Lena Bengmark

Läs mer

Anita Larsson Fredrik Elinder Toste Länne (sekreterare) (ordförande) (justerare)

Anita Larsson Fredrik Elinder Toste Länne (sekreterare) (ordförande) (justerare) 1(5) Tid: Måndagen den 4 maj 2015 kl. 14.00 16.00 Lokal: Lärosal Björken, Campus US Närvarande: Ledamöter: Fredrik Elinder Peter Söderkvist Mikael Benson Carina Berterö Helena Hemmingsson Toste Länne Karin

Läs mer

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Fastställd av konsistoriet 2015-11-30 Dnr: 1-705/2015 Gäller från och med 2016-01-01 Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet

Läs mer

Ledningssekreterare Viktoria Tössberg

Ledningssekreterare Viktoria Tössberg Protokoll Rektors beslutsmöte, 2016:7 Datum: 2016-04-18 Tid: 15.00-15.35 Plats: Viktor Rydbergsrummet Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga närvarande: Föredragande: Rektor Pam Fredman Prorektor

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?...

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 1 Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 4 Hur blir jag studentrepresentant?... 4 Var finns

Läs mer

Tid: kl kl

Tid: kl kl HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(5) Tid: 2011-04-14 kl 13.00-19.00 2011-04-15 kl 08.30-12.00 Plats: Campus Varberg Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Tid: kl kl Hjortviken Konferens, Hindås

Tid: kl kl Hjortviken Konferens, Hindås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(6) Tid: 2009-04-22 kl 13.00-21.00 2009-04-23 kl 08.30-12.00 Plats: Hjortviken Konferens, Hindås Närvarande ledamöter: Leissner, Maria

Läs mer

Arbetsordning för Umeå universitet

Arbetsordning för Umeå universitet Arbetsordning för Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen den 4 juni 2014 Denna arbetsordning ersätter tidigare arbetsordning fastställd av universitetsstyrelsen den 20 februari 2014 Sid 2

Läs mer

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt 1(6) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter: Eva Östling Ollén VD Visita, ordförande Stefan Bengtsson Rektor, professor Katarina Erlingson Regionråd, vice ordförande Gun-Britt Fransson VD Henric Kahlmeter Barn-

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Tid: kl.09.00 12.25 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, vice ordförande Franzén

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Reviderad 2015-02-19 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet

Läs mer

Nämnden för utbildningsvetenskap

Nämnden för utbildningsvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum 2010-01-20 2010-01-21 Nämnden för utbildningsvetenskap Närvarande Ledamöter: Per Gerrevall, ordförande Inger Edfors, vice ordförande Brita Johansson-Cederblad, ledamot Maria

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson, utredare Ester Roos-Engstrand Sammanfattning

Läs mer

MAH / Styrelsen. Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd

MAH / Styrelsen. Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd 1(5) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd Ludvig Linge Entreprenör Jan Nilsson Lennart Olausson Rektor,

Läs mer

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 45

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 45 . )M Ed Medicinska fakulteten a G,,.,.,A w ALE RS~~ 1(5) Närvarande: Peter Naredi Sven Bergström Leif Carlsson Magdalena Domellöf Kerstin Lagervall (sjukvårdshuvudmannen) Pernilla Lundberg Karin Nylander

Läs mer

Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet

Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet UFV 2015/1242 Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2016-11-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Struktur och begrepp för styrande dokument

Läs mer

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2015-09-04, dnr 10-2010-2598. Ersätter organisationsplan beslutad av högskolestyrelsen 2015-06-05. Organisationsplan för Högskolan

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: 2016-02-15, kl. 10:00 15:00 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona. Närvarande Ordförande Rektor

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Tisdagen den 29 augusti 2006 kl 10.30-14.00. Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, A1 136. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Per-Olof Thång Elisabeth Hesslefors Arktoft Barbro

Läs mer

2. Föregående protokoll *Alla kursplaner som avhandlades är i ordning.

2. Föregående protokoll *Alla kursplaner som avhandlades är i ordning. Sid 1 (6) Närvarande Bilaga 0:1 Ärende 1 Fastställande av föredragningslistan, Val av viceordförande under mandatperioden, Beslut/Åtgärd Ordförande hälsade alla nya rådsmedlemmar välkommen samt berättade

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid onsdagen den 19 februari, kl 10.00 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr STYR 2014/310 1 2014-04-23 Konstnärliga fakulteten i Malmö Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 23 april 2014. Detta

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Tid: Kl Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 09.00-14.30 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande del av 5 och 13-20 Andersson,

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Sveriges lantbruksuniversitet Styrelsen BESLUT 2009-12-17 Enligt sändlista Dnr SLU 14-1645/09 Exp: 2009-12-18 Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Styrelsen beslutar

Läs mer

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet Uppsala universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 08587 Annika.vanje@hsv.se

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Protokoll från utbildningsrådets (UR) sammanträde. Datum: Tid: kl 14:00 - ca 17:15 Ingegerd Eriksson

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Protokoll från utbildningsrådets (UR) sammanträde. Datum: Tid: kl 14:00 - ca 17:15 Ingegerd Eriksson SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll från utbildningsrådets (UR) sammanträde Datum: 2015-09-30 Tid: kl 14:00 - ca 17:15 Plats: Ingegerd Eriksson Närvarande ledamöter, inst kliniska vetenskaper, ordförande Peter

Läs mer

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden HÖGSKOLAN I SKÖVDE Styrelsen BESLUT 2016-09-27 Dnr HS 2016/789 Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden Härmed fastställs föreskrifterför utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Läs mer

Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 15 december 2010, klockan :20 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13

Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 15 december 2010, klockan :20 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13 1(4) Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 15 december 2010, klockan 12.00 13:20 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13 Närvarande ledamöter Gunnar Tobin, ordförande Michael

Läs mer

Tid: Kl Närvarande ledamöter: Hallnäs, Lars ordförande

Tid: Kl Närvarande ledamöter: Hallnäs, Lars ordförande HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(5) Tid: Kl 13.00-15.30 Plats: Högskolan i Borås, Allégatan 1, Tornrummet Närvarande ledamöter: Hallnäs,

Läs mer

Yttrande över Å:s anmälan till JO

Yttrande över Å:s anmälan till JO Justitieombudsmannen Barbro Molander Juridiska avdelningen Yttrande över Å:s anmälan till JO Å:s anmälan Å har hos JO under sex punkter ifrågasatt att Rådet som krav har ställt att en ansökan om projektmedel

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 3 0 september Onsdagen den 30 september 2015, kl Styrelserummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 3 0 september Onsdagen den 30 september 2015, kl Styrelserummet, Universitetshuset 3 0 september 2015 1(5) Tid: Plats: Onsdagen den, kl. 9.00 Styrelserummet, Universitetshuset Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf Dan I Andersson Sara Andersson Agneta Bladh Birgitta Ed Uli Hacksell

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Bratbakken Lundvall, My student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

Bestämmelser om val till vissa styrelser samt dekan och prodekan vid Linköpings universitet

Bestämmelser om val till vissa styrelser samt dekan och prodekan vid Linköpings universitet Il e U UNIVERSITET LINKÖPINGS DNR LiU-2017-01009 BESLUT 1(1) Bestämmelser om val till vissa styrelser samt dekan och prodekan vid Linköpings universitet val av Rektor fastställer med detta beslut bestämmelser

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-08-15 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Onsdagen den 22 augusti 2012 Kl.09.15 B212 (VÄPNAREN plan 2, ingång Drottninggatan 12), Eskilstuna Plats: Sidan Så hittar

Läs mer

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-12-10 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenståhl Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson Staffan

Läs mer

Närvarande ledamöter Eva Levring Jäghagen Anders Wänman Anders Berglund Per Stål Hans Forsberg Ida Axelsson Elin Jacobi Larsson Zandra Snällman

Närvarande ledamöter Eva Levring Jäghagen Anders Wänman Anders Berglund Per Stål Hans Forsberg Ida Axelsson Elin Jacobi Larsson Zandra Snällman Sid 1 (6) Närvarande ledamöter Eva Levring Jäghagen Anders Wänman Anders Berglund Per Stål Hans Forsberg Ida Axelsson Elin Jacobi Larsson Zandra Snällman Övriga närvarande Agnetha Lundström Sari Korva

Läs mer

2 Anmälan av beslut fattade på rådets vägnar. Lottning har skett för fördelning av plats till studenter som ansökt om studieortsbyte.

2 Anmälan av beslut fattade på rådets vägnar. Lottning har skett för fördelning av plats till studenter som ansökt om studieortsbyte. Sid 1 (5) Närvarande Christina Ljungberg, ordförande Sven Carlsson Stig Jacobsson pp.7-13 Silvana Naredi Magnus Hultin Ellinor Salander Renberg Markku Haapamäki Eva Lundin Sven-Arne Silfverdal Karl-Gunnar

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2007 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2007 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Måndagen den 15 januari 2007 kl 13.00-16.00 Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, Hus A Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Mikael Alexandersson Inga Wernersson Christina Berg Ulla

Läs mer