Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informations- och kommunikationsteknik Information technology"

Transkript

1 Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland

2 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Information technology 11.1 Företagens användning av it ICT usage and e-commerce in enterprises 11.2 Privatpersoners användning av datorer och internet Use of computers and the Internet at home 11.3 Tillgång till dator i hemmet Access to computer at home 11.4 Mobila teletjänster några förändringar över tiden Mobile telephone trends 11.5 Andel personer i åldern år som använt internet efter kön, procent Percentage of persons aged who have used the Internet by sex, percent 11.6 Andel och antal personer i åldern år som använt internet i hemmet under första kvartalet Percentage and number of persons aged who used the Internet at home during the first quarter of Andel och antal personer i åldern år som, under perioden april 2010 mars 2011, hämtat information från myndigheters, kommuners eller landstings hemsidor för privat bruk Percentage and number of persons aged who, during the period April 2010 March 2011, have obtained information from public authorities web sites for private purpose 11.8 Andel och antal personer i åldern som under första kvartalet 2011 använt internet för privat bruk för att delta på sociala nätverkssajter t.ex. Facebook, Twitter Percentage and number of persons aged who during the first quarter of 2011 used the Internet to participate in social networks (e.g. Facebook, Twitter) for private purposes 11.9 Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i it-sektorn Turnover, value added and gross investments in IT sector Företagens utgifter för inköp av data-, telekommunikationsutrustning och mjukvara 2011, miljoner kronor Enterprises expenditure on computer equipment, telecommunications equipment and software 2011, SEK millions Företagens utgifter för leasing och hyra av data- och telekommunikationsutrustning 2011, miljoner kronor Enterprises expenditure on rental and leas of computer and telecommunication equipment 2011, SEK millions It-specialister i it-sektorn efter bransch och kön Engineers and scientists in IT sector by industry and sex 218 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok Företagens användning av it ICT usage and e-commerce in enterprises I dag använder i stort sett samtliga företag med 10 anställda eller fler datorer och har tillgång till internet. Statistiken visar också att mobila bredbandsanslutningar ökar i popularitet hos företagen. Informations- och kommunikationsteknik Av företag med 10 anställda eller fler är det 97 procent som använder datorer och 96 procent som har tillgång till internet. Under perioden har det skett stora förändringar vad gäller vilka anslutningsalternativ företagen använder för att koppla upp sig. Mobila bredbandsanslutningar till internet har på senare tid ökat kraftigt. Sju av tio företag med 10 anställda eller fler som har tillgång till internet har en mobil bredbandsanslutning via 3G- eller 4G-nätet. Det är en kraftig ökning jämfört med år 2010 då andelen uppgick till 57 procent. Vid en jämförelse med övriga EUländer är det bara de finska företagen som i större utsträckning har mobila bredbandsanslutningar. Elektronisk hantering av ärenden och fakturor Hälften av företagen med 10 anställda eller fler hade under 2010 använt internet för att hantera ett fullständigt myndighetsärende elektroniskt. Det innebär att ärendet har hanterats helt elektroniskt utan pappershantering i något led. Motsvarande andel bland företagen med 1 9 anställda var 37 procent. Andel företag som skickar e-fakturor, efter storleksklass 2011 Nästan en femtedel av företagen med 10 anställda eller fler skickar e-fakturor i standardiserade format som kan processas automatiskt i mottagarens it-system. Det är nästan lika vanligt att ta emot sådana e-fakturor, bland företagen med 10 anställda eller fler uppgår andelen till 17 procent. Men alla fakturor, till exempel fakturor i pdfformat som skickas med e-post, kan inte processas automatiskt i mottagarens it-system. Bland företag med 10 anställda eller fler skickar 32 procent sådana fakturor. Hantering av elektroniska beställningar En femtedel av företagen med 10 anställda eller fler tog emot beställningar via en webbplats under För företag med 250 anställda eller fler var motsvarande siffra 39 procent. Att ta emot beställningar via Electronic Data Interchange (EDI) var inte lika utbrett, endast 9 procent av företagen med 10 anställda eller fler hade gjort detta. Av de företag som tog emot beställningar via en webbplats 2010 hade 94 procent gjort detta från svenska kunder. Motsvarande siffra för beställningar via EDI var 92 procent. Andelen företag som tog emot beställningar från andra EU-länder än Sverige var högre för beställningar via EDI än för de via en webbplats, 35 respektive 32 procent. Tre av tio väljer annan mötesform än fysisk Tre av tio företag med 10 anställda eller fler har en miljöpolicy eller motsvarande som innebär att de ska välja telefon- /webb- eller videomöten framför fysiska möten som innebär resor. Benägenheten att välja denna mötesform ökar med storleken på företagen. Bland företag med 1 9 anställda var andelen 21 procent, medan den bland företag med 250 anställda eller fler uppgick till 70 procent. Statistiska centralbyrån 219

4 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2013 Andel företag med miljöpolicy eller motsvarande som innebär följande, efter storleksklass 2011 Distansarbete ökar Andelen företag med 10 anställda eller fler som har personal som jobbar på distans ökade mellan från 45 till 51 procent. Hos företag med anställda är ökningen störst. Där ökade andelen från 40 till 46 procent. Bland företagen med 1 9 anställda var andelen 35 procent. Nära 40 miljarder kronor i it-utgifter år 2011 De sammanlagda utgifterna för data-, telekommunikationsutrustning och mjukvara uppgick till 37,6 miljarder kronor. Företag med 250 anställda eller fler stod för mer än hälften av utgifterna (21,5 miljarder). Störst var utgifterna för mjukvara som uppgick till 20,8 miljarder kronor, varav 7 miljarder var investeringar. Värt att notera är att företag inom tillverknings- och byggindustri hade ökade utgifter för mjukvara jämfört med år Källa: SCB It i företag 2011 (www.scb.se/nv0116) och Företagens utgifter för it 2011 (www.scb.se/nv0802) Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Privatpersoners användning av datorer och internet Use of computers and the Internet at home År 2011 hade 93 procent av alla privatpersoner tillgång till internet i hemmet. Andelen personer som använder internet dagligen har ökat avsevärt de senaste åren från 41 procent 2003 till 80 procent Bland personer i åldern år använder 94 procent internet dagligen. Andelen dagliga användare är knappt 90 procent bland åringarna. I övriga åldersgrupper är andelen lägre och andelen minskar med stigande ålder. Bland åringarna är andelen dagliga användare 43 procent. Allra lägst, 38 procent, är andelen bland kvinnor i åldern år. Flest surfar via fasta telefonnätet Vanligaste anslutningsformen till internet är fortfarande via det vanliga telefonnätet (en så kallad DSL-anslutning). Drygt 50 procent har en sådan anslutning. Andelen mobila anslutningar via 3G- eller 4G-nätet har ökat till 38 procent. Även fasta anslutningar via till exempel kabel-tv eller fiber har ökat och ligger på 34 procent. Vanligt att använda internetbank Vad använder privatpersoner internet till? Av alla i åldern år svarade 78 procent att de hade använt en internetbank under det första kvartalet Många använder också internet till att titta på nyhetssajter (77 procent) och för att söka information om varor och tjänster (75 procent). Sex av tio har deltagit i datorkurs 62 procent av personer i åldern år har någon gång deltagit i en datorrelaterad kurs, och andelen kvinnor är högre än andelen män. Nästan 90 procent anser sig ha tillräcklig kunskap för att kommunicera med släktingar, vänner och kollegor via nätet. Andel och antal personer i åldern år som någonsin deltagit i en datorrelaterad kurs Ålder Procent Män Kvinnor Totalt Antal Samtliga Drygt hälften handlar via internet Mer än hälften av alla i åldern år har använt internet för att köpa eller beställa varor eller tjänster under första kvartalet Det är framför allt vanligt att personer i åldern år handlar via internet (71 procent). Det vanligaste att köpa via internet är researrangemang. Andel och antal personer i åldern år som använt internet för att köpa/beställa varor eller tjänster under första kvartalet 2011 Ålder Procent Män Kvinnor Totalt Antal Samtliga Foto: Jan-Aage Haaland Källa: SCB Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 (www.scb.se/le0108). Statistiska centralbyrån 221

6 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok Tillgång till dator i hemmet Access to computer at home Andel av befolkningen 16 84/74 år, Andel bland olika grupper 2011 I mitten av 1990-talet hade drygt var fjärde i åldern år tillgång till dator i hemmet. År 2011 hade andelen ökat till 94 procent. Uppgifterna hämtas nu från undersökningen om privatpersoners användning av datorer och internet istället för från undersökningarna om levnadsförhållanden (ULF). Eftersom dessa undersökningar omfattar olika åldersgrupper och ställer olika frågor är statistiken inte jämförbar. En del av ökningen mellan 2005 och 2007 beror på att uppgifterna från 2007 omfattar åldrarna år. Andelen för år är mycket liten vilket drar upp värdet. För år 2005 redovisas båda undersökningarna och enligt de nya mätningarna är det 84 procent som har tillgång till dator i hemmet, enligt ULF 79,5 procent. Tillgången till dator i hemmet är betydligt mer omfattande hos studerande och anställda/egna företagare än hos arbetslösa och pensionärer. Framför allt har pensionärerna klart lägre tillgång än övriga. Andel bland olika hushållstyper 2011 Tillgången till dator i hemmet är vanligast bland ensamstående män med barn och sammanboende med barn. Lägst andel finns bland ensamstående kvinnor utan barn med 78 procent. Sannolikt är detta en ålderseffekt, då många ensamstående kvinnor utan barn är äldre. Det är dock en klar ökning mot förhållandet 1994 då bara 14 procent av dessa kvinnor hade tillgång till dator (enligt underökningarna om levnadsförhållanden). Källa: SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden (www.scb.se/le0101); Privatpersoners användning av datorer och Internet 2011 (www.scb.se/le0108). 222 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Mobila teletjänster några förändringar över tiden Mobile telephone trends Mobilabonnemang (inkl. kontantkort), Det finns nu betydligt fler mobilabonnemang (inkl. kontantkort) än invånare i Sverige. Den lilla nedgången 2004 beror på en definitionsändring. Post- och telestyrelsen ändrade då definitionen för hur länge ett kontantkort får vara inaktivt för att räknas in i det statistiska underlaget. Förändringen medför stora skillnader i antalet abonnemang. Antalet abonnemang var 13,4 miljoner den 31 december 2011, av dessa var 11,5 miljoner för mobiltelefoni och 1,9 miljoner för mobila bredband. Antal SMS skickade från mobiltelefoner, År 2011 skickades 18 gånger fler SMS än Det innebär att vi i Sverige under året sände fler sms än vi ringde telefonsamtal från fasta och mobila telefoner (det ringdes 13,8 miljarder samtal). Genomsnittligt antal skickade SMS per abonnemang och månad i Danmark, Norge och Sverige, Av diagrammet ovan framgick att vi skickade 18,5 miljarder SMS under Räknar man om det för att se hur mycket det blir per abonnemang och månad kommer vi fram till att en abonnent igenomsnitt skickade 138 SMS i månaden. I Norge skickas 98 SMS per kund och månad och i Danmark 157. Källa: Post- och telestyrelsen Statistikportalen 19 maj 2011 (http://www.statistik.pts.se). Statistiska centralbyrån 223

8 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok Andel personer i åldern år som använt internet efter kön, procent Percentage of persons aged who have used the Internet by sex, percent Frekvens Frequency Kön Sex I stort sett varje dag de senaste tre månaderna Män Men Almost every day during the past three months Kvinnor Women Totalt Total Minst en gång per vecka de senaste tre månaderna Män At least once a week during the past three months Kvinnor Totalt Minst en gång per månad de senaste tre månaderna Män At least once a month during the past three months Kvinnor Totalt Inte de senaste 3 månaderna, men tidigare Män Not during the past three months, but earlier Kvinnor Totalt Aldrig Män Never Kvinnor Totalt Källa: SCB Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 (www.scb.se/le0108) Andel och antal personer i åldern år som använt internet i hemmet under första kvartalet 2011 Percentage and number of persons aged who used the Internet at home during the first quarter of 2011 Ålder Age Utbildningsnivå Education level Sysselsättning Occupation Familjetyp Family type Födelseland Country of birth Totalt Total Andel i procent Percentage Män Men Kvinnor Women Absoluta tal Number Totalt Män Kvinnor Förgymnasial utbildning Compulsory school Gymnasial utbildning Upper secondary education Eftergymnasial utbildning Post secondary education Studerande Students Anställda/Egna företagare Employees/Self employed Arbetslösa Unemployed Pensionärer och andra Pensioners and others vuxen utan barn 1 adult without children vuxen med barn 1 adult with children vuxna utan barn vuxna med barn Inrikes födda Swedish-born persons Utrikes födda Foreign-born persons Samtliga Total Källa: SCB Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 (www.scb.se/le0108). 224 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Ålder Age Utbildningsnivå Education level Sysselsättning Occupation Familjetyp Family type Födelseland Country of birth Informations- och kommunikationsteknik Andel och antal personer i åldern år som, under perioden april 2010 mars 2011, hämtat information från myndigheters, kommuners eller landstings hemsidor för privat bruk Percentage and number of persons aged who, during the period April 2010 March 2011, have obtained information from public authorities web sites for private purpose Totalt Total Andel i procent Percentage Män Men Kvinnor Women Absoluta tal Number Totalt Män Kvinnor Förgymnasial utbildning Compulsory school Gymnasial utbildning Upper secondary education Eftergymnasial utbildning Post secondary education Studerande Students Anställda/Egna företagare Employees/Self employed Arbetslösa Unemployed Pensionärer och andra Pensioners and others vuxen utan barn 1 adult without children vuxen med barn 1 adult with children vuxna utan barn vuxna med barn Inrikes födda Swedish-born persons Utrikes födda Foreign-born persons Samtliga Total Källa: SCB Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 (www.scb.se/le0108). Statistiska centralbyrån 225

10 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok Ålder Age Utbildningsnivå Education level Sysselsättning Occupation Familjetyp Family type Födelseland Country of birth Andel och antal personer i åldern som under första kvartalet 2011 använt internet för privat bruk för att delta på sociala nätverkssajter t.ex. Facebook, Twitter Percentage and number of persons aged who during the first quarter of 2011 used the Internet to participate in social networks (e.g. Facebook, Twitter) for private purposes Totalt Total Andel i procent Percentage Män Men Kvinnor Women Absoluta tal Number Totalt Män Kvinnor Förgymnasial utbildning Compulsory school Gymnasial utbildning Upper secondary education Eftergymnasial utbildning Post secondary education Studerande Students Anställda Employees Arbetslösa Unemployed Pensionärer och andra Pensioners and others vuxen utan barn 1 adult without children vuxen med barn 1 adult with children vuxna utan barn vuxna med barn Inrikes födda Swedish-born persons Utrikes födda Foreign-born persons Samtliga Total Källa: SCB Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 (www.scb.se/le0108). 226 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i it-sektorn 2010 Turnover, value added and gross investments in IT sector Bransch (SNI 2007) 1 Industry Omsättning, mnkr Turnover, SEK m Förädlingsvärde, mnkr Value added, SEK m Bruttoinvestering, mnkr Gross investments, SEK m Medelantal anställa Number of employed Antal företag Number of enterprises ELEKTRONIKINDUSTRI 2 Computer industry Elektroniska komponenter Kretskort Datorer och kringutrustning Kommunikationsutrustning Hemelektronik Magnetiska och optiska medier IT-RELATERADE TJÄNSTEFÖRETAG IT-related service enterprises Handel med it-varor Trade in IT commodities Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara Partihandel med elektronikkomponenter Partihandel med teleprodukter Informations- och kommunikationsverksamhet Information services and telecommunications Utgivning av dataspel Utgivning av annan programvara Trådbunden telekommunikation Trådlös telekommunikation Annan telekommunikation Dataprogrammering Datakonsultverksamhet Datordrifttjänster Andra it- och datatjänster Databehandling Webbportaler Reparation av datorer och telekommunikationsutrustning Repair of computers and communication equipment Reparation av datorer Reparation av telekommunikationsutrustning ) Uppgifterna avser företag och verksamhetens bransch. 2) SCB:s sekretessregler medför att redovisningen av hemelektronik även innefattar tillverkning av elektroniska komponenter, kretskort, datorer och kringutrustning, kommunikationsutrustning samt instrument för mätning, provning och navigering. Källa: SCB Företagens ekonomi (www.scb.se/nv0109). Statistiska centralbyrån 227

12 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok Företagens utgifter för inköp av data-, telekommunikationsutrustning och mjukvara 2011, miljoner kronor Enterprises expenditure on computer equipment, telecommunications equipment and software 2011, SEK millions Bransch (SNI 2007) Industry Datautrustning Computer equipment Varav investeringar Of which investment Telekommunikationsutrustning Telecommunication equipment Varav investeringar Of which investment Mjukvara Software Varav investeringar Of which investment Gruvor och mineralutvinning Mines and quarries Tillverkningsindustri Manufacturing industry Energi och återvinning Energy and recycling Byggverksamhet Construction Handel; reparation av motorfordon Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles Transport och magasinering Transport and storage Hotell och restaurangverksamhet Accommodation and food service activities Informations- och kommunikationsverksamhet Information and communication Finans- och försäkringsverksamhet Financial and insurance activities Fastighetsverksamhet Real estate activities Övriga företagstjänster Other business activities Kultur, nöje och fritid Arts, entertainment and recreation Reparation av datorer och kommunikationsutrustning Repair of computers and communication equipment Källa: SCB Företagens utgifter för it 2011 (www.scb.se/nv0802). 228 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Företagens utgifter för leasing och hyra av data- och telekommunikationsutrustning 2011, miljoner kronor Enterprises expenditure on rental and leas of computer and telecommunication equipment 2011, SEK millions Bransch (SNI 2007) Industry Finansiell leasing Finance lease Hyra/operationell leasing Rental/operating lease Gruvor och mineralutvinning Mines and quarries Tillverkningsindustri Manufacturing industry Energi och återvinning Energy and recycling Byggverksamhet Construction Handel; reparation av motorfordon Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles Transport och magasinering Transport and storage Hotell och restaurangverksamhet Accommodation and food service activities Informations- och kommunikationsverksamhet Information and communication Finans- och försäkringsverksamhet Financial and insurance activities Fastighetsverksamhet Real estate activities Övriga företagstjänster Other business activities Kultur, nöje och fritid Arts, entertainment and recreation Reparation av datorer och kommunikationsutrustning Repair of computers and communication equipment 0 1 Källa: SCB Företagens utgifter för it 2011 (www.scb.se/nv0802). Statistiska centralbyrån 229

14 Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok It-specialister i it-sektorn efter bransch och kön 2010 Engineers and scientists in IT sector by industry and sex Bransch Industry It-specialister Engineers and scientists in IT sector Män Men Kvinnor Women Totalt Total Totalt antal sysselsatta Employed, total Män Kvinnor Totalt ELEKTRONIKINDUSTRI Computer industry Elektroniska komponenter Kretskort Datorer och kringutrustning Kommunikationsutrustning Hemelektronik Magnetiska och optiska medier IT-RELATERADE TJÄNSTEFÖRETAG IT-related service enterprises Partihandel med it-utrustning Wholesale of information and communication equipment Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara Partihandel med elektronik- och telekommunikationsutrustning Utgivning av programvara Software publishing Utgivning av dataspel Utgivning av annan programvara Telekommunkation Telecommunications Trådbunden telekommunikation Trådlös telekommunikation Telekommunkation via satellit Annan telekommunikation It-tjänster Computer programming, consultancy and related activities Dataprogrammering It-konsultverksamhet Datordriftjänster Andra it-tjänster Informationstjänster Information service activities Databehandling, hosting o.d Webbportaler Reparation av datorer, hushållartiklar och personliga artiklar Repair of computers and personal and household goods Reparation av datorer och kringutrustning Reparation av kommunikationsutrustning Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS (www.scb.se/am0207); Tillväxtanalys (www.tillvaxtanalys.se). 230 Statistiska centralbyrån

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Statistiska

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Antalet sysselsatta per kommun år 2010

Antalet sysselsatta per kommun år 2010 Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Den demografiska krisen Den demografiska krisen ur ett regionalt arbetsmarknadsperspektiv Tor Bengtsson 4 Bakgrund Man brukar ange den demografiska krisen som det

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Datoranvändningen ökar men stora grupper står fortfarande helt utanför

Datoranvändningen ökar men stora grupper står fortfarande helt utanför 1 Datoranvändningen ökar men stora grupper står fortfarande helt utanför Löne- och välfärdsenheten November 1999 Sven Nelander/Viveka Lindgren/Ove Ivarsen 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Vad rapporten

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

Vad säger Internetstatistiken?

Vad säger Internetstatistiken? Vad säger Internetstatistiken? En vägledning för analys och tolkning av nationell och internationell statistik En publikation i serien.se:s Internetguider av Olle Findahl Vad säger Internetstatistiken?.SE:s

Läs mer

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL

En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL Innehåll Internet i Sverige och världen 4 Mot ett digitalt och papperslöst samhälle 6 Alla skall med Spridningen

Läs mer

Generationer genom livet

Generationer genom livet DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 214:2 Generationer genom livet en demografisk beskrivning av födda under 19-talet Demografiska rapporter 2:1 Sveriges framtida befolkning 2:2 Barn och deras familjer 1999

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2009 2060

Sveriges framtida befolkning 2009 2060 DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:1 Sveriges framtida befolkning 2009 2060 Omslagsbilden: Befolkningspyramider för 1956, 2008 och 2060 Diagrammen förekommer var för sig inne i publikationen. DEMOGRAFISKA RAPPORTER

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

Svenskarna och Internet

Svenskarna och Internet Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Olle Findahl Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Svenskarna och Internet 2012 Version 1.0 2012 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

Är anställda i branscher exponerade för internationell handel mer sårbara?

Är anställda i branscher exponerade för internationell handel mer sårbara? Är anställda i branscher exponerade för internationell handel mer sårbara? Kent Eliasson och Pär Hansson Kent Eliasson har disputerat i nationalekonomi och är verksam vid Umeå universitet och Tillväxtanalys.

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Det statliga tandvårdsstödet en lägesrapport 2012 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson Hansen 010-116 90 38 anna.arwidsson.hansen@forsakringskassan.se

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Vid sekelskiftet fanns två punktskatter eller acciser, en på brännvin och en på socker. Dessa två punktskatter stod för ca 20 procent av statens

Vid sekelskiftet fanns två punktskatter eller acciser, en på brännvin och en på socker. Dessa två punktskatter stod för ca 20 procent av statens 98 Vid sekelskiftet fanns två punktskatter eller acciser, en på brännvin och en på socker. Dessa två punktskatter stod för ca 20 procent av statens inkomster. 5. SKATT PÅ VAROR OCH TJÄNSTER 99 Skatt på

Läs mer

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013 INFORMATION OM UTBILDNING

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

Vem besöker de centrala museerna?

Vem besöker de centrala museerna? Vem besöker de centrala museerna? Redovisning av ett regeringsuppdrag Överlämnad till regeringen den 2013-12-13 Reviderad 2014-02-05 Förord...3 Sammanfattning...4 Summary...5 Inledning...6 Uppdraget...6

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5 Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Olle Findahl Svenskarna och internet

Olle Findahl Svenskarna och internet Olle Findahl Svenskarna och internet Svenskarna och internet 2014 Version 1.0 2014 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5

Läs mer

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办?

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Chúng ta phải làm gì? 我 々は 何 を 行 うのですか? What do we do? Vad gör vi? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Att rekrytera personer med utländsk bakgrund: arbetsgivares behov, erfarenheter och synpunkter

Läs mer

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011 Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms läns landsting

Läs mer