Informations- och kommunikationsteknik Information Technology

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informations- och kommunikationsteknik Information Technology"

Transkript

1 Informations- och kommunikationsteknik Information Technology

2 Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Tillgång till dator i hemmet : andel av befolkningen år Access to computers at home: share of population aged Tillgång till och användning av Internet i hemmet : andel av befolkningen år Access to and use of Internet at home: share of population aged Tillgång till dator i hemmet 24 bland arbetare och tjänstemän. Access to computers at home among blue collars and white collars Tillgång till dator i hemmet 24 inom olika familjetyper. Andel av befolkningen år Access to computers at home among different type of household Andel i olika grupper som skulle föredra att rösta via Internet i val till riksdag, landstings- eller kommunfullmäktige och i folkomröstningar om möjlighet fanns. Undersökningsår 23 Share of those in different groups that would prefer to use the Internet to vote in elections for the Riksdag etc., if the possibility existed Användning av Internet till olika sysslor bland befolkningen år. Undersökningsår 25. Procent Use of the Internet for various tasks among the population in ages years. Per cent Vad svenska företag med minst 1 anställda använder Internet till 24 Use of the Internet in Swedish enterprises Mobilabonemang och kontantkort totalt (GSM, NMT och UMTS) Mobile telephone: subscription and cash card Mobila teletjänster: några förändringar över tiden Mobile telephone: trends Tillgång till mobiltelefon i hemmet : andel av befolkningen 9 79 år Access to mobile telephone at home: share of population aged Tillgång till mobiltelefon i hemmet 1999 och 24: andel av befolkningen i olika åldrar Access to mobile telephone at home: share of population in different age groups Avgränsning av IT-sektorn Extent of IT sector IT-specialister inom IT-sektorn efter utbildningsnivå 23 Experts in IT sector, by educational level Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag efter ålder och kön 23 Employment in IT-related service enterprises, by age and sex Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag och totalt Index 199=1 Employment in IT-related service enterprises and overall employment Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag fördelade på undergrupper Employment in IT-related service enterprises, sub-categories Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Män och kvinnor år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Men and women. Per cent Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Män år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Men. Per cent Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Kvinnor år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Women. Per cent Personer som har tillgång till Internet i hemmet respektive använt Internet minst 1 gång i veckan. Män och kvinnor år. Procent Persons having access to Internet at home and persons using it at least once a week. Men and women. Per cent Personer som har tillgång till Internet i hemmet respektive använt Internet minst 1 gång i veckan. Män år. Procent Persons having access to Internet at home and persons using it at least once a week. Men. Per cent Personer som har tillgång till Internet i hemmet respektive använt Internet minst 1 gång i veckan. Kvinnor år. Procent Persons having access to Internet at home and persons using it at least once a week. Women. Per cent Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i IT-sektorn år 23 Turnover, value added and gross investments in IT sector 276 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

3 Produktion av elektronikprodukter med fördelning på varugrupper, löpande priser, milj. kr Production of electronics products, by categories. Current prices, SEK m Import av elektronikprodukter efter varugrupper, löpande priser, milj. kr Imports of electronics products, by categories. Current prices, SEK m Export av elektronikprodukter efter varugrupper, löpande priser, milj. kr Exports of electronics products, by categories. Current prices, SEK m Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag i lokala arbetsmarknader 23 Employment in IT-related service enterprises in local labour markets IT-specialister i IT-sektorn efter bransch och kön år 23 enligt registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS Engineers and scientists in IT sector, by industry and sex Mobiltelefon i hemmet: andel som har tillgång till mobiltelefon. Procent Mobile telephones at home. Per cent Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 277

4 292 Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Företagens användning av datorer och Internet Nästan alla företag använder datorer och Internet Tillgången till och användningen av IT är mycket hög bland svenska företag. Under januari 24 använde 96 procent av företagen med tio eller fler anställda datorer. En nästan lika hög andel, 95 procent, hade tillgång till Internet. Skillnaderna mellan branscherna samt mellan stora och små företag var relativt sett små. Allt vanligare med snabba anslutningar till Internet De svenska företagen ansluter sig i allt större utsträckning till Internet med hjälp av höghastighetsanslutningar och anslutningar via mobiltelefonnätet. Andelen företag med höghastighetsanslutningar var 74 procent under januari 24, att jämföra med 44 procent år 21 och 62 procent under januari 23. Anslutning till Internet via mobiltelefonnätet finns nu hos vart femte företag mot vart tionde år 21. Drygt 8 av 1 företag har hemsida 82 procent av företagen hade en hemsida under januari 24. Det var främst de större företagen som hade en hemsida. Av företag med 1 19 anställda hade 75 procent en hemsida, medan hela 98 procent av företagen med minst 2 anställda hade det. Viruskontroll och andra programvaror för säkerhet Den vanligaste formen av säkerhetsanordning som företagen använder sig av för att skydda sig mot dataintrång och virusangrepp är viruskontroll eller andra programvaror för säkerhet, vilket 92 procent av företagen använde år 24. Detta kan jämföras med en andel på 85 procent år 23. Den näst vanligaste säkerhetsanordningen är brandväggar. År 23 uppgav 69 procent av företagen att de använde brandväggar. Den andelen ökade till 82 procent år 24. Nästan samtliga företag med minst 1 anställda använder viruskontroll eller andra programvaror för säkerhet och brandväggar. Bland de minsta företagen (1 19 anställda) är det däremot endast 76 procent som använder brandväggar och 9 procent som använder virusskydd eller andra programvaror för säkerhet. Ett annat sätt att skydda data är genom att ta backup och lagra data utanför driftmiljön. Av samtliga företag var det 59 procent som hade sådana rutiner och system. Även denna andel har ökat från år 23, då den var 47 procent. Återigen är det bland de stora företagen som företeelsen är vanligast. Bland de allra största företagen, de med minst 5 anställda, var det 85 procent som hade data-backup utanför driftmiljön, medan endast 54 procent av företagen med 1 19 anställda hade det. Säkerhetsproblem Trots utbredd användning av säkerhetsanordningar och kontinuerliga uppdateringar av dessa utsätts företag för mer eller mindre allvarliga IT-säkerhetsproblem. Vid undersökningstillfället under våren 24 angav 37 procent av företagen att de utsatts för IT-säkerhetsproblem under de senaste tolv månaderna. Nära 3 procent av samtliga företag angav att de under de senaste tolv månaderna drabbats av datorvirus som resulterat i förlorad information eller förlorad arbetstid. Större företag hade i större utsträckning än mindre råkat ut för detta. Uppskattningsvis 25 procent av företagen med 1 19 anställda hade under de senaste tolv månaderna utsatts för datavirus som resulterat i förlorad information eller förlorad arbetstid medan hela 62 procent av företagen med minst 5 anställda utsatts för det säkerhetsproblemet. Det är värt att notera att det skett en ökning av andelen större företag som råkat ut för denna typ av säkerhetsproblem. Under våren 23 angav 48 procent av företagen med minst 5 anställda att de under de senaste tolv månaderna utsatts för datorvirus som resulterat i förlorad information eller förlorad arbetstid. Andel (%) av företag med med minst 1 anställda som under de senaste 12 mån. utsatts för datorvirus som resulterat i förlorad information eller förlorad arbetstid åren 23 och anställda 2 49 anställda 5 99 anställda anställda anställda 5 eller fler anställda Totalt Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

5 Privatpersoners användning av datorer och Internet Datorns och Internets intåg i hemmet Enligt undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) hade 24 procent av alla personer i åldern år tillgång till dator i hemmet år Motsvarande andel år 24 var 77 procent. Det innebär att tillgången till dator i hemmet har tredubblats under perioden ifråga. Klyftan mellan kvinnor och män med avseende på datortillgång i hemmet kvarstår. År 1994 hade 21 procent av kvinnorna och 26 procent av männen tillgång till en dator i hemmet. År 24 var motsvarande andelar 75 respektive 79 procent. Förutom skillnaden mellan män och kvinnor förelåg även andra stora skillnader i datorinnehav. Till exempel hade 91 procent av högre tjänstemän tillgång till dator i hemmet år 24, medan det bland ej facklärda arbetare var 62 procent som hade tillgång till dator i hemmet. Vidare hade 96 procent av sammanboende med barn tillgång till dator år 24, medan endast 64 procent av ensamstående utan barn hade det. För ensamstående med barn var andelen 87 procent. År 1998 undersöktes för första gången förekomsten av Internet i hemmet. Det visade sig då att 31 procent av befolkningen i åldern år hade tillgång till Internet i hemmet. År 24 var motsvarande andel 69 procent. Även när det gäller tillgången till Internet finns en liknande klyfta mellan män och kvinnor som vid tillgång till dator i hemmet. År 1998 hade 27 procent av kvinnorna och 35 procent av männen tillgång till Internet i hemmet. Motsvarande andelar år 24 var 68 respektive 71 procent. År 1998 angav 18 procent att de använt Internet minst en gång i veckan. Motsvarande andel år 24 var 52 procent. Bland männen ökade andelen frekventa Internetanvändare från 25 procent år 1998 till 57 procent år 24. Motsvarande ökning bland kvinnorna gick från 11 till 46 procent. Äldre har tillgång till dator i hemmet i mindre utsträckning än yngre. I åldersgruppen år har ca 9 procent en persondator hemma och 82 procent har tillgång till Internet. Bland åringarna så är det bara 68 procent som har tillgång till persondator hemma och 61 procent som har tillgång till Internet. De äldre halkar efter Datorer och Internet används i mindre utsträckning av personer över 55 år, och drygt 2 procent av personer i åldern år har aldrig använt en dator. Även användning av Internet är mindre vanligt bland äldre. Närmare en tredjedel av alla i åldern år har inte alls använt Internet, medan så gott som alla under 35 år har använt Internet. Andel (%) personer i åldern år med tillgång till dator resp. Internet i hemmet 24 och 25 Ålder Totalt Män Kvinnor Dator Samtliga Internet Samtliga Skillnaderna mellan kvinnor och män i datorns ljus Andelen som använt en persondator hemma under första kvartalet 25 uppgick till 79 procent bland män och 71 procent bland kvinnor. Året innan var motsvarande andel 75 procent för såväl män som kvinnor. Användningen av Internet uppvisar ett liknande mönster. Sålunda hade 75 procent av männen och 66 procent av kvinnorna använt Internet under 1:a kvartalet 25. Andel (%) personer i åldern år som använt dator respektive Internet i hemmet 1:a kvartalet 24 och 25 Enligt Undersökningen privatpersoners användning av datorer och Internet 25 hade 84 procent (5,5 miljoner) av alla personer i åldern år tillgång till dator i hemmet. Ålder Totalt Män Kvinnor Dator Samtliga Internet Samtliga Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 279

6 Tillgång till dator i hemmet : andel av befolkningen år 293 Access to computers at home: share of population aged Procent Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). En anledning till ökningen är att många individer fått möjlighet att köpa personaldatorer under de senaste åren. Enligt Statskontoret (Rapport 1999:4) har 27 procent av de anställda i privata företag utnyttjat möjligheten att inhandla/hyra en dator av sin arbetsgivare, medan motsvarande andel bland statligt anställda är 17 procent och bland kommunanställda 9 procent. Enligt samma undersökning var ungefär en av fem datorer i hushållen köpta med ekonomiskt stöd från (eller ägda av) arbetsgivaren. Källa: SIKA, Informations- och kommunikationsteknik i Sverige, SIKA Rapport 2:8. Tillgång till och användning av Internet i hemmet : 294 andel av befolkningen år Access to and use of Internet at home: share of population aged Procent Tillgång till Internet i hemmet Använt Internet i hemmet minst 1 gång i veckan Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). 28 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

7 Tillgång till dator i hemmet 24 bland arbetare och tjänstemän 295 Access to computers at home among blue collars and white collars Procent Ej facklärda Facklärda Lägre Mellannivå Högre ARBETARE TJÄNSTEMÄN Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). Tillgång till dator i hemmet 24 inom olika familjetyper. Andel av befolkningen år 296 Access to computers at home among different type of household Procent Män Kvinnor Ensamstående utan barn Samboende utan barn Ensamstående med barn Samboende med barn Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 281

8 297 Procent 8 Andel i olika grupper som skulle föredra att rösta via Internet i val till riksdag, landstings- eller kommunfullmäktige och i folkomröstningar om möjlighet fanns. Undersökningsår 23 Share of those in different groups that would prefer to use the Internet to vote in elections for the Riksdag etc., if the possibility existed * avser år Män Kvinnor Arbetare* Lägre tjänstemän* Högre tjänstemän* Egna företagare* TOTALT Kön Ålder Socioekonomisk grupp Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet år 23 (www.scb.se). Användning av Internet till olika sysslor bland befolkningen år. 298 Undersökningsår 25. Procent Use of the Internet for various tasks among the population in ages years Procent Kommunicera med offentlig sektor Beställa varor eller tjänster Banktjänster Inhämta information Män e-post Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet år 25 (www.scb.se). 282 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

9 299 Vad svenska företag med minst 1 anställda använder Internet till 24 Use of the Internet in Swedish enterprises Procent Generell användning Söka allmän information 1 Göra finansiella transaktioner Få service och support 1 Ladda ned digitala produkter Analysera konkurrenter 1 Lära upp och utbilda personal Inköp via Internet Kontakter med myndigheter Söka information Hämta blanketter Returnera ifyllda blanketter Fullständig elektronisk ärendehantering 1 Avser 23. Källa: SCB, Avdelningen för ekonomisk statistik, enheten för forskning och informationsteknik. Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 283

10 Mobilabonnemang och kontantkort totalt totalt (GSM (GSM, och NMT) och UMTS) 3 Mobile telephone: subscription and and cash cash card card Miljoner Källa: Post- & Telestyrelsen, Svensk Telemarknad 24. Mobila teletjänster: några förändringar över tiden 31 Mobile telephone: trends GSM är idag den helt dominerande formen för mobiltelefoni i Sverige. NMT-abonnemangen har stadigt minskat och uppgick vid slutet av 24 till 126, vilket motsvarade drygt 1 procent av samtliga abonnemang. Av samtliga GSM-abonnemang (inkl. kontantkort) utgjorde kontantkorten 6 procent vid slutet av år 24. Under 24 sändes över 2 miljarder SMSmeddelanden. I genomsnitt sändes 19 SMS per kund och månad under 24. Detta kan jämföras med förhållandena i Norge och Danmark. I Norge sände år 24 en GSMkund i genomsnitt 68 SMS per månad och en dansk GSM-kund 19 SMS per månad. Andel kontantkort av samtliga GSM-abonnemang Procent Antal SMS skickade från mobiltelefoner Miljoner Källa: Post- & Telestyrelsen, Svensk Telemarknad Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

11 Tillgång till mobiltelefon i hemmet : andel av befolkningen 9 79 år 32 Access to mobile telephone at home: share of population aged 9 79 Procent Källa: Nordicom-Sverige, Mediebarometern 24. Tillgång till mobiltelefon i hemmet 1999 och 24: andel av befolkningen i olika åldrar 33 Access to mobile telephone at home: share of population in different age groups Procent Källa: Nordicom-Sverige, Mediebarometern 24. Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 285

12 34 Avgränsning av IT-sektorn i tab och Extent of IT sector in table and IT-sektorns omfattning är inte given. I de följande diagrammen och tabellerna (35 38 respektive ) ingår inte näringsgrenar som använder IT för att producera varor och tjänster och där deras innehåll är det väsentliga, så kallade content industries. Till sådana näringsgrenar räknas produktion av radio- och TV-program och tryckerier. Tabellerna avser alltså endast de verksamhetsområden inom näringslivet som producerar elektronikprodukter och IT-relaterade tjänster. De ITrelaterade tjänsteföretagen är parti- och detaljhandel, teletjänstföretag och viss uppdragsverksamhet (bland annat datakonsulter). Elektronikindustrin och de IT-relaterade tjänsteföretagen är definierade utifrån näringsgrensindelningen SNI och redovisas nedan. Näringsgrenar enligt SNI 92 ingående i IT-sektorn Huvudgrupp Näringsgrenskod Benämning enligt SNI 92 ELEKTRONIKINDUSTRIN 31 Tillverkning av kontorsmaskiner 32 Tillverkning av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning 321 Tillverkning av elektroniska komponenter 322 Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi 323 Tillverkning av radio- och TV- mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud och videosignaler 332 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och andra ändamål utom industriell processtyrning 333 Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer IT-RELATERADE TJÄNSTEFÖRETAG Handel med IT-varor 2233 Företag för reproduktion av data och datorprogram Agenturhandel med kontorsutrustning och datorer Partihandel med radio- och TV-apparater 5164 Partihandel med kontorsmaskiner Partihandel med teleprodukter Radio- och TV-affärer Datorbutiker Telebutiker 7133 Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning inkl. datorer Telekommunikation 6421 Nätdriftsstationer 6422 Radiostationer 6423 Kabel-TV-företag Datakonsulter o. dataservice 721 Maskinvarukonsulter 7221 Datakonsulter 7222 Programvaruproducenter 723 Dataservicebyråer 724 Databasvärdar och databasförmedlare 725 Servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner 726 Övriga dataföretag 286 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

13 35 IT-specialister inom IT-sektorn efter utbildningsnivå 23 Experts in IT sector, by educational level Procent 5 Den största andelen IT-specialister återfinns bland datakonsulter och dataservice (45 % med högskoleutbildning). Inom handel med IT-varor är andelen högskoleutbildade bara 18 % Gymnasieutbildning Högskoleutbildning Elektronikindustrin Handel med IT-varor Telekommunikation Datakonsulter och dataservice Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS. 36 Tusental Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag efter ålder och kön 23 Employment in IT-related service enterprises, by age and sex IT-relaterade tjänsteföretag är en bransch som domineras av de yngre. En tredjedel (34 %) av alla förvärvsarbetande inom branschen är mellan 25 och 34 år. Endast 11 procent är 55 år eller äldre. Dessutom är en övervägande del av av alla som arbetar inom IT-branschen män (73%) Män Kvinnor Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS. Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 287

14 Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag 37 och totalt Index 199=1 Employment in IT-related service enterprises and overall employment Index 199 = IT-relaterade tjänsteföretag Totalt Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS. Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag fördelade på undergrupper Employment in IT-related service enterprises, sub-categories Antal Datakonsulter och dataservice 6 5 Handel IT-varor Telekommunikation Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS. 288 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

15 39 Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Män och kvinnor år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Men and women. Per cent Redovisningsgrupp Tillgång till dator i hemmet Access to computer at home Antal i befolk- Stratum of the population 1 ningen Population SAMTLIGA år 4,5 52,6 61,8 64,9 67,7 71,9 74,8 77, 7 2 ÅLDERSGRUPP år 53,3 67,3 76,2 79, 83,3 84,6 85,8 87, år 47,9 6,2 75,5 75,9 78,6 83, 86,4 89, år 55,1 74,6 84,5 84,7 85,5 89,6 91,6 93, år 51,3 63,5 74,6 77,9 8,6 83,3 84,5 88, år 29,3 42,5 49,2 58,1 65,3 68,5 74,3 74, år 12,8 16,8 24,3 27,9 29,1 38,9 45,6 48, år 3,5 5,1 7,6 1,7 1,3 15,4 16,9 18,5 589 FAMILJETYP Ensamstående utan barn 3,9 4,9 47,2 51,6 54,7 56,9 62,2 63, Ensamstående med barn 37, 52,2 76,1 67,4 72,8 79,1 88,1 86,8 259 Sammanboende utan barn 33,5 44,7 55,1 58,6 62,9 67,8 71,4 74, Sammanboende med barn 63,5 77,4 88,3 9,8 91,6 95,1 95, 96, UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda 38,5 45,6 56,4 56,6 63,7 66, 72,7 71,8 831 Inrikes födda båda föräldr f. utoml. 49,8 65, 71,1 84,8 82,7 82,4 8,5 88,2 144 SVENSK BAKGRUND Inrikes födda, en av föräldr f. utoml. 51,5 66,8 78,6 73,5 77,8 85,4 86,9 89,4 359 Inrikes födda, båda föräldr inrikes f. 4, 52,5 61,4 65,1 67,3 71,7 74,3 76, SOCIOEKONOMISK GRUPP Ej facklärda arbetare 22,5 33,6 42,4 47,1 48, 54,7 59,5 61, Facklärda arbetare 3,1 4,4 52,7 57,4 6,2 65,5 69,6 69,5 969 Samtliga Arbetare 25,5 36,2 46,6 51,3 53, 59,4 63,5 64, Lägre tjänstemän 36,2 47,4 57,9 57,6 68,2 67,7 69,1 73,6 914 Mellannivå-tjänstemän 46,8 65,9 75,2 76,7 79,1 82,4 85,6 88, Högre tjänstemän 65,3 79,1 85,5 85,6 87, 89,5 9,1 91,4 828 Samtliga Tjänstemän 48,5 64,2 73, 73,4 78,2 8,1 82, 84, Företagare 53,9 58,9 64,2 66,4 68,2 73,7 73,5 81,9 49 Jordbrukare 2,4 26,3 26,2 33,4 21,7 37,3 37, Förvärvsarbetande 48,8 64,7 75,5 77,2 8,5 84,1 85,5 87, Hemarbetande 4,2 45,1 66, 68, 67, 75,1 76,2 87,8 81 Ålderspensionärer 8,7 1,9 17,4 21,2 22, 29,4 33,7 36, Förtidspens./långv.arbetslösa 23,4 32,3 35,5 43,8 47,4 55,4 6,1 67, 444 H-REGION H1 Stockholm 49,3 62,3 71, 7,7 73,9 77,6 78,8 82, H2 Göteborg och Malmö 46,4 58,1 66,2 68,2 71, 74,5 79,1 82, H3 Större städer 38,6 51,5 61,8 63,9 67,8 7,5 74,9 75, H4 Södra mellanbygden 33,8 44,9 55,5 61,7 61,8 7,7 69, 73, H5 Norra tätbygden 37,4 48,5 51,6 62,2 63,2 67,4 71,9 7,2 367 H6 Norra glesbygden 31,7 39, 47,3 54,2 58,1 6,4 68,5 69, For English translation see Notes, table 39. Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 289

16 31 Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Män år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Men. Per cent Redovisningsgrupp Tillgång till dator i hemmet Access to computer at home Antal i befolk- Stratum of the population 1 ningen Population Samtliga år 44, 56,4 64,8 69,1 71,2 75,2 78, 79, ÅLDERSGRUPP år 57,7 72,2 78,6 83, 83,3 86,8 88,8 88, år 47,9 61,9 75,2 77, 8,6 83,5 87,6 88, år 54,9 76,6 83,5 84,2 85,9 9,2 9,5 92, år 56,4 64, 75,4 79,8 82,3 83,1 85,2 89, år 35,7 47, 54,4 64,4 69,5 72,3 76,9 75, år 15,6 23,5 3, 33,8 34,8 45,7 51, 52, år 2,5 6,1 1,9 16,5 14,2 21,1 24,1 25,8 248 FAMILJETYP Ensamstående utan barn 38, 5,6 54,9 61,4 63,1 65,5 7, 71, Ensamstående med barn.. 56, ,7 84,1 89,6.... Sammanboende utan barn 35,1 44,8 56,7 59,2 64, 68,4 71,9 73, Sammanboende med barn 64,4 78,8 88,8 92,2 92,3 95,7 97,1 96,3 92 UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda 4,5 49,8 59,5 58,4 71,3 69,5 75,3 7,6 391 Inrikes födda båda föräldr f. utoml. 58, 72,4 73,4.. 82, ,9 73 SVENSK BAKGRUND Inrikes födda, en av föräldr f. utoml. 54,6 69,8 78,1 76,8 75,9 87,3 88,6 88,2 171 Inrikes födda, båda föräldr inrikes f. 43,7 56,2 64,5 69,5 7,6 74,9 77,7 79, SOCIOEKONOMISK GRUPP Ej facklärda arbetare 24,4 35,7 48,8 55,9 52,1 6,9 66,2 67,8 655 Facklärda arbetare 3, 41,3 51,4 58,9 62,9 66,6 69,8 68,8 621 Samtliga Arbetare 27,5 38,4 5,2 57,4 57,6 63,9 68, 68, Lägre tjänstemän 41,4 5,7 59,9 62,3 73,2 7,8 75,8 78,3 329 Mellannivå-tjänstemän 45,9 68,8 77,8 79,3 82,4 84,1 87,8 89,6 592 Högre tjänstemän 67,2 81,9 86,4 85,5 87,8 91,2 92,6 92,1 476 Samtliga Tjänstemän 52,6 7,1 77,1 77,7 82,6 83,7 86,5 87, Företagare 59,5 59,5 65,3 67,4 7,9 76,2 74,1 8,1 35 Jordbrukare 22,6 31,5 22,2 42,4 31,3 54,9 37,4.... Förvärvsarbetande 51,3 66,2 76,4 78,9 81,8 85, 86,1 87, Hemarbetande Ålderspensionärer 9,7 15,1 22,3 27,6 26,9 36,1 4,5 43,5 61 Förtidspens./långv.arbetslösa 24,6 34,4 35, 48,2 46, 57,3 61, 65,6 22 H-REGION H1 Stockholm 53,7 67, 75,7 75,9 77,1 81,3 82,2 84,3 69 H2 Göteborg och Malmö 53,6 62,3 7,1 75,4 75,4 79, 83,3 85,7 538 H3 Större städer 41,3 55,9 64,3 67, 71,9 74,3 77,9 76, H4 Södra mellanbygden 36,5 48,1 59,7 66, 65,1 71,9 72, 75,6 633 H5 Norra tätbygden 37,9 49,7 5,7 67,2 64,9 7,8 75,1 72,5 177 H6 Norra glesbygden 35,6 4,9 45,9 53,8 6,4 62,8 7,8 75, For English translation see Notes, table 39. Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). 29 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

17 311 Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Kvinnor år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Women. Per cent Redovisningsgrupp Tillgång till dator i hemmet Access to computer at home Antal i befolk- Stratum of the population 1 ningen Population SAMTLIGA år 37, 48,9 58,8 6,8 64,2 68,7 71,7 75, ÅLDERSGRUPP år 48,6 62,1 73,7 74,7 83,3 82,3 82,7 87, år 48, 58,4 75,9 74,7 76,6 82,4 85, 9, år 55,3 72,6 85,5 85,2 85,1 89,1 92,6 94, år 46,2 63,1 73,7 75,9 78,9 83,5 83,7 87, år 23, 37,8 43,9 51,9 61, 64,8 71,7 72, år 1,4 11,1 19,3 22,7 24,1 32,9 4,8 44, år 4,2 4,3 5,2 6,7 7,5 11,3 11,8 13,2 341 FAMILJETYP Ensamstående utan barn 23,5 3,6 38,6 41,5 45,7 48, 54,2 55, Ensamstående med barn 34,9 5,5 74,2 64,4 67,9 77,4 87,5 85,4 197 Sammanboende utan barn 31,8 44,5 53,6 58, 61,7 67,2 7,8 75, Sammanboende med barn 62,5 76,1 87,8 89,3 91, 94,3 92,9 96,4 894 UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda 36,6 42, 53,7 55, 56,4 63,3 7,4 72,9 44 Inrikes födda båda föräldr f. utoml ,8 74,3 82,5.. 74,2 85,5 71 SVENSK BAKGRUND Inrikes födda, en av föräldr f. utoml. 48,8 64, 79,2 71, 79,8 83,2 85,3 9,6 188 Inrikes födda, båda föräldr inrikes f. 36,4 48,9 58,4 6,7 64,1 68,5 7,9 74, 2 86 SOCIOEKONOMISK GRUPP Ej facklärda arbetare 21,4 32,2 38,3 41,1 45,1 5,1 54,8 57,7 95 Facklärda arbetare 3,3 39, 54,9 54,8 55,5 63,6 69,3 7,9 348 Samtliga Arbetare 23,7 34,1 43,1 45,3 48,2 54,7 59,2 61, Lägre tjänstemän 33,4 45,6 56,7 55,1 65,8 66,2 65, 71, 585 Mellannivå-tjänstemän 47,6 63,4 72,9 74,2 76,2 8,9 83,6 86,9 693 Högre tjänstemän 62, 74,1 83,9 85,7 85,7 87,3 87,2 9,4 352 Samtliga Tjänstemän 44,6 58,9 69,1 69,6 74,5 77, 78,1 82, 1 63 Företagare 44,7 57,6 61,9 64,2 61,3 67,7 72, 86,4 14 Jordbrukare Förvärvsarbetande 46, 63,1 74,4 75,1 78,9 83,1 84,9 87, Hemarbetande 39,5 49,3 63,6 67,7 68,3 75,9 76, 85,5 67 Ålderspensionärer 7,9 7,7 13,5 16,4 18,2 24,1 28,4 3,4 729 Förtidspens./långv.arbetslösa 22,6 3,4 35,9 39,9 48,4 53,7 59,5 68,4 224 H-REGION H1 Stockholm 45,2 57,9 66,6 65,7 7,9 74,1 75,6 8,2 715 H2 Göteborg och Malmö 39,5 54,2 62,5 61,3 66,6 7,2 75,1 78,6 556 H3 Större städer 35,9 47,2 59,3 61, 63,9 66,8 71,9 75, H4 Södra mellanbygden 31,1 41,9 51,2 57,2 58,2 69,5 65,9 7,7 68 H5 Norra tätbygden 36,9 47,1 52,5 57,8 61,7 63,5 68,9 68,1 19 H6 Norra glesbygden 27,5 37,1 48,9 54,7 55,6 57,9 66,3 63, For English translation see Notes, table 39. Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 291

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2013 11 Informations- och kommunikationsteknik Information

Läs mer

S2001:014. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag

S2001:014. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag S2001:014 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag Beskrivningen avser 1999 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063 16 18 70 Telefax: 063 16 18 80

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 13 Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster... 267 Household income 13.2 Hushållens

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig kraft och

Läs mer

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING Kommungruppsindelning 2011 REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING 1 2 Förord Denna rapport är den första som beskriver de kommungruppsindelningar, som Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken på lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Befolkning Population

Befolkning Population Befolkning Population Befolkning Statistisk årsbok 2011 4 Befolkning Population Sida Page 4.1 Befolkning...74 Population 4.2 Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer år 2009...78 Population

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Företagens användning av datorer och Internet

Företagens användning av datorer och Internet Företagens användning av datorer och Internet 2003 Företagens användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of ICT in Swedish enterprises 2003 Statistics Sweden 2004 Producent

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade 2003. Betesmarksarealen beräknas till 494 400 hektar

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade 2003. Betesmarksarealen beräknas till 494 400 hektar JO 10 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-06 Jordbruksmarkens användning 2003 Definitiva uppgifter Use of agricultural land 2003 Final results I korta drag Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Statistiska centralbyrån 2004 Use of computers and the Internet by private persons in 2004

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

FSFs företagsklimatindex 2008

FSFs företagsklimatindex 2008 FSFs företagsklimatindex 20 Olika kommuner har olika förutsättningar. FSFs företagsklimatindex 20 visar vilka kommuner som överpresterar, underpresterar respektive presterar som förväntat i förhållande

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer