HotCalc Business Simulator ett Företagsekonomiskt Laboratorium. Introduktion Installationsanvisning Användarhandledning HotDemo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HotCalc Business Simulator ett Företagsekonomiskt Laboratorium. Introduktion Installationsanvisning Användarhandledning HotDemo"

Transkript

1 HotCalc Business Simulator ett Företagsekonomiskt Laboratorium Introduktion Installationsanvisning Användarhandledning HotDemo Arbetsplan HotPlayer Spelledarinstruktion HotLeader Question Editor-instruktion Mall för betygsättning

2 .

3 Introduktion till HotCalc Sid. 1 av 8 HotCalc Business Simulator Företagsspel som verktyg i undervisningen Syftet med företagsspel i undervisningen är att levandegöra företagsekonomin genom att koppla teoretisk utbildning i ämnet till praktiska övningar i en virtuell värld för senare kvalificerad tillämpning i yrkeslivet. Ytterligare ett syfte är att träna studenternas analytiska förmåga, förändra deras attityd till ämnet Företagsekonomi, höja deras motivation samt att öka deras insikt om sambanden mellan olika företeelser inom företagsekonomin Avsikten med detta dokument är att ge ett exempel på hur företagsspel kan användas för att verklighetsanknyta utbildningen i Företagsekonomi till den allmänna grundutbildningen på universitet och högskolor. Artikeln är indelad i avsnitt som motsvarar de tio ekonomilaborationer som en spelomgång i företagssimulatorn HotCalc omfattar. Företagsspelet HotCalc HotCalc Business Simulator är ett datorbaserat simuleringsprogram i spelformat, byggt på såväl vetenskaplig grund som på beprövad erfarenhet. Programmet, som närmast kan beskrivas som ett företagsekonomiskt laboratorium, har fått skepnaden av ett företagsspel som hämtat sin miljö från hotell- och restaurangbranschen. Skälet till detta är att deltagarna lätt skall kunna känna igen sig från ett område som är bekant för de flesta. Simuleringsprogrammet återspeglar därigenom såväl varu- som tjänsteproduktion, vilket innebär att förutsättningarna i programmet lätt kan appliceras på vilken annan bransch som helst. Programmet är integrerat med 11 timmars inspelade föreläsningar i ämnet företagsekonomi med tillhörande lärarinstruktioner för studenternas kunskapsinhämtning. Föreläsningar och instruktioner stöds av animerade PowerPoint-presentationer samt av full (elektronisk) dokumentation för såväl spel-/kursdeltagare som spel-/kursledare. Spelet innehåller information om såväl monetära som materiella flöden och är inspirerat av två liknande program som utvecklats vid Cornell University, USA. Programmet är anpassat för användning såväl i klassrumsmiljö som hemmamiljö och lämpar sig särskilt väl för distansutbildning. Företagsspelet HotCalc återspeglar marknadens reaktioner på sex företags beslut när dessa konkurrerar om kunderna/gästerna på en starkt begränsad marknad under en begränsad tid av två år. Deltagarna ikläder sig rollen som sex företagsledningar med en, två eller högst tre studenter i varje lag. Lagens uppgift är att via var sitt företag under två fiktiva år bedriva verksamhet i bolagsform i syfte att uppnå ett i förväg uppsatt mål enligt en tidigare formulerad målbeskrivning. I företagsspelet är de två åren uppdelade i åtta kvartal. Båda åren avslutas med årsbokslut, vilket innebär att antalet laborationer, eller delprojekt, i en spelomgång uppgår till tio.

4 Introduktion till HotCalc Sid. 2 av 8 Spelet går till så att spelledaren/läraren först fastställer svårighetsnivå och spelomgångens marknadsförutsättningar och sedan låter de sex restaurangerna driva sin verksamhet på exakt samma sätt under första kvartalet År 1. Detta får till följd att alla företagen efter första kvartalet har precis lika många gäster på grund av likadana menyer, lika stor personal med precis samma utbildning och likadana löner, samma underhållning för gästerna, lika stor satsning på gästartiklar och marknadsföring, vilket resulterar i identiska resultat- och balansräkningar. De deltagande lagen skall nu, fr.o.m. andra kvartalet, År 1, vart och ett på sitt sätt och med hjälp av innehållet i inspelade föreläsningar och instruktioner, driva sina virtuella företag vidare under de resterande sju kvartalen. De skall sträva efter att trygga verksamheten med ett så tillfredsställande resultat som möjligt genom att med givna marknadsförutsättningar fatta taktiska och strategiska beslut rörande den operativa verksamheten. Företagsspelet startar i restaurangmiljö. Under spelets gång kommer deltagarna att få möjlighet att i separata dotterföretag också starta hotellverksamhet och därmed skapa ett koncernförhållande. Förberedelser inför en spelomgång Spelledaren förbereder spelomgången genom att dimensionera marknaden vad avser storlek och målgrupper samt genom att besluta sig för vilka moment som skall ingå. På så sätt bestämmer läraren själv, utifrån sin studiegrupp, såväl svårighetsgrad som omfattning på spelet. Studenterna förbereder sig genom att antingen i skolan, på campus eller i hemmet, sätta sig in i programmet. Detta sker genom att i programmodulen HotDemo ta del av både skriftliga och inspelade instruktioner som beskriver företagsspelets olika moment. På så sätt bekantar sig deltagarna med programmets alla funktioner och kommandon helt på egen hand. Under hela spelomgången använder laget en loggbok i programmet som lagringsplats för de analyser som genomförs och som avser det nyss gångna kvartalet, samt för notering om underlaget till de beslut som laget fattar inför ett påföljande kvartal. Anteckningarna används av lagen som underlag i den avslutande presentationen av sina framgångar och motgångar efter spelomgångens slut. Under spelets gång fungerar läraren som diskussionspartner eller coach gentemot de deltagande lagen, vilket innebär att frågor av olika karaktär, med bäring på den aktuella situationen för laget, skall kunna behandlas på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt. Läraren skall, med stöd av inspelade föreläsningar och instruktioner, kunna diskutera problemställningar av olika slag i takt med att dessa uppstår under spelets gång. Varje laboration i företagsspelet består av en analysfas och en beslutsfas. I analysfasen studerar deltagarna, med hjälp av tillgängliga rapporter, utfallet av ett nyss avslutat kvartal. Med denna analys som grund, och med ett övergripande mål som riktmärke, skall deltagarna med hjälp av inspelade instruktioner, som binder samman aktuell föreläsning med den praktiska tillämpningen, besluta vilka åtgärder som skall vidtas inför nästföljande kvartal.

5 Introduktion till HotCalc Sid. 3 av 8 Första laborationen: Analys av kvartal 1 och beslut inför kvartal 2 Spelledaren kör första kvartalet med identiska förutsättningar för alla sex företagen. Resultatet blir därmed exakt detsamma för alla lagen, som börjar med att analysera utfallet för första kvartalet. Till hjälp för sin analys har lagen tillgång till ett antal rapporter, bl.a. det egna företagets försäljningsrapport, vilken är en specifikation över första kvartalets försäljning respektive varukostnader för varje enskild post i den menykomposition, motsvarande produktsortimentet i andra företag, som gällde för kvartalet. Försäljningsrapporten är således en specifikation till Täckningsbidrag 1 (TB1) i resultaträkningen. Analys Beslut En av deltagarnas första uppgifter är att med hjälp av innehållet i försäljningsrapporten beräkna varukostnaden i procent av menypriset för var och en av de råvaror/råvarukvaliteter, som använts under första kvartalet, och skriva in sin analys av varukostnaderna i loggboken. Därigenom tränar studenterna sin förmåga att beräkna råvaruprocenten per menyalternativ och registrerar samtidigt varje menyalternativs täckningsbidrag, d.v.s. skillnaden mellan menypriset och råvarukostnaden. Uppgiften har stort värde vid senare kalkylering av nya menyalternativ (produkter) i spelomgången. En annan uppgift är att bedöma första kvartalets resultat i förhållande till mängden gäster samt att reflektera över nettoresultatets storlek i förhållande till verksamhetsvolymen. Analyser, iakttagelser och reflektioner noteras i loggboken. Lagen formulerar sin affärsidé och skriver in den i loggboken. Lagen har, innan de fattar sina första beslut, studerat tillgängliga marknadsförutsättningar för hela spelperioden. Exempel på uppgifter inför det andra kvartalet är att byta ut minst en men högst två maträtter i menyn och minst en, men högst två dryckesalternativ, mot nya rätter och/eller drycker av högre råvarukvalitet efter eget val. Målsättningen skall vara att råvarukostnaden i procent av menypriset för de nya menyalternativen vid kalkyleringen inte får vara sämre än de var för motsvarande råvara under det första kvartalet. De nya menyposterna kan väljas fritt bland sex råvarualternativ för mat respektive fem råvarualternativ för drycker, d.v.s. utifrån 11 råvarualternativ. Inom varje sådant råvarualternativ finns tre kvaliteter, vilket ger laget upp till 33 alternativa möjligheter i valet av råvaror vid kompositionen av den nya menyn. Momentet avser att träna förmågan att optimera produktsortimentet utifrån givna marknadsförutsättningar sett ur ett lönsamhetsperspektiv. Deltagarna uppmanas att i loggboken skriva in uppgifter om varför man valde bort vissa mat- och dryckesalternativ till förmån för andra i den nya menykompositionen. Svaren kan finnas bland uppgifterna om t.ex. täckningsbidrag per menyalternativ i försäljningsrapporten eller i den marknadsstatistik angående preferenser per säsong etc., som lagen har tillgång till och som också innehåller uppgifter om olika målgrupper. Slutligen uppmanas deltagarna att bygga ut sin verksamhet genom att investera i ytterligare platser i restaurangen. Samtidigt med detta uppmuntras lagen att upprätta en enkel investeringskalkyl utvisande förväntat resultat av investeringen för de två år som företagsspelet pågår.

6 Introduktion till HotCalc Sid. 4 av 8 Läraren/spelledaren samlar in lagens beslut elektroniskt, t.ex. via en gemensam mapp på skolans server eller som bilagor i e-post från deltagarna. Spelledaren kör därefter kvartalet. Under bearbetningen i spelledarens programmodul beräknar simulatorn marknadsreaktionerna på lagens beslut och resultatet redovisas i en datafil med en beteckning som avslöjar vilket kvartal som rapporterna avser. Andra laborationen: Analys av kvartal 2 och beslut inför kvartal 3 Analys De deltagande lagen öppnar datafilen för sina respektive företag och avläser resultatet för andra kvartalet. För den händelse som laget bland sina beslut inför kvartalet beställde konkurrentinformation, kan laget nu analysera sitt utfall genom att jämföra sig med konkurrenterna med hjälp av ett antal effektivitetsnyckeltal. Till sin hjälp för beräkning av diverse nyckeltal har deltagarna en beskrivning av nyckeltalens innehåll och beräkningsformler i programmets hjälpfunktion. Innan deltagarna får tillgång till nyckeltal och konkurrentinformation måste de, om spelledaren så har bestämt, besvara de frågor som finns inbyggda i programmet och som kan gälla t.ex. nyckeltal från det nyss gångna kvartalet eller frågeställningar från senaste (inspelade) föreläsning. Deltagarna måste därvid söka upp underlagen till beräkningen av de aktuella nyckeltalen, vilka de återfinner bland de olika kvartalsrapporterna, t.ex. försäljningsstatistik, resultaträkning, marknadspriser på råvaror, marknadsandelar, marknadsöversikt, eller sålda enheter (mat och dryck). Deltagarna uppmanas att jämföra sina kalkyler från prissättningen (förkalkyler) med det faktiska utfallet (efterkalkyler) för de menyalternativ man ändrade inför det aktuella kvartalet. I samband med detta skall deltagarna i sina loggböcker skriva in sina reflektioner över orsakerna till skillnaderna mellan dessa för- och efterkalkyler. De skall också beräkna den totala råvarukostnaden, uttryckt som procent av intäkterna för mat respektive dryck för det egna företaget samt reflektera över framgångar, alternativt motgångar under kvartalet. Analysen skrivs in i loggboken. Laboration Eftersom programmet i grunden är ett företagsekonomiskt laboratorium, skall deltagarna kunna genomföra laborationer med hjälp av programmet; läraren kan erbjuda lagen att, efter en första analys, ompröva sina beslut för att utröna vilket annat resultat som blir följden av att man ändrar tidigare beslut i avsikt att åstadkomma ett bättre resultat. Därför kan läraren, om han/hon bedömer det som värdefullt, tillåta lagen att, före beslut inför ett nästföljande kvartal, inkomma med ändrade uppgifter till grund för senaste kvartalets resultat. Spelledaren kör i så fall om kvartalet, nu med ett nytt resultat, som skall analyseras utifrån de beslut som ersatte de första lämnade. På så sätt ges deltagarna möjlighet att eventuellt förbättra sitt resultat och samtidigt lära sig av sina misstag. Här bör varje lag påminnas om att de beslut de väljer att omvärdera kommer att påverka utfallet, inte bara för dem själva, utan även utfallet för deras konkurrenter. Likaså kommer konkurrenternas eventuella omvärderade beslut att påverka det egna utfallet. I loggboken skriver deltagarna in sina reflektioner över resultatet före och efter ändringen av besluten.

7 Introduktion till HotCalc Sid. 5 av 8 Beslut Lagen har fr.o.m. detta kvartal möjlighet att lägga anbud på ett eller flera cateringuppdrag. Till skillnad mot produktkalkylen, vilken deltagarna använder för att prissätta menyn, använder de för cateringanbudet/-anbuden bidragskalkylering för att bestämma nivån på sina offerter. Antagna offerter ger marknadsfördelar vad avser den ordinarie restaurangverksamheten, vilket inte sällan leder till att lagen tillåter sig att göra förlust på cateringverksamheten. Redan från spelets början har lagen tillgång till balansräkningen för sina företag. Balansräkningen kan antingen studeras som en redovisningsrapport eller grafiskt som ett stapeldiagram. Resultaträkningen kan studeras på samma sätt. I loggboken skall lagen skriva in minst fyra uppgifter om vad man anser vara bra eller dåligt i sin utgående balansräkning för kvartalet. För sin styrning av kassaflödet har deltagarna möjlighet att placera överskottslikvider från verksamheten i räntebärande värdepapper genom specialinlåning i banken. Vid behov av ytterligare likvida medel kan lagen ansöka om kort- eller långfristiga banklån. Räntan som banken erbjuder för olika lån kan variera beroende på det enskilda lagets soliditet. En annan källa till likviditetsförstärkning är nyemission genom utgivande av nya aktier. För att nå framgång med emissionen måste laget vid ett tidigare kvartal ha beslutat om utdelning av tidigare års utdelningsbara vinstmedel. Spelledaren samlar in lagens beslut och kör därefter kvartalet. Tredje laborationen: Analys av kvartal 3 och beslut inför kvartal 4 Analys Lagen öppnar resultatet för tredje kvartalet och analyserar utfallet. Särskild vikt läggs vid att studera sambandet mellan resultat- och balansräkningen för kvartalet. Frågor som studenterna ställer sig är t.ex.: Fick man cateringuppdragen? Blev resultatet vad man hade förväntat sig? Hur högt blev täckningsbidraget och räckte detta till att täcka fasta kostnader och ge utrymme för skälig förräntning av insatt kapital? Vad kan orsaken vara till att likvida medel har förändrats mellan föregående och innevarande kvartal? Frågorna är många när laget nu skall analysera orsakerna till framgångar respektive motgångar under kvartal tre. En rapport till hjälp för analysen, Finansiella nyckeltal, finns tillgänglig bland rapporterna. Svaren på frågorna, liksom analysen, skrivs in i loggboken. Laboration Beslut Deltagarna genomför därefter samma typ av laboration så som den beskrivs under samma underrubrik för andra kvartalet. Inför årets sista kvartal anstränger sig nu lagen att fatta beslut för fortsatt framgång genom att komponera menyn inför hösten, bestämma verksamhetsinriktning genom beslut om eventuell ytterligare utbyggnad, gästunderhållning, annan sales promotion, bemanning, löner, kompetensutveckling, marknadsföring finansiering m.m.

8 Introduktion till HotCalc Sid. 6 av 8 Bland de ytterligare beslut som skall fattas inför det fjärde kvartalet hör att lägga bud på hyresrätten till ett eller flera av fem (tomma) hotell i centrala staden. Den eventuella hotelldriften organiseras i ett dotterbolag till restaurangföretaget. Bakgrunden till budgivningen är att de aktuella hotellen, alla olika till storlek och konstruktion, för tiotalet år sedan drabbades av konkurs och stängdes. Bankerna i staden, som hade pant i fastigheterna, äger de fem hotellbyggnaderna och infordrar nu anbud från de sex restaurangföretagen. Anbudet skall, förutom uppgift om den hyra som restaurangerna är villiga att betala, innehålla uppgift om hur hotellet skall inredas och på vilket sätt budgivaren avser att genomföra hotelldriften. Vid bedömning av buden beaktar banken inte bara hyresnivån och inriktningen på den planerade driften, utan också budgivarens soliditet i sin restaurangrörelse. Spelledaren samlar in lagens beslut och kör därefter kvartalet. Fjärde laborationen: Analys av kvartal 4 och beslut inför bokslut År1 Analys När lagen öppnar resultatet för fjärde kvartalet är det stor spänning. Har man fått något av de fem hotellen och, om så är fallet, har resultatet av hotelldriften varit tillfredsställande? Minst ett av de sex lagen blir utan hotell, vilket innebär att förutsättningar finns för hotellägare och icke hotellägare bland restaurangerna att förhandla om överlåtelse respektive förvärv av dotterbolagsaktier senare under spelets gång.i samband med bokslutet har lagen tillgång till ett diagram som visar lagens inbördes marknadsposition. Man kan antingen välja att studera lagens positionering vad avser pris och kvalitet eller deras inbördes placering vad avser täckningsbidrag mot åstadkommen försäljningsvolym i ett Bostondiagram. Positioneringsdiagrammet kan studeras antingen momentant per kvartal eller som ett scenario över tid. Efter analys av utfallet för såväl restaurang- som eventuell hotelldrift skriver lagen in sina reflektioner i loggboken och förbereder sig inför bokslutet för År1. Fr.o.m. detta kvartal har de lag, som lyckats erhålla hyresrätten till något av hotellen, möjlighet att studera hela koncernens resultat och finansiella ställning i sin koncernredovisning. Laboration Beslut Deltagarna genomför därefter samma typ av laboration så som den beskrivs under samma underrubrik för andra kvartalet. Inför bokslutet studerar deltagarna förutsättningarna för bokslutsdispositioner och skatt och lämnar därefter sina beslut om bokslutsåtgärder till spelledaren som kör bokslutet för År1.

9 Introduktion till HotCalc Sid. 7 av 8 Femte laborationen: Bokslutet År1 och budgetering av År2 Analys Tidigare under året har lagen enbart haft tillgång till rapporter rörande den egna verksamheten med tillägg för den konkurrentinformation som lagen kan ha köpt inför varje nytt kvartal. Konkurrentinformationen innehåller en jämförelse mellan de deltagande lagens marknadsorienterade resp. finansiella nyckeltal. Eftersom bokslutet för aktiebolag är officiell handling, ser deltagarna nu också sina konkurrenters årsbokslut. Efter analys av sitt eget och konkurrenternas resultat för År1, skriver deltagarna in sina målsättningar för det nya året, År2, i loggboken. Målen kan uttryckas i termer av lönsamhet, som exempelvis Avkastning på Totalt kapital, tillväxt etc. Dessutom skall de medel, med vilka man avser att nå den önskade lönsamheten anges, såsom t.ex. genomsnittsnota mat resp. dryck, genomsnittlig råvarukostnad i % av intäkter, personalkostnader i % av intäkter, genomsnittlig beläggning på hotellet, genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (Revenue per available room RevPAR) och liknande nyckeltal. Laboration (Budget) Beslut HotCalc Business Simulator är integrerat med Microsoft Excel. Genom ett kommando överför lagen sifferunderlaget från sitt restaurangföretags ekonomiredovisning till en budgetmodul i Excel. I budgetmodulen bedömer laget vilka olika variablers värden som leder fram till det utsatta målet för År2 som det har forumulerats i loggboken. Budgetmodulen medger simuleringar i olika avseenden och när simuleringarna slutligen resulterar i en tillfredsställande budget för År2, fastställs och sparas den för senare komplettering med utfallet för År2. Förutom resultatbudget görs i vissa kurser även en balansbudget för beräkning av finansiell ställning vid slutet av År2 samt en budget för beräknat kassaflöde för det nya året och ibland också en likviditetsbudget. Lagen importerar därefter budgetvärdena till HotCalc. Mot bakgrund av fastställda mål i budgeten beslutar nu laget om vilka åtgärder som skall vidtas inför första kvartalet, År2 för att nå minst budgeterat resultat. Spelledaren samlar in lagens beslut, inklusive budget för År2, och kör kvartalet. 6-10:e laborationen: Analys av kvartal 1-4 År2, samt bokslut för År2 Under År2 fortsätter lagen att konkurrera om tillgängliga gäster till sina restaurang- och hotellrörelser. I de respektive resultatrapporterna redovisas utfallet i jämförelse med budget dels för aktuellt kvartal, dels ackumulerat från årets början. Eventuella förhandlingar mellan lagen resulterar i affärsöverlåtelser av hotellföretag varvid extraordinära intäkter eller kostnader uppstår i säljarens redovisning. Positivt eller negativt goodwillvärde framkommer samtidigt i köparens koncernredovisning beroende på skillnader mellan överenskommet pris och substansvärde på hotellaktierna vid överlåtelsen.

10 Introduktion till HotCalc Sid. 8 av 8 Målsättningen med det fortsatta spelet är att under År2 försöka driva verksamheten mot uppsatta mål genom att fatta kvartalsvisa beslut om verksamheten, analysera dessa, och i laborationer söka nya vägar till bättre överensstämmelse mellan budget och utfall. Analys När sista kvartalet har körts och bokslutsdispositioner fastställts inför bokslutet för År2, föreligger ett officiellt bokslut för samtliga lag. Lagen exporterar nu utfallet från ekonomiredovisningen i sina respektive bolag till budgetmodulen i Excel. I budgetmodulen jämförs utfall mot budget både vad avser kvantiteter/volymer och monetära värden. Detta ger möjlighet till en avslutande analys av budgetavvikelser på grund av volym- och prisavvikelser i en s.k. variansanalys. Redovisning Slutlig redovisning av avvikelser mellan utfall och budget samt kommentarer från de båda verksamhetsåren med stöd av anteckningarna i loggboken sker på en avslutande bolagsstämma som är gemensam för alla deltagarna. Lagens analyser redovisas i en skriftlig rapport till bolagsstämman. Rapporten distribueras bland stämmans deltagare och presenteras på valfritt sätt med hjälp av t.ex. PowerPoint, overheads, screen-shots eller liknande inför hela gruppen, som tar del av respektive lags presentation och ställer frågor om, och lämnar kommentarer till, respektive lags redovisning i opponering på varandras slutredovisningar. Studentutbyte med andra lärosäten Programmet används inte bara vid gymnasieskolor, KY-utbildningar och högskolor i Sverige utan även vid yrkeshögskolor och universitet utanför landet. För ett utbyte med lärosäten i andra länder har programmet utökats till att också omfatta valutan uro, vilken är basvaluta i HotCalc. Utifrån basvalutan kan programmet inför en spelomgång ställas om till valfri valuta genom att ange den egna valutans omräkningskurs till uro. Programmet har också s.k. dynamisk språkhantering, vilket innebär att man när som helst under spelets gång kan byta till annat språk genom att i programmet välja en symbol för någon av de nationsflaggor som representerar, för närvarande, de fyra skandinaviska länderna samt England. Genom valuta- och språkfunktionerna i programmet har grunden lagts för ett utbyte mellan olika lärosäten, oberoende av land. Adactor AB, som äger programrättigheterna till HotCalc Business Simulator, inbjuder därför olika lärosäten i landet att ansluta sig till ett kunskapsutbyte med tävlingar i ekonomi över Internet

11 HotCalc Business Simulator Installationsanvisning - kortfattad - fullständig

12 .

13 Installationsanvisning - kort Sid. 1 av 3 HotCalc Business Simulator Installationsanvisningar i korthet Avinstallera eventuell tidigare version av HotCalc. Sätt in CD:n i CD-läsaren och vänta tills menyn som visas i bilden nedan dyker upp på skärmen. Om denna meny inte startar automatiskt kan du starta den genom att dubbelklicka på filen Menu.exe på CD-skivan. Klicka på 1. Intro för att lyssna på introduktionen till HotCalc. Denna film är ca 20 min. lång. Installera därefter den nya versionen av HotCalc genom att klicka på 2. Install. Välj att installera på ett av de två sätt som nämns nedan. (IT-administratörer installerar HotCalc lättast genom att på CD-skivan eller den nerladdade installationsfilen dubbelklicka på Setup.msi. läs ändå om de olika installationsalternativen nedan.) VIKTIGT: Installation sker med hjälp av den installationsrutin som finns inbyggd i Windows. Logga in på Windows Update och uppdatera ditt system före installationen. Kontrollera också att du har senaste version av Windows Media Player, som används för presentation av föreläsningar och instruktioner, genom att besöka Windows download-sida Nyheter fr.o.m. HotCalc version 6 Fr.o.m. HotCalc ver. 6 finns i programmodulen HotDemo möjlighet för deltagare att lära sig knappar, rapporter och beslut genom att lyssna på inspelade föreläsningar med stöd av animerade PowerPoint-bilder. För att detta skall vara möjligt måste HotCalc med fullständig installation rekvireras från Adactor AB. Även Excelbaserade HotCalc Budgetrutin har fått dynamisk språkfunktion. Installation av HotCalc kan ske på två sätt beroende på hur Du fått tillgång till programmet: A. Installation genom Setup.msi, nedladdad från Detta alternativ väljer Du om Du har laddat ner installationsfilen från HotCalc s hemsida. B. Installation med hjälp av HotCalc installations-cd. Detta alternativ väljer Du om Du har tillgång till HotCalc installations-cd.

14 Installationsanvisning - kort Sid. 2 av 3 Installationsprogrammet lägger dels upp en mapp under Program för själva HotCalcprogrammet, dels en arbetskatalog under Mina dokument med namnet HotCalc files. Om Complete installation i alternativ B (se nedan) väljs, installeras Media-mappen som en undermapp till arbetskatalogen HotCalc files. Vi rekommenderar att arbetskatalogen i övrigt används för lagring av egna undermappar och HotCalc-filer under en spelomgång. Installation A (installation utan CD-skiva) VIKTIGT: under installationsfasen visas tre installationsalternativ, varav det första, Typical, skall användas. Typical installerar HotCalc men inte programtillägget Media som innehåller inspelade föreläsningar och instruktioner. Mediamappen är stor (ca 700 MB) och har av utrymmesskäl inte lagts upp på hemsidan. Fullständig installation kan rekvireras från Adactor AB som mot en kostnad av 160:- plus moms översänder en CD för komplett installation. För information om alternativen Complete och Custom se nedan. Installation B (installation med CD-skiva) Under installationen visas tre installationsalternativ: Typical installerar HotCalc men inte mediamappen som innehåller inspelade föreläsningar och instruktioner. Detta spar utrymme på hårddisken men förutsätter att CDn sitter i CD- ROM-enheten när man skall lyssna på inspelade föreläsningar. Complete installerar HotCalc men också mediamappen som en underkatalog till HotCalc files under Mina dokument. Detta kräver ca 700 MB av hårddiskens utrymme men har den fördelen att man under kurstiden är oberoende av CD:n och föreläsningar spelas upp utan störande s.k. buffringar. Om du har valt Complete installation för att installera Media-mappen på din dator, visas i slutet av installationen en bild som uppmanar dig att vara tålmodig det kan ta upp till minuter att installera mediamappen. Under denna del av installationen visas ej installationsförloppet i den s.k. släden Användare med operativsystemet Windows Vista måste efter en Complete installation ange sökvägen till Media-mappen. Hur detta går till förklaras på nästa sida. Custom är avsedd för vana användare och installerar HotCalc på den plats man själv väljer. Om man dessutom väljer att installera mediamappen kan man bestämma var den skall placeras. Angående sökvägen till mappen Media som innehåller de inspelade föreläsningarna: Om man, efter installation av HotCalc med hjälp av CD innehållande inspelade föreläsningar och instruktioner, p.g.a. datorns konfiguration inte lyckas starta föreläsningarna från HotCalc, bör man kontrollera att sökvägen till mappen med namnet

15 Installationsanvisning - kort Sid. 3 av 3 Media är korrekt. Det sker på följande sätt: Starta HotDemo, klicka på Arkiv/Ange media-mapp I dialogrutan, som då visas, klickar Du dig vidare till mappen Media som antingen finns på CD-skivan (Typical installation) eller som en undermapp till arbetskatalogen HotCalc files under Mina dokument (Complete installation). För mer detaljerade installationsanvisningarna hänvisar vi till dokumentet Fullständig installationsanvisning.pdf som Du kan ladda ner från vår website och som även finns tillgänglig på CD:n // EB

16

17 Fullständig installationsanvisning Sid. 1 av 6 HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning Avinstallera ev. tidigare version av HotCalc. Stäng därefter av samtliga öppna program samt ev. virusvakt och placera därefter CD-skivan i CD-läsaren. Om du inte har en installations-cd utan har laddat ner installationsfilen setup.msi från nätet, dubbelklickar du på denna fil. Du får då inte upp den meny som visas i figur 1, utan installationsprocessen går igång automatiskt. Läs om hur du installerar under rubriken Installera programmet på nästa sida. Om din dator har den s.k. autorunfunktionen påkopplad, startar HotCalc s huvudmeny (fig.1) automatiskt efter en kort stund. Om huvudmenyn inte dyker upp på skärmen inom 45 sekunder är din autorun-funktion troligtvis inte påkopplad. Du startar då menyn genom att i Utforskaren dubbelklicka på Menu.exe som ligger i roten på din CD-enhet. Om du har laddat ner installationsprogrammet Setup.msi från HotCalc s hemsida och inte har tillgång till installations-cd:n, startar du installationen direkt genom att dubbelklicka på den nedladdade filen Setup.msi. Du kommer då inte att se HotCalc s huvudmeny (fig. 1 nedan). Följ istället installationsförloppet enligt sidan två av det här dokumentet. INTRO ger en sammanfattande beskrivning av programmet i en multimedial presentation av HotCalc på svenska språket. Introduktionen tar ca 20 minuter att spela upp. För att avbryta presentationen klickar du på knappen för avsluta (x) längst uppe till höger på skärmen, varvid du återvänder till huvudmenyn (fig. 1). Figur 1 VIKTIGT: Installation sker med hjälp av den installationsrutin som finns inbyggd i Windows. Logga in på Windows Update och uppdatera ditt system före installationen. Kontrollera också att du har senaste version av Windows Media Player, som används för presentation av föreläsningar och instruktioner, genom att besöka Windows download-sida

18 Fullständig installationsanvisning Sid. 2 av 6 Installera programmet. Välj 2. Install i huvudmenyn (fig.1). Om du har laddat ner installationsfilen setup.msi från HotCalc s hemsida, dubbelklickar du istället på den för att starta installationen. Installationsprogrammet lägger dels upp en mapp under Program för själva HotCalcprogrammet, dels en arbetskatalog under Mina dokument med namnet HotCalc files. Om Complete installation i alternativ B (se nedan) väljs, installeras Media-mappen som en undermapp till arbetskatalogen HotCalc files. Vi rekommenderar att arbetskatalogen i övrigt används för lagring av egna undermappar och HotCalc-filer under en spelomgång. (IT-administratörer installerar HotCalc lättast genom att via CD-skivan eller den nerladdade installationsfilen dubbelklicka på Setup.msi. läs ändå om olika installationsalternativ nedan). Installationsförlopp 1. Denna bild (fig.2) uppmärksammar dig på att stänga alla andra Windows-program innan du startar installationen. Klicka på Next för att gå vidare. Figur 2 2. I den här bilden (fig.3) blir du ombedd att fylla i användarinformation och för vem programmets inställningar gäller; alla som loggar in på datorn eller endast aktuell användare. Figur 3 3. I den här bilden (fig.4) tillfrågas du vilken typ av installation du vill göra. Läs om de olika typerna av installation på nästa sida. Figur 4

19 Fullständig installationsanvisning Sid. 3 av 6 Typical installerar HotCalc men inte programtillägget Media. Media innehåller inspelade föreläsningar och instruktioner. Genom att välja typical installation sparar du utrymme på hårddisken men det förutsätter att CDn sitter i CD ROM-enheten när du skall ta del av föreläsningarna. Viktigt: Om installationsfilen laddats ner från HotCalc s hemsida är det typical installation som skall användas. Mediamappen är stor (ca 700 MB) och har av utrymmesskäl inte lagts upp på hemsidan. Kontakta Adactor AB om du vill göra en fullständig installation. Complete installerar HotCalc men också mediamappen som en underkatalog till HotCalc files under Mina dokument. Detta kräver ca 700 MB av hårddiskens utrymme men har den fördelen att man under kurstiden är oberoende av CDn och föreläsningar spelas upp utan störande s.k. buffringar. OBSERVERA kommentaren under punkt 5 nedan. Användare med operativsystemet Windows Vista måste efter en Complete installation ange sökvägen till Media-mappen. Hur detta går till förklaras på sidan 6. Custom är avsedd för vana användare och installerar HotCalc på den plats man själv väljer genom att klicka på Browse. Om man dessutom väljer att installera mediamappen kan man bestämma var den skall placeras genom att först klicka på det röda krysset vid HotCalc media files, sedan välja alternativ och därefter klicka på Browse för att bestämma plats. Custom installation rekommenderas endast för IT-ansvariga i större organisationer. 4. När du gått igenom alla stegen (1-3 ovan) är är HotCalc klart att installeras (se fig. 5). Klicka på Next för att gå vidare. Figur 5 5. Under installationsfasen visas en bild liknande den du ser i fig. 6 här intill. OBSERVERA: Om du har valt Complete installation för att installera Media-mappen på din dator, visas i slutet av installationen en bild som uppmanar dig att vara tålmodig det kan ta upp till minuter att installera mediamappen. Under denna del av installationen visas ej installationsförloppet i den s.k. släden (se fig. 6). Vänta därför tills du ser den bild som visas i fig.7 på nästa sida. Figur 6

20 Fullständig installationsanvisning Sid. 4 av 6 6. När installationen är klar får du en bekräftelse på att HotCalc har installerats. Klicka på Finish för att avsluta installationsprocessen. HotCalc är klart att användas. Gå regelbundet in på och klicka dig fram till Ladda ner för att se om det finns Setup-filer som innehåller tillägg till installationsfilen. Figur 7 Starta programmet HotCalc startas, förutom från HotCalc s huvudmeny (se fig. 1, sid. 1), genom att man klickar på Start/Program/HotCalc och därefter väljer demonstrationsmodulen HotDemo, se fig. 8. Figur 8 Öppna ett nytt demospel genom att klicka på symbolen för Ny längst till vänster på knappraden, se fig. 9. Figur 9 Välj därefter vilken valuta du vill använda dig av i spelet. När du har valt valuta och klickar OK öppnar sig ett nytt demospel. Här har spelet redan pågått i ett år och tre kvartal. Du utgör lag nr. 1 (Bar à Mat) och skall fatta beslut inför spelets sista kvartal och därefter göra bokslut för År2. Figur 10

ICAlc Retail Management Training

ICAlc Retail Management Training Sidan 1 av 24 ICAlc Retail Management Training är ett datorbaserat simuleringsprogram i spelformat, byggt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Programmet är utvecklat i Sverige och kan närmast

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Investment memorandum

Investment memorandum Investment memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Business Control Systems Sverige AB (publ) inför listning på AktieTorget. Teckningstid: 15 november 3 december 2010. Distributionsområde Aktierna

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Version 3.7. Intäkter och fritt kassaflöde 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019. EBITDA; Rörelseresultat före avskrivningar

Version 3.7. Intäkter och fritt kassaflöde 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019. EBITDA; Rörelseresultat före avskrivningar SEK Version 3.7 Intäkter och fritt kassaflöde 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 40% 35% 30% 25% 20%

Läs mer

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Bokföring Innehåll Programbeskrivning Att komma igång 1 Installation 2 Nytt företag 3 Knappar och menyer 4 Systeminställningar 5 Rapportinställningar 6 Lösenord

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

Lexia 4 Handbok. Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu

Lexia 4 Handbok. Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu Lexia 4 Handbok Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu 2 3 FÖRORD Välkommen! Lexia är ett flexibelt datorprogram som låter dig tillrättalägga träning av språklig

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS

KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS SIDAN 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 INNEHÅLL INSTALLATIONSGUIDE FUNKTIONSÖVERSIKT STARTAEGET-PORTAL AFFÄRSPLAN KONTAKT ORDER/FAKTURA

Läs mer

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera.

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera. Sida 1 av 42 3 Genomförande Under själva genomförandet handlar arbetet och ansvaret för projektledaren om att leda arbetet framåt i enlighet med uppgjorda planer och mot de mål som definierats. Projektet

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Västsvenska inkubatorers alumniföretag

Västsvenska inkubatorers alumniföretag Västsvenska inkubatorers alumniföretag en studie om ekonomistyrning och konkurs Kandidatuppsats i företagsekonomi Studier i ekonomistyrning Vårterminen 2008 Handledare: Prof. Olov Olson Författare: David

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

HandWallet. Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005. Användarmanual

HandWallet. Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005. Användarmanual 1 HandWallet Version 4.08 Palm Pilot handdatorer Senast uppdaterad: 24 Juni 2005 Användarmanual MediaVision Computer Tech. LTD Alla Rättigheter Reserverade 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Snabb Start...8 2.

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Kalkyl handbok för fastighets företaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S)

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Registreringsdokument

Registreringsdokument ~ 1 ~ Registreringsdokument FÖRETRÄDESEMISSION 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 ~ 2 ~ Definitioner RW Capital, Bolaget eller Koncernen RW Capital AB (publ), organisationsnummer 556575-4537, inklusive

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer