Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informations- och kommunikationsteknik Information technology"

Transkript

1 Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland

2 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Information technology 11.1 Företagens användning av it ICT usage and e-commerce in enterprises 11.2 Privatpersoners användning av datorer och internet Use of computers and the Internet at home 11.3 Tillgång till dator i hemmet Access to computer at home 11.4 Mobila teletjänster några förändringar över tiden Mobile telephone trends 11.5 Andel personer i åldern år som använt internet efter kön, procent Percentage of persons aged who have used the Internet by sex, percent 11.6 Andel och antal personer i åldern år som använt internet i hemmet under första kvartalet Percentage and number of persons aged who used the Internet at home during the first quarter of Andel och antal personer i åldern år som, under perioden april 2010 mars 2011, hämtat information från myndigheters, kommuners eller landstings hemsidor för privat bruk Percentage and number of persons aged who, during the period April 2010 March 2011, have obtained information from public authorities web sites for private purpose 11.8 Andel och antal personer i åldern som under första kvartalet 2011 använt internet för privat bruk för att delta på sociala nätverkssajter t.ex. Facebook, Twitter Percentage and number of persons aged who during the first quarter of 2011 used the Internet to participate in social networks (e.g. Facebook, Twitter) for private purposes 11.9 Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i it-sektorn Turnover, value added and gross investments in IT sector Företagens utgifter för inköp av data-, telekommunikationsutrustning och mjukvara 2011, miljoner kronor Enterprises expenditure on computer equipment, telecommunications equipment and software 2011, SEK millions Företagens utgifter för leasing och hyra av data- och telekommunikationsutrustning 2011, miljoner kronor Enterprises expenditure on rental and leas of computer and telecommunication equipment 2011, SEK millions It-specialister i it-sektorn efter bransch och kön Engineers and scientists in IT sector by industry and sex 218 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok Företagens användning av it ICT usage and e-commerce in enterprises I dag använder i stort sett samtliga företag med 10 anställda eller fler datorer och har tillgång till internet. Statistiken visar också att mobila bredbandsanslutningar ökar i popularitet hos företagen. Informations- och kommunikationsteknik Av företag med 10 anställda eller fler är det 97 procent som använder datorer och 96 procent som har tillgång till internet. Under perioden har det skett stora förändringar vad gäller vilka anslutningsalternativ företagen använder för att koppla upp sig. Mobila bredbandsanslutningar till internet har på senare tid ökat kraftigt. Sju av tio företag med 10 anställda eller fler som har tillgång till internet har en mobil bredbandsanslutning via 3G- eller 4G-nätet. Det är en kraftig ökning jämfört med år 2010 då andelen uppgick till 57 procent. Vid en jämförelse med övriga EUländer är det bara de finska företagen som i större utsträckning har mobila bredbandsanslutningar. Elektronisk hantering av ärenden och fakturor Hälften av företagen med 10 anställda eller fler hade under 2010 använt internet för att hantera ett fullständigt myndighetsärende elektroniskt. Det innebär att ärendet har hanterats helt elektroniskt utan pappershantering i något led. Motsvarande andel bland företagen med 1 9 anställda var 37 procent. Andel företag som skickar e-fakturor, efter storleksklass 2011 Nästan en femtedel av företagen med 10 anställda eller fler skickar e-fakturor i standardiserade format som kan processas automatiskt i mottagarens it-system. Det är nästan lika vanligt att ta emot sådana e-fakturor, bland företagen med 10 anställda eller fler uppgår andelen till 17 procent. Men alla fakturor, till exempel fakturor i pdfformat som skickas med e-post, kan inte processas automatiskt i mottagarens it-system. Bland företag med 10 anställda eller fler skickar 32 procent sådana fakturor. Hantering av elektroniska beställningar En femtedel av företagen med 10 anställda eller fler tog emot beställningar via en webbplats under För företag med 250 anställda eller fler var motsvarande siffra 39 procent. Att ta emot beställningar via Electronic Data Interchange (EDI) var inte lika utbrett, endast 9 procent av företagen med 10 anställda eller fler hade gjort detta. Av de företag som tog emot beställningar via en webbplats 2010 hade 94 procent gjort detta från svenska kunder. Motsvarande siffra för beställningar via EDI var 92 procent. Andelen företag som tog emot beställningar från andra EU-länder än Sverige var högre för beställningar via EDI än för de via en webbplats, 35 respektive 32 procent. Tre av tio väljer annan mötesform än fysisk Tre av tio företag med 10 anställda eller fler har en miljöpolicy eller motsvarande som innebär att de ska välja telefon- /webb- eller videomöten framför fysiska möten som innebär resor. Benägenheten att välja denna mötesform ökar med storleken på företagen. Bland företag med 1 9 anställda var andelen 21 procent, medan den bland företag med 250 anställda eller fler uppgick till 70 procent. Statistiska centralbyrån 219

4 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2013 Andel företag med miljöpolicy eller motsvarande som innebär följande, efter storleksklass 2011 Distansarbete ökar Andelen företag med 10 anställda eller fler som har personal som jobbar på distans ökade mellan från 45 till 51 procent. Hos företag med anställda är ökningen störst. Där ökade andelen från 40 till 46 procent. Bland företagen med 1 9 anställda var andelen 35 procent. Nära 40 miljarder kronor i it-utgifter år 2011 De sammanlagda utgifterna för data-, telekommunikationsutrustning och mjukvara uppgick till 37,6 miljarder kronor. Företag med 250 anställda eller fler stod för mer än hälften av utgifterna (21,5 miljarder). Störst var utgifterna för mjukvara som uppgick till 20,8 miljarder kronor, varav 7 miljarder var investeringar. Värt att notera är att företag inom tillverknings- och byggindustri hade ökade utgifter för mjukvara jämfört med år Källa: SCB It i företag 2011 (www.scb.se/nv0116) och Företagens utgifter för it 2011 (www.scb.se/nv0802) Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Privatpersoners användning av datorer och internet Use of computers and the Internet at home År 2011 hade 93 procent av alla privatpersoner tillgång till internet i hemmet. Andelen personer som använder internet dagligen har ökat avsevärt de senaste åren från 41 procent 2003 till 80 procent Bland personer i åldern år använder 94 procent internet dagligen. Andelen dagliga användare är knappt 90 procent bland åringarna. I övriga åldersgrupper är andelen lägre och andelen minskar med stigande ålder. Bland åringarna är andelen dagliga användare 43 procent. Allra lägst, 38 procent, är andelen bland kvinnor i åldern år. Flest surfar via fasta telefonnätet Vanligaste anslutningsformen till internet är fortfarande via det vanliga telefonnätet (en så kallad DSL-anslutning). Drygt 50 procent har en sådan anslutning. Andelen mobila anslutningar via 3G- eller 4G-nätet har ökat till 38 procent. Även fasta anslutningar via till exempel kabel-tv eller fiber har ökat och ligger på 34 procent. Vanligt att använda internetbank Vad använder privatpersoner internet till? Av alla i åldern år svarade 78 procent att de hade använt en internetbank under det första kvartalet Många använder också internet till att titta på nyhetssajter (77 procent) och för att söka information om varor och tjänster (75 procent). Sex av tio har deltagit i datorkurs 62 procent av personer i åldern år har någon gång deltagit i en datorrelaterad kurs, och andelen kvinnor är högre än andelen män. Nästan 90 procent anser sig ha tillräcklig kunskap för att kommunicera med släktingar, vänner och kollegor via nätet. Andel och antal personer i åldern år som någonsin deltagit i en datorrelaterad kurs Ålder Procent Män Kvinnor Totalt Antal Samtliga Drygt hälften handlar via internet Mer än hälften av alla i åldern år har använt internet för att köpa eller beställa varor eller tjänster under första kvartalet Det är framför allt vanligt att personer i åldern år handlar via internet (71 procent). Det vanligaste att köpa via internet är researrangemang. Andel och antal personer i åldern år som använt internet för att köpa/beställa varor eller tjänster under första kvartalet 2011 Ålder Procent Män Kvinnor Totalt Antal Samtliga Foto: Jan-Aage Haaland Källa: SCB Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 (www.scb.se/le0108). Statistiska centralbyrån 221

6 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok Tillgång till dator i hemmet Access to computer at home Andel av befolkningen 16 84/74 år, Andel bland olika grupper 2011 I mitten av 1990-talet hade drygt var fjärde i åldern år tillgång till dator i hemmet. År 2011 hade andelen ökat till 94 procent. Uppgifterna hämtas nu från undersökningen om privatpersoners användning av datorer och internet istället för från undersökningarna om levnadsförhållanden (ULF). Eftersom dessa undersökningar omfattar olika åldersgrupper och ställer olika frågor är statistiken inte jämförbar. En del av ökningen mellan 2005 och 2007 beror på att uppgifterna från 2007 omfattar åldrarna år. Andelen för år är mycket liten vilket drar upp värdet. För år 2005 redovisas båda undersökningarna och enligt de nya mätningarna är det 84 procent som har tillgång till dator i hemmet, enligt ULF 79,5 procent. Tillgången till dator i hemmet är betydligt mer omfattande hos studerande och anställda/egna företagare än hos arbetslösa och pensionärer. Framför allt har pensionärerna klart lägre tillgång än övriga. Andel bland olika hushållstyper 2011 Tillgången till dator i hemmet är vanligast bland ensamstående män med barn och sammanboende med barn. Lägst andel finns bland ensamstående kvinnor utan barn med 78 procent. Sannolikt är detta en ålderseffekt, då många ensamstående kvinnor utan barn är äldre. Det är dock en klar ökning mot förhållandet 1994 då bara 14 procent av dessa kvinnor hade tillgång till dator (enligt underökningarna om levnadsförhållanden). Källa: SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden (www.scb.se/le0101); Privatpersoners användning av datorer och Internet 2011 (www.scb.se/le0108). 222 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Mobila teletjänster några förändringar över tiden Mobile telephone trends Mobilabonnemang (inkl. kontantkort), Det finns nu betydligt fler mobilabonnemang (inkl. kontantkort) än invånare i Sverige. Den lilla nedgången 2004 beror på en definitionsändring. Post- och telestyrelsen ändrade då definitionen för hur länge ett kontantkort får vara inaktivt för att räknas in i det statistiska underlaget. Förändringen medför stora skillnader i antalet abonnemang. Antalet abonnemang var 13,4 miljoner den 31 december 2011, av dessa var 11,5 miljoner för mobiltelefoni och 1,9 miljoner för mobila bredband. Antal SMS skickade från mobiltelefoner, År 2011 skickades 18 gånger fler SMS än Det innebär att vi i Sverige under året sände fler sms än vi ringde telefonsamtal från fasta och mobila telefoner (det ringdes 13,8 miljarder samtal). Genomsnittligt antal skickade SMS per abonnemang och månad i Danmark, Norge och Sverige, Av diagrammet ovan framgick att vi skickade 18,5 miljarder SMS under Räknar man om det för att se hur mycket det blir per abonnemang och månad kommer vi fram till att en abonnent igenomsnitt skickade 138 SMS i månaden. I Norge skickas 98 SMS per kund och månad och i Danmark 157. Källa: Post- och telestyrelsen Statistikportalen 19 maj 2011 (http://www.statistik.pts.se). Statistiska centralbyrån 223

8 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok Andel personer i åldern år som använt internet efter kön, procent Percentage of persons aged who have used the Internet by sex, percent Frekvens Frequency Kön Sex I stort sett varje dag de senaste tre månaderna Män Men Almost every day during the past three months Kvinnor Women Totalt Total Minst en gång per vecka de senaste tre månaderna Män At least once a week during the past three months Kvinnor Totalt Minst en gång per månad de senaste tre månaderna Män At least once a month during the past three months Kvinnor Totalt Inte de senaste 3 månaderna, men tidigare Män Not during the past three months, but earlier Kvinnor Totalt Aldrig Män Never Kvinnor Totalt Källa: SCB Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 (www.scb.se/le0108) Andel och antal personer i åldern år som använt internet i hemmet under första kvartalet 2011 Percentage and number of persons aged who used the Internet at home during the first quarter of 2011 Ålder Age Utbildningsnivå Education level Sysselsättning Occupation Familjetyp Family type Födelseland Country of birth Totalt Total Andel i procent Percentage Män Men Kvinnor Women Absoluta tal Number Totalt Män Kvinnor Förgymnasial utbildning Compulsory school Gymnasial utbildning Upper secondary education Eftergymnasial utbildning Post secondary education Studerande Students Anställda/Egna företagare Employees/Self employed Arbetslösa Unemployed Pensionärer och andra Pensioners and others vuxen utan barn 1 adult without children vuxen med barn 1 adult with children vuxna utan barn vuxna med barn Inrikes födda Swedish-born persons Utrikes födda Foreign-born persons Samtliga Total Källa: SCB Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 (www.scb.se/le0108). 224 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Ålder Age Utbildningsnivå Education level Sysselsättning Occupation Familjetyp Family type Födelseland Country of birth Informations- och kommunikationsteknik Andel och antal personer i åldern år som, under perioden april 2010 mars 2011, hämtat information från myndigheters, kommuners eller landstings hemsidor för privat bruk Percentage and number of persons aged who, during the period April 2010 March 2011, have obtained information from public authorities web sites for private purpose Totalt Total Andel i procent Percentage Män Men Kvinnor Women Absoluta tal Number Totalt Män Kvinnor Förgymnasial utbildning Compulsory school Gymnasial utbildning Upper secondary education Eftergymnasial utbildning Post secondary education Studerande Students Anställda/Egna företagare Employees/Self employed Arbetslösa Unemployed Pensionärer och andra Pensioners and others vuxen utan barn 1 adult without children vuxen med barn 1 adult with children vuxna utan barn vuxna med barn Inrikes födda Swedish-born persons Utrikes födda Foreign-born persons Samtliga Total Källa: SCB Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 (www.scb.se/le0108). Statistiska centralbyrån 225

10 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok Ålder Age Utbildningsnivå Education level Sysselsättning Occupation Familjetyp Family type Födelseland Country of birth Andel och antal personer i åldern som under första kvartalet 2011 använt internet för privat bruk för att delta på sociala nätverkssajter t.ex. Facebook, Twitter Percentage and number of persons aged who during the first quarter of 2011 used the Internet to participate in social networks (e.g. Facebook, Twitter) for private purposes Totalt Total Andel i procent Percentage Män Men Kvinnor Women Absoluta tal Number Totalt Män Kvinnor Förgymnasial utbildning Compulsory school Gymnasial utbildning Upper secondary education Eftergymnasial utbildning Post secondary education Studerande Students Anställda Employees Arbetslösa Unemployed Pensionärer och andra Pensioners and others vuxen utan barn 1 adult without children vuxen med barn 1 adult with children vuxna utan barn vuxna med barn Inrikes födda Swedish-born persons Utrikes födda Foreign-born persons Samtliga Total Källa: SCB Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 (www.scb.se/le0108). 226 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i it-sektorn 2010 Turnover, value added and gross investments in IT sector Bransch (SNI 2007) 1 Industry Omsättning, mnkr Turnover, SEK m Förädlingsvärde, mnkr Value added, SEK m Bruttoinvestering, mnkr Gross investments, SEK m Medelantal anställa Number of employed Antal företag Number of enterprises ELEKTRONIKINDUSTRI 2 Computer industry Elektroniska komponenter Kretskort Datorer och kringutrustning Kommunikationsutrustning Hemelektronik Magnetiska och optiska medier IT-RELATERADE TJÄNSTEFÖRETAG IT-related service enterprises Handel med it-varor Trade in IT commodities Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara Partihandel med elektronikkomponenter Partihandel med teleprodukter Informations- och kommunikationsverksamhet Information services and telecommunications Utgivning av dataspel Utgivning av annan programvara Trådbunden telekommunikation Trådlös telekommunikation Annan telekommunikation Dataprogrammering Datakonsultverksamhet Datordrifttjänster Andra it- och datatjänster Databehandling Webbportaler Reparation av datorer och telekommunikationsutrustning Repair of computers and communication equipment Reparation av datorer Reparation av telekommunikationsutrustning ) Uppgifterna avser företag och verksamhetens bransch. 2) SCB:s sekretessregler medför att redovisningen av hemelektronik även innefattar tillverkning av elektroniska komponenter, kretskort, datorer och kringutrustning, kommunikationsutrustning samt instrument för mätning, provning och navigering. Källa: SCB Företagens ekonomi (www.scb.se/nv0109). Statistiska centralbyrån 227

12 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok Företagens utgifter för inköp av data-, telekommunikationsutrustning och mjukvara 2011, miljoner kronor Enterprises expenditure on computer equipment, telecommunications equipment and software 2011, SEK millions Bransch (SNI 2007) Industry Datautrustning Computer equipment Varav investeringar Of which investment Telekommunikationsutrustning Telecommunication equipment Varav investeringar Of which investment Mjukvara Software Varav investeringar Of which investment Gruvor och mineralutvinning Mines and quarries Tillverkningsindustri Manufacturing industry Energi och återvinning Energy and recycling Byggverksamhet Construction Handel; reparation av motorfordon Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles Transport och magasinering Transport and storage Hotell och restaurangverksamhet Accommodation and food service activities Informations- och kommunikationsverksamhet Information and communication Finans- och försäkringsverksamhet Financial and insurance activities Fastighetsverksamhet Real estate activities Övriga företagstjänster Other business activities Kultur, nöje och fritid Arts, entertainment and recreation Reparation av datorer och kommunikationsutrustning Repair of computers and communication equipment Källa: SCB Företagens utgifter för it 2011 (www.scb.se/nv0802). 228 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Företagens utgifter för leasing och hyra av data- och telekommunikationsutrustning 2011, miljoner kronor Enterprises expenditure on rental and leas of computer and telecommunication equipment 2011, SEK millions Bransch (SNI 2007) Industry Finansiell leasing Finance lease Hyra/operationell leasing Rental/operating lease Gruvor och mineralutvinning Mines and quarries Tillverkningsindustri Manufacturing industry Energi och återvinning Energy and recycling Byggverksamhet Construction Handel; reparation av motorfordon Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles Transport och magasinering Transport and storage Hotell och restaurangverksamhet Accommodation and food service activities Informations- och kommunikationsverksamhet Information and communication Finans- och försäkringsverksamhet Financial and insurance activities Fastighetsverksamhet Real estate activities Övriga företagstjänster Other business activities Kultur, nöje och fritid Arts, entertainment and recreation Reparation av datorer och kommunikationsutrustning Repair of computers and communication equipment 0 1 Källa: SCB Företagens utgifter för it 2011 (www.scb.se/nv0802). Statistiska centralbyrån 229

14 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok It-specialister i it-sektorn efter bransch och kön 2010 Engineers and scientists in IT sector by industry and sex Bransch Industry It-specialister Engineers and scientists in IT sector Män Men Kvinnor Women Totalt Total Totalt antal sysselsatta Employed, total Män Kvinnor Totalt ELEKTRONIKINDUSTRI Computer industry Elektroniska komponenter Kretskort Datorer och kringutrustning Kommunikationsutrustning Hemelektronik Magnetiska och optiska medier IT-RELATERADE TJÄNSTEFÖRETAG IT-related service enterprises Partihandel med it-utrustning Wholesale of information and communication equipment Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara Partihandel med elektronik- och telekommunikationsutrustning Utgivning av programvara Software publishing Utgivning av dataspel Utgivning av annan programvara Telekommunkation Telecommunications Trådbunden telekommunikation Trådlös telekommunikation Telekommunkation via satellit Annan telekommunikation It-tjänster Computer programming, consultancy and related activities Dataprogrammering It-konsultverksamhet Datordriftjänster Andra it-tjänster Informationstjänster Information service activities Databehandling, hosting o.d Webbportaler Reparation av datorer, hushållartiklar och personliga artiklar Repair of computers and personal and household goods Reparation av datorer och kringutrustning Reparation av kommunikationsutrustning Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS (www.scb.se/am0207); Tillväxtanalys (www.tillvaxtanalys.se). 230 Statistiska centralbyrån

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2012 11 Informations- och kommunikationsteknik Information technology Sida Page 11.1

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Information technology. Företagens användning av it ICT usage

Läs mer

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG Företagens användning av it 2013 Företagens användning av it 2013 Statistiska centralbyrån 2014 ICT usage in enterprises 2013 Statistics Sweden 2014 Tidigare publicering

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 278 292 Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 28 293

Läs mer

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Statistiska centralbyrån 2014 Use of computers and

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Företagens användning av IT 2011

Företagens användning av IT 2011 mling avs Företagens användning av IT 2011 Företagens användning av IT 2011 Statistiska centralbyrån 2012 ICT usage in enterprises 2011 Statistics Sweden 2012 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG Företagens användning av it 2014 Introduktion Företagens användning av it 2014 Statistiska centralbyrån 2014 ICT usage in enterprises 2013 Statistics Sweden 2014 Tidigare

Läs mer

Företagens användning av IT 2011

Företagens användning av IT 2011 mling avs Företagens användning av IT 2011 Företagens användning av IT 2011 Statistiska centralbyrån 2012 ICT usage in enterprises 2011 Statistics Sweden 2012 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Företagens användning av IT 2010

Företagens användning av IT 2010 mling avs Företagens användning av IT 2010 Företagens användning av IT 2010 Statistiska centralbyrån 2011 Use of ICT in Swedish enterprises 2010 Statistics Sweden 2011 Tidigare publicering Företagens

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Företagens användning av it 2012

Företagens användning av it 2012 mling avs Företagens användning av it 2012 Företagens användning av it 2012 Statistiska centralbyrån 2013 ICT usage in enterprises 2012 Statistics Sweden 2013 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Statistik Elektronikindustri tjänsteföretag

Statistik Elektronikindustri tjänsteföretag Statistik 2011:01 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2007 2008 Elektronikindustri och ITrelaterade tjänsteföretag 2007 2008 Swedish electronics industry and companies in the ICT service

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Statistiska centralbyrån 2010 Use of computers and the Internet by private persons in 2009

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Statistiska centralbyrån 2004 Use of computers and the Internet by private persons in 2004

Läs mer

Företagens användning av IT

Företagens användning av IT mling avs Företagens användning av IT 2008 Företagens användning av IT 2008 Statistiska centralbyrån 2008 Use of ICT in Swedish enterprises 2008 Statistics Sweden 2008 Tidigare publicering IT i hem och

Läs mer

Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet

Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet DEM O G RA F ISK A R A PPORTER 2 0 1 3 :1 Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2013:1 Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet Statistiska

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2012:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges framtida

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Företagens användning av IT 2009

Företagens användning av IT 2009 Företagens användning av IT 2009 Företagens användning av IT 2009 Statistiska centralbyrån 2010 Use of ICT in Swedish enterprises 2009 Statistics Sweden 2010 Tidigare publicering IT i hem och företag

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Företagens användning av IT

Företagens användning av IT mling avs Företagens användning av IT 2008 K Företagens användning av IT 2008 Korrigerad version Statistiska centralbyrån 2008 Use of ICT in Swedish enterprises 2008 Statistics Sweden 2008 Tidigare publicering

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2014 Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i oktober-december Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Statistik 2012:03 Utländska företag 2011

Statistik 2012:03 Utländska företag 2011 Statistik 2012:03 Utländska företag 2011 Utländska företag 2011 Foreign controlled enterprises 2011 Statistikansvarig myndighet Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan

Läs mer

Företagens användning av IT 2007

Företagens användning av IT 2007 Företagens användning av IT 2007 Företagens användning av IT 2007 Statistiska centralbyrån 2007 Use of ICT in Swedish enterprises 2007 Statistics Sweden 2007 Tidigare publicering Previous publication

Läs mer

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Statistik 2014:11 Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Publiceringsdatum: 2014-05-16 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2015 Producentprisindex för tjänster 2015, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i juli-september jämfört med året innan Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN

KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN KOMMUNBESKRIVNING 2014 LESSEBO KOMMUN Innehåll Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period... 3 Födda

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Statistiska centralbyrån 2005 Use of computers and the Internet by private persons in 2005

Läs mer

S2005:003. Utlandsägda företag

S2005:003. Utlandsägda företag S2005:003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Innehållsförteckning Definition av utlandsägda företag 2 Sammanfattning 3 Summary 5 Utlandsägda företag

Läs mer

KUNSKAP OCH INNOVATION NÄRINGSLIVSSTRUKTUR

KUNSKAP OCH INNOVATION NÄRINGSLIVSSTRUKTUR 16 NÄRINGSLIVSSTRUKTUR genomgår liksom resten av västvärlden strukturella förändringar: Andelen sysselsatta i den privata servicesektorn ökar medan andelen sysselsatta inom produktion och jordbruk minskar.

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2013:2. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Barnafödande i nya relationer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2013:2. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Barnafödande i nya relationer DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2013:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Barnafödande i nya relationer Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges framtida befolkning 2000:2 Barn och deras familjer 1999 2001:1

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 VÄXJÖ KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 VÄXJÖ KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 VÄXJÖ KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning 2 Folkmängd 2 Förändring i folkmängd 2 Befolkningsstruktur 2013 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period 3 Födda och

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

8 Dator och Internet i hemmet

8 Dator och Internet i hemmet Dator och Internet i hemmet 159 8 Dator och Internet i hemmet Få företeelser har genomgått en sådan revolutionerande utveckling som datoriseringen. Från att i begynnelsen ha varit ett dyrt, otympligt och

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of computers and the Internet by private persons in 2003

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 MARKARYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Statistikinfo 2014:07

Statistikinfo 2014:07 Statistikinfo 2:7 Pensionsinkomsten drygt 4 procent högre för män än för kvinnor Medelbeloppet för pensionsinkomsten var 42 procent högre för män än för kvinnor 2. Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet med,

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 LJUNGBY KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning 2 Förändring i folkmängd 2 Befolkningsstruktur 2013 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period 2 Födda och döda samt

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄSUNDERVISNINGEN 19 APRIL 2013 Ulf Fredriksson Avdelningen för internationell pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Statens institut för kommunikationsanalys Statistiska centralbyrån

Statens institut för kommunikationsanalys Statistiska centralbyrån TELEVERKSAMHET 2002 TELEVERKSAMHET 2002 Telecommunications 2002 Reviderad 2003-09-09 Statens institut för kommunikationsanalys Statistiska centralbyrån Statens institut för kommunikationsanalys Tel:08-506

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 UPPVIDINGE KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 5. Integration. utrikes födda i pensionsåldern. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

INTEGRATION: RAPPORT 5. Integration. utrikes födda i pensionsåldern. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden INTEGRATION: RAPPORT 5 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Integration utrikes födda i pensionsåldern I N T E G R A T I O N : R A P P O R T 5 Integration utrikes födda i pensionsåldern Statistiska

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer