Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnd (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S) Ledamöter: Zenitha Nordfjell (S), Roger Fjeldseth (S), Eva Forsberg (S), Göran Holmgren (S), Olga Leander (S), Ulrik Ulander (C), Ingela Sandgren (M), Soledad Henriquez (KD), Jan Blomqvist (FP) Tjänstgörande ersättare: Christer Eriksson (S) för Thim Nordin (S), Johannes Nordin (M) för Thomas Carlsson (M), Peter Strandman (V) för Carl Thunberg Granatenhielm (MP) Maria Olofsson (S), Sune Nilsson (S), Cina Flarke (S), Patrik Lundstedt (S), Jan Sehlin (C), Maria Gulliksson (KD) Förvaltningssekreterare Lena Lundin, förvaltningschef Carina Edblad, avdelningschef Sune Westberg Godkännande av Kultur- och fritidsnämnden godkänner att angivna personer är närvaro närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Tid och plats för justering Nygatan 16, Örnsköldsvik Sekreterare Paragrafer 7-14 Lena Lundin Ordförande Leif Lindholm Justerare. Ulrik Ulander BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kultur- och fritidsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned efter Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift Namnförtydligande. Lena Lundin

2 Kultur- och fritidsnämnd (24) Innehållsförteckning 7 Information Remiss, Motion, utveckla skärgården i Höga Kusten Nattöppet på Nolaskolans gymnastiksal hösten 2012, utvärdering Bokslut Kulturhuvudstadsåret 2014, bidragsnorm för "Kulturkicken" Bidrag till "Friska Örnsköldsvik" Partnerskapsavtal, föreningen Folkets Hus i Örnsköldsvik, uppföljning Kultur- och fritidsnämndens årsplanering

3 Kultur- och fritidsnämnd (24) 7 Information VIS-projektet Kofn/2013:4 Fritidsintendent Bo Edman informerar om projektet. Världsarv i samverkan 63 grader N-Världsarvsambassadörer, är ett Bottnia Atlantica projekt där Kvarkenrådet är leadpartner. Fem finska kommuner, Österbottens förbund, Forsstyrelsen, Länsstyrelsen i Västernorrland samt Kramfors och Örnsköldsviks kommuner är projektpartners. Projekttiden är Budgeten omspänner totalt Euro. Målet med projektet är att bygga upp en gemensam plattform för samverkan, kunskapsförmedling och tvärvetenskapligt utbyte. Vidare att lyfta världsarvet som en resurs för regional utveckling samt att skapa en gedigen och enhetlig kunskapsbas för alla berörda kommuner. Målet är även att integrera världsarvet som en naturlig del av samhället. I projektet arbetar man med två teman: Väldsarvet i samhället och Världsarvet i skolan. Förvaltningens serviceåtaganden och kommunens kvalitet i korthet 2012 Kvalitetsutvecklare Tina Carlsson informerar. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att ta fram serviceåtaganden som beskriver och tydliggör vad medborgare kan förvänta sig för service inom olika områden. I förvaltningens styrkort finns målet att varje avdelning under 2013 ska utveckla två serviceåtaganden. Kultur- och fritid har valt att börja med föreningsbidrag och lotterier. Årlig revidering bör ske och utveckling av ett gemensamt synpunkthanteringssystem bör införas för att säkerställa att synpunkter på förbättringar tas tillvara på ett standardiserat sätt. Örnsköldsviks kommun har för första gången deltagit i den nationella undersökningen kommunens kvalitet i korthet som Sveriges Kommuner och Landsting svarar för. Totalt har 200 kommuner deltagit och undersökningen innebär att kommunens kvalitet inom områdena tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet samt kommunen som samhällsutvecklare mäts genom 40 olika mått. Resultaten kan användas för att jämföra med andra kommuner och för att se hur resultatet förändras över tid. LUPP-undersökningen Demokratisamordnare Camilla Larsson informerar om resultaten från undersökningen. LUPP= Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en enkät som Ungdomsstyrelsen framtog 2003 och som berör de fem ungdomspolitiska områdena: Skola, Fritid, Inflytande, Hälsa och Trygghet samt Framtid och Arbete. Ungdomspolitiken berör ungdomar mellan år.

4 Kultur- och fritidsnämnd (24) 7, forts I dag är det över 190 kommuner som genomfört LUPP. I Örnsköldsvik har kommunstyrelsen beslutat att LUPP ska genomföras vart tredje år i årskurs 8 på grundskolan och årskurs två på gymnasiet. Syftet med rapporten är att materialet i rapporten ska kunna användas som underlag för diskussioner och samtal. Rapporten ska även kunna vara en del i politikers och tjänstemäns beslutsunderlag i frågor som rör ungdomar men även vid mer långsiktiga planeringar. Uppföljningskalender Uppföljningskalender februari. Bilaga. Ärendena dnr 2011:59 och dnr 2012:80 stryks ur kalendern då de har behandlats vid dagens sammanträde. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden stryker ärendena dnr 2011:59 och dnr 2012:80 ur uppföljningskalendern samt förklarar sig ha tagit del av informationen för februari.

5 Kultur- och fritidsnämnd (24) Kofn/2012:95 8 Remiss, Motion, utveckla skärgården i Höga Kusten Sammanfattning av ärendet Motionens förslag I motionen föreslås att Örnsköldsvik ska påbörja ett arbete för att titta på möjligheterna att tillsammans med Länsstyrelsen, Landstinget, Kramfors och Härnösands kommuner skapa en organisation som tillsammans med båtklubbar, skärgårdsbor med flera, långsiktigt säkrar och utvecklar våra besöksmål i Höga Kusten. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter, genom delegationsbeslut, remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt till kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning. Svar på motionen Samhällsbyggnadsförvaltningen genom kultur- och fritidsavdelningen lämnar tillsammans med kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning ett gemensamt förslag till yttrande över motionen som föreslås antas av kultur- och fritidsnämnden som sitt eget. I dagsläget ansvarar kultur- och fritidsavsdelningen för skötseln av ett stort antal av de anläggningar som finns i kommunens skärgård. Avdelningen har tilldelats medel för skötsel och underhåll av de anordningar som tagits fram i projektet En skärgård i världsklass etapp1. Under en längre tid har frågan diskuterats om att utveckla gemensam skötsel i Höga Kustenområdet i olika samarbetsforum, exempelvis världsarvet Höga Kusten och andra naturområden tillsammans med Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun, Länsstyrelsen, besöksnäringen och lokalbefolkningen. En dialog har förts kring detta sedan hösten Vid ett möte 9 februari 2012 med berörda intressenter startade processen mer intensivt. Efter detta möte har Höga Kusten Leader hållit ihop processen vilket har utmynnat i ett beslut om en förstudie kring gemensam skötsel och förvaltning av Höga Kusten. Beslutet om förstudien togs av Höga Kusten Leader 28 augusti I förstudiearbetet ingår även Härnösands kommun. Projektet innehåller följande huvudområden; utveckling och förvaltning av Höga Kustens värden och samordning av skötselåtgärder för att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringen i området.

6 Kultur- och fritidsnämnd (24) 8, forts Projektets huvudmål är att genomföra en långsiktig och hållbar organisation för utveckling och förvaltning av Höga Kustens värden. Det övergripande syftet är att områdets värden ska förvaltas och utvecklas på ett sätt som leder till såväl bättre ekonomisk utveckling som långsiktigt skydd av områdets olika naturvärden. Projektägare är Leader Höga Kusten och deras LAG-grupp är styrgrupp. Projektledare på 25 % är Jonny Lundin från Härnösand. Projektet startar i januari 2013 och pågår till 30 juni Några exempel på aktiviteter i projektet: Inventera objekt som kan ingå i en samordnad skötsel. Genomföra två resor för att studera goda exempel på förvaltnings- och skötselorganisation. Seminarier/workshops/informationsträffar Att genom trepartssamverkan stimulera en utveckling av kommersiella produkter och aktiviteter längs Höga Kustenleden samtidigt som röjning, skyltning och information kompletteras. Skapa en organisation för utveckling och förvaltning av Höga Kustens värden utifrån ett partnerskap från offentlig, privat och ideell sektor. Finansiering Leader Höga kusten Länsstyrelsen Privat/ideell Summa: kr kr kr kr Örnsköldsviks kommun kommer att representeras i förstudiearbetet av personal från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Barn- och ungdomskonsekvensanalys Örnsköldsviks kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda och att ett barn- och ungdomsperspektiv finns i alla verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att varje ärende till nämnden ska åtföljas av en barn- och ungdomskonsekvensanalys.

7 Kultur- och fritidsnämnd (24) 8, forts Kultur- och fritidsavdelningens bedömning är att ett beslut om att genomföra en förstudie kring en gemensam skötselorganisation inte har någon negativ påverkan på barn och ungdomar. Det kommer istället att stärka möjligheterna till barn och ungdomars besök och upplevelser i Höga Kustens natur men för att uppnå detta är det viktigt är att målgruppens behov finns med och bevakas i förstudien. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta ovanstående förslag till remissvar som sitt eget och föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen som besvarad.

8 Kultur- och fritidsnämnd (24) Kofn/2011:59 9 Nattöppet på Nolaskolans gymnastiksal hösten 2012, utvärdering Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsavdelningen planerade in nattöppet vid fyra tillfällen tillsammans med tre intresserade föreningarna; Fäktklubben Scaramouche, Ö-vik Basket och Örnsköldsviks Gojo-Ryu Karateklubb. Datum: fredagen den 2 november fredagen den 22 november fredagen den 14 december torsdagen den 27 december Tider: 20:00-22:00 åldrarna år (åk 7-9) 22:00-24:00 åldrarna år Närvarande under kvällarna var förutom föreningarnas ledare även personal (2 stycken per kväll) från kultur- och fritidsavdelningen. Totalt under de tre kvällar som genomfördes besökte tre ungdomar nattöppet. Detta låga intresse gjorde att avdelningen tog beslutet att ställa in den fjärde kvällen. Föreningarnas utvärdering (Ö-vik Basket och Örnsköldsviks Gojo-Ryu Karateklubb) Marknadsföring & reklam Finns personer som kan detta mycket bättre än jag men grundprincipen bör vara att informationen verkligen kommer fram till ungdomarna, en liten notis i en tidning är nog inte det rätta sättet. Måste även finnas info, personer och annat på plats i god tid innan start, speciellt viktigt om det kommer många (t.ex. hallen bör vara tillgänglig 30 minuter innan start mm). Förutom rätt media så måste den också utformas så ungdomar tycker det är attraktivt. Facebook, Unikom, affischer på skolorna och andra lokaler, och då 2 veckor innan aktiviteten börjar plus därefter uppföljning ngr dagar innan respektive datum. Finns säkert fler saker, t.ex. övertygad om att ÖA och/eller Tidningen 7 skulle göra ett reportage om dessa kontaktades.. Klubbarnas planering Viktigt också att klubbarna planerar vad som skall göras innan. Ett möte innan projektet med alla inblandade kanske vore en bra idé, gagnar alla att vi gör reklam för varandra.

9 Kultur- och fritidsnämnd (24) 9, forts Finns säkert bra idéer som vi kan dela med oss. T.ex vi hade ungdomar där (som redan tränar). Tanken var att om det bara skulle komma några få ungdomar så kunde vi fortfarande få en bra stämning och köra allt som vi hade planerat. Gör vi en bra insats så kommer ryktet att sprida sig och det blir fler och fler ungdomar. Tror detta är den erfarenhet andra större kommuner har haft, tex fotbollen i G-borg, men det förutsätter som sagt att det finns några där att sprida ryktet. Om det bara är 1-2st eller noll så blir det svårt att få igång ett rykte. Utbud Kanske fler aktiviteter & klubbar för att göra det mer attraktivt till ungdomar, fler val så om det första inte passade vill de fortfarande prova ngt nytt nästa gång. Dock utan marknadsföring spelar det ingen roll vad som erbjuds. Förvaltningens utvärdering Trots marknadsföring inför varje kväll i lokalpress, på Facebook och via skolornas informationskanaler ( Parkbladet, intern TV) blev uppslutningen dålig. Förvaltningen inser att marknadsföringens kommunikation kunnat lyckas bättre, att nå avsedd målgrupp är inte okomplicerat. Dock kan vi inte påstå att det låga intresset enbart berott på bristande kännedom om projektet. En annan parameter kan vara valet av dag, tid och plats. Tid (20:00-24:00) och dag (fredag) valdes utifrån motionens avsikt att erbjuda idrottsaktiviteter under fredag och lördag på kvälls-/nattetid. Det kan vara en tid då åringar inte prioriterar idrottsaktiviteter. Som tidigare nämnts i detta ärende är att föreningslivet och förvaltningen redan identifierat kvällstider fredag och lördag som oattraktiv tid för redan idrottsaktiva ungdomar. Nattöppets resultat stärker detta, att denna tid nog prioriteras för andra aktiviteter snarare än spontan- eller föreningsidrott. Sedan är inte en sporthall på centralorten nära och tillgänglig för alla ungdomar, kanske hade besöksantalet varit högre om något tillfälle ägt rum på någon av serviceorterna? En tredje faktor är utbudet och intresset för aktiviteterna basket, fäktning och karate. Eventuellt hade kanske antalet besökare varit högre om det handlat om ett annat utbud. Avslutningsvis kan det konstateras att Nattöppet inte har helt olika resultat som liknande projekt i Sverige uppvisat. Andra exempel på öppna verksamheter och dropin-idrott har haft svårt att locka icke föreningsidrottande barn och unga. Det låga intresset från föreningslivet pekar också på likheter med andra liknande projekt. Nämligen den att föreningslivet inte är organiserade och/eller har kompetens att erbjuda dessa aktiviteter som är avsedda att nå alla. Föreningar prioriterar intäkter och det ideella engagemanget på verksamheter för sina medlemmar.

10 Kultur- och fritidsnämnd (24) 9, forts Barn- och ungdomskonsekvensanalys, övriga konsekvenser Örnsköldsviks kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda och att ett barn- och ungdomsperspektiv finns i alla verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att varje ärende till nämnden ska åtföljas av en barn- och ungdomskonsekvensanalys. Framtiden Projektet Nattöppet ska inte ses enbart som ett misslyckande eller som ett bevis på att liknande verksamheter inte behövs i Örnsköldsviks kommun. Det finns barn och unga som mot sin vilja står utanför den organiserade föreningsidrotten. Barn och unga uttrycker i Örnsköldsviks LUPP 2012 att de avstår fritidsaktiviteter (inkluderat idrott) på grund av ekonomiska skäl. En studie från 2005, Unga och föreningsidrotten - En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i ungas liv, konstaterar att De flesta (53 procent) som spontanidrottar vill inte idrotta i en idrottsförening. En förhållandevis stor andel (34 procent) av dem som spontanidrottar idrottar även i en idrottsförening. En mindre andel (13 procent) av dem som enbart spontanidrottar vill hellre göra det i en idrottsförening. Den tredje gruppen så kallade presumtiva föreningsidrottare i åldern år finns även i vår kommun. Nattöppet kan vara startskottet för att undersöka formerna för verksamheter i syfte att tillgängliggöra idrotter och föreningsliv för de presumtiva föreningsidrottarna i Örnsköldviks kommun. Kanske bör idrott erbjudas oftare och tydligare bland de kommunala fritidsaktiviteterna för barn och ungdomar? Vidare ska även förutsättningar för de renodlade spontanidrottarna försöka tillgodoses, och då även inräknat komplementära idrottarna (de som spontanidrottar och föreningsidrottar). Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- fritidsnämnden har tagit del av utvärderingen och anser försöket som kommunfullmäktige uppdrog till kultur- och fritidsnämnden som genomfört.

11 Kultur- och fritidsnämnd (24) 10 Bokslut 2012 Sammanfattning av ärendet Kofn/2013:6 Kultur- och fritidsavdelningen redovisar ett överskott på 1,2 Mkr för 2012 jämfört med ett nollresultat i budget. Av detta står Paradiset för ett överskott på 0,7 Mkr. Paradisets resultat har i första hand uppstått genom ökad försäljning. Kostnaderna för bidrag samt internhyror och köpta tjänster har ökat jmf med budget. Bidraget till isalliansen samt hyran av Modohallen påverkarjämförelsen med budget och fjolåret. Skattemedlen har dock höjts med motsvarande utbetalningar. Omställningskostnader i samband med rivningen av Kempehallen har till stor del kompenserats med en minskad internhyra för Kempehallen. Övrig kostnadsökning hänförlig till flytt från Kempehallen till Modohallen har avdelningen tagit inom ram. Bidragen redovisar ett överskott bortsett från bidraget på till isalliansen och trots en efterdebitering av kostnader för Folkan Teater. Förutom ovanstående budgetavvikelser redovisar avdelningen ett stort underskott kopplat till skötsel och drift av kommunens egna friluftsanläggningar. Kulturenheten och fritidsenheten redovisar ett visst underskott som balanseras upp av de medel som nämnden avsatt centralt för oförutsedda händelser. Barn- och ungdomskonsekvensanalys, övriga konsekvenser Ärendet påverkar inte barn och ungdomar. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut 2012 (innehållande verksamhetsberättelse, personalberättelse, miljöberättelse). Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till ombudgetering av investeringar och överlämnar ärendet för vidare behandling i KS/KF. Komplettering Ekonomichef Jan-Olof Jonsson justerar beslutsförslaget vid sammanträdet enligt följande: Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut 2012 (innehållande verksamhetsberättelse, personalberättelse, miljöberättelse). Kultur- och fritidsnämnden godkänner oförändrat resultatmål 2013, ombudgetering av investeringar samt översyn av investeringsbudget 2013 och överlämnar ärendet för vidare behandling i KS/KF.

12 Kultur- och fritidsnämnd (24) 10, forts Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslut 2012 (innehållande verksamhetsberättelse, personalberättelse, miljöberättelse.) Kultur- och fritidsnämnden godkänner oförändrat resultatmål 2013, ombudgetering av investeringar samt översyn av investeringsbudget 2013 och överlämnar ärendet för vidare behandling i kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

13 Kultur- och fritidsnämnd (24) 11 Kulturhuvudstadsåret 2014, bidragsnorm för "Kulturkicken" Sammanfattning av ärendet Kofn/2013:13 Umeå är kulturhuvudstad 2014 och redan från start har Örnsköldsviks kommun stöttat Umeås kandidatur. När Umeå utsågs till kulturhuvudstad betonade juryn Umeås vilja att göra staden och norra Sverige mer synlig i Europa och att använda kulturen som en drivande kraft i regional utveckling. Kulturhuvudstadsårets mål är att med kulturhuvudstadsåret som katalysator mobiliseras krafter som ger oss bättre förutsättningar för att förverkliga våra visioner och drömmar. Satsningen går ut på att stärka människorna, stärka staden, stärka norra regionen och stärka det europeiska samarbetet. Som mål nämns att: främja mänsklig tillväxt, stärka kulturens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling och stärka kulturlivets internationella relationer och dimensioner. Främja mänsklig tillväxt Detta mål handlar om alla människors växande. Medborgarna i Örnsköldsviks kommun får nya upplevelser och erfarenheter som leder till ökad nyfikenhet och nya kunskaper. Kultur når nya målgrupper. Kulturlivet utvecklas, fördjupas och breddas. Kulturarbetare och alla medborgare upptäcker nya möjligheter, får ökat självförtroende och större framtidstro. Stärka kulturens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling Kulturen blir starkare som drivkraft för det goda samhället och i regional utveckling. Örnsköldsvik blir en ännu mer lockande stad och livsmiljö. Kulturhuvudstadsåret skapar innovativa arbetsformer, metoder och uttrycksformer. Stärka kulturlivets internationella relationer och dimensioner Detta mål handlar om att det nordliga rummet ska stärkas och placeras på europakartan. Kulturhuvudstadsåret gör att Sverige och Europa får upp ögonen för vår regions styrkor. I Strategidokument för hållbar tillväxt i Örnsköldsvik som antagits av kommunstyrelsen nämns Kulturhuvudstadsåret 2014 som ett prioriterat aktivitetsområde: Örnsköldsvik vill delta och samverka med Umeå både inför och under Kulturhuvudstadsåret i Umeå Vi ska också genomföra ett antal egna aktiviteter och mobilisera kommunen inför 2014.

14 Kultur- och fritidsnämnd (24) 11, forts Satsningen på kulturhuvudstadsåret är ett viktigt verktyg för att skapa och stärka relationer inom Örnsköldsvik-Umeåregionen. Arbetet är också en kraftsamling för att skapa fler besöksanledningar i Örnsköldsvik och på så sätt stärka besöksnäringen arbetades det fram ett underlag för hur Örnsköldsvik skulle organisera sig för att jobba med Kulturhuvudstadsåret. Under denna arbetsprocess stärktes kontakter och samarbetet med organisationen för Umeå 2014 och ett ramverk togs fram som talade om hur Örnsköldsviks kommun ska arbeta med Kulturhuvudstadsåret. I underlaget beskrivs arbetssätt och viktiga ingångsvärden för det arbetet med kulturhuvudstadsåret. De huvudsakliga punkterna i detta arbetssätt är: 1. De fem empowermentmålen, som är ledande för hela kulturhuvudstadsåret, 2. Det samiska årshjulet, 3. Utgå ifrån det redan befintliga och krydda, 4. Alla aktörer är välkomna, 5. Matchmaking som både metod och aktivitet 6. Främja regional samverkan Kärnan för Örnsköldsviks kommuns arbete med Kulturhuvudstadsåret 2014 utgörs av tre samordnare med olika inriktningar på arbetet: Thorbjörn Öhlund (kommunledningsförvaltningen), Ingrid Lundmark (samhällsbyggnadsförvaltningen) och Lars Söderlind (kommunledningsförvaltningen). Som styrgrupp fungerar Katarina Larsson (samhällsbyggnadsförvaltningen), Frida Bylin (kommunledningsförvaltningen), Bettan Edberg (samhällsbyggnadsförvaltningen) och Sune Westberg (samhällsbyggnadsförvaltningen). Programåret är indelat i enlighet med de åtta samiska årstiderna.

15 Kultur- och fritidsnämnd (24) 11, forts Det samiska kalenderåret är ett sätt att levandegöra årets skiftningar och sätta fokus på det som är viktigt i varje skede och det är därför man delar in kulturhuvudstadsåret i åtta årstider som manifesterar den samiska dimensionen. Varje årstid har sin karaktär och sitt särdrag precis som aktiviteterna under det europeiska kulturhuvudstadsåret. För att stimulera till och möjliggöra förstudier av projektidéer inrättas ett bidrag under 2013 som kallas Kulturkicken. Motsvarigheten i Umeå heter Kulturskjutsen och kriterierna för dessa båda bidrag är så gott som identiska. Syftet är att kunna få möjlighet till att testa sin idé inför 2014 och även kunna erhålla ett bidrag till eventuella förstudiekostnader. Kulturkicken Kulturkicken är en möjlighet för föreningar, grupper och fria aktörer i Örnsköldsviks kommun att söka maximalt kronor för att testa eller utveckla projektidéer som skulle kunna vara programpunkter under kulturhuvudstadsåret. Föreningar, grupper och fria aktörer har belyst behovet av att få möjlighet att redan året innan kulturhuvudstadsåret kunna testa och utveckla sin kulturhuvudstadsidé. Det handlar om att kunna mobilisera och växa mot 2014 och framöver. Lokalt orienterade projekt och aktiviteter föreslår man finansieras genom kultur- och fritidsnämndens anslagna medel till Kulturkicken. Projekt med tydlig regional samverkan mellan Örnsköldsvik och Umeåregionen finansieras primärt av medel som finns avsatta för Kulturkicken i Världsklass 2015s budget för Beslut om vilka projekt och aktiviteter som får bidrag från Kulturkicken tas av styrgruppen för Örnsköldsviks kommuns arbete med Kulturhuvudstadsåret 2014 på delegation från kultur- och fritidsnämnden respektive Världsklass Ansökan ska skickas in senast den 15:e varje månad för att behandlas i slutet av samma månad och beslut om bidrag tas innan månadens slut. Ansökningar som kommer in efter den 15:e behandlas nästa månad. Beviljade projekt presenteras på Örnsköldsviks kommuns webbplats i slutet av månaden. Om man vill får man skicka in sin idé igen till nästa beslutsomgång. Kriterier för att få en kulturkick För att få stöd via Kulturkicken ska projekt- eller arrangemangsidén: vara ett lämpligt inslag under kulturhuvudstadsåret

16 Kultur- och fritidsnämnd (24) 11, forts stämma överens med ett eller flera av kulturhuvudstadsårets mål, stärka kulturens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling samt stärka kulturlivets internationella relationer och dimensioner vara ny och gärna genomföras i samverkan med andra aktörer utgå från de kännetecken som ska prägla ett kulturhuvudstadsprojekt (nytänkande, utveckling, medskapande, jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och hållbarhet) gärna ha en tydlig regional koppling till Örnsköldsvik-Umeåregionen, exempelvis genom samverkan med aktörer i andra delar av regionen. Bidraget får inte användas till ordinarie verksamhet och projektet ska återrapporteras efteråt. Ansvarig för projektet måste vara 18 år eller äldre. Projekt som riktar sig till barn och ungdomar måste vara alkohol- och drogfria enligt Örnsköldsviks kommuns riktlinjer. Projekten ska redovisas efteråt, genom antingen text och bild, text och ljud eller text och film. Redovisningen kommer att publiceras på Örnsköldsviks 2014 webbplats. Det ska även finnas med en tydlig ekonomisk redovisning. Ett projekt eller en idé kan bara få kulturkick en gång. Bidraget utgår generellt inte i form av kontanta medel utan som betalning av fakturor för de omkostnader som beviljats alternativt i efterskott efter redovisade kostnader. Bidraget betalas inte ut i form av lön för arrangör. En kulturkick innebär inte några garantier för fortsatt ekonomiskt stöd eller att bli en programpunkt i det officiella kulturhuvudstadsprogrammet. Bidraget söks via ett webbformulär på Örnsköldsviks kommuns hemsida och ansökan ska bland annat innehålla: projektidéns syfte och mål målgrupp var och när ska projektet genomföras vilket/vilka kulturhuvudstadsmål projektet stödjer och på vilket sätt hur det knyter an till kriterierna för ett kulturhuvudstadsprojekt eventuella samarbetspartners budget (kostnader och eventuella andra intäkter) vilken summa söker projektet (max kronor).

17 Kultur- och fritidsnämnd (24) 11, forts Ansökningar och projektförslag som skickats in till Örnsköldsviks kommun och Kulturkicken är allmänna handlingar som andra får ta del av enligt offentlighetsprincipen i Sverige. Örnsköldsviks kommun publicerar också beskrivningar av projektförslag i en databas som är tillgänglig via kommunens webbplats. Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att avsätta kronor till bidraget Kulturkicken av nämndens egna verksamhetsmedel. Nämnden föreslås också delegera beslut om bidraget Kulturkicken till förvaltningschef som i sin tur ges rätt att delegera till avdelningschef för kultur- och fritidsavdelningen. Barn- och ungdomskonsekvensanalys, övriga konsekvenser Örnsköldsviks kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda och att ett barn- och ungdomsperspektiv finns i alla verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att varje ärende till nämnden ska åtföljas av en barn- och ungdomskonsekvensanalys. Kultur- och fritidsavdelningen anser att arbetet med Umeå kulturhuvudstad 2014 och bidraget Kulturkicken berör barn och ungdomar i allra högsta grad och att arbetet kommer att ge positiva effekter för målgruppen. Äldre ungdomar har möjlighet att själva söka bidraget Kulturkicken för idéer och projekt de har medan de som är under 18 år kan söka inom ramen för Idéslanten. Det sistnämnda bidraget har från och med 2013 fått förstärkt budget för att kompensera satsning på de över 18 inom ramen för Kulturkicken och för att förhoppningsvis kunna möta flera ansökningar från unga framöver. Barn och ungdomar kommer också att få möjlighet till att ta del av ett större utbud av olika aktiviteter under kulturhuvudstadsåret Avdelningen anser att beslut i ärendet enligt förslaget gynnar barn och ungdomar och att det i sammanhanget inte finns anledning att överväga behov av kompensatoriska åtgärder. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta ovanstående normer för bidraget Kulturkicken samt att avsätta kronor under 2013 till nämnda bidrag ur nämndens egna verksamhetsmedel. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegera beslut om bidraget Kulturkicken till förvaltningschef som i sin tur ges rätt att delegera till avdelningschef för kultur- och fritidsavdelningen.

18 Kultur- och fritidsnämnd (24) 12 Bidrag till Friska Örnsköldsvik Sammanfattning av ärendet Kofn/2013:11 Projektet startade och drevs under fjolåret Föreningarna är beredda att genomföra ett sådant även i år. Tidigare satsningar av liknande art har haft namn som Naturpasset och Trimorientering, där kartor saluförts av enskilda klubbar. Fjolårets satsning var något helt annat - och mycket större. Tre orienteringsklubbar i samarbete med landstinget, kommunen och Tidningen 7 gav samtliga Örnsköldsviksbor chansen att delta utan någon som helst kostnad. Utvärdering Friska Örnsköldsvik 2012 (se bilaga) Under 2012 registrerade över 700 personer nästan kontroller. Mer exakt 718 personer, varav cirka 53 % kvinnor, registrerade sig och besökte minst en kontroll under sommaren kontroller registrerades med rätt bokstavskombination. Varje registrerad användare besökte 41 kontroller i snitt. Åldersfördelning på registrerade personer 2012 Så här fungerar Friska Örnsköldsvik Kartorna distribueras via mittuppslaget i Tidningen 7 vid fyra tillfällen under perioden maj-oktober men de kan även skrivas ut på egen skrivare från Friska Örnsköldsviks hemsida på Tidningen 7. På varje karta finns 30 kontroller utritade. Varje kontroll är markerad i naturen med en stolpe. Med hjälp av kartan letar deltagarna upp stolparna och noterar en bokstavskombination, som sedan registreras på internet. Varje registrerad kontroll är en lottsedel. Priser lottas ut regelbundet. Kontrollpunkterna är av olika svårighetsgrad. En del finns mitt ute i skogen, andra är tillgängliga för både rullstol, barnvagn och cykel.

19 Kultur- och fritidsnämnd (24) 12, forts Kartorna, som ritats av orienteringsklubbarna, är mästerverk i sitt slag. Stenar, höjder, myrar, stigar allt finns med. Genom dessa kartor kan allmänheten på ett helt annat sätt än tidigare få tillträde till vår fantastiska natur. Många har uppskattat detta oerhört mycket. Under 2013 planeras att släppa kartor över områden från Själevad i väster, Nordanås i norr, Bodum i öster och Utby i söder. Utifrån förra årets utvärdering har klubbarna redan diskuterat kvalitetshöjande åtgärder under 2013, exempelvis att allmänheten inbjuds till Skyttis vid lansering av projektet och förbättrad registrering på nätet. Projektet kan även komma att riktas mot kommunanställda som en del av kommunens arbete att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö för anställda. Ekonomi Föreningarnas budget för Friska Örnsköldsvik under 2013 ser ut så här: Deras utgifter är kartkostnader kronor, priser kronor, marknadsföring kronor, material till kontroller kronor. Administration kr. Totalt kronor Orienteringsklubbarnas ideella arbetsinsats under ett år uppskattas till cirka timmar, KnowIT:s dataarbete kr, Tidningen 7:s medverkan är värd 4 x (fyra mittuppslag) = kr. Samhällsbyggnadsförvaltningens utlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att Friska Örnsköldsvik kan ha en stor positiv inverkan på både unga såväl som äldre kommunmedborgare samt kommunanställda. Förvaltningen anser därför att ansökan ska beviljas kr för 2013 och att projektet därefter utvärderas i november. Barn- och ungdomskonsekvensanalys, övriga konsekvenser Örnsköldsviks kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda och att ett barn- och ungdomsperspektiv finns i alla verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att varje ärende till nämnden ska åtföljas av en barn- och ungdomskonsekvensanalys. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att Friska Örnsköldsvik har en stor positiv inverkan på både unga såväl som äldre kommunmedborgare samt kommunanställda, se utvärdering. Förvaltningen anser att det är av högsta vikt att stimulera till ökad fysisk aktivitet för att motverka försämrad hälsa hos befolkningen och Friska Örnsköldsvik är ett enkelt och kostnadsfritt alternativ.

20 Kultur- och fritidsnämnd (24) 12, forts Förvaltningens bedömning är att Friska Örnsköldsvik inte har några negativa konsekvenser för barn och ungdomar varför det inte kan anses som aktuellt att överväga kompensatoriska åtgärder för målgruppen. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja orienteringsklubbarna Hägglunds IoFK, OK Nolaskogsarna och Skogslöparna ett bidrag för 2013 på kr för projektet Friska Örnsköldsvik. Bidraget betalas ut i samband med lanseringen av projektet. Komplettering Kultur- och fritidsavdelningen justerar beslutsförslaget vid sammanträdet enligt följande: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja orienteringsklubbarna Hägglunds IoFK, OK Nolaskogsarna och Skogslöparna ett bidrag för 2013 på maximalt kr för projektet Friska Örnsköldsvik. Bidraget betalas ut med kronor i samband med lanseringen av projektet i maj 2013, och maximalt kronor i samband med utvärderingsmötet i oktober Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja orienteringsklubbarna Hägglunds IoFK, OK Nolaskogsarna och Skogslöparna ett bidrag för 2013 på maximalt kr för projektet Friska Örnsköldsvik. Bidraget betalas ut med kronor i samband med lanseringen av projektet i maj 2013, och maximalt kronor i samband med utvärderingsmötet i oktober 2013.

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-22 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S) Ledamöter: Zenitha Nordfjell

Läs mer

Tjänstgörande ersättare Sara Häggström (S) för Olga Leander, Maria Olofsson (S) för Thim Nordin, Jan Sehlin (C) för Ulrik Ulander

Tjänstgörande ersättare Sara Häggström (S) för Olga Leander, Maria Olofsson (S) för Thim Nordin, Jan Sehlin (C) för Ulrik Ulander Kultur- och fritidsnämnd 2012-05-23 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Solbergsbacken, Solberg/ 14:00-14:15 Leif Lindholm (S), ordförande Zenitha Nordfjell (S), Roger Fjeldseth (S), Eva Forsberg

Läs mer

Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10

Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10 Kultur- och fritidsnämnden 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:20 Ajournerat kl 15:10-15:13

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:20 Ajournerat kl 15:10-15:13 Kultur- och fritidsnämnd 2013-04-17 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:20 Ajournerat kl 15:10-15:13 Ordförande: Leif Lindholm (S) Ledamöter:

Läs mer

Plats och tid Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Galejan 2 15:00 15:15

Plats och tid Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Galejan 2 15:00 15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2011-02-23 1 (15) Plats och tid Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Galejan 2 15:00 15:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Leif Lindholm (S) Ledamöter: Zenitha Nordfjell

Läs mer

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 14:30-14:40

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 14:30-14:40 Kultur- och fritidsnämnd 2012-10-24 1 (14) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 14:30-14:40 Ordförande: Leif Lindholm (S) Ledamöter:

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

(5) Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson

(5) Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson 2005-03-18 1 (5) Plats och tid Stadshuset nygatan 16, sammanträdesrum Gene 09:30-11:30 Beslutande Övriga deltagande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson Hans Delen, Gun Enquist-Öhman,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Bildningsnämnd 2012-03-20 1 (8) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Birgith Olsson Johansson (S), ordf., Mattias Öberg (S), Anneli

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK 2016-11-16 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 november

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Arken Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:30

Arken Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:30 Kultur- och fritidsnämnd 2013-01-23 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagare Arken Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:30 Ordförande: Leif Lindholm (S) Ledamöter:

Läs mer

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Sid Justering... 3 17 Remissvar motion (S) CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.... 4 18 Dokumentplan för Lantmäterinämnden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:10

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:10 Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-21 1 (19) Plats och tid Beslutande ledamöter Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:10 Leif Lindholm (S), ordförande Zenitha Nordfjell (S), Roger Fjeldseth

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Trolltjärn, 08:30-12:00 Beslutande

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Trolltjärn, 08:30-12:00 Beslutande Landsbygdsgruppen 2016-01-29 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Trolltjärn, 08:30-12:00 Beslutande Ordförande: Glenn Nordlund (S) Ledamöter: Olle Häggström (S) Anna-Lena Lindberg

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 1 Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 15-22 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Mikael Carlsson (M) Jan Norberg (S) Jannike Hallonqvist (MP) Ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Arken Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:20

Arken Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:20 Kultur- och fritidsnämnd 2012-11-21 1 (21) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande ersättare Övriga deltagare Arken Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:20 Ordförande: Leif Lindholm (S) Ledamöter:

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16)

PROTOKOLL 1 (16) PROTOKOLL 1 (16) 2016-04-06 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Maria Marklund (S), ordförande Johan Söderberg (M), vice ordförande Annika Nyman (S)

Läs mer

Plats och tid Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Galejan 2 15:00-15:15

Plats och tid Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Galejan 2 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2011-05-25 1 (14) Plats och tid Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Galejan 2 15:00-15:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Leif Lindholm (S) Ledamöter: Zenitha Nordfjell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 199/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-04-05 Klockan: 09:00-10:10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Johanna

Läs mer

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-09 1 (13) Plats och tid Beslutande Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 (s), ordf. (s), Yvonne Ölund (s), Mattias Öberg (s), Ruth Bergström (s), Tommy Olofsson

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50. Marianne Vestin (S) Örjan Forsberg (S)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50. Marianne Vestin (S) Örjan Forsberg (S) Omsorgsnämnd 2012-03-21 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50 Beslutande Anna-Belle Strömberg (S) ordf Göran Algotsson (C) ledamöter Kristoffer Park (S) Anita

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 47 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2010-11-01, kl 13.15-16.15 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande, jäv 45 Irene Gustavsson (S) ordf 45 Weikko Niskanen (S) Lars Eriksson (V) Christer Häggqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.00 ande: Övriga deltagande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Tommy Sörensen

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

PROTOKOLL 2015-11-18. Blosset, Almliden 13.30 15.45

PROTOKOLL 2015-11-18. Blosset, Almliden 13.30 15.45 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30 15.45 Christer Landin (S), ordförande Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V)

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 9.00 12.15 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Arken Örnsköldsvik, sammanträdesrum Koralllen Kl 15:00-15:15

Arken Örnsköldsvik, sammanträdesrum Koralllen Kl 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2011-08-24 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Arken Örnsköldsvik, sammanträdesrum Koralllen Kl 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S) Ledamöter: Zenitha Nordfjell

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 Innehållsförteckning Ärende 67 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2014... 79 68 Ansökan om bidrag till verksamhet för funktionshindrade 2013... 80 69 Remiss

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Mörbyrummet, 08:45 12:00 Beslutande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Tommy Eckelöv (S) Övriga närvarande Mats Lennerthsson, fritidschef

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Yxningen, kommunhuset Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lennart Haraldsson, (S), ordförande Bo Hasselblad, (M), Ann Hemmingsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 228 Projekt Samordnade servicelösningar, information 229 Hemsändningsbidrag 230 Projekt Inlandsbanan,Destination

Läs mer

Plats och tid Rönnängs ishall, kl

Plats och tid Rönnängs ishall, kl TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Rönnängs ishall, kl 18.00-21.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Ewa-Lena Svensson (fp) George Strömbom (c) Allan Axelsson (m) Rolf Nordfeltd

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Barn- och utbildningsnämnden ARBETSUTSKOTT

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Barn- och utbildningsnämnden ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Stadshuset klockan 08.00-12.00 Beslutande Lis Lyrbo (s), ordförande Björn Remning (v), vice ordförande Susanne Davidsson (s) Leif Axelsson (m) Håkan Englund (kd) Övriga

Läs mer

15:00-16:0 Sammanträdet ajournerat mellan kl 15:30-15:40

15:00-16:0 Sammanträdet ajournerat mellan kl 15:30-15:40 Kultur- och fritidsnämnden 2010-06-23 1 (12) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Gene Fritidsgård, Domsjö 15:00-16:0 Sammanträdet ajournerat mellan kl 15:30-15:40 Ordförande: Kaisa Hautala

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 1(9) Tid och plats 2014-12-11 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 15 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2004, kl. 07.30-09.15 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg 2012-02-14 1 (12) Plats Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg Tid Tisdagen den 14 februari 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-09-30 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15-14.30 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Annica Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M)

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-01-27 1 (11) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 9:00-9:45 Beslutande Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén

Läs mer