Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen

2 Ärende 1

3 Dnr: Styrelseärende Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GRs sociala styrgrupp. GRs valberedning föreslår Claes Magnusson (M), Öckerö, till ny ledamot i styrgruppen istället för Claes Danielsson. Förslag till beslut Att välja Claes Magnusson (M), Öckerö, till ny ledamot i sociala styrgruppen istället för Claes Danielsson (M), Öckerö, för mandatperioden Göteborg Helena Söderbäck /Gunnel Rydberg

4 Ärende 2

5 Dnr: Styrelseärende Till förbundsstyrelsen Ekonomisk rapport över årsbokslut för GR 2014 GRs bokslut 2014 är nu reviderat av GRs auktoriserade revisorer. Det ekonomiska resultatet uppgår till kkr. Budgeterat underskott för 2014 uppgår till kkr. GR redovisar ett resultat som är 688 kkr bättre än planerat. Bedömningen är att underskottet 2014 inte behöver återställas, med åberopande av synnerliga skäl enligt beslutad budget för För att säkerställa god ekonomisk hushållning har en beräkningsmodell tagits fram i samarbete med revisionsbyrån PWC som visar GRs långsiktiga behov av eget kapital ur riskhänseende. Beräknat på bokslut 2014 uppgår GRs behov av eget kapital i riskhänseende till 32 mkr. GRs eget kapital per är 45,7 mkr. Förbundsstyrelsen åberopar synnerliga skäl, vilka utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital i förhållande till sitt uppdrag och därmed är väl konsoliderade. Omsättningen för GR per 31 dec 2014 är 375,2 mkr års omsättning för samma period var 384,2 mkr. Verksamhet Årsavgift (kkr) Övr.intäkter (kkr) Kostnader (kkr) Resultat (kkr) S1 Styrgruppen sociala S2 Miljö och samhällsbyggnad S3 Styrgrupp arbetsmarknad S4 Utbildningsgruppen Ö1 Gemensam verksamhet Ö2 Politisk organisation Ö3 Finansiella poster (ej bankk) Ö4 Transfereringar till andra org Totalsumma

6 Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås anteckna mottagandet av ekonomisk rapport över årsbokslut för GR Göteborg Helena Söderbäck /Haris Huric

7 Ärende 3

8 Dnr: Styrelseärende Till Förbundsstyrelsen GR i samverkan med Göteborgs Stad genom Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region Göteborg AB Förbundsdirektören fick i uppdrag av presidiet att ta fram ett förslag som redogör för olika möjligheter och alternativ vad gäller medlemskommunernas och GRs fortsatta ägarskap och delaktighet i Göteborg & Co. Föreliggande PM jämte bilagor (1-5) har översänts till förbundsstyrelsen för kännedom tillsammans med protokollsutdrag från presidiesammanträdet Förslag till beslut Att anteckna informationen. Göteborg Helena Söderbäck /Gunnel Rydberg

9 Utdrag ur protokoll ( 29) från sammanträde med förbundsstyrelsens presidium måndagen 9 mars 2015 på GR, Gårdavägen 2, Göteborg Protokoll Förbundsstyrelsens presidium Dnr: GR i samverkan med Göteborgs Stad genom Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region Göteborg AB Förbundsdirektören fick i uppdrag av presidiet att ta fram ett förslag som redogör för olika möjligheter och alternativ vad gäller medlemskommunernas och GRs fortsatta ägarskap och delaktighet i Göteborg & Co. Föreliggande PM utgör underlag för en inriktningsdiskussion i förbundsstyrelsen den 27 mars Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samverkar sedan många år med Göteborgs Stad genom bolagen Göteborg & Co Träffpunkt AB (Gbg & Co) avseende besöksnäring och destinationsutveckling samt Business Region Göteborg AB (BRG) avseende näringslivsutveckling. Samarbetsformerna mellan GR och de båda bolagen skiljer sig åt i olika avseenden. I föreliggande PM redogörs för de konsekvenser som bolagsöversynen i Göteborgs stad kan komma att få för samarbetet mellan GR och bolagen Göteborg & Co Träffpunkt AB, avseende besöksnäring och destinationsutveckling, samt BRG inom näringslivsutveckling kopplat till den vidgade arbetsmarknadsregionen. För att tydliggöra de överväganden som behöver göras inför formeringen av det fortsatta samarbetet med Göteborg & Co Träffpunkt AB samt BRG beskrivs ett antal olika frågeställningar. Dessutom beskrivs i korthet tre alternativa samverkanslösningar framtagna av Stadshus AB att utgå ifrån. Presidiet konstaterar att alternativ 2 utökat samarbetsavtal med styrelseplatser men inget delägande är att föredra. Dock är denna modell legalt tveksam med tanke på medlemskommunernas möjlighet att avropa tjänster från bolagen utan upphandling. Alternativ 3 delägande med regionalt uppdrag och styrelseplatser, men med en mycket liten ägarandel, kan då övervägas. Just:

10 Protokoll Förbundsstyrelsens presidium Beslut Förbundsdirektören får i uppdrag att fortsätta undersöka de legala aspekterna av de tre alternativa förslagen till samverkansmodeller med inriktning mot att i första hand alternativ 2 och i andra hand alternativ 3, med en mycket liten ägarandel, antas. Förbundsstyrelsen får promemorian med bilagor för kännedom. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Paula Örn Rätt utdraget intygar: Just:

11 Dnr: Promemoria Helena Söderbäck Förbundsdirektör GR i samverkan med Göteborgs Stad genom Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region Göteborg AB Inledning Föreliggande PM utgör underlag för en inriktningsdiskussion i förbundsstyrelsen den 27 mars Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samverkar sedan många år med Göteborgs Stad genom bolagen Göteborg & Co Träffpunkt AB (Gbg & Co) avseende besöksnäring och destinationsutveckling samt Business Region Göteborg AB (BRG) avseende näringslivsutveckling. Samarbetsformerna mellan GR och de båda bolagen skiljer sig åt i olika avseenden. I Göteborgs Stad beslutade kommunstyrelsen med utgångspunkt i ett gemensamt yrkande från samtliga partier att genomföra en översyn av stadens bolag i syfte att få ett bättre grepp om bolagssektorn samt skapa bättre förutsättningar för styrning och uppföljning. Arbetet med bolagsöversynen är nu i ett genomförandeskede som innebär att det finns principiella ställningstaganden som behöver göras avseende formerna för den framtida samverkan, i första hand av Göteborgs Stad som äger de aktuella bolagen men också av GR som idag är samverkanspart. I föreliggande PM redogörs för de konsekvenser som bolagsöversynen i Göteborgs stad kan komma att få för samarbetet mellan GR och bolagen Göteborg & Co Träffpunkt AB, avseende besöksnäring och destinationsutveckling, samt BRG inom näringslivsutveckling kopplat till den vidgade arbetsmarknadsregionen. För att tydliggöra de överväganden som behöver göras inför formeringen av det fortsatta samarbetet med Göteborg & Co Träffpunkt AB samt BRG beskrivs ett antal olika frågeställningar. Dessutom beskrivs i korthet tre alternativa samverkanslösningar framtagna av Stadshus AB att utgå ifrån.

12 Det är i första hand förändringarna inom bolaget Gbg & Co Träffpunkt AB som berör GR. Stadshus AB, som leder arbetet med bolagsöversynen, har också ett uppdrag att tillsammans med Stadsledningskontoret genomföra en översyn av verksamheten inom BRG, bl.a. i relation till andra kommunala aktörer. Härigenom har även BRGs samverkan med GR lyfts fram som ett område att belysa inför framtiden. Bakgrund och nuläge Bolagsöversynen i Göteborgs Stad har sin utgångspunkt i ett gemensamt yrkande från samtliga partier i kommunstyrelsen I yrkandet sägs bl.a. att syftet med översynen är att analysera förutsättningarna för att åstadkomma en mer effektiv politisk styrning av bolagssektorn. Göteborg Stadshus AB har uppdraget att genomföra bolagsöversynen utifrån de riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade om en ny bolagsstruktur fr.o.m samt nya riktlinjer för ägarstyrning av bolagen fr.o.m Bolagen i staden har organiserats i en koncern med koncernbolag, moderbolag och dotterbolag. Staden - vars ägande utövas genom kommunfullmäktige - är endast direktägare av koncernbolaget som i sin tur äger moderbolagen, de interna bolagen samt stadens del av de regionala bolagen. Moderbolagen äger dotterbolag som i sin tur är ägare till dotterdotterbolag i en tydlig hierarkisk struktur. Ett antal beslut har fattats inom ramen av Göteborgs Stads bolagsöversyn som för GRs del kommer att förändra den framtida samverkansformen med Göteborgs Stad avseende besöksnäring och destinationsutveckling. Vägledande i arbetet med klustret Turism, Kultur och Evenemang är breddad politisk förankring och strategisk samverkan med näringslivet. I dialogen med koncernbolaget Stadshus AB inom ramen för bolagsöversynen konstateras att GR idag har nära relationer med Göteborgs Stad inom både destinationsutveckling och näringslivsutveckling, enligt två olika modeller. Vad gäller Göteborg & Co Träffpunkt AB finns ett 15 % delägande från GR, en plats i styrelsen (förbundsdirektören) samt ett årligt stöd på 1,1 mkr. Med BRG finns ett formellt samarbete utifrån ett regionalt uppdrag formulerat i BRGs ägardirektiv, tre styrelseplatser som innehas av

13 ledamöter i GRs förbundsstyrelse samt ett årligt stöd på 20 mkr. Inget delägarskap. Uppdraget kring bolagsöversynen har inneburit att lämna förslag om; Lämplig bolagsstruktur i syfte att åstadkomma en optimal organisation för styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Riktlinjer i syfte att åstadkomma en aktiv ägarstyrning. I uppdraget har även ingått att för varje bolag (inkl. dotterbolag) värdera och lämna förslag om framtida inriktning med utgångspunkt i: Bolagets uppdrag utifrån den kommunala nyttan. Bolagets finansiella ställning (resultatutveckling, kapitalstruktur m m). Konsekvenser för bolaget av ny och förändrad lagstiftning. Värdera om förvaltningsformen är ett bättre alternativ att bedriva verksamheten inom. Kommunfullmäktiges har beslutat om nya riktlinjer för ägarstyrning av bolagen fr.o.m Riktlinjer och direktiv för av stadens direkt och indirekt helägda bolag. Stadsledningskontoret har i samverkan med Stadshus AB gjort en revidering av dokumentet. De flesta ändringarna är av mera redaktionell art och antogs av kommunfullmäktige Dokumentet utgör det samlade regelverket för Stadens ägarstyrning av bolagen. Av Riktlinjerna framgår med vilken ambitionsnivå och med vilken inriktning kommunfullmäktige vill styra stadens bolag. Av Direktivet framgår det formella regelverk som bolagen har att följa. Dokumentet ska antas av respektive bolagsstämma i stadens direkt och indirekt helägda bolag. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av staden utfärdade ägardirektiv. Några av stadens bolag ägs tillsammans med andra kommuner och intressenter. Riktlinjerna och direktiven ska härvid vara en utgångspunkt för stadens ägarrepresentanter och tillämpas med ömsesidig respekt samt i nära samverkan och dialog med övriga ägare. För de regionala bolagen finns särskilt utarbetade generella ägardirektiv. Riktlinjerna ska möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för staden att följa verksamheten. Syftet är att förbättra styrningen av stadens bolag så att den genomförs på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt på alla nivåer.

14 Om Göteborg & Co Träffpunkt AB Göteborg & Co Träffpunkt AB bildades genom att de tre organisationerna Stiftelsen Göteborgs Turistråd, Gothenburg Region Promotion Office AB, GRPO, och Westway Sweden AB avvecklades och överförde sin verksamhet till det nya bolaget. Motivet till sammanslagningen var att de tre organisationerna hade liknande uppdrag att utveckla och marknadsföra Göteborg och regionen. Genom att slå ihop organisationerna ansågs att de totala resurserna kunde utnyttjas mer effektivt. Både GRPO och Westway Sweden AB var delägda kommunala bolag där näringslivet var representerade som ägare. Genom att de tre organisationerna slogs ihop kunde en plattform för samarbete mellan näringslivet och Staden tydligare etableras. I samband med sammanslagningen valde samtliga privata delägare i GRPO och Westway Sweden AB Västsvenska Handelskammaren, Stena Line AB, Svenska Mässan, Storhotellgruppen och Cityföreningen förutom en att gå in som delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB. Delägandet har efter detta utökats något genom att två nya delägare klivit in i form av Föreningen Göteborgshotellen och Göteborgs Restaurangförening. I samband med bildandet av Göteborg & Co Träffpunkt AB bildades även Göteborg & Co Kommunintressent AB i syfte att bevaka kommunens intresse i Göteborg & Co Träffpunkt AB samt för att äga kommunens

15 aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB. Även Liseberg och Got Event har ägt aktier i bolaget men dessa har eller kommer att överlåtas till Göteborg & Co Kommunintressent AB. GR gick också in som delägare i bolaget. Avsikten med bildandet av Göteborg & Co Träffpunkt AB 1991 var att renodla, samordna och effektivisera de verksamheter som bedrivs av olika organ och associationer för planering, marknadsföring och utveckling av Göteborgsregionen som centrum för besöksnäringen samt att medverka till utvecklingen av Göteborgsregionens attraktionskraft på näringslivet. Redan i samband med bildandet av bolaget fanns således en ambition att samordna och strukturera arbetet inom besöksnäringen. Besöksnäringen är idag en viktig näring för Sverige och mycket pekar på att potentialen för fortsatt ekonomisk och sysselsättningstillväxt är stor även framåt - givet rätt förutsättningar. Trots en hög tillväxt beskrivs besöksnäringen fortfarande som en relativt omogen bransch där potentialen i många sammanhang inte är fullt beaktad. (Källa: Tillväxtverket Turismens årsbokslut 2013) GR samverkar med Göteborg & Co Träffpunkt AB för att bidra till utvecklingen av besöksnäringen och destinationen Göteborg. Göteborgs Stad är motorn i det här arbetet men den unikitet som destinationen kan uppvisa genom samspelet mellan storstaden och omgivande kommuner bedöms ha ett stort och ömsesidigt värde för samtliga medlemskommuner i GR. För detaljerad beskrivning av bolagets inriktning hänvisas till Affärsplanen , bilaga fattade kommunfullmäktige beslut om att ge Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv, bolagsordning och förslag på nytt namn för Göteborg & Co Kommunintressent AB samt att i nära samverkan med övriga delägare initiera och genomföra en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB. Bakgrunden till uppdraget framgår av Rapport utfärdad av stadsledningsstaben Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborg Stad Turism, Kultur och Evenemang, se bilaga 2 Göteborg & Co Kommunintressent AB är från och med moderbolag för klustret Turism, Kultur och Evenemang. I klustret ingår Got Event AB, Liseberg AB samt Göteborg & Co Träffpunkt AB som till 50 % ägs av Göteborg & Co Kommunintressent AB och till 50 % av 8 externa delägare. Även Stadsteatern AB kommer att ingå i klustret, men en utredning om framtida huvudmannaskap och finansiering av det bolaget är under genomförande.

16 Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut genomförde Göteborg Stadshus uppdraget kring den beslutade organisationsöversynen av Göteborg & Co Träffpunkt AB. Uppdraget genomfördes mellan maj och oktober Parallellt med organisationsöversynen har Göteborg Stadshus AB arbetat fram förslag på ägardirektiv och bolagsordning. Förslaget till nytt ägardirektiv är en utgångspunkt för delar av organisationsöversynsuppdraget. Underlaget kring nedanstående bakgrundsbeskrivning är till stora delar hämtat från slutrapporten daterad som återfinns i sin helhet i bilaga 3. Uppdraget att genomföra organisationsöversynen omfattade följande delar; Kartlägga väsentliga uppgifter, funktioner, projekt och processer som är en del av Träffpunkts uppdrag samt relationerna till övriga aktörer i staden, såväl kommunala som externa. Kartlägga de finansiella flödena, bl.a. på vilket sätt Stadens anslag kommer till användning. De legala aspekterna som är förknippade med ett delägande bör särskilt belysas. Även konsekvenserna för statsstödsreglerna ska belysas. Lämna förslag på renodling, tydliggörande och avgränsningar av bolagets uppdrag i relation till andra kommunala och externa aktörer. På principiell och övergripande plan göra en utvärdering av samverkansmodellen mellan Got event AB och Träffpunkt. Lämna förslag på väsentliga uppgifter, funktioner, projekt och processer som helt eller delvis bör vara del av uppdraget för Kommunintressent

17 Ägarstruktur 2014 ägs Göteborg & Co Träffpunkt AB enligt följande: Göteborgs Stad med dotterbolag 50 %, GR 15 %, Svenska Mässan, Storhotellgruppen, Föreningen Göteborgshotellen, Stena Line, Göteborgs Restaurangförening, Cityföreningen och Västsvenska Handelskammaren 5 % vardera (totalt 35 %). Styrelsens sammansättning Göteborg & Co Träffpunkt AB har en styrelse med såväl representanter från delägarna som från andra viktiga aktörer i besöksnäringen. Styrelsen har 20 ledamöter. Av 20 ledamöterna är 15 fullvärdiga styrelsemedlemmar varav en är personalrepresentant och resterande fem är adjungerande. Göteborgs Stad har sex av de 15 ordinarie platserna i styrelsen och de fördelas idag till två politiker, bolagscheferna för Liseberg, BRG och Got Event samt till förvaltningschefen för Kulturförvaltningen. Politiker från Göteborgs Stad sitter som ordförande och vice ordförande samt utgör bolagets presidium. Från övriga delägare sitter en representant från vardera delägaren GR, Svenska Mässan, Stena Line AB, Västsvenska Handelskammaren, Storhotellgruppen, Föreningen Göteborgshotellen, Cityföreningen och Göteborgs Restaurangsförening. Från föreningarna sitter ordförande och från övriga sitter förbundsdirektör, VD eller vvd. De fem adjungerade ledamöterna kommer från Göteborgs Universitet, Swedavia, Universeum, Länsstyrelsen och Näringslivsgruppen. GRs möjlighet att påverka utvecklingen av och arbetet inom Göteborg & Co Träffpunkt AB Det konstateras i slutrapporten att Göteborg & Co av delägare och intressenter anses vara en unik plattform för samverkan som fungerat mycket bra. Det upplevs finnas ett stort värde av att näringsliv, akademi och det offentliga genom Göteborgs Stad och GR med flera har en gemensam plattform för utveckling av besöksnäringen. Samverkansplattformen är skapad ur det gemensamma ägandet, den gemensamma finansieringen och ett generöst kompetensutbyte mellan samverkansparterna. Eftersom ägandemodellen för näringslivet i stora delar byggt på att branschföreningar varit ägare och företrätt sina medlemmar så har även samarbetet i dessa föreningar utvecklats på ett positivt sätt. Ägare och ett flertal andra intressenter har genom olika samverkansavtal bidragit med medel till bolaget. De samverkansavtal som inte avsett ett utpekat projekt eller en aktivitet har det gemensamt att de mer eller mindre varit generella bidrag. Bidragen beskrivs bygga på en tro om att man

18 gemensamt kan göra mer samlat än vad var och en kan göra själv samt på att den gemensamma satsningen ger nytta för staden och regionen och därigenom i någon mån bidrar till bidragsgivarens framgång. En annan bidragande orsak till att samverkansplattformen fungerat så väl är en stark tillit och ett stort förtroende för Göteborg & Co Träffpunkt AB vilket gjort att bolaget har haft stor frihet i att använda medel för destinationsutveckling utan tydlig spårbarhet av enskilda bidrag varken vad gäller vilken aktivitet bidragen används till och utan att bidragsgivarna krävt avkastning samma år som bidraget givits. En tredje orsak till att samverkansplattformen varit framgångsrik är att Göteborg & Co Träffpunkt AB visat resultat. Att löpande visa resultat i termer av tillväxt i besöksnäringen har visat att modellen håller och att bidragsgivarna därför varit villiga att fortsätta i samverkan. GR bidrar till Göteborg & Co med 1,1 mnkr per år. Genom delägarskapet på 15 % är GR som organisation fullvärdig medlem i styrelsen och företräds där av förbundsdirektören. Därigenom har medlemskommunernas intressen avseende besöksnäring och destinationsutveckling kunnat tillvaratas. Styrelsemedlemskap innebär möjlighet att påverka men också skyldighet att ta ansvar för bolagets verksamhet och att arbeta för bolagets bästa. Det har funnits möjlighet att via budgetprocess, affärsplanearbete och den löpande rapporteringen ifrån bolaget till styrelsen påverka utvecklingen av bolagets verksamhet. Det har också inneburit möjlighet att i det direkta styrelsearbetet följa bolagets resultat i olika avseenden. GR har också en plats i Näringslivsgruppen. Både styrelsearbetet och medverkan i Näringslivsgruppen har gett breda och värdefulla kontakter som bidrar till utvecklingen av GRs verksamhet, inte enbart inom besöksnäring och destinationsutveckling utan också i näringslivsutveckling, den vidgade arbetsmarknadsregionen och FoU. Aktuella förändringar som en effekt av bolagsöversynen Av slutrapporten framgår att det framgångskoncept som Göteborg & Co Träffpunkt AB har varit, är under förändringstryck. De tre förändrade förutsättningar som utredningen lyfter som grundläggande och som beskrivs mer utförligt i slutrapporten är: 1. Förändrade marknadsförutsättningar 2. Stramare juridiska förutsättningar 3. Förändrade former för ledning och styrning

19 GRs delägarskap påverkas av de stramare juridiska förutsättningarna och de förändrade formerna för ledning och styrning som Göteborgs Stad fattat beslut om. Stramare juridiska förutsättningar LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING, LoU Konkurrenskommissionen och Konkurrensverket har lyft frågan om huruvida uppdragsersättningen som Göteborg & Co Träffpunkt AB fakturerat Göteborgs Stad är upphandlad enligt LoU. Synpunkten är övergripande att eftersom fakturorna är belagda med moms avser de köp av tjänst och ska därmed upphandlas om inte Teckal-undantaget är applicerbart. Koncerninterna köp, likt uppdragsersättningen som Göteborg & Co Träffpunkt AB får från Göteborgs Stad, får ske genom direkttilldelning under förutsättning att kriterierna i 2 kap 10a LOU, kallat Teckal-undantaget, är uppfyllda mellan avtalsparterna. För att Teckal-undantaget ska vara applicerbart krävs att både kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllda Kontrollkriteriet innebär att den upphandlande myndigheten, i detta fall Göteborgs Stad, måste utöva kontroll över Göteborg & Co Träffpunkt AB som motsvarar den kontroll som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt är det dessutom en förutsättning att bolaget är 100 procent offentligt ägt. För Göteborg & Co Träffpunkt AB innebär det att Bolaget inte uppfyller kontrollkriteriet som följd av det privata delägandet om 35 procent. Verksamhetskriteriet innebär att den verksamhet som Göteborg & Co Träffpunkt AB utför tillsammans med någon annan än den upphandlande myndigheten, dvs. Göteborgs Stad, får vara av marginell karaktär. Göteborg & Co Träffpunkt AB finansieras idag till 40 procent av kommunexterna medel men efter ytterligare anpassningar bör det vara möjligt att argumentera för att verksamheten kan hänföras till kommunens ändamål även om den finansieras externt vilket skulle tala för att Bolaget då uppfyller verksamhetskriteriet. STATSSTÖDSREGLERNA Sverige omfattas av de EU-gemensamma statsstödsreglerna. Med statsstöd avses i korthet stöd med offentliga medel från stat, kommun eller landsting till en privat näringsidkare. Exempel på statsstöd kan vara direkta bidrag och skattelättnader eller när en kommun säljer varor eller mark till underpris till företag. Generella stödsystem som utan åtskillnad gynnar alla företag som är etablerade i området är typiskt sett inte stöd. I fråga om huruvida Göteborg & Co AB:s affärsförhållande med delägare och andra intressenter i vissa fall kan uppfattas som statsstöd uppfattar

20 utredningen att Bolaget befinner sig i en gråzon där varje situation behöver värderas löpande. Det finns en förväntan på motpresentation från de externa aktörer som finansierar verksamheten. Den förväntan uttrycks i vissa fall som Bolagets roll som generell marknadsförare av destinationen Göteborg som alla i besöksnäringen på olika sätt kan ta del av. I andra fall är förväntan att Bolagets marknadsföring och aktiviteter ska riktas mot ett särskilt utbud eller evenemang där stödet eller aktiviteten ligger närmare det som statsstödsreglerna tar sikte på. Kommentar från GR GR är en offentligt ägd delägare som innehar 15 procent av bolaget. För att Göteborgs Stad ska uppfylla kontrollkriteriet behöver det privata delägandet avvecklas. GRs delägarskap påverkar inte kontrollkriteriet. När det gäller GRs delägande i förhållande till verksamhetskriteriet så är det avgörande hur ägardirektivet till bolaget formuleras. GRs årliga bidrag till Gbg & Co har varit kopplat till generell marknadsföring av destinationen Göteborg och utveckling av besöksnäringen för kommunerna i Göteborgsregionen. Förändrade former för ledning och styrning Under senare år har förutsättningar för ägarstyrning och ledning av Göteborg & Co Träffpunkt AB förändrats. Den formellt viktigaste förändringen är Göteborgs Stads utvecklade modell för aktiv ägarstyrning och organisation av de bolag Staden äger helt eller till delar, vilken kommunfullmäktige fattat beslut om under Utöver den förnyade generella ägarstyrningen har Turism- Kultur och Evenemangsklustret fått ett nytt moderbolag med ett strategiskt uppdrag som tidigare till delar funnits i Kommunstyrelsen, till delar inom Göteborg & Co Träffpunkt AB och till delar inte funnits alls. Det nya moderbolaget, Kommunintressent AB, har som sin främsta uppgift att vara plattform för politisk förankring och inriktning av Göteborgs Stads målsättningar för besöksnäringen. Under hösten 2014 gav Kommunintressents styrelse tf VD i uppdrag att implementera ägardirektivet utifrån två alternativ. Basalternativet (Alternativ 1 enligt uppdragshandling) Kommunintressent organiseras med koncernfunktioner. Träffpunkt med ett nytt Destinationsuppdrag med operativ tyngdpunkt organiseras som ett dotterbolag. Överföringsalternativet (Alternativ 2 enligt uppdragshandling) Kommunintressent organiseras med koncernfunktioner och

21 Destinationsuppdraget organiseras som en enhet i Kommunintressent Den 19 februari tog styrelsen i moderbolaget Kommunintressent AB (KI) beslut om vilket förslag till organisering av inom klustret som ska föreläggas kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Beslutet innebär att utifrån kommunfullmäktiges uppdrag till Kommunintressents styrelse avseende strukturförändringen tf VD för Göteborg & Co Kommunintressent AB fick i uppdrag att implementera ägardirektivet mot att verksamheten i Göteborg & Co Träffpunkt AB går in i Göteborg & Co Kommunintressent AB, dvs, överföringsalternativet enligt ovan. Dessutom poängterades vikten av förtydliganden kring roller och ansvar såväl inom klustret som gentemot Stadshus AB. Tf VD för KI gavs också uppdraget att i samverkan med Göteborgs Stadshus AB förbereda förslag till beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende strukturförändringen. Kommunintressent Styrelse AB GotEvent AB Koncernfunktioner Liseberg AB Destinationsuppdraget Stadsteatern i Göteborg AB Kommentar från GR Dialogen med delägarna om Göteborgs Stads framtida organisation, ledning och styrning av destinationsarbetet och besöksnäringen, har pågått intensivt sedan juni Dialogen har handlat om delägarskap, styrelserepresentation, påverkansmöjligheter, former för samverkan skilt från styrelsearbetet osv. Engagemanget har varit stort hos alla involverade parter och dialogen har förts konstruktivt och i positiv anda. Det finns förslag framme på att etablera en ny samverkans arena, Besöksnäringens Forum, för att tillvarata de intressen som idag företräds i styrelsen. Formerna för samverkansarbetet är inte klara. Beslutad klusterorganisering samt tänkt samverkansform åskådliggörs i bilden bilaga 4

22 Det kan konstateras att i dialogen har fokus hittills inriktats på framtida samverkansformer med de privata delägarna. Formerna för den fortsatta samverkan med medlemskommunerna inom GR, som offentlig delägare, är fortfarande en öppen fråga. Letter of intent (LoI) Inför styrelsemötet i KI den 19 februari 2015 utarbetades en avsiktsförklaring Letter of Intent gällande avveckling av ägande i Gbg & Co Träffpunkt AB och fortsatta samverkansformer avseende besöksnäringsutveckling mellan Göteborg & Co Kommunintressent AB och övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB. Se bilaga 5 Av LoI framgår att de privata delägarna är överens om följande: Delägarna och Göteborgs Stad uttrycker vikten av och viljan till fortsatt samverkan Mot bakgrund av förändrad lagstiftning är delägarna beredda att sälja sina aktier i Träffpunkt AB under 2015 Besöksnäringens påverkansmöjligheter på strategisk, taktisk och operativ nivå tillgodoses med adjungerad medverkan i KI styrelse, Besöksnäringens forum och genom styrgrupper för Turist- mötes- och evenemangsstaden Delägarna lämnar åt Göteborgs Stad att besluta om huruvida verksamheten ska organiseras i ett eller två bolag, så länge funktionerna i nuvarande Träffpunkt AB finns kvar eller förstärks Delägarna och Göteborgs Stad står bakom den affärsplan för som beslutats i styrelsen. Nuvarande konsortialavtal och samverkansavtal gäller för GR behåller sin plats i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB tv Kommentar från GR I inledningen till avsiktsförklaringen konstateras Mot bakgrund av pågående diskussioner mellan Göteborgs Stad och GR angående formerna för fortsatt offentlig samverkan i besöksnäringsfrågor biträds detta LoI av GR i tillämpliga delar. Inriktning inför fortsatta överläggningar Ett antal beslut har fattats inom ramen av Göteborgs Stads bolagsöversyn som kommer att förändra den framtida samverkansformen med Göteborgs Stad avseende besöksnäring och destinationsutveckling. Vägledande i arbetet med klustret Turism, Kultur och Evenemang är breddad politisk förankring och strategisk samverkan med näringslivet.

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar

Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar 1(5) 2014-05-19 LJ 2014/353 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar Inledning För den fortsatta processen med att från 2015-01-01

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer