Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informations- och kommunikationsteknik Information technology"

Transkript

1 Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland

2 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Information technology 11.1 Företagens användning av it ICT usage and e-commerce in enterprises 11.2 Privatpersoners användning av datorer och internet Use of computers and the Internet at home 11.3 Tillgång till dator i hemmet Access to computer at home 11.4 Mobila teletjänster några förändringar över tiden Mobile telephone trends 11.5 Andel personer i åldern år som använt internet efter kön, procent Percentage of persons aged who have used the Internet by sex, percent 11.6 Andel och antal personer i åldern år som använt internet i hemmet under första kvartalet Percentage and number of persons aged who used the Internet at home during the first quarter of Andel och antal personer i åldern år som, under perioden april 2010 mars 2011, hämtat information från myndigheters, kommuners eller landstings hemsidor för privat bruk Percentage and number of persons aged who, during the period April 2010 March 2011, have obtained information from public authorities web sites for private purpose 11.8 Andel och antal personer i åldern som under första kvartalet 2011 använt internet för privat bruk för att delta på sociala nätverkssajter t.ex. Facebook, Twitter Percentage and number of persons aged who during the first quarter of 2011 used the Internet to participate in social networks (e.g. Facebook, Twitter) for private purposes 11.9 Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i it-sektorn Turnover, value added and gross investments in IT sector Företagens utgifter för inköp av data-, telekommunikationsutrustning och mjukvara 2011, miljoner kronor Enterprises expenditure on computer equipment, telecommunications equipment and software 2011, SEK millions Företagens utgifter för leasing och hyra av data- och telekommunikationsutrustning 2011, miljoner kronor Enterprises expenditure on rental and leas of computer and telecommunication equipment 2011, SEK millions It-specialister i it-sektorn efter bransch och kön Engineers and scientists in IT sector by industry and sex 218 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok Företagens användning av it ICT usage and e-commerce in enterprises I dag använder i stort sett samtliga företag med 10 anställda eller fler datorer och har tillgång till internet. Statistiken visar också att mobila bredbandsanslutningar ökar i popularitet hos företagen. Informations- och kommunikationsteknik Av företag med 10 anställda eller fler är det 97 procent som använder datorer och 96 procent som har tillgång till internet. Under perioden har det skett stora förändringar vad gäller vilka anslutningsalternativ företagen använder för att koppla upp sig. Mobila bredbandsanslutningar till internet har på senare tid ökat kraftigt. Sju av tio företag med 10 anställda eller fler som har tillgång till internet har en mobil bredbandsanslutning via 3G- eller 4G-nätet. Det är en kraftig ökning jämfört med år 2010 då andelen uppgick till 57 procent. Vid en jämförelse med övriga EUländer är det bara de finska företagen som i större utsträckning har mobila bredbandsanslutningar. Elektronisk hantering av ärenden och fakturor Hälften av företagen med 10 anställda eller fler hade under 2010 använt internet för att hantera ett fullständigt myndighetsärende elektroniskt. Det innebär att ärendet har hanterats helt elektroniskt utan pappershantering i något led. Motsvarande andel bland företagen med 1 9 anställda var 37 procent. Andel företag som skickar e-fakturor, efter storleksklass 2011 Nästan en femtedel av företagen med 10 anställda eller fler skickar e-fakturor i standardiserade format som kan processas automatiskt i mottagarens it-system. Det är nästan lika vanligt att ta emot sådana e-fakturor, bland företagen med 10 anställda eller fler uppgår andelen till 17 procent. Men alla fakturor, till exempel fakturor i pdfformat som skickas med e-post, kan inte processas automatiskt i mottagarens it-system. Bland företag med 10 anställda eller fler skickar 32 procent sådana fakturor. Hantering av elektroniska beställningar En femtedel av företagen med 10 anställda eller fler tog emot beställningar via en webbplats under För företag med 250 anställda eller fler var motsvarande siffra 39 procent. Att ta emot beställningar via Electronic Data Interchange (EDI) var inte lika utbrett, endast 9 procent av företagen med 10 anställda eller fler hade gjort detta. Av de företag som tog emot beställningar via en webbplats 2010 hade 94 procent gjort detta från svenska kunder. Motsvarande siffra för beställningar via EDI var 92 procent. Andelen företag som tog emot beställningar från andra EU-länder än Sverige var högre för beställningar via EDI än för de via en webbplats, 35 respektive 32 procent. Tre av tio väljer annan mötesform än fysisk Tre av tio företag med 10 anställda eller fler har en miljöpolicy eller motsvarande som innebär att de ska välja telefon- /webb- eller videomöten framför fysiska möten som innebär resor. Benägenheten att välja denna mötesform ökar med storleken på företagen. Bland företag med 1 9 anställda var andelen 21 procent, medan den bland företag med 250 anställda eller fler uppgick till 70 procent. Statistiska centralbyrån 219

4 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2013 Andel företag med miljöpolicy eller motsvarande som innebär följande, efter storleksklass 2011 Distansarbete ökar Andelen företag med 10 anställda eller fler som har personal som jobbar på distans ökade mellan från 45 till 51 procent. Hos företag med anställda är ökningen störst. Där ökade andelen från 40 till 46 procent. Bland företagen med 1 9 anställda var andelen 35 procent. Nära 40 miljarder kronor i it-utgifter år 2011 De sammanlagda utgifterna för data-, telekommunikationsutrustning och mjukvara uppgick till 37,6 miljarder kronor. Företag med 250 anställda eller fler stod för mer än hälften av utgifterna (21,5 miljarder). Störst var utgifterna för mjukvara som uppgick till 20,8 miljarder kronor, varav 7 miljarder var investeringar. Värt att notera är att företag inom tillverknings- och byggindustri hade ökade utgifter för mjukvara jämfört med år Källa: SCB It i företag 2011 ( och Företagens utgifter för it 2011 ( 220 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Privatpersoners användning av datorer och internet Use of computers and the Internet at home År 2011 hade 93 procent av alla privatpersoner tillgång till internet i hemmet. Andelen personer som använder internet dagligen har ökat avsevärt de senaste åren från 41 procent 2003 till 80 procent Bland personer i åldern år använder 94 procent internet dagligen. Andelen dagliga användare är knappt 90 procent bland åringarna. I övriga åldersgrupper är andelen lägre och andelen minskar med stigande ålder. Bland åringarna är andelen dagliga användare 43 procent. Allra lägst, 38 procent, är andelen bland kvinnor i åldern år. Flest surfar via fasta telefonnätet Vanligaste anslutningsformen till internet är fortfarande via det vanliga telefonnätet (en så kallad DSL-anslutning). Drygt 50 procent har en sådan anslutning. Andelen mobila anslutningar via 3G- eller 4G-nätet har ökat till 38 procent. Även fasta anslutningar via till exempel kabel-tv eller fiber har ökat och ligger på 34 procent. Vanligt att använda internetbank Vad använder privatpersoner internet till? Av alla i åldern år svarade 78 procent att de hade använt en internetbank under det första kvartalet Många använder också internet till att titta på nyhetssajter (77 procent) och för att söka information om varor och tjänster (75 procent). Sex av tio har deltagit i datorkurs 62 procent av personer i åldern år har någon gång deltagit i en datorrelaterad kurs, och andelen kvinnor är högre än andelen män. Nästan 90 procent anser sig ha tillräcklig kunskap för att kommunicera med släktingar, vänner och kollegor via nätet. Andel och antal personer i åldern år som någonsin deltagit i en datorrelaterad kurs Ålder Procent Män Kvinnor Totalt Antal Samtliga Drygt hälften handlar via internet Mer än hälften av alla i åldern år har använt internet för att köpa eller beställa varor eller tjänster under första kvartalet Det är framför allt vanligt att personer i åldern år handlar via internet (71 procent). Det vanligaste att köpa via internet är researrangemang. Andel och antal personer i åldern år som använt internet för att köpa/beställa varor eller tjänster under första kvartalet 2011 Ålder Procent Män Kvinnor Totalt Antal Samtliga Foto: Jan-Aage Haaland Källa: SCB Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 ( Statistiska centralbyrån 221

6 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok Tillgång till dator i hemmet Access to computer at home Andel av befolkningen 16 84/74 år, Andel bland olika grupper 2011 I mitten av 1990-talet hade drygt var fjärde i åldern år tillgång till dator i hemmet. År 2011 hade andelen ökat till 94 procent. Uppgifterna hämtas nu från undersökningen om privatpersoners användning av datorer och internet istället för från undersökningarna om levnadsförhållanden (ULF). Eftersom dessa undersökningar omfattar olika åldersgrupper och ställer olika frågor är statistiken inte jämförbar. En del av ökningen mellan 2005 och 2007 beror på att uppgifterna från 2007 omfattar åldrarna år. Andelen för år är mycket liten vilket drar upp värdet. För år 2005 redovisas båda undersökningarna och enligt de nya mätningarna är det 84 procent som har tillgång till dator i hemmet, enligt ULF 79,5 procent. Tillgången till dator i hemmet är betydligt mer omfattande hos studerande och anställda/egna företagare än hos arbetslösa och pensionärer. Framför allt har pensionärerna klart lägre tillgång än övriga. Andel bland olika hushållstyper 2011 Tillgången till dator i hemmet är vanligast bland ensamstående män med barn och sammanboende med barn. Lägst andel finns bland ensamstående kvinnor utan barn med 78 procent. Sannolikt är detta en ålderseffekt, då många ensamstående kvinnor utan barn är äldre. Det är dock en klar ökning mot förhållandet 1994 då bara 14 procent av dessa kvinnor hade tillgång till dator (enligt underökningarna om levnadsförhållanden). Källa: SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden ( Privatpersoners användning av datorer och Internet 2011 ( 222 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Mobila teletjänster några förändringar över tiden Mobile telephone trends Mobilabonnemang (inkl. kontantkort), Det finns nu betydligt fler mobilabonnemang (inkl. kontantkort) än invånare i Sverige. Den lilla nedgången 2004 beror på en definitionsändring. Post- och telestyrelsen ändrade då definitionen för hur länge ett kontantkort får vara inaktivt för att räknas in i det statistiska underlaget. Förändringen medför stora skillnader i antalet abonnemang. Antalet abonnemang var 13,4 miljoner den 31 december 2011, av dessa var 11,5 miljoner för mobiltelefoni och 1,9 miljoner för mobila bredband. Antal SMS skickade från mobiltelefoner, År 2011 skickades 18 gånger fler SMS än Det innebär att vi i Sverige under året sände fler sms än vi ringde telefonsamtal från fasta och mobila telefoner (det ringdes 13,8 miljarder samtal). Genomsnittligt antal skickade SMS per abonnemang och månad i Danmark, Norge och Sverige, Av diagrammet ovan framgick att vi skickade 18,5 miljarder SMS under Räknar man om det för att se hur mycket det blir per abonnemang och månad kommer vi fram till att en abonnent igenomsnitt skickade 138 SMS i månaden. I Norge skickas 98 SMS per kund och månad och i Danmark 157. Källa: Post- och telestyrelsen Statistikportalen 19 maj 2011 ( Statistiska centralbyrån 223

8 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok Andel personer i åldern år som använt internet efter kön, procent Percentage of persons aged who have used the Internet by sex, percent Frekvens Frequency Kön Sex I stort sett varje dag de senaste tre månaderna Män Men Almost every day during the past three months Kvinnor Women Totalt Total Minst en gång per vecka de senaste tre månaderna Män At least once a week during the past three months Kvinnor Totalt Minst en gång per månad de senaste tre månaderna Män At least once a month during the past three months Kvinnor Totalt Inte de senaste 3 månaderna, men tidigare Män Not during the past three months, but earlier Kvinnor Totalt Aldrig Män Never Kvinnor Totalt Källa: SCB Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 ( Andel och antal personer i åldern år som använt internet i hemmet under första kvartalet 2011 Percentage and number of persons aged who used the Internet at home during the first quarter of 2011 Ålder Age Utbildningsnivå Education level Sysselsättning Occupation Familjetyp Family type Födelseland Country of birth Totalt Total Andel i procent Percentage Män Men Kvinnor Women Absoluta tal Number Totalt Män Kvinnor Förgymnasial utbildning Compulsory school Gymnasial utbildning Upper secondary education Eftergymnasial utbildning Post secondary education Studerande Students Anställda/Egna företagare Employees/Self employed Arbetslösa Unemployed Pensionärer och andra Pensioners and others vuxen utan barn 1 adult without children vuxen med barn 1 adult with children vuxna utan barn vuxna med barn Inrikes födda Swedish-born persons Utrikes födda Foreign-born persons Samtliga Total Källa: SCB Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 ( 224 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Ålder Age Utbildningsnivå Education level Sysselsättning Occupation Familjetyp Family type Födelseland Country of birth Informations- och kommunikationsteknik Andel och antal personer i åldern år som, under perioden april 2010 mars 2011, hämtat information från myndigheters, kommuners eller landstings hemsidor för privat bruk Percentage and number of persons aged who, during the period April 2010 March 2011, have obtained information from public authorities web sites for private purpose Totalt Total Andel i procent Percentage Män Men Kvinnor Women Absoluta tal Number Totalt Män Kvinnor Förgymnasial utbildning Compulsory school Gymnasial utbildning Upper secondary education Eftergymnasial utbildning Post secondary education Studerande Students Anställda/Egna företagare Employees/Self employed Arbetslösa Unemployed Pensionärer och andra Pensioners and others vuxen utan barn 1 adult without children vuxen med barn 1 adult with children vuxna utan barn vuxna med barn Inrikes födda Swedish-born persons Utrikes födda Foreign-born persons Samtliga Total Källa: SCB Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 ( Statistiska centralbyrån 225

10 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok Ålder Age Utbildningsnivå Education level Sysselsättning Occupation Familjetyp Family type Födelseland Country of birth Andel och antal personer i åldern som under första kvartalet 2011 använt internet för privat bruk för att delta på sociala nätverkssajter t.ex. Facebook, Twitter Percentage and number of persons aged who during the first quarter of 2011 used the Internet to participate in social networks (e.g. Facebook, Twitter) for private purposes Totalt Total Andel i procent Percentage Män Men Kvinnor Women Absoluta tal Number Totalt Män Kvinnor Förgymnasial utbildning Compulsory school Gymnasial utbildning Upper secondary education Eftergymnasial utbildning Post secondary education Studerande Students Anställda Employees Arbetslösa Unemployed Pensionärer och andra Pensioners and others vuxen utan barn 1 adult without children vuxen med barn 1 adult with children vuxna utan barn vuxna med barn Inrikes födda Swedish-born persons Utrikes födda Foreign-born persons Samtliga Total Källa: SCB Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 ( 226 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i it-sektorn 2010 Turnover, value added and gross investments in IT sector Bransch (SNI 2007) 1 Industry Omsättning, mnkr Turnover, SEK m Förädlingsvärde, mnkr Value added, SEK m Bruttoinvestering, mnkr Gross investments, SEK m Medelantal anställa Number of employed Antal företag Number of enterprises ELEKTRONIKINDUSTRI 2 Computer industry Elektroniska komponenter Kretskort Datorer och kringutrustning Kommunikationsutrustning Hemelektronik Magnetiska och optiska medier IT-RELATERADE TJÄNSTEFÖRETAG IT-related service enterprises Handel med it-varor Trade in IT commodities Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara Partihandel med elektronikkomponenter Partihandel med teleprodukter Informations- och kommunikationsverksamhet Information services and telecommunications Utgivning av dataspel Utgivning av annan programvara Trådbunden telekommunikation Trådlös telekommunikation Annan telekommunikation Dataprogrammering Datakonsultverksamhet Datordrifttjänster Andra it- och datatjänster Databehandling Webbportaler Reparation av datorer och telekommunikationsutrustning Repair of computers and communication equipment Reparation av datorer Reparation av telekommunikationsutrustning ) Uppgifterna avser företag och verksamhetens bransch. 2) SCB:s sekretessregler medför att redovisningen av hemelektronik även innefattar tillverkning av elektroniska komponenter, kretskort, datorer och kringutrustning, kommunikationsutrustning samt instrument för mätning, provning och navigering. Källa: SCB Företagens ekonomi ( Statistiska centralbyrån 227

12 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok Företagens utgifter för inköp av data-, telekommunikationsutrustning och mjukvara 2011, miljoner kronor Enterprises expenditure on computer equipment, telecommunications equipment and software 2011, SEK millions Bransch (SNI 2007) Industry Datautrustning Computer equipment Varav investeringar Of which investment Telekommunikationsutrustning Telecommunication equipment Varav investeringar Of which investment Mjukvara Software Varav investeringar Of which investment Gruvor och mineralutvinning Mines and quarries Tillverkningsindustri Manufacturing industry Energi och återvinning Energy and recycling Byggverksamhet Construction Handel; reparation av motorfordon Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles Transport och magasinering Transport and storage Hotell och restaurangverksamhet Accommodation and food service activities Informations- och kommunikationsverksamhet Information and communication Finans- och försäkringsverksamhet Financial and insurance activities Fastighetsverksamhet Real estate activities Övriga företagstjänster Other business activities Kultur, nöje och fritid Arts, entertainment and recreation Reparation av datorer och kommunikationsutrustning Repair of computers and communication equipment Källa: SCB Företagens utgifter för it 2011 ( 228 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Företagens utgifter för leasing och hyra av data- och telekommunikationsutrustning 2011, miljoner kronor Enterprises expenditure on rental and leas of computer and telecommunication equipment 2011, SEK millions Bransch (SNI 2007) Industry Finansiell leasing Finance lease Hyra/operationell leasing Rental/operating lease Gruvor och mineralutvinning Mines and quarries Tillverkningsindustri Manufacturing industry Energi och återvinning Energy and recycling Byggverksamhet Construction Handel; reparation av motorfordon Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles Transport och magasinering Transport and storage Hotell och restaurangverksamhet Accommodation and food service activities Informations- och kommunikationsverksamhet Information and communication Finans- och försäkringsverksamhet Financial and insurance activities Fastighetsverksamhet Real estate activities Övriga företagstjänster Other business activities Kultur, nöje och fritid Arts, entertainment and recreation Reparation av datorer och kommunikationsutrustning Repair of computers and communication equipment 0 1 Källa: SCB Företagens utgifter för it 2011 ( Statistiska centralbyrån 229

14 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok It-specialister i it-sektorn efter bransch och kön 2010 Engineers and scientists in IT sector by industry and sex Bransch Industry It-specialister Engineers and scientists in IT sector Män Men Kvinnor Women Totalt Total Totalt antal sysselsatta Employed, total Män Kvinnor Totalt ELEKTRONIKINDUSTRI Computer industry Elektroniska komponenter Kretskort Datorer och kringutrustning Kommunikationsutrustning Hemelektronik Magnetiska och optiska medier IT-RELATERADE TJÄNSTEFÖRETAG IT-related service enterprises Partihandel med it-utrustning Wholesale of information and communication equipment Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara Partihandel med elektronik- och telekommunikationsutrustning Utgivning av programvara Software publishing Utgivning av dataspel Utgivning av annan programvara Telekommunkation Telecommunications Trådbunden telekommunikation Trådlös telekommunikation Telekommunkation via satellit Annan telekommunikation It-tjänster Computer programming, consultancy and related activities Dataprogrammering It-konsultverksamhet Datordriftjänster Andra it-tjänster Informationstjänster Information service activities Databehandling, hosting o.d Webbportaler Reparation av datorer, hushållartiklar och personliga artiklar Repair of computers and personal and household goods Reparation av datorer och kringutrustning Reparation av kommunikationsutrustning Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS ( Tillväxtanalys ( 230 Statistiska centralbyrån

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2012 11 Informations- och kommunikationsteknik Information technology Sida Page 11.1

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Information technology. Företagens användning av it ICT usage

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik

Informations- och kommunikationsteknik Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2009 Sida Page Informations- och kommunikationsteknik Information technology 244 242 Företagens användning av datorer och Internet Use of computers

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik

Informations- och kommunikationsteknik Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2010 Sida Page Informations- och kommunikationsteknik Information technology 248 244 Företagens användning av IT ICT usage and e-commerce in enterprises

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 276 292 Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 278 293

Läs mer

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG Företagens användning av it 2013 Företagens användning av it 2013 Statistiska centralbyrån 2014 ICT usage in enterprises 2013 Statistics Sweden 2014 Tidigare publicering

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 278 292 Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 28 293

Läs mer

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Statistiska centralbyrån 2014 Use of computers and

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 228 247 Tillgång till dator i hemmet 1994 2: andel av befolkningen 16 84 år Access to computers at home: share of population aged 16 84 228

Läs mer

S2008:007. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2005 och 2006

S2008:007. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2005 och 2006 S2008:007 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2005 och 2006 Swedish electronics industry and companies in the ICT service sector 2005 2006 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag

Läs mer

Informations och kommunikationsteknik Information Technology

Informations och kommunikationsteknik Information Technology Informations och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 222 248 Tillgång till dator i hemmet 1994 21: andel av befolkningen 16 84 år Access

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Företagens användning av IT 2011

Företagens användning av IT 2011 mling avs Företagens användning av IT 2011 Företagens användning av IT 2011 Statistiska centralbyrån 2012 ICT usage in enterprises 2011 Statistics Sweden 2012 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

Företagens användning av IT 2011

Företagens användning av IT 2011 mling avs Företagens användning av IT 2011 Företagens användning av IT 2011 Statistiska centralbyrån 2012 ICT usage in enterprises 2011 Statistics Sweden 2012 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG Företagens användning av it 2014 Introduktion Företagens användning av it 2014 Statistiska centralbyrån 2014 ICT usage in enterprises 2013 Statistics Sweden 2014 Tidigare

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Företagens användning av IT 2010

Företagens användning av IT 2010 mling avs Företagens användning av IT 2010 Företagens användning av IT 2010 Statistiska centralbyrån 2011 Use of ICT in Swedish enterprises 2010 Statistics Sweden 2011 Tidigare publicering Företagens

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV

PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV DATORER OCH INTERNET 2002 Statistik om informationssamhället 28 januari, 2003 2 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2002 Inledning 3 Sammanfattning 4 Summary

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Företagens användning av it 2012

Företagens användning av it 2012 mling avs Företagens användning av it 2012 Företagens användning av it 2012 Statistiska centralbyrån 2013 ICT usage in enterprises 2012 Statistics Sweden 2013 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2010:07 Nyföretagandet i Sverige 2009 Statistikansvarig myndighet Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 010 447 44 00 Telefax 010

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by field of activity

5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by field of activity 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2003 2004 (förvärvsarbetande 16-w år, 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk,

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 1 300 personer fick arbete Under oktober påbörjade 1 315 av alla som var

Läs mer

S2007:008. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag. Swedish electronics industry and companies

S2007:008. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag. Swedish electronics industry and companies S2007:008 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag Swedish electronics industry and companies in the ICT service sector 2004 and 2005 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2004

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Johan Eklöf Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark och gynnar många på arbetsmarknaden.

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Statistik Elektronikindustri tjänsteföretag

Statistik Elektronikindustri tjänsteföretag Statistik 2011:01 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2007 2008 Elektronikindustri och ITrelaterade tjänsteföretag 2007 2008 Swedish electronics industry and companies in the ICT service

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 mling avs Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Statistiska centralbyrån 2008 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 FS 2016:2 2016-03-02 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2014 med 340 personer till 61 160. Antalet arbetstillfällen

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 2011-12-13 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 År 2010 arbetade 58 686 personer i Norrköping, vilket var en ökning med över 2 000 arbetstillfällen sedan år 2009. Störst ökning

Läs mer

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 NV 22 SM 0401 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Tredje kvartalet 2004 Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 I korta drag Omsättning Omsättningsutvecklingen

Läs mer

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013

GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 2013 FAKTA I KORTHET Nr. 11 216 GRÄNSPENDLING SVERIGE NORGE 213 Norge är Sveriges viktigaste grannland. För Sverige, som är ett av världens mest exportberoende länder, är Norge den största exportmarknaden.

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Hälsoinnovation i Halland

Hälsoinnovation i Halland Hälsoinnovation i Halland Ett statistiskt kunskapsunderlag Sysselsättning Utbildningsnivå Specialisering Geografisk lokalisering Ekonomisk utveckling Källa: SCB & SIMPLER (Bisnode) En Rapport från Region

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Statistiska centralbyrån 2010 Use of computers and the Internet by private persons in 2009

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats?

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? 1 (5) Handläggare Datum Sven Bergenstråhle 2005-01-31 Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? I december 2004 publicerade Statistiska centralbyrån en sammanställning från Undersökningen av levnadsförhållanden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 Stockholms arbetsmarknad är i slutet av året fortfarande stark. Arbetslösheten har

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad. Arbetslösheten

Läs mer

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER Privatpersoners användning av datorer och internet 2014 Introduktion Privatpersoners användning av datorer och internet 2014 Statistiska centralbyrån 2014 Use of

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Innehållsförteckning Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 2 2011 efter branschgrupp

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Statistiska centralbyrån 2004 Use of computers and the Internet by private persons in 2004

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 985 personer fick arbete Under december påbörjade 985 av alla som var inskrivna

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö augusti månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län augusti 2013 8 412 (11,3 %) 3 809 kvinnor (10,9 %) 4 503 män (11,7

Läs mer

Företagens användning av IT

Företagens användning av IT mling avs Företagens användning av IT 2008 Företagens användning av IT 2008 Statistiska centralbyrån 2008 Use of ICT in Swedish enterprises 2008 Statistics Sweden 2008 Tidigare publicering IT i hem och

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

0 Administrativa uppgifter

0 Administrativa uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(17) 2009 NV0802 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

ag föret små om Smått

ag föret små om Smått Smått om små företag Om Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vi främjar företagens gemensamma intressen, en fri företagsamhet, en väl fungerande marknadsekonomi och

Läs mer

Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region

Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region Enligt Statisticentralens sysselsättningsstatistiken

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över

Struktur- och bokslutsstatistik över Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014 Industrins produktionskapital minskade alltjämt år 2014 Investeringarna i anläggningstillgångar inom tillverkning (C) uppgick till 7,5 miljarder

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2014:01 Nyföretagandet i Sverige Nystartade företag Innehållsförteckning Kommentar till statistiken... 2 Nystartade företag... 2 Tabell 1. Antal nystartade företag 2010 efter branschgrupp (SNI

Läs mer

S2001:012. Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999

S2001:012. Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999 S2001:012 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999 Foreign owned enterprises economic figures 1999 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999 Foreign owned enterprises economic figures 1999 Innehållsförteckning

Läs mer

Företagens användning av IT 2007

Företagens användning av IT 2007 Företagens användning av IT 2007 Företagens användning av IT 2007 Statistiska centralbyrån 2007 Use of ICT in Swedish enterprises 2007 Statistics Sweden 2007 Tidigare publicering Previous publication

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Pernilla Bengtsson, SCB, tfn 019-17 62 72, pernilla.bengtsson@scb.se Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86, clara.larsson@scb.se

Pernilla Bengtsson, SCB, tfn 019-17 62 72, pernilla.bengtsson@scb.se Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86, clara.larsson@scb.se NV 22 SM 1301 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Fjärde kvartalet 2012 Turnover and inventory statistics for the service sector fourth quarter 2012 I korta drag Omsättning Tjänstesektorn uppvisade

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Företagens användning av IT 2009

Företagens användning av IT 2009 Företagens användning av IT 2009 Företagens användning av IT 2009 Statistiska centralbyrån 2010 Use of ICT in Swedish enterprises 2009 Statistics Sweden 2010 Tidigare publicering IT i hem och företag

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Samband mellan barns och föräldrars utbildning

Samband mellan barns och föräldrars utbildning TEMARAPPORT 2016:1 UTBILDNING Samband mellan barns och föräldrars utbildning TEMARAPPORT 2016:1 UTBILDNING Samband mellan barns och föräldrars utbildning Statistiska centralbyrån 2016 Report 2016:1 Intergenerational

Läs mer

Företagens användning av IT

Företagens användning av IT mling avs Företagens användning av IT 2008 K Företagens användning av IT 2008 Korrigerad version Statistiska centralbyrån 2008 Use of ICT in Swedish enterprises 2008 Statistics Sweden 2008 Tidigare publicering

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer