Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen

2 Ärende 1

3 Dnr: Styrelseärende Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GRs sociala styrgrupp. GRs valberedning föreslår Claes Magnusson (M), Öckerö, till ny ledamot i styrgruppen istället för Claes Danielsson. Förslag till beslut Att välja Claes Magnusson (M), Öckerö, till ny ledamot i sociala styrgruppen istället för Claes Danielsson (M), Öckerö, för mandatperioden Göteborg Helena Söderbäck /Gunnel Rydberg

4 Ärende 2

5 Dnr: Styrelseärende Till förbundsstyrelsen Ekonomisk rapport över årsbokslut för GR 2014 GRs bokslut 2014 är nu reviderat av GRs auktoriserade revisorer. Det ekonomiska resultatet uppgår till kkr. Budgeterat underskott för 2014 uppgår till kkr. GR redovisar ett resultat som är 688 kkr bättre än planerat. Bedömningen är att underskottet 2014 inte behöver återställas, med åberopande av synnerliga skäl enligt beslutad budget för För att säkerställa god ekonomisk hushållning har en beräkningsmodell tagits fram i samarbete med revisionsbyrån PWC som visar GRs långsiktiga behov av eget kapital ur riskhänseende. Beräknat på bokslut 2014 uppgår GRs behov av eget kapital i riskhänseende till 32 mkr. GRs eget kapital per är 45,7 mkr. Förbundsstyrelsen åberopar synnerliga skäl, vilka utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital i förhållande till sitt uppdrag och därmed är väl konsoliderade. Omsättningen för GR per 31 dec 2014 är 375,2 mkr års omsättning för samma period var 384,2 mkr. Verksamhet Årsavgift (kkr) Övr.intäkter (kkr) Kostnader (kkr) Resultat (kkr) S1 Styrgruppen sociala S2 Miljö och samhällsbyggnad S3 Styrgrupp arbetsmarknad S4 Utbildningsgruppen Ö1 Gemensam verksamhet Ö2 Politisk organisation Ö3 Finansiella poster (ej bankk) Ö4 Transfereringar till andra org Totalsumma

6 Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås anteckna mottagandet av ekonomisk rapport över årsbokslut för GR Göteborg Helena Söderbäck /Haris Huric

7 Ärende 3

8 Dnr: Styrelseärende Till Förbundsstyrelsen GR i samverkan med Göteborgs Stad genom Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region Göteborg AB Förbundsdirektören fick i uppdrag av presidiet att ta fram ett förslag som redogör för olika möjligheter och alternativ vad gäller medlemskommunernas och GRs fortsatta ägarskap och delaktighet i Göteborg & Co. Föreliggande PM jämte bilagor (1-5) har översänts till förbundsstyrelsen för kännedom tillsammans med protokollsutdrag från presidiesammanträdet Förslag till beslut Att anteckna informationen. Göteborg Helena Söderbäck /Gunnel Rydberg

9 Utdrag ur protokoll ( 29) från sammanträde med förbundsstyrelsens presidium måndagen 9 mars 2015 på GR, Gårdavägen 2, Göteborg Protokoll Förbundsstyrelsens presidium Dnr: GR i samverkan med Göteborgs Stad genom Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region Göteborg AB Förbundsdirektören fick i uppdrag av presidiet att ta fram ett förslag som redogör för olika möjligheter och alternativ vad gäller medlemskommunernas och GRs fortsatta ägarskap och delaktighet i Göteborg & Co. Föreliggande PM utgör underlag för en inriktningsdiskussion i förbundsstyrelsen den 27 mars Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samverkar sedan många år med Göteborgs Stad genom bolagen Göteborg & Co Träffpunkt AB (Gbg & Co) avseende besöksnäring och destinationsutveckling samt Business Region Göteborg AB (BRG) avseende näringslivsutveckling. Samarbetsformerna mellan GR och de båda bolagen skiljer sig åt i olika avseenden. I föreliggande PM redogörs för de konsekvenser som bolagsöversynen i Göteborgs stad kan komma att få för samarbetet mellan GR och bolagen Göteborg & Co Träffpunkt AB, avseende besöksnäring och destinationsutveckling, samt BRG inom näringslivsutveckling kopplat till den vidgade arbetsmarknadsregionen. För att tydliggöra de överväganden som behöver göras inför formeringen av det fortsatta samarbetet med Göteborg & Co Träffpunkt AB samt BRG beskrivs ett antal olika frågeställningar. Dessutom beskrivs i korthet tre alternativa samverkanslösningar framtagna av Stadshus AB att utgå ifrån. Presidiet konstaterar att alternativ 2 utökat samarbetsavtal med styrelseplatser men inget delägande är att föredra. Dock är denna modell legalt tveksam med tanke på medlemskommunernas möjlighet att avropa tjänster från bolagen utan upphandling. Alternativ 3 delägande med regionalt uppdrag och styrelseplatser, men med en mycket liten ägarandel, kan då övervägas. Just:

10 Protokoll Förbundsstyrelsens presidium Beslut Förbundsdirektören får i uppdrag att fortsätta undersöka de legala aspekterna av de tre alternativa förslagen till samverkansmodeller med inriktning mot att i första hand alternativ 2 och i andra hand alternativ 3, med en mycket liten ägarandel, antas. Förbundsstyrelsen får promemorian med bilagor för kännedom. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Paula Örn Rätt utdraget intygar: Just:

11 Dnr: Promemoria Helena Söderbäck Förbundsdirektör GR i samverkan med Göteborgs Stad genom Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region Göteborg AB Inledning Föreliggande PM utgör underlag för en inriktningsdiskussion i förbundsstyrelsen den 27 mars Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samverkar sedan många år med Göteborgs Stad genom bolagen Göteborg & Co Träffpunkt AB (Gbg & Co) avseende besöksnäring och destinationsutveckling samt Business Region Göteborg AB (BRG) avseende näringslivsutveckling. Samarbetsformerna mellan GR och de båda bolagen skiljer sig åt i olika avseenden. I Göteborgs Stad beslutade kommunstyrelsen med utgångspunkt i ett gemensamt yrkande från samtliga partier att genomföra en översyn av stadens bolag i syfte att få ett bättre grepp om bolagssektorn samt skapa bättre förutsättningar för styrning och uppföljning. Arbetet med bolagsöversynen är nu i ett genomförandeskede som innebär att det finns principiella ställningstaganden som behöver göras avseende formerna för den framtida samverkan, i första hand av Göteborgs Stad som äger de aktuella bolagen men också av GR som idag är samverkanspart. I föreliggande PM redogörs för de konsekvenser som bolagsöversynen i Göteborgs stad kan komma att få för samarbetet mellan GR och bolagen Göteborg & Co Träffpunkt AB, avseende besöksnäring och destinationsutveckling, samt BRG inom näringslivsutveckling kopplat till den vidgade arbetsmarknadsregionen. För att tydliggöra de överväganden som behöver göras inför formeringen av det fortsatta samarbetet med Göteborg & Co Träffpunkt AB samt BRG beskrivs ett antal olika frågeställningar. Dessutom beskrivs i korthet tre alternativa samverkanslösningar framtagna av Stadshus AB att utgå ifrån.

12 Det är i första hand förändringarna inom bolaget Gbg & Co Träffpunkt AB som berör GR. Stadshus AB, som leder arbetet med bolagsöversynen, har också ett uppdrag att tillsammans med Stadsledningskontoret genomföra en översyn av verksamheten inom BRG, bl.a. i relation till andra kommunala aktörer. Härigenom har även BRGs samverkan med GR lyfts fram som ett område att belysa inför framtiden. Bakgrund och nuläge Bolagsöversynen i Göteborgs Stad har sin utgångspunkt i ett gemensamt yrkande från samtliga partier i kommunstyrelsen I yrkandet sägs bl.a. att syftet med översynen är att analysera förutsättningarna för att åstadkomma en mer effektiv politisk styrning av bolagssektorn. Göteborg Stadshus AB har uppdraget att genomföra bolagsöversynen utifrån de riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade om en ny bolagsstruktur fr.o.m samt nya riktlinjer för ägarstyrning av bolagen fr.o.m Bolagen i staden har organiserats i en koncern med koncernbolag, moderbolag och dotterbolag. Staden - vars ägande utövas genom kommunfullmäktige - är endast direktägare av koncernbolaget som i sin tur äger moderbolagen, de interna bolagen samt stadens del av de regionala bolagen. Moderbolagen äger dotterbolag som i sin tur är ägare till dotterdotterbolag i en tydlig hierarkisk struktur. Ett antal beslut har fattats inom ramen av Göteborgs Stads bolagsöversyn som för GRs del kommer att förändra den framtida samverkansformen med Göteborgs Stad avseende besöksnäring och destinationsutveckling. Vägledande i arbetet med klustret Turism, Kultur och Evenemang är breddad politisk förankring och strategisk samverkan med näringslivet. I dialogen med koncernbolaget Stadshus AB inom ramen för bolagsöversynen konstateras att GR idag har nära relationer med Göteborgs Stad inom både destinationsutveckling och näringslivsutveckling, enligt två olika modeller. Vad gäller Göteborg & Co Träffpunkt AB finns ett 15 % delägande från GR, en plats i styrelsen (förbundsdirektören) samt ett årligt stöd på 1,1 mkr. Med BRG finns ett formellt samarbete utifrån ett regionalt uppdrag formulerat i BRGs ägardirektiv, tre styrelseplatser som innehas av

13 ledamöter i GRs förbundsstyrelse samt ett årligt stöd på 20 mkr. Inget delägarskap. Uppdraget kring bolagsöversynen har inneburit att lämna förslag om; Lämplig bolagsstruktur i syfte att åstadkomma en optimal organisation för styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Riktlinjer i syfte att åstadkomma en aktiv ägarstyrning. I uppdraget har även ingått att för varje bolag (inkl. dotterbolag) värdera och lämna förslag om framtida inriktning med utgångspunkt i: Bolagets uppdrag utifrån den kommunala nyttan. Bolagets finansiella ställning (resultatutveckling, kapitalstruktur m m). Konsekvenser för bolaget av ny och förändrad lagstiftning. Värdera om förvaltningsformen är ett bättre alternativ att bedriva verksamheten inom. Kommunfullmäktiges har beslutat om nya riktlinjer för ägarstyrning av bolagen fr.o.m Riktlinjer och direktiv för av stadens direkt och indirekt helägda bolag. Stadsledningskontoret har i samverkan med Stadshus AB gjort en revidering av dokumentet. De flesta ändringarna är av mera redaktionell art och antogs av kommunfullmäktige Dokumentet utgör det samlade regelverket för Stadens ägarstyrning av bolagen. Av Riktlinjerna framgår med vilken ambitionsnivå och med vilken inriktning kommunfullmäktige vill styra stadens bolag. Av Direktivet framgår det formella regelverk som bolagen har att följa. Dokumentet ska antas av respektive bolagsstämma i stadens direkt och indirekt helägda bolag. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av staden utfärdade ägardirektiv. Några av stadens bolag ägs tillsammans med andra kommuner och intressenter. Riktlinjerna och direktiven ska härvid vara en utgångspunkt för stadens ägarrepresentanter och tillämpas med ömsesidig respekt samt i nära samverkan och dialog med övriga ägare. För de regionala bolagen finns särskilt utarbetade generella ägardirektiv. Riktlinjerna ska möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för staden att följa verksamheten. Syftet är att förbättra styrningen av stadens bolag så att den genomförs på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt på alla nivåer.

14 Om Göteborg & Co Träffpunkt AB Göteborg & Co Träffpunkt AB bildades genom att de tre organisationerna Stiftelsen Göteborgs Turistråd, Gothenburg Region Promotion Office AB, GRPO, och Westway Sweden AB avvecklades och överförde sin verksamhet till det nya bolaget. Motivet till sammanslagningen var att de tre organisationerna hade liknande uppdrag att utveckla och marknadsföra Göteborg och regionen. Genom att slå ihop organisationerna ansågs att de totala resurserna kunde utnyttjas mer effektivt. Både GRPO och Westway Sweden AB var delägda kommunala bolag där näringslivet var representerade som ägare. Genom att de tre organisationerna slogs ihop kunde en plattform för samarbete mellan näringslivet och Staden tydligare etableras. I samband med sammanslagningen valde samtliga privata delägare i GRPO och Westway Sweden AB Västsvenska Handelskammaren, Stena Line AB, Svenska Mässan, Storhotellgruppen och Cityföreningen förutom en att gå in som delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB. Delägandet har efter detta utökats något genom att två nya delägare klivit in i form av Föreningen Göteborgshotellen och Göteborgs Restaurangförening. I samband med bildandet av Göteborg & Co Träffpunkt AB bildades även Göteborg & Co Kommunintressent AB i syfte att bevaka kommunens intresse i Göteborg & Co Träffpunkt AB samt för att äga kommunens

15 aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB. Även Liseberg och Got Event har ägt aktier i bolaget men dessa har eller kommer att överlåtas till Göteborg & Co Kommunintressent AB. GR gick också in som delägare i bolaget. Avsikten med bildandet av Göteborg & Co Träffpunkt AB 1991 var att renodla, samordna och effektivisera de verksamheter som bedrivs av olika organ och associationer för planering, marknadsföring och utveckling av Göteborgsregionen som centrum för besöksnäringen samt att medverka till utvecklingen av Göteborgsregionens attraktionskraft på näringslivet. Redan i samband med bildandet av bolaget fanns således en ambition att samordna och strukturera arbetet inom besöksnäringen. Besöksnäringen är idag en viktig näring för Sverige och mycket pekar på att potentialen för fortsatt ekonomisk och sysselsättningstillväxt är stor även framåt - givet rätt förutsättningar. Trots en hög tillväxt beskrivs besöksnäringen fortfarande som en relativt omogen bransch där potentialen i många sammanhang inte är fullt beaktad. (Källa: Tillväxtverket Turismens årsbokslut 2013) GR samverkar med Göteborg & Co Träffpunkt AB för att bidra till utvecklingen av besöksnäringen och destinationen Göteborg. Göteborgs Stad är motorn i det här arbetet men den unikitet som destinationen kan uppvisa genom samspelet mellan storstaden och omgivande kommuner bedöms ha ett stort och ömsesidigt värde för samtliga medlemskommuner i GR. För detaljerad beskrivning av bolagets inriktning hänvisas till Affärsplanen , bilaga fattade kommunfullmäktige beslut om att ge Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv, bolagsordning och förslag på nytt namn för Göteborg & Co Kommunintressent AB samt att i nära samverkan med övriga delägare initiera och genomföra en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB. Bakgrunden till uppdraget framgår av Rapport utfärdad av stadsledningsstaben Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborg Stad Turism, Kultur och Evenemang, se bilaga 2 Göteborg & Co Kommunintressent AB är från och med moderbolag för klustret Turism, Kultur och Evenemang. I klustret ingår Got Event AB, Liseberg AB samt Göteborg & Co Träffpunkt AB som till 50 % ägs av Göteborg & Co Kommunintressent AB och till 50 % av 8 externa delägare. Även Stadsteatern AB kommer att ingå i klustret, men en utredning om framtida huvudmannaskap och finansiering av det bolaget är under genomförande.

16 Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut genomförde Göteborg Stadshus uppdraget kring den beslutade organisationsöversynen av Göteborg & Co Träffpunkt AB. Uppdraget genomfördes mellan maj och oktober Parallellt med organisationsöversynen har Göteborg Stadshus AB arbetat fram förslag på ägardirektiv och bolagsordning. Förslaget till nytt ägardirektiv är en utgångspunkt för delar av organisationsöversynsuppdraget. Underlaget kring nedanstående bakgrundsbeskrivning är till stora delar hämtat från slutrapporten daterad som återfinns i sin helhet i bilaga 3. Uppdraget att genomföra organisationsöversynen omfattade följande delar; Kartlägga väsentliga uppgifter, funktioner, projekt och processer som är en del av Träffpunkts uppdrag samt relationerna till övriga aktörer i staden, såväl kommunala som externa. Kartlägga de finansiella flödena, bl.a. på vilket sätt Stadens anslag kommer till användning. De legala aspekterna som är förknippade med ett delägande bör särskilt belysas. Även konsekvenserna för statsstödsreglerna ska belysas. Lämna förslag på renodling, tydliggörande och avgränsningar av bolagets uppdrag i relation till andra kommunala och externa aktörer. På principiell och övergripande plan göra en utvärdering av samverkansmodellen mellan Got event AB och Träffpunkt. Lämna förslag på väsentliga uppgifter, funktioner, projekt och processer som helt eller delvis bör vara del av uppdraget för Kommunintressent

17 Ägarstruktur 2014 ägs Göteborg & Co Träffpunkt AB enligt följande: Göteborgs Stad med dotterbolag 50 %, GR 15 %, Svenska Mässan, Storhotellgruppen, Föreningen Göteborgshotellen, Stena Line, Göteborgs Restaurangförening, Cityföreningen och Västsvenska Handelskammaren 5 % vardera (totalt 35 %). Styrelsens sammansättning Göteborg & Co Träffpunkt AB har en styrelse med såväl representanter från delägarna som från andra viktiga aktörer i besöksnäringen. Styrelsen har 20 ledamöter. Av 20 ledamöterna är 15 fullvärdiga styrelsemedlemmar varav en är personalrepresentant och resterande fem är adjungerande. Göteborgs Stad har sex av de 15 ordinarie platserna i styrelsen och de fördelas idag till två politiker, bolagscheferna för Liseberg, BRG och Got Event samt till förvaltningschefen för Kulturförvaltningen. Politiker från Göteborgs Stad sitter som ordförande och vice ordförande samt utgör bolagets presidium. Från övriga delägare sitter en representant från vardera delägaren GR, Svenska Mässan, Stena Line AB, Västsvenska Handelskammaren, Storhotellgruppen, Föreningen Göteborgshotellen, Cityföreningen och Göteborgs Restaurangsförening. Från föreningarna sitter ordförande och från övriga sitter förbundsdirektör, VD eller vvd. De fem adjungerade ledamöterna kommer från Göteborgs Universitet, Swedavia, Universeum, Länsstyrelsen och Näringslivsgruppen. GRs möjlighet att påverka utvecklingen av och arbetet inom Göteborg & Co Träffpunkt AB Det konstateras i slutrapporten att Göteborg & Co av delägare och intressenter anses vara en unik plattform för samverkan som fungerat mycket bra. Det upplevs finnas ett stort värde av att näringsliv, akademi och det offentliga genom Göteborgs Stad och GR med flera har en gemensam plattform för utveckling av besöksnäringen. Samverkansplattformen är skapad ur det gemensamma ägandet, den gemensamma finansieringen och ett generöst kompetensutbyte mellan samverkansparterna. Eftersom ägandemodellen för näringslivet i stora delar byggt på att branschföreningar varit ägare och företrätt sina medlemmar så har även samarbetet i dessa föreningar utvecklats på ett positivt sätt. Ägare och ett flertal andra intressenter har genom olika samverkansavtal bidragit med medel till bolaget. De samverkansavtal som inte avsett ett utpekat projekt eller en aktivitet har det gemensamt att de mer eller mindre varit generella bidrag. Bidragen beskrivs bygga på en tro om att man

18 gemensamt kan göra mer samlat än vad var och en kan göra själv samt på att den gemensamma satsningen ger nytta för staden och regionen och därigenom i någon mån bidrar till bidragsgivarens framgång. En annan bidragande orsak till att samverkansplattformen fungerat så väl är en stark tillit och ett stort förtroende för Göteborg & Co Träffpunkt AB vilket gjort att bolaget har haft stor frihet i att använda medel för destinationsutveckling utan tydlig spårbarhet av enskilda bidrag varken vad gäller vilken aktivitet bidragen används till och utan att bidragsgivarna krävt avkastning samma år som bidraget givits. En tredje orsak till att samverkansplattformen varit framgångsrik är att Göteborg & Co Träffpunkt AB visat resultat. Att löpande visa resultat i termer av tillväxt i besöksnäringen har visat att modellen håller och att bidragsgivarna därför varit villiga att fortsätta i samverkan. GR bidrar till Göteborg & Co med 1,1 mnkr per år. Genom delägarskapet på 15 % är GR som organisation fullvärdig medlem i styrelsen och företräds där av förbundsdirektören. Därigenom har medlemskommunernas intressen avseende besöksnäring och destinationsutveckling kunnat tillvaratas. Styrelsemedlemskap innebär möjlighet att påverka men också skyldighet att ta ansvar för bolagets verksamhet och att arbeta för bolagets bästa. Det har funnits möjlighet att via budgetprocess, affärsplanearbete och den löpande rapporteringen ifrån bolaget till styrelsen påverka utvecklingen av bolagets verksamhet. Det har också inneburit möjlighet att i det direkta styrelsearbetet följa bolagets resultat i olika avseenden. GR har också en plats i Näringslivsgruppen. Både styrelsearbetet och medverkan i Näringslivsgruppen har gett breda och värdefulla kontakter som bidrar till utvecklingen av GRs verksamhet, inte enbart inom besöksnäring och destinationsutveckling utan också i näringslivsutveckling, den vidgade arbetsmarknadsregionen och FoU. Aktuella förändringar som en effekt av bolagsöversynen Av slutrapporten framgår att det framgångskoncept som Göteborg & Co Träffpunkt AB har varit, är under förändringstryck. De tre förändrade förutsättningar som utredningen lyfter som grundläggande och som beskrivs mer utförligt i slutrapporten är: 1. Förändrade marknadsförutsättningar 2. Stramare juridiska förutsättningar 3. Förändrade former för ledning och styrning

19 GRs delägarskap påverkas av de stramare juridiska förutsättningarna och de förändrade formerna för ledning och styrning som Göteborgs Stad fattat beslut om. Stramare juridiska förutsättningar LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING, LoU Konkurrenskommissionen och Konkurrensverket har lyft frågan om huruvida uppdragsersättningen som Göteborg & Co Träffpunkt AB fakturerat Göteborgs Stad är upphandlad enligt LoU. Synpunkten är övergripande att eftersom fakturorna är belagda med moms avser de köp av tjänst och ska därmed upphandlas om inte Teckal-undantaget är applicerbart. Koncerninterna köp, likt uppdragsersättningen som Göteborg & Co Träffpunkt AB får från Göteborgs Stad, får ske genom direkttilldelning under förutsättning att kriterierna i 2 kap 10a LOU, kallat Teckal-undantaget, är uppfyllda mellan avtalsparterna. För att Teckal-undantaget ska vara applicerbart krävs att både kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllda Kontrollkriteriet innebär att den upphandlande myndigheten, i detta fall Göteborgs Stad, måste utöva kontroll över Göteborg & Co Träffpunkt AB som motsvarar den kontroll som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt är det dessutom en förutsättning att bolaget är 100 procent offentligt ägt. För Göteborg & Co Träffpunkt AB innebär det att Bolaget inte uppfyller kontrollkriteriet som följd av det privata delägandet om 35 procent. Verksamhetskriteriet innebär att den verksamhet som Göteborg & Co Träffpunkt AB utför tillsammans med någon annan än den upphandlande myndigheten, dvs. Göteborgs Stad, får vara av marginell karaktär. Göteborg & Co Träffpunkt AB finansieras idag till 40 procent av kommunexterna medel men efter ytterligare anpassningar bör det vara möjligt att argumentera för att verksamheten kan hänföras till kommunens ändamål även om den finansieras externt vilket skulle tala för att Bolaget då uppfyller verksamhetskriteriet. STATSSTÖDSREGLERNA Sverige omfattas av de EU-gemensamma statsstödsreglerna. Med statsstöd avses i korthet stöd med offentliga medel från stat, kommun eller landsting till en privat näringsidkare. Exempel på statsstöd kan vara direkta bidrag och skattelättnader eller när en kommun säljer varor eller mark till underpris till företag. Generella stödsystem som utan åtskillnad gynnar alla företag som är etablerade i området är typiskt sett inte stöd. I fråga om huruvida Göteborg & Co AB:s affärsförhållande med delägare och andra intressenter i vissa fall kan uppfattas som statsstöd uppfattar

20 utredningen att Bolaget befinner sig i en gråzon där varje situation behöver värderas löpande. Det finns en förväntan på motpresentation från de externa aktörer som finansierar verksamheten. Den förväntan uttrycks i vissa fall som Bolagets roll som generell marknadsförare av destinationen Göteborg som alla i besöksnäringen på olika sätt kan ta del av. I andra fall är förväntan att Bolagets marknadsföring och aktiviteter ska riktas mot ett särskilt utbud eller evenemang där stödet eller aktiviteten ligger närmare det som statsstödsreglerna tar sikte på. Kommentar från GR GR är en offentligt ägd delägare som innehar 15 procent av bolaget. För att Göteborgs Stad ska uppfylla kontrollkriteriet behöver det privata delägandet avvecklas. GRs delägarskap påverkar inte kontrollkriteriet. När det gäller GRs delägande i förhållande till verksamhetskriteriet så är det avgörande hur ägardirektivet till bolaget formuleras. GRs årliga bidrag till Gbg & Co har varit kopplat till generell marknadsföring av destinationen Göteborg och utveckling av besöksnäringen för kommunerna i Göteborgsregionen. Förändrade former för ledning och styrning Under senare år har förutsättningar för ägarstyrning och ledning av Göteborg & Co Träffpunkt AB förändrats. Den formellt viktigaste förändringen är Göteborgs Stads utvecklade modell för aktiv ägarstyrning och organisation av de bolag Staden äger helt eller till delar, vilken kommunfullmäktige fattat beslut om under Utöver den förnyade generella ägarstyrningen har Turism- Kultur och Evenemangsklustret fått ett nytt moderbolag med ett strategiskt uppdrag som tidigare till delar funnits i Kommunstyrelsen, till delar inom Göteborg & Co Träffpunkt AB och till delar inte funnits alls. Det nya moderbolaget, Kommunintressent AB, har som sin främsta uppgift att vara plattform för politisk förankring och inriktning av Göteborgs Stads målsättningar för besöksnäringen. Under hösten 2014 gav Kommunintressents styrelse tf VD i uppdrag att implementera ägardirektivet utifrån två alternativ. Basalternativet (Alternativ 1 enligt uppdragshandling) Kommunintressent organiseras med koncernfunktioner. Träffpunkt med ett nytt Destinationsuppdrag med operativ tyngdpunkt organiseras som ett dotterbolag. Överföringsalternativet (Alternativ 2 enligt uppdragshandling) Kommunintressent organiseras med koncernfunktioner och

21 Destinationsuppdraget organiseras som en enhet i Kommunintressent Den 19 februari tog styrelsen i moderbolaget Kommunintressent AB (KI) beslut om vilket förslag till organisering av inom klustret som ska föreläggas kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Beslutet innebär att utifrån kommunfullmäktiges uppdrag till Kommunintressents styrelse avseende strukturförändringen tf VD för Göteborg & Co Kommunintressent AB fick i uppdrag att implementera ägardirektivet mot att verksamheten i Göteborg & Co Träffpunkt AB går in i Göteborg & Co Kommunintressent AB, dvs, överföringsalternativet enligt ovan. Dessutom poängterades vikten av förtydliganden kring roller och ansvar såväl inom klustret som gentemot Stadshus AB. Tf VD för KI gavs också uppdraget att i samverkan med Göteborgs Stadshus AB förbereda förslag till beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende strukturförändringen. Kommunintressent Styrelse AB GotEvent AB Koncernfunktioner Liseberg AB Destinationsuppdraget Stadsteatern i Göteborg AB Kommentar från GR Dialogen med delägarna om Göteborgs Stads framtida organisation, ledning och styrning av destinationsarbetet och besöksnäringen, har pågått intensivt sedan juni Dialogen har handlat om delägarskap, styrelserepresentation, påverkansmöjligheter, former för samverkan skilt från styrelsearbetet osv. Engagemanget har varit stort hos alla involverade parter och dialogen har förts konstruktivt och i positiv anda. Det finns förslag framme på att etablera en ny samverkans arena, Besöksnäringens Forum, för att tillvarata de intressen som idag företräds i styrelsen. Formerna för samverkansarbetet är inte klara. Beslutad klusterorganisering samt tänkt samverkansform åskådliggörs i bilden bilaga 4

22 Det kan konstateras att i dialogen har fokus hittills inriktats på framtida samverkansformer med de privata delägarna. Formerna för den fortsatta samverkan med medlemskommunerna inom GR, som offentlig delägare, är fortfarande en öppen fråga. Letter of intent (LoI) Inför styrelsemötet i KI den 19 februari 2015 utarbetades en avsiktsförklaring Letter of Intent gällande avveckling av ägande i Gbg & Co Träffpunkt AB och fortsatta samverkansformer avseende besöksnäringsutveckling mellan Göteborg & Co Kommunintressent AB och övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB. Se bilaga 5 Av LoI framgår att de privata delägarna är överens om följande: Delägarna och Göteborgs Stad uttrycker vikten av och viljan till fortsatt samverkan Mot bakgrund av förändrad lagstiftning är delägarna beredda att sälja sina aktier i Träffpunkt AB under 2015 Besöksnäringens påverkansmöjligheter på strategisk, taktisk och operativ nivå tillgodoses med adjungerad medverkan i KI styrelse, Besöksnäringens forum och genom styrgrupper för Turist- mötes- och evenemangsstaden Delägarna lämnar åt Göteborgs Stad att besluta om huruvida verksamheten ska organiseras i ett eller två bolag, så länge funktionerna i nuvarande Träffpunkt AB finns kvar eller förstärks Delägarna och Göteborgs Stad står bakom den affärsplan för som beslutats i styrelsen. Nuvarande konsortialavtal och samverkansavtal gäller för GR behåller sin plats i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB tv Kommentar från GR I inledningen till avsiktsförklaringen konstateras Mot bakgrund av pågående diskussioner mellan Göteborgs Stad och GR angående formerna för fortsatt offentlig samverkan i besöksnäringsfrågor biträds detta LoI av GR i tillämpliga delar. Inriktning inför fortsatta överläggningar Ett antal beslut har fattats inom ramen av Göteborgs Stads bolagsöversyn som kommer att förändra den framtida samverkansformen med Göteborgs Stad avseende besöksnäring och destinationsutveckling. Vägledande i arbetet med klustret Turism, Kultur och Evenemang är breddad politisk förankring och strategisk samverkan med näringslivet.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt 2014-11-18 Innehåll

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 5 december 2014, kl. 9.00-12.30 Plats: Fars Hatt, Kungälvs kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Patrik Karlsson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Granskningsredogörelse Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Norrlands Etanolkraft AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8 över de kommunala bolagen Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 8 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Metod 1 2. Utgångspunkter för granskningen 2 2.1 Uppsikt enlig Kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Gäller fr.o.m. 2015-06-22 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Benämning och säte Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2014-11-25

Förbundsfullmäktige 2014-11-25 Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014 kl 18.00 18.18, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Mats Arnsmar (S) Christer Holmgren (M) Mölndal Bengt Möndell (M), ordförande Sven-Ove Johansson (S)

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

AKTIEÄGARDIREKTIV. för. Teknopol AB. org. nr 556495-5366

AKTIEÄGARDIREKTIV. för. Teknopol AB. org. nr 556495-5366 AKTIEÄGARDIREKTIV för Teknopol AB org. nr 556495-5366 2 1. Bakgrund 1.1 Teknopol AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen mellan Region

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer