Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnd (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S) Ledamöter: Zenitha Nordfjell (S), Roger Fjeldseth (S), Eva Forsberg (S), Göran Holmgren (S), Olga Leander (S), Ulrik Ulander (C), Ingela Sandgren (M), Soledad Henriquez (KD), Jan Blomqvist (FP) Tjänstgörande ersättare: Christer Eriksson (S) för Thim Nordin (S), Johannes Nordin (M) för Thomas Carlsson (M), Peter Strandman (V) för Carl Thunberg Granatenhielm (MP) Maria Olofsson (S), Sune Nilsson (S), Cina Flarke (S), Patrik Lundstedt (S), Jan Sehlin (C), Maria Gulliksson (KD) Förvaltningssekreterare Lena Lundin, förvaltningschef Carina Edblad, avdelningschef Sune Westberg Godkännande av Kultur- och fritidsnämnden godkänner att angivna personer är närvaro närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Tid och plats för justering Nygatan 16, Örnsköldsvik Sekreterare Paragrafer 7-14 Lena Lundin Ordförande Leif Lindholm Justerare. Ulrik Ulander BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kultur- och fritidsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned efter Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift Namnförtydligande. Lena Lundin

2 Kultur- och fritidsnämnd (24) Innehållsförteckning 7 Information Remiss, Motion, utveckla skärgården i Höga Kusten Nattöppet på Nolaskolans gymnastiksal hösten 2012, utvärdering Bokslut Kulturhuvudstadsåret 2014, bidragsnorm för "Kulturkicken" Bidrag till "Friska Örnsköldsvik" Partnerskapsavtal, föreningen Folkets Hus i Örnsköldsvik, uppföljning Kultur- och fritidsnämndens årsplanering

3 Kultur- och fritidsnämnd (24) 7 Information VIS-projektet Kofn/2013:4 Fritidsintendent Bo Edman informerar om projektet. Världsarv i samverkan 63 grader N-Världsarvsambassadörer, är ett Bottnia Atlantica projekt där Kvarkenrådet är leadpartner. Fem finska kommuner, Österbottens förbund, Forsstyrelsen, Länsstyrelsen i Västernorrland samt Kramfors och Örnsköldsviks kommuner är projektpartners. Projekttiden är Budgeten omspänner totalt Euro. Målet med projektet är att bygga upp en gemensam plattform för samverkan, kunskapsförmedling och tvärvetenskapligt utbyte. Vidare att lyfta världsarvet som en resurs för regional utveckling samt att skapa en gedigen och enhetlig kunskapsbas för alla berörda kommuner. Målet är även att integrera världsarvet som en naturlig del av samhället. I projektet arbetar man med två teman: Väldsarvet i samhället och Världsarvet i skolan. Förvaltningens serviceåtaganden och kommunens kvalitet i korthet 2012 Kvalitetsutvecklare Tina Carlsson informerar. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att ta fram serviceåtaganden som beskriver och tydliggör vad medborgare kan förvänta sig för service inom olika områden. I förvaltningens styrkort finns målet att varje avdelning under 2013 ska utveckla två serviceåtaganden. Kultur- och fritid har valt att börja med föreningsbidrag och lotterier. Årlig revidering bör ske och utveckling av ett gemensamt synpunkthanteringssystem bör införas för att säkerställa att synpunkter på förbättringar tas tillvara på ett standardiserat sätt. Örnsköldsviks kommun har för första gången deltagit i den nationella undersökningen kommunens kvalitet i korthet som Sveriges Kommuner och Landsting svarar för. Totalt har 200 kommuner deltagit och undersökningen innebär att kommunens kvalitet inom områdena tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet samt kommunen som samhällsutvecklare mäts genom 40 olika mått. Resultaten kan användas för att jämföra med andra kommuner och för att se hur resultatet förändras över tid. LUPP-undersökningen Demokratisamordnare Camilla Larsson informerar om resultaten från undersökningen. LUPP= Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en enkät som Ungdomsstyrelsen framtog 2003 och som berör de fem ungdomspolitiska områdena: Skola, Fritid, Inflytande, Hälsa och Trygghet samt Framtid och Arbete. Ungdomspolitiken berör ungdomar mellan år.

4 Kultur- och fritidsnämnd (24) 7, forts I dag är det över 190 kommuner som genomfört LUPP. I Örnsköldsvik har kommunstyrelsen beslutat att LUPP ska genomföras vart tredje år i årskurs 8 på grundskolan och årskurs två på gymnasiet. Syftet med rapporten är att materialet i rapporten ska kunna användas som underlag för diskussioner och samtal. Rapporten ska även kunna vara en del i politikers och tjänstemäns beslutsunderlag i frågor som rör ungdomar men även vid mer långsiktiga planeringar. Uppföljningskalender Uppföljningskalender februari. Bilaga. Ärendena dnr 2011:59 och dnr 2012:80 stryks ur kalendern då de har behandlats vid dagens sammanträde. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden stryker ärendena dnr 2011:59 och dnr 2012:80 ur uppföljningskalendern samt förklarar sig ha tagit del av informationen för februari.

5 Kultur- och fritidsnämnd (24) Kofn/2012:95 8 Remiss, Motion, utveckla skärgården i Höga Kusten Sammanfattning av ärendet Motionens förslag I motionen föreslås att Örnsköldsvik ska påbörja ett arbete för att titta på möjligheterna att tillsammans med Länsstyrelsen, Landstinget, Kramfors och Härnösands kommuner skapa en organisation som tillsammans med båtklubbar, skärgårdsbor med flera, långsiktigt säkrar och utvecklar våra besöksmål i Höga Kusten. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter, genom delegationsbeslut, remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt till kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning. Svar på motionen Samhällsbyggnadsförvaltningen genom kultur- och fritidsavdelningen lämnar tillsammans med kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning ett gemensamt förslag till yttrande över motionen som föreslås antas av kultur- och fritidsnämnden som sitt eget. I dagsläget ansvarar kultur- och fritidsavsdelningen för skötseln av ett stort antal av de anläggningar som finns i kommunens skärgård. Avdelningen har tilldelats medel för skötsel och underhåll av de anordningar som tagits fram i projektet En skärgård i världsklass etapp1. Under en längre tid har frågan diskuterats om att utveckla gemensam skötsel i Höga Kustenområdet i olika samarbetsforum, exempelvis världsarvet Höga Kusten och andra naturområden tillsammans med Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun, Länsstyrelsen, besöksnäringen och lokalbefolkningen. En dialog har förts kring detta sedan hösten Vid ett möte 9 februari 2012 med berörda intressenter startade processen mer intensivt. Efter detta möte har Höga Kusten Leader hållit ihop processen vilket har utmynnat i ett beslut om en förstudie kring gemensam skötsel och förvaltning av Höga Kusten. Beslutet om förstudien togs av Höga Kusten Leader 28 augusti I förstudiearbetet ingår även Härnösands kommun. Projektet innehåller följande huvudområden; utveckling och förvaltning av Höga Kustens värden och samordning av skötselåtgärder för att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringen i området.

6 Kultur- och fritidsnämnd (24) 8, forts Projektets huvudmål är att genomföra en långsiktig och hållbar organisation för utveckling och förvaltning av Höga Kustens värden. Det övergripande syftet är att områdets värden ska förvaltas och utvecklas på ett sätt som leder till såväl bättre ekonomisk utveckling som långsiktigt skydd av områdets olika naturvärden. Projektägare är Leader Höga Kusten och deras LAG-grupp är styrgrupp. Projektledare på 25 % är Jonny Lundin från Härnösand. Projektet startar i januari 2013 och pågår till 30 juni Några exempel på aktiviteter i projektet: Inventera objekt som kan ingå i en samordnad skötsel. Genomföra två resor för att studera goda exempel på förvaltnings- och skötselorganisation. Seminarier/workshops/informationsträffar Att genom trepartssamverkan stimulera en utveckling av kommersiella produkter och aktiviteter längs Höga Kustenleden samtidigt som röjning, skyltning och information kompletteras. Skapa en organisation för utveckling och förvaltning av Höga Kustens värden utifrån ett partnerskap från offentlig, privat och ideell sektor. Finansiering Leader Höga kusten Länsstyrelsen Privat/ideell Summa: kr kr kr kr Örnsköldsviks kommun kommer att representeras i förstudiearbetet av personal från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Barn- och ungdomskonsekvensanalys Örnsköldsviks kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda och att ett barn- och ungdomsperspektiv finns i alla verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att varje ärende till nämnden ska åtföljas av en barn- och ungdomskonsekvensanalys.

7 Kultur- och fritidsnämnd (24) 8, forts Kultur- och fritidsavdelningens bedömning är att ett beslut om att genomföra en förstudie kring en gemensam skötselorganisation inte har någon negativ påverkan på barn och ungdomar. Det kommer istället att stärka möjligheterna till barn och ungdomars besök och upplevelser i Höga Kustens natur men för att uppnå detta är det viktigt är att målgruppens behov finns med och bevakas i förstudien. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta ovanstående förslag till remissvar som sitt eget och föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen som besvarad.

8 Kultur- och fritidsnämnd (24) Kofn/2011:59 9 Nattöppet på Nolaskolans gymnastiksal hösten 2012, utvärdering Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsavdelningen planerade in nattöppet vid fyra tillfällen tillsammans med tre intresserade föreningarna; Fäktklubben Scaramouche, Ö-vik Basket och Örnsköldsviks Gojo-Ryu Karateklubb. Datum: fredagen den 2 november fredagen den 22 november fredagen den 14 december torsdagen den 27 december Tider: 20:00-22:00 åldrarna år (åk 7-9) 22:00-24:00 åldrarna år Närvarande under kvällarna var förutom föreningarnas ledare även personal (2 stycken per kväll) från kultur- och fritidsavdelningen. Totalt under de tre kvällar som genomfördes besökte tre ungdomar nattöppet. Detta låga intresse gjorde att avdelningen tog beslutet att ställa in den fjärde kvällen. Föreningarnas utvärdering (Ö-vik Basket och Örnsköldsviks Gojo-Ryu Karateklubb) Marknadsföring & reklam Finns personer som kan detta mycket bättre än jag men grundprincipen bör vara att informationen verkligen kommer fram till ungdomarna, en liten notis i en tidning är nog inte det rätta sättet. Måste även finnas info, personer och annat på plats i god tid innan start, speciellt viktigt om det kommer många (t.ex. hallen bör vara tillgänglig 30 minuter innan start mm). Förutom rätt media så måste den också utformas så ungdomar tycker det är attraktivt. Facebook, Unikom, affischer på skolorna och andra lokaler, och då 2 veckor innan aktiviteten börjar plus därefter uppföljning ngr dagar innan respektive datum. Finns säkert fler saker, t.ex. övertygad om att ÖA och/eller Tidningen 7 skulle göra ett reportage om dessa kontaktades.. Klubbarnas planering Viktigt också att klubbarna planerar vad som skall göras innan. Ett möte innan projektet med alla inblandade kanske vore en bra idé, gagnar alla att vi gör reklam för varandra.

9 Kultur- och fritidsnämnd (24) 9, forts Finns säkert bra idéer som vi kan dela med oss. T.ex vi hade ungdomar där (som redan tränar). Tanken var att om det bara skulle komma några få ungdomar så kunde vi fortfarande få en bra stämning och köra allt som vi hade planerat. Gör vi en bra insats så kommer ryktet att sprida sig och det blir fler och fler ungdomar. Tror detta är den erfarenhet andra större kommuner har haft, tex fotbollen i G-borg, men det förutsätter som sagt att det finns några där att sprida ryktet. Om det bara är 1-2st eller noll så blir det svårt att få igång ett rykte. Utbud Kanske fler aktiviteter & klubbar för att göra det mer attraktivt till ungdomar, fler val så om det första inte passade vill de fortfarande prova ngt nytt nästa gång. Dock utan marknadsföring spelar det ingen roll vad som erbjuds. Förvaltningens utvärdering Trots marknadsföring inför varje kväll i lokalpress, på Facebook och via skolornas informationskanaler ( Parkbladet, intern TV) blev uppslutningen dålig. Förvaltningen inser att marknadsföringens kommunikation kunnat lyckas bättre, att nå avsedd målgrupp är inte okomplicerat. Dock kan vi inte påstå att det låga intresset enbart berott på bristande kännedom om projektet. En annan parameter kan vara valet av dag, tid och plats. Tid (20:00-24:00) och dag (fredag) valdes utifrån motionens avsikt att erbjuda idrottsaktiviteter under fredag och lördag på kvälls-/nattetid. Det kan vara en tid då åringar inte prioriterar idrottsaktiviteter. Som tidigare nämnts i detta ärende är att föreningslivet och förvaltningen redan identifierat kvällstider fredag och lördag som oattraktiv tid för redan idrottsaktiva ungdomar. Nattöppets resultat stärker detta, att denna tid nog prioriteras för andra aktiviteter snarare än spontan- eller föreningsidrott. Sedan är inte en sporthall på centralorten nära och tillgänglig för alla ungdomar, kanske hade besöksantalet varit högre om något tillfälle ägt rum på någon av serviceorterna? En tredje faktor är utbudet och intresset för aktiviteterna basket, fäktning och karate. Eventuellt hade kanske antalet besökare varit högre om det handlat om ett annat utbud. Avslutningsvis kan det konstateras att Nattöppet inte har helt olika resultat som liknande projekt i Sverige uppvisat. Andra exempel på öppna verksamheter och dropin-idrott har haft svårt att locka icke föreningsidrottande barn och unga. Det låga intresset från föreningslivet pekar också på likheter med andra liknande projekt. Nämligen den att föreningslivet inte är organiserade och/eller har kompetens att erbjuda dessa aktiviteter som är avsedda att nå alla. Föreningar prioriterar intäkter och det ideella engagemanget på verksamheter för sina medlemmar.

10 Kultur- och fritidsnämnd (24) 9, forts Barn- och ungdomskonsekvensanalys, övriga konsekvenser Örnsköldsviks kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda och att ett barn- och ungdomsperspektiv finns i alla verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att varje ärende till nämnden ska åtföljas av en barn- och ungdomskonsekvensanalys. Framtiden Projektet Nattöppet ska inte ses enbart som ett misslyckande eller som ett bevis på att liknande verksamheter inte behövs i Örnsköldsviks kommun. Det finns barn och unga som mot sin vilja står utanför den organiserade föreningsidrotten. Barn och unga uttrycker i Örnsköldsviks LUPP 2012 att de avstår fritidsaktiviteter (inkluderat idrott) på grund av ekonomiska skäl. En studie från 2005, Unga och föreningsidrotten - En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i ungas liv, konstaterar att De flesta (53 procent) som spontanidrottar vill inte idrotta i en idrottsförening. En förhållandevis stor andel (34 procent) av dem som spontanidrottar idrottar även i en idrottsförening. En mindre andel (13 procent) av dem som enbart spontanidrottar vill hellre göra det i en idrottsförening. Den tredje gruppen så kallade presumtiva föreningsidrottare i åldern år finns även i vår kommun. Nattöppet kan vara startskottet för att undersöka formerna för verksamheter i syfte att tillgängliggöra idrotter och föreningsliv för de presumtiva föreningsidrottarna i Örnsköldviks kommun. Kanske bör idrott erbjudas oftare och tydligare bland de kommunala fritidsaktiviteterna för barn och ungdomar? Vidare ska även förutsättningar för de renodlade spontanidrottarna försöka tillgodoses, och då även inräknat komplementära idrottarna (de som spontanidrottar och föreningsidrottar). Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- fritidsnämnden har tagit del av utvärderingen och anser försöket som kommunfullmäktige uppdrog till kultur- och fritidsnämnden som genomfört.

11 Kultur- och fritidsnämnd (24) 10 Bokslut 2012 Sammanfattning av ärendet Kofn/2013:6 Kultur- och fritidsavdelningen redovisar ett överskott på 1,2 Mkr för 2012 jämfört med ett nollresultat i budget. Av detta står Paradiset för ett överskott på 0,7 Mkr. Paradisets resultat har i första hand uppstått genom ökad försäljning. Kostnaderna för bidrag samt internhyror och köpta tjänster har ökat jmf med budget. Bidraget till isalliansen samt hyran av Modohallen påverkarjämförelsen med budget och fjolåret. Skattemedlen har dock höjts med motsvarande utbetalningar. Omställningskostnader i samband med rivningen av Kempehallen har till stor del kompenserats med en minskad internhyra för Kempehallen. Övrig kostnadsökning hänförlig till flytt från Kempehallen till Modohallen har avdelningen tagit inom ram. Bidragen redovisar ett överskott bortsett från bidraget på till isalliansen och trots en efterdebitering av kostnader för Folkan Teater. Förutom ovanstående budgetavvikelser redovisar avdelningen ett stort underskott kopplat till skötsel och drift av kommunens egna friluftsanläggningar. Kulturenheten och fritidsenheten redovisar ett visst underskott som balanseras upp av de medel som nämnden avsatt centralt för oförutsedda händelser. Barn- och ungdomskonsekvensanalys, övriga konsekvenser Ärendet påverkar inte barn och ungdomar. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut 2012 (innehållande verksamhetsberättelse, personalberättelse, miljöberättelse). Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till ombudgetering av investeringar och överlämnar ärendet för vidare behandling i KS/KF. Komplettering Ekonomichef Jan-Olof Jonsson justerar beslutsförslaget vid sammanträdet enligt följande: Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut 2012 (innehållande verksamhetsberättelse, personalberättelse, miljöberättelse). Kultur- och fritidsnämnden godkänner oförändrat resultatmål 2013, ombudgetering av investeringar samt översyn av investeringsbudget 2013 och överlämnar ärendet för vidare behandling i KS/KF.

12 Kultur- och fritidsnämnd (24) 10, forts Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut 2012 (innehållande verksamhetsberättelse, personalberättelse, miljöberättelse.) Kultur- och fritidsnämnden godkänner oförändrat resultatmål 2013, ombudgetering av investeringar samt översyn av investeringsbudget 2013 och överlämnar ärendet för vidare behandling i kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

13 Kultur- och fritidsnämnd (24) 11 Kulturhuvudstadsåret 2014, bidragsnorm för "Kulturkicken" Sammanfattning av ärendet Kofn/2013:13 Umeå är kulturhuvudstad 2014 och redan från start har Örnsköldsviks kommun stöttat Umeås kandidatur. När Umeå utsågs till kulturhuvudstad betonade juryn Umeås vilja att göra staden och norra Sverige mer synlig i Europa och att använda kulturen som en drivande kraft i regional utveckling. Kulturhuvudstadsårets mål är att med kulturhuvudstadsåret som katalysator mobiliseras krafter som ger oss bättre förutsättningar för att förverkliga våra visioner och drömmar. Satsningen går ut på att stärka människorna, stärka staden, stärka norra regionen och stärka det europeiska samarbetet. Som mål nämns att: främja mänsklig tillväxt, stärka kulturens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling och stärka kulturlivets internationella relationer och dimensioner. Främja mänsklig tillväxt Detta mål handlar om alla människors växande. Medborgarna i Örnsköldsviks kommun får nya upplevelser och erfarenheter som leder till ökad nyfikenhet och nya kunskaper. Kultur når nya målgrupper. Kulturlivet utvecklas, fördjupas och breddas. Kulturarbetare och alla medborgare upptäcker nya möjligheter, får ökat självförtroende och större framtidstro. Stärka kulturens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling Kulturen blir starkare som drivkraft för det goda samhället och i regional utveckling. Örnsköldsvik blir en ännu mer lockande stad och livsmiljö. Kulturhuvudstadsåret skapar innovativa arbetsformer, metoder och uttrycksformer. Stärka kulturlivets internationella relationer och dimensioner Detta mål handlar om att det nordliga rummet ska stärkas och placeras på europakartan. Kulturhuvudstadsåret gör att Sverige och Europa får upp ögonen för vår regions styrkor. I Strategidokument för hållbar tillväxt i Örnsköldsvik som antagits av kommunstyrelsen nämns Kulturhuvudstadsåret 2014 som ett prioriterat aktivitetsområde: Örnsköldsvik vill delta och samverka med Umeå både inför och under Kulturhuvudstadsåret i Umeå Vi ska också genomföra ett antal egna aktiviteter och mobilisera kommunen inför 2014.

14 Kultur- och fritidsnämnd (24) 11, forts Satsningen på kulturhuvudstadsåret är ett viktigt verktyg för att skapa och stärka relationer inom Örnsköldsvik-Umeåregionen. Arbetet är också en kraftsamling för att skapa fler besöksanledningar i Örnsköldsvik och på så sätt stärka besöksnäringen arbetades det fram ett underlag för hur Örnsköldsvik skulle organisera sig för att jobba med Kulturhuvudstadsåret. Under denna arbetsprocess stärktes kontakter och samarbetet med organisationen för Umeå 2014 och ett ramverk togs fram som talade om hur Örnsköldsviks kommun ska arbeta med Kulturhuvudstadsåret. I underlaget beskrivs arbetssätt och viktiga ingångsvärden för det arbetet med kulturhuvudstadsåret. De huvudsakliga punkterna i detta arbetssätt är: 1. De fem empowermentmålen, som är ledande för hela kulturhuvudstadsåret, 2. Det samiska årshjulet, 3. Utgå ifrån det redan befintliga och krydda, 4. Alla aktörer är välkomna, 5. Matchmaking som både metod och aktivitet 6. Främja regional samverkan Kärnan för Örnsköldsviks kommuns arbete med Kulturhuvudstadsåret 2014 utgörs av tre samordnare med olika inriktningar på arbetet: Thorbjörn Öhlund (kommunledningsförvaltningen), Ingrid Lundmark (samhällsbyggnadsförvaltningen) och Lars Söderlind (kommunledningsförvaltningen). Som styrgrupp fungerar Katarina Larsson (samhällsbyggnadsförvaltningen), Frida Bylin (kommunledningsförvaltningen), Bettan Edberg (samhällsbyggnadsförvaltningen) och Sune Westberg (samhällsbyggnadsförvaltningen). Programåret är indelat i enlighet med de åtta samiska årstiderna.

15 Kultur- och fritidsnämnd (24) 11, forts Det samiska kalenderåret är ett sätt att levandegöra årets skiftningar och sätta fokus på det som är viktigt i varje skede och det är därför man delar in kulturhuvudstadsåret i åtta årstider som manifesterar den samiska dimensionen. Varje årstid har sin karaktär och sitt särdrag precis som aktiviteterna under det europeiska kulturhuvudstadsåret. För att stimulera till och möjliggöra förstudier av projektidéer inrättas ett bidrag under 2013 som kallas Kulturkicken. Motsvarigheten i Umeå heter Kulturskjutsen och kriterierna för dessa båda bidrag är så gott som identiska. Syftet är att kunna få möjlighet till att testa sin idé inför 2014 och även kunna erhålla ett bidrag till eventuella förstudiekostnader. Kulturkicken Kulturkicken är en möjlighet för föreningar, grupper och fria aktörer i Örnsköldsviks kommun att söka maximalt kronor för att testa eller utveckla projektidéer som skulle kunna vara programpunkter under kulturhuvudstadsåret. Föreningar, grupper och fria aktörer har belyst behovet av att få möjlighet att redan året innan kulturhuvudstadsåret kunna testa och utveckla sin kulturhuvudstadsidé. Det handlar om att kunna mobilisera och växa mot 2014 och framöver. Lokalt orienterade projekt och aktiviteter föreslår man finansieras genom kultur- och fritidsnämndens anslagna medel till Kulturkicken. Projekt med tydlig regional samverkan mellan Örnsköldsvik och Umeåregionen finansieras primärt av medel som finns avsatta för Kulturkicken i Världsklass 2015s budget för Beslut om vilka projekt och aktiviteter som får bidrag från Kulturkicken tas av styrgruppen för Örnsköldsviks kommuns arbete med Kulturhuvudstadsåret 2014 på delegation från kultur- och fritidsnämnden respektive Världsklass Ansökan ska skickas in senast den 15:e varje månad för att behandlas i slutet av samma månad och beslut om bidrag tas innan månadens slut. Ansökningar som kommer in efter den 15:e behandlas nästa månad. Beviljade projekt presenteras på Örnsköldsviks kommuns webbplats i slutet av månaden. Om man vill får man skicka in sin idé igen till nästa beslutsomgång. Kriterier för att få en kulturkick För att få stöd via Kulturkicken ska projekt- eller arrangemangsidén: vara ett lämpligt inslag under kulturhuvudstadsåret

16 Kultur- och fritidsnämnd (24) 11, forts stämma överens med ett eller flera av kulturhuvudstadsårets mål, stärka kulturens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling samt stärka kulturlivets internationella relationer och dimensioner vara ny och gärna genomföras i samverkan med andra aktörer utgå från de kännetecken som ska prägla ett kulturhuvudstadsprojekt (nytänkande, utveckling, medskapande, jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och hållbarhet) gärna ha en tydlig regional koppling till Örnsköldsvik-Umeåregionen, exempelvis genom samverkan med aktörer i andra delar av regionen. Bidraget får inte användas till ordinarie verksamhet och projektet ska återrapporteras efteråt. Ansvarig för projektet måste vara 18 år eller äldre. Projekt som riktar sig till barn och ungdomar måste vara alkohol- och drogfria enligt Örnsköldsviks kommuns riktlinjer. Projekten ska redovisas efteråt, genom antingen text och bild, text och ljud eller text och film. Redovisningen kommer att publiceras på Örnsköldsviks 2014 webbplats. Det ska även finnas med en tydlig ekonomisk redovisning. Ett projekt eller en idé kan bara få kulturkick en gång. Bidraget utgår generellt inte i form av kontanta medel utan som betalning av fakturor för de omkostnader som beviljats alternativt i efterskott efter redovisade kostnader. Bidraget betalas inte ut i form av lön för arrangör. En kulturkick innebär inte några garantier för fortsatt ekonomiskt stöd eller att bli en programpunkt i det officiella kulturhuvudstadsprogrammet. Bidraget söks via ett webbformulär på Örnsköldsviks kommuns hemsida och ansökan ska bland annat innehålla: projektidéns syfte och mål målgrupp var och när ska projektet genomföras vilket/vilka kulturhuvudstadsmål projektet stödjer och på vilket sätt hur det knyter an till kriterierna för ett kulturhuvudstadsprojekt eventuella samarbetspartners budget (kostnader och eventuella andra intäkter) vilken summa söker projektet (max kronor).

17 Kultur- och fritidsnämnd (24) 11, forts Ansökningar och projektförslag som skickats in till Örnsköldsviks kommun och Kulturkicken är allmänna handlingar som andra får ta del av enligt offentlighetsprincipen i Sverige. Örnsköldsviks kommun publicerar också beskrivningar av projektförslag i en databas som är tillgänglig via kommunens webbplats. Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att avsätta kronor till bidraget Kulturkicken av nämndens egna verksamhetsmedel. Nämnden föreslås också delegera beslut om bidraget Kulturkicken till förvaltningschef som i sin tur ges rätt att delegera till avdelningschef för kultur- och fritidsavdelningen. Barn- och ungdomskonsekvensanalys, övriga konsekvenser Örnsköldsviks kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda och att ett barn- och ungdomsperspektiv finns i alla verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att varje ärende till nämnden ska åtföljas av en barn- och ungdomskonsekvensanalys. Kultur- och fritidsavdelningen anser att arbetet med Umeå kulturhuvudstad 2014 och bidraget Kulturkicken berör barn och ungdomar i allra högsta grad och att arbetet kommer att ge positiva effekter för målgruppen. Äldre ungdomar har möjlighet att själva söka bidraget Kulturkicken för idéer och projekt de har medan de som är under 18 år kan söka inom ramen för Idéslanten. Det sistnämnda bidraget har från och med 2013 fått förstärkt budget för att kompensera satsning på de över 18 inom ramen för Kulturkicken och för att förhoppningsvis kunna möta flera ansökningar från unga framöver. Barn och ungdomar kommer också att få möjlighet till att ta del av ett större utbud av olika aktiviteter under kulturhuvudstadsåret Avdelningen anser att beslut i ärendet enligt förslaget gynnar barn och ungdomar och att det i sammanhanget inte finns anledning att överväga behov av kompensatoriska åtgärder. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta ovanstående normer för bidraget Kulturkicken samt att avsätta kronor under 2013 till nämnda bidrag ur nämndens egna verksamhetsmedel. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegera beslut om bidraget Kulturkicken till förvaltningschef som i sin tur ges rätt att delegera till avdelningschef för kultur- och fritidsavdelningen.

18 Kultur- och fritidsnämnd (24) 12 Bidrag till Friska Örnsköldsvik Sammanfattning av ärendet Kofn/2013:11 Projektet startade och drevs under fjolåret Föreningarna är beredda att genomföra ett sådant även i år. Tidigare satsningar av liknande art har haft namn som Naturpasset och Trimorientering, där kartor saluförts av enskilda klubbar. Fjolårets satsning var något helt annat - och mycket större. Tre orienteringsklubbar i samarbete med landstinget, kommunen och Tidningen 7 gav samtliga Örnsköldsviksbor chansen att delta utan någon som helst kostnad. Utvärdering Friska Örnsköldsvik 2012 (se bilaga) Under 2012 registrerade över 700 personer nästan kontroller. Mer exakt 718 personer, varav cirka 53 % kvinnor, registrerade sig och besökte minst en kontroll under sommaren kontroller registrerades med rätt bokstavskombination. Varje registrerad användare besökte 41 kontroller i snitt. Åldersfördelning på registrerade personer 2012 Så här fungerar Friska Örnsköldsvik Kartorna distribueras via mittuppslaget i Tidningen 7 vid fyra tillfällen under perioden maj-oktober men de kan även skrivas ut på egen skrivare från Friska Örnsköldsviks hemsida på Tidningen 7. På varje karta finns 30 kontroller utritade. Varje kontroll är markerad i naturen med en stolpe. Med hjälp av kartan letar deltagarna upp stolparna och noterar en bokstavskombination, som sedan registreras på internet. Varje registrerad kontroll är en lottsedel. Priser lottas ut regelbundet. Kontrollpunkterna är av olika svårighetsgrad. En del finns mitt ute i skogen, andra är tillgängliga för både rullstol, barnvagn och cykel.

19 Kultur- och fritidsnämnd (24) 12, forts Kartorna, som ritats av orienteringsklubbarna, är mästerverk i sitt slag. Stenar, höjder, myrar, stigar allt finns med. Genom dessa kartor kan allmänheten på ett helt annat sätt än tidigare få tillträde till vår fantastiska natur. Många har uppskattat detta oerhört mycket. Under 2013 planeras att släppa kartor över områden från Själevad i väster, Nordanås i norr, Bodum i öster och Utby i söder. Utifrån förra årets utvärdering har klubbarna redan diskuterat kvalitetshöjande åtgärder under 2013, exempelvis att allmänheten inbjuds till Skyttis vid lansering av projektet och förbättrad registrering på nätet. Projektet kan även komma att riktas mot kommunanställda som en del av kommunens arbete att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö för anställda. Ekonomi Föreningarnas budget för Friska Örnsköldsvik under 2013 ser ut så här: Deras utgifter är kartkostnader kronor, priser kronor, marknadsföring kronor, material till kontroller kronor. Administration kr. Totalt kronor Orienteringsklubbarnas ideella arbetsinsats under ett år uppskattas till cirka timmar, KnowIT:s dataarbete kr, Tidningen 7:s medverkan är värd 4 x (fyra mittuppslag) = kr. Samhällsbyggnadsförvaltningens utlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att Friska Örnsköldsvik kan ha en stor positiv inverkan på både unga såväl som äldre kommunmedborgare samt kommunanställda. Förvaltningen anser därför att ansökan ska beviljas kr för 2013 och att projektet därefter utvärderas i november. Barn- och ungdomskonsekvensanalys, övriga konsekvenser Örnsköldsviks kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda och att ett barn- och ungdomsperspektiv finns i alla verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att varje ärende till nämnden ska åtföljas av en barn- och ungdomskonsekvensanalys. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att Friska Örnsköldsvik har en stor positiv inverkan på både unga såväl som äldre kommunmedborgare samt kommunanställda, se utvärdering. Förvaltningen anser att det är av högsta vikt att stimulera till ökad fysisk aktivitet för att motverka försämrad hälsa hos befolkningen och Friska Örnsköldsvik är ett enkelt och kostnadsfritt alternativ.

20 Kultur- och fritidsnämnd (24) 12, forts Förvaltningens bedömning är att Friska Örnsköldsvik inte har några negativa konsekvenser för barn och ungdomar varför det inte kan anses som aktuellt att överväga kompensatoriska åtgärder för målgruppen. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja orienteringsklubbarna Hägglunds IoFK, OK Nolaskogsarna och Skogslöparna ett bidrag för 2013 på kr för projektet Friska Örnsköldsvik. Bidraget betalas ut i samband med lanseringen av projektet. Komplettering Kultur- och fritidsavdelningen justerar beslutsförslaget vid sammanträdet enligt följande: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja orienteringsklubbarna Hägglunds IoFK, OK Nolaskogsarna och Skogslöparna ett bidrag för 2013 på maximalt kr för projektet Friska Örnsköldsvik. Bidraget betalas ut med kronor i samband med lanseringen av projektet i maj 2013, och maximalt kronor i samband med utvärderingsmötet i oktober Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja orienteringsklubbarna Hägglunds IoFK, OK Nolaskogsarna och Skogslöparna ett bidrag för 2013 på maximalt kr för projektet Friska Örnsköldsvik. Bidraget betalas ut med kronor i samband med lanseringen av projektet i maj 2013, och maximalt kronor i samband med utvärderingsmötet i oktober 2013.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-09 1 (13) Plats och tid Beslutande Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 (s), ordf. (s), Yvonne Ölund (s), Mattias Öberg (s), Ruth Bergström (s), Tommy Olofsson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Information från kommunstyrelsen

Information från kommunstyrelsen PRESSMEDDELANDE Ytterligare information: Glenn Nordlund, kommunstyrelsens 1e vice ordförande, 0660 881 53, 070 558 81 53. Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare tfn 0660 880 44. Webbplats: www.ornskoldsvik.se.

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) Miljö- och byggs konferensrum, stadshuset kl. 13.00 17.00 Birgitta Laugmo (M) Barn- och utbildningsnämnden Lotta Husberg (S) Hälso-

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(11) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset Sessionssalen Datum och tid: 2013-06-12 kl 09.00 11.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-06-17 kl 11.00 Paragrafer:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud)

Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Ingrid Hermansson (SPF-Mellerud) Kommunala pensionärsrådet 2014-11-19 1(15) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan 09.00 12.00, i Bolstadrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Sven-Olof Skoogh (PRO) Evert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats 2014-08-07 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande Thomas

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (11) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2011-06-15 Plats Hacksten, Hemlingbystugan Tid Kl. 13.00-17:00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.00 ande: Övriga deltagande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Tommy Sörensen

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.40 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-01

Sammanträdesdatum 2007-03-01 Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Fullmäktigesalen, Stadshuset klockan 08.00-12:00 Pia Tysklind (s) Johanna Franson (s) tjg ers Björn-Ole Adamsson ( stp) Rita

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer