Informations- och kommunikationsteknik Information Technology

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informations- och kommunikationsteknik Information Technology"

Transkript

1 Informations- och kommunikationsteknik Information Technology

2 Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Tillgång till dator i hemmet : andel av befolkningen år Access to computers at home: share of population aged Tillgång till och användning av Internet i hemmet : andel av befolkningen år Access to and use of Internet at home: share of population aged Tillgång till dator i hemmet 24 bland arbetare och tjänstemän. Access to computers at home among blue collars and white collars Tillgång till dator i hemmet 24 inom olika familjetyper. Andel av befolkningen år Access to computers at home among different type of household Andel i olika grupper som skulle föredra att rösta via Internet i val till riksdag, landstings- eller kommunfullmäktige och i folkomröstningar om möjlighet fanns. Undersökningsår 23 Share of those in different groups that would prefer to use the Internet to vote in elections for the Riksdag etc., if the possibility existed Användning av Internet till olika sysslor bland befolkningen år. Undersökningsår 25. Procent Use of the Internet for various tasks among the population in ages years. Per cent Vad svenska företag med minst 1 anställda använder Internet till 24 Use of the Internet in Swedish enterprises Mobilabonemang och kontantkort totalt (GSM, NMT och UMTS) Mobile telephone: subscription and cash card Mobila teletjänster: några förändringar över tiden Mobile telephone: trends Tillgång till mobiltelefon i hemmet : andel av befolkningen 9 79 år Access to mobile telephone at home: share of population aged Tillgång till mobiltelefon i hemmet 1999 och 24: andel av befolkningen i olika åldrar Access to mobile telephone at home: share of population in different age groups Avgränsning av IT-sektorn Extent of IT sector IT-specialister inom IT-sektorn efter utbildningsnivå 23 Experts in IT sector, by educational level Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag efter ålder och kön 23 Employment in IT-related service enterprises, by age and sex Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag och totalt Index 199=1 Employment in IT-related service enterprises and overall employment Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag fördelade på undergrupper Employment in IT-related service enterprises, sub-categories Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Män och kvinnor år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Men and women. Per cent Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Män år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Men. Per cent Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Kvinnor år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Women. Per cent Personer som har tillgång till Internet i hemmet respektive använt Internet minst 1 gång i veckan. Män och kvinnor år. Procent Persons having access to Internet at home and persons using it at least once a week. Men and women. Per cent Personer som har tillgång till Internet i hemmet respektive använt Internet minst 1 gång i veckan. Män år. Procent Persons having access to Internet at home and persons using it at least once a week. Men. Per cent Personer som har tillgång till Internet i hemmet respektive använt Internet minst 1 gång i veckan. Kvinnor år. Procent Persons having access to Internet at home and persons using it at least once a week. Women. Per cent Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i IT-sektorn år 23 Turnover, value added and gross investments in IT sector 276 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

3 Produktion av elektronikprodukter med fördelning på varugrupper, löpande priser, milj. kr Production of electronics products, by categories. Current prices, SEK m Import av elektronikprodukter efter varugrupper, löpande priser, milj. kr Imports of electronics products, by categories. Current prices, SEK m Export av elektronikprodukter efter varugrupper, löpande priser, milj. kr Exports of electronics products, by categories. Current prices, SEK m Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag i lokala arbetsmarknader 23 Employment in IT-related service enterprises in local labour markets IT-specialister i IT-sektorn efter bransch och kön år 23 enligt registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS Engineers and scientists in IT sector, by industry and sex Mobiltelefon i hemmet: andel som har tillgång till mobiltelefon. Procent Mobile telephones at home. Per cent Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 277

4 292 Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Företagens användning av datorer och Internet Nästan alla företag använder datorer och Internet Tillgången till och användningen av IT är mycket hög bland svenska företag. Under januari 24 använde 96 procent av företagen med tio eller fler anställda datorer. En nästan lika hög andel, 95 procent, hade tillgång till Internet. Skillnaderna mellan branscherna samt mellan stora och små företag var relativt sett små. Allt vanligare med snabba anslutningar till Internet De svenska företagen ansluter sig i allt större utsträckning till Internet med hjälp av höghastighetsanslutningar och anslutningar via mobiltelefonnätet. Andelen företag med höghastighetsanslutningar var 74 procent under januari 24, att jämföra med 44 procent år 21 och 62 procent under januari 23. Anslutning till Internet via mobiltelefonnätet finns nu hos vart femte företag mot vart tionde år 21. Drygt 8 av 1 företag har hemsida 82 procent av företagen hade en hemsida under januari 24. Det var främst de större företagen som hade en hemsida. Av företag med 1 19 anställda hade 75 procent en hemsida, medan hela 98 procent av företagen med minst 2 anställda hade det. Viruskontroll och andra programvaror för säkerhet Den vanligaste formen av säkerhetsanordning som företagen använder sig av för att skydda sig mot dataintrång och virusangrepp är viruskontroll eller andra programvaror för säkerhet, vilket 92 procent av företagen använde år 24. Detta kan jämföras med en andel på 85 procent år 23. Den näst vanligaste säkerhetsanordningen är brandväggar. År 23 uppgav 69 procent av företagen att de använde brandväggar. Den andelen ökade till 82 procent år 24. Nästan samtliga företag med minst 1 anställda använder viruskontroll eller andra programvaror för säkerhet och brandväggar. Bland de minsta företagen (1 19 anställda) är det däremot endast 76 procent som använder brandväggar och 9 procent som använder virusskydd eller andra programvaror för säkerhet. Ett annat sätt att skydda data är genom att ta backup och lagra data utanför driftmiljön. Av samtliga företag var det 59 procent som hade sådana rutiner och system. Även denna andel har ökat från år 23, då den var 47 procent. Återigen är det bland de stora företagen som företeelsen är vanligast. Bland de allra största företagen, de med minst 5 anställda, var det 85 procent som hade data-backup utanför driftmiljön, medan endast 54 procent av företagen med 1 19 anställda hade det. Säkerhetsproblem Trots utbredd användning av säkerhetsanordningar och kontinuerliga uppdateringar av dessa utsätts företag för mer eller mindre allvarliga IT-säkerhetsproblem. Vid undersökningstillfället under våren 24 angav 37 procent av företagen att de utsatts för IT-säkerhetsproblem under de senaste tolv månaderna. Nära 3 procent av samtliga företag angav att de under de senaste tolv månaderna drabbats av datorvirus som resulterat i förlorad information eller förlorad arbetstid. Större företag hade i större utsträckning än mindre råkat ut för detta. Uppskattningsvis 25 procent av företagen med 1 19 anställda hade under de senaste tolv månaderna utsatts för datavirus som resulterat i förlorad information eller förlorad arbetstid medan hela 62 procent av företagen med minst 5 anställda utsatts för det säkerhetsproblemet. Det är värt att notera att det skett en ökning av andelen större företag som råkat ut för denna typ av säkerhetsproblem. Under våren 23 angav 48 procent av företagen med minst 5 anställda att de under de senaste tolv månaderna utsatts för datorvirus som resulterat i förlorad information eller förlorad arbetstid. Andel (%) av företag med med minst 1 anställda som under de senaste 12 mån. utsatts för datorvirus som resulterat i förlorad information eller förlorad arbetstid åren 23 och anställda 2 49 anställda 5 99 anställda anställda anställda 5 eller fler anställda Totalt Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

5 Privatpersoners användning av datorer och Internet Datorns och Internets intåg i hemmet Enligt undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) hade 24 procent av alla personer i åldern år tillgång till dator i hemmet år Motsvarande andel år 24 var 77 procent. Det innebär att tillgången till dator i hemmet har tredubblats under perioden ifråga. Klyftan mellan kvinnor och män med avseende på datortillgång i hemmet kvarstår. År 1994 hade 21 procent av kvinnorna och 26 procent av männen tillgång till en dator i hemmet. År 24 var motsvarande andelar 75 respektive 79 procent. Förutom skillnaden mellan män och kvinnor förelåg även andra stora skillnader i datorinnehav. Till exempel hade 91 procent av högre tjänstemän tillgång till dator i hemmet år 24, medan det bland ej facklärda arbetare var 62 procent som hade tillgång till dator i hemmet. Vidare hade 96 procent av sammanboende med barn tillgång till dator år 24, medan endast 64 procent av ensamstående utan barn hade det. För ensamstående med barn var andelen 87 procent. År 1998 undersöktes för första gången förekomsten av Internet i hemmet. Det visade sig då att 31 procent av befolkningen i åldern år hade tillgång till Internet i hemmet. År 24 var motsvarande andel 69 procent. Även när det gäller tillgången till Internet finns en liknande klyfta mellan män och kvinnor som vid tillgång till dator i hemmet. År 1998 hade 27 procent av kvinnorna och 35 procent av männen tillgång till Internet i hemmet. Motsvarande andelar år 24 var 68 respektive 71 procent. År 1998 angav 18 procent att de använt Internet minst en gång i veckan. Motsvarande andel år 24 var 52 procent. Bland männen ökade andelen frekventa Internetanvändare från 25 procent år 1998 till 57 procent år 24. Motsvarande ökning bland kvinnorna gick från 11 till 46 procent. Äldre har tillgång till dator i hemmet i mindre utsträckning än yngre. I åldersgruppen år har ca 9 procent en persondator hemma och 82 procent har tillgång till Internet. Bland åringarna så är det bara 68 procent som har tillgång till persondator hemma och 61 procent som har tillgång till Internet. De äldre halkar efter Datorer och Internet används i mindre utsträckning av personer över 55 år, och drygt 2 procent av personer i åldern år har aldrig använt en dator. Även användning av Internet är mindre vanligt bland äldre. Närmare en tredjedel av alla i åldern år har inte alls använt Internet, medan så gott som alla under 35 år har använt Internet. Andel (%) personer i åldern år med tillgång till dator resp. Internet i hemmet 24 och 25 Ålder Totalt Män Kvinnor Dator Samtliga Internet Samtliga Skillnaderna mellan kvinnor och män i datorns ljus Andelen som använt en persondator hemma under första kvartalet 25 uppgick till 79 procent bland män och 71 procent bland kvinnor. Året innan var motsvarande andel 75 procent för såväl män som kvinnor. Användningen av Internet uppvisar ett liknande mönster. Sålunda hade 75 procent av männen och 66 procent av kvinnorna använt Internet under 1:a kvartalet 25. Andel (%) personer i åldern år som använt dator respektive Internet i hemmet 1:a kvartalet 24 och 25 Enligt Undersökningen privatpersoners användning av datorer och Internet 25 hade 84 procent (5,5 miljoner) av alla personer i åldern år tillgång till dator i hemmet. Ålder Totalt Män Kvinnor Dator Samtliga Internet Samtliga Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 279

6 Tillgång till dator i hemmet : andel av befolkningen år 293 Access to computers at home: share of population aged Procent Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). En anledning till ökningen är att många individer fått möjlighet att köpa personaldatorer under de senaste åren. Enligt Statskontoret (Rapport 1999:4) har 27 procent av de anställda i privata företag utnyttjat möjligheten att inhandla/hyra en dator av sin arbetsgivare, medan motsvarande andel bland statligt anställda är 17 procent och bland kommunanställda 9 procent. Enligt samma undersökning var ungefär en av fem datorer i hushållen köpta med ekonomiskt stöd från (eller ägda av) arbetsgivaren. Källa: SIKA, Informations- och kommunikationsteknik i Sverige, SIKA Rapport 2:8. Tillgång till och användning av Internet i hemmet : 294 andel av befolkningen år Access to and use of Internet at home: share of population aged Procent Tillgång till Internet i hemmet Använt Internet i hemmet minst 1 gång i veckan Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). 28 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

7 Tillgång till dator i hemmet 24 bland arbetare och tjänstemän 295 Access to computers at home among blue collars and white collars Procent Ej facklärda Facklärda Lägre Mellannivå Högre ARBETARE TJÄNSTEMÄN Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). Tillgång till dator i hemmet 24 inom olika familjetyper. Andel av befolkningen år 296 Access to computers at home among different type of household Procent Män Kvinnor Ensamstående utan barn Samboende utan barn Ensamstående med barn Samboende med barn Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 281

8 297 Procent 8 Andel i olika grupper som skulle föredra att rösta via Internet i val till riksdag, landstings- eller kommunfullmäktige och i folkomröstningar om möjlighet fanns. Undersökningsår 23 Share of those in different groups that would prefer to use the Internet to vote in elections for the Riksdag etc., if the possibility existed * avser år Män Kvinnor Arbetare* Lägre tjänstemän* Högre tjänstemän* Egna företagare* TOTALT Kön Ålder Socioekonomisk grupp Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet år 23 (www.scb.se). Användning av Internet till olika sysslor bland befolkningen år. 298 Undersökningsår 25. Procent Use of the Internet for various tasks among the population in ages years Procent Kommunicera med offentlig sektor Beställa varor eller tjänster Banktjänster Inhämta information Män e-post Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet år 25 (www.scb.se). 282 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

9 299 Vad svenska företag med minst 1 anställda använder Internet till 24 Use of the Internet in Swedish enterprises Procent Generell användning Söka allmän information 1 Göra finansiella transaktioner Få service och support 1 Ladda ned digitala produkter Analysera konkurrenter 1 Lära upp och utbilda personal Inköp via Internet Kontakter med myndigheter Söka information Hämta blanketter Returnera ifyllda blanketter Fullständig elektronisk ärendehantering 1 Avser 23. Källa: SCB, Avdelningen för ekonomisk statistik, enheten för forskning och informationsteknik. Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 283

10 Mobilabonnemang och kontantkort totalt totalt (GSM (GSM, och NMT) och UMTS) 3 Mobile telephone: subscription and and cash cash card card Miljoner Källa: Post- & Telestyrelsen, Svensk Telemarknad 24. Mobila teletjänster: några förändringar över tiden 31 Mobile telephone: trends GSM är idag den helt dominerande formen för mobiltelefoni i Sverige. NMT-abonnemangen har stadigt minskat och uppgick vid slutet av 24 till 126, vilket motsvarade drygt 1 procent av samtliga abonnemang. Av samtliga GSM-abonnemang (inkl. kontantkort) utgjorde kontantkorten 6 procent vid slutet av år 24. Under 24 sändes över 2 miljarder SMSmeddelanden. I genomsnitt sändes 19 SMS per kund och månad under 24. Detta kan jämföras med förhållandena i Norge och Danmark. I Norge sände år 24 en GSMkund i genomsnitt 68 SMS per månad och en dansk GSM-kund 19 SMS per månad. Andel kontantkort av samtliga GSM-abonnemang Procent Antal SMS skickade från mobiltelefoner Miljoner Källa: Post- & Telestyrelsen, Svensk Telemarknad Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

11 Tillgång till mobiltelefon i hemmet : andel av befolkningen 9 79 år 32 Access to mobile telephone at home: share of population aged 9 79 Procent Källa: Nordicom-Sverige, Mediebarometern 24. Tillgång till mobiltelefon i hemmet 1999 och 24: andel av befolkningen i olika åldrar 33 Access to mobile telephone at home: share of population in different age groups Procent Källa: Nordicom-Sverige, Mediebarometern 24. Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 285

12 34 Avgränsning av IT-sektorn i tab och Extent of IT sector in table and IT-sektorns omfattning är inte given. I de följande diagrammen och tabellerna (35 38 respektive ) ingår inte näringsgrenar som använder IT för att producera varor och tjänster och där deras innehåll är det väsentliga, så kallade content industries. Till sådana näringsgrenar räknas produktion av radio- och TV-program och tryckerier. Tabellerna avser alltså endast de verksamhetsområden inom näringslivet som producerar elektronikprodukter och IT-relaterade tjänster. De ITrelaterade tjänsteföretagen är parti- och detaljhandel, teletjänstföretag och viss uppdragsverksamhet (bland annat datakonsulter). Elektronikindustrin och de IT-relaterade tjänsteföretagen är definierade utifrån näringsgrensindelningen SNI och redovisas nedan. Näringsgrenar enligt SNI 92 ingående i IT-sektorn Huvudgrupp Näringsgrenskod Benämning enligt SNI 92 ELEKTRONIKINDUSTRIN 31 Tillverkning av kontorsmaskiner 32 Tillverkning av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning 321 Tillverkning av elektroniska komponenter 322 Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi 323 Tillverkning av radio- och TV- mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud och videosignaler 332 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och andra ändamål utom industriell processtyrning 333 Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer IT-RELATERADE TJÄNSTEFÖRETAG Handel med IT-varor 2233 Företag för reproduktion av data och datorprogram Agenturhandel med kontorsutrustning och datorer Partihandel med radio- och TV-apparater 5164 Partihandel med kontorsmaskiner Partihandel med teleprodukter Radio- och TV-affärer Datorbutiker Telebutiker 7133 Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning inkl. datorer Telekommunikation 6421 Nätdriftsstationer 6422 Radiostationer 6423 Kabel-TV-företag Datakonsulter o. dataservice 721 Maskinvarukonsulter 7221 Datakonsulter 7222 Programvaruproducenter 723 Dataservicebyråer 724 Databasvärdar och databasförmedlare 725 Servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner 726 Övriga dataföretag 286 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

13 35 IT-specialister inom IT-sektorn efter utbildningsnivå 23 Experts in IT sector, by educational level Procent 5 Den största andelen IT-specialister återfinns bland datakonsulter och dataservice (45 % med högskoleutbildning). Inom handel med IT-varor är andelen högskoleutbildade bara 18 % Gymnasieutbildning Högskoleutbildning Elektronikindustrin Handel med IT-varor Telekommunikation Datakonsulter och dataservice Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS. 36 Tusental Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag efter ålder och kön 23 Employment in IT-related service enterprises, by age and sex IT-relaterade tjänsteföretag är en bransch som domineras av de yngre. En tredjedel (34 %) av alla förvärvsarbetande inom branschen är mellan 25 och 34 år. Endast 11 procent är 55 år eller äldre. Dessutom är en övervägande del av av alla som arbetar inom IT-branschen män (73%) Män Kvinnor Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS. Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 287

14 Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag 37 och totalt Index 199=1 Employment in IT-related service enterprises and overall employment Index 199 = IT-relaterade tjänsteföretag Totalt Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS. Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag fördelade på undergrupper Employment in IT-related service enterprises, sub-categories Antal Datakonsulter och dataservice 6 5 Handel IT-varor Telekommunikation Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS. 288 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

15 39 Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Män och kvinnor år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Men and women. Per cent Redovisningsgrupp Tillgång till dator i hemmet Access to computer at home Antal i befolk- Stratum of the population 1 ningen Population SAMTLIGA år 4,5 52,6 61,8 64,9 67,7 71,9 74,8 77, 7 2 ÅLDERSGRUPP år 53,3 67,3 76,2 79, 83,3 84,6 85,8 87, år 47,9 6,2 75,5 75,9 78,6 83, 86,4 89, år 55,1 74,6 84,5 84,7 85,5 89,6 91,6 93, år 51,3 63,5 74,6 77,9 8,6 83,3 84,5 88, år 29,3 42,5 49,2 58,1 65,3 68,5 74,3 74, år 12,8 16,8 24,3 27,9 29,1 38,9 45,6 48, år 3,5 5,1 7,6 1,7 1,3 15,4 16,9 18,5 589 FAMILJETYP Ensamstående utan barn 3,9 4,9 47,2 51,6 54,7 56,9 62,2 63, Ensamstående med barn 37, 52,2 76,1 67,4 72,8 79,1 88,1 86,8 259 Sammanboende utan barn 33,5 44,7 55,1 58,6 62,9 67,8 71,4 74, Sammanboende med barn 63,5 77,4 88,3 9,8 91,6 95,1 95, 96, UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda 38,5 45,6 56,4 56,6 63,7 66, 72,7 71,8 831 Inrikes födda båda föräldr f. utoml. 49,8 65, 71,1 84,8 82,7 82,4 8,5 88,2 144 SVENSK BAKGRUND Inrikes födda, en av föräldr f. utoml. 51,5 66,8 78,6 73,5 77,8 85,4 86,9 89,4 359 Inrikes födda, båda föräldr inrikes f. 4, 52,5 61,4 65,1 67,3 71,7 74,3 76, SOCIOEKONOMISK GRUPP Ej facklärda arbetare 22,5 33,6 42,4 47,1 48, 54,7 59,5 61, Facklärda arbetare 3,1 4,4 52,7 57,4 6,2 65,5 69,6 69,5 969 Samtliga Arbetare 25,5 36,2 46,6 51,3 53, 59,4 63,5 64, Lägre tjänstemän 36,2 47,4 57,9 57,6 68,2 67,7 69,1 73,6 914 Mellannivå-tjänstemän 46,8 65,9 75,2 76,7 79,1 82,4 85,6 88, Högre tjänstemän 65,3 79,1 85,5 85,6 87, 89,5 9,1 91,4 828 Samtliga Tjänstemän 48,5 64,2 73, 73,4 78,2 8,1 82, 84, Företagare 53,9 58,9 64,2 66,4 68,2 73,7 73,5 81,9 49 Jordbrukare 2,4 26,3 26,2 33,4 21,7 37,3 37, Förvärvsarbetande 48,8 64,7 75,5 77,2 8,5 84,1 85,5 87, Hemarbetande 4,2 45,1 66, 68, 67, 75,1 76,2 87,8 81 Ålderspensionärer 8,7 1,9 17,4 21,2 22, 29,4 33,7 36, Förtidspens./långv.arbetslösa 23,4 32,3 35,5 43,8 47,4 55,4 6,1 67, 444 H-REGION H1 Stockholm 49,3 62,3 71, 7,7 73,9 77,6 78,8 82, H2 Göteborg och Malmö 46,4 58,1 66,2 68,2 71, 74,5 79,1 82, H3 Större städer 38,6 51,5 61,8 63,9 67,8 7,5 74,9 75, H4 Södra mellanbygden 33,8 44,9 55,5 61,7 61,8 7,7 69, 73, H5 Norra tätbygden 37,4 48,5 51,6 62,2 63,2 67,4 71,9 7,2 367 H6 Norra glesbygden 31,7 39, 47,3 54,2 58,1 6,4 68,5 69, For English translation see Notes, table 39. Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 289

16 31 Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Män år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Men. Per cent Redovisningsgrupp Tillgång till dator i hemmet Access to computer at home Antal i befolk- Stratum of the population 1 ningen Population Samtliga år 44, 56,4 64,8 69,1 71,2 75,2 78, 79, ÅLDERSGRUPP år 57,7 72,2 78,6 83, 83,3 86,8 88,8 88, år 47,9 61,9 75,2 77, 8,6 83,5 87,6 88, år 54,9 76,6 83,5 84,2 85,9 9,2 9,5 92, år 56,4 64, 75,4 79,8 82,3 83,1 85,2 89, år 35,7 47, 54,4 64,4 69,5 72,3 76,9 75, år 15,6 23,5 3, 33,8 34,8 45,7 51, 52, år 2,5 6,1 1,9 16,5 14,2 21,1 24,1 25,8 248 FAMILJETYP Ensamstående utan barn 38, 5,6 54,9 61,4 63,1 65,5 7, 71, Ensamstående med barn.. 56, ,7 84,1 89,6.... Sammanboende utan barn 35,1 44,8 56,7 59,2 64, 68,4 71,9 73, Sammanboende med barn 64,4 78,8 88,8 92,2 92,3 95,7 97,1 96,3 92 UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda 4,5 49,8 59,5 58,4 71,3 69,5 75,3 7,6 391 Inrikes födda båda föräldr f. utoml. 58, 72,4 73,4.. 82, ,9 73 SVENSK BAKGRUND Inrikes födda, en av föräldr f. utoml. 54,6 69,8 78,1 76,8 75,9 87,3 88,6 88,2 171 Inrikes födda, båda föräldr inrikes f. 43,7 56,2 64,5 69,5 7,6 74,9 77,7 79, SOCIOEKONOMISK GRUPP Ej facklärda arbetare 24,4 35,7 48,8 55,9 52,1 6,9 66,2 67,8 655 Facklärda arbetare 3, 41,3 51,4 58,9 62,9 66,6 69,8 68,8 621 Samtliga Arbetare 27,5 38,4 5,2 57,4 57,6 63,9 68, 68, Lägre tjänstemän 41,4 5,7 59,9 62,3 73,2 7,8 75,8 78,3 329 Mellannivå-tjänstemän 45,9 68,8 77,8 79,3 82,4 84,1 87,8 89,6 592 Högre tjänstemän 67,2 81,9 86,4 85,5 87,8 91,2 92,6 92,1 476 Samtliga Tjänstemän 52,6 7,1 77,1 77,7 82,6 83,7 86,5 87, Företagare 59,5 59,5 65,3 67,4 7,9 76,2 74,1 8,1 35 Jordbrukare 22,6 31,5 22,2 42,4 31,3 54,9 37,4.... Förvärvsarbetande 51,3 66,2 76,4 78,9 81,8 85, 86,1 87, Hemarbetande Ålderspensionärer 9,7 15,1 22,3 27,6 26,9 36,1 4,5 43,5 61 Förtidspens./långv.arbetslösa 24,6 34,4 35, 48,2 46, 57,3 61, 65,6 22 H-REGION H1 Stockholm 53,7 67, 75,7 75,9 77,1 81,3 82,2 84,3 69 H2 Göteborg och Malmö 53,6 62,3 7,1 75,4 75,4 79, 83,3 85,7 538 H3 Större städer 41,3 55,9 64,3 67, 71,9 74,3 77,9 76, H4 Södra mellanbygden 36,5 48,1 59,7 66, 65,1 71,9 72, 75,6 633 H5 Norra tätbygden 37,9 49,7 5,7 67,2 64,9 7,8 75,1 72,5 177 H6 Norra glesbygden 35,6 4,9 45,9 53,8 6,4 62,8 7,8 75, For English translation see Notes, table 39. Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). 29 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

17 311 Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Kvinnor år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Women. Per cent Redovisningsgrupp Tillgång till dator i hemmet Access to computer at home Antal i befolk- Stratum of the population 1 ningen Population SAMTLIGA år 37, 48,9 58,8 6,8 64,2 68,7 71,7 75, ÅLDERSGRUPP år 48,6 62,1 73,7 74,7 83,3 82,3 82,7 87, år 48, 58,4 75,9 74,7 76,6 82,4 85, 9, år 55,3 72,6 85,5 85,2 85,1 89,1 92,6 94, år 46,2 63,1 73,7 75,9 78,9 83,5 83,7 87, år 23, 37,8 43,9 51,9 61, 64,8 71,7 72, år 1,4 11,1 19,3 22,7 24,1 32,9 4,8 44, år 4,2 4,3 5,2 6,7 7,5 11,3 11,8 13,2 341 FAMILJETYP Ensamstående utan barn 23,5 3,6 38,6 41,5 45,7 48, 54,2 55, Ensamstående med barn 34,9 5,5 74,2 64,4 67,9 77,4 87,5 85,4 197 Sammanboende utan barn 31,8 44,5 53,6 58, 61,7 67,2 7,8 75, Sammanboende med barn 62,5 76,1 87,8 89,3 91, 94,3 92,9 96,4 894 UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda 36,6 42, 53,7 55, 56,4 63,3 7,4 72,9 44 Inrikes födda båda föräldr f. utoml ,8 74,3 82,5.. 74,2 85,5 71 SVENSK BAKGRUND Inrikes födda, en av föräldr f. utoml. 48,8 64, 79,2 71, 79,8 83,2 85,3 9,6 188 Inrikes födda, båda föräldr inrikes f. 36,4 48,9 58,4 6,7 64,1 68,5 7,9 74, 2 86 SOCIOEKONOMISK GRUPP Ej facklärda arbetare 21,4 32,2 38,3 41,1 45,1 5,1 54,8 57,7 95 Facklärda arbetare 3,3 39, 54,9 54,8 55,5 63,6 69,3 7,9 348 Samtliga Arbetare 23,7 34,1 43,1 45,3 48,2 54,7 59,2 61, Lägre tjänstemän 33,4 45,6 56,7 55,1 65,8 66,2 65, 71, 585 Mellannivå-tjänstemän 47,6 63,4 72,9 74,2 76,2 8,9 83,6 86,9 693 Högre tjänstemän 62, 74,1 83,9 85,7 85,7 87,3 87,2 9,4 352 Samtliga Tjänstemän 44,6 58,9 69,1 69,6 74,5 77, 78,1 82, 1 63 Företagare 44,7 57,6 61,9 64,2 61,3 67,7 72, 86,4 14 Jordbrukare Förvärvsarbetande 46, 63,1 74,4 75,1 78,9 83,1 84,9 87, Hemarbetande 39,5 49,3 63,6 67,7 68,3 75,9 76, 85,5 67 Ålderspensionärer 7,9 7,7 13,5 16,4 18,2 24,1 28,4 3,4 729 Förtidspens./långv.arbetslösa 22,6 3,4 35,9 39,9 48,4 53,7 59,5 68,4 224 H-REGION H1 Stockholm 45,2 57,9 66,6 65,7 7,9 74,1 75,6 8,2 715 H2 Göteborg och Malmö 39,5 54,2 62,5 61,3 66,6 7,2 75,1 78,6 556 H3 Större städer 35,9 47,2 59,3 61, 63,9 66,8 71,9 75, H4 Södra mellanbygden 31,1 41,9 51,2 57,2 58,2 69,5 65,9 7,7 68 H5 Norra tätbygden 36,9 47,1 52,5 57,8 61,7 63,5 68,9 68,1 19 H6 Norra glesbygden 27,5 37,1 48,9 54,7 55,6 57,9 66,3 63, For English translation see Notes, table 39. Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 291

18 312 Personer som har tillgång till Internet i hemmet respektive använt Internet minst 1 gång i veckan. Män och kvinnor år. Procent Persons having access to Internet at home and persons using it at least once a week. Men and women. Per cent Redovisningsgrupp Tillgång till Internet Internet minst varje vecka Antal i befolk- Stratum of the population 1 Access to Internet at home Been using Internet at least once a week ningen 24 Population Samtliga år 53,3 58,2 63,5 66,4 69,2 34,8 39,3 43,3 45,9 51,5 7 2 ÅLDERSGRUPP år 63,9 71,6 75,5 76,3 79,3 53,5 63,4 66,8 68,6 72, år 63,6 68,7 75, 77,3 81,3 48,2 54,4 58,5 63,6 68, år 73,4 76,8 8, 84,1 86,1 46,5 48,8 52,6 59, 63, år 66,1 7,8 75,4 77, 83, 35,6 4,6 45,8 44, 56, år 45,7 54,2 59,9 64,8 65,4 23,1 28,3 32, 36, 41, år 17,3 2,9 29,8 36,7 37,2 1,4 11,3 14,7 17,3 18, år 5, 6,1 1,3 11,5 12,6 2,5 3,2 5,2 4,1 7,3 589 FAMILJETYP Ensamstående utan barn 39,8 45, 48,5 53, 55,8 32,7 37,9 4,6 44,6 48, Ensamstående med barn 5,9 57,8 63,1 71, 76, 27,8 4,4 41,2 46,6 56,2 259 Sammanboende utan barn 47,3 53,6 59,7 62,9 65,7 29,2 33, 37,5 38,4 44, Sammanboende med barn 79,4 83,1 87,3 89,5 9,8 46,2 5, 54,6 58,4 64, UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda 45,1 51,6 54,9 63,6 63, 27,3 32,2 35,3 41,4 43,9 831 Inrikes födda båda föräldr f. utoml. 69,2 65,7 82,4 72,2 76,8 49,3 45,6 82,4 58,4 61,7 144 SVENSK BAKGRUND Inrikes födda, en av föräldr f. utoml. 61,5 67,9 78,1 77,2 82,3 44,5 54,8 55,4 57,4 63,4 359 Inrikes födda, båda föräldr inrikes f. 53,5 58,5 63,7 66,1 69,2 34,8 39,3 43,3 45,6 51, SOCIOEKONOMISK GRUPP Ej facklärda arbetare 36,8 39,1 45,6 5,4 52,7 19,7 22, 26,3 29,9 32, Facklärda arbetare 44,7 5,1 55,5 6,1 61,8 25,2 27, 33, 35,4 41,1 969 Samtliga Arbetare 4, 43,6 49,9 54,3 56,2 22, 24, 29,3 32,1 35, Lägre tjänstemän 45,7 57, 6,8 59,6 65,4 27,5 36,7 36,8 4,9 45,6 914 Mellannivå-tjänstemän 65,5 7,8 74,7 78,7 81,6 42,6 47, 51,7 54,2 6, Högre tjänstemän 76,2 8, 83,5 84,7 85,4 59,3 61,4 64,2 64,6 71,4 828 Samtliga Tjänstemän 62,6 69,4 73, 74,8 77,8 42,8 48,2 5,7 53,4 58, Företagare 54,7 6, 66,3 66,7 75,1 28,1 35,4 4,6 39,3 55,4 49 Jordbrukare 19,8 15,6 26,8 31,7 22,6 11,7 8,4 1,3 13,6 15,3 99 Förvärvsarbetande 65,5 71,2 76,2 78,1 8,7 41,5 46,1 5,8 53,2 59, Hemarbetande 5,6 54,3 63,3 62,7 78,8 25,3 19,3 35, 36,9 5, 81 Ålderspensionärer 12,9 15,4 22, 26,3 27,5 7,6 8,9 11, 12,7 14, Förtidspens./långv.arbetslösa 32,1 34,1 43,4 47,6 59,3 17,1 18,8 24,6 26,4 38,2 444 H-REGION H1 Stockholm 61,6 63,8 7, 72,6 75,9 43,6 47,2 53, 57,7 62, H2 Göteborg och Malmö 57,1 6,6 67,5 7,5 75,7 38,2 41, 46,7 49,6 55, H3 Större städer 51,4 58,8 62,5 65,4 67,6 33,1 39,5 42,1 44,3 5, H4 Södra mellanbygden 47,7 53,1 6,9 6,7 64, 29,1 33,9 37,8 37,3 45, H5 Norra tätbygden 49,6 53,3 58,2 62,7 63,1 29,8 32,5 36,5 38,6 41,6 367 H6 Norra glesbygden 45,8 48,8 48,1 61, 59,5 27,1 29,2 29,4 38,3 38, For English translation see Notes, table 39. Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). 292 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

19 313 Personer som har tillgång till Internet i hemmet respektive använt Internet minst 1 gång i veckan. Män år. Procent Persons having access to Internet at home and persons using it at least once a week. Men. Per cent Redovisningsgrupp Tillgång till Internet Internet minst varje vecka Antal i befolk- Stratum of the population 1 Access to Internet at home Been using Internet at least once a week ningen 24 Population Samtliga år 57,5 61,7 66,7 7, 7,7 42,8 45,8 5,6 53,7 56, ÅLDERSGRUPP år 69,8 72,7 78,8 81,2 8,4 6,3 67,2 73,8 76,1 75, år 65,2 71,6 75,4 78, 79,9 56,4 62, 63,8 68,8 7, år 73,8 76,2 8,8 83,5 84,7 56,2 54,3 6,4 66,8 68, år 67,4 72,7 75,6 79,6 83,4 4,7 46,8 52, 52,2 62, år 52,8 58,7 64,2 67,2 66,7 32,1 33,2 4,3 42,8 45, år 21,9 26,8 34,7 42,5 4,9 15,7 17,1 19,7 24, 23, år 7,5 7,1 14,2 16,6 17,2 5,7 5,3 8,7 8,8 13,2 248 FAMILJETYP Ensamstående utan barn 49,2 52,8 56,8 61,7 63,3 41,7 46,2 5,1 55,6 57, Ensamstående med barn.. 72, 74,9 78, ,8 6,7 52,9.... Sammanboende utan barn 47,8 55, 6,2 62,8 63,6 35, 37,4 41,9 43,6 46, Sammanboende med barn 81,5 83,3 87,5 91,6 9,4 55,6 56,1 62,3 65,9 68,9 92 UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda 45,9 59,4 57,8 66,4 6,9 3,9 41,7 44,2 49, 49,7 391 Inrikes födda båda föräldr f. utoml... 67, ,.. 51, ,8 73 SVENSK BAKGRUND Inrikes födda, en av föräldr f. utoml. 67,1 66,9 82,9 76,2 8, 55,7 57,4 63,7 61, 64, 171 Inrikes födda, båda föräldr inrikes f. 57,8 61,6 66,6 7, 71,4 42,9 45,6 5,3 53,6 56, SOCIOEKONOMISK GRUPP Ej facklärda arbetare 43,5 42,4 51, 58,2 56,9 29,4 29,5 36,2 42, 4,1 655 Facklärda arbetare 46,7 52,8 55,9 6,7 61,3 29,4 32, 36,3 39,5 43,1 621 Samtliga Arbetare 45,2 47,7 53,7 59,5 59,1 29,4 3,8 36,3 4,8 41, Lägre tjänstemän 51,3 6,9 64,1 64,4 7,5 38,2 47, 5,2 5,4 52,6 329 Mellannivå-tjänstemän 67,4 74, 76,4 81,4 82,6 53,3 55,7 59, 63,9 65,4 592 Högre tjänstemän 78,8 81,2 86,2 86,9 84,2 68,1 66,3 72,6 74, 74,6 476 Samtliga Tjänstemän 67,9 74, 77,1 79,2 8,3 55,3 57,9 61,7 64,1 65, Företagare 54,8 61, 69,1 66, 73,3 29,2 37,8 42,1 39,9 59,3 35 Jordbrukare 25,6 24, 41,7 33,1.. 18,1 14,9 16,4 12,6.... Förvärvsarbetande 67,6 72,5 77,3 78,9 8,4 49,5 51,8 57,7 59,5 63, Hemarbetande Ålderspensionärer 16,9 19,2 27, 31,9 33,4 12,9 13,5 16,1 19,7 21,5 61 Förtidspens./långv.arbetslösa 36,9 32,5 43,4 52,6 53,8 2,8 21,4 28, 32,5 41,1 22 H-REGION H1 Stockholm 64,8 66,8 73, 76,7 78,7 52,9 53,8 61, 65,5 69,1 69 H2 Göteborg och Malmö 66,3 63,8 72,4 76, 77,4 52,1 49,7 54,9 59,6 6,2 538 H3 Större städer 54,8 63, 66,2 68,2 68, 39,8 46,3 5,5 52, 54, H4 Södra mellanbygden 5,9 56,2 62,7 63,2 65,6 35,4 38,8 44,7 44,3 5,4 633 H5 Norra tätbygden 56,1 57,2 59,9 65,7 62,8 39,3 39,5 39, 44,4 42,5 177 H6 Norra glesbygden 48,3 52,2 51, 66,8 65,2 27,6 32,7 32,6 45,1 45, For English translation see Notes, table 39. Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 293

20 314 Personer som har tillgång till Internet i hemmet respektive använt Internet minst 1 gång i veckan. Kvinnor år. Procent Persons having access to Internet at home and persons using it at least once a week. Women. Per cent Redovisningsgrupp Tillgång till Internet Internet minst varje vecka Antal i befolk- Stratum of the population 1 Access to Internet at home Been using Internet at least once a week ningen 24 Population Samtliga år 49,1 54,8 6,3 63, 67,7 27, 33, 36, 38,4 46, ÅLDERSGRUPP år 57,6 7,5 71,8 71,1 78,2 46,4 59,4 59,4 6,7 69, år 61,9 65,5 74,7 76,6 82,8 4, 46,2 52,7 58,1 65, år 73, 77,4 79,3 84,7 87,7 36,2 43,2 44,7 51,3 58, år 64,7 68,8 75,1 74,4 82,6 3,3 34,2 39,4 35,9 5, år 38,7 49,9 55,7 62,3 63,9 14,2 23,5 23,7 29, 36, år 13,2 15,7 25,5 31,6 33,7 5,7 6,3 1,4 11,3 14, år 3,3 5,4 7,5 8, 9,4,4 1,8 2,7,8 2,9 341 FAMILJETYP Ensamstående utan barn 3,1 36,7 4, 44,1 48, 23,3 29,2 3,8 33,3 39, Ensamstående med barn 49,4 5,9 59,1 67,8 74,5 27,6 31,8 34,7 43,9 52,9 197 Sammanboende utan barn 46,7 52,2 59,3 63, 67,8 23,6 28,7 33, 33,1 42, Sammanboende med barn 77,2 82,9 87,1 87,4 91,3 36,4 44,2 46,6 51,1 59,8 894 UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda 44,3 44,2 52,7 61,1 64,9 24,2 23,2 28,2 34,6 39, 44 Inrikes födda båda föräldr f. utoml. 56,4 64,.. 62,5 74,6 28,6 39,9.. 47,8 55,6 71 SVENSK BAKGRUND Inrikes födda, en av föräldr f. utoml. 57,2 68,9 72,4 78, 84,4 35,7 52,2 45,4 54,3 62,9 188 Inrikes födda, båda föräldr inrikes f. 49,1 55,4 6,7 62,3 66,9 26,7 33,2 36,3 37,7 46, SOCIOEKONOMISK GRUPP Ej facklärda arbetare 32,1 36,7 41,5 45, 49,7 13,1 16,7 19,1 21,3 26,7 95 Facklärda arbetare 41,4 45,4 54,7 59,3 62,7 18, 18,1 27,6 28,9 37,5 348 Samtliga Arbetare 35, 39,3 46, 49,3 53,3 14,6 17,1 22, 23,6 29, Lägre tjänstemän 42,8 55,2 59,2 56,7 62,5 21,9 32, 3,2 35,1 41,6 585 Mellannivå-tjänstemän 63,8 68, 73, 76,3 8,7 32,9 39,4 45,1 45,5 55,7 693 Högre tjänstemän 72,6 78,4 79,9 82,2 87,1 46,8 54,5 53,4 53,6 67,2 352 Samtliga Tjänstemän 57,9 65,5 69,5 71,1 75,6 31,9 4, 41,5 44, 53, Företagare 54,4 57,5 59,8 68,5 79,8 25,8 29,1 37,1 38,1 45,7 14 Jordbrukare Förvärvsarbetande 63,1 69,7 75, 77,2 8,9 32,4 39,7 43,2 46, 54, Hemarbetande 48,9 54,2 62,7 64,1 76,4 24,3 12, 32,3 34,8 47, 67 Ålderspensionärer 9,8 12,4 18,1 22, 22,6 3,7 5,3 6,9 7,4 8,8 729 Förtidspens./långv.arbetslösa 28,1 35,3 43,4 44, 59,3 13,9 16,9 21,7 22,2 35,4 224 H-REGION H1 Stockholm 58,5 61, 67, 68,7 73,2 34,9 41, 45,3 5,1 55,6 715 H2 Göteborg och Malmö 48,3 57,6 62,7 65,2 74, 24,8 32,7 38,6 4, 51,8 556 H3 Större städer 48,1 54,7 58,7 62,7 67,2 26,5 32,8 33,8 36,8 45, 1 27 H4 Södra mellanbygden 44,4 49,8 59,2 58,2 62,3 22,6 28,7 31,1 3,2 39,7 68 H5 Norra tätbygden 43,9 49,9 56,2 59,8 63,4 21,3 26,4 33,6 33,1 4,8 19 H6 Norra glesbygden 43,2 45,3 45, 55, 53,5 26,5 25,5 26,1 31,4 31, For English translation see Notes, table 39. Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). 294 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Information technology. Företagens användning av it ICT usage

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2013 11 Informations- och kommunikationsteknik Information

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2012 11 Informations- och kommunikationsteknik Information technology Sida Page 11.1

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet 2011 lägre räntor och småhuspriser stärker husköpkraften Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex sjönk till 116,3 första kvartalet 2012 högre småhuspriser dämpar husköpkraften Boindex uppgick till 116,3 första kvartalet i

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03 Boindex steg till 146,7 tredje kvartalet 2009 uppgången det senaste året är den största i Boindex historia Boindex steg till 146,7 tredje

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25 Boindex steg till 142,0 andra kvartalet 2009 husköpkraften har stärkts till tidigare höga nivåer Boindex steg till 142,0 andra kvartalet,

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex steg till 114,1 andra kvartalet 2011 lägre huspriser höjer husköpkraften Boindex steg till 114,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer