AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB"

Transkript

1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Kristianstads Golfklubb i Åhus och Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB aktier i AB Kristianstads Golfbana i Åhus (Fastigheten Kristianstad Åhus 514:1)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PARTER BAKGRUND KÖPESKILLING OCH TILLTRÄDESDAG VILLKOR TILLTRÄDE GARANTIER RÖRANDE BOLAGET FRISKRIVNING OCH GARANTIANSPRÅK ÅTAGANDEN FÖRVALTNING FRAM TILL TILLTRÄDESDAGEN FULLSTÄNDIG REGLERING ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG MEDDELANDEN ÖVERLÅTELSE TVIST... 13

3 BILAGOR 1.2 Köparens registreringsbevis. 4.4 Avtal om spelrätt mellan Säljaren och Bolaget Bolagets gällande bolagsordning Bolagets registreringsbevis Bolagets fastighets- och ansvarsförsäkring Bolagets avtal FDS-utdrag beträffande Fastigheten Engagemangsrapport Avtal om fastighetsreglering mellan Säljaren och Kristianstad kommun Inventarier som tillförts Fastigheten av hyresgäst Hyresavtal Förteckning över personal Årsredovisning per den 31 december 2013.

4 4 (14) Detta aktieöverlåtelseavtal ( Avtalet ) har träffats dag som nedan ( Avtalsdagen ). 1. PARTER 1.1 Kristianstads Golfklubb i Åhus, , Box 41, Åhus, ( Säljaren ). 1.2 Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB, , Sandnejlikevägen 3, Åhus, ( Köparen ). Köparens registreringsbevis per denna dag framgår av Bilaga Köparen och Säljaren benämns gemensamt för Parterna och var för sig som Part. 2. BAKGRUND 2.1 Säljaren äger aktier, ( Aktierna ) av totalt utgivna aktier, i AB Kristianstads Golfbana i Åhus, , Box 41, Åhus, ( Bolaget ). Bolaget äger fastigheten Kristianstad Åhus 514:1, ( Fastigheten ). På Fastigheten finns en golfanläggning 2.2 Säljaren och Köparen har kommit överens om att Säljaren ska överlåta samtliga Säljarens Aktier i Bolaget till Köparen på de villkor som framgår av detta Avtal. 3. KÖPESKILLING OCH TILLTRÄDESDAG 3.1 Köpeskilling och Tillträdesdag Köpeskillingen för Aktierna uppgår till totalt kronor, varav kronor ska utbetalas kontant på Tillträdesdagen och resterande kronor, ( Uppskjutna Köpeskillingen ) ska utbetalas med lägst kronor per år under åren Köparen ska dock ha rätt, men inte skyldighet, att utföra delbetalningar av den Uppskjutna Köpeskillingen med högre årliga belopp. Den Uppskjutna Köpeskillingen ska hos Säljaren öronmärkas för Säljarens ungdomsverksamhet I förvärvet ingår de villkorade aktieägartillskott om kronor som Säljaren har lämnat Bolaget Köparen ska tillträda Aktierna inom 10 dagar från det att villkoret under p. 4.3 nedan har uppfyllts, dock tidigast den 2 februari 2015 ( Tillträdesdagen ). 4. VILLKOR 4.1 Avtalet bestånd är villkorat av att i punkterna nedan angivna villkor uppfylls. 4.2 Köparen ska senast den 31 januari 2015 lämna ett skriftligt erbjudande till Bolagets aktieägare, undantaget Säljaren, att förvärva deras aktier i Bolaget för en köpeskilling

5 5 (14) om minst kronor per aktie. Erbjudandet ska vara förenat med en acceptfrist om minst 14 dagar. 4.3 Köparen ska inom acceptfristen erhålla tillräckligt antal accepter på ovanstående erbjudande att Köparen kan förvärva fler än 90 % av samtliga utestående aktier i Bolaget. 4.4 Säljaren och Bolaget ska senast den 31 januari 2015 ingå ett avtal om spelrätt, Bilaga Detta avtal, liksom avtalet om spelrätt, Bilaga 4.4, ska senast den 31 januari 2015 ha godkänts på Säljarens föreningsstämma. 4.6 Bolagets bolagsordning, Bilaga ska senast den 31 januari 2015 ha ändrats så att rösträttsbegränsningar och hembudsskyldighet, samtyckesförbehåll och förköpsrätt inte längre föreligger. 4.7 Köparen ska senast den 31 januari 2015 ha tillsett att Säljaren fr.o.m. Tillträdesdagen löses från samtliga borgensåtaganden som Säljaren har ingått till förmån för Bolaget. 4.8 Säljaren har rätt att häva detta Avtal om inte villkoren enligt punkt 4.2 och samt 4.7 ovan uppfylls. Köparen har rätt att häva detta Avtal om inte villkoren enligt punkt och 4.6 uppfylls. 4.9 Vid avtalets återgång enligt ovan ska ingendera Part ha rätt till någon ersättning av den andra Parten. 5. TILLTRÄDE 5.1 Tillträde ska äga rum på Tillträdesdagen på av Säljaren och Köparen överenskommen plats och tidpunkt, ( Tillträdet ). Parterna ska omedelbart efter Tillträdet underteckna en tillträdesagenda utvisande de åtgärder som vidtagits vid Tillträdet 5.2 På Tillträdet ska nedanstående åtgärder äga rum, varvid Tillträde, med reservation för åtgärden i p nedan, ska anses ha skett när samtliga moment har genomförts: Köparen ska betala kronor, utgörande del av Köpeskillingen, till av Säljaren anvisat konto Köparen ska tillse att Bolaget till ovanstående konto återbetalar Bolagets lån till Säljaren om kronor Under förutsättning att Köparen uppfyller sina åtaganden enligt punkt ovan, ska äganderätten till Aktierna övergå på Köparen och Köparen tillträda Aktierna. Säljaren ska tillse att Köparens förvärv förs in i Bolagets aktiebok och därefter överlämna aktieboken till Köparen.

6 6 (14) Säljaren ska tillse att Bolaget kallar till extra bolagsstämma att genomföras på Tillträdesdagen eller i nära anslutning därtill så att ny styrelse och revisor kan utses. Så snart den extra bolagsstämman har genomförts ska Köparen tillse att de ändringar som stämman har beslutat anmäls till Bolagsverket för registrering och till Säljaren uppvisa en bekräftelse på att så skett. Säljaren ska tillse att nuvarande styrelseledamöter och revisorer avgår utan krav på ersättning vid det framtida tillfälle då dessa utträder/avgår från respektive befattning Säljaren ska till Köparen överlämna tre av Köparen tillhandahållna generalfullmakter för de personer, som Köparen anvisar. Dessa personer ska äga rätt att företräda Bolaget i alla angelägenheter till dess att extra bolagsstämma har genomförts och av den extra bolagsstämman utsedda företrädare har blivit registrerade hos Bolagsverket. Säljaren ska även se till att Bolaget återkallar samtliga övriga fullmakter som Bolaget ställt ut Säljaren ska till Köparen överlämna de handlingar som föreligger hos Bolaget rörande Fastigheten, förrättningsbeslut avseende fastighetsreglering, samtliga avtal rörande Fastigheten i original samt de ritningar, inkluderande aktuella relationshandlingar, brandskyddsbesiktningsprotokoll och övriga handlingar om Bolaget och Fastigheten som Säljaren har tillgång till. Säljaren ska även överlämna lagfartsbevis, bolagshandlingar, avtalshandlingar och andra skriftliga handlingar av betydelse för Köparen i hans egenskap av ägare till Aktierna samt Bolagets räkenskapsinformation. 6. GARANTIER RÖRANDE BOLAGET 6.1 Samtliga av Säljaren lämnade garantier under detta avsnitt 6 avser förhållandena per denna dag, ( Avtalsdagen ), och Tillträdesdagen om inte något annat uttryckligen anges i detta Avtal. Säljaren garanterar följande: 6.2 Aktierna och Bolaget att Bolagets aktiekapital uppgår till kronor fördelat på aktier, att dessa aktier utgör samtliga av Bolaget utgivna aktier och att dessa till fullo har betalats, att Bolaget inte har utfärdat aktiebrev för någon aktie, att Säljaren innehar Aktierna med full äganderätt och att dessa på Tillträdesdagen inte graveras av panträtt, optionsrätt, hembuds- samtyckes- eller förköpsförbehåll eller andra belastningar, av vad slag de vara må, och är fritt överlåtbara, att alla Bolagets aktier har samma rätt, och att beslut inte fattats om utgivande av nya aktier (inkluderande nya aktier utgivna i anledning av s.k. split), konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, teckningsoptioner eller vinstandelsbevis eller liknande finansiella instrument, att sedan den 31 december 2013 i Bolaget inte har beslutats eller verkställts utdelning, annan värdeöverföring och att inte heller eljest vederlagsfri utbetalning av Bolagets medel har skett, att Bolagets per Avtalsdagen gällande bolagsordning framgår av Bilaga 6.2.3, att Bolagets aktuella registreringsbevis framgår av Bilaga 6.2.4,

7 7 (14) att Bolaget är korrekt bildat och rättsligen bestående och att grund för upplösning eller likvidation inte föreligger, att Bolaget inte äger eller har ägt andelar i något bolag eller i någon annan juridisk person eller i annan sammanslutning, att Aktierna på Tillträdesdagen är fria från option, pant eller andra sakrätter, och att dispositionsrätten till Aktierna inte heller är inskränkt på annat sätt, av vad slag de vara må, att Bolaget har samtliga bolagshandlingar, registreringshandlingar, böcker för Bolagets verksamhet och övriga handlingar som är nödvändiga för att driva Bolagets verksamhet och att dessa handlingar är fullständiga och korrekta i alla delar och förvarade på lämpligt sätt, att Bolaget inte har bedrivit annan verksamhet än att äga och förvalta Fastigheten med tillhörande golfbaneverksamhet, att Bolaget omgående och kostnadsfritt kan disponera sin kassa, sina banktillgodohavanden och övriga tillgångar med den inskränkning som beträffande Fastigheten följer av ingångna hyresavtal, att Bolaget inte har ingått eller är part till borgens- eller ansvarsförbindelser, att Bolaget och Fastigheten omfattas av fastighets- och ansvarsförsäkring enligt bifogade villkor, Bilaga , att Bolaget uteslutande har ingått för fastighetsförvaltning sedvanliga avtal på normala kommersiella villkor och att Bolaget inte är bundet av några avtal eller åtaganden, av vad slag de än vara må, utöver de som är bilagda till Avtalet i Bilaga , att Bolagets räkenskapsinformation har upprättats i enlighet med lag och god redovisningssed och ger en riktig och rättvisande bild av Bolagets ekonomiska ställning och resultat, att Bolaget inte har några oreglerade reklamationer eller är part i medlingsförfarande eller tvist vid hyresnämnd, allmän domstol eller i skiljeförfarande rörande Bolaget eller Fastigheten, och att det inte per Avtalsdagen har framförts några sådana krav och att det inte heller i övrigt finns anledning att befara att tvist uppkommer rörande förhållanden hänförliga till tiden före Tillträdesdagen samt att det inte heller i annat avseende föreligger tvist med granne, hyresgäst eller annan, att Bolaget t.o.m. Tillträdesdagen i korrekt tid och på rätt sätt fullgjort sin deklarationsskyldighet, rapporteringsskyldighet eller motsvarande, att Bolaget rätteligen kommer att ha fullgjort sina betalningar avseende förfallna skatter, avgifter och andra pålagor, att Bolaget fullgjort skatteavdrag för sådana som Bolaget har anlitat, att Bolaget även betalat föreskrivna och förfallna anmälnings- och

8 8 (14) registreringsavgifter till myndigheter, att inga sådana kostnader i framtiden kommer att drabba Bolaget genom skattebeslut eller eljest på grund av omständigheter hänförliga till tiden före Tillträdesdagen och att Bolaget även har fullgjort sin eventuella jämkningsskyldighet för mervärdesskatt, att Bolaget per Avtalsdagen inte är föremål för skatterevision, att inga omständigheter avseende tiden före Tillträdesdagen kan leda till återbetalningsskyldighet av skatt, mervärdesskatt och andra pålagor för Bolaget, att Bolaget inte har några skatteskulder på Tillträdesdagen och inte heller kommer att belastas av skatter eller avgifter avseende tiden före Tillträdesdagen utöver vad som kan komma att reserveras i Bolagets räkenskaper, att Bolaget inte har medgetts uppskov med betalning av stämpelskatt, att det i Bolagets näringsverksamhet inte uttagits några företagsinteckningar, att Bolagets räkenskaper, avtalshandlingar och andra skriftliga handlingar av betydelse för Köparen i dennes egenskap av ägare till Aktierna och indirekt ägare till Fastigheten kommer att överlämnas till Köparen på Tillträdesdagen, att Bolaget inte lämnat eller mottagit lån eller ställt säkerhet eller vidtagit annan åtgärd i strid mot reglerna i 21 kap. aktiebolagslagen, och 6.3 Fastigheten att Bolaget är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheten, att byggnaderna på Fastigheten med undantag för invändiga hyresgästanpassningar är uppförda och brukas i enlighet med detaljplan, bygglov, marklov eller rivningslov och andra myndighetstillstånd och beslut och att varje åtgärd, som kräver bygglov eller annat tillstånd av myndighet, har vidtagits i enlighet med plan, bygglov eller annat erforderligt tillstånd, att det inte beträffande Fastigheten eller, såvitt Säljaren känner till, den verksamhet som bedrivs på Fastigheten finns förelägganden, förbud eller motsvarande från domstol eller myndighet och, såvitt Säljaren känner till, inga omständigheter föreligger som kan leda till sådana förelägganden, att det inte föreligger några anmärkningar rörande brandsäkerhet, inkluderande skyldigheter för fastighetsägare enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, att Fastigheten på Tillträdesdagen inte besväras av några servitut, nyttjanderätter eller andra rättigheter utöver vad som anges i för Fastigheten gällande hyreskontrakt enligt Bilaga 6.4.1, avtal om spelrätt enligt Bilaga 4.4 och bilagda FDS-utdrag, Bilaga 6.3.5, att det i Fastigheten per Tillträdesdagen endast har tagits ut pantbrev om kronor inom kronor och att pantbreven endast har pantsatts av Bolaget till

9 9 (14) Bolagets kreditgivande bank Svenska Handelsbanken AB (publ) till säkerhet för Bolagets betalningsförpliktelser enligt engagemangsrapport, Bilaga 6.3.6, att alla för Fastigheten debiterade avgifter för gatukostnad, gatubyggnadskostnad och gatumarksersättning samt anslutnings- eller engångsavgift för vatten, avlopp och elektrisk ström är betalda och att det på Tillträdesdagen inte föreligger rätt för kommunen eller annan huvudman att för Fastigheten debitera sådana avgifter, att Bolaget inte har vidtagit åtgärd på Fastigheten som kan medföra ansvar enligt 10 kap. miljöbalken och eller annan miljörättslig lagstiftning eller grannelagstiftning, dock att Säljaren har informerat Köparen om att de miljömässiga förhållanden som framgår av Bilaga och att Köparen friskriver Säljaren för eventuella följder därav, att Fastigheten per Avtalsdagen inte är föremål för expropriation och att det inte finns per Avtalsdagen anledning att befara att några sådana preliminära åtgärder vidtagits eller är att vänta, och att sådana föremål på Fastighetens mark och i Fastighetens byggnader, som enligt jordabalken kan vara fastighets- eller byggnadstillbehör, ägs av Bolaget och tillhör Fastigheten, dock med undantag för sådana inventarier som tillförts av hyresgäst, vilka har förtecknats i Bilaga Hyresavtal och andra avtal att hyres-avtalen beträffande Fastigheten, Bilaga 6.4.1, är gällande enligt sin lydelse och utgör fullständiga hyresavtal och tillika samtliga per Tillträdesdagen gällande hyres- och nyttjanderättsavtal för Fastigheten och att inga sidoöverenskommelser eller åtaganden, vare sig muntliga eller skriftliga, har träffats som gäller vid sidan av dessa avtal, att hyror och hyrestillägg är lag- och kontraktsenliga att på Avtalsdagen ingen hyresgäst i Fastigheten har framställt krav grundade på gällande hyresförhållanden som kan medföra förlust för Bolaget efter Tillträdesdagen. Det finns inte heller per Avtalsdagen anledning för Köparen/Bolaget att förvänta sig några sådana krav. 6.5 Personal att samtliga anställda i Bolaget per Avtalsdagen är förtecknade i Bilaga och att dessa anställda inte har bättre löne-, pensions- eller andra anställningsförmåner än som framgår av förteckningen, att Bolaget inte har pensionsåtaganden utöver vad som följer av lag och kollektivavtal samt att Bolaget rätteligen har efterlevt lag och kollektivavtal med avseende på pensionsåtaganden till nuvarande eller tidigare anställda och styrelseledamöter samt gjort erforderliga betalningar, avsättningar och reserveringar för pensionsändamål,

10 10 (14) att Bolaget inte är bundet av kollektivavtal med annan part än Unionen och Kommunal, att Bolaget korrekt har efterlevt regleringen i lag och kollektivavtal såvitt avser anställningsförmåner, semester, arbetstider och andra förhållanden, och att något anspråk inte riktats mot Bolaget från någon nu eller tidigare anställd eller från fackförening vari sådan anställd är eller varit medlem och att, såvitt Säljaren känner till, grund för framställande av sådana anspråk inte föreligger, 6.6 Tillgångar och skulder att Bolagets årsredovisning per den 31 december 2013, Bilaga är upprättad i enlighet med lag och god redovisningssed samt ger en i allt väsentligt rättvisande bild av Bolagets ställning och resultat per bokslutsdagen, inklusive uppgiften om Bolagets eget kapital, samt att några extraordinära händelser inte inträffat sedan den 31 december 2013, utan att Bolagets verksamhet i allt väsentligt bedrivits enligt tidigare tillämpade principer och att avtal och förbindelser ingåtts på för branschen sedvanliga villkor, 6.7 Information att Säljaren inte undanhållit Köparen någon information om Bolaget eller Fastigheten som Säljaren förstått eller rimligen borde ha förstått skulle påverka Köparens beslut att förvärva Aktierna på de villkor som följer av Avtalet. 7. FRISKRIVNING OCH GARANTIANSPRÅK 7.1 Friskrivning Köparen får utöver sådana fel som är i strid mot Säljarens utfästelser i detta Avtal efter köpet inte göra någon som helst påföljd gällande på grund av fel i Aktierna, Bolaget eller Fastigheten De uthyrningsbara areorna har inte varit föremål för kontrollmätning, varför avvikelse mellan verkliga, uppgivna och i hyresavtal avtalade areor kan föreligga. Köparen friskriver Säljaren för eventuella avvikelser Utöver vad som uttryckligen framgår av att-satserna ovan i avsnitt 6 eller i övrigt i detta Avtal lämnar Säljaren inte några garantier och påtar sig inte heller något ansvar avseende Aktierna, Bolaget eller Fastigheten. Allt annat felansvar som Säljaren eventuellt kunnat ha på grund av lag eller annan grund, inklusive köplagen och jordabalken, är härmed exkluderat och kan inte göras gällande av Köparen. Köparen friskriver således Säljaren, med undantag för vad som garanteras i detta Avtal, från allt ansvar, vad gäller Bolaget, Aktierna och Fastigheten, för faktiska och rättsliga fel och brister, andra fel i Fastighetens fysiska skick, brister i miljöhänseende, rådighetsfel och s.k. dolda fel.

11 11 (14) Köparen har endast rätt att framställa felanspråk mot Säljaren i anledning av avvikelser från de uttryckliga garantier som lämnats i detta Avtal. Den enda påföljd som kan göras gällande i anledning av samtliga garantiavvikelser ska vara ersättning med belopp motsvarande den skada som Köparen förorsakas pga. garantiavvikelsen och inga andra påföljder enligt köplagen eller någon annan lag, allmänna avtalsrättsliga principer eller övrigt ska vara tillgängliga för Köparen vid garantiavvikelse Säljaren har uppmanat Köparen att genomföra en för förvärvet tillräcklig och utförlig undersökning av skattemässiga, administrativa, redovisningsmässiga, legala, tekniska, finansiella och övriga förhållanden som rör Aktierna, Bolaget och Fastigheten. Parterna är dock överens om att garantierna som lämnats av Säljaren ska begränsa Köparens ansvar att undersöka Aktierna, Bolaget, och Fastigheten och den information som Köparen har tillhandahållit. Anspråk på grund av garantiavvikelse får således framställas även om det baseras på sådan information eller sådana omständigheter som Köparen genom en vederbörligen genomförd undersökning före förvärvet hade bort känna till, dock inte på sådan information som Köparen har känt till per Avtalsdagen Säljarens ansvar för Fastigheten regleras uteslutande genom detta Avtal. Köparen förbinder sig att inte framställa något som helst krav avseende Fastigheten under åberopande av avtal genom vilket Bolaget förvärvat Fastigheten från Säljaren. 7.2 Garantianspråk Anspråk grundade på Säljarens garantier enligt detta Avtal, ska av Köparen skriftligen göras gällande inom 60 dagar efter det att Köparen upptäckt eller borde ha upptäckt de omständigheter som utgör grund för anspråket och senast inom arton månader från Tillträdesdagen, dock att Köparen äger göra gällande anspråk beträffande debiteringar av skatter och sociala avgifter intill tre månader efter det beslut beträffande debiteringar av skatter och sociala avgifter i enlighet med lagakraftvunnet avgörande kommit Bolaget tillhanda. Utan hinder av vad som anges ovan får anspråk på grund av avvikelse från garantierna i punkterna (äganderätt till Aktierna) och (äganderätt till Fastigheten) framställas utan begränsning i tiden Skulle på grund av brist i av Säljaren lämnade garantier ytterligare skulder framkomma eller tillgångar saknas eller skulle skulder uppgå till högre belopp eller tillgångar till lägre belopp än vad som angivits eller skulle Bolaget eller Köparen få vidkännas kostnad, förlust eller skada på grund av en brist i lämnade garantier, ska Säljaren ersätta Köparen med mot bristen, kostnaden, förlusten eller skadan svarande belopp. Vid bestämmandet av avvikelsens storlek ska även positiva avvikelser beaktas om specifika reservationer finns samt hänsyn tas till om avvikelsen helt eller delvis utgör en skattemässigt avdragsgill kostnad om avdragsrätten kan utnyttjas under det räkenskapsår som bristen, kostnaden, förlusten eller skadan uppkommit. Garantiregleringen ska ske med utgångspunkt i att den skadelidandes ekonomiska ställning ska återställas som om bristen, kostnaden, förlusten eller skadan inte hade förelegat. Garantiregleringen ska endast omfatta anspråk som sammanlagt överstiger kronor. Garantianspråk, som sammantaget understiger detta belopp, är Säljaren således inte skyldig att ersätta. Överstiger garantianspråk kronor ska reglering ske med beloppet i dess helhet,

12 12 (14) dvs. från första kronan. Köparen är inte under några förhållanden berättigad till ersättning med högre belopp än kronor förutom vid avvikelse från garantierna i punkterna (äganderätt till Aktierna) och (äganderätt till Fastigheten). 8. ÅTAGANDEN 8.1 Köparen förbinder sig att vid kommande årsstämma tillse att Bolagets nuvarande styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter avseende tiden fram till Tillträdesdagen, förutsatt att revisorerna i Bolaget inte avstyrker ansvarsfrihet. 8.2 Säljaren åtar sig att om det erfordras omedelbart efter Avtalsdagen upprätta skalbolagsdeklaration samt ställa sådan säkerhet som Skatteverket kan begära. 8.3 Säljaren ska efter Tillträdet på Tillträdesdagen tillse att Bolagets avgående revisor upprättar och ger in redogörelse till Bolagsverket enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap På Tillträdesdagen efter Tillträdet ska Fastigheten ställas till Köparens fulla disposition med undantag för de delar av Fastigheten som disponeras av Bolagets nyttjanderättshavare. 9. FÖRVALTNING FRAM TILL TILLTRÄDESDAGEN 9.1 Säljaren ska förvalta Bolaget och Fastigheten på sedvanligt sätt fram till Tillträdesdagen. Säljaren förbinder sig att tillse att Bolaget inte säger upp, ändrar eller träffar nya lokalhyresavtal eller andra avtal av betydelse som Bolaget blir bundet av utan Köparens skriftliga godkännande. Säljaren ansvarar för att Fastighetens skick inte försämras fram till Tillträdesdagen. 9.2 Säljaren svarar för om Fastigheten drabbas av skada under tiden till och med Tillträdesdagen. Om försäkringsfall skulle inträffa ska Bolaget utnyttja försäkringen. Säljaren ska vidare hålla Bolaget skadeslöst för all den skada Bolaget kan lida i anledning av sådant försäkringsfall och att full skadetäckning inte erhålls från försäkringen. Skulle skadefallet vara väsentligt äger Köparen rätt att häva Avtalet utan vidare ersättningsskyldighet för någondera Part. 10. FULLSTÄNDIG REGLERING Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör och ersätter alla skriftliga eller muntliga åtaganden, utfästelser och överenskommelser som föregått detta Avtals undertecknande.

13 13 (14) 11. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Ändringar av eller tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna. 12. MEDDELANDEN 12.1 Meddelanden mellan Parterna enligt detta Avtal ska ske genom bud eller rekommenderat brev till Parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser alternativt via e-post. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: - om avlämnat med bud: vid avlämnandet, - om avsänt med rekommenderat brev: tre dagar efter avlämnande för postbefordran, eller - om avsänt med e-post; vid mottagandet av bekräftelse från mottagaren av meddelandet Adressändring ska meddelas på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse. 13. ÖVERLÅTELSE Detta Avtal, och de rättigheter som följer av detta, ska inte av någon Part kunna överlåtas utan den andra Partens skriftliga medgivande. 14. TVIST 14.1 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol, varvid Kristianstad tingsrätt ska vara första instans. Signatursida följer.

14 14 (14) Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt ett. Åhus den 18 december 2014 Åhus den 18 december 2014 KRISTIANSTADS GOLFKLUBB I ÅHUS VISIONSBOLAGET G 2377 AB U Ä T KRISTIANSTADS GOLFBANA HOL- DING AB Göran Anderberg Klas Arildsson Henrik Bergqvist Jan Bengtsson Jan Friedrichsen Carl-Henrik Dahlqvist Inger Gårdlöv Peter Hagström Ulf Kvist Peter Sandgren

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA OCH Marin & Maskin i Stockholm Aktiebolag, 556223-2297, (nedan kallat

Läs mer

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10)

Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL. mellan. Sala kommun. och. Heby kommun 1 (10) Reviderat, utgåva 3, 2015-01-12 KONSORTIALAVTAL mellan Sala kommun och Heby kommun 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Parter. 3 2. Definitioner.... 3 3. Bakgrund 4 4. Bolaget och dess Verksamhet... 4 5. Styrelse...

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Immunicum AB (publ), org nr 556629-1786, serie 2012/2016:1

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Immunicum AB (publ), org nr 556629-1786, serie 2012/2016:1 Bilaga 1b 1 (14) Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Immunicum AB (publ), org nr 556629-1786, serie 2012/2016:1 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar samt böjningsformer

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

VILLKOR FÖR APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (publ) KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ISIN: SE0007159058

VILLKOR FÖR APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (publ) KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ISIN: SE0007159058 VILLKOR FÖR APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (publ) KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ISIN: SE0007159058 Distribution av detta dokument och erbjudandet av Lån kan i vissa jurisdiktioner

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

19 augusti 2010 handlingar

19 augusti 2010 handlingar 19 augusti 2010 handlingar Nr 67 Investeringsanslag för kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder 2010 2010-05-31 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Den 17 maj yttrade sig Kommunstyrelsen

Läs mer

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i TargetEveryOne AB (publ) 2015-2017

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i TargetEveryOne AB (publ) 2015-2017 avseende nyteckning av aktier i TargetEveryOne AB (publ) 2015-2017 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd som anges nedan. Aktie Aktievärde

Läs mer

FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT

FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT Styrelsen föreslår att bolaget genom en emission av högst 8 300 000 teckningsoptioner ökar sitt aktiekapital med högst 830 000 kronor om teckningsoptionerna utnyttjas på nedanstående

Läs mer

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, serie 2015/2020

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, serie 2015/2020 Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, serie 2015/2020 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar samt böjningsformer och

Läs mer

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps 1(20) Emission av obligationslån 2013/2017 ISIN SE0005190253 om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) OBLIGATIONSVILLKOR 1. Definitioner 1 dessa villkor ( Villkoren

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Heliospectra AB, org. nr 556695-2205, serie 2014/2016:1

Villkor för teckningsoptioner i Heliospectra AB, org. nr 556695-2205, serie 2014/2016:1 1 ( 1 5 ) Villkor för teckningsoptioner i Heliospectra AB, org. nr 556695-2205, serie 2014/2016:1 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd som

Läs mer

VILLKOR FÖR OREXO AB (PUBL) KONVERTIBLER 2010/2015. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR OREXO AB (PUBL) KONVERTIBLER 2010/2015. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR OREXO AB (PUBL) KONVERTIBLER 2010/2015 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 1 bankdag Beräkningsansvarig dag som inte är lördag eller söndag

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-13 KS 2015/0130 Kommunfullmäktige Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2019 TILL NYTECKNING AV AKTIER AV SERIE B I HEXAGON AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2019 TILL NYTECKNING AV AKTIER AV SERIE B I HEXAGON AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2019 TILL NYTECKNING AV AKTIER AV SERIE B I HEXAGON AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Bolaget ALM Equity AB (publ), org.nr.

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Låntagare: Netfonds Bank AS:s motpart, som är den av parterna som genom ett Värdepapperslån lånar

Låntagare: Netfonds Bank AS:s motpart, som är den av parterna som genom ett Värdepapperslån lånar Allmänna villkor för värdepapperslån Sida 1 Allmänna villkor för värdepapperslån 1. Tillämpningsområde mm 1.1 Dessa Allmänna villkor utgör avtalsvillkor för mellan parterna träffat Ramavtal för Värdepapperslån.

Läs mer

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 Bilaga A VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. "Avstämningsdag för Betalning" har den betydelse

Läs mer

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Vitrolife AB (publ) serie 2008/2011

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Vitrolife AB (publ) serie 2008/2011 Bilaga 1 Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Vitrolife AB (publ) serie 2008/2011 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd

Läs mer

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Dialect AB (publ), org. nr 556515-2310, serie TO3 2015

Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Dialect AB (publ), org. nr 556515-2310, serie TO3 2015 Bilaga А Villkor för optionsrätter avseende nyteckning av aktier i Dialect AB (publ), org. nr 556515-2310, serie TO3 2015 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar samt böjningsformer

Läs mer

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Styrelsen i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att bolagsstämman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1390.109 Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser för Depå/konto 2 Allmänna villkor för handel med finasiella instrument 16 Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument

Läs mer