Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola"

Transkript

1 Bilaga 1: Blankett för ansökan om tillstånd för yrkeshögskola 1. Basuppgifter om huvudmannen och den yrkeshögskola för vilken tillstånd söks 1.1. Huvudmannens namn organisationens officiella namn Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 1.2. Huvudmannens hemort hemkommun Vasa 1.3. Huvudmannens ägar eller huvudmannens verksamhetsform aktiebolag, stiftelse, kommun eller bakgrundsförhållanden 1 samkommun huvudmannens ägare är delägarna i aktiebolaget, delägarnas ägarandelar ska uppges med bakgrundsförhållanden avses en samkommuns medlemskommuner eller en stiftelses grundare bindningar och förpliktelser i samband med delägaravtal och bolagsordningar Huvudmannen är ett aktiebolag med följande ägare: 75 % Åbo Akademi (universitet) 12,5 % Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (samkommun vars medlemskommuner är Jakobstad, Karleby, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vasa och Vörå) 12,5 % Ab Utbildning Sydväst (stiftelse vars grundare är Aktiebolaget Sydväst) I varken bolagsordning eller aktieägaravtal finns sådana bindningar eller förpliktelser som skulle förhindra strukturell utveckling. I bolagsordningen sägs att bolaget har till ändamål att i Finland upprätthålla och bedriva yrkeshögskoleutbildning på svenska och därtill knutet forsknings och utvecklingsarbete. I aktieägaravtalet sägs att syftet är att upprätthålla högskoleverksamhet på svenska i västra Nyland, Åboland och Österbotten. Huvudmannen, Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi besluter i enlighet med yrkeshögskolelagen om uppgifter som är definierade i instruktionen för Yrkeshögskolan Novia 7. Däri ingår valet av yrkeshögskolans styrelse. Utöver det som sägs i lag, är huvudmannens uppgifter att: 1) besluta om totala antalet styrelsemedlemmar och antalet medlemmar från de grupper som avses i 4 ovan och utse dem, 2) besluta om antalet prorektorer, 3) utnämna eller anställa rektor, 4) godkänna befattningsbeskrivning för rektor I avtal om grundande av Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, i Aktieägaravtalet eller i bolagsordningen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi finns inte reglerat om fattande av beslut utöver vad det stadgas i lag om aktiebolag Yrkeshögskolans namn namn Yrkeshögskolan Novia 1.5. Yrkeshögskolans undervisnings undervisnings och examensspråk (finska eller svenska) och examensspråk övriga undervisnings och examensspråk Svenska är undervisnings och examensspråk. Övrigt undervisnings och examensspråk är engelska. Finska används också i undervisningen.

2 1.6. Huvudsakligt verksamhetsställe och orter där man avser bedriva yrkeshögskoleverksamheten 2 huvudsakligt verksamhetsställe en förteckning över de orter där man avser anordna utbildning som leder till examen som permanent verksamhet Huvudorten är Vasa Övriga verksamhetsorter är Åbo, Raseborg, Jakobstad en förteckning över de orter där man avser anordna övrig etablerad verksamhet Esbo. Fortbildning inom sjöfartsområdet ordnas i Meriturvas/ Utbildningsstyrelsens tidigare simulatorenhet i Esbo. 2. Behovet av yrkeshögskolan för uppgifter enligt 4 i yrkeshögskolelagen 2.1. Yrkeshögskola ns verksamhetsid é och vision för en strategisk vision om verksamheten år 2020 Verksamhetsidé: Högskolans verksamhetsidé är att i ett nära samarbete med arbetslivet och genom arbete i nätverk med andra högskolor inom landet och utomlands och speciellt med Åbo Akademi ge en till det globaliserade arbetslivet och till dess utveckling anpassad kvalitativ högskoleutbildning samt erbjuda kundanpassad fortbildning idka tillämpat forsknings och utvecklingsarbete samt utföra företags och andra kundtjänster som stöder den regionala utvecklingen ha en stark regional förankring som bygger på en fortlöpande, interaktiv samverkan med strategiskt valda externa intressenter och därigenom etablera långsiktiga relationer inom disciplinerna för utbildningsprogrammen utveckla spetsområden, inom vilka vi har en framstående ställning inom landet samt åtnjuter internationellt erkännande främja hållbar ekologisk, ekonomisk och social utveckling inom högskolans ansvarsområde Vision 2020: Novia är en attraktiv högskola och en viktig regional arbets och näringslivsutvecklare. Inom våra strategiska fokusområden är vi ledande i landet och internationellt erkända. De mest centrala framgångsfaktorerna för Novia är: Kvalitet vi är föregångare bland högskolorna när det gäller kvalitetssäkring och ledningssystem. Resultat och stabil ekonomi vår verksamhet är resultatrik, vilket innebär god genomströmning, god examensproduktion, högklassig FoU verksamhet och kostnadsmedvetenhet. Samarbete vi samarbetar med närings och arbetslivet för att säkerställa utbildningens relevans och med andra högskolor och universitet för att uppnå ekonomisk och innehållsmässig synergi. Campus och infrastruktur vi erbjuder trivsamma och välfungerande studie och arbetsmiljöer. Verksamhetsmiljöns utveckling vi påverkas av och samverkar i arbetslivets och regionernas framgång. Förändringsförmåga vi förutser och påverkar samhällsutvecklingen och genom proaktiv anpassning och utveckling.

3 Novias strategiska vision är att ha en stark regional närvaro och påverkan i Svenskfinland. Högskolans roll som regional utvecklare är central och kommer ytterligare att stärkas genom fokus på kvalitetsutveckling, anpassning av utbildningsutbudet och utvecklingen av forskningsoch utvecklingsverksamheten. Målet är att ytterligare höja attraktionskraften gällande studerande, kompetent personal och samarbetspartner. Novia har etablerat ett starkt kunnande inom fokusområdena hållbar energiteknik, naturresursförvaltning, äldres hälsa och livsvillkor samt fartygssimulation. Högskolans ambition är fortsatt fokusering på dessa områden. Inom fokusområdet konst, hälsa och välfärd finns utvecklingspotential men framtiden får utvisa huruvida finansiering, som möjliggör utveckling för detta område, finns tillgänglig. År 2020 är ambitionen att Novia är ledande i landet inom fokusområdena Yrkeshögskola ns profil och prioriterade områden 4 yrkeshögskolans planerade profil och prioriterade områden och förändringar jämfört med nuläget kopplingen mellan yrkeshögskolans prioriterade områden och regionala prioriteringar samt övriga strategiska riktlinjer Högskolans profil: Novia har god förankring i regionerna i Österbotten och sydvästra Finland. Genom nätverkssamarbete deltar högskolan i utvecklingen av regionernas närings och arbetsliv. Högskolan främjar hållbar utveckling. Högskolan samarbetar i Norden, speciellt på sina fokusområden. Högskolans fokusområden/prioriterade områden (uppdaterades 2012): hållbar energiteknik, naturresursförvaltning, äldres hälsa och livsvillkor samt fartygssimulation, konst, hälsa och välfärd. Nedan beskrivs Novias verksamhet inom fokusområdena och deras anknytning till regionala tyngdpunkter och strategier. HÅLLBAR ENERGITEKNIK Fokusområdet hållbar energiteknik med regional tyngdpunkt i Vasaregionen. Vasaregionen har norra Europas mest betydelsefulla energikluster med över anställda, en exportandel på 70 % och 12 % av landets hela teknologiexport samt en fjärdedel av landets alla anställda inom energiområdet. Två av de företag i Finland som satsar mest på forskning och utveckling finns i Vasaregionen (Wärtsilä och ABB). Energiklustret består av företag som verkar inom branschen, organisationer som betjänar dessa samt högskolor och yrkesinstitut som utbildar arbetskraft för branschen. Regionens målsättning är att år 2020 så kommer antalet personer som jobbar inom klustret att ha fördubblats. Novias verksamhet inom hållbar energiteknik: Bredbasig utbildning inom relevanta energitekniska discipliner, anpassad till energiklustret och näringslivets behov. Utveckling av nya metoder för produktion och användning av förnybar energi där decentraliserade och hållbara system för energidistribution omfattar allt intelligentare systemlösningar. Hållbar energiteknik inom Novia omfattar valda delar av energiproduktion, distribution och användning. Distribuerad produktion såsom motor, värmepumps och kraftverksteknik utvecklas för allt bättre prestanda, miljövärden och ekonomi. Hantering av frågor kring

4 förbränning, akustik och vibrationer utvecklas genom mätvärdesbaserad simulering. Konceptplanering, projektering samt drift och underhåll fortsätter att öka i betydelse. Förnybara och övriga distribuerade och hållbara energisystem omfattar bl.a. intelligenta system för säker eldistribution. Energieffektivt byggande omfattar konstruktion, val av energisystem, intelligent styrning av byggnadsinstallationer samt även den potentiellt utmanande inomhusluftkvaliteten. Parallellt utvecklas användning av förnybara bränslen inom energiproduktionen. Ett helhetstänkande omfattar även verksamhet som bidrar till höjande av energisjälvförsörjningsgraden och energieffektiviteten. Kompetensområdet stöds av ett brett miljökunnandet inom Novia. Högskolans val av fokusområde stöds av följande strategier och dokument: Programmet Innovativa städer (INKA, Arbets och näringsministeriet) Arbets och näringsministeriet har utsett Vasa till en av fem INKA städer (programmet Innovativa städer som inleds 2014). Vasas tema är hållbara energilösningar. Programmet ska sätta fart på nya projekt för skapande av internationell konkurrenskraft och ny affärsverksamhet genom samarbete mellan staten och städerna. Kompetenscenterprogrammet/OSKE (Arbets och näringsministeriet ), Vasa koordinerar nationellt området Energiteknik (Merinova Oy Ab) Energisektorn är globalt under stor förändring energiförbrukningen ökar samtidigt som klimatförändringen tvingar oss att söka nya former av energiproduktion som är mera hållbara för miljön. För företag erbjuder denna situation möjligheter till snabb tillväxt och internationalisering. Vision 2013: Det finska energiteknologiklustret har en stark ställning på de internationellt växande energiteknologiområdena. Tillväxten ökas av de industribaserade forsknings, utvecklings och utbildningsmiljöerna. Österbottens energistrategi och åtgärdsprogram Det centrala målet för det österbottniska energikunnandet är en kraftig utveckling av forsknings, produktutvecklings och innovationsverksamhet till en stark forskningsenhet för ny energi samt energi och miljöaffärsverksamhet. Österbottens landskapsprogram Särskild uppmärksamhet fästs vid att stärka den energiteknologiska kompetensens internationella konkurrenskraft genom FoU verksamhet. Det här målet stöds på ett utmärkt sätt av bildandet av ett tekniskt campus i Vasa, som är inriktat på energiteknologisk forskning och utbildning. Österbottens landskapsöversikt 2040 Österbotten är känt som den absoluta föregångaren då det gäller produktion och användning av ny energi. Vasaregionens regioncentrumprogram, Vasaregionens utveckling Ab Världens energimarknader står inför ett uppbrott där behovet av energi är växande och detta i synnerhet i utvecklingsländerna. Samtidigt så skapar klimatförändringen oro och detta öppnar upp för förnybara energikällor och ny teknologi. Detta skapar möjligheter inom energibranschen i form av energiproduktion med förnybara källor och ökad energieffektivitet. Centrala nätverk och samarbetspartner: Vasa energiinstitut, Merinova Oy Ab, Kompetenscenterprogrammet, Åbo Akademi, Vindkraftföreningen r.f, Tuulivoimayhdistys r.y, energiklustrets företag så som Wärtsilä, Mervento, Vacon, ABB, The Switch, VEO, Vasa elektriska, Westenergy NATURRESURSFÖRVALTNING Fokusområdet naturresursförvaltning med regional tyngdpunkt i Raseborg och västra Nyland. Inom Campus Raseborgs kunskapskluster utvecklas nya förvaltningsmodeller där naturresurserna är väl identifierade och hållbart nyttjade. Verksamheten är

5 intressentorienterad, metoderna tvärfackliga, och arbetsgrupperna mångprofessionella. Lösningsmodellerna som utvecklas bygger på att integrera såväl de ekologiska, ekonomiska som sociala systemen. Forsknings och utvecklingsverksamheten inom naturresursförvaltning fokuserar på att känna till processer och drivkrafter för att hitta lösningar för miljörelaterade problem när målet är att upprätthålla en ekologiskt, ekonomiskt och socialt livskraftig kust. Basen för denna verksamhet utgörs av den högklassiga internationella ekologiska forskning som bedrivs vid det för Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia gemensamma forsknings och utvecklingsinstitutet Aronia. Novias verksamhet inom naturresursförvaltning Profilerar sig med ett starkt kunskapskluster som bygger på samarbete mellan utbildningen, forskning och utveckling samt aktörer inom miljösektorn, naturbruket och den byggda miljön. Jobbar för att främja demokratiska beslutsprocesser inom naturresursförvaltning på ett sätt som finländsk lagstiftning förutsätter, men som i praktiken inte funnit effektiva och konstruktiva former ännu (Diskuteket). Har ett starkt projektkunnande, avancerad forskning och fokuserade tillämpningar. Arbetar mångprofessionellt tillsammans med våra regioner för att hitta långsiktiga lösningar och har ett välutvecklat informations och kommunikationsnätverk vilket ger god synlighet. Högskolans val av fokusområde stöds av följande strategier och dokument: Vattenramdirektivet Marina havsstrategidirektivet Vattenvårdsplanering och samarbete Vattenvårdsförvaltning styrs idag långt av EU direktiv och implementeringen av dem i den nationella lagstiftningen. Campus Raseborgs kunskapskluster utvecklar tillsammans med berörda aktörer instrument för förverkliganden av direktiven. Finlands strategi för en ansvarsfull naturresursekonomi (2010) Miljöministeriets tulevaisuuskatsaus 2020 Yhdessä kestävään tulevaisuuteen Jord och skogsbruksministeriets tulevaisuuskatsaus v1 Tulevaisuuskatsaus_10_9 klo_13_50.pdf Ekosystem utnyttjas idag ohållbart i samhället, vilket medför en utarmning av ekosystemtjänster, d.v.s. de varor och tjänster som vi får från naturen. Ekosystemtjänsterna kan uppdelas i produktionsfunktioner som rent vatten, näringsämnen och bränsle men också i reglerande och understödande funktioner som pollinering, näringskretslopp och klimatreglering. Kulturella funktioner som rekreation, bildning samt estetiska och andliga värden är också ekosystemtjänster. Campus Raseborg är verksamt i nätverk aktiva inom dessa frågeställningar som även utgör en uppenbar växande framtidspotential för utbildning, utveckling och forskning. Kansallinen energia ja ilmastostrategia INEN.pdf Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia

6 utminen.htm Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Forsknings och utvecklingsinstitutet Aronia har uppgjort ett energi och klimatprogram för staden Raseborg med uppställda mål och åtgärder för att effektivera energianvändning och minska växthusgasutsläppen. Energi och klimatprogrammet skall stöda de nationella målsättningarna för energi och klimatpolitiken ledde bl.a. till att Raseborg anslöt sig till de s.k. HINKU kommunerna. Samarbetet mellan Novias Campus Raseborg och staden fortgår och utvecklas kontinuerligt även inom detta delområde. Centrala nätverk och samarbetspartner: Finnish Long Term Socio Ecological Research network, Western Gulf of Finland LTER site, Raseborgs stad, Tvärminne zoologiska station (Helsingfors universitet), Finlands miljöcentral, Ramboll Finland, Västra Nylands sjukhus, Novago företagsutveckling, International Research School in Applied Ecology IRSAE, Nordic Waterbirds and Climate Network NOWAC, Svenska lantbrukssälskapens förbund, Nylands svenska lantburkssällskap, Finska hushållningssällskapet, Södra skogsreviret, Stiftelsen finlandssvenska jordfond ÄLDRES HÄLSA OCH LIVSVILLKOR Äldres hälsa och livsvillkor är ett fokusområde som utgår från den demografiska trenden med en åldrande befolkning och med regional tyngdpunkt i Österbotten och sydvästra Finland. Fokusområdet bidrar till att möta utmaningarna med en åldrande befolkning, begränsade resurser, samt de nationella rekommendationerna och regionala målen att äldre skall bo hemma i allt större utsträckning. Dessa mål innebär ett behov av att utveckla lösningar som möjliggör äldres hemmaboende så länge som möjligt. Novias verksamhet inom äldres hälsa och livsvillkor Initierar utveckling inom social och hälsovårdsområdet med fokus på äldre både nationellt och internationellt. Utvecklar resursförstärkande metoder för att stödja de äldres hemmaboende och förmåga att klara sig själva. Drar nytta av den internationella gerontologiska forskningsdatabasen som byggts upp sedan 2004 i samarbete med Umeå Universitet och Åbo Akademi Betonar äldres värdighet och delaktighet. Högskolan har framförallt erhållit finansiering via ERUF och Interreg IV Botnia Atlantica, och således följt deras strategier. Det mest omfattande samarbetet har bedrivits mellan Novia, Åbo Akademi och Umeå Universitet, med start Särskilda resultat av samarbetet ären databas som innehåller information om äldres hälsa och livsvillkor i såväl Finland som Sverige. Materialet är insamlat under 10 års tid och innehåller över enkätsvar och över hembesök. Högskolan bedriver även samarbete regionalt med bl a Vaasan ammattikorkeakoulu och Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK). Högskolans val av fokusområde stöds av följande strategier och dokument: EU:s strategi om ett aktivt och friskt åldrande platform.eu/en/age policy work/solidarity betweengenerations/lastest news/ european year on active ageing andintergenerational solidarity. Social och hälsovårdsministeriet (www.stm.fi). Målet för den nationella äldrepolitiken är att främja de äldres funktionsförmåga, rätten att rå sig själva och deras delaktighet i samhället. Även Social och hälsovårdsministeriets kvalitetsrekommendationer om service för äldre, som bland annat betonar äldres hemmaboende:

7 pdf&title=Ikaihmisten_palvelujen_laatusuositus_fi.pdf Nationella utvecklingsprogrammet för social och hälsovården KASTE för att bland annat minska skillnaderna i hälsa och välfärd, samt bättre tjänster för äldre. I programmet ingår Äldrecentrum Österbotten, som verkar för att utveckla hälsa och livskvalitet för äldre i Österbotten i samarbete med kommunerna (KASTE Genomförandeplan). I Statsrådets principbeslut om Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 ingår även prioriteringar kring äldres hälsa. Lagstiftning, bland annat: Ålderslagen , som berör äldre pdf Österbottens landskapsprogram (Österbottens Förbund): o Rikta verksamhetens tyngdpunkt och resurser till arbete som främjar hälsa och välfärd, samt till förebyggande arbete. o Starta utvecklingsprojekt som främjar helheten då det gäller välfärdsservicen i Österbotten. o Säkra tillräcklig tillgång på personal inom social och hälsovården och stärka yrkeskunnandet o Utnyttja nordisk erfarenhet och expertis vid forskning och utveckling som gäller välfärdstjänster och stärka mångvetenskaplig forskning som gäller välfärd. o Ta den åldrande befolkningen i beaktande vid samhällsplaneringen och i produktionen av välfärdstjänster. Österbottens landskapsöversikt 2040 (Österbottens Förbund): o Garanterande av multiprofessionell och kompetent personal i välfärds och hälsoservicen. o Aktiva val att utnyttja forskning och utveckling som gäller välfärd och hälsa. Egentliga Finlands landskapsstrategi och landskapsöversikt 2030 (Egentliga Finlands Förbund). Där ett av tyngdpunktsområden för utvecklingsåtgärderna gäller äldreomsorgen: o Den personal som social och hälsovårdsservicen behöver är yrkeskunnig och o tillräcklig. Utbildningen av personalen utökas och förnyas. Som utgångspunkt då basservicen utvecklas skall betraktas förebyggande verksamhet, ingripande i tidigt skede och rehabilitering. Kommunernas egna äldrepolitiska strategier. Målsättningen är att varje kommun skall ha en egen äldrepolitisk strategi. Centrala nätverk och samarbetspartner: Åbo Akademi och Umeå Universitet (Gerda), VAMK (KIU, Hemma bäst, Aktivointi-TV) då det gäller projekt och utbildning, Vasa stad, Korsholms kommun samt övriga kommuner i svenska Österbotten (projekt, praktik, utbildningstjänster), Äldrecentrum Österbotten, (Kasteprojekt, de flesta svenskspråkiga kommuner i Österbotten), Turun AMK, Laurea, Högskolan på Åland, Arcada, Folkhälsan, Borgå stift, Kommunförbundet (bl. a. gällande Virtu och försättningen för äldreomsorg på distans), Åbo stad, Pargas stad, Kimitoöns kommun (projekt, praktik, utbildning), Åbo svenska diakoniförening (projekt), privata leverantörer av välfärdstjänster för äldre i såväl Åbo som Vasa (projekt, praktik, utbildning). FARTYGSSIMULATION Fartygssimulation med tyngdpunkt i Åbo. I Åbo finns ett omfattande sjöfartskluster. Novia har därtill etablerat sig som nationellt ledande aktör inom simulatorbaserad sjöfartsutbildning och har ett omfattande samarbete med den finländska rederinäringen, Finnpilot (lotsväsendet), gränsbevakningsväsendet och Marinen. Novias verksamhet inom fartygssimulation

8 Profilerar sig med ett starkt kunnande och goda förutsättningar för utvecklings och innovationsverksamhet i simulatormiljö. Har en viktig roll i branschens utbildningsoch utvecklingsarbete, främst nationellt, men även internationellt. Har en stark förankring i utvecklings och innovationsverksamhet i Finlands sjöfartskluster (varvsindustrin, varvens underleverantörer, myndigheter, rederier etc). Utgör testmiljö för instrument och programvarutillverkare. Helheten inom Novia består av följande delar: Simulatorcentret i Åbo som med åtta autentiska kommandobryggor samägda av Novia och rederier. Simulatorenheten i Otnäs, Esbo som togs över 2010 från Utbildningsstyrelsen. Aboa Mare Ab (70 % ägarandel) som säljer fortbildning inom fartygssimulation. GigaMare Inc, Subic Bay, Flippinerna (20 % ägarandel) som säljer fortbildning inom sjöfart och fartygssimulation. Bolaget möjliggör utbildningsexport. Simulatorcentrets tjänsteförsäljning sköts av Aboa Mare Ab. Bolaget hade 2012 en omsättning på 1,1 milj euro. Lönsamheten var god med en vinst på euro. Exportens andel var 26 %. Novia har 2013 etablerat ett samföretag, GigaMare Inc, i Subic Bay, Filippinerna för att utbildningsexport. Satsningen motiveras även av framgångarna i Aboa Mare Ab. Novia har sedan 2004 samarbetat med centret i Subic Bay. De två dotterbolagen utgör ett viktigt funktionellt stöd för högskolans egentliga verksamhet. Bägge bolagen bidrar till att examensutbildningen har tillgång till mycket högklassiga utrymmen och utrustning. Bägge bolagen skapar också levande och välfungerande kontakter till arbetslivet både nationellt och internationellt. Novia är medlem i forsknings och utvecklingssamarbetet Meridiem i Åbo, tillsammans med Aalto universitet, Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola och Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Högskolans val av fokusområde stöds av följande strategier och dokument: Kompetenscenterprogrammet/OSKE (Arbets och näringsministeriet), Åbo koordinerar nationellt området Meriklusteri Egentliga Finlands landskapsprogram och landskapsöversikt 2030 (Egentliga Finlands Förbund). TEKES programmet: Merien uudistuva liiketoiminta, där Novia medverkar i planeringen Finlands arktiska strategi/suomen arktinen strategia Den nationella strategin för havstransporter/ Suomen Meriliikennestrategia (Trafik och kommunikationsministeriet) EU:s havspolicy (http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_fi.htm) Den nationella Östersjöstrategin (Utrikesministeriet) Horizon2020 (EU ramprogrammet) o Vessel for the future o Sustainable Surface Transport o Ocean of tomorrow Centrala nätverk och samarbetspartner: Den finländska rederinäringen, utländska rederier, industriella partner så som Wärtsilä och ABB, Finnpilot (lotsväsendet), Gränsbevakningsväsendet, Marinen KONST, HÄLSA OCH VÄLFÄRD Novias verksamhet inom konst, hälsa och välfärd Är samhällsinriktad och arbetar för att skapa nya samarbetsmöjligheter och koncept

9 inom olika områden och branscher med mål att bidra till samhällets välfärd. Profilerar sig med starkt professionellt kunnande inom konsten och främjar det regionala, nationella och internationella konst och kulturlivet. Betonar nordiskt samarbete och frågor kring minoriteters betydelse för kulturklimatet. Ett syfte med tyngdpunktsområdet är att främja regionens välfärd inom det sociala området, men lika viktigt är att skapa nya arbetsmöjligheter genom nya sätt att arbeta som entreprenörer inom kulturbranschen med tillämpade konstformer. Kulturarbetare, konstnärer och kreativa branschen är viktiga för regionens utveckling och utan arbetsmöjligheter flyttar unga kreativa människor till större städer. Därför är det speciellt viktigt att högskolan redan under studietiden kan ge studeranden möjligheter att vara med i regionala utvecklingsprojekt som visar olika alternativa sätt att arbeta inom kulturbranschen. Högskolans val av fokusområde stöds av följande strategier och dokument: Statsrådets redogörelse om kulturens framtid (Undervisnings och kulturministeriets publikationer 2011:8) I redogörelsen sägs bland annat att man har kunnat konstatera att konst och kultur främjar välfärd och välbefinnande på ett påtagligt sätt. De ger betydelse åt livet och vardagen, ger kraft, främjar kohesion och motverkar segregation. Konst och kultur kan på ett framgångsrikt sätt användas i vårdarbete, hälsovården, arbetslivet, i terapi och integration. Konst och kultur ger välfärd. Förslag till åtgärdsprogram (Undervisningsministeriets publikationer 2010:17) Kulturens välfärdseffekter behandlas ingående i ett förslag till verksamhetsprogram för åren Österbottens landskapsprogram Kultur är ekonomi som bygger på intellektuellt kapital och handel med produkter och tjänster. Handeln kan medvetet användas till att främja samhällsutvecklingen. I den regionala utvecklingsstrategin för Österbotten betonas social kompetens, kreativa branscher som framtidens företagsamhet, hållbar utveckling och en vidare syn på näringslivet. Centrala nätverk och samarbetspartner: Produforum Riks och Österbotten, Juthbacka kulturcentrum i Nykarleby (samarbete inom Produforum), Folkhälsan Österbotten (konstnärliga interventioner i arbetslivet), Berga äldreboende, Solna, Stockholm (galleri och fullanställd konstterapeut/kurator), Malmska Sjukhus i Jakobstad (estetik i vården), Jakobstads Museum 2.3. Yrkeshögskola ns strategiska partnerskap 5 yrkeshögskolans viktigaste nationella och/eller internationella strategiska samarbetspartner och samarbetets viktigaste innehåll Novia har valt att ha strategiska samarbetspartners med vilka ett långsiktigt samarbete bedrivs. Målsättningen är effektivt utnyttjande av resurser, skapande av större samlad kompetens och kunskapsutveckling. Högskolor: 1. Åbo Akademi (75 % ägare i Novia sedan 2008) Gemensamma institutioner/funktioner: Forsknings och utvecklingsinstitutet Aronia CLL Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia Vetenskapsbiblioteket Tritonia Utrymmen samanvänds i det gemensamma Campus Allegro i Jakobstad.

10 Samarbete kring förverkligandet av Åbo Akademis DI utbildning i Vasa. Utbildningssamarbete inom bland annat miljöområdet och kyrkans arbete. 2. Vasa yrkeshögskola (Partnerskapsavtal 2012) Förverkligande av en innovativ trespråkig studiemiljö, med valbara studier på respektive språk, gemensam undervisning och utrymmen speciellt inom social och hälsovård, teknik och företagsekonomi. Gemensamma institutioner/funktioner: Brändö campus /Medibothnia (2016), Vetenskapsbiblioteket Tritonia (2010), Vasa energiinstitut (2008), Technobothnia (1996) 3. Vasa universitet (Partnerskapsavtal 2013) Gemensamma institutioner/funktioner: Tritonia (2010), Vasa energiinstitut (2008), Technobothnia (1996) 4. Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå Universitet (Flerpartsavtal 2009) Kontinuerligt FoU samarbete inom fokusområdena hållbar energiteknik och äldres hälsa och livsvillkor sedan Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Högskolorna samarbetar samt verkar för en ändamålsenlig arbetsfördelning med tanke på det tvåspråkiga Finlands behov och utbildningarnas kvalitet. Närings och arbetsliv (5 åriga partnerskapsavtal) 6. Ramboll Finland Oy (2007) 7. Veritas Pensionsförsäkring (2008) 8. Citec Group Oy Ab (2008) 9. Finlands miljöcentral (2010) 10. Vasa sjukvårdsdistrikt (2013) 11. Wärtsilä (2013) 2.4. Centrala förändringar de största förändringarna i yrkeshögskolans verksamhet jämfört med nuläget avviker det planerade geografiska verksamhetsområdet från det nuvarande och hur påtänkta fusioner eller andra förändringar som väsentligt påverkar yrkeshögskolans verksamhet och struktur under granskningsperioden och en bedömning av deras effekter Novia har genomfört betydande minskningar i verksamhetspunkter. Verksamhetspunkter har upphört enligt följande: Up för kulturproducentskap överfördes till Arcada 2013 Nykarleby upphörde 2012 Esbo, Överby upphörde 2011 Esbo, Solvalla överfördes till Arcada 2008 Karis upphörde 2010 Pargas upphörde 2006 Novia fortsätter på de fyra återstående orterna Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad eftersom dessa motsvarar en rimlig utbredning i Svenskfinland. Utbildningar som avslutas 1. Up för formgivning avslutas (Åbo). 2. Up för automation och IT avslutas (Raseborg). 3. Up i kulturproducentskap avslutades/överfördes 2013 till Arcada. Novias åtaganden fullföljs genom köptjänst (Åbo). 4. Utbildningen i informationsteknik avslutas (Vasa). 5. Inom utbildning i scenkonst avslutas profileringen fysisk teater (Vasa). 6. Inom utbildningen i byggnadsteknik avslutas profileringen infra från 2014 (Vasa) Utbildning som ändras till vuxenutbildning 7. DP in Sustainable Coastal Management ändrades till vuxenutbildning 2012 (Raseborg).

BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA

BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA BILAGA 1: BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR YRKESHÖGSKOLA 1. Basuppgifter om huvudmannen och den yrkeshögskola för vilken tillstånd söks 1.1. Huvudmannens namn Högskolan Arcada Ab 1.2. Huvudmannens

Läs mer

2 Studerande statistik

2 Studerande statistik Bladen representerar de landskap Novia verkar på: Älggräs - Österbotten Ek - Åboland (Egentlige Finland) Vitsippa - Nyland Min tanke, när jag fick i uppdage att göra rektorskedjan för yrkeshögskolan Novia,

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2008 Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram Innehållsförteckning Jakobstad/Nykarleby Bildkonst Formgivning Mediakultur Musik Scenkonst (Vasa) Vasa, Seriegatan Bioanalytik

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...1 1.1 Ledningens översikt...1 1.2 Verkning...2 1.2.1 Verksamhetens verkning...2 1.3 Funktionell effektivitet...13 1.3.1 Funktionell ekonomisering...13 1.3.2

Läs mer

Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. kaj malm

Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. kaj malm Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet kaj malm Kaj Malm layout och pärm Lena Malm tryck Universitetstryckeriet, 2008 tryckort Helsingfors

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Vd:s översikt. datatekniken.

Vd:s översikt. datatekniken. Finlands Kommunförbund Årsberättelsen 2011 Innehåll Vd:s översikt 3 Kommunförbundets strategi 4 Kommunförbundets verksamhet inom de priorite rade områdena 2011 5 Kommunförbundets organisation och tjänster

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Svensk Ungdoms. Politiska program. Godkänt på Kongressen 2010

Svensk Ungdoms. Politiska program. Godkänt på Kongressen 2010 Svensk Ungdoms Politiska program Godkänt på Kongressen Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Det är vi som är framtiden 1 1.2 Vår syn på individen, friheten och ideologin 1 1.2.1 Liberalism Vår ideologiska förankring

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer