HotCalc Business Simulator ett Företagsekonomiskt Laboratorium. Introduktion Installationsanvisning Användarhandledning HotDemo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HotCalc Business Simulator ett Företagsekonomiskt Laboratorium. Introduktion Installationsanvisning Användarhandledning HotDemo"

Transkript

1 HotCalc Business Simulator ett Företagsekonomiskt Laboratorium Introduktion Installationsanvisning Användarhandledning HotDemo Arbetsplan HotPlayer Spelledarinstruktion HotLeader Question Editor-instruktion Mall för betygsättning

2 .

3 Introduktion till HotCalc Sid. 1 av 8 HotCalc Business Simulator Företagsspel som verktyg i undervisningen Syftet med företagsspel i undervisningen är att levandegöra företagsekonomin genom att koppla teoretisk utbildning i ämnet till praktiska övningar i en virtuell värld för senare kvalificerad tillämpning i yrkeslivet. Ytterligare ett syfte är att träna studenternas analytiska förmåga, förändra deras attityd till ämnet Företagsekonomi, höja deras motivation samt att öka deras insikt om sambanden mellan olika företeelser inom företagsekonomin Avsikten med detta dokument är att ge ett exempel på hur företagsspel kan användas för att verklighetsanknyta utbildningen i Företagsekonomi till den allmänna grundutbildningen på universitet och högskolor. Artikeln är indelad i avsnitt som motsvarar de tio ekonomilaborationer som en spelomgång i företagssimulatorn HotCalc omfattar. Företagsspelet HotCalc HotCalc Business Simulator är ett datorbaserat simuleringsprogram i spelformat, byggt på såväl vetenskaplig grund som på beprövad erfarenhet. Programmet, som närmast kan beskrivas som ett företagsekonomiskt laboratorium, har fått skepnaden av ett företagsspel som hämtat sin miljö från hotell- och restaurangbranschen. Skälet till detta är att deltagarna lätt skall kunna känna igen sig från ett område som är bekant för de flesta. Simuleringsprogrammet återspeglar därigenom såväl varu- som tjänsteproduktion, vilket innebär att förutsättningarna i programmet lätt kan appliceras på vilken annan bransch som helst. Programmet är integrerat med 11 timmars inspelade föreläsningar i ämnet företagsekonomi med tillhörande lärarinstruktioner för studenternas kunskapsinhämtning. Föreläsningar och instruktioner stöds av animerade PowerPoint-presentationer samt av full (elektronisk) dokumentation för såväl spel-/kursdeltagare som spel-/kursledare. Spelet innehåller information om såväl monetära som materiella flöden och är inspirerat av två liknande program som utvecklats vid Cornell University, USA. Programmet är anpassat för användning såväl i klassrumsmiljö som hemmamiljö och lämpar sig särskilt väl för distansutbildning. Företagsspelet HotCalc återspeglar marknadens reaktioner på sex företags beslut när dessa konkurrerar om kunderna/gästerna på en starkt begränsad marknad under en begränsad tid av två år. Deltagarna ikläder sig rollen som sex företagsledningar med en, två eller högst tre studenter i varje lag. Lagens uppgift är att via var sitt företag under två fiktiva år bedriva verksamhet i bolagsform i syfte att uppnå ett i förväg uppsatt mål enligt en tidigare formulerad målbeskrivning. I företagsspelet är de två åren uppdelade i åtta kvartal. Båda åren avslutas med årsbokslut, vilket innebär att antalet laborationer, eller delprojekt, i en spelomgång uppgår till tio.

4 Introduktion till HotCalc Sid. 2 av 8 Spelet går till så att spelledaren/läraren först fastställer svårighetsnivå och spelomgångens marknadsförutsättningar och sedan låter de sex restaurangerna driva sin verksamhet på exakt samma sätt under första kvartalet År 1. Detta får till följd att alla företagen efter första kvartalet har precis lika många gäster på grund av likadana menyer, lika stor personal med precis samma utbildning och likadana löner, samma underhållning för gästerna, lika stor satsning på gästartiklar och marknadsföring, vilket resulterar i identiska resultat- och balansräkningar. De deltagande lagen skall nu, fr.o.m. andra kvartalet, År 1, vart och ett på sitt sätt och med hjälp av innehållet i inspelade föreläsningar och instruktioner, driva sina virtuella företag vidare under de resterande sju kvartalen. De skall sträva efter att trygga verksamheten med ett så tillfredsställande resultat som möjligt genom att med givna marknadsförutsättningar fatta taktiska och strategiska beslut rörande den operativa verksamheten. Företagsspelet startar i restaurangmiljö. Under spelets gång kommer deltagarna att få möjlighet att i separata dotterföretag också starta hotellverksamhet och därmed skapa ett koncernförhållande. Förberedelser inför en spelomgång Spelledaren förbereder spelomgången genom att dimensionera marknaden vad avser storlek och målgrupper samt genom att besluta sig för vilka moment som skall ingå. På så sätt bestämmer läraren själv, utifrån sin studiegrupp, såväl svårighetsgrad som omfattning på spelet. Studenterna förbereder sig genom att antingen i skolan, på campus eller i hemmet, sätta sig in i programmet. Detta sker genom att i programmodulen HotDemo ta del av både skriftliga och inspelade instruktioner som beskriver företagsspelets olika moment. På så sätt bekantar sig deltagarna med programmets alla funktioner och kommandon helt på egen hand. Under hela spelomgången använder laget en loggbok i programmet som lagringsplats för de analyser som genomförs och som avser det nyss gångna kvartalet, samt för notering om underlaget till de beslut som laget fattar inför ett påföljande kvartal. Anteckningarna används av lagen som underlag i den avslutande presentationen av sina framgångar och motgångar efter spelomgångens slut. Under spelets gång fungerar läraren som diskussionspartner eller coach gentemot de deltagande lagen, vilket innebär att frågor av olika karaktär, med bäring på den aktuella situationen för laget, skall kunna behandlas på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt. Läraren skall, med stöd av inspelade föreläsningar och instruktioner, kunna diskutera problemställningar av olika slag i takt med att dessa uppstår under spelets gång. Varje laboration i företagsspelet består av en analysfas och en beslutsfas. I analysfasen studerar deltagarna, med hjälp av tillgängliga rapporter, utfallet av ett nyss avslutat kvartal. Med denna analys som grund, och med ett övergripande mål som riktmärke, skall deltagarna med hjälp av inspelade instruktioner, som binder samman aktuell föreläsning med den praktiska tillämpningen, besluta vilka åtgärder som skall vidtas inför nästföljande kvartal.

5 Introduktion till HotCalc Sid. 3 av 8 Första laborationen: Analys av kvartal 1 och beslut inför kvartal 2 Spelledaren kör första kvartalet med identiska förutsättningar för alla sex företagen. Resultatet blir därmed exakt detsamma för alla lagen, som börjar med att analysera utfallet för första kvartalet. Till hjälp för sin analys har lagen tillgång till ett antal rapporter, bl.a. det egna företagets försäljningsrapport, vilken är en specifikation över första kvartalets försäljning respektive varukostnader för varje enskild post i den menykomposition, motsvarande produktsortimentet i andra företag, som gällde för kvartalet. Försäljningsrapporten är således en specifikation till Täckningsbidrag 1 (TB1) i resultaträkningen. Analys Beslut En av deltagarnas första uppgifter är att med hjälp av innehållet i försäljningsrapporten beräkna varukostnaden i procent av menypriset för var och en av de råvaror/råvarukvaliteter, som använts under första kvartalet, och skriva in sin analys av varukostnaderna i loggboken. Därigenom tränar studenterna sin förmåga att beräkna råvaruprocenten per menyalternativ och registrerar samtidigt varje menyalternativs täckningsbidrag, d.v.s. skillnaden mellan menypriset och råvarukostnaden. Uppgiften har stort värde vid senare kalkylering av nya menyalternativ (produkter) i spelomgången. En annan uppgift är att bedöma första kvartalets resultat i förhållande till mängden gäster samt att reflektera över nettoresultatets storlek i förhållande till verksamhetsvolymen. Analyser, iakttagelser och reflektioner noteras i loggboken. Lagen formulerar sin affärsidé och skriver in den i loggboken. Lagen har, innan de fattar sina första beslut, studerat tillgängliga marknadsförutsättningar för hela spelperioden. Exempel på uppgifter inför det andra kvartalet är att byta ut minst en men högst två maträtter i menyn och minst en, men högst två dryckesalternativ, mot nya rätter och/eller drycker av högre råvarukvalitet efter eget val. Målsättningen skall vara att råvarukostnaden i procent av menypriset för de nya menyalternativen vid kalkyleringen inte får vara sämre än de var för motsvarande råvara under det första kvartalet. De nya menyposterna kan väljas fritt bland sex råvarualternativ för mat respektive fem råvarualternativ för drycker, d.v.s. utifrån 11 råvarualternativ. Inom varje sådant råvarualternativ finns tre kvaliteter, vilket ger laget upp till 33 alternativa möjligheter i valet av råvaror vid kompositionen av den nya menyn. Momentet avser att träna förmågan att optimera produktsortimentet utifrån givna marknadsförutsättningar sett ur ett lönsamhetsperspektiv. Deltagarna uppmanas att i loggboken skriva in uppgifter om varför man valde bort vissa mat- och dryckesalternativ till förmån för andra i den nya menykompositionen. Svaren kan finnas bland uppgifterna om t.ex. täckningsbidrag per menyalternativ i försäljningsrapporten eller i den marknadsstatistik angående preferenser per säsong etc., som lagen har tillgång till och som också innehåller uppgifter om olika målgrupper. Slutligen uppmanas deltagarna att bygga ut sin verksamhet genom att investera i ytterligare platser i restaurangen. Samtidigt med detta uppmuntras lagen att upprätta en enkel investeringskalkyl utvisande förväntat resultat av investeringen för de två år som företagsspelet pågår.

6 Introduktion till HotCalc Sid. 4 av 8 Läraren/spelledaren samlar in lagens beslut elektroniskt, t.ex. via en gemensam mapp på skolans server eller som bilagor i e-post från deltagarna. Spelledaren kör därefter kvartalet. Under bearbetningen i spelledarens programmodul beräknar simulatorn marknadsreaktionerna på lagens beslut och resultatet redovisas i en datafil med en beteckning som avslöjar vilket kvartal som rapporterna avser. Andra laborationen: Analys av kvartal 2 och beslut inför kvartal 3 Analys De deltagande lagen öppnar datafilen för sina respektive företag och avläser resultatet för andra kvartalet. För den händelse som laget bland sina beslut inför kvartalet beställde konkurrentinformation, kan laget nu analysera sitt utfall genom att jämföra sig med konkurrenterna med hjälp av ett antal effektivitetsnyckeltal. Till sin hjälp för beräkning av diverse nyckeltal har deltagarna en beskrivning av nyckeltalens innehåll och beräkningsformler i programmets hjälpfunktion. Innan deltagarna får tillgång till nyckeltal och konkurrentinformation måste de, om spelledaren så har bestämt, besvara de frågor som finns inbyggda i programmet och som kan gälla t.ex. nyckeltal från det nyss gångna kvartalet eller frågeställningar från senaste (inspelade) föreläsning. Deltagarna måste därvid söka upp underlagen till beräkningen av de aktuella nyckeltalen, vilka de återfinner bland de olika kvartalsrapporterna, t.ex. försäljningsstatistik, resultaträkning, marknadspriser på råvaror, marknadsandelar, marknadsöversikt, eller sålda enheter (mat och dryck). Deltagarna uppmanas att jämföra sina kalkyler från prissättningen (förkalkyler) med det faktiska utfallet (efterkalkyler) för de menyalternativ man ändrade inför det aktuella kvartalet. I samband med detta skall deltagarna i sina loggböcker skriva in sina reflektioner över orsakerna till skillnaderna mellan dessa för- och efterkalkyler. De skall också beräkna den totala råvarukostnaden, uttryckt som procent av intäkterna för mat respektive dryck för det egna företaget samt reflektera över framgångar, alternativt motgångar under kvartalet. Analysen skrivs in i loggboken. Laboration Eftersom programmet i grunden är ett företagsekonomiskt laboratorium, skall deltagarna kunna genomföra laborationer med hjälp av programmet; läraren kan erbjuda lagen att, efter en första analys, ompröva sina beslut för att utröna vilket annat resultat som blir följden av att man ändrar tidigare beslut i avsikt att åstadkomma ett bättre resultat. Därför kan läraren, om han/hon bedömer det som värdefullt, tillåta lagen att, före beslut inför ett nästföljande kvartal, inkomma med ändrade uppgifter till grund för senaste kvartalets resultat. Spelledaren kör i så fall om kvartalet, nu med ett nytt resultat, som skall analyseras utifrån de beslut som ersatte de första lämnade. På så sätt ges deltagarna möjlighet att eventuellt förbättra sitt resultat och samtidigt lära sig av sina misstag. Här bör varje lag påminnas om att de beslut de väljer att omvärdera kommer att påverka utfallet, inte bara för dem själva, utan även utfallet för deras konkurrenter. Likaså kommer konkurrenternas eventuella omvärderade beslut att påverka det egna utfallet. I loggboken skriver deltagarna in sina reflektioner över resultatet före och efter ändringen av besluten.

7 Introduktion till HotCalc Sid. 5 av 8 Beslut Lagen har fr.o.m. detta kvartal möjlighet att lägga anbud på ett eller flera cateringuppdrag. Till skillnad mot produktkalkylen, vilken deltagarna använder för att prissätta menyn, använder de för cateringanbudet/-anbuden bidragskalkylering för att bestämma nivån på sina offerter. Antagna offerter ger marknadsfördelar vad avser den ordinarie restaurangverksamheten, vilket inte sällan leder till att lagen tillåter sig att göra förlust på cateringverksamheten. Redan från spelets början har lagen tillgång till balansräkningen för sina företag. Balansräkningen kan antingen studeras som en redovisningsrapport eller grafiskt som ett stapeldiagram. Resultaträkningen kan studeras på samma sätt. I loggboken skall lagen skriva in minst fyra uppgifter om vad man anser vara bra eller dåligt i sin utgående balansräkning för kvartalet. För sin styrning av kassaflödet har deltagarna möjlighet att placera överskottslikvider från verksamheten i räntebärande värdepapper genom specialinlåning i banken. Vid behov av ytterligare likvida medel kan lagen ansöka om kort- eller långfristiga banklån. Räntan som banken erbjuder för olika lån kan variera beroende på det enskilda lagets soliditet. En annan källa till likviditetsförstärkning är nyemission genom utgivande av nya aktier. För att nå framgång med emissionen måste laget vid ett tidigare kvartal ha beslutat om utdelning av tidigare års utdelningsbara vinstmedel. Spelledaren samlar in lagens beslut och kör därefter kvartalet. Tredje laborationen: Analys av kvartal 3 och beslut inför kvartal 4 Analys Lagen öppnar resultatet för tredje kvartalet och analyserar utfallet. Särskild vikt läggs vid att studera sambandet mellan resultat- och balansräkningen för kvartalet. Frågor som studenterna ställer sig är t.ex.: Fick man cateringuppdragen? Blev resultatet vad man hade förväntat sig? Hur högt blev täckningsbidraget och räckte detta till att täcka fasta kostnader och ge utrymme för skälig förräntning av insatt kapital? Vad kan orsaken vara till att likvida medel har förändrats mellan föregående och innevarande kvartal? Frågorna är många när laget nu skall analysera orsakerna till framgångar respektive motgångar under kvartal tre. En rapport till hjälp för analysen, Finansiella nyckeltal, finns tillgänglig bland rapporterna. Svaren på frågorna, liksom analysen, skrivs in i loggboken. Laboration Beslut Deltagarna genomför därefter samma typ av laboration så som den beskrivs under samma underrubrik för andra kvartalet. Inför årets sista kvartal anstränger sig nu lagen att fatta beslut för fortsatt framgång genom att komponera menyn inför hösten, bestämma verksamhetsinriktning genom beslut om eventuell ytterligare utbyggnad, gästunderhållning, annan sales promotion, bemanning, löner, kompetensutveckling, marknadsföring finansiering m.m.

8 Introduktion till HotCalc Sid. 6 av 8 Bland de ytterligare beslut som skall fattas inför det fjärde kvartalet hör att lägga bud på hyresrätten till ett eller flera av fem (tomma) hotell i centrala staden. Den eventuella hotelldriften organiseras i ett dotterbolag till restaurangföretaget. Bakgrunden till budgivningen är att de aktuella hotellen, alla olika till storlek och konstruktion, för tiotalet år sedan drabbades av konkurs och stängdes. Bankerna i staden, som hade pant i fastigheterna, äger de fem hotellbyggnaderna och infordrar nu anbud från de sex restaurangföretagen. Anbudet skall, förutom uppgift om den hyra som restaurangerna är villiga att betala, innehålla uppgift om hur hotellet skall inredas och på vilket sätt budgivaren avser att genomföra hotelldriften. Vid bedömning av buden beaktar banken inte bara hyresnivån och inriktningen på den planerade driften, utan också budgivarens soliditet i sin restaurangrörelse. Spelledaren samlar in lagens beslut och kör därefter kvartalet. Fjärde laborationen: Analys av kvartal 4 och beslut inför bokslut År1 Analys När lagen öppnar resultatet för fjärde kvartalet är det stor spänning. Har man fått något av de fem hotellen och, om så är fallet, har resultatet av hotelldriften varit tillfredsställande? Minst ett av de sex lagen blir utan hotell, vilket innebär att förutsättningar finns för hotellägare och icke hotellägare bland restaurangerna att förhandla om överlåtelse respektive förvärv av dotterbolagsaktier senare under spelets gång.i samband med bokslutet har lagen tillgång till ett diagram som visar lagens inbördes marknadsposition. Man kan antingen välja att studera lagens positionering vad avser pris och kvalitet eller deras inbördes placering vad avser täckningsbidrag mot åstadkommen försäljningsvolym i ett Bostondiagram. Positioneringsdiagrammet kan studeras antingen momentant per kvartal eller som ett scenario över tid. Efter analys av utfallet för såväl restaurang- som eventuell hotelldrift skriver lagen in sina reflektioner i loggboken och förbereder sig inför bokslutet för År1. Fr.o.m. detta kvartal har de lag, som lyckats erhålla hyresrätten till något av hotellen, möjlighet att studera hela koncernens resultat och finansiella ställning i sin koncernredovisning. Laboration Beslut Deltagarna genomför därefter samma typ av laboration så som den beskrivs under samma underrubrik för andra kvartalet. Inför bokslutet studerar deltagarna förutsättningarna för bokslutsdispositioner och skatt och lämnar därefter sina beslut om bokslutsåtgärder till spelledaren som kör bokslutet för År1.

9 Introduktion till HotCalc Sid. 7 av 8 Femte laborationen: Bokslutet År1 och budgetering av År2 Analys Tidigare under året har lagen enbart haft tillgång till rapporter rörande den egna verksamheten med tillägg för den konkurrentinformation som lagen kan ha köpt inför varje nytt kvartal. Konkurrentinformationen innehåller en jämförelse mellan de deltagande lagens marknadsorienterade resp. finansiella nyckeltal. Eftersom bokslutet för aktiebolag är officiell handling, ser deltagarna nu också sina konkurrenters årsbokslut. Efter analys av sitt eget och konkurrenternas resultat för År1, skriver deltagarna in sina målsättningar för det nya året, År2, i loggboken. Målen kan uttryckas i termer av lönsamhet, som exempelvis Avkastning på Totalt kapital, tillväxt etc. Dessutom skall de medel, med vilka man avser att nå den önskade lönsamheten anges, såsom t.ex. genomsnittsnota mat resp. dryck, genomsnittlig råvarukostnad i % av intäkter, personalkostnader i % av intäkter, genomsnittlig beläggning på hotellet, genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (Revenue per available room RevPAR) och liknande nyckeltal. Laboration (Budget) Beslut HotCalc Business Simulator är integrerat med Microsoft Excel. Genom ett kommando överför lagen sifferunderlaget från sitt restaurangföretags ekonomiredovisning till en budgetmodul i Excel. I budgetmodulen bedömer laget vilka olika variablers värden som leder fram till det utsatta målet för År2 som det har forumulerats i loggboken. Budgetmodulen medger simuleringar i olika avseenden och när simuleringarna slutligen resulterar i en tillfredsställande budget för År2, fastställs och sparas den för senare komplettering med utfallet för År2. Förutom resultatbudget görs i vissa kurser även en balansbudget för beräkning av finansiell ställning vid slutet av År2 samt en budget för beräknat kassaflöde för det nya året och ibland också en likviditetsbudget. Lagen importerar därefter budgetvärdena till HotCalc. Mot bakgrund av fastställda mål i budgeten beslutar nu laget om vilka åtgärder som skall vidtas inför första kvartalet, År2 för att nå minst budgeterat resultat. Spelledaren samlar in lagens beslut, inklusive budget för År2, och kör kvartalet. 6-10:e laborationen: Analys av kvartal 1-4 År2, samt bokslut för År2 Under År2 fortsätter lagen att konkurrera om tillgängliga gäster till sina restaurang- och hotellrörelser. I de respektive resultatrapporterna redovisas utfallet i jämförelse med budget dels för aktuellt kvartal, dels ackumulerat från årets början. Eventuella förhandlingar mellan lagen resulterar i affärsöverlåtelser av hotellföretag varvid extraordinära intäkter eller kostnader uppstår i säljarens redovisning. Positivt eller negativt goodwillvärde framkommer samtidigt i köparens koncernredovisning beroende på skillnader mellan överenskommet pris och substansvärde på hotellaktierna vid överlåtelsen.

10 Introduktion till HotCalc Sid. 8 av 8 Målsättningen med det fortsatta spelet är att under År2 försöka driva verksamheten mot uppsatta mål genom att fatta kvartalsvisa beslut om verksamheten, analysera dessa, och i laborationer söka nya vägar till bättre överensstämmelse mellan budget och utfall. Analys När sista kvartalet har körts och bokslutsdispositioner fastställts inför bokslutet för År2, föreligger ett officiellt bokslut för samtliga lag. Lagen exporterar nu utfallet från ekonomiredovisningen i sina respektive bolag till budgetmodulen i Excel. I budgetmodulen jämförs utfall mot budget både vad avser kvantiteter/volymer och monetära värden. Detta ger möjlighet till en avslutande analys av budgetavvikelser på grund av volym- och prisavvikelser i en s.k. variansanalys. Redovisning Slutlig redovisning av avvikelser mellan utfall och budget samt kommentarer från de båda verksamhetsåren med stöd av anteckningarna i loggboken sker på en avslutande bolagsstämma som är gemensam för alla deltagarna. Lagens analyser redovisas i en skriftlig rapport till bolagsstämman. Rapporten distribueras bland stämmans deltagare och presenteras på valfritt sätt med hjälp av t.ex. PowerPoint, overheads, screen-shots eller liknande inför hela gruppen, som tar del av respektive lags presentation och ställer frågor om, och lämnar kommentarer till, respektive lags redovisning i opponering på varandras slutredovisningar. Studentutbyte med andra lärosäten Programmet används inte bara vid gymnasieskolor, KY-utbildningar och högskolor i Sverige utan även vid yrkeshögskolor och universitet utanför landet. För ett utbyte med lärosäten i andra länder har programmet utökats till att också omfatta valutan uro, vilken är basvaluta i HotCalc. Utifrån basvalutan kan programmet inför en spelomgång ställas om till valfri valuta genom att ange den egna valutans omräkningskurs till uro. Programmet har också s.k. dynamisk språkhantering, vilket innebär att man när som helst under spelets gång kan byta till annat språk genom att i programmet välja en symbol för någon av de nationsflaggor som representerar, för närvarande, de fyra skandinaviska länderna samt England. Genom valuta- och språkfunktionerna i programmet har grunden lagts för ett utbyte mellan olika lärosäten, oberoende av land. Adactor AB, som äger programrättigheterna till HotCalc Business Simulator, inbjuder därför olika lärosäten i landet att ansluta sig till ett kunskapsutbyte med tävlingar i ekonomi över Internet

11 HotCalc Business Simulator Installationsanvisning - kortfattad - fullständig

12 .

13 Installationsanvisning - kort Sid. 1 av 3 HotCalc Business Simulator Installationsanvisningar i korthet Avinstallera eventuell tidigare version av HotCalc. Sätt in CD:n i CD-läsaren och vänta tills menyn som visas i bilden nedan dyker upp på skärmen. Om denna meny inte startar automatiskt kan du starta den genom att dubbelklicka på filen Menu.exe på CD-skivan. Klicka på 1. Intro för att lyssna på introduktionen till HotCalc. Denna film är ca 20 min. lång. Installera därefter den nya versionen av HotCalc genom att klicka på 2. Install. Välj att installera på ett av de två sätt som nämns nedan. (IT-administratörer installerar HotCalc lättast genom att på CD-skivan eller den nerladdade installationsfilen dubbelklicka på Setup.msi. läs ändå om de olika installationsalternativen nedan.) VIKTIGT: Installation sker med hjälp av den installationsrutin som finns inbyggd i Windows. Logga in på Windows Update och uppdatera ditt system före installationen. Kontrollera också att du har senaste version av Windows Media Player, som används för presentation av föreläsningar och instruktioner, genom att besöka Windows download-sida Nyheter fr.o.m. HotCalc version 6 Fr.o.m. HotCalc ver. 6 finns i programmodulen HotDemo möjlighet för deltagare att lära sig knappar, rapporter och beslut genom att lyssna på inspelade föreläsningar med stöd av animerade PowerPoint-bilder. För att detta skall vara möjligt måste HotCalc med fullständig installation rekvireras från Adactor AB. Även Excelbaserade HotCalc Budgetrutin har fått dynamisk språkfunktion. Installation av HotCalc kan ske på två sätt beroende på hur Du fått tillgång till programmet: A. Installation genom Setup.msi, nedladdad från Detta alternativ väljer Du om Du har laddat ner installationsfilen från HotCalc s hemsida. B. Installation med hjälp av HotCalc installations-cd. Detta alternativ väljer Du om Du har tillgång till HotCalc installations-cd.

14 Installationsanvisning - kort Sid. 2 av 3 Installationsprogrammet lägger dels upp en mapp under Program för själva HotCalcprogrammet, dels en arbetskatalog under Mina dokument med namnet HotCalc files. Om Complete installation i alternativ B (se nedan) väljs, installeras Media-mappen som en undermapp till arbetskatalogen HotCalc files. Vi rekommenderar att arbetskatalogen i övrigt används för lagring av egna undermappar och HotCalc-filer under en spelomgång. Installation A (installation utan CD-skiva) VIKTIGT: under installationsfasen visas tre installationsalternativ, varav det första, Typical, skall användas. Typical installerar HotCalc men inte programtillägget Media som innehåller inspelade föreläsningar och instruktioner. Mediamappen är stor (ca 700 MB) och har av utrymmesskäl inte lagts upp på hemsidan. Fullständig installation kan rekvireras från Adactor AB som mot en kostnad av 160:- plus moms översänder en CD för komplett installation. För information om alternativen Complete och Custom se nedan. Installation B (installation med CD-skiva) Under installationen visas tre installationsalternativ: Typical installerar HotCalc men inte mediamappen som innehåller inspelade föreläsningar och instruktioner. Detta spar utrymme på hårddisken men förutsätter att CDn sitter i CD- ROM-enheten när man skall lyssna på inspelade föreläsningar. Complete installerar HotCalc men också mediamappen som en underkatalog till HotCalc files under Mina dokument. Detta kräver ca 700 MB av hårddiskens utrymme men har den fördelen att man under kurstiden är oberoende av CD:n och föreläsningar spelas upp utan störande s.k. buffringar. Om du har valt Complete installation för att installera Media-mappen på din dator, visas i slutet av installationen en bild som uppmanar dig att vara tålmodig det kan ta upp till minuter att installera mediamappen. Under denna del av installationen visas ej installationsförloppet i den s.k. släden Användare med operativsystemet Windows Vista måste efter en Complete installation ange sökvägen till Media-mappen. Hur detta går till förklaras på nästa sida. Custom är avsedd för vana användare och installerar HotCalc på den plats man själv väljer. Om man dessutom väljer att installera mediamappen kan man bestämma var den skall placeras. Angående sökvägen till mappen Media som innehåller de inspelade föreläsningarna: Om man, efter installation av HotCalc med hjälp av CD innehållande inspelade föreläsningar och instruktioner, p.g.a. datorns konfiguration inte lyckas starta föreläsningarna från HotCalc, bör man kontrollera att sökvägen till mappen med namnet

15 Installationsanvisning - kort Sid. 3 av 3 Media är korrekt. Det sker på följande sätt: Starta HotDemo, klicka på Arkiv/Ange media-mapp I dialogrutan, som då visas, klickar Du dig vidare till mappen Media som antingen finns på CD-skivan (Typical installation) eller som en undermapp till arbetskatalogen HotCalc files under Mina dokument (Complete installation). För mer detaljerade installationsanvisningarna hänvisar vi till dokumentet Fullständig installationsanvisning.pdf som Du kan ladda ner från vår website och som även finns tillgänglig på CD:n // EB

16

17 Fullständig installationsanvisning Sid. 1 av 6 HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning Avinstallera ev. tidigare version av HotCalc. Stäng därefter av samtliga öppna program samt ev. virusvakt och placera därefter CD-skivan i CD-läsaren. Om du inte har en installations-cd utan har laddat ner installationsfilen setup.msi från nätet, dubbelklickar du på denna fil. Du får då inte upp den meny som visas i figur 1, utan installationsprocessen går igång automatiskt. Läs om hur du installerar under rubriken Installera programmet på nästa sida. Om din dator har den s.k. autorunfunktionen påkopplad, startar HotCalc s huvudmeny (fig.1) automatiskt efter en kort stund. Om huvudmenyn inte dyker upp på skärmen inom 45 sekunder är din autorun-funktion troligtvis inte påkopplad. Du startar då menyn genom att i Utforskaren dubbelklicka på Menu.exe som ligger i roten på din CD-enhet. Om du har laddat ner installationsprogrammet Setup.msi från HotCalc s hemsida och inte har tillgång till installations-cd:n, startar du installationen direkt genom att dubbelklicka på den nedladdade filen Setup.msi. Du kommer då inte att se HotCalc s huvudmeny (fig. 1 nedan). Följ istället installationsförloppet enligt sidan två av det här dokumentet. INTRO ger en sammanfattande beskrivning av programmet i en multimedial presentation av HotCalc på svenska språket. Introduktionen tar ca 20 minuter att spela upp. För att avbryta presentationen klickar du på knappen för avsluta (x) längst uppe till höger på skärmen, varvid du återvänder till huvudmenyn (fig. 1). Figur 1 VIKTIGT: Installation sker med hjälp av den installationsrutin som finns inbyggd i Windows. Logga in på Windows Update och uppdatera ditt system före installationen. Kontrollera också att du har senaste version av Windows Media Player, som används för presentation av föreläsningar och instruktioner, genom att besöka Windows download-sida

18 Fullständig installationsanvisning Sid. 2 av 6 Installera programmet. Välj 2. Install i huvudmenyn (fig.1). Om du har laddat ner installationsfilen setup.msi från HotCalc s hemsida, dubbelklickar du istället på den för att starta installationen. Installationsprogrammet lägger dels upp en mapp under Program för själva HotCalcprogrammet, dels en arbetskatalog under Mina dokument med namnet HotCalc files. Om Complete installation i alternativ B (se nedan) väljs, installeras Media-mappen som en undermapp till arbetskatalogen HotCalc files. Vi rekommenderar att arbetskatalogen i övrigt används för lagring av egna undermappar och HotCalc-filer under en spelomgång. (IT-administratörer installerar HotCalc lättast genom att via CD-skivan eller den nerladdade installationsfilen dubbelklicka på Setup.msi. läs ändå om olika installationsalternativ nedan). Installationsförlopp 1. Denna bild (fig.2) uppmärksammar dig på att stänga alla andra Windows-program innan du startar installationen. Klicka på Next för att gå vidare. Figur 2 2. I den här bilden (fig.3) blir du ombedd att fylla i användarinformation och för vem programmets inställningar gäller; alla som loggar in på datorn eller endast aktuell användare. Figur 3 3. I den här bilden (fig.4) tillfrågas du vilken typ av installation du vill göra. Läs om de olika typerna av installation på nästa sida. Figur 4

19 Fullständig installationsanvisning Sid. 3 av 6 Typical installerar HotCalc men inte programtillägget Media. Media innehåller inspelade föreläsningar och instruktioner. Genom att välja typical installation sparar du utrymme på hårddisken men det förutsätter att CDn sitter i CD ROM-enheten när du skall ta del av föreläsningarna. Viktigt: Om installationsfilen laddats ner från HotCalc s hemsida är det typical installation som skall användas. Mediamappen är stor (ca 700 MB) och har av utrymmesskäl inte lagts upp på hemsidan. Kontakta Adactor AB om du vill göra en fullständig installation. Complete installerar HotCalc men också mediamappen som en underkatalog till HotCalc files under Mina dokument. Detta kräver ca 700 MB av hårddiskens utrymme men har den fördelen att man under kurstiden är oberoende av CDn och föreläsningar spelas upp utan störande s.k. buffringar. OBSERVERA kommentaren under punkt 5 nedan. Användare med operativsystemet Windows Vista måste efter en Complete installation ange sökvägen till Media-mappen. Hur detta går till förklaras på sidan 6. Custom är avsedd för vana användare och installerar HotCalc på den plats man själv väljer genom att klicka på Browse. Om man dessutom väljer att installera mediamappen kan man bestämma var den skall placeras genom att först klicka på det röda krysset vid HotCalc media files, sedan välja alternativ och därefter klicka på Browse för att bestämma plats. Custom installation rekommenderas endast för IT-ansvariga i större organisationer. 4. När du gått igenom alla stegen (1-3 ovan) är är HotCalc klart att installeras (se fig. 5). Klicka på Next för att gå vidare. Figur 5 5. Under installationsfasen visas en bild liknande den du ser i fig. 6 här intill. OBSERVERA: Om du har valt Complete installation för att installera Media-mappen på din dator, visas i slutet av installationen en bild som uppmanar dig att vara tålmodig det kan ta upp till minuter att installera mediamappen. Under denna del av installationen visas ej installationsförloppet i den s.k. släden (se fig. 6). Vänta därför tills du ser den bild som visas i fig.7 på nästa sida. Figur 6

20 Fullständig installationsanvisning Sid. 4 av 6 6. När installationen är klar får du en bekräftelse på att HotCalc har installerats. Klicka på Finish för att avsluta installationsprocessen. HotCalc är klart att användas. Gå regelbundet in på och klicka dig fram till Ladda ner för att se om det finns Setup-filer som innehåller tillägg till installationsfilen. Figur 7 Starta programmet HotCalc startas, förutom från HotCalc s huvudmeny (se fig. 1, sid. 1), genom att man klickar på Start/Program/HotCalc och därefter väljer demonstrationsmodulen HotDemo, se fig. 8. Figur 8 Öppna ett nytt demospel genom att klicka på symbolen för Ny längst till vänster på knappraden, se fig. 9. Figur 9 Välj därefter vilken valuta du vill använda dig av i spelet. När du har valt valuta och klickar OK öppnar sig ett nytt demospel. Här har spelet redan pågått i ett år och tre kvartal. Du utgör lag nr. 1 (Bar à Mat) och skall fatta beslut inför spelets sista kvartal och därefter göra bokslut för År2. Figur 10

HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning

HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning Fullständig installationsanvisning Sid. 1 av 5 HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning Avinstallera ev. tidigare version av HotCalc. Stäng därefter av samtliga öppna program samt

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Observera att du vid nyinstallation först måste installera Norstedts Systemkomponenter, som finns för nedladdning på denna Supportsida. Följ instruktionerna

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Spela in och spara din PowerPointpresentation

Spela in och spara din PowerPointpresentation Spela in och spara din PowerPointpresentation som en film Gör tillägg till filmen med Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett välbekant program för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems ingår i den produktserie för professionella användare, där även SPCS Administration, SPCS Anläggningsregister, SPCS Bokslut, SPCS Lön, SPCS Koncern, SPCS Skatt Proffs, SPCS

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Viktigt angående version av Win 7 och Win 8 OS

Viktigt angående version av Win 7 och Win 8 OS kä11mans imatri www.imatri.se/100faglar/ 100 Fåglar i Sverige - en CD-ROM från historisk tid Installation på Win XP/Win7/Win8 Det går utmärkt att köra skivan från 1995 på datorer med sentida operativsystem

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se ASSALUB AB - 2 - www.assalub.se I26101-S-11.02 Innehållsförteckning 1 SYSTEMKRAV... 4 2 INSTALLATION... 5 2.1 Inkopiering

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Magnus Palm. Lättläst IT

Magnus Palm. Lättläst IT Magnus Palm Lättläst IT Del 1 LÄRA KÄNNA DIN DATOR 1. Persondatorn... 6. Bekanta dig med Windows XP... 7 3. Filer... 10. Hitta i datorn... 1 5. Gör det enkelt att hitta i datorn... 16 6. Övningsuppgifter...

Läs mer

Människor i Nederluleå 1776-1805

Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 Människor i Nederluleå 1776-1805 är en sammanställning av kyrkoarkivalier från Nederluleå församling åren 1776-1805. Under den tiden omfattade Nederluleå nuvarande Nederluleå,

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Kom igång med LUPP 6.0

Kom igång med LUPP 6.0 RIB 2012 Sidan 1 av 11 Kom igång med LUPP 6.0 Introduktion... 2 Installation... 4 Vad börjar jag med?... 6 Logga in... 6 Skapa användare... 7 Lägg in organisation, stationer och enheter... 8 Öppna Verksamhetsöversikten...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator

Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator Så här installerar du Friluftskartan pro på din dator Innan nedanstående påbörjas bör du kontrollera att du har följande: - Kompatibel Garmin-GPS. - Windowsdator med tillgång till Internet - Minimum 500

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

del 3 ARBETA MED PROGRAM

del 3 ARBETA MED PROGRAM del ARBETA MED PROGRAM Det finns ett enormt stort antal program som kan användas tillsammans med Windows Vista. Med ett ordbehandlingsprogram som Microsoft Word till exempel, kan man skapa, redigera och

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att använda STFs Wordmallar för Office 2010. Handledning

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

25. Hämta Adobe Reader

25. Hämta Adobe Reader 25. Hämta Adobe Reader version 2006-03-01 25.1 25. Hämta Adobe Reader Den här dokumentationen beskriver hur man hämtar programmet Adobe Reader från Internet. Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Rev Oct Användarguide Smartsign 9

Rev Oct Användarguide Smartsign 9 Rev Oct 2013 Användarguide Smartsign 9 Innehållsförteckning Inledning... 4 Arkitektur... 5 Smartsign Player... 5 Smartsign Server... 5 Smartsign Publisher Web... 5 Smartsign Media Server... 5 Smartsign

Läs mer

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3)

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) BILDBOK Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Rekommenderad utrustning... 4 Installation...

Läs mer

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du har Internet Explorer med Windows

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Skötselråd för datoransvarig Windows XP, Vista, 7

Skötselråd för datoransvarig Windows XP, Vista, 7 Sidan 1 av 8 En gång per vecka:... 2 Uppdatera antivirusprogrammet... 2 Efter ett långt uppehåll... 2 Varannan vecka:... 2 Microsoft Windows Update... 2 En gång per månad:... 2 Defragmentera hårddisken...

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Installation av Virtual Skipper Online

Installation av Virtual Skipper Online Installation av Virtual Skipper Online Säkert världens bästa freeware! Installation av spelet Så här gör du för att installera: 1. Ladda ner programmet från någon av följande platser: http://www.virtualskipper-game.com/en/

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR

NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR ÖVERSIKT SVÅRIGHETSGRAD Lätt Medel Svår SYSTEMKRAV Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP DET HÄR BEHÖVS Ett usb-minne på fyra gigabyte Lägg Chromium på ett usb-minne

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren 2000-03-17 specialversion inför kursstart Elektronik och mätteknik 2000 DATORINTRODUKTION Laboration E850-2000 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs:

Läs mer