AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB"

Transkript

1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Kristianstads Golfklubb i Åhus och Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB aktier i AB Kristianstads Golfbana i Åhus (Fastigheten Kristianstad Åhus 514:1)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PARTER BAKGRUND KÖPESKILLING OCH TILLTRÄDESDAG VILLKOR TILLTRÄDE GARANTIER RÖRANDE BOLAGET FRISKRIVNING OCH GARANTIANSPRÅK ÅTAGANDEN FÖRVALTNING FRAM TILL TILLTRÄDESDAGEN FULLSTÄNDIG REGLERING ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG MEDDELANDEN ÖVERLÅTELSE TVIST... 13

3 BILAGOR 1.2 Köparens registreringsbevis. 4.4 Avtal om spelrätt mellan Säljaren och Bolaget Bolagets gällande bolagsordning Bolagets registreringsbevis Bolagets fastighets- och ansvarsförsäkring Bolagets avtal FDS-utdrag beträffande Fastigheten Engagemangsrapport Avtal om fastighetsreglering mellan Säljaren och Kristianstad kommun Inventarier som tillförts Fastigheten av hyresgäst Hyresavtal Förteckning över personal Årsredovisning per den 31 december 2013.

4 4 (14) Detta aktieöverlåtelseavtal ( Avtalet ) har träffats dag som nedan ( Avtalsdagen ). 1. PARTER 1.1 Kristianstads Golfklubb i Åhus, , Box 41, Åhus, ( Säljaren ). 1.2 Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB, , Sandnejlikevägen 3, Åhus, ( Köparen ). Köparens registreringsbevis per denna dag framgår av Bilaga Köparen och Säljaren benämns gemensamt för Parterna och var för sig som Part. 2. BAKGRUND 2.1 Säljaren äger aktier, ( Aktierna ) av totalt utgivna aktier, i AB Kristianstads Golfbana i Åhus, , Box 41, Åhus, ( Bolaget ). Bolaget äger fastigheten Kristianstad Åhus 514:1, ( Fastigheten ). På Fastigheten finns en golfanläggning 2.2 Säljaren och Köparen har kommit överens om att Säljaren ska överlåta samtliga Säljarens Aktier i Bolaget till Köparen på de villkor som framgår av detta Avtal. 3. KÖPESKILLING OCH TILLTRÄDESDAG 3.1 Köpeskilling och Tillträdesdag Köpeskillingen för Aktierna uppgår till totalt kronor, varav kronor ska utbetalas kontant på Tillträdesdagen och resterande kronor, ( Uppskjutna Köpeskillingen ) ska utbetalas med lägst kronor per år under åren Köparen ska dock ha rätt, men inte skyldighet, att utföra delbetalningar av den Uppskjutna Köpeskillingen med högre årliga belopp. Den Uppskjutna Köpeskillingen ska hos Säljaren öronmärkas för Säljarens ungdomsverksamhet I förvärvet ingår de villkorade aktieägartillskott om kronor som Säljaren har lämnat Bolaget Köparen ska tillträda Aktierna inom 10 dagar från det att villkoret under p. 4.3 nedan har uppfyllts, dock tidigast den 2 februari 2015 ( Tillträdesdagen ). 4. VILLKOR 4.1 Avtalet bestånd är villkorat av att i punkterna nedan angivna villkor uppfylls. 4.2 Köparen ska senast den 31 januari 2015 lämna ett skriftligt erbjudande till Bolagets aktieägare, undantaget Säljaren, att förvärva deras aktier i Bolaget för en köpeskilling

5 5 (14) om minst kronor per aktie. Erbjudandet ska vara förenat med en acceptfrist om minst 14 dagar. 4.3 Köparen ska inom acceptfristen erhålla tillräckligt antal accepter på ovanstående erbjudande att Köparen kan förvärva fler än 90 % av samtliga utestående aktier i Bolaget. 4.4 Säljaren och Bolaget ska senast den 31 januari 2015 ingå ett avtal om spelrätt, Bilaga Detta avtal, liksom avtalet om spelrätt, Bilaga 4.4, ska senast den 31 januari 2015 ha godkänts på Säljarens föreningsstämma. 4.6 Bolagets bolagsordning, Bilaga ska senast den 31 januari 2015 ha ändrats så att rösträttsbegränsningar och hembudsskyldighet, samtyckesförbehåll och förköpsrätt inte längre föreligger. 4.7 Köparen ska senast den 31 januari 2015 ha tillsett att Säljaren fr.o.m. Tillträdesdagen löses från samtliga borgensåtaganden som Säljaren har ingått till förmån för Bolaget. 4.8 Säljaren har rätt att häva detta Avtal om inte villkoren enligt punkt 4.2 och samt 4.7 ovan uppfylls. Köparen har rätt att häva detta Avtal om inte villkoren enligt punkt och 4.6 uppfylls. 4.9 Vid avtalets återgång enligt ovan ska ingendera Part ha rätt till någon ersättning av den andra Parten. 5. TILLTRÄDE 5.1 Tillträde ska äga rum på Tillträdesdagen på av Säljaren och Köparen överenskommen plats och tidpunkt, ( Tillträdet ). Parterna ska omedelbart efter Tillträdet underteckna en tillträdesagenda utvisande de åtgärder som vidtagits vid Tillträdet 5.2 På Tillträdet ska nedanstående åtgärder äga rum, varvid Tillträde, med reservation för åtgärden i p nedan, ska anses ha skett när samtliga moment har genomförts: Köparen ska betala kronor, utgörande del av Köpeskillingen, till av Säljaren anvisat konto Köparen ska tillse att Bolaget till ovanstående konto återbetalar Bolagets lån till Säljaren om kronor Under förutsättning att Köparen uppfyller sina åtaganden enligt punkt ovan, ska äganderätten till Aktierna övergå på Köparen och Köparen tillträda Aktierna. Säljaren ska tillse att Köparens förvärv förs in i Bolagets aktiebok och därefter överlämna aktieboken till Köparen.

6 6 (14) Säljaren ska tillse att Bolaget kallar till extra bolagsstämma att genomföras på Tillträdesdagen eller i nära anslutning därtill så att ny styrelse och revisor kan utses. Så snart den extra bolagsstämman har genomförts ska Köparen tillse att de ändringar som stämman har beslutat anmäls till Bolagsverket för registrering och till Säljaren uppvisa en bekräftelse på att så skett. Säljaren ska tillse att nuvarande styrelseledamöter och revisorer avgår utan krav på ersättning vid det framtida tillfälle då dessa utträder/avgår från respektive befattning Säljaren ska till Köparen överlämna tre av Köparen tillhandahållna generalfullmakter för de personer, som Köparen anvisar. Dessa personer ska äga rätt att företräda Bolaget i alla angelägenheter till dess att extra bolagsstämma har genomförts och av den extra bolagsstämman utsedda företrädare har blivit registrerade hos Bolagsverket. Säljaren ska även se till att Bolaget återkallar samtliga övriga fullmakter som Bolaget ställt ut Säljaren ska till Köparen överlämna de handlingar som föreligger hos Bolaget rörande Fastigheten, förrättningsbeslut avseende fastighetsreglering, samtliga avtal rörande Fastigheten i original samt de ritningar, inkluderande aktuella relationshandlingar, brandskyddsbesiktningsprotokoll och övriga handlingar om Bolaget och Fastigheten som Säljaren har tillgång till. Säljaren ska även överlämna lagfartsbevis, bolagshandlingar, avtalshandlingar och andra skriftliga handlingar av betydelse för Köparen i hans egenskap av ägare till Aktierna samt Bolagets räkenskapsinformation. 6. GARANTIER RÖRANDE BOLAGET 6.1 Samtliga av Säljaren lämnade garantier under detta avsnitt 6 avser förhållandena per denna dag, ( Avtalsdagen ), och Tillträdesdagen om inte något annat uttryckligen anges i detta Avtal. Säljaren garanterar följande: 6.2 Aktierna och Bolaget att Bolagets aktiekapital uppgår till kronor fördelat på aktier, att dessa aktier utgör samtliga av Bolaget utgivna aktier och att dessa till fullo har betalats, att Bolaget inte har utfärdat aktiebrev för någon aktie, att Säljaren innehar Aktierna med full äganderätt och att dessa på Tillträdesdagen inte graveras av panträtt, optionsrätt, hembuds- samtyckes- eller förköpsförbehåll eller andra belastningar, av vad slag de vara må, och är fritt överlåtbara, att alla Bolagets aktier har samma rätt, och att beslut inte fattats om utgivande av nya aktier (inkluderande nya aktier utgivna i anledning av s.k. split), konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, teckningsoptioner eller vinstandelsbevis eller liknande finansiella instrument, att sedan den 31 december 2013 i Bolaget inte har beslutats eller verkställts utdelning, annan värdeöverföring och att inte heller eljest vederlagsfri utbetalning av Bolagets medel har skett, att Bolagets per Avtalsdagen gällande bolagsordning framgår av Bilaga 6.2.3, att Bolagets aktuella registreringsbevis framgår av Bilaga 6.2.4,

7 7 (14) att Bolaget är korrekt bildat och rättsligen bestående och att grund för upplösning eller likvidation inte föreligger, att Bolaget inte äger eller har ägt andelar i något bolag eller i någon annan juridisk person eller i annan sammanslutning, att Aktierna på Tillträdesdagen är fria från option, pant eller andra sakrätter, och att dispositionsrätten till Aktierna inte heller är inskränkt på annat sätt, av vad slag de vara må, att Bolaget har samtliga bolagshandlingar, registreringshandlingar, böcker för Bolagets verksamhet och övriga handlingar som är nödvändiga för att driva Bolagets verksamhet och att dessa handlingar är fullständiga och korrekta i alla delar och förvarade på lämpligt sätt, att Bolaget inte har bedrivit annan verksamhet än att äga och förvalta Fastigheten med tillhörande golfbaneverksamhet, att Bolaget omgående och kostnadsfritt kan disponera sin kassa, sina banktillgodohavanden och övriga tillgångar med den inskränkning som beträffande Fastigheten följer av ingångna hyresavtal, att Bolaget inte har ingått eller är part till borgens- eller ansvarsförbindelser, att Bolaget och Fastigheten omfattas av fastighets- och ansvarsförsäkring enligt bifogade villkor, Bilaga , att Bolaget uteslutande har ingått för fastighetsförvaltning sedvanliga avtal på normala kommersiella villkor och att Bolaget inte är bundet av några avtal eller åtaganden, av vad slag de än vara må, utöver de som är bilagda till Avtalet i Bilaga , att Bolagets räkenskapsinformation har upprättats i enlighet med lag och god redovisningssed och ger en riktig och rättvisande bild av Bolagets ekonomiska ställning och resultat, att Bolaget inte har några oreglerade reklamationer eller är part i medlingsförfarande eller tvist vid hyresnämnd, allmän domstol eller i skiljeförfarande rörande Bolaget eller Fastigheten, och att det inte per Avtalsdagen har framförts några sådana krav och att det inte heller i övrigt finns anledning att befara att tvist uppkommer rörande förhållanden hänförliga till tiden före Tillträdesdagen samt att det inte heller i annat avseende föreligger tvist med granne, hyresgäst eller annan, att Bolaget t.o.m. Tillträdesdagen i korrekt tid och på rätt sätt fullgjort sin deklarationsskyldighet, rapporteringsskyldighet eller motsvarande, att Bolaget rätteligen kommer att ha fullgjort sina betalningar avseende förfallna skatter, avgifter och andra pålagor, att Bolaget fullgjort skatteavdrag för sådana som Bolaget har anlitat, att Bolaget även betalat föreskrivna och förfallna anmälnings- och

8 8 (14) registreringsavgifter till myndigheter, att inga sådana kostnader i framtiden kommer att drabba Bolaget genom skattebeslut eller eljest på grund av omständigheter hänförliga till tiden före Tillträdesdagen och att Bolaget även har fullgjort sin eventuella jämkningsskyldighet för mervärdesskatt, att Bolaget per Avtalsdagen inte är föremål för skatterevision, att inga omständigheter avseende tiden före Tillträdesdagen kan leda till återbetalningsskyldighet av skatt, mervärdesskatt och andra pålagor för Bolaget, att Bolaget inte har några skatteskulder på Tillträdesdagen och inte heller kommer att belastas av skatter eller avgifter avseende tiden före Tillträdesdagen utöver vad som kan komma att reserveras i Bolagets räkenskaper, att Bolaget inte har medgetts uppskov med betalning av stämpelskatt, att det i Bolagets näringsverksamhet inte uttagits några företagsinteckningar, att Bolagets räkenskaper, avtalshandlingar och andra skriftliga handlingar av betydelse för Köparen i dennes egenskap av ägare till Aktierna och indirekt ägare till Fastigheten kommer att överlämnas till Köparen på Tillträdesdagen, att Bolaget inte lämnat eller mottagit lån eller ställt säkerhet eller vidtagit annan åtgärd i strid mot reglerna i 21 kap. aktiebolagslagen, och 6.3 Fastigheten att Bolaget är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheten, att byggnaderna på Fastigheten med undantag för invändiga hyresgästanpassningar är uppförda och brukas i enlighet med detaljplan, bygglov, marklov eller rivningslov och andra myndighetstillstånd och beslut och att varje åtgärd, som kräver bygglov eller annat tillstånd av myndighet, har vidtagits i enlighet med plan, bygglov eller annat erforderligt tillstånd, att det inte beträffande Fastigheten eller, såvitt Säljaren känner till, den verksamhet som bedrivs på Fastigheten finns förelägganden, förbud eller motsvarande från domstol eller myndighet och, såvitt Säljaren känner till, inga omständigheter föreligger som kan leda till sådana förelägganden, att det inte föreligger några anmärkningar rörande brandsäkerhet, inkluderande skyldigheter för fastighetsägare enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, att Fastigheten på Tillträdesdagen inte besväras av några servitut, nyttjanderätter eller andra rättigheter utöver vad som anges i för Fastigheten gällande hyreskontrakt enligt Bilaga 6.4.1, avtal om spelrätt enligt Bilaga 4.4 och bilagda FDS-utdrag, Bilaga 6.3.5, att det i Fastigheten per Tillträdesdagen endast har tagits ut pantbrev om kronor inom kronor och att pantbreven endast har pantsatts av Bolaget till

9 9 (14) Bolagets kreditgivande bank Svenska Handelsbanken AB (publ) till säkerhet för Bolagets betalningsförpliktelser enligt engagemangsrapport, Bilaga 6.3.6, att alla för Fastigheten debiterade avgifter för gatukostnad, gatubyggnadskostnad och gatumarksersättning samt anslutnings- eller engångsavgift för vatten, avlopp och elektrisk ström är betalda och att det på Tillträdesdagen inte föreligger rätt för kommunen eller annan huvudman att för Fastigheten debitera sådana avgifter, att Bolaget inte har vidtagit åtgärd på Fastigheten som kan medföra ansvar enligt 10 kap. miljöbalken och eller annan miljörättslig lagstiftning eller grannelagstiftning, dock att Säljaren har informerat Köparen om att de miljömässiga förhållanden som framgår av Bilaga och att Köparen friskriver Säljaren för eventuella följder därav, att Fastigheten per Avtalsdagen inte är föremål för expropriation och att det inte finns per Avtalsdagen anledning att befara att några sådana preliminära åtgärder vidtagits eller är att vänta, och att sådana föremål på Fastighetens mark och i Fastighetens byggnader, som enligt jordabalken kan vara fastighets- eller byggnadstillbehör, ägs av Bolaget och tillhör Fastigheten, dock med undantag för sådana inventarier som tillförts av hyresgäst, vilka har förtecknats i Bilaga Hyresavtal och andra avtal att hyres-avtalen beträffande Fastigheten, Bilaga 6.4.1, är gällande enligt sin lydelse och utgör fullständiga hyresavtal och tillika samtliga per Tillträdesdagen gällande hyres- och nyttjanderättsavtal för Fastigheten och att inga sidoöverenskommelser eller åtaganden, vare sig muntliga eller skriftliga, har träffats som gäller vid sidan av dessa avtal, att hyror och hyrestillägg är lag- och kontraktsenliga att på Avtalsdagen ingen hyresgäst i Fastigheten har framställt krav grundade på gällande hyresförhållanden som kan medföra förlust för Bolaget efter Tillträdesdagen. Det finns inte heller per Avtalsdagen anledning för Köparen/Bolaget att förvänta sig några sådana krav. 6.5 Personal att samtliga anställda i Bolaget per Avtalsdagen är förtecknade i Bilaga och att dessa anställda inte har bättre löne-, pensions- eller andra anställningsförmåner än som framgår av förteckningen, att Bolaget inte har pensionsåtaganden utöver vad som följer av lag och kollektivavtal samt att Bolaget rätteligen har efterlevt lag och kollektivavtal med avseende på pensionsåtaganden till nuvarande eller tidigare anställda och styrelseledamöter samt gjort erforderliga betalningar, avsättningar och reserveringar för pensionsändamål,

10 10 (14) att Bolaget inte är bundet av kollektivavtal med annan part än Unionen och Kommunal, att Bolaget korrekt har efterlevt regleringen i lag och kollektivavtal såvitt avser anställningsförmåner, semester, arbetstider och andra förhållanden, och att något anspråk inte riktats mot Bolaget från någon nu eller tidigare anställd eller från fackförening vari sådan anställd är eller varit medlem och att, såvitt Säljaren känner till, grund för framställande av sådana anspråk inte föreligger, 6.6 Tillgångar och skulder att Bolagets årsredovisning per den 31 december 2013, Bilaga är upprättad i enlighet med lag och god redovisningssed samt ger en i allt väsentligt rättvisande bild av Bolagets ställning och resultat per bokslutsdagen, inklusive uppgiften om Bolagets eget kapital, samt att några extraordinära händelser inte inträffat sedan den 31 december 2013, utan att Bolagets verksamhet i allt väsentligt bedrivits enligt tidigare tillämpade principer och att avtal och förbindelser ingåtts på för branschen sedvanliga villkor, 6.7 Information att Säljaren inte undanhållit Köparen någon information om Bolaget eller Fastigheten som Säljaren förstått eller rimligen borde ha förstått skulle påverka Köparens beslut att förvärva Aktierna på de villkor som följer av Avtalet. 7. FRISKRIVNING OCH GARANTIANSPRÅK 7.1 Friskrivning Köparen får utöver sådana fel som är i strid mot Säljarens utfästelser i detta Avtal efter köpet inte göra någon som helst påföljd gällande på grund av fel i Aktierna, Bolaget eller Fastigheten De uthyrningsbara areorna har inte varit föremål för kontrollmätning, varför avvikelse mellan verkliga, uppgivna och i hyresavtal avtalade areor kan föreligga. Köparen friskriver Säljaren för eventuella avvikelser Utöver vad som uttryckligen framgår av att-satserna ovan i avsnitt 6 eller i övrigt i detta Avtal lämnar Säljaren inte några garantier och påtar sig inte heller något ansvar avseende Aktierna, Bolaget eller Fastigheten. Allt annat felansvar som Säljaren eventuellt kunnat ha på grund av lag eller annan grund, inklusive köplagen och jordabalken, är härmed exkluderat och kan inte göras gällande av Köparen. Köparen friskriver således Säljaren, med undantag för vad som garanteras i detta Avtal, från allt ansvar, vad gäller Bolaget, Aktierna och Fastigheten, för faktiska och rättsliga fel och brister, andra fel i Fastighetens fysiska skick, brister i miljöhänseende, rådighetsfel och s.k. dolda fel.

11 11 (14) Köparen har endast rätt att framställa felanspråk mot Säljaren i anledning av avvikelser från de uttryckliga garantier som lämnats i detta Avtal. Den enda påföljd som kan göras gällande i anledning av samtliga garantiavvikelser ska vara ersättning med belopp motsvarande den skada som Köparen förorsakas pga. garantiavvikelsen och inga andra påföljder enligt köplagen eller någon annan lag, allmänna avtalsrättsliga principer eller övrigt ska vara tillgängliga för Köparen vid garantiavvikelse Säljaren har uppmanat Köparen att genomföra en för förvärvet tillräcklig och utförlig undersökning av skattemässiga, administrativa, redovisningsmässiga, legala, tekniska, finansiella och övriga förhållanden som rör Aktierna, Bolaget och Fastigheten. Parterna är dock överens om att garantierna som lämnats av Säljaren ska begränsa Köparens ansvar att undersöka Aktierna, Bolaget, och Fastigheten och den information som Köparen har tillhandahållit. Anspråk på grund av garantiavvikelse får således framställas även om det baseras på sådan information eller sådana omständigheter som Köparen genom en vederbörligen genomförd undersökning före förvärvet hade bort känna till, dock inte på sådan information som Köparen har känt till per Avtalsdagen Säljarens ansvar för Fastigheten regleras uteslutande genom detta Avtal. Köparen förbinder sig att inte framställa något som helst krav avseende Fastigheten under åberopande av avtal genom vilket Bolaget förvärvat Fastigheten från Säljaren. 7.2 Garantianspråk Anspråk grundade på Säljarens garantier enligt detta Avtal, ska av Köparen skriftligen göras gällande inom 60 dagar efter det att Köparen upptäckt eller borde ha upptäckt de omständigheter som utgör grund för anspråket och senast inom arton månader från Tillträdesdagen, dock att Köparen äger göra gällande anspråk beträffande debiteringar av skatter och sociala avgifter intill tre månader efter det beslut beträffande debiteringar av skatter och sociala avgifter i enlighet med lagakraftvunnet avgörande kommit Bolaget tillhanda. Utan hinder av vad som anges ovan får anspråk på grund av avvikelse från garantierna i punkterna (äganderätt till Aktierna) och (äganderätt till Fastigheten) framställas utan begränsning i tiden Skulle på grund av brist i av Säljaren lämnade garantier ytterligare skulder framkomma eller tillgångar saknas eller skulle skulder uppgå till högre belopp eller tillgångar till lägre belopp än vad som angivits eller skulle Bolaget eller Köparen få vidkännas kostnad, förlust eller skada på grund av en brist i lämnade garantier, ska Säljaren ersätta Köparen med mot bristen, kostnaden, förlusten eller skadan svarande belopp. Vid bestämmandet av avvikelsens storlek ska även positiva avvikelser beaktas om specifika reservationer finns samt hänsyn tas till om avvikelsen helt eller delvis utgör en skattemässigt avdragsgill kostnad om avdragsrätten kan utnyttjas under det räkenskapsår som bristen, kostnaden, förlusten eller skadan uppkommit. Garantiregleringen ska ske med utgångspunkt i att den skadelidandes ekonomiska ställning ska återställas som om bristen, kostnaden, förlusten eller skadan inte hade förelegat. Garantiregleringen ska endast omfatta anspråk som sammanlagt överstiger kronor. Garantianspråk, som sammantaget understiger detta belopp, är Säljaren således inte skyldig att ersätta. Överstiger garantianspråk kronor ska reglering ske med beloppet i dess helhet,

12 12 (14) dvs. från första kronan. Köparen är inte under några förhållanden berättigad till ersättning med högre belopp än kronor förutom vid avvikelse från garantierna i punkterna (äganderätt till Aktierna) och (äganderätt till Fastigheten). 8. ÅTAGANDEN 8.1 Köparen förbinder sig att vid kommande årsstämma tillse att Bolagets nuvarande styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter avseende tiden fram till Tillträdesdagen, förutsatt att revisorerna i Bolaget inte avstyrker ansvarsfrihet. 8.2 Säljaren åtar sig att om det erfordras omedelbart efter Avtalsdagen upprätta skalbolagsdeklaration samt ställa sådan säkerhet som Skatteverket kan begära. 8.3 Säljaren ska efter Tillträdet på Tillträdesdagen tillse att Bolagets avgående revisor upprättar och ger in redogörelse till Bolagsverket enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap På Tillträdesdagen efter Tillträdet ska Fastigheten ställas till Köparens fulla disposition med undantag för de delar av Fastigheten som disponeras av Bolagets nyttjanderättshavare. 9. FÖRVALTNING FRAM TILL TILLTRÄDESDAGEN 9.1 Säljaren ska förvalta Bolaget och Fastigheten på sedvanligt sätt fram till Tillträdesdagen. Säljaren förbinder sig att tillse att Bolaget inte säger upp, ändrar eller träffar nya lokalhyresavtal eller andra avtal av betydelse som Bolaget blir bundet av utan Köparens skriftliga godkännande. Säljaren ansvarar för att Fastighetens skick inte försämras fram till Tillträdesdagen. 9.2 Säljaren svarar för om Fastigheten drabbas av skada under tiden till och med Tillträdesdagen. Om försäkringsfall skulle inträffa ska Bolaget utnyttja försäkringen. Säljaren ska vidare hålla Bolaget skadeslöst för all den skada Bolaget kan lida i anledning av sådant försäkringsfall och att full skadetäckning inte erhålls från försäkringen. Skulle skadefallet vara väsentligt äger Köparen rätt att häva Avtalet utan vidare ersättningsskyldighet för någondera Part. 10. FULLSTÄNDIG REGLERING Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör och ersätter alla skriftliga eller muntliga åtaganden, utfästelser och överenskommelser som föregått detta Avtals undertecknande.

13 13 (14) 11. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Ändringar av eller tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna. 12. MEDDELANDEN 12.1 Meddelanden mellan Parterna enligt detta Avtal ska ske genom bud eller rekommenderat brev till Parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser alternativt via e-post. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: - om avlämnat med bud: vid avlämnandet, - om avsänt med rekommenderat brev: tre dagar efter avlämnande för postbefordran, eller - om avsänt med e-post; vid mottagandet av bekräftelse från mottagaren av meddelandet Adressändring ska meddelas på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse. 13. ÖVERLÅTELSE Detta Avtal, och de rättigheter som följer av detta, ska inte av någon Part kunna överlåtas utan den andra Partens skriftliga medgivande. 14. TVIST 14.1 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol, varvid Kristianstad tingsrätt ska vara första instans. Signatursida följer.

14 14 (14) Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt ett. Åhus den 18 december 2014 Åhus den 18 december 2014 KRISTIANSTADS GOLFKLUBB I ÅHUS VISIONSBOLAGET G 2377 AB U Ä T KRISTIANSTADS GOLFBANA HOL- DING AB Göran Anderberg Klas Arildsson Henrik Bergqvist Jan Bengtsson Jan Friedrichsen Carl-Henrik Dahlqvist Inger Gårdlöv Peter Hagström Ulf Kvist Peter Sandgren

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SÄLJARNA (såsom definierat nedan), och. SKL Företag AB. rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SÄLJARNA (såsom definierat nedan), och. SKL Företag AB. rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SÄLJARNA (såsom definierat nedan), och SKL Företag AB rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. DEFINITIONER OCH TOLKNING... 1 3. Överlåtelse och Tillträde...

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan å ena sidan Täby kommun, org nr 212000-0118 183 80 TÄBY ( Säljaren ) och å andra sidan Täby Holding AB, org nr 556XXX-XXXX ( Köparen ) Avseende överlåtelse av aktierna i Täby

Läs mer

Försäljning av Kalmar Biogas AB

Försäljning av Kalmar Biogas AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2013-01-28 KS 2013/ Kommunfullmäktige Försäljning av Kalmar Biogas AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar Kommunbolag

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN DANDERYDS SJUKHUS AB OCH SÄLJARNA UPPTAGNA I BILAGA 1 HÄRTILL AVSEENDE PRIMA LIV I DANDERYD AB

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN DANDERYDS SJUKHUS AB OCH SÄLJARNA UPPTAGNA I BILAGA 1 HÄRTILL AVSEENDE PRIMA LIV I DANDERYD AB AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN DANDERYDS SJUKHUS AB OCH SÄLJARNA UPPTAGNA I BILAGA 1 HÄRTILL AVSEENDE PRIMA LIV I DANDERYD AB 2004-07-01 2 MELLAN 1. Danderyds Sjukhus AB, 556575-6169 (nedan kallat

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SKL Företag AB och [KOMMUN] rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE... 1 3. KÖPESKILLING... 1 4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 2016-02-19 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Långängens fastighets AB 556667-4809 och Österåkers Kommun Orgnr. rörande samtliga aktier i NYAB XXXXXX-YYYY Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Överlåtelse 3 3

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM]

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] [UTKAST 2016-05-10] AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] INDEX 1. Bakgrund... 3 2. Överlåtelseförklaring...

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Österåkers Golf AB och Österåkers kommun ang. ÖGAB Fastighet 6 AB Mellan å ena sidan Österåkers Golf AB (556315-4227), Hagby 1:1, 184 92 Åkersberga, nedan kallad Säljaren,

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Skala 1:2000. Del av Sågverket 1 ca kvm. Byggnad riven

Skala 1:2000. Del av Sågverket 1 ca kvm. Byggnad riven Skala 1:2000 1 Del av Sågverket 1 ca 25 000 kvm Byggnad riven Aktieöverlåtelseavtal mellan Mjölby kommun och Tankman Fordonsteknik AB avseende aktierna i Mjölby Sågverket Fastighet AB daterat den [infoga]

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 1(5) AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL avseende aktierna i Stockholms Terminal AB 2(5) Detta aktieöverlåtelseavtal ( Avtalet ) har träffats mellan (1) Jernhusen AB, org nr 556584-2027, Box 520, 101 30 Stockholm (

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns försäljning av aktierna i firman Gjutaren i Torshälla AB, org.

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns försäljning av aktierna i firman Gjutaren i Torshälla AB, org. Kommunstyrelsen 2016-02-24 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:172 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna KÖPEAVTAL avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga Fastighet:

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

K p- och exploateringsavtal

K p- och exploateringsavtal K p- och exploateringsavtal Detta avtal ("Avtalet") har denna dag ingåtts mellan: (i) Haparanda kommun (212000-2775), Torget 9, 953 85 Haparanda ("Kommunen"); och (ii) Avalanche Capita) AB (556665-9024),

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

-FIXA ETT AVTAL -KRÅNGELPELLE -DYRT -DET FIXAR REVISORN/BOKFÖRINGSKONSULTEN -FÖRETAGSMÄKLAREN. -Advokatfirman Kjällgren

-FIXA ETT AVTAL -KRÅNGELPELLE -DYRT -DET FIXAR REVISORN/BOKFÖRINGSKONSULTEN -FÖRETAGSMÄKLAREN. -Advokatfirman Kjällgren -FIXA ETT AVTAL -KRÅNGELPELLE -DYRT -DET FIXAR REVISORN/BOKFÖRINGSKONSULTEN -FÖRETAGSMÄKLAREN -Advokatfirman Kjällgren VAD ÄR DET JAG KÖPER? Aktier / Inkråm Företagsbesiktning / Due Diligence VILKA STEG

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting KÖPEAVTAL mellan European Spallation Source ERIC och Skåne läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH TILLTRÄDESDAG... 3 3. KÖPESKILLING... 3 4. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer...

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer... Köpekontrakt PARTER Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon Köpare Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn Födelseår Passnummer Eventuellt chipnummer /

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Massolit Media AB (publ), org. nr 556575-2960, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 juli 2015, kl 14.00 hos Advokatfirma

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att en ny punkt 9 införs i bolagsordningen och att följande ändringar (där fet text innebär

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET Skåne läns landsting, org nr 232100-0255, 291 89 Kristianstad ( Region Skåne ) och Hälsomedicinskt Centrum, företag under bildande vilket kommer att ägas gemensamt av Peter Bosson 561121-3975 samt Anders

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

KONSORTIALAVTAL. Mässfastigheter i Stockholm AB & Stockholmsmässan AB

KONSORTIALAVTAL. Mässfastigheter i Stockholm AB & Stockholmsmässan AB KONSORTIALAVTAL mellan Stockholms Stadshus AB och Stockholms Handelskammares Serviceaktiebolag avseende Mässfastigheter i Stockholm AB & Stockholmsmässan AB 1. Parter Mellan Stockholms Stadshus AB, org

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer 556961-4067 1 Firma Bolagets firma är Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 2016-09-19 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:172 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Godkännande av justerat aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 januari 2016 kl. 16.00 på Clarion Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000)

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000) KOMMANDITBOLAGSAVTAL (Antaget av kommunfullmäktige 2000-08-21, 149, d.nr 2215/2000) Bolagsmän 1. Norrköpings kommun (org nr 212000-0456) 601 81 Norrköping 2. Fastighets Aktiebolaget Kvarnholmarna i Norrköping

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), org.nr. 556679-1215, förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen för införande av nytt aktieslag, preferensaktier, b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

184 Godkännande av justerat aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns försäljning av aktierna i firman Gjutaren i Torshälla AB (KSKF/2016:172)

184 Godkännande av justerat aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns försäljning av aktierna i firman Gjutaren i Torshälla AB (KSKF/2016:172) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(2) 184 Godkännande av justerat aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns försäljning av aktierna i firman Gjutaren i Torshälla

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA OCH Marin & Maskin i Stockholm Aktiebolag, 556223-2297, (nedan kallat

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer