AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB"

Transkript

1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Kristianstads Golfklubb i Åhus och Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB aktier i AB Kristianstads Golfbana i Åhus (Fastigheten Kristianstad Åhus 514:1)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PARTER BAKGRUND KÖPESKILLING OCH TILLTRÄDESDAG VILLKOR TILLTRÄDE GARANTIER RÖRANDE BOLAGET FRISKRIVNING OCH GARANTIANSPRÅK ÅTAGANDEN FÖRVALTNING FRAM TILL TILLTRÄDESDAGEN FULLSTÄNDIG REGLERING ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG MEDDELANDEN ÖVERLÅTELSE TVIST... 13

3 BILAGOR 1.2 Köparens registreringsbevis. 4.4 Avtal om spelrätt mellan Säljaren och Bolaget Bolagets gällande bolagsordning Bolagets registreringsbevis Bolagets fastighets- och ansvarsförsäkring Bolagets avtal FDS-utdrag beträffande Fastigheten Engagemangsrapport Avtal om fastighetsreglering mellan Säljaren och Kristianstad kommun Inventarier som tillförts Fastigheten av hyresgäst Hyresavtal Förteckning över personal Årsredovisning per den 31 december 2013.

4 4 (14) Detta aktieöverlåtelseavtal ( Avtalet ) har träffats dag som nedan ( Avtalsdagen ). 1. PARTER 1.1 Kristianstads Golfklubb i Åhus, , Box 41, Åhus, ( Säljaren ). 1.2 Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB, , Sandnejlikevägen 3, Åhus, ( Köparen ). Köparens registreringsbevis per denna dag framgår av Bilaga Köparen och Säljaren benämns gemensamt för Parterna och var för sig som Part. 2. BAKGRUND 2.1 Säljaren äger aktier, ( Aktierna ) av totalt utgivna aktier, i AB Kristianstads Golfbana i Åhus, , Box 41, Åhus, ( Bolaget ). Bolaget äger fastigheten Kristianstad Åhus 514:1, ( Fastigheten ). På Fastigheten finns en golfanläggning 2.2 Säljaren och Köparen har kommit överens om att Säljaren ska överlåta samtliga Säljarens Aktier i Bolaget till Köparen på de villkor som framgår av detta Avtal. 3. KÖPESKILLING OCH TILLTRÄDESDAG 3.1 Köpeskilling och Tillträdesdag Köpeskillingen för Aktierna uppgår till totalt kronor, varav kronor ska utbetalas kontant på Tillträdesdagen och resterande kronor, ( Uppskjutna Köpeskillingen ) ska utbetalas med lägst kronor per år under åren Köparen ska dock ha rätt, men inte skyldighet, att utföra delbetalningar av den Uppskjutna Köpeskillingen med högre årliga belopp. Den Uppskjutna Köpeskillingen ska hos Säljaren öronmärkas för Säljarens ungdomsverksamhet I förvärvet ingår de villkorade aktieägartillskott om kronor som Säljaren har lämnat Bolaget Köparen ska tillträda Aktierna inom 10 dagar från det att villkoret under p. 4.3 nedan har uppfyllts, dock tidigast den 2 februari 2015 ( Tillträdesdagen ). 4. VILLKOR 4.1 Avtalet bestånd är villkorat av att i punkterna nedan angivna villkor uppfylls. 4.2 Köparen ska senast den 31 januari 2015 lämna ett skriftligt erbjudande till Bolagets aktieägare, undantaget Säljaren, att förvärva deras aktier i Bolaget för en köpeskilling

5 5 (14) om minst kronor per aktie. Erbjudandet ska vara förenat med en acceptfrist om minst 14 dagar. 4.3 Köparen ska inom acceptfristen erhålla tillräckligt antal accepter på ovanstående erbjudande att Köparen kan förvärva fler än 90 % av samtliga utestående aktier i Bolaget. 4.4 Säljaren och Bolaget ska senast den 31 januari 2015 ingå ett avtal om spelrätt, Bilaga Detta avtal, liksom avtalet om spelrätt, Bilaga 4.4, ska senast den 31 januari 2015 ha godkänts på Säljarens föreningsstämma. 4.6 Bolagets bolagsordning, Bilaga ska senast den 31 januari 2015 ha ändrats så att rösträttsbegränsningar och hembudsskyldighet, samtyckesförbehåll och förköpsrätt inte längre föreligger. 4.7 Köparen ska senast den 31 januari 2015 ha tillsett att Säljaren fr.o.m. Tillträdesdagen löses från samtliga borgensåtaganden som Säljaren har ingått till förmån för Bolaget. 4.8 Säljaren har rätt att häva detta Avtal om inte villkoren enligt punkt 4.2 och samt 4.7 ovan uppfylls. Köparen har rätt att häva detta Avtal om inte villkoren enligt punkt och 4.6 uppfylls. 4.9 Vid avtalets återgång enligt ovan ska ingendera Part ha rätt till någon ersättning av den andra Parten. 5. TILLTRÄDE 5.1 Tillträde ska äga rum på Tillträdesdagen på av Säljaren och Köparen överenskommen plats och tidpunkt, ( Tillträdet ). Parterna ska omedelbart efter Tillträdet underteckna en tillträdesagenda utvisande de åtgärder som vidtagits vid Tillträdet 5.2 På Tillträdet ska nedanstående åtgärder äga rum, varvid Tillträde, med reservation för åtgärden i p nedan, ska anses ha skett när samtliga moment har genomförts: Köparen ska betala kronor, utgörande del av Köpeskillingen, till av Säljaren anvisat konto Köparen ska tillse att Bolaget till ovanstående konto återbetalar Bolagets lån till Säljaren om kronor Under förutsättning att Köparen uppfyller sina åtaganden enligt punkt ovan, ska äganderätten till Aktierna övergå på Köparen och Köparen tillträda Aktierna. Säljaren ska tillse att Köparens förvärv förs in i Bolagets aktiebok och därefter överlämna aktieboken till Köparen.

6 6 (14) Säljaren ska tillse att Bolaget kallar till extra bolagsstämma att genomföras på Tillträdesdagen eller i nära anslutning därtill så att ny styrelse och revisor kan utses. Så snart den extra bolagsstämman har genomförts ska Köparen tillse att de ändringar som stämman har beslutat anmäls till Bolagsverket för registrering och till Säljaren uppvisa en bekräftelse på att så skett. Säljaren ska tillse att nuvarande styrelseledamöter och revisorer avgår utan krav på ersättning vid det framtida tillfälle då dessa utträder/avgår från respektive befattning Säljaren ska till Köparen överlämna tre av Köparen tillhandahållna generalfullmakter för de personer, som Köparen anvisar. Dessa personer ska äga rätt att företräda Bolaget i alla angelägenheter till dess att extra bolagsstämma har genomförts och av den extra bolagsstämman utsedda företrädare har blivit registrerade hos Bolagsverket. Säljaren ska även se till att Bolaget återkallar samtliga övriga fullmakter som Bolaget ställt ut Säljaren ska till Köparen överlämna de handlingar som föreligger hos Bolaget rörande Fastigheten, förrättningsbeslut avseende fastighetsreglering, samtliga avtal rörande Fastigheten i original samt de ritningar, inkluderande aktuella relationshandlingar, brandskyddsbesiktningsprotokoll och övriga handlingar om Bolaget och Fastigheten som Säljaren har tillgång till. Säljaren ska även överlämna lagfartsbevis, bolagshandlingar, avtalshandlingar och andra skriftliga handlingar av betydelse för Köparen i hans egenskap av ägare till Aktierna samt Bolagets räkenskapsinformation. 6. GARANTIER RÖRANDE BOLAGET 6.1 Samtliga av Säljaren lämnade garantier under detta avsnitt 6 avser förhållandena per denna dag, ( Avtalsdagen ), och Tillträdesdagen om inte något annat uttryckligen anges i detta Avtal. Säljaren garanterar följande: 6.2 Aktierna och Bolaget att Bolagets aktiekapital uppgår till kronor fördelat på aktier, att dessa aktier utgör samtliga av Bolaget utgivna aktier och att dessa till fullo har betalats, att Bolaget inte har utfärdat aktiebrev för någon aktie, att Säljaren innehar Aktierna med full äganderätt och att dessa på Tillträdesdagen inte graveras av panträtt, optionsrätt, hembuds- samtyckes- eller förköpsförbehåll eller andra belastningar, av vad slag de vara må, och är fritt överlåtbara, att alla Bolagets aktier har samma rätt, och att beslut inte fattats om utgivande av nya aktier (inkluderande nya aktier utgivna i anledning av s.k. split), konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, teckningsoptioner eller vinstandelsbevis eller liknande finansiella instrument, att sedan den 31 december 2013 i Bolaget inte har beslutats eller verkställts utdelning, annan värdeöverföring och att inte heller eljest vederlagsfri utbetalning av Bolagets medel har skett, att Bolagets per Avtalsdagen gällande bolagsordning framgår av Bilaga 6.2.3, att Bolagets aktuella registreringsbevis framgår av Bilaga 6.2.4,

7 7 (14) att Bolaget är korrekt bildat och rättsligen bestående och att grund för upplösning eller likvidation inte föreligger, att Bolaget inte äger eller har ägt andelar i något bolag eller i någon annan juridisk person eller i annan sammanslutning, att Aktierna på Tillträdesdagen är fria från option, pant eller andra sakrätter, och att dispositionsrätten till Aktierna inte heller är inskränkt på annat sätt, av vad slag de vara må, att Bolaget har samtliga bolagshandlingar, registreringshandlingar, böcker för Bolagets verksamhet och övriga handlingar som är nödvändiga för att driva Bolagets verksamhet och att dessa handlingar är fullständiga och korrekta i alla delar och förvarade på lämpligt sätt, att Bolaget inte har bedrivit annan verksamhet än att äga och förvalta Fastigheten med tillhörande golfbaneverksamhet, att Bolaget omgående och kostnadsfritt kan disponera sin kassa, sina banktillgodohavanden och övriga tillgångar med den inskränkning som beträffande Fastigheten följer av ingångna hyresavtal, att Bolaget inte har ingått eller är part till borgens- eller ansvarsförbindelser, att Bolaget och Fastigheten omfattas av fastighets- och ansvarsförsäkring enligt bifogade villkor, Bilaga , att Bolaget uteslutande har ingått för fastighetsförvaltning sedvanliga avtal på normala kommersiella villkor och att Bolaget inte är bundet av några avtal eller åtaganden, av vad slag de än vara må, utöver de som är bilagda till Avtalet i Bilaga , att Bolagets räkenskapsinformation har upprättats i enlighet med lag och god redovisningssed och ger en riktig och rättvisande bild av Bolagets ekonomiska ställning och resultat, att Bolaget inte har några oreglerade reklamationer eller är part i medlingsförfarande eller tvist vid hyresnämnd, allmän domstol eller i skiljeförfarande rörande Bolaget eller Fastigheten, och att det inte per Avtalsdagen har framförts några sådana krav och att det inte heller i övrigt finns anledning att befara att tvist uppkommer rörande förhållanden hänförliga till tiden före Tillträdesdagen samt att det inte heller i annat avseende föreligger tvist med granne, hyresgäst eller annan, att Bolaget t.o.m. Tillträdesdagen i korrekt tid och på rätt sätt fullgjort sin deklarationsskyldighet, rapporteringsskyldighet eller motsvarande, att Bolaget rätteligen kommer att ha fullgjort sina betalningar avseende förfallna skatter, avgifter och andra pålagor, att Bolaget fullgjort skatteavdrag för sådana som Bolaget har anlitat, att Bolaget även betalat föreskrivna och förfallna anmälnings- och

8 8 (14) registreringsavgifter till myndigheter, att inga sådana kostnader i framtiden kommer att drabba Bolaget genom skattebeslut eller eljest på grund av omständigheter hänförliga till tiden före Tillträdesdagen och att Bolaget även har fullgjort sin eventuella jämkningsskyldighet för mervärdesskatt, att Bolaget per Avtalsdagen inte är föremål för skatterevision, att inga omständigheter avseende tiden före Tillträdesdagen kan leda till återbetalningsskyldighet av skatt, mervärdesskatt och andra pålagor för Bolaget, att Bolaget inte har några skatteskulder på Tillträdesdagen och inte heller kommer att belastas av skatter eller avgifter avseende tiden före Tillträdesdagen utöver vad som kan komma att reserveras i Bolagets räkenskaper, att Bolaget inte har medgetts uppskov med betalning av stämpelskatt, att det i Bolagets näringsverksamhet inte uttagits några företagsinteckningar, att Bolagets räkenskaper, avtalshandlingar och andra skriftliga handlingar av betydelse för Köparen i dennes egenskap av ägare till Aktierna och indirekt ägare till Fastigheten kommer att överlämnas till Köparen på Tillträdesdagen, att Bolaget inte lämnat eller mottagit lån eller ställt säkerhet eller vidtagit annan åtgärd i strid mot reglerna i 21 kap. aktiebolagslagen, och 6.3 Fastigheten att Bolaget är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheten, att byggnaderna på Fastigheten med undantag för invändiga hyresgästanpassningar är uppförda och brukas i enlighet med detaljplan, bygglov, marklov eller rivningslov och andra myndighetstillstånd och beslut och att varje åtgärd, som kräver bygglov eller annat tillstånd av myndighet, har vidtagits i enlighet med plan, bygglov eller annat erforderligt tillstånd, att det inte beträffande Fastigheten eller, såvitt Säljaren känner till, den verksamhet som bedrivs på Fastigheten finns förelägganden, förbud eller motsvarande från domstol eller myndighet och, såvitt Säljaren känner till, inga omständigheter föreligger som kan leda till sådana förelägganden, att det inte föreligger några anmärkningar rörande brandsäkerhet, inkluderande skyldigheter för fastighetsägare enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, att Fastigheten på Tillträdesdagen inte besväras av några servitut, nyttjanderätter eller andra rättigheter utöver vad som anges i för Fastigheten gällande hyreskontrakt enligt Bilaga 6.4.1, avtal om spelrätt enligt Bilaga 4.4 och bilagda FDS-utdrag, Bilaga 6.3.5, att det i Fastigheten per Tillträdesdagen endast har tagits ut pantbrev om kronor inom kronor och att pantbreven endast har pantsatts av Bolaget till

9 9 (14) Bolagets kreditgivande bank Svenska Handelsbanken AB (publ) till säkerhet för Bolagets betalningsförpliktelser enligt engagemangsrapport, Bilaga 6.3.6, att alla för Fastigheten debiterade avgifter för gatukostnad, gatubyggnadskostnad och gatumarksersättning samt anslutnings- eller engångsavgift för vatten, avlopp och elektrisk ström är betalda och att det på Tillträdesdagen inte föreligger rätt för kommunen eller annan huvudman att för Fastigheten debitera sådana avgifter, att Bolaget inte har vidtagit åtgärd på Fastigheten som kan medföra ansvar enligt 10 kap. miljöbalken och eller annan miljörättslig lagstiftning eller grannelagstiftning, dock att Säljaren har informerat Köparen om att de miljömässiga förhållanden som framgår av Bilaga och att Köparen friskriver Säljaren för eventuella följder därav, att Fastigheten per Avtalsdagen inte är föremål för expropriation och att det inte finns per Avtalsdagen anledning att befara att några sådana preliminära åtgärder vidtagits eller är att vänta, och att sådana föremål på Fastighetens mark och i Fastighetens byggnader, som enligt jordabalken kan vara fastighets- eller byggnadstillbehör, ägs av Bolaget och tillhör Fastigheten, dock med undantag för sådana inventarier som tillförts av hyresgäst, vilka har förtecknats i Bilaga Hyresavtal och andra avtal att hyres-avtalen beträffande Fastigheten, Bilaga 6.4.1, är gällande enligt sin lydelse och utgör fullständiga hyresavtal och tillika samtliga per Tillträdesdagen gällande hyres- och nyttjanderättsavtal för Fastigheten och att inga sidoöverenskommelser eller åtaganden, vare sig muntliga eller skriftliga, har träffats som gäller vid sidan av dessa avtal, att hyror och hyrestillägg är lag- och kontraktsenliga att på Avtalsdagen ingen hyresgäst i Fastigheten har framställt krav grundade på gällande hyresförhållanden som kan medföra förlust för Bolaget efter Tillträdesdagen. Det finns inte heller per Avtalsdagen anledning för Köparen/Bolaget att förvänta sig några sådana krav. 6.5 Personal att samtliga anställda i Bolaget per Avtalsdagen är förtecknade i Bilaga och att dessa anställda inte har bättre löne-, pensions- eller andra anställningsförmåner än som framgår av förteckningen, att Bolaget inte har pensionsåtaganden utöver vad som följer av lag och kollektivavtal samt att Bolaget rätteligen har efterlevt lag och kollektivavtal med avseende på pensionsåtaganden till nuvarande eller tidigare anställda och styrelseledamöter samt gjort erforderliga betalningar, avsättningar och reserveringar för pensionsändamål,

10 10 (14) att Bolaget inte är bundet av kollektivavtal med annan part än Unionen och Kommunal, att Bolaget korrekt har efterlevt regleringen i lag och kollektivavtal såvitt avser anställningsförmåner, semester, arbetstider och andra förhållanden, och att något anspråk inte riktats mot Bolaget från någon nu eller tidigare anställd eller från fackförening vari sådan anställd är eller varit medlem och att, såvitt Säljaren känner till, grund för framställande av sådana anspråk inte föreligger, 6.6 Tillgångar och skulder att Bolagets årsredovisning per den 31 december 2013, Bilaga är upprättad i enlighet med lag och god redovisningssed samt ger en i allt väsentligt rättvisande bild av Bolagets ställning och resultat per bokslutsdagen, inklusive uppgiften om Bolagets eget kapital, samt att några extraordinära händelser inte inträffat sedan den 31 december 2013, utan att Bolagets verksamhet i allt väsentligt bedrivits enligt tidigare tillämpade principer och att avtal och förbindelser ingåtts på för branschen sedvanliga villkor, 6.7 Information att Säljaren inte undanhållit Köparen någon information om Bolaget eller Fastigheten som Säljaren förstått eller rimligen borde ha förstått skulle påverka Köparens beslut att förvärva Aktierna på de villkor som följer av Avtalet. 7. FRISKRIVNING OCH GARANTIANSPRÅK 7.1 Friskrivning Köparen får utöver sådana fel som är i strid mot Säljarens utfästelser i detta Avtal efter köpet inte göra någon som helst påföljd gällande på grund av fel i Aktierna, Bolaget eller Fastigheten De uthyrningsbara areorna har inte varit föremål för kontrollmätning, varför avvikelse mellan verkliga, uppgivna och i hyresavtal avtalade areor kan föreligga. Köparen friskriver Säljaren för eventuella avvikelser Utöver vad som uttryckligen framgår av att-satserna ovan i avsnitt 6 eller i övrigt i detta Avtal lämnar Säljaren inte några garantier och påtar sig inte heller något ansvar avseende Aktierna, Bolaget eller Fastigheten. Allt annat felansvar som Säljaren eventuellt kunnat ha på grund av lag eller annan grund, inklusive köplagen och jordabalken, är härmed exkluderat och kan inte göras gällande av Köparen. Köparen friskriver således Säljaren, med undantag för vad som garanteras i detta Avtal, från allt ansvar, vad gäller Bolaget, Aktierna och Fastigheten, för faktiska och rättsliga fel och brister, andra fel i Fastighetens fysiska skick, brister i miljöhänseende, rådighetsfel och s.k. dolda fel.

11 11 (14) Köparen har endast rätt att framställa felanspråk mot Säljaren i anledning av avvikelser från de uttryckliga garantier som lämnats i detta Avtal. Den enda påföljd som kan göras gällande i anledning av samtliga garantiavvikelser ska vara ersättning med belopp motsvarande den skada som Köparen förorsakas pga. garantiavvikelsen och inga andra påföljder enligt köplagen eller någon annan lag, allmänna avtalsrättsliga principer eller övrigt ska vara tillgängliga för Köparen vid garantiavvikelse Säljaren har uppmanat Köparen att genomföra en för förvärvet tillräcklig och utförlig undersökning av skattemässiga, administrativa, redovisningsmässiga, legala, tekniska, finansiella och övriga förhållanden som rör Aktierna, Bolaget och Fastigheten. Parterna är dock överens om att garantierna som lämnats av Säljaren ska begränsa Köparens ansvar att undersöka Aktierna, Bolaget, och Fastigheten och den information som Köparen har tillhandahållit. Anspråk på grund av garantiavvikelse får således framställas även om det baseras på sådan information eller sådana omständigheter som Köparen genom en vederbörligen genomförd undersökning före förvärvet hade bort känna till, dock inte på sådan information som Köparen har känt till per Avtalsdagen Säljarens ansvar för Fastigheten regleras uteslutande genom detta Avtal. Köparen förbinder sig att inte framställa något som helst krav avseende Fastigheten under åberopande av avtal genom vilket Bolaget förvärvat Fastigheten från Säljaren. 7.2 Garantianspråk Anspråk grundade på Säljarens garantier enligt detta Avtal, ska av Köparen skriftligen göras gällande inom 60 dagar efter det att Köparen upptäckt eller borde ha upptäckt de omständigheter som utgör grund för anspråket och senast inom arton månader från Tillträdesdagen, dock att Köparen äger göra gällande anspråk beträffande debiteringar av skatter och sociala avgifter intill tre månader efter det beslut beträffande debiteringar av skatter och sociala avgifter i enlighet med lagakraftvunnet avgörande kommit Bolaget tillhanda. Utan hinder av vad som anges ovan får anspråk på grund av avvikelse från garantierna i punkterna (äganderätt till Aktierna) och (äganderätt till Fastigheten) framställas utan begränsning i tiden Skulle på grund av brist i av Säljaren lämnade garantier ytterligare skulder framkomma eller tillgångar saknas eller skulle skulder uppgå till högre belopp eller tillgångar till lägre belopp än vad som angivits eller skulle Bolaget eller Köparen få vidkännas kostnad, förlust eller skada på grund av en brist i lämnade garantier, ska Säljaren ersätta Köparen med mot bristen, kostnaden, förlusten eller skadan svarande belopp. Vid bestämmandet av avvikelsens storlek ska även positiva avvikelser beaktas om specifika reservationer finns samt hänsyn tas till om avvikelsen helt eller delvis utgör en skattemässigt avdragsgill kostnad om avdragsrätten kan utnyttjas under det räkenskapsår som bristen, kostnaden, förlusten eller skadan uppkommit. Garantiregleringen ska ske med utgångspunkt i att den skadelidandes ekonomiska ställning ska återställas som om bristen, kostnaden, förlusten eller skadan inte hade förelegat. Garantiregleringen ska endast omfatta anspråk som sammanlagt överstiger kronor. Garantianspråk, som sammantaget understiger detta belopp, är Säljaren således inte skyldig att ersätta. Överstiger garantianspråk kronor ska reglering ske med beloppet i dess helhet,

12 12 (14) dvs. från första kronan. Köparen är inte under några förhållanden berättigad till ersättning med högre belopp än kronor förutom vid avvikelse från garantierna i punkterna (äganderätt till Aktierna) och (äganderätt till Fastigheten). 8. ÅTAGANDEN 8.1 Köparen förbinder sig att vid kommande årsstämma tillse att Bolagets nuvarande styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter avseende tiden fram till Tillträdesdagen, förutsatt att revisorerna i Bolaget inte avstyrker ansvarsfrihet. 8.2 Säljaren åtar sig att om det erfordras omedelbart efter Avtalsdagen upprätta skalbolagsdeklaration samt ställa sådan säkerhet som Skatteverket kan begära. 8.3 Säljaren ska efter Tillträdet på Tillträdesdagen tillse att Bolagets avgående revisor upprättar och ger in redogörelse till Bolagsverket enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap På Tillträdesdagen efter Tillträdet ska Fastigheten ställas till Köparens fulla disposition med undantag för de delar av Fastigheten som disponeras av Bolagets nyttjanderättshavare. 9. FÖRVALTNING FRAM TILL TILLTRÄDESDAGEN 9.1 Säljaren ska förvalta Bolaget och Fastigheten på sedvanligt sätt fram till Tillträdesdagen. Säljaren förbinder sig att tillse att Bolaget inte säger upp, ändrar eller träffar nya lokalhyresavtal eller andra avtal av betydelse som Bolaget blir bundet av utan Köparens skriftliga godkännande. Säljaren ansvarar för att Fastighetens skick inte försämras fram till Tillträdesdagen. 9.2 Säljaren svarar för om Fastigheten drabbas av skada under tiden till och med Tillträdesdagen. Om försäkringsfall skulle inträffa ska Bolaget utnyttja försäkringen. Säljaren ska vidare hålla Bolaget skadeslöst för all den skada Bolaget kan lida i anledning av sådant försäkringsfall och att full skadetäckning inte erhålls från försäkringen. Skulle skadefallet vara väsentligt äger Köparen rätt att häva Avtalet utan vidare ersättningsskyldighet för någondera Part. 10. FULLSTÄNDIG REGLERING Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör och ersätter alla skriftliga eller muntliga åtaganden, utfästelser och överenskommelser som föregått detta Avtals undertecknande.

13 13 (14) 11. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Ändringar av eller tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna. 12. MEDDELANDEN 12.1 Meddelanden mellan Parterna enligt detta Avtal ska ske genom bud eller rekommenderat brev till Parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser alternativt via e-post. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: - om avlämnat med bud: vid avlämnandet, - om avsänt med rekommenderat brev: tre dagar efter avlämnande för postbefordran, eller - om avsänt med e-post; vid mottagandet av bekräftelse från mottagaren av meddelandet Adressändring ska meddelas på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse. 13. ÖVERLÅTELSE Detta Avtal, och de rättigheter som följer av detta, ska inte av någon Part kunna överlåtas utan den andra Partens skriftliga medgivande. 14. TVIST 14.1 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol, varvid Kristianstad tingsrätt ska vara första instans. Signatursida följer.

14 14 (14) Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt ett. Åhus den 18 december 2014 Åhus den 18 december 2014 KRISTIANSTADS GOLFKLUBB I ÅHUS VISIONSBOLAGET G 2377 AB U Ä T KRISTIANSTADS GOLFBANA HOL- DING AB Göran Anderberg Klas Arildsson Henrik Bergqvist Jan Bengtsson Jan Friedrichsen Carl-Henrik Dahlqvist Inger Gårdlöv Peter Hagström Ulf Kvist Peter Sandgren

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Aktieägaravtal Logistikposition

Aktieägaravtal Logistikposition Styrdokument Aktieägaravtal Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.13) Godkänd av kommunfullmäktige, 39 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 39 2 (9)

Läs mer

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer...

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer... Köpekontrakt PARTER Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon Köpare Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn Födelseår Passnummer Eventuellt chipnummer /

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

Aktieägaravtal Rail Point AB

Aktieägaravtal Rail Point AB Styrdokument Aktieägaravtal Rail Point AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.16) Godkänd av kommunfullmäktige, 7 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 7 2 (8) 3 (8) Aktieägaravtal

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA OCH Marin & Maskin i Stockholm Aktiebolag, 556223-2297, (nedan kallat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) Aktieägarna i Coeli Private Equity 2009 AB (publ), 556762-6873, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 januari 2015

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner.

Bilaga 2. [YY] pers.nr [xxxxxx-xxxx], nedan Köpoptionsinnehavaren, har erbjudits, och förklarat sig intresserad av att teckna Köpoptioner. Bilaga 2 Styrelsen i Avensia Innovation AB ( Bolaget ) har den 3 november 2011 beslutat att ställa ut köpoptioner i Avensia AB ( Avensia ), org nr 556721-7582, nedan benämnda Köpoptionerna. [YY] pers.nr

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB. Reviderat förslag 2011-01-01. 5163964-v1

AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB. Reviderat förslag 2011-01-01. 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB Reviderat förslag 2011-01-01 5163964-v1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund 3 2 Bolagets bildande m m 4 3 Bolagsordning 4 4 Styrelse m m 4 5 Överlåtelse

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr. 556549-1650, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 april 2013 kl. 16.00 i Advokatfirma

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL gommunstyrelsens handling nr62/2011 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL MELLAN Landstinget Sörmland, Eskilstuna, Flens, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner OCH Kommunalförbundet

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Kompanjon- och aktieägaravtal

Kompanjon- och aktieägaravtal Kompanjon- och aktieägaravtal mellan, personnummer, adress och övriga andelsägare i, 556567-5419. (nedan kallade parter) har denna dag följande avtal träffats: Samtliga andelsägare med aktieandel finns

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2014 Härmed kallas till

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM]

SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM] SVENSKA STATEN OCH REGION SKÅNE AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE [DATUM] AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION SOURCE Detta avtal har denna dag träffats mellan (A) (B)

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10)

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10) Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL mellan Sala kommun och Heby kommun 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Parter. 3 2. Definitioner.... 3 3. Bakgrund 4 4. Bolaget och dess Verksamhet... 4 5. Styrelse...

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 24 april 2014 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer