Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013"

Transkript

1 Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013 p 9 Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens strategier och framtidsplaner - Lifescienceprogrammet, Tahei Suzuki från Tokyo ska läsa kemi och molekylärbiologi i Umeå i ett år innan han återvänder till Japan för ett års ytterligare studier och examen. Foto: Anna-Lena Lindskog Version 3. Komplett. Med handlingar till ärende p samt 20.

2

3 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sid 1 (4) Tid: Kl ca Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Mötesformalia Ärende Anmärkning Tid 1 Beslut 2 Beslut Fastställande av föredragningslistan Adjungering till sammanträdet 3 Beslut 4 Information 5 Information 6 Information 7 Information Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Uppföljning av styrelsens beslut föregående termin Inkomna skrivelser Informationsärenden Förslag: Fanny Eriksson Behandlade remisser. Bilaga p 4 A. Aktuella remisser. Bilaga p 4 B. Protokoll från styrelsesammanträdet Bilaga p 5. Promemoria. Bilaga p 6. Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. Ifrågasättande av samlokaliseringen av institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) i Naturvetarhuset. Bilaga p 7. Ärende Anmärkning Tid 8 Information Umeå universitet med omvärld Rektor Lena Gustafsson och universitetsdirektör Lars Lustig informerar min Umeå universitet med omvärld. Bilaga p 8 A. Studentrekrytering vid vårterminsstarten. Bilaga p 8 B. 9 Information Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens strategier och framtidsplaner Dekan Åsa Rasmuson-Lestander informerar min

4 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Beslutsärenden Ärende Anmärkning Tid 10 Beslut Intern styrning och kontroll Kontrollplan Dnr: UmU Budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet Beslutsförslag. Bilaga p 10 A min Uppföljning av Kontrollplan Bilaga p 10 B. Kontrollplan Bilaga p 10 C. 11 Beslut Årsredovisning 2012 Dnr: UmU Budgetchef Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 11 A. Årsredovisning Bilaga p 11 B. 12 Beslut Budgetunderlag Dnr: UmU Universitetsdirektör Lars Lustig och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 12 A. Budgetunderlag Bilaga p 12 B. 13 Beslut Uppföljning av beslut och verkställighet a) Uppföljning av verksamhetsuppdrag 2012 Dnr: UmU a) Budgetchef Per Ragnarsson och akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet min Beslutsförslag Verksamhetsuppdrag Bilaga p 13 A. Uppföljning av verksamhetsuppdrag Bilaga p 13 B. b) Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2012 Dnr: UmU b) Budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Beslutsförslag - Universitetsgemensamma projekt Bilaga p 13 C.

5 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Uppföljning av universitetsgemensamma projekt Bilaga p 13 D. 14 Beslut Flexutbildning vid Umeå universitet: Fas Dnr: UmU Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. Beslutsförslag. Bilaga p 14 A min Slutrapport. Bilaga p 14 B. Lunch Beslut Internrevisionens årsrapport 2012 Dnr: UmU Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet min Beslutsförslag. Bilaga p 15 A. Internrevisionens årsrapport Bilaga p 15 B. 16 Beslut Internrevisionens granskningar och rådgivningsuppdrag Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet min Granskning av Arkitekthögskolan Dnr: UmU Beslutsförslag. Bilaga p 16 A. Revisionsrapport Arkitekthögskolan. Bilaga p 16 B. 17 Beslut Medicinska fakultetens ekonomiska läge Dnr: UmU Dekan Anders Bergh och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet min Rapport. Bilaga p Beslut Mottagare av Umeå universitets förtjänstmedalj Dnr: UmU Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet. Beslutsförslag. Bilaga p 18 A min Protokoll samt bilaga från Priskommittén för utdelning av Umeå universitets förtjänstmedalj sammanträde Bilaga p 18 B.

6 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Ärende Anmärkning Informationsärenden Ärende Anmärkning Tid 19 Information Nomineringsgrupp för Umeå universitet för perioden 13 december 2012 till och med den 31 augusti 2015 Landshövding Magdalena Andersson, Tobias Carlsson, studentrepresentant och professor emeritus Gunnar Öquist informerar min 20 Information Information om förändrad ledningsstruktur Rektor Lena Gustafsson informerar. Promemoria. Bilaga p min 21 Information Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar Vicerektor Anders Fällström informerar min Rapport. Bilaga p 21. Övriga ärenden Ärende Anmärkning Tid min

7 Bilaga p 4 A

8 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlande remisser Sid 1 (3) Av Umeå universitet besvarade remisser perioden 29 november 2012 till 6 februari Rekommendationer angående gemensam examen på forskarnivå Umeå universitet välkomnar förslaget till en gemensam nationell hållning i frågan i form av förtydliganden och rekommendationer om gemensam examen på forskarnivå. Umeå universitet menar att förslaget väsentligt bidrar till kommande avtalsarbeten och inser tydligt problematiken med att en gemensam examen på forskarnivå skall pressas in i formen för gemensam examen på grund- och avancerad nivå som det föreskrivs i högskoleförordningen. Rekommendationerna tar upp kärnan i problemet med gemensam examen på forskarnivå, nämligen att det är en individuell utbildning. Vidare ska olika länders regelverk (i vårt fall svensk myndighetsutövning) samordnas och utrymmet för avtalsmässiga kompromisser kan därmed bli begränsat. I tillägg till förslaget till rekommendationer framför Umeå universitet några synpunkter. Det är bl.a. önskvärt att avtal tas fram för grupper av doktorander och inte för enskild doktorand med tanke på det komplexa och komplicerade arbete som annars skulle krävas på flera nivåer. Kvalitetssäkringsaspekten kan förtydligas där bl.a. rättsäkerhetsfrågorna för både varje enskild doktorand och lärosätet bör vara lösta i detalj. När avtalen utformas måste juridiska överväganden och tolkningar få styra. Universitetet menar att rekommendationerna hade vunnit på att även diskutera integreringsfrågor. Ytterligare en fråga som inte diskuteras är hur man bör hantera vad som händer vid en eventuell avstängning/avskiljning vid ett av lärosätena. En del av rekommendationerna i förslaget kan ses som åsikter om hur högskoleförordningen kan tolkas. Tolkningsfrågor är ofta grund för diskussioner där värdet av dem kan ifrågasättas. När avtalen utformas måste juridiska överväganden och tolkningar få styra. Precis som SUHF säger finns på förhand inga delar av utbildningen preciserade, och kan inte preciseras, men det kan ifrågasättas att varje del av utbildningen svarar mot generella lärandemål Sista dag för yttrande/dnr Ansvarig: Planeringssamordnare Lena Holm 2. Remiss från Verket för högskoleservice (VHS) angående Erbjudande om att delta i samarbete kring utveckling av systemstöd för tentamensadministration Den funktionalitet som beskrivs att erbjudas av TentaAdmin ser ut att kunna täckas av en kombination av andra system hos oss (Ladok och TimeEdit). Den funktionalitet vi inte har som systemet skulle erbjuda är placering i sal vilket inte är ett högprioriterat krav på Umeå universitet.bedömningen är därför att samarbete för utveckling av systemet i dagsläget inte är av intresse för Umeå universitet. Ansvarig: Enhetschef Peder Tjäderborn 3. Promemoria Förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning Universitetet stödjer helt förslaget att kravet på anmälan till Datainspektionen för

9 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 2 (3) förhandskontroll av automatiserade behandlingar av personuppgifter om genetiska anlag som har framkommit efter genetisk undersökning slopas. Ansvarig: Kanslichef Marianne Hultmark 4. VHS förslag till översättning till engelska av termer och begrepp VHS har utarbetat förslag till översättning till engelska av termer och begrepp inom vissa nyckelområden som kan användas för information. Syftet är att skapa mer enhetliga begrepp som sökanden känner igen sig i oavsett vilket lärosäte eller vilken myndighet de vänder sig till. Ansatsen att etablera ett konsekvent språkbruk på engelska för svenska högskolestudier är välkommen och efterlängtad av oss. Vi har länge önskat en sammanställning över korrekta engelska översättningar av vanliga uttryck som vi använder inom akademien. Vi ser det som särskilt positivt att ambitionen i förslaget utgår från mottagarnas förutsättningar och begreppsvärld Ansvarig: Enhetschef Peder Tjäderborn 5. Samrådsremiss - Ny översiktsplan för Åsele kommun Umeå universitet har inga synpunkter att redovisa avseende rubricerad remiss Ansvarig: Enhetschef Richard Olsson 6. Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet Umeå universitet instämmer generellt i promemorians förslag, men tycker inte att lärare med examen på forskarnivå ska undantas från kravet på verksamhetsförlagd utbildning vid genomgång av den förkortade kompletterande pedagogiska utbildningen. Umeå universitet menar även att förskollärare ska likställas med övriga lärare med utbildning på forskarnivå och att förslaget på ämnen inom vilken forslarexamen kan tas ut för att bli behörig som lektor i grund- och gymnasieskolan breddas till att omfatta allmändidaktiska ämnen Ansvarig: Kanslichef Annika Kjellsson Lind 7. Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering I betänkandet finns förslag om att avfallsförordningen ska kompletteras med krav på att verksamheter ska sortera ut matavfall från annat avfall samt se till att hantera det på det sätt som anges i 15 kap. 1 paragraf miljöbalken. Förslaget innebär att en verksamhetsutövare får ansvar för hantering av allt sitt avfall. Flera myndigheter har idag hyresavtal, med berörd fastighetsägare, där det exempelvis ingår hushållsavfall, källsorterade förpackningar samt återvinningsbart papper. Förslaget om förändring i avfallsförordningen bör utformas så att det framgår att fastighetsägare är fortsättningsvis skyldiga att tillse att nödvändiga utrymmen för avfallshantering finns att tillgå för verksamheters uppkomna avfall. Alternativt krävs en tydligare definition med avseende på verksamhetsavfall Ansvarig: Miljösamordnare Åsa Bäckström 8. Från Umeå kommun om synpunkter på framarbetad kollektivtrafikstrategi et hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering Umeå universitet har inga synpunkter att redovisa avseende rubricerad remiss.

10 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Behandlade remisser Sid 3 (3) Ansvarig: Enhetschef Richard Olsson 9. Presskommitténs delbetänkande Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli (SOU 2012:58) Sammanfattningsvis menar Umeå universitet att förslagen från Presstödskommittén mildrar vissa diskriminerande inslag i nu gällande presstödsförordning, men att vi ännu väntar på de lagförslag och andra åtgärder som ska kunna få en reell effekt på utbudet av nyhetsmedia på samiska och meänkieli. Ansvarig: Kanslichef Peder Aléx 10. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om kalkning av sjöar och vattendrag Förslaget är väl skrivet och i det mesta tillräckligt detaljerat för att säkerställa en god handläggning av planering och genomförande av kalkningsverksamhet samt en adekvat uppföljning av de kemiska och biologiska effekterna. På två punkter bör dock förtydligas. 12 sista meningen: Huvudmannen ska ansvara för kontroll av kalkdoserare. Detta är en genomförandeåtgärd av huvudmannen men följs sedan inte upp under rubriken Uppföljning. Inget finns skrivet om att och hur tekniska fel eller andra missförhållanden i kalkdoserarens funktion skall rapporteras. Det som uttrycks är bara att längsta tolererbara driftsstopp avgörs av länsstyrelsen (11 ). Om driftsstoppen är kortare eller andra missförhållanden uppstår behöver detta inte rapporteras enligt dessa föreskrifter. 14 andra meningen: Uppföljning och utvärdering ska utföras på ett sådant sätt och med sådana metoder att kvaliteten säkras. Meningen är vagt skriven och ger möjlighet till godtycke. Uppföljning och utvärdering bör följa någon typ av föreskrifter som är fastställda och som bl a föreskriver att alla tekniska fel och andra missförhållanden skall rapporteras. Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin 11. En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds 2012:49) Universitetet tillstyrker förslaget att inrätta en ny myndighet för folkhälsofrågor genom att samordna verksamheter som Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och till vissa delar Socialstyrelsen idag ansvarar för. Ansvarig: Kanslichef Marianne Hultmark 12. Spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Forshaga kommun Umeå universitet har inga synpunkter att redovisa avseende rubricerad remiss Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin

11 Bilaga p 4 B

12 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Aktuella remisser Sid 1 (2) Till Umeå universitet inkomna (t.o.m. 12 februari 2013) remisser att besvara 1. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling Sista dag för yttrande/dnr Ansvarig: Universitetsarkivarie Birgitta Olsson 2. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin 3. Studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat Ansvarig: Enhetschef Peder Tjäderborn 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin 5. Remisspromemoria - Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m Ansvarig: Kanslichef Annika Kjellsson Lind 6. EU-miljömärket Ansvarig: Enhetschef Richard Olsson Fysioterapeut - ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster Ansvarig: Kanslichef Marianne Hultmark 8. Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd, till den 1 september Ansvarig: Kanslichef Marianne Hultmark 9. Betänkandena SOU 2012:77 En tydligare organisation för Säkerhetspolisen och SOU 2012:78 En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar Ansvarig: Kanslichef Per Höglund 10. Promemorian Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur Ansvarig: Kanslichef Per Höglund

13 Umeå universitet Universitetsstyrelsen Akademisekreterare Daniel Andersson Aktuella remisser Sid 2 (2) 11. Strategi för bostadsförsörjningen i Umeå kommun Ansvarig: Enhetschef Richard Olsson 12. Föreskrifter om behörighet mm för elinstallatörer Ansvarig: Enhetschef Richard Olsson 13. Rapporten om klimatfärdplan Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin 14. Delbetänkandet Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater (SOU 2012:94) Ansvarig: Kanslichef Per Höglund 15. Redovisningar av regeringsuppdragen om bevarande av biologisk mångfald Ansvarig: Kanslichef Anders Lundin 16. Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning Ansvarig: Kanslichef Annika Kjellsson Lind 17. SVT remiss "Hur utbildnings- och folkbildningsprogrammen kan stärkas och nå en bredare publik" Ej angivet Ansvarig: Kanslichef Peder Aléx

14 Bilaga p 5

15 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Samma nträdesdatu m Sid 1 (8) Tid: Kl ca Plats: Professorn, plan 8, Förvaltningshuset Närvarande: Bilaga 0:1 Mötesformalia 100 Beslut 101 beslut 102 Beslut 103 Beslut 104 Information 105 Information Ärende Fastställande av föredragningslistan Utseende av vice ordförande exklusivt för innevarande sammanträde Adjungering till sammanträdet Utseende av justeringsperson Remisser Föregående sammanträdesprotokoll Beslut/ åtgärd U niversitetsstyrelsens beslutar att flytta de i föredragningslistan angivna informationspunkterna till slutet av föredragningslistan, att i övrigt fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. Ordföranden Peter Kopelman meddelar att med anledning av att ordinarie ordförande Birgitta Johansson-Hedberg har meddelat förhinder och att han, som styrelsens vice ordförande, är tvungen att avvika från sammanträdet efter lunch måste en vice ordförande utses exklusivt för innevarande sammanträde. Universitetsstyrelsen beslutar att utse professor Sigbrit Franke till vice ordförande exklusivt för innevarande sammanträde. Universitetsstyrelsen beslutar att adjungera vicerektorerna Anders Fällström, Agneta Marell och Marianne Sommarin till sammanträdet med närvaro- och yttranderätt Helena Dahlberg utses attjämte ordförande och rektor justera sammanträdesprotokollet. Mari Norgren utses att justera protokollet avseende punkterna p 114 a och 115 då Dahlberg anmäler jäv för dessa punkter. Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna. Behandlade remisser. Bilaga p 104 A. Aktuella remisser. Bilaga p 104 B. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll från styrelsesammanträdet med bilagda anmälningar om skiljaktig mening från studenterna Fanny Eriksson och Viktor Flodin. Bilaga p 105.

16 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Samma nträdesdatu m Ärende Beslut/ åtgärd 106 Information 107 Beslut Inkomna skrivelser Beslutsärenden Ärende Universitetsstyrelsens satsningar Interaktiva miljöer vid Umeå universitet Dnr: UmU Universitetsdirektör Lars Lustig sammanfattar innehållet i den inkomna skrivelsen samt informerar om att ärendet kommer handläggas av den Humanistiska fakultetsledningen. Hörande angående Härnösands och Luleå stifts råd för forskning och utbildning. Bilaga p 106. Beslut/ åtgärd Rektor Lena Gustafsson, vicerektor Anders Fällström och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att avsätta en ram om resurser till fem interaktiva miljöer i enlighet med nedanstående tabell Finansiering mnkr Indragning myndighetskapital GU 6,6 Myndighetskapital GU Myndighetskapital FO Investeringar internhyran 8,5 9,2 17,7 U niversitetsgemensamma funktioner 17,7 U niversitetsgemensam hyreskostnad 12,0 Summa 7~6 att rektor ges i uppdrag att för de interaktiva miljöerna inrätta en styrgrupp som tillsammans med rektor, i nära dialog med studentkårer och fakulteter ansvarar för detaljerna i den fortsatta processen, att rektor ges i uppdrag att till styrelsen lägga fram förslag till beslut på respektive miljös placering och innehåll, att respektive fakultet årligen ska amortera 0,356 mnkr avseende myndighetskapital grundutbildning samt 0,382 mnkr avseende myndighetskapital forskning, att rektor årligen informerar universitetsstyrelsen (---/-/) 1. I '/1-rQ) om arbetet med de interaktiva miljöerna, j I fv

17 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd 108 Beslut Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och forskarutbildning vid Umeå universitet Dnr: UmU att en uppföljning av hur erhållna medel använts görs årligen med start från Rektor ansvarar för uppföljningen. Beslutsförslag Interaktiva miljöer vid Umeå universitet. Bilaga p 107 A. Inkomna skrivelser i ärendet samt rektors svar. Bilaga p 107 B. Rektor Lena Gustafsson och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att tillstyrka den inriktning på kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå som föreliggande dokument är ett uttryck för, att uppdra till rektor att teckna kontrakt med fakulteterna samt Lärarhögskolan i enlighet med föreliggande dokument i oktober 2013, att uppdra till rektor att under 2013 fortsatt utforma processen för kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning så att särskilt de delar som avser uppföljning och utvärdering och dessas tillämpning föreläggs styrelsen i september 2013, att en årlig uppföljning av kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå ska göras. Rektor ansvarar för uppföljningen. 109 Beslut Revidering av anställningsordning för lärare vid Umeå universitet Dnr: UmU Beslutsförslag. Bilaga p 108 A. Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och forskar-utbildning vid Umeå universitet. Bilaga p 108 B. Rektor Lena Gustafsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att bifogad anställningsordning vid Umeå universitet fastställs att gälla från och med och tillsvidare, att rektorsbeslut fattat (Dnr: UmU ) upphör att gälla som en följd av detta beslut Beslutsförslag. Bilaga p 109 A. Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet. Bilaga p 109 B.

18 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd 110 Beslut 111 Beslut 112 Beslut Revidering av antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Dnr: UmU Intern styrning och kontroll - Riskanalys och systembeskrivning 2013 Dnr: UmU Internrevisionens granskningar och rådgivningsuppdrag Internrevisionens riskanalys och internrevisionsplan år 2013 Dnr: UmU Förhandlingsprotokoll MBL Bilaga p 109 C. Vicerektor Marianne Sommarin föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa den reviderade antagningsordningen för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet att gälla från och tillsvidare. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå översätts till engelska efter fastställande. Beslutsförslag. Bilaga p 110 A. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. Bilaga p 110 B. Ordförande Peter Kopelman lämnar sammanträdet och vice ordförande Sigbrit Franke tar över ordförandeskapet. Rektor Lena Gustafsson och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa dokumenten Systembeskrivning - Intern styrning och kontroll år 2013 samt bilagan Riskanalys år Beslutsförslag. Bilaga 111 A. Systembeskrivning - Intern styrning och kontroll år Bilaga p 111 B. Riskanalys. Bilaga p 111 C. Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa bilagda revisionsplan för år Revisionsplanen innehåller kortfattat följande granskningsprojekt; 1. Processen för intern styrning och kontroll 2. Fakultetsnämndernas uppdrag och befogenheter 3. Samverkan med omgivande samhället 4. Studenthälsan 5. Arkitekthögskolan 6. Regelefterlevnad 7. Uppföljning av tidigare granskning avseende prefektrollen 8. Jämställdhet och likabehandling

19 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Samma nträdesdatu m Ärende Beslut/ åtgärd 113 Beslut 114 Beslut Åtgärder med anledning av internrevisionens granskningar Decentraliserad utbildning Dnr: UmU Uppföljning av beslut och verkställighet a) Uppföljning av Pedagogisk handlingsplan för Umeå universitet Dnr: UmU b) Uppföljning av beslut om status som studentkår Dnr: UmU Beslutsförslag Riskanalys och revisionsplan år Bilaga p 112 A. Riskanalys och revisionsplan år Bilaga p 112 B. Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att notera och godkänna universitetsledningens förslag till åtgärder med anledning av internrevisionens rapport Decentraliserad utbildning - uppföljning av granskning 2009 (dnr ), att uppdra åt rektor att fortsätta det påbörjade långsiktiga arbetet och att genomföra de föreslagna åtgärderna. Åtgärder med anledning av internrevisionens granskning Decentraliserad utbildning (daterad ) Bilaga p 113. a) Vicerektor Anders Fällström och budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa uppföljning av Pedagogisk handlingsplan , uppdra till rektor att under 2013 avgöra om den pedagogiska handlingsplanen kan införlivas i de nya treåriga delmålen och ett nytt kvalitetssystem eller om en ny pedagogiskt handlingsplan ska utarbetas. Uppföljning av Pedagogisk handlingsplan för Umeå universitet Bilaga p 114 A. Studenterna Fanny Eriksson, Viktor Flodin, Helena Dahlberg och gruppsuppleant Viktor Sjödin anmäler jäv och lämnar rummet avseende punkterna 114 b och 115. Budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa uppföljning av beslut som status som studentkår år Beslut om status som studentkår - uppföljning av beslut. Bilaga p 114 B.

20 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd 115 Beslut 116 Beslut 117 Beslut Revidering av regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Dnr: UmU Revidering av antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dnr: UmU Stöd från styrelsens strategiska resurs - Umevatoriet Dnr: UmU Studenterna Fanny Eriksson, Viktor Flodin, Helena Dahlberg och gruppsuppleant Viktor Sjödin har anmält jäv och lämnat rummet. Universitetsdirektör Lars Lustig och akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med bilaga om 1. regler för att ges ställning som studentkår vid Umeå universitet 2. definition av verksamhetsområde 3. ansökningsförlarande för att ges ställning som studentkår 4. uppföljning av studentkårers verksamhet och medlemsantal 5. prioriterade områden av studentinflytande och tjänsteköp av studentkårerna vid Umeå universitet Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet. Bilaga p 115. Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa bilagda Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet att gälla från den i januari 2013 för utbildningar som startar läsåret 2013/2014. Beslutsförslag. Bilaga p 116 A. Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Bilaga p 116 B. Budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att bevilja stöd till Umevatoriet enligt nedanstående tabell, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar enligt finansieringsplan. År Styrelsens strategiska resurs (mnkr) 0,75 0,75 Summa 1,5

21 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sam manträdesdatum Ärende Beslut/ åtgärd att en uppföljning av hur erhållna medel använts görs årligen från Rektor ansvarar för uppföljningen. Planeringsenheten bistår med administrativt stöd vid uppföljningen. Beslutsförslag U mevatoriet. Bilaga p 117. Informationsärenden 118 Information 119 Information 120 Information Ärende Karriärbidrag till forskare i tidig fas av karriären Umeå universitet med omvärld Val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen för tiden Beslut/ åtgärd Vicerektor Marianne Sommarin informerar. Universitetsstyrelsen noterar informationen. Rektor Lena Gustafsson informerar om att universitetet under våren 2012 hade färre helårsstudenter jämfört med våren Men under hösten har ett trendbrott skett, antalet helårstudenter har ökat jämfört med höstterminen Vid en summering av kalenderåret 2012 innebär det jämfört med samma tidpunkt i fjol en i minskning av utbildningsvolymen med helårsstudenter vilket motsvarar - 2,8 procent, inrättande av Arktiskt centrum vid Umeå universitet att verka från och med den 1 december Universitetsdirektör Lars Lustig informerar om processen att utse de av regeringen utsedda ledamöterna till universitetetsstyrelsen, delning av regleringsbrev för budgetåret 2013 samt sammanfattar innehållet i rapporten p 119 B. Universitetsstyrelsen noterar informationen. Umeå universitet med omvärld. Bilaga p 119 A. Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet. Bilaga p 119 B. Universitetsdirektör Lars Lustig informerar om att elektorsförsamlingen vid sammanträde den 5 december 2012 valde följande lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen för tiden 1 januari 2013 till och med den 31december2015 ordinarie ledamöter professor Svante Norrhem, Institutionen för ideoch samhällsstudier professor Mari Norgren, Institutionen för klinisk mikrobiologi professor Kristin Palmqvist, Institutionen för

22 UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatu m Ärende Beslut/ åtgärd ekologi, miljö och geovetenskap första gruppsuppleant docent Sofia Lundberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet andra gruppsuppleant professor Tommy Olsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Universitetsstyrelsen noterar informationen. Övriga ärenden Information Justeras Ärende Avtackning av avgående ledamöter Informationsärenden Ärende Lärarhögskolans strategier och framtidsplaner Beslut/ åtgärd Ordföranden tackar avgående lärarrepresentanterna Asa Gunnarsson, Hans Wolf-Watz samt frånvarande andra gruppsuppleant Per Persson för deras insatser i styrelsearbetet. Beslut/ åtgärd Rektor Maria Löfgren informerar. Universitetsstyrelsen noterar informationen. Vid protokollet Peter ' pelman Ordförande p ~~D-~ --- Helena Dahlberg p a, br:fr~ Ordföranae p ~~A-v?iJ.-i._...- c_- d ~uv1~ Mari Norgren () p 114 b- 115 Daniel Andersson

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, C 728

Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(8) Tid: Kl 08.30-14.30 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Roland 5-21 Bergquist,

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35 Plats: First Hotel Grand Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid onsdagen den 19 februari, kl 10.00 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 14.30-18.45 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Tid: 2014-11-27, kl. 10.00-14.30. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2014-11-27, kl. 10.00-14.30. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(6) Tid:, kl. 10.00-14.30 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum Protokoll 2015-03-11 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Plats: Jörgen Lehman, Academicum Närvarande ledamöter:, ordförande

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 ARBETSORDNING för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 1 Nämndens uppgifter 1. Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Tid: 2015-02-19, kl. 10.00-15.00. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2015-02-19, kl. 10.00-15.00. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(10) Tid:, kl. 10.00-15.00 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 24 januari 2011, klockan 14.00-17.00 Lokal: Ingegerd Eriksson

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 24 januari 2011, klockan 14.00-17.00 Lokal: Ingegerd Eriksson Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (RUGA) Karin Wikeby, utbildningsavdelningen Närvarande ledamöter Kerstin Nilsson, ordförande Jon Karlsson, vice ordförande Eric Hanse Joakim Öhlén Birgitha

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 18 Studieuppehåll

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 12/13 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum:

Läs mer

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 Närvarande: Ledamöter: Bahram Moshfegh, ordförande, företrädare för

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 17 september 2013

Universitetsstyrelsens sammanträde 17 september 2013 Universitetsstyrelsens sammanträde 17 september 2013 p 85. Universitetsbiblioteket (UB) - Klockan i UB. Fotograf och konstnär Albin Karlsson UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 25 september 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 25 september 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 25 september 2014 p 69. Presentation av Restauranghögskolan Studenter och lärare i köket vid Restauranghögskolan vid Umeå universitet. Bl.a. Mathias Dahlgren, adjungerad

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa internrevisionsplan och budget för

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Minnesanteckningar Mötesdatum: 2014-04-02 Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Ledamöter: Närvarande: Lena Fritzen, prorektor, ordförande ärende 13-18 Bo Bergbäck, prorektor, ordförande, ärende

Läs mer

Högskolans ansvar för etiken i studentarbeten. Lotta Wendel Etikrådet Hälsa och Samhälle

Högskolans ansvar för etiken i studentarbeten. Lotta Wendel Etikrådet Hälsa och Samhälle Högskolans ansvar för etiken i studentarbeten Lotta Wendel Etikrådet Hälsa och Samhälle Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (Etikprövningslagen) Förtydligande 2008 2 Med forskning

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor PROTOKOLL s Arbetsutskott Närvarande Magnus Alm studeranderepresenta nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor Övriga Elna Jönsson

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2011-2012

Tillgänglighetsplan 2011-2012 UFV 2010/1548 Tillgänglighetsplan 2011-2012 avseende tillgänglighet för och bemötande av personer med funktionshinder Fastställd av Rektor 2011-01-25 1 2011-01-25 UFV 2010/1548 Innehållsförteckning Uppsala

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014 Foto: Dan Lindberg Om Linje 14 Linje 14 har funnits som ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun sedan 2003. Linje 14 ser gärna att fler ungdomar ska

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Fastställd av rektor, 2014-10-28 Dnr: 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 Ersätter delegationsordning dnr 1-602/2013 Rektors besluts-

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen BESLUT 1 2013-06-27 Dnr PE 2013/356 Rektor Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen Bakgrund Rektor fattade

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer