Informations- och kommunikationsteknik Information Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informations- och kommunikationsteknik Information Technology"

Transkript

1 Informations- och kommunikationsteknik Information Technology

2 Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Tillgång till dator i hemmet : andel av befolkningen år Access to computers at home: share of population aged Tillgång till och användning av Internet i hemmet : andel av befolkningen år Access to and use of Internet at home: share of population aged Tillgång till dator i hemmet 24 bland arbetare och tjänstemän. Access to computers at home among blue collars and white collars Tillgång till dator i hemmet 24 inom olika familjetyper. Andel av befolkningen år Access to computers at home among different type of household Andel i olika grupper som skulle föredra att rösta via Internet i val till riksdag, landstings- eller kommunfullmäktige och i folkomröstningar om möjlighet fanns. Undersökningsår 23 Share of those in different groups that would prefer to use the Internet to vote in elections for the Riksdag etc., if the possibility existed Användning av Internet till olika sysslor bland befolkningen år. Undersökningsår 25. Procent Use of the Internet for various tasks among the population in ages years. Per cent Vad svenska företag med minst 1 anställda använder Internet till 24 Use of the Internet in Swedish enterprises Mobilabonemang och kontantkort totalt (GSM, NMT och UMTS) Mobile telephone: subscription and cash card Mobila teletjänster: några förändringar över tiden Mobile telephone: trends Tillgång till mobiltelefon i hemmet : andel av befolkningen 9 79 år Access to mobile telephone at home: share of population aged Tillgång till mobiltelefon i hemmet 1999 och 24: andel av befolkningen i olika åldrar Access to mobile telephone at home: share of population in different age groups Avgränsning av IT-sektorn Extent of IT sector IT-specialister inom IT-sektorn efter utbildningsnivå 23 Experts in IT sector, by educational level Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag efter ålder och kön 23 Employment in IT-related service enterprises, by age and sex Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag och totalt Index 199=1 Employment in IT-related service enterprises and overall employment Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag fördelade på undergrupper Employment in IT-related service enterprises, sub-categories Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Män och kvinnor år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Men and women. Per cent Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Män år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Men. Per cent Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Kvinnor år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Women. Per cent Personer som har tillgång till Internet i hemmet respektive använt Internet minst 1 gång i veckan. Män och kvinnor år. Procent Persons having access to Internet at home and persons using it at least once a week. Men and women. Per cent Personer som har tillgång till Internet i hemmet respektive använt Internet minst 1 gång i veckan. Män år. Procent Persons having access to Internet at home and persons using it at least once a week. Men. Per cent Personer som har tillgång till Internet i hemmet respektive använt Internet minst 1 gång i veckan. Kvinnor år. Procent Persons having access to Internet at home and persons using it at least once a week. Women. Per cent Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i IT-sektorn år 23 Turnover, value added and gross investments in IT sector 276 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

3 Produktion av elektronikprodukter med fördelning på varugrupper, löpande priser, milj. kr Production of electronics products, by categories. Current prices, SEK m Import av elektronikprodukter efter varugrupper, löpande priser, milj. kr Imports of electronics products, by categories. Current prices, SEK m Export av elektronikprodukter efter varugrupper, löpande priser, milj. kr Exports of electronics products, by categories. Current prices, SEK m Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag i lokala arbetsmarknader 23 Employment in IT-related service enterprises in local labour markets IT-specialister i IT-sektorn efter bransch och kön år 23 enligt registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS Engineers and scientists in IT sector, by industry and sex Mobiltelefon i hemmet: andel som har tillgång till mobiltelefon. Procent Mobile telephones at home. Per cent Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 277

4 292 Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Företagens användning av datorer och Internet Nästan alla företag använder datorer och Internet Tillgången till och användningen av IT är mycket hög bland svenska företag. Under januari 24 använde 96 procent av företagen med tio eller fler anställda datorer. En nästan lika hög andel, 95 procent, hade tillgång till Internet. Skillnaderna mellan branscherna samt mellan stora och små företag var relativt sett små. Allt vanligare med snabba anslutningar till Internet De svenska företagen ansluter sig i allt större utsträckning till Internet med hjälp av höghastighetsanslutningar och anslutningar via mobiltelefonnätet. Andelen företag med höghastighetsanslutningar var 74 procent under januari 24, att jämföra med 44 procent år 21 och 62 procent under januari 23. Anslutning till Internet via mobiltelefonnätet finns nu hos vart femte företag mot vart tionde år 21. Drygt 8 av 1 företag har hemsida 82 procent av företagen hade en hemsida under januari 24. Det var främst de större företagen som hade en hemsida. Av företag med 1 19 anställda hade 75 procent en hemsida, medan hela 98 procent av företagen med minst 2 anställda hade det. Viruskontroll och andra programvaror för säkerhet Den vanligaste formen av säkerhetsanordning som företagen använder sig av för att skydda sig mot dataintrång och virusangrepp är viruskontroll eller andra programvaror för säkerhet, vilket 92 procent av företagen använde år 24. Detta kan jämföras med en andel på 85 procent år 23. Den näst vanligaste säkerhetsanordningen är brandväggar. År 23 uppgav 69 procent av företagen att de använde brandväggar. Den andelen ökade till 82 procent år 24. Nästan samtliga företag med minst 1 anställda använder viruskontroll eller andra programvaror för säkerhet och brandväggar. Bland de minsta företagen (1 19 anställda) är det däremot endast 76 procent som använder brandväggar och 9 procent som använder virusskydd eller andra programvaror för säkerhet. Ett annat sätt att skydda data är genom att ta backup och lagra data utanför driftmiljön. Av samtliga företag var det 59 procent som hade sådana rutiner och system. Även denna andel har ökat från år 23, då den var 47 procent. Återigen är det bland de stora företagen som företeelsen är vanligast. Bland de allra största företagen, de med minst 5 anställda, var det 85 procent som hade data-backup utanför driftmiljön, medan endast 54 procent av företagen med 1 19 anställda hade det. Säkerhetsproblem Trots utbredd användning av säkerhetsanordningar och kontinuerliga uppdateringar av dessa utsätts företag för mer eller mindre allvarliga IT-säkerhetsproblem. Vid undersökningstillfället under våren 24 angav 37 procent av företagen att de utsatts för IT-säkerhetsproblem under de senaste tolv månaderna. Nära 3 procent av samtliga företag angav att de under de senaste tolv månaderna drabbats av datorvirus som resulterat i förlorad information eller förlorad arbetstid. Större företag hade i större utsträckning än mindre råkat ut för detta. Uppskattningsvis 25 procent av företagen med 1 19 anställda hade under de senaste tolv månaderna utsatts för datavirus som resulterat i förlorad information eller förlorad arbetstid medan hela 62 procent av företagen med minst 5 anställda utsatts för det säkerhetsproblemet. Det är värt att notera att det skett en ökning av andelen större företag som råkat ut för denna typ av säkerhetsproblem. Under våren 23 angav 48 procent av företagen med minst 5 anställda att de under de senaste tolv månaderna utsatts för datorvirus som resulterat i förlorad information eller förlorad arbetstid. Andel (%) av företag med med minst 1 anställda som under de senaste 12 mån. utsatts för datorvirus som resulterat i förlorad information eller förlorad arbetstid åren 23 och anställda 2 49 anställda 5 99 anställda anställda anställda 5 eller fler anställda Totalt Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

5 Privatpersoners användning av datorer och Internet Datorns och Internets intåg i hemmet Enligt undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) hade 24 procent av alla personer i åldern år tillgång till dator i hemmet år Motsvarande andel år 24 var 77 procent. Det innebär att tillgången till dator i hemmet har tredubblats under perioden ifråga. Klyftan mellan kvinnor och män med avseende på datortillgång i hemmet kvarstår. År 1994 hade 21 procent av kvinnorna och 26 procent av männen tillgång till en dator i hemmet. År 24 var motsvarande andelar 75 respektive 79 procent. Förutom skillnaden mellan män och kvinnor förelåg även andra stora skillnader i datorinnehav. Till exempel hade 91 procent av högre tjänstemän tillgång till dator i hemmet år 24, medan det bland ej facklärda arbetare var 62 procent som hade tillgång till dator i hemmet. Vidare hade 96 procent av sammanboende med barn tillgång till dator år 24, medan endast 64 procent av ensamstående utan barn hade det. För ensamstående med barn var andelen 87 procent. År 1998 undersöktes för första gången förekomsten av Internet i hemmet. Det visade sig då att 31 procent av befolkningen i åldern år hade tillgång till Internet i hemmet. År 24 var motsvarande andel 69 procent. Även när det gäller tillgången till Internet finns en liknande klyfta mellan män och kvinnor som vid tillgång till dator i hemmet. År 1998 hade 27 procent av kvinnorna och 35 procent av männen tillgång till Internet i hemmet. Motsvarande andelar år 24 var 68 respektive 71 procent. År 1998 angav 18 procent att de använt Internet minst en gång i veckan. Motsvarande andel år 24 var 52 procent. Bland männen ökade andelen frekventa Internetanvändare från 25 procent år 1998 till 57 procent år 24. Motsvarande ökning bland kvinnorna gick från 11 till 46 procent. Äldre har tillgång till dator i hemmet i mindre utsträckning än yngre. I åldersgruppen år har ca 9 procent en persondator hemma och 82 procent har tillgång till Internet. Bland åringarna så är det bara 68 procent som har tillgång till persondator hemma och 61 procent som har tillgång till Internet. De äldre halkar efter Datorer och Internet används i mindre utsträckning av personer över 55 år, och drygt 2 procent av personer i åldern år har aldrig använt en dator. Även användning av Internet är mindre vanligt bland äldre. Närmare en tredjedel av alla i åldern år har inte alls använt Internet, medan så gott som alla under 35 år har använt Internet. Andel (%) personer i åldern år med tillgång till dator resp. Internet i hemmet 24 och 25 Ålder Totalt Män Kvinnor Dator Samtliga Internet Samtliga Skillnaderna mellan kvinnor och män i datorns ljus Andelen som använt en persondator hemma under första kvartalet 25 uppgick till 79 procent bland män och 71 procent bland kvinnor. Året innan var motsvarande andel 75 procent för såväl män som kvinnor. Användningen av Internet uppvisar ett liknande mönster. Sålunda hade 75 procent av männen och 66 procent av kvinnorna använt Internet under 1:a kvartalet 25. Andel (%) personer i åldern år som använt dator respektive Internet i hemmet 1:a kvartalet 24 och 25 Enligt Undersökningen privatpersoners användning av datorer och Internet 25 hade 84 procent (5,5 miljoner) av alla personer i åldern år tillgång till dator i hemmet. Ålder Totalt Män Kvinnor Dator Samtliga Internet Samtliga Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 279

6 Tillgång till dator i hemmet : andel av befolkningen år 293 Access to computers at home: share of population aged Procent Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). En anledning till ökningen är att många individer fått möjlighet att köpa personaldatorer under de senaste åren. Enligt Statskontoret (Rapport 1999:4) har 27 procent av de anställda i privata företag utnyttjat möjligheten att inhandla/hyra en dator av sin arbetsgivare, medan motsvarande andel bland statligt anställda är 17 procent och bland kommunanställda 9 procent. Enligt samma undersökning var ungefär en av fem datorer i hushållen köpta med ekonomiskt stöd från (eller ägda av) arbetsgivaren. Källa: SIKA, Informations- och kommunikationsteknik i Sverige, SIKA Rapport 2:8. Tillgång till och användning av Internet i hemmet : 294 andel av befolkningen år Access to and use of Internet at home: share of population aged Procent Tillgång till Internet i hemmet Använt Internet i hemmet minst 1 gång i veckan Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). 28 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

7 Tillgång till dator i hemmet 24 bland arbetare och tjänstemän 295 Access to computers at home among blue collars and white collars Procent Ej facklärda Facklärda Lägre Mellannivå Högre ARBETARE TJÄNSTEMÄN Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). Tillgång till dator i hemmet 24 inom olika familjetyper. Andel av befolkningen år 296 Access to computers at home among different type of household Procent Män Kvinnor Ensamstående utan barn Samboende utan barn Ensamstående med barn Samboende med barn Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 281

8 297 Procent 8 Andel i olika grupper som skulle föredra att rösta via Internet i val till riksdag, landstings- eller kommunfullmäktige och i folkomröstningar om möjlighet fanns. Undersökningsår 23 Share of those in different groups that would prefer to use the Internet to vote in elections for the Riksdag etc., if the possibility existed * avser år Män Kvinnor Arbetare* Lägre tjänstemän* Högre tjänstemän* Egna företagare* TOTALT Kön Ålder Socioekonomisk grupp Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet år 23 (www.scb.se). Användning av Internet till olika sysslor bland befolkningen år. 298 Undersökningsår 25. Procent Use of the Internet for various tasks among the population in ages years Procent Kommunicera med offentlig sektor Beställa varor eller tjänster Banktjänster Inhämta information Män e-post Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet år 25 (www.scb.se). 282 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

9 299 Vad svenska företag med minst 1 anställda använder Internet till 24 Use of the Internet in Swedish enterprises Procent Generell användning Söka allmän information 1 Göra finansiella transaktioner Få service och support 1 Ladda ned digitala produkter Analysera konkurrenter 1 Lära upp och utbilda personal Inköp via Internet Kontakter med myndigheter Söka information Hämta blanketter Returnera ifyllda blanketter Fullständig elektronisk ärendehantering 1 Avser 23. Källa: SCB, Avdelningen för ekonomisk statistik, enheten för forskning och informationsteknik. Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 283

10 Mobilabonnemang och kontantkort totalt totalt (GSM (GSM, och NMT) och UMTS) 3 Mobile telephone: subscription and and cash cash card card Miljoner Källa: Post- & Telestyrelsen, Svensk Telemarknad 24. Mobila teletjänster: några förändringar över tiden 31 Mobile telephone: trends GSM är idag den helt dominerande formen för mobiltelefoni i Sverige. NMT-abonnemangen har stadigt minskat och uppgick vid slutet av 24 till 126, vilket motsvarade drygt 1 procent av samtliga abonnemang. Av samtliga GSM-abonnemang (inkl. kontantkort) utgjorde kontantkorten 6 procent vid slutet av år 24. Under 24 sändes över 2 miljarder SMSmeddelanden. I genomsnitt sändes 19 SMS per kund och månad under 24. Detta kan jämföras med förhållandena i Norge och Danmark. I Norge sände år 24 en GSMkund i genomsnitt 68 SMS per månad och en dansk GSM-kund 19 SMS per månad. Andel kontantkort av samtliga GSM-abonnemang Procent Antal SMS skickade från mobiltelefoner Miljoner Källa: Post- & Telestyrelsen, Svensk Telemarknad Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

11 Tillgång till mobiltelefon i hemmet : andel av befolkningen 9 79 år 32 Access to mobile telephone at home: share of population aged 9 79 Procent Källa: Nordicom-Sverige, Mediebarometern 24. Tillgång till mobiltelefon i hemmet 1999 och 24: andel av befolkningen i olika åldrar 33 Access to mobile telephone at home: share of population in different age groups Procent Källa: Nordicom-Sverige, Mediebarometern 24. Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 285

12 34 Avgränsning av IT-sektorn i tab och Extent of IT sector in table and IT-sektorns omfattning är inte given. I de följande diagrammen och tabellerna (35 38 respektive ) ingår inte näringsgrenar som använder IT för att producera varor och tjänster och där deras innehåll är det väsentliga, så kallade content industries. Till sådana näringsgrenar räknas produktion av radio- och TV-program och tryckerier. Tabellerna avser alltså endast de verksamhetsområden inom näringslivet som producerar elektronikprodukter och IT-relaterade tjänster. De ITrelaterade tjänsteföretagen är parti- och detaljhandel, teletjänstföretag och viss uppdragsverksamhet (bland annat datakonsulter). Elektronikindustrin och de IT-relaterade tjänsteföretagen är definierade utifrån näringsgrensindelningen SNI och redovisas nedan. Näringsgrenar enligt SNI 92 ingående i IT-sektorn Huvudgrupp Näringsgrenskod Benämning enligt SNI 92 ELEKTRONIKINDUSTRIN 31 Tillverkning av kontorsmaskiner 32 Tillverkning av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning 321 Tillverkning av elektroniska komponenter 322 Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi 323 Tillverkning av radio- och TV- mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud och videosignaler 332 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och andra ändamål utom industriell processtyrning 333 Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer IT-RELATERADE TJÄNSTEFÖRETAG Handel med IT-varor 2233 Företag för reproduktion av data och datorprogram Agenturhandel med kontorsutrustning och datorer Partihandel med radio- och TV-apparater 5164 Partihandel med kontorsmaskiner Partihandel med teleprodukter Radio- och TV-affärer Datorbutiker Telebutiker 7133 Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning inkl. datorer Telekommunikation 6421 Nätdriftsstationer 6422 Radiostationer 6423 Kabel-TV-företag Datakonsulter o. dataservice 721 Maskinvarukonsulter 7221 Datakonsulter 7222 Programvaruproducenter 723 Dataservicebyråer 724 Databasvärdar och databasförmedlare 725 Servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner 726 Övriga dataföretag 286 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

13 35 IT-specialister inom IT-sektorn efter utbildningsnivå 23 Experts in IT sector, by educational level Procent 5 Den största andelen IT-specialister återfinns bland datakonsulter och dataservice (45 % med högskoleutbildning). Inom handel med IT-varor är andelen högskoleutbildade bara 18 % Gymnasieutbildning Högskoleutbildning Elektronikindustrin Handel med IT-varor Telekommunikation Datakonsulter och dataservice Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS. 36 Tusental Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag efter ålder och kön 23 Employment in IT-related service enterprises, by age and sex IT-relaterade tjänsteföretag är en bransch som domineras av de yngre. En tredjedel (34 %) av alla förvärvsarbetande inom branschen är mellan 25 och 34 år. Endast 11 procent är 55 år eller äldre. Dessutom är en övervägande del av av alla som arbetar inom IT-branschen män (73%) Män Kvinnor Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS. Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 287

14 Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag 37 och totalt Index 199=1 Employment in IT-related service enterprises and overall employment Index 199 = IT-relaterade tjänsteföretag Totalt Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS. Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag fördelade på undergrupper Employment in IT-related service enterprises, sub-categories Antal Datakonsulter och dataservice 6 5 Handel IT-varor Telekommunikation Källa: SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS. 288 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

15 39 Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Män och kvinnor år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Men and women. Per cent Redovisningsgrupp Tillgång till dator i hemmet Access to computer at home Antal i befolk- Stratum of the population 1 ningen Population SAMTLIGA år 4,5 52,6 61,8 64,9 67,7 71,9 74,8 77, 7 2 ÅLDERSGRUPP år 53,3 67,3 76,2 79, 83,3 84,6 85,8 87, år 47,9 6,2 75,5 75,9 78,6 83, 86,4 89, år 55,1 74,6 84,5 84,7 85,5 89,6 91,6 93, år 51,3 63,5 74,6 77,9 8,6 83,3 84,5 88, år 29,3 42,5 49,2 58,1 65,3 68,5 74,3 74, år 12,8 16,8 24,3 27,9 29,1 38,9 45,6 48, år 3,5 5,1 7,6 1,7 1,3 15,4 16,9 18,5 589 FAMILJETYP Ensamstående utan barn 3,9 4,9 47,2 51,6 54,7 56,9 62,2 63, Ensamstående med barn 37, 52,2 76,1 67,4 72,8 79,1 88,1 86,8 259 Sammanboende utan barn 33,5 44,7 55,1 58,6 62,9 67,8 71,4 74, Sammanboende med barn 63,5 77,4 88,3 9,8 91,6 95,1 95, 96, UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda 38,5 45,6 56,4 56,6 63,7 66, 72,7 71,8 831 Inrikes födda båda föräldr f. utoml. 49,8 65, 71,1 84,8 82,7 82,4 8,5 88,2 144 SVENSK BAKGRUND Inrikes födda, en av föräldr f. utoml. 51,5 66,8 78,6 73,5 77,8 85,4 86,9 89,4 359 Inrikes födda, båda föräldr inrikes f. 4, 52,5 61,4 65,1 67,3 71,7 74,3 76, SOCIOEKONOMISK GRUPP Ej facklärda arbetare 22,5 33,6 42,4 47,1 48, 54,7 59,5 61, Facklärda arbetare 3,1 4,4 52,7 57,4 6,2 65,5 69,6 69,5 969 Samtliga Arbetare 25,5 36,2 46,6 51,3 53, 59,4 63,5 64, Lägre tjänstemän 36,2 47,4 57,9 57,6 68,2 67,7 69,1 73,6 914 Mellannivå-tjänstemän 46,8 65,9 75,2 76,7 79,1 82,4 85,6 88, Högre tjänstemän 65,3 79,1 85,5 85,6 87, 89,5 9,1 91,4 828 Samtliga Tjänstemän 48,5 64,2 73, 73,4 78,2 8,1 82, 84, Företagare 53,9 58,9 64,2 66,4 68,2 73,7 73,5 81,9 49 Jordbrukare 2,4 26,3 26,2 33,4 21,7 37,3 37, Förvärvsarbetande 48,8 64,7 75,5 77,2 8,5 84,1 85,5 87, Hemarbetande 4,2 45,1 66, 68, 67, 75,1 76,2 87,8 81 Ålderspensionärer 8,7 1,9 17,4 21,2 22, 29,4 33,7 36, Förtidspens./långv.arbetslösa 23,4 32,3 35,5 43,8 47,4 55,4 6,1 67, 444 H-REGION H1 Stockholm 49,3 62,3 71, 7,7 73,9 77,6 78,8 82, H2 Göteborg och Malmö 46,4 58,1 66,2 68,2 71, 74,5 79,1 82, H3 Större städer 38,6 51,5 61,8 63,9 67,8 7,5 74,9 75, H4 Södra mellanbygden 33,8 44,9 55,5 61,7 61,8 7,7 69, 73, H5 Norra tätbygden 37,4 48,5 51,6 62,2 63,2 67,4 71,9 7,2 367 H6 Norra glesbygden 31,7 39, 47,3 54,2 58,1 6,4 68,5 69, For English translation see Notes, table 39. Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 289

16 31 Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Män år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Men. Per cent Redovisningsgrupp Tillgång till dator i hemmet Access to computer at home Antal i befolk- Stratum of the population 1 ningen Population Samtliga år 44, 56,4 64,8 69,1 71,2 75,2 78, 79, ÅLDERSGRUPP år 57,7 72,2 78,6 83, 83,3 86,8 88,8 88, år 47,9 61,9 75,2 77, 8,6 83,5 87,6 88, år 54,9 76,6 83,5 84,2 85,9 9,2 9,5 92, år 56,4 64, 75,4 79,8 82,3 83,1 85,2 89, år 35,7 47, 54,4 64,4 69,5 72,3 76,9 75, år 15,6 23,5 3, 33,8 34,8 45,7 51, 52, år 2,5 6,1 1,9 16,5 14,2 21,1 24,1 25,8 248 FAMILJETYP Ensamstående utan barn 38, 5,6 54,9 61,4 63,1 65,5 7, 71, Ensamstående med barn.. 56, ,7 84,1 89,6.... Sammanboende utan barn 35,1 44,8 56,7 59,2 64, 68,4 71,9 73, Sammanboende med barn 64,4 78,8 88,8 92,2 92,3 95,7 97,1 96,3 92 UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda 4,5 49,8 59,5 58,4 71,3 69,5 75,3 7,6 391 Inrikes födda båda föräldr f. utoml. 58, 72,4 73,4.. 82, ,9 73 SVENSK BAKGRUND Inrikes födda, en av föräldr f. utoml. 54,6 69,8 78,1 76,8 75,9 87,3 88,6 88,2 171 Inrikes födda, båda föräldr inrikes f. 43,7 56,2 64,5 69,5 7,6 74,9 77,7 79, SOCIOEKONOMISK GRUPP Ej facklärda arbetare 24,4 35,7 48,8 55,9 52,1 6,9 66,2 67,8 655 Facklärda arbetare 3, 41,3 51,4 58,9 62,9 66,6 69,8 68,8 621 Samtliga Arbetare 27,5 38,4 5,2 57,4 57,6 63,9 68, 68, Lägre tjänstemän 41,4 5,7 59,9 62,3 73,2 7,8 75,8 78,3 329 Mellannivå-tjänstemän 45,9 68,8 77,8 79,3 82,4 84,1 87,8 89,6 592 Högre tjänstemän 67,2 81,9 86,4 85,5 87,8 91,2 92,6 92,1 476 Samtliga Tjänstemän 52,6 7,1 77,1 77,7 82,6 83,7 86,5 87, Företagare 59,5 59,5 65,3 67,4 7,9 76,2 74,1 8,1 35 Jordbrukare 22,6 31,5 22,2 42,4 31,3 54,9 37,4.... Förvärvsarbetande 51,3 66,2 76,4 78,9 81,8 85, 86,1 87, Hemarbetande Ålderspensionärer 9,7 15,1 22,3 27,6 26,9 36,1 4,5 43,5 61 Förtidspens./långv.arbetslösa 24,6 34,4 35, 48,2 46, 57,3 61, 65,6 22 H-REGION H1 Stockholm 53,7 67, 75,7 75,9 77,1 81,3 82,2 84,3 69 H2 Göteborg och Malmö 53,6 62,3 7,1 75,4 75,4 79, 83,3 85,7 538 H3 Större städer 41,3 55,9 64,3 67, 71,9 74,3 77,9 76, H4 Södra mellanbygden 36,5 48,1 59,7 66, 65,1 71,9 72, 75,6 633 H5 Norra tätbygden 37,9 49,7 5,7 67,2 64,9 7,8 75,1 72,5 177 H6 Norra glesbygden 35,6 4,9 45,9 53,8 6,4 62,8 7,8 75, For English translation see Notes, table 39. Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). 29 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

17 311 Personer som har tillgång till dator i hemmet efter olika redovisningsgrupper. Kvinnor år. Procent Persons having access to computers at home: share of population in different groups. Women. Per cent Redovisningsgrupp Tillgång till dator i hemmet Access to computer at home Antal i befolk- Stratum of the population 1 ningen Population SAMTLIGA år 37, 48,9 58,8 6,8 64,2 68,7 71,7 75, ÅLDERSGRUPP år 48,6 62,1 73,7 74,7 83,3 82,3 82,7 87, år 48, 58,4 75,9 74,7 76,6 82,4 85, 9, år 55,3 72,6 85,5 85,2 85,1 89,1 92,6 94, år 46,2 63,1 73,7 75,9 78,9 83,5 83,7 87, år 23, 37,8 43,9 51,9 61, 64,8 71,7 72, år 1,4 11,1 19,3 22,7 24,1 32,9 4,8 44, år 4,2 4,3 5,2 6,7 7,5 11,3 11,8 13,2 341 FAMILJETYP Ensamstående utan barn 23,5 3,6 38,6 41,5 45,7 48, 54,2 55, Ensamstående med barn 34,9 5,5 74,2 64,4 67,9 77,4 87,5 85,4 197 Sammanboende utan barn 31,8 44,5 53,6 58, 61,7 67,2 7,8 75, Sammanboende med barn 62,5 76,1 87,8 89,3 91, 94,3 92,9 96,4 894 UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda 36,6 42, 53,7 55, 56,4 63,3 7,4 72,9 44 Inrikes födda båda föräldr f. utoml ,8 74,3 82,5.. 74,2 85,5 71 SVENSK BAKGRUND Inrikes födda, en av föräldr f. utoml. 48,8 64, 79,2 71, 79,8 83,2 85,3 9,6 188 Inrikes födda, båda föräldr inrikes f. 36,4 48,9 58,4 6,7 64,1 68,5 7,9 74, 2 86 SOCIOEKONOMISK GRUPP Ej facklärda arbetare 21,4 32,2 38,3 41,1 45,1 5,1 54,8 57,7 95 Facklärda arbetare 3,3 39, 54,9 54,8 55,5 63,6 69,3 7,9 348 Samtliga Arbetare 23,7 34,1 43,1 45,3 48,2 54,7 59,2 61, Lägre tjänstemän 33,4 45,6 56,7 55,1 65,8 66,2 65, 71, 585 Mellannivå-tjänstemän 47,6 63,4 72,9 74,2 76,2 8,9 83,6 86,9 693 Högre tjänstemän 62, 74,1 83,9 85,7 85,7 87,3 87,2 9,4 352 Samtliga Tjänstemän 44,6 58,9 69,1 69,6 74,5 77, 78,1 82, 1 63 Företagare 44,7 57,6 61,9 64,2 61,3 67,7 72, 86,4 14 Jordbrukare Förvärvsarbetande 46, 63,1 74,4 75,1 78,9 83,1 84,9 87, Hemarbetande 39,5 49,3 63,6 67,7 68,3 75,9 76, 85,5 67 Ålderspensionärer 7,9 7,7 13,5 16,4 18,2 24,1 28,4 3,4 729 Förtidspens./långv.arbetslösa 22,6 3,4 35,9 39,9 48,4 53,7 59,5 68,4 224 H-REGION H1 Stockholm 45,2 57,9 66,6 65,7 7,9 74,1 75,6 8,2 715 H2 Göteborg och Malmö 39,5 54,2 62,5 61,3 66,6 7,2 75,1 78,6 556 H3 Större städer 35,9 47,2 59,3 61, 63,9 66,8 71,9 75, H4 Södra mellanbygden 31,1 41,9 51,2 57,2 58,2 69,5 65,9 7,7 68 H5 Norra tätbygden 36,9 47,1 52,5 57,8 61,7 63,5 68,9 68,1 19 H6 Norra glesbygden 27,5 37,1 48,9 54,7 55,6 57,9 66,3 63, For English translation see Notes, table 39. Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 291

18 312 Personer som har tillgång till Internet i hemmet respektive använt Internet minst 1 gång i veckan. Män och kvinnor år. Procent Persons having access to Internet at home and persons using it at least once a week. Men and women. Per cent Redovisningsgrupp Tillgång till Internet Internet minst varje vecka Antal i befolk- Stratum of the population 1 Access to Internet at home Been using Internet at least once a week ningen 24 Population Samtliga år 53,3 58,2 63,5 66,4 69,2 34,8 39,3 43,3 45,9 51,5 7 2 ÅLDERSGRUPP år 63,9 71,6 75,5 76,3 79,3 53,5 63,4 66,8 68,6 72, år 63,6 68,7 75, 77,3 81,3 48,2 54,4 58,5 63,6 68, år 73,4 76,8 8, 84,1 86,1 46,5 48,8 52,6 59, 63, år 66,1 7,8 75,4 77, 83, 35,6 4,6 45,8 44, 56, år 45,7 54,2 59,9 64,8 65,4 23,1 28,3 32, 36, 41, år 17,3 2,9 29,8 36,7 37,2 1,4 11,3 14,7 17,3 18, år 5, 6,1 1,3 11,5 12,6 2,5 3,2 5,2 4,1 7,3 589 FAMILJETYP Ensamstående utan barn 39,8 45, 48,5 53, 55,8 32,7 37,9 4,6 44,6 48, Ensamstående med barn 5,9 57,8 63,1 71, 76, 27,8 4,4 41,2 46,6 56,2 259 Sammanboende utan barn 47,3 53,6 59,7 62,9 65,7 29,2 33, 37,5 38,4 44, Sammanboende med barn 79,4 83,1 87,3 89,5 9,8 46,2 5, 54,6 58,4 64, UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda 45,1 51,6 54,9 63,6 63, 27,3 32,2 35,3 41,4 43,9 831 Inrikes födda båda föräldr f. utoml. 69,2 65,7 82,4 72,2 76,8 49,3 45,6 82,4 58,4 61,7 144 SVENSK BAKGRUND Inrikes födda, en av föräldr f. utoml. 61,5 67,9 78,1 77,2 82,3 44,5 54,8 55,4 57,4 63,4 359 Inrikes födda, båda föräldr inrikes f. 53,5 58,5 63,7 66,1 69,2 34,8 39,3 43,3 45,6 51, SOCIOEKONOMISK GRUPP Ej facklärda arbetare 36,8 39,1 45,6 5,4 52,7 19,7 22, 26,3 29,9 32, Facklärda arbetare 44,7 5,1 55,5 6,1 61,8 25,2 27, 33, 35,4 41,1 969 Samtliga Arbetare 4, 43,6 49,9 54,3 56,2 22, 24, 29,3 32,1 35, Lägre tjänstemän 45,7 57, 6,8 59,6 65,4 27,5 36,7 36,8 4,9 45,6 914 Mellannivå-tjänstemän 65,5 7,8 74,7 78,7 81,6 42,6 47, 51,7 54,2 6, Högre tjänstemän 76,2 8, 83,5 84,7 85,4 59,3 61,4 64,2 64,6 71,4 828 Samtliga Tjänstemän 62,6 69,4 73, 74,8 77,8 42,8 48,2 5,7 53,4 58, Företagare 54,7 6, 66,3 66,7 75,1 28,1 35,4 4,6 39,3 55,4 49 Jordbrukare 19,8 15,6 26,8 31,7 22,6 11,7 8,4 1,3 13,6 15,3 99 Förvärvsarbetande 65,5 71,2 76,2 78,1 8,7 41,5 46,1 5,8 53,2 59, Hemarbetande 5,6 54,3 63,3 62,7 78,8 25,3 19,3 35, 36,9 5, 81 Ålderspensionärer 12,9 15,4 22, 26,3 27,5 7,6 8,9 11, 12,7 14, Förtidspens./långv.arbetslösa 32,1 34,1 43,4 47,6 59,3 17,1 18,8 24,6 26,4 38,2 444 H-REGION H1 Stockholm 61,6 63,8 7, 72,6 75,9 43,6 47,2 53, 57,7 62, H2 Göteborg och Malmö 57,1 6,6 67,5 7,5 75,7 38,2 41, 46,7 49,6 55, H3 Större städer 51,4 58,8 62,5 65,4 67,6 33,1 39,5 42,1 44,3 5, H4 Södra mellanbygden 47,7 53,1 6,9 6,7 64, 29,1 33,9 37,8 37,3 45, H5 Norra tätbygden 49,6 53,3 58,2 62,7 63,1 29,8 32,5 36,5 38,6 41,6 367 H6 Norra glesbygden 45,8 48,8 48,1 61, 59,5 27,1 29,2 29,4 38,3 38, For English translation see Notes, table 39. Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). 292 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

19 313 Personer som har tillgång till Internet i hemmet respektive använt Internet minst 1 gång i veckan. Män år. Procent Persons having access to Internet at home and persons using it at least once a week. Men. Per cent Redovisningsgrupp Tillgång till Internet Internet minst varje vecka Antal i befolk- Stratum of the population 1 Access to Internet at home Been using Internet at least once a week ningen 24 Population Samtliga år 57,5 61,7 66,7 7, 7,7 42,8 45,8 5,6 53,7 56, ÅLDERSGRUPP år 69,8 72,7 78,8 81,2 8,4 6,3 67,2 73,8 76,1 75, år 65,2 71,6 75,4 78, 79,9 56,4 62, 63,8 68,8 7, år 73,8 76,2 8,8 83,5 84,7 56,2 54,3 6,4 66,8 68, år 67,4 72,7 75,6 79,6 83,4 4,7 46,8 52, 52,2 62, år 52,8 58,7 64,2 67,2 66,7 32,1 33,2 4,3 42,8 45, år 21,9 26,8 34,7 42,5 4,9 15,7 17,1 19,7 24, 23, år 7,5 7,1 14,2 16,6 17,2 5,7 5,3 8,7 8,8 13,2 248 FAMILJETYP Ensamstående utan barn 49,2 52,8 56,8 61,7 63,3 41,7 46,2 5,1 55,6 57, Ensamstående med barn.. 72, 74,9 78, ,8 6,7 52,9.... Sammanboende utan barn 47,8 55, 6,2 62,8 63,6 35, 37,4 41,9 43,6 46, Sammanboende med barn 81,5 83,3 87,5 91,6 9,4 55,6 56,1 62,3 65,9 68,9 92 UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda 45,9 59,4 57,8 66,4 6,9 3,9 41,7 44,2 49, 49,7 391 Inrikes födda båda föräldr f. utoml... 67, ,.. 51, ,8 73 SVENSK BAKGRUND Inrikes födda, en av föräldr f. utoml. 67,1 66,9 82,9 76,2 8, 55,7 57,4 63,7 61, 64, 171 Inrikes födda, båda föräldr inrikes f. 57,8 61,6 66,6 7, 71,4 42,9 45,6 5,3 53,6 56, SOCIOEKONOMISK GRUPP Ej facklärda arbetare 43,5 42,4 51, 58,2 56,9 29,4 29,5 36,2 42, 4,1 655 Facklärda arbetare 46,7 52,8 55,9 6,7 61,3 29,4 32, 36,3 39,5 43,1 621 Samtliga Arbetare 45,2 47,7 53,7 59,5 59,1 29,4 3,8 36,3 4,8 41, Lägre tjänstemän 51,3 6,9 64,1 64,4 7,5 38,2 47, 5,2 5,4 52,6 329 Mellannivå-tjänstemän 67,4 74, 76,4 81,4 82,6 53,3 55,7 59, 63,9 65,4 592 Högre tjänstemän 78,8 81,2 86,2 86,9 84,2 68,1 66,3 72,6 74, 74,6 476 Samtliga Tjänstemän 67,9 74, 77,1 79,2 8,3 55,3 57,9 61,7 64,1 65, Företagare 54,8 61, 69,1 66, 73,3 29,2 37,8 42,1 39,9 59,3 35 Jordbrukare 25,6 24, 41,7 33,1.. 18,1 14,9 16,4 12,6.... Förvärvsarbetande 67,6 72,5 77,3 78,9 8,4 49,5 51,8 57,7 59,5 63, Hemarbetande Ålderspensionärer 16,9 19,2 27, 31,9 33,4 12,9 13,5 16,1 19,7 21,5 61 Förtidspens./långv.arbetslösa 36,9 32,5 43,4 52,6 53,8 2,8 21,4 28, 32,5 41,1 22 H-REGION H1 Stockholm 64,8 66,8 73, 76,7 78,7 52,9 53,8 61, 65,5 69,1 69 H2 Göteborg och Malmö 66,3 63,8 72,4 76, 77,4 52,1 49,7 54,9 59,6 6,2 538 H3 Större städer 54,8 63, 66,2 68,2 68, 39,8 46,3 5,5 52, 54, H4 Södra mellanbygden 5,9 56,2 62,7 63,2 65,6 35,4 38,8 44,7 44,3 5,4 633 H5 Norra tätbygden 56,1 57,2 59,9 65,7 62,8 39,3 39,5 39, 44,4 42,5 177 H6 Norra glesbygden 48,3 52,2 51, 66,8 65,2 27,6 32,7 32,6 45,1 45, For English translation see Notes, table 39. Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology 293

20 314 Personer som har tillgång till Internet i hemmet respektive använt Internet minst 1 gång i veckan. Kvinnor år. Procent Persons having access to Internet at home and persons using it at least once a week. Women. Per cent Redovisningsgrupp Tillgång till Internet Internet minst varje vecka Antal i befolk- Stratum of the population 1 Access to Internet at home Been using Internet at least once a week ningen 24 Population Samtliga år 49,1 54,8 6,3 63, 67,7 27, 33, 36, 38,4 46, ÅLDERSGRUPP år 57,6 7,5 71,8 71,1 78,2 46,4 59,4 59,4 6,7 69, år 61,9 65,5 74,7 76,6 82,8 4, 46,2 52,7 58,1 65, år 73, 77,4 79,3 84,7 87,7 36,2 43,2 44,7 51,3 58, år 64,7 68,8 75,1 74,4 82,6 3,3 34,2 39,4 35,9 5, år 38,7 49,9 55,7 62,3 63,9 14,2 23,5 23,7 29, 36, år 13,2 15,7 25,5 31,6 33,7 5,7 6,3 1,4 11,3 14, år 3,3 5,4 7,5 8, 9,4,4 1,8 2,7,8 2,9 341 FAMILJETYP Ensamstående utan barn 3,1 36,7 4, 44,1 48, 23,3 29,2 3,8 33,3 39, Ensamstående med barn 49,4 5,9 59,1 67,8 74,5 27,6 31,8 34,7 43,9 52,9 197 Sammanboende utan barn 46,7 52,2 59,3 63, 67,8 23,6 28,7 33, 33,1 42, Sammanboende med barn 77,2 82,9 87,1 87,4 91,3 36,4 44,2 46,6 51,1 59,8 894 UTLÄNDSK BAKGRUND Utrikes födda 44,3 44,2 52,7 61,1 64,9 24,2 23,2 28,2 34,6 39, 44 Inrikes födda båda föräldr f. utoml. 56,4 64,.. 62,5 74,6 28,6 39,9.. 47,8 55,6 71 SVENSK BAKGRUND Inrikes födda, en av föräldr f. utoml. 57,2 68,9 72,4 78, 84,4 35,7 52,2 45,4 54,3 62,9 188 Inrikes födda, båda föräldr inrikes f. 49,1 55,4 6,7 62,3 66,9 26,7 33,2 36,3 37,7 46, SOCIOEKONOMISK GRUPP Ej facklärda arbetare 32,1 36,7 41,5 45, 49,7 13,1 16,7 19,1 21,3 26,7 95 Facklärda arbetare 41,4 45,4 54,7 59,3 62,7 18, 18,1 27,6 28,9 37,5 348 Samtliga Arbetare 35, 39,3 46, 49,3 53,3 14,6 17,1 22, 23,6 29, Lägre tjänstemän 42,8 55,2 59,2 56,7 62,5 21,9 32, 3,2 35,1 41,6 585 Mellannivå-tjänstemän 63,8 68, 73, 76,3 8,7 32,9 39,4 45,1 45,5 55,7 693 Högre tjänstemän 72,6 78,4 79,9 82,2 87,1 46,8 54,5 53,4 53,6 67,2 352 Samtliga Tjänstemän 57,9 65,5 69,5 71,1 75,6 31,9 4, 41,5 44, 53, Företagare 54,4 57,5 59,8 68,5 79,8 25,8 29,1 37,1 38,1 45,7 14 Jordbrukare Förvärvsarbetande 63,1 69,7 75, 77,2 8,9 32,4 39,7 43,2 46, 54, Hemarbetande 48,9 54,2 62,7 64,1 76,4 24,3 12, 32,3 34,8 47, 67 Ålderspensionärer 9,8 12,4 18,1 22, 22,6 3,7 5,3 6,9 7,4 8,8 729 Förtidspens./långv.arbetslösa 28,1 35,3 43,4 44, 59,3 13,9 16,9 21,7 22,2 35,4 224 H-REGION H1 Stockholm 58,5 61, 67, 68,7 73,2 34,9 41, 45,3 5,1 55,6 715 H2 Göteborg och Malmö 48,3 57,6 62,7 65,2 74, 24,8 32,7 38,6 4, 51,8 556 H3 Större städer 48,1 54,7 58,7 62,7 67,2 26,5 32,8 33,8 36,8 45, 1 27 H4 Södra mellanbygden 44,4 49,8 59,2 58,2 62,3 22,6 28,7 31,1 3,2 39,7 68 H5 Norra tätbygden 43,9 49,9 56,2 59,8 63,4 21,3 26,4 33,6 33,1 4,8 19 H6 Norra glesbygden 43,2 45,3 45, 55, 53,5 26,5 25,5 26,1 31,4 31, For English translation see Notes, table 39. Källa: SCB, Enheten för social välfärd, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). 294 Informations- och kommunikationsteknik InformationTechnology

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 276 292 Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 278 293

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 228 247 Tillgång till dator i hemmet 1994 2: andel av befolkningen 16 84 år Access to computers at home: share of population aged 16 84 228

Läs mer

Informations och kommunikationsteknik Information Technology

Informations och kommunikationsteknik Information Technology Informations och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 222 248 Tillgång till dator i hemmet 1994 21: andel av befolkningen 16 84 år Access

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 2 Varför behövs en ny höjdmodell? Befintlig höjdmodell, 50 m grid med ± 2 m höjdnoggrannhet

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik

Informations- och kommunikationsteknik Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2009 Sida Page Informations- och kommunikationsteknik Information technology 244 242 Företagens användning av datorer och Internet Use of computers

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

S2008:007. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2005 och 2006

S2008:007. Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2005 och 2006 S2008:007 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag 2005 och 2006 Swedish electronics industry and companies in the ICT service sector 2005 2006 Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer