TILLÄGGSFRÅGOR Namn Adress Bostadsort Postnummer Skola Å Å Å Å M M D D Klass Å Å Å Å M M D D Relation Adress Bostadsort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "e-mail: info@euroadad.com TILLÄGGSFRÅGOR Namn Adress Bostadsort Postnummer Skola Å Å Å Å M M D D Klass Å Å Å Å M M D D Relation Adress Bostadsort"

Transkript

1 A Administrativ Ino EUROADAD 9 Proil över intervjuarskattning (rån AFF) INTERVJUFORMULÄR INSTRUKTIONER. Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan obesvarad N=Frågan inte tillämpbar Använd bara ett tecken per ruta. Frågenummer som är understrukna/etstil är kritiska rågor. Utrymme inns eter varje rågeområde ör kommentarer Intervjuarskattning av svårighetsgrad 0- Inget problem/hjälpbehov - Litet problem/hjälpbehov 4-5 Måttligt problem/hjälpbehov 6-7 Stort problem/hjälpbehov 8-9 Mycket stort problem/hjälpbehov Klientskattning 0 Inte alls Lite Ganska mycket Väldigt mycket VERSION. AV SVENSKA EUROADAD, SVENSK ÖVERSÄTTNING: SALLMEN B., BERGMAN H., GRUNTMAN M., NYSTRÖM S., STENBACKA M., WAITONG N., ÖBERG D. 0 0 Fysisk Skola Sociala Familj Psyk Brott Alkohol Narkotika Global skattning EUROADAD EUROPEAN ADOCLESCENT ASSESSEMENT VERSION.0, 00 FRIEDMAN, A.S., TERRAS, A. & ÖBERG, D. Proil över klientskattning A ADMINISTRATIVA FRÅGOR AA ID-nummer AB Landskod AC Enhetskod AD Intervjuarkod AE Intervjuorm =Personlig kontakt =Teleonkontakt TILLÄGGSFRÅGOR Namn Teleonnummer Adress Bostadsort Postnummer AF Inskrivningsdatum AG Datum ör intervju AH Kommentarer Å Å Å Å M M D D Å Å Å Å M M D D Skola Klass Namn på nära anhörig, att kontakta vid nödall Relation Teleonnummer Adress Bostadsort Postnummer

2 B Allmän Inormation B ALLMÄN INFORMATION B Födelsedatum B Ålder B Födelseland B4 Kön =Man =Kvinna AVSER BIOLOGISKA/ADOPTIVFÖRÄLDRAR B5 a Lever din mor b Om Nej, när dog hon B6 Lever din ar b Om Nej, när dog han Å Å Å Å M M D D Å Å M M Å Å M M B8 Huvudsakligt boende a Nuvarande (senaste 0 dagar) b Senaste året c Livstid =Båda öräldrarna (biologiska/adoptiv) =Moder och styvar/öräldraigur =Enbart moder 4=Fader och styvmoder/öräldraigur 5=Enbart ader 6=Gemensam vårdnad 7=Andra anhöriga 8=Fosteramilj 9=Gruppboende (inklusive elevhem, internatskola etc.) 0=Kontrollerad miljö (behandlingshem, psykiatrisk klinik, ängelse) =Vänner =Pojk/lickvän/make/maka =Ensam 4=Övrigt B9 Vilken sysselsättning har dina öräldraigurer a Mor B7 a Lever dina öräldrar tillsammans nu =Ja =Nej, har aldrig levt tillsammans =Nej, har separerat/skiljt sig b Om =Nej..., ange hur gammal du var när separationen skedde b Far =Arbete (heltid eller deltid) =Arbetslös =Skola/utbildning 4=Ålderspension 5=Sjukpension 6=Sjukbidrag 7=Hemmaru/man 8=Föräldraledig 9=Intagen 0=Socialbidrag =Övrigt B0 Hur många bröder och systrar har du B a Har du några egna barn b Om Ja, hur många barn B Hur många personer bor sammanlagt i ert hushåll B Hur nöjd är du med dina nuvarande levnadsörhållanden B4 Hur många gånger har du lyttat under ditt liv (med eller utan din amilj) antal tillällen B5 Hur många gånger har du rymt hemirån antal tillällen B6 Kommentarer

3 C Fysisk hälsa C FYSISK HÄLSA C Hur många gånger under det senaste året har du hat ysiska/medicinska hälsoproblem som krävt läkarvård, sjukhusbesök eller inläggning C Hur många gånger har du varit inlagd på sjukhus (stannat över natten) ör ysisk skada eller sjukdom C När var du senast inlagd på sjukhus ör en ysisk skada eller sjukdom N=Ej tillämpbart Å Å M M C4 Oroar du dig ör din hälsa C5 Har du någonsin varit allvarligt sjuk C6 a Har du några långvariga kroppsliga skador eller sjukdomar som påverkar din livsöring b Om Ja på a, speciicera C7 a Är du ordinerad receptbelagd medicin C8 =Dålig =Hysad b Om Ja på a, ör vad c Om Ja på a, tar du denna medicin som öreskrivet Hur bedömer du din allmänna ysiska hälsa =Bra 4=Väldigt bra C9 Vilka av öljande hälsoproblem stämmer in på dig a Ätandeproblem b Tuberkulos (TBC) c Hepatit B (gulsot) d Hepatit C (gulsot) e Sexuellt överörbara (köns-) sjukdomar HIV/AIDS g Abort/missall C0 Finns det något annat, bra eller dåligt C Under hur många av de senaste 0 dagarna har du hat problem med din ysiska hälsa C Hur viktigt är det ör dig nu att å hjälp ör dessa ysiska hälsoproblem C KOMMENTARER

4 4 D Skola D SKOLA D a Vilket alternativ beskriver bäst din skolsituation =Går i skola =Arbetar =Utbildningsprogram 7=Avbrutit skolan 4=I behandling 8=Inget av ovanstående 5=Annan strukturerad sysselsättning 6=Ej tillåten att delta i undervisningen De som ännu inte har avslutat skolan kodas =Går i skola om intervjun sker när de har sommarlov b Speciicera D Hur många årskurser avslutat D Har du någonsin gått om en årskurs antal år D4 Har du någonsin varit tvungen att tillälligt lämna skolan på grund av att du misskött dig D5 Har du någonsin varit tvungen att permanent lämna skolan på grund av att du misskött dig D6 Hur var dina resultat/betyg det senaste skolåret =Under medel =Omkring medel =Över medel D7 Vilka av öljande skolproblem stämmer in på dig (nu eller när du senast gick I skolan) a Misslyckats i skolan b Skolkat regelbundet c Uttråkad av skolan d Lektionerna ör svåra e Omotiverad av att göra bra irån sig Vantrivs i skolan g Problem med lärare h Skickad till eller straad av skolledningen i j Lässvårigheter Använt sjukdom ör att slippa skolan k Skolan känns ör begränsande l Störande i klassen m Struntat i läxor n Gått i specialklass D8 Hur oroad har du varit under det senaste året över dina skolprestationer D9 Om har arbete, hur många timmar i veckan FÖR DEM SOM FÖR NÄRVARANDE GÅR I VANLIG SKOLA D0 Hur många dagar under den senaste månaden har du skolkat D Vill du ha hjälp med ditt skolarbete FÖR DEM SOM INTE GÅR I VANLIG SKOLA D När gick du i skolan senast D Sedan du senast gick i vanlig skola, hur många månader har du M M Å Å D5 Finns det något annat, bra eller dåligt, D6 Under hur många av de senaste 0 dagarna har du hat skol/utbildningsproblem D7 Hur viktigt är det ör dig nu att å hjälp med dessa skol/utbildningsproblem D8 Kommentarer a Gått kompletterande utbildning/kurser b Arbetat c Varit i behandling d Hat annan strukturerad sysselsättning FÖR DEM UTAN STRUKTURERAD SYSSELSÄTTNING D4 Hur stort problem är det att inte ha arbete, skolan eller annan strukturerad sysselsättning a För dig b För din amilj

5 5 E Sociala E SOCIALA E Hur många nära vänner har du E Har du någon vän att prata med när du har problem E Av dina em närmaste vänner, hur många a Har hat problem med polisen i samband med alkohol eller narkotika b Har hat problem med polisen pga. av kriminellt aktiviteter c Hoppat av eller tänker hoppa av skolan d Gjort saker som gett dem problem i skolan e Känner dina öräldrar till * Om klienten har ärre än em vänner, ange antal E4 a Tillhör du någon grupp eller gäng som är involverad i kriminalitet eller andra oacceptabla aktiviteter E5 Hur många dagar av de senaste 0 har du deltagit i någon av öljande aktiviteter a Varit på pub, restaurang, klubb, etc. b Festat hemma, ute, etc. c Sysslat med sport d Hängt ute (På gatan, köpcenter, skolgård, etc.) e Avsiktligen örstört andras egendom Trakasserat eller mobbat andra g Hamnat i slagsmål E6 Hur nöjd är du med ditt sociala liv E7 Tror du att du är homosexuell =Osäker E8 Har du hat någon pojkvän/lickvän senaste tre månaderna antal b Om Ja, hur många dagar av de senaste 0 har du deltagit i gängaktiviteter OM POJKVÄN/FLICKVÄN PÅ FRÅGA E8 E9 Är du/var du nöjd med ditt nuvarande/senaste örhållande E0 Ser dina öräldrar något problem med eller är oroade ör denna relation E Håller din nuvarande pojkvän/lickvän på med a Alkoholanvändning b Narkotikabruk c Kriminalitet E Är du sexuellt aktiv 0=Nej =Ja, med samma kön OM =JA PÅ FRÅGA E (alternativ till ) E Hur ota använder du a Preventivmedel b Kondom eller annat skydd 0=Aldrig =Ibland =Varje gång vid sex =Ja, med motsatta könet =Ja med både samma och motsatt kön E6 Hur många av de senaste 0 dagarna har du hat stora svårigheter att komma överens med a Din pojkvän/lickvän b Andra nära vänner c Andra människor (ej amilj) E7 Finns det något annat, bra eller dåligt, E8 Under hur många av de senaste 0 dagarna har du hat sociala problem E9 Hur viktigt är det ör dig nu att å hjälp med dessa sociala problem E0 Kommentarer E4 Hur ota har du hat sex i utbyte mot boende, alkohol, droger eller pengar 0=Aldrig =Ibland (-0 gånger) =Ota (>0 gånger) E5 Har du någonsin gjort någon/blivit gravid =Osäker

6 6 F Familj F FAMILJ F Har någon i din amilj problem med N=Ej tillämpbart 4 5 a Narkotika b Alkohol c Psykisk hälsa d Sjukdom/skada/handikapp e Kriminalitet Moder Fader Syskon. Bio Styv Bio Styv FRÅGORNA F F5+F7 AVSER DEN FAMILJ KLIENTEN HAR LEVT MED SISTA ÅRET, SE FÖRÄLDRAFIGURER (B8 OCH B9) KODER FÖR FRÅGORNA F TILL OCH MED F5 F Hur mycket bråk är det i din amilj F Hur mycket bråkar dina öräldrar F4 Hur bra trivs du med att leva ihop med din amilj F5 Hur bra kommer du överens med öljande amiljemedlemmar a Mamma (Modersigur) b Pappa (Fadersigur) c Syster/systrar d Bror/bröder F6 Hur nöjd är du med hur du kommer överens med din amilj F7 Hur svårt tycker du det är att prata med din mamma om problem eller sådant som oroar dig F8 Hur nära känner du att du står din mamma F9 Hur mycket känner du att du kan lita på vad din mamma säger F0 Hur mycket brukar din mamma örnedra, skälla, kritisera eller skylla på dig F Hur svårt tycker du det är att prata med din pappa om problem eller sådant som oroar dig F Hur nära känner du att du står din pappa F Hur mycket känner du att du kan lita på det din pappa säger F4 Hur mycket brukar din pappa örnedra, skälla, kritisera eller skylla på dig F5 Hur ota har du gjort öljande under de senaste 0 dagarna a Hjälpt till med hushållet b Bråkat hemma c Ljugit ör någon i amiljen F8 Finns det något annat, bra eller dåligt, F8 Under hur många av de senaste 0 dagarna har du hat amiljeproblem F9 Hur viktigt är det ör dig nu att å hjälp ör dessa amiljeproblem F0 Kommentarer d Förstört eller stökat till hemma e Stulit irån någon i amiljen F6 Har du någonsin blivit a Fysiskt misshandlad b Sexuellt misshandlad c Känslomässigt misshandlad F7 Har din amilj kontakt med socialtjänsten

7 7 G Psykisk hälsa G Psykisk hälsa G Hur många gånger har du ått behandling ör psykiska eller känslomässiga problem (Antal vårdtillällen, ej antalet besök/sessioner) a I öppenvård b I dygnsvård (vid ett sjukhus) G Vilka av öljande känslor stämmer in på dig a Blir lätt uttråkad b Ledsen/deprimerad (nere) c Ängslig eller ota oroad d Skäms över dig själv e Svårigheter att kontrollera våldsamt beteende k Varit rädd ör att örlora kontrollen över dina handlingar l Upplevt att saker inte är riktigt verkliga m Hat självmordstankar n Upplevt hopplöshet inör ramtiden o Känt dig värdelös p Känt dig mycket uttittad och osäker (osäker och otrygg tillsammans med andra) q Känt dig örödmjukad och mobbad av andra r Blivit lätt utmattad ör småsaker Känt ör att skada dig själv g Varit rädd att du skall skada någon h Fått galna idéer i j Känt, att andra är emot dig/ute eter dig Trott att något varit el med ditt örstånd G Har du någonsin ( Någonsin) Har något av öljande ägt rum de senaste 0 dagarna? ( Senaste 0 dagar) a Under en längre tid varit djupt deprimerad b Under längre tid hat allvarlig ångest eller varit mycket spänd c Under en längre tid upplevt svårigheter att örstå, minnas eller koncentrera dig d Upplevt svårigheter att kontrollera våldsamt beteende e Hat allvarligt menade självmordstankar Försökt att begå självmord g Antal tillällen j Medvetet örsökt att skada dig själv, till exempel skurit eller bränt dig k Tar receptbelagd medicin ör psykiska/känslomässiga problem G4 Finns det något annat, bra eller dålig, G5 Hur många av de senaste 0 dagarna har du upplevt psykiska eller känslomässiga problem G6 Hur viktigt är det ör dig nu att å hjälp med dessa psykiska eller känslomässiga problem G7 Kommentarer h Upplevt hallucinationer (Sett, hört, luktat, smakat saker som inte unnits) i På ett obehagligt sätt återupplevt tidigare skrämmande händelser (exempelvis i drömmar, starka minnesbilder eller kroppsliga reaktioner)

8 8 H Brottslighet H BROTTSLIGHET H Hur många gånger har du blivit gripen eller arresterad av polisen H a Står du under övervakning/villkorlig dom b Om Ja, ör vad (Skriv brottskod, se tabell H6) H7 FRÅGOR OM INBLANDNING I OLIKA BROTTSLIGA AKTIVITETER Har du någonsin gjort det (J/N) Hur gammal var du örsta gången du gjorde det (Ålder) Hur många gånger har du gjort det under de senaste månaderna (Senaste ) H Hur många gånger någonsin har du brutit mot villkoren ör en dom eller övervakning Kod Aktivitet J/N Ålder Senaste H4 Hur många gånger de senaste mån. har du blivit rihetsberövad eller inlåst a Snatteri b Stöld H5 a Vilken är den längsta tid du varit arresterad eller häktad 0=Aldrig häktad eller ängslad =Mindre än 4 timmar - övernatt = dagar till 4 dagar (upp till två veckor) =5 dagar till 0 dagar (upp till en månad) 4=Mer än 0 dagar b Om Ja, ör vad (Skriv brottskod, se tabell H6) c Narkotikabrott (tillverka,smuggla,sälja) d Rattylleri (alkohol/narkotika) e Traikbrott, allvarligt Bilstöld g Skadegörelse h Inbrott H6 a Väntar du i nu på åtal, rättegång eller domslut i Häleri j Rån b Om Ja, ör vad (Skriv brottskod, se tabell H7) k Misshandel l Vapenbrott m Sexualbrott J/N Ålder Senaste H a Hur viktigt är det ör dig nu att å hjälp ör dina problem med brottslighet n Mordbrand, anlagd brand o Mord-/dråpörsök p Mord/dråp q Övrigt, beskriv H8 Hur många av de senaste 0 dagarna har du varit inblandad i brottsliga aktiviteter H9 Finns det något annat, bra eller dåligt, H0 Hur många gånger de senaste 0 dagarna har du hat problem pga. din brottslighet

9 9 I Alkohol och Narkotika I ALKOHOL OCH NARKOTIKA I FRÅGOR OM ALKOHOL OCH DROGER. Har du någonsin använt drogen (Använt) 0=Aldrig använt =Experimenterat (max gånger) =Använt ler än gånger Om 0=aldrig använt, ortsätt till nästa drog Hur gammal var du då du örsta gången använde alkohol eller andra droger (Ålder) Om =Experimenterat på råga, ortsätt till nästa drog Hur många av de senaste 0 dagarna använde du drogen (Senast) 4 Under hur många dagar använde du drogen under den månad du använde den som mest (Mest) 5 Under hur många månader av ditt liv har du sammanlagt använt drogen (Omattning) Kod Drog a Alkohol b Marijuana/Hasch c Ametamin d Lugnande e Kokain/crack Hallucinogens (LSD etc.) g Partydroger (Ecstasy etc.) h Snining (klister, gas etc.) i Heroin/opiater j Doping/steroider k Andra droger, ange l Tobak I Använt Ålder a Har du någonsin injicerat Senast Mest 5 Om.. b Om Ja, ålder vid örsta injektion c Om Ja, antal injektionsdagar av de senaste 0 I Under hur många av de senaste 0 dagarna har du använt ler än en drog per dag (räkna även med alkohol) I4 Under de senaste 0 dagarna, hur mycket drack du per dag under de dagar du drack (En drink= öl eller glas vin eller drink/grogg) I0 Finns det något annat, bra eller dåligt, I5 Hur många gånger har du druckit antal ggr dig ull under de senaste 0 dagarna FÖR INTERVJUAREN ATT BESVARA I6 I7 Vilken drog utgör det dominerande problemet (ör kodning, se tabell I) Om oklart, råga klienten Har du märkt att du behöver mer av (drogen) ör att bli påverkad 0=Nej =Ja, alkohol I8 =Ja, droger =Ja, både alkohol och droger Har du någonsin örsökt skära ner din konsumtion och inte klarat av det 0=Nej =Ja, alkohol I9 =Ja, droger =Ja, både alkohol och droger Hur många gånger har du ått behandling eller rådgivning ör alkohol/droganvändning. Öppenvård/dagvård. Slutenvård/institution a Alkohol I Hur många av de senaste 0 dagarna har du upplevt problem med a Alkohol b Narkotika I Hur viktigt är det ör dig nu att å hjälp ör dessa a Alkoholproblem b Narkotikaproblem I Kommentarer b Narkotika

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

!Du svarar anonymt. Årskurs 9

!Du svarar anonymt. Årskurs 9 2008 Liv & Hälsa ung 2008 Va d är Liv & Hälsa ung? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv & Hälsa ung. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår, vilka levnadsvanor

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Allmän information (1 av 1) Intervjuarkod. A10 Enhetskod

Allmän information (1 av 1) Intervjuarkod. A10 Enhetskod ASI Grund ASI Grund är en standardintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser för personer med missbruks- och beroendeproblem. Intervjun innehåller huvudsakligen frågor om sju livsområden:

Läs mer

Liv och hälsa Ung 2004

Liv och hälsa Ung 2004 Årskurs 7 Liv och hälsa Ung 2004 Vad är Liv och hälsa Ung 2004? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och hälsa Ung 2004. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN Till dig som är gravid Hälsoformulär Fylls i av barnmorska Beräknad förlossning: / / År Månad Dag Hälsocentral Kod: Hälsoformuläret skickas till: tandvårdsklinik:...

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

FÖRÄLDRAR I MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN. Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

FÖRÄLDRAR I MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN. Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet FÖRÄLDRAR I MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet BAKGRUND Vad vet vi sedan tidigare? Stöd i föräldraskapet Riskfaktorer Minska riskfaktorerna Bristande

Läs mer

Oro och besvär Hjälpbehov Område Intervjuarskattning. Fysisk hälsa. Arbete/försörjning. Alkoholanvändning. Narkotikaanvändning.

Oro och besvär Hjälpbehov Område Intervjuarskattning. Fysisk hälsa. Arbete/försörjning. Alkoholanvändning. Narkotikaanvändning. 1 ASI Feedback Formulär Skattning ASI Feedback Form Intervju uppgifter Skattningsskalor Namn Intervjuare Klient Klientkod Problem/Hjälpbehov Hjälp - Oro och Besvär Intervjudatum (ÅÅÅÅMMDD) 0-1 Inget 0

Läs mer

Allmän information (1 av 1) A10 Intervjuarkod. A11 Enhetskod

Allmän information (1 av 1) A10 Intervjuarkod. A11 Enhetskod ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en standardintervju för uppföljning av personer i missbruks- och beroendevård. Den används för att stämma av personens situation och hjälpbehov samt för uppföljning av

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 8 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige mår allt sämre psykiskt. Därför försöker en forskargrupp

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person.

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person. Årskurs 9 & Årskurs 2 2006 Vad är Liv och Hälsa ung 2006? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och Hälsa ung 2006. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår,

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

EG-rätten brukar delas in i primär- och sekundärrätt. Vad innebär dessa termer? Ge också minst två exempel på rättsregler som ingår i sekundärrätt

EG-rätten brukar delas in i primär- och sekundärrätt. Vad innebär dessa termer? Ge också minst två exempel på rättsregler som ingår i sekundärrätt Tenta januari 2010 Fråga 1 EG-rätten brukar delas in i primär- och sekundärrätt. Vad innebär dessa termer? Ge också minst två exempel på rättsregler som ingår i sekundärrätt = Kodnummer. Fråga 2 M och

Läs mer

Uppföljning och beskrivning av missbruksklienter som intervjuats med ASI i Södertälje jämfört med klienter från 314 enheter i Sverige

Uppföljning och beskrivning av missbruksklienter som intervjuats med ASI i Södertälje jämfört med klienter från 314 enheter i Sverige Uppföljning och beskrivning av missbruksklienter som intervjuats med ASI i Södertälje jämfört med klienter från 314 enheter i Sverige Datum för uttaget ur databasen: 2016-01-26. Grundintervjuerna är gjorda

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

Stockholmsenkäten 2008

Stockholmsenkäten 2008 SIDAN 1 Stockholmsenkäten 2008 Ungdomars drogvanor, psykiska hälsa och upplevelse av skolan. Stockholmsenkäten Utgör underlag för planering av och beslut om preventiva insatser. Mäter normbrytande beteende,

Läs mer

Ankomstformulär Barn- och ungdomspsykiatrin Västmanland. Ungdomsversion

Ankomstformulär Barn- och ungdomspsykiatrin Västmanland. Ungdomsversion Ankomstformulär Barn- och ungdomspsykiatrin Västmanland Ungdomsversion När du kommer till BUP första gången kommer vi att ställa många frågor om hur du mår och hur du har det hemma, i skolan och på fritiden

Läs mer

Inskrivning text, IKM-DOK

Inskrivning text, IKM-DOK Inskrivning text, IKM-DOK Individkod: Datum för intervju: Placerande kommun: Intervjuare: Inskriven: (A,B) Allmän information Klienten är en 39-årig man. Han är svensk medborgare och är född i Sverige.

Läs mer

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat 10 9 8 7 6 5 4 Röker du? Flickor Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% Åk

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden ZA5353 / ZA5656 Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3 Field Questionnaire Sweden 1. Är du? 1 Pojke 2 Flicka 2. Vad är ditt födelsedatum? Å Å M M D D 3.

Läs mer

4. Datum för ifyllande av formulär: A3. Formuläret besvarat genom *: B3. Födelseland. a. Intervjuperson: b. Förälder 1: c.

4. Datum för ifyllande av formulär: A3. Formuläret besvarat genom *: B3. Födelseland. a. Intervjuperson: b. Förälder 1: c. Intervjuinformation 1. Individkod: 4. Datum för ifyllande av formulär: 2. Vårdtillfälle: 5. Löpnummer: 3. Inskrivningsdatum: 6. Intervjuare/uppgiftslämnare (II+3 siffror): A - Administrativa uppgifter

Läs mer

Övertagande av patient från annan enhet

Övertagande av patient från annan enhet Övertagande av patient från annan enhet Formulär för manuell registrering Version 2016 Formulär C Ifyllande enhet: Gäller from Revideras senast 160101 Ersätter version 6.3 (2015) 170101 Inledning Formuläret

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008.

Förslag till beslut Socialnämnden tar del av narkotikartläggning för 2008. TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 011-15 22 68 2009-04-16 SN-124/2009 Narkotikakartläggning för 2008 Förslag till beslut tar del av narkotikartläggning för

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9 Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 Läs igenom frågan, tillsammans eller var för sig. Välj det svar du tycker passar dig bäst eller eget alternativ. Lägg

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Beskrivning av Åtvidabergs deltagare 146 elever i åk 6, 49 % flickor och % pojkar 155 elever i åk 9, 45 % flickor, 54 % pojkar 94 % av eleverna i

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan ASI Grund är en standardintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser för personer med missbruks- och beroendeproblem. Intervjun innehåller huvudsakligen

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Eskilstuna kommuns arbete år 2015 2017 Lättläst version av handlingsplan Stopp. 1 Inledning Eskilstuna kommun arbetar för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi har skrivit hur

Läs mer

Undersökning "Unga vuxna"

Undersökning Unga vuxna Undersökning "Unga vuxna" Så här fyller du i formuläret Läs igenom frågorna noga och kryssa i eller skriv in det eller de svar som stämmer bäst för dig personligen. Svaren läses av optiskt av en skanner.

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär B 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Forskarteamet 2010. Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren 2010. Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor

Forskarteamet 2010. Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren 2010. Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor Forskarteamet Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor Forskarteamet Interventionsskolor 7 st Älvboda friskola, Skutskär Trollehöjdskolan, Jönköping

Läs mer

Folkhälsodata 2000-2012 Befolkning i åldern 18-80 år. Kommun: Helsingborg

Folkhälsodata 2000-2012 Befolkning i åldern 18-80 år. Kommun: Helsingborg Folkhälsodata -12 Befolkning i åldern 18- år : Helsingborg resultat tänk på följande vid tolkning av andelar och trender: I varje kommun exklusive Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad består urvalet

Läs mer

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år Fallbeskrivningar Mikael 19 år Ruben 12 år Therese 18 år Tom 10 år Mikael 19 år Fallbeskrivning Mikael har haft svårigheter med relationer sedan han började i skolan. Föräldrarna beskriver honom som en

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + Varför och hur görs Hälsa 2007? Samhället och människors levnadsvanor förändras. Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Hur ser livsvillkoren för personer som drabbats

Läs mer

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01

meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 juni 2003 B 4597-01 KLAGANDE 1. I.K. Offentlig försvarare och ombud: advokaten B.I. 2. F.N. Offentlig försvarare och ombud: advokaten

Läs mer

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin Mitt liv som mobbad Wiveca Wendin 1 Mitt liv som mobbad Copyright 2012, Wiveca Wendin Ansvarig utgivare: Wiveca Wendin Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1642-3 2 Innehåll 1. Några ord av författaren

Läs mer

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE

Meddelad i Sundsvall. SAKEN Ersättning till offentligt biträde KAMMARRATTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN T-^^^ * Mål nr 82746 I SUNDSVALL UUiVL 2016-06- 16 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Per Bergmark Familjens jurist Box 330 901 07 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Umeås

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 26 Fredag den 17 september 2010. Gamla människor blir inlåsta

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 26 Fredag den 17 september 2010. Gamla människor blir inlåsta LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 26 Fredag den 17 september 2010 NORRBOTTEN Gamla människor blir inlåsta Förra veckan visade tv-programmet Uppdrag granskning hur dålig äldrevården är i Piteå. Gamla och sjuka blir

Läs mer

Barns upplevelser av instabil samhällsvård

Barns upplevelser av instabil samhällsvård Barns upplevelser av instabil samhällsvård En studie baserad på intervjuer med 12 barn i åldern 8-18 år. Om barns upplevelser av instabil samhällsvård och deras relationer till föräldrar, vårdgivare och

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

Ungdomar. illa om dig? u Vad kan du göra om någon talar

Ungdomar. illa om dig? u Vad kan du göra om någon talar Ungdomar Anna är 21 år och har tidigare deltagit på internationella läger. Om en månad ska du och fyra andra ungdomar (16 18-åringar) åka på läger till Italien. Anna har fått i uppdrag att ordna en utbildning

Läs mer

Lärarmaterial. Hundra hugg. Vad handlar boken om? Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Hundra hugg. Vad handlar boken om? Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Aisha och hennes bror Karim. Karim har inget tålamod och är väldigt arg hela tiden. Han trivs inte i skolan och hotar familjen,

Läs mer

Ubåtsnytt nr 7. 12-stegs behandling i kommunal och privat verksamhet. Kerstin och Bengt-Åke Armelius

Ubåtsnytt nr 7. 12-stegs behandling i kommunal och privat verksamhet. Kerstin och Bengt-Åke Armelius 215-11-3 Ubåtsnytt nr 7 12-stegs behandling i kommunal och privat verksamhet. Vad tycker klienter och handläggare och hur går det för klienterna? I detta nummer beskrivs skillnader mellan 12-stegs behandling

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

ASI-X INTERVJUFORMULÄR

ASI-X INTERVJUFORMULÄR ASI-X INTERVJUFORMULÄR INSTRUKTIONER. Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan obesvarad N=Frågan inte tillämpbar. Frågenummer som är i kursiv fetstil är kritiska frågor.. Utrymme finns

Läs mer

Inledning Sammanfattning

Inledning Sammanfattning Inledning Maria Beroendecentrum har under sin tid som en personalägd verksamhet för beroendevård i Stockholms län kontinuerligt genomfört intervjuer med sina patienter. När man som patient kommer till

Läs mer

ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR. Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO

ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR. Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO Text: Bo Högstedt Grafisk form: IOGT-NTO:s kommunikationsenhet Tryck: Sandvikens Tryckeri 2010 Inledning Vem vågar

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

MAPS-in. Bas MAPS-in MÅL. Namn. Klientkod (Personnummer) Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Landskod. Enhetskod. Arbete/försörjning.

MAPS-in. Bas MAPS-in MÅL. Namn. Klientkod (Personnummer) Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Landskod. Enhetskod. Arbete/försörjning. Bas MAPS-in MAPS-in Namn Klientkod (Personnummer) Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Landskod 7 5 2 9 4 3 2 1 Enhetskod 0 Intervjuarkod INSTRUKTIONER Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Uddevalla Kommun 2001 2(23) Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter...

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum

Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum Handbok för personal. Information för föräldrar och elever. Mål Alla som arbetar inom grundskola och fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum

Läs mer

MITT LIV SOM DIABETIKER

MITT LIV SOM DIABETIKER 20/11 2012 2/12 2012 MITT LIV SOM DIABETIKER För exakt 7 år, 1 månad, 2 veckor och 1 dag sedan hände något som skulle ändra mitt liv. Jag fick en sjukdom som heter diabetes. Jag hade börjat i första klass

Läs mer

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007 Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 METOD 4 RESULTAT

Läs mer

Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Dr Östen Överst

Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Dr Östen Överst Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Dr Östen Överst 19520202-0202 Inkontinens Och Prolaps 58 år Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel.

Läs mer

Riktlinjer mot droger

Riktlinjer mot droger Riktlinjer mot droger Riktlinjer för skola/fritidsgård i Centrum stadsdelsförvaltning Handbok för personal. Information för föräldrar och elever. Mål Alla som arbetar inom grundskola och fritidsgård i

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2014 Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att:

Läs mer

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN Till dig som förälder/annan vuxen Inom Barn- och ungdomshabiliteringen ser vi det som viktigt att barnen och ungdomarna får vara delaktiga så mycket som möjligt

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Brott, straff och normer 3

Brott, straff och normer 3 Brott, straff och normer 3 Vad kan samhället (staten, kommunen, vi tillsammans) göra för att förändra situationen för de grupper som oftare hamnar i kriminalitet? Vad anser du? I uppgiften ska eleven resonera

Läs mer

Samtal om tobak i skolan

Samtal om tobak i skolan Samtal om tobak i skolan Margareta Pantzar www.psykologermottobak.org Sotis-manualen Metoden i Samtalet om tobak (SOTIS) i skolan togs fram för att stödja, strukturera och effektivisera dialogen kring

Läs mer

FALL ATT DISKUTERA SOCIONOMUTBILDNINGEN, BARN OCH UNGDOM UPPSALA UNIVERSITET

FALL ATT DISKUTERA SOCIONOMUTBILDNINGEN, BARN OCH UNGDOM UPPSALA UNIVERSITET FALL ATT DISKUTERA SOCIONOMUTBILDNINGEN, BARN OCH UNGDOM UPPSALA UNIVERSITET KRISTIAN 6 ÅR Du får som socialsekreterare detta ärende. Bakgrund Mor underpresterande i skolan med läs- och skrivsvårigheter.

Läs mer

Efter en förlossning 1

Efter en förlossning 1 Efter en förlossning 1 På bäddavdelningen för nyfödda får man träna hur det är att leva med en bebis Bebisen sköts av mamman under hela sjukhusvistelsen. För bebisen är den bästa platsen föräldrarnas famnar

Läs mer

HJÄLP. En liten skrift om att släcka bränder

HJÄLP. En liten skrift om att släcka bränder HJÄLP En liten skrift om att släcka bränder Vad är problemet? - Vad fick dig att göra det? - Uppmärksamheten - Men du gömde ju dig och berättade inte att det var du förrän polisen tog dig på bar gärning?

Läs mer

Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002

Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002 Omsorgsutskottet Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002 En enkätundersökning riktad till 1464 ungdomar i Linköpings kommun. Oktober 2002 Lars-Åke Gustafson Tidigare rapporter, som har getts ut av omsorgsutskottet

Läs mer

B R I S - R A P P O R T E N

B R I S - R A P P O R T E N B R I S-RAPPORTEN - R A P P O R T E2007 N 2 0 0 7 Tabeller och figurer till BRIS-rapporten 2007 B R I S - R A P P O R T E N 2 0 0 7 2 Innehåll Barnkontakter 4 Tioårshistorik barnkontakter 4 Kön & ålder

Läs mer