Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen

2 Ärende 1

3 Dnr: Styrelseärende Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GRs sociala styrgrupp. GRs valberedning föreslår Claes Magnusson (M), Öckerö, till ny ledamot i styrgruppen istället för Claes Danielsson. Förslag till beslut Att välja Claes Magnusson (M), Öckerö, till ny ledamot i sociala styrgruppen istället för Claes Danielsson (M), Öckerö, för mandatperioden Göteborg Helena Söderbäck /Gunnel Rydberg

4 Ärende 2

5 Dnr: Styrelseärende Till förbundsstyrelsen Ekonomisk rapport över årsbokslut för GR 2014 GRs bokslut 2014 är nu reviderat av GRs auktoriserade revisorer. Det ekonomiska resultatet uppgår till kkr. Budgeterat underskott för 2014 uppgår till kkr. GR redovisar ett resultat som är 688 kkr bättre än planerat. Bedömningen är att underskottet 2014 inte behöver återställas, med åberopande av synnerliga skäl enligt beslutad budget för För att säkerställa god ekonomisk hushållning har en beräkningsmodell tagits fram i samarbete med revisionsbyrån PWC som visar GRs långsiktiga behov av eget kapital ur riskhänseende. Beräknat på bokslut 2014 uppgår GRs behov av eget kapital i riskhänseende till 32 mkr. GRs eget kapital per är 45,7 mkr. Förbundsstyrelsen åberopar synnerliga skäl, vilka utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital i förhållande till sitt uppdrag och därmed är väl konsoliderade. Omsättningen för GR per 31 dec 2014 är 375,2 mkr års omsättning för samma period var 384,2 mkr. Verksamhet Årsavgift (kkr) Övr.intäkter (kkr) Kostnader (kkr) Resultat (kkr) S1 Styrgruppen sociala S2 Miljö och samhällsbyggnad S3 Styrgrupp arbetsmarknad S4 Utbildningsgruppen Ö1 Gemensam verksamhet Ö2 Politisk organisation Ö3 Finansiella poster (ej bankk) Ö4 Transfereringar till andra org Totalsumma

6 Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås anteckna mottagandet av ekonomisk rapport över årsbokslut för GR Göteborg Helena Söderbäck /Haris Huric

7 Ärende 3

8 Dnr: Styrelseärende Till Förbundsstyrelsen GR i samverkan med Göteborgs Stad genom Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region Göteborg AB Förbundsdirektören fick i uppdrag av presidiet att ta fram ett förslag som redogör för olika möjligheter och alternativ vad gäller medlemskommunernas och GRs fortsatta ägarskap och delaktighet i Göteborg & Co. Föreliggande PM jämte bilagor (1-5) har översänts till förbundsstyrelsen för kännedom tillsammans med protokollsutdrag från presidiesammanträdet Förslag till beslut Att anteckna informationen. Göteborg Helena Söderbäck /Gunnel Rydberg

9 Utdrag ur protokoll ( 29) från sammanträde med förbundsstyrelsens presidium måndagen 9 mars 2015 på GR, Gårdavägen 2, Göteborg Protokoll Förbundsstyrelsens presidium Dnr: GR i samverkan med Göteborgs Stad genom Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region Göteborg AB Förbundsdirektören fick i uppdrag av presidiet att ta fram ett förslag som redogör för olika möjligheter och alternativ vad gäller medlemskommunernas och GRs fortsatta ägarskap och delaktighet i Göteborg & Co. Föreliggande PM utgör underlag för en inriktningsdiskussion i förbundsstyrelsen den 27 mars Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samverkar sedan många år med Göteborgs Stad genom bolagen Göteborg & Co Träffpunkt AB (Gbg & Co) avseende besöksnäring och destinationsutveckling samt Business Region Göteborg AB (BRG) avseende näringslivsutveckling. Samarbetsformerna mellan GR och de båda bolagen skiljer sig åt i olika avseenden. I föreliggande PM redogörs för de konsekvenser som bolagsöversynen i Göteborgs stad kan komma att få för samarbetet mellan GR och bolagen Göteborg & Co Träffpunkt AB, avseende besöksnäring och destinationsutveckling, samt BRG inom näringslivsutveckling kopplat till den vidgade arbetsmarknadsregionen. För att tydliggöra de överväganden som behöver göras inför formeringen av det fortsatta samarbetet med Göteborg & Co Träffpunkt AB samt BRG beskrivs ett antal olika frågeställningar. Dessutom beskrivs i korthet tre alternativa samverkanslösningar framtagna av Stadshus AB att utgå ifrån. Presidiet konstaterar att alternativ 2 utökat samarbetsavtal med styrelseplatser men inget delägande är att föredra. Dock är denna modell legalt tveksam med tanke på medlemskommunernas möjlighet att avropa tjänster från bolagen utan upphandling. Alternativ 3 delägande med regionalt uppdrag och styrelseplatser, men med en mycket liten ägarandel, kan då övervägas. Just:

10 Protokoll Förbundsstyrelsens presidium Beslut Förbundsdirektören får i uppdrag att fortsätta undersöka de legala aspekterna av de tre alternativa förslagen till samverkansmodeller med inriktning mot att i första hand alternativ 2 och i andra hand alternativ 3, med en mycket liten ägarandel, antas. Förbundsstyrelsen får promemorian med bilagor för kännedom. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Paula Örn Rätt utdraget intygar: Just:

11 Dnr: Promemoria Helena Söderbäck Förbundsdirektör GR i samverkan med Göteborgs Stad genom Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region Göteborg AB Inledning Föreliggande PM utgör underlag för en inriktningsdiskussion i förbundsstyrelsen den 27 mars Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samverkar sedan många år med Göteborgs Stad genom bolagen Göteborg & Co Träffpunkt AB (Gbg & Co) avseende besöksnäring och destinationsutveckling samt Business Region Göteborg AB (BRG) avseende näringslivsutveckling. Samarbetsformerna mellan GR och de båda bolagen skiljer sig åt i olika avseenden. I Göteborgs Stad beslutade kommunstyrelsen med utgångspunkt i ett gemensamt yrkande från samtliga partier att genomföra en översyn av stadens bolag i syfte att få ett bättre grepp om bolagssektorn samt skapa bättre förutsättningar för styrning och uppföljning. Arbetet med bolagsöversynen är nu i ett genomförandeskede som innebär att det finns principiella ställningstaganden som behöver göras avseende formerna för den framtida samverkan, i första hand av Göteborgs Stad som äger de aktuella bolagen men också av GR som idag är samverkanspart. I föreliggande PM redogörs för de konsekvenser som bolagsöversynen i Göteborgs stad kan komma att få för samarbetet mellan GR och bolagen Göteborg & Co Träffpunkt AB, avseende besöksnäring och destinationsutveckling, samt BRG inom näringslivsutveckling kopplat till den vidgade arbetsmarknadsregionen. För att tydliggöra de överväganden som behöver göras inför formeringen av det fortsatta samarbetet med Göteborg & Co Träffpunkt AB samt BRG beskrivs ett antal olika frågeställningar. Dessutom beskrivs i korthet tre alternativa samverkanslösningar framtagna av Stadshus AB att utgå ifrån.

12 Det är i första hand förändringarna inom bolaget Gbg & Co Träffpunkt AB som berör GR. Stadshus AB, som leder arbetet med bolagsöversynen, har också ett uppdrag att tillsammans med Stadsledningskontoret genomföra en översyn av verksamheten inom BRG, bl.a. i relation till andra kommunala aktörer. Härigenom har även BRGs samverkan med GR lyfts fram som ett område att belysa inför framtiden. Bakgrund och nuläge Bolagsöversynen i Göteborgs Stad har sin utgångspunkt i ett gemensamt yrkande från samtliga partier i kommunstyrelsen I yrkandet sägs bl.a. att syftet med översynen är att analysera förutsättningarna för att åstadkomma en mer effektiv politisk styrning av bolagssektorn. Göteborg Stadshus AB har uppdraget att genomföra bolagsöversynen utifrån de riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade om en ny bolagsstruktur fr.o.m samt nya riktlinjer för ägarstyrning av bolagen fr.o.m Bolagen i staden har organiserats i en koncern med koncernbolag, moderbolag och dotterbolag. Staden - vars ägande utövas genom kommunfullmäktige - är endast direktägare av koncernbolaget som i sin tur äger moderbolagen, de interna bolagen samt stadens del av de regionala bolagen. Moderbolagen äger dotterbolag som i sin tur är ägare till dotterdotterbolag i en tydlig hierarkisk struktur. Ett antal beslut har fattats inom ramen av Göteborgs Stads bolagsöversyn som för GRs del kommer att förändra den framtida samverkansformen med Göteborgs Stad avseende besöksnäring och destinationsutveckling. Vägledande i arbetet med klustret Turism, Kultur och Evenemang är breddad politisk förankring och strategisk samverkan med näringslivet. I dialogen med koncernbolaget Stadshus AB inom ramen för bolagsöversynen konstateras att GR idag har nära relationer med Göteborgs Stad inom både destinationsutveckling och näringslivsutveckling, enligt två olika modeller. Vad gäller Göteborg & Co Träffpunkt AB finns ett 15 % delägande från GR, en plats i styrelsen (förbundsdirektören) samt ett årligt stöd på 1,1 mkr. Med BRG finns ett formellt samarbete utifrån ett regionalt uppdrag formulerat i BRGs ägardirektiv, tre styrelseplatser som innehas av

13 ledamöter i GRs förbundsstyrelse samt ett årligt stöd på 20 mkr. Inget delägarskap. Uppdraget kring bolagsöversynen har inneburit att lämna förslag om; Lämplig bolagsstruktur i syfte att åstadkomma en optimal organisation för styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Riktlinjer i syfte att åstadkomma en aktiv ägarstyrning. I uppdraget har även ingått att för varje bolag (inkl. dotterbolag) värdera och lämna förslag om framtida inriktning med utgångspunkt i: Bolagets uppdrag utifrån den kommunala nyttan. Bolagets finansiella ställning (resultatutveckling, kapitalstruktur m m). Konsekvenser för bolaget av ny och förändrad lagstiftning. Värdera om förvaltningsformen är ett bättre alternativ att bedriva verksamheten inom. Kommunfullmäktiges har beslutat om nya riktlinjer för ägarstyrning av bolagen fr.o.m Riktlinjer och direktiv för av stadens direkt och indirekt helägda bolag. Stadsledningskontoret har i samverkan med Stadshus AB gjort en revidering av dokumentet. De flesta ändringarna är av mera redaktionell art och antogs av kommunfullmäktige Dokumentet utgör det samlade regelverket för Stadens ägarstyrning av bolagen. Av Riktlinjerna framgår med vilken ambitionsnivå och med vilken inriktning kommunfullmäktige vill styra stadens bolag. Av Direktivet framgår det formella regelverk som bolagen har att följa. Dokumentet ska antas av respektive bolagsstämma i stadens direkt och indirekt helägda bolag. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av staden utfärdade ägardirektiv. Några av stadens bolag ägs tillsammans med andra kommuner och intressenter. Riktlinjerna och direktiven ska härvid vara en utgångspunkt för stadens ägarrepresentanter och tillämpas med ömsesidig respekt samt i nära samverkan och dialog med övriga ägare. För de regionala bolagen finns särskilt utarbetade generella ägardirektiv. Riktlinjerna ska möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för staden att följa verksamheten. Syftet är att förbättra styrningen av stadens bolag så att den genomförs på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt på alla nivåer.

14 Om Göteborg & Co Träffpunkt AB Göteborg & Co Träffpunkt AB bildades genom att de tre organisationerna Stiftelsen Göteborgs Turistråd, Gothenburg Region Promotion Office AB, GRPO, och Westway Sweden AB avvecklades och överförde sin verksamhet till det nya bolaget. Motivet till sammanslagningen var att de tre organisationerna hade liknande uppdrag att utveckla och marknadsföra Göteborg och regionen. Genom att slå ihop organisationerna ansågs att de totala resurserna kunde utnyttjas mer effektivt. Både GRPO och Westway Sweden AB var delägda kommunala bolag där näringslivet var representerade som ägare. Genom att de tre organisationerna slogs ihop kunde en plattform för samarbete mellan näringslivet och Staden tydligare etableras. I samband med sammanslagningen valde samtliga privata delägare i GRPO och Westway Sweden AB Västsvenska Handelskammaren, Stena Line AB, Svenska Mässan, Storhotellgruppen och Cityföreningen förutom en att gå in som delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB. Delägandet har efter detta utökats något genom att två nya delägare klivit in i form av Föreningen Göteborgshotellen och Göteborgs Restaurangförening. I samband med bildandet av Göteborg & Co Träffpunkt AB bildades även Göteborg & Co Kommunintressent AB i syfte att bevaka kommunens intresse i Göteborg & Co Träffpunkt AB samt för att äga kommunens

15 aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB. Även Liseberg och Got Event har ägt aktier i bolaget men dessa har eller kommer att överlåtas till Göteborg & Co Kommunintressent AB. GR gick också in som delägare i bolaget. Avsikten med bildandet av Göteborg & Co Träffpunkt AB 1991 var att renodla, samordna och effektivisera de verksamheter som bedrivs av olika organ och associationer för planering, marknadsföring och utveckling av Göteborgsregionen som centrum för besöksnäringen samt att medverka till utvecklingen av Göteborgsregionens attraktionskraft på näringslivet. Redan i samband med bildandet av bolaget fanns således en ambition att samordna och strukturera arbetet inom besöksnäringen. Besöksnäringen är idag en viktig näring för Sverige och mycket pekar på att potentialen för fortsatt ekonomisk och sysselsättningstillväxt är stor även framåt - givet rätt förutsättningar. Trots en hög tillväxt beskrivs besöksnäringen fortfarande som en relativt omogen bransch där potentialen i många sammanhang inte är fullt beaktad. (Källa: Tillväxtverket Turismens årsbokslut 2013) GR samverkar med Göteborg & Co Träffpunkt AB för att bidra till utvecklingen av besöksnäringen och destinationen Göteborg. Göteborgs Stad är motorn i det här arbetet men den unikitet som destinationen kan uppvisa genom samspelet mellan storstaden och omgivande kommuner bedöms ha ett stort och ömsesidigt värde för samtliga medlemskommuner i GR. För detaljerad beskrivning av bolagets inriktning hänvisas till Affärsplanen , bilaga fattade kommunfullmäktige beslut om att ge Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv, bolagsordning och förslag på nytt namn för Göteborg & Co Kommunintressent AB samt att i nära samverkan med övriga delägare initiera och genomföra en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB. Bakgrunden till uppdraget framgår av Rapport utfärdad av stadsledningsstaben Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborg Stad Turism, Kultur och Evenemang, se bilaga 2 Göteborg & Co Kommunintressent AB är från och med moderbolag för klustret Turism, Kultur och Evenemang. I klustret ingår Got Event AB, Liseberg AB samt Göteborg & Co Träffpunkt AB som till 50 % ägs av Göteborg & Co Kommunintressent AB och till 50 % av 8 externa delägare. Även Stadsteatern AB kommer att ingå i klustret, men en utredning om framtida huvudmannaskap och finansiering av det bolaget är under genomförande.

16 Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut genomförde Göteborg Stadshus uppdraget kring den beslutade organisationsöversynen av Göteborg & Co Träffpunkt AB. Uppdraget genomfördes mellan maj och oktober Parallellt med organisationsöversynen har Göteborg Stadshus AB arbetat fram förslag på ägardirektiv och bolagsordning. Förslaget till nytt ägardirektiv är en utgångspunkt för delar av organisationsöversynsuppdraget. Underlaget kring nedanstående bakgrundsbeskrivning är till stora delar hämtat från slutrapporten daterad som återfinns i sin helhet i bilaga 3. Uppdraget att genomföra organisationsöversynen omfattade följande delar; Kartlägga väsentliga uppgifter, funktioner, projekt och processer som är en del av Träffpunkts uppdrag samt relationerna till övriga aktörer i staden, såväl kommunala som externa. Kartlägga de finansiella flödena, bl.a. på vilket sätt Stadens anslag kommer till användning. De legala aspekterna som är förknippade med ett delägande bör särskilt belysas. Även konsekvenserna för statsstödsreglerna ska belysas. Lämna förslag på renodling, tydliggörande och avgränsningar av bolagets uppdrag i relation till andra kommunala och externa aktörer. På principiell och övergripande plan göra en utvärdering av samverkansmodellen mellan Got event AB och Träffpunkt. Lämna förslag på väsentliga uppgifter, funktioner, projekt och processer som helt eller delvis bör vara del av uppdraget för Kommunintressent

17 Ägarstruktur 2014 ägs Göteborg & Co Träffpunkt AB enligt följande: Göteborgs Stad med dotterbolag 50 %, GR 15 %, Svenska Mässan, Storhotellgruppen, Föreningen Göteborgshotellen, Stena Line, Göteborgs Restaurangförening, Cityföreningen och Västsvenska Handelskammaren 5 % vardera (totalt 35 %). Styrelsens sammansättning Göteborg & Co Träffpunkt AB har en styrelse med såväl representanter från delägarna som från andra viktiga aktörer i besöksnäringen. Styrelsen har 20 ledamöter. Av 20 ledamöterna är 15 fullvärdiga styrelsemedlemmar varav en är personalrepresentant och resterande fem är adjungerande. Göteborgs Stad har sex av de 15 ordinarie platserna i styrelsen och de fördelas idag till två politiker, bolagscheferna för Liseberg, BRG och Got Event samt till förvaltningschefen för Kulturförvaltningen. Politiker från Göteborgs Stad sitter som ordförande och vice ordförande samt utgör bolagets presidium. Från övriga delägare sitter en representant från vardera delägaren GR, Svenska Mässan, Stena Line AB, Västsvenska Handelskammaren, Storhotellgruppen, Föreningen Göteborgshotellen, Cityföreningen och Göteborgs Restaurangsförening. Från föreningarna sitter ordförande och från övriga sitter förbundsdirektör, VD eller vvd. De fem adjungerade ledamöterna kommer från Göteborgs Universitet, Swedavia, Universeum, Länsstyrelsen och Näringslivsgruppen. GRs möjlighet att påverka utvecklingen av och arbetet inom Göteborg & Co Träffpunkt AB Det konstateras i slutrapporten att Göteborg & Co av delägare och intressenter anses vara en unik plattform för samverkan som fungerat mycket bra. Det upplevs finnas ett stort värde av att näringsliv, akademi och det offentliga genom Göteborgs Stad och GR med flera har en gemensam plattform för utveckling av besöksnäringen. Samverkansplattformen är skapad ur det gemensamma ägandet, den gemensamma finansieringen och ett generöst kompetensutbyte mellan samverkansparterna. Eftersom ägandemodellen för näringslivet i stora delar byggt på att branschföreningar varit ägare och företrätt sina medlemmar så har även samarbetet i dessa föreningar utvecklats på ett positivt sätt. Ägare och ett flertal andra intressenter har genom olika samverkansavtal bidragit med medel till bolaget. De samverkansavtal som inte avsett ett utpekat projekt eller en aktivitet har det gemensamt att de mer eller mindre varit generella bidrag. Bidragen beskrivs bygga på en tro om att man

18 gemensamt kan göra mer samlat än vad var och en kan göra själv samt på att den gemensamma satsningen ger nytta för staden och regionen och därigenom i någon mån bidrar till bidragsgivarens framgång. En annan bidragande orsak till att samverkansplattformen fungerat så väl är en stark tillit och ett stort förtroende för Göteborg & Co Träffpunkt AB vilket gjort att bolaget har haft stor frihet i att använda medel för destinationsutveckling utan tydlig spårbarhet av enskilda bidrag varken vad gäller vilken aktivitet bidragen används till och utan att bidragsgivarna krävt avkastning samma år som bidraget givits. En tredje orsak till att samverkansplattformen varit framgångsrik är att Göteborg & Co Träffpunkt AB visat resultat. Att löpande visa resultat i termer av tillväxt i besöksnäringen har visat att modellen håller och att bidragsgivarna därför varit villiga att fortsätta i samverkan. GR bidrar till Göteborg & Co med 1,1 mnkr per år. Genom delägarskapet på 15 % är GR som organisation fullvärdig medlem i styrelsen och företräds där av förbundsdirektören. Därigenom har medlemskommunernas intressen avseende besöksnäring och destinationsutveckling kunnat tillvaratas. Styrelsemedlemskap innebär möjlighet att påverka men också skyldighet att ta ansvar för bolagets verksamhet och att arbeta för bolagets bästa. Det har funnits möjlighet att via budgetprocess, affärsplanearbete och den löpande rapporteringen ifrån bolaget till styrelsen påverka utvecklingen av bolagets verksamhet. Det har också inneburit möjlighet att i det direkta styrelsearbetet följa bolagets resultat i olika avseenden. GR har också en plats i Näringslivsgruppen. Både styrelsearbetet och medverkan i Näringslivsgruppen har gett breda och värdefulla kontakter som bidrar till utvecklingen av GRs verksamhet, inte enbart inom besöksnäring och destinationsutveckling utan också i näringslivsutveckling, den vidgade arbetsmarknadsregionen och FoU. Aktuella förändringar som en effekt av bolagsöversynen Av slutrapporten framgår att det framgångskoncept som Göteborg & Co Träffpunkt AB har varit, är under förändringstryck. De tre förändrade förutsättningar som utredningen lyfter som grundläggande och som beskrivs mer utförligt i slutrapporten är: 1. Förändrade marknadsförutsättningar 2. Stramare juridiska förutsättningar 3. Förändrade former för ledning och styrning

19 GRs delägarskap påverkas av de stramare juridiska förutsättningarna och de förändrade formerna för ledning och styrning som Göteborgs Stad fattat beslut om. Stramare juridiska förutsättningar LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING, LoU Konkurrenskommissionen och Konkurrensverket har lyft frågan om huruvida uppdragsersättningen som Göteborg & Co Träffpunkt AB fakturerat Göteborgs Stad är upphandlad enligt LoU. Synpunkten är övergripande att eftersom fakturorna är belagda med moms avser de köp av tjänst och ska därmed upphandlas om inte Teckal-undantaget är applicerbart. Koncerninterna köp, likt uppdragsersättningen som Göteborg & Co Träffpunkt AB får från Göteborgs Stad, får ske genom direkttilldelning under förutsättning att kriterierna i 2 kap 10a LOU, kallat Teckal-undantaget, är uppfyllda mellan avtalsparterna. För att Teckal-undantaget ska vara applicerbart krävs att både kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllda Kontrollkriteriet innebär att den upphandlande myndigheten, i detta fall Göteborgs Stad, måste utöva kontroll över Göteborg & Co Träffpunkt AB som motsvarar den kontroll som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt är det dessutom en förutsättning att bolaget är 100 procent offentligt ägt. För Göteborg & Co Träffpunkt AB innebär det att Bolaget inte uppfyller kontrollkriteriet som följd av det privata delägandet om 35 procent. Verksamhetskriteriet innebär att den verksamhet som Göteborg & Co Träffpunkt AB utför tillsammans med någon annan än den upphandlande myndigheten, dvs. Göteborgs Stad, får vara av marginell karaktär. Göteborg & Co Träffpunkt AB finansieras idag till 40 procent av kommunexterna medel men efter ytterligare anpassningar bör det vara möjligt att argumentera för att verksamheten kan hänföras till kommunens ändamål även om den finansieras externt vilket skulle tala för att Bolaget då uppfyller verksamhetskriteriet. STATSSTÖDSREGLERNA Sverige omfattas av de EU-gemensamma statsstödsreglerna. Med statsstöd avses i korthet stöd med offentliga medel från stat, kommun eller landsting till en privat näringsidkare. Exempel på statsstöd kan vara direkta bidrag och skattelättnader eller när en kommun säljer varor eller mark till underpris till företag. Generella stödsystem som utan åtskillnad gynnar alla företag som är etablerade i området är typiskt sett inte stöd. I fråga om huruvida Göteborg & Co AB:s affärsförhållande med delägare och andra intressenter i vissa fall kan uppfattas som statsstöd uppfattar

20 utredningen att Bolaget befinner sig i en gråzon där varje situation behöver värderas löpande. Det finns en förväntan på motpresentation från de externa aktörer som finansierar verksamheten. Den förväntan uttrycks i vissa fall som Bolagets roll som generell marknadsförare av destinationen Göteborg som alla i besöksnäringen på olika sätt kan ta del av. I andra fall är förväntan att Bolagets marknadsföring och aktiviteter ska riktas mot ett särskilt utbud eller evenemang där stödet eller aktiviteten ligger närmare det som statsstödsreglerna tar sikte på. Kommentar från GR GR är en offentligt ägd delägare som innehar 15 procent av bolaget. För att Göteborgs Stad ska uppfylla kontrollkriteriet behöver det privata delägandet avvecklas. GRs delägarskap påverkar inte kontrollkriteriet. När det gäller GRs delägande i förhållande till verksamhetskriteriet så är det avgörande hur ägardirektivet till bolaget formuleras. GRs årliga bidrag till Gbg & Co har varit kopplat till generell marknadsföring av destinationen Göteborg och utveckling av besöksnäringen för kommunerna i Göteborgsregionen. Förändrade former för ledning och styrning Under senare år har förutsättningar för ägarstyrning och ledning av Göteborg & Co Träffpunkt AB förändrats. Den formellt viktigaste förändringen är Göteborgs Stads utvecklade modell för aktiv ägarstyrning och organisation av de bolag Staden äger helt eller till delar, vilken kommunfullmäktige fattat beslut om under Utöver den förnyade generella ägarstyrningen har Turism- Kultur och Evenemangsklustret fått ett nytt moderbolag med ett strategiskt uppdrag som tidigare till delar funnits i Kommunstyrelsen, till delar inom Göteborg & Co Träffpunkt AB och till delar inte funnits alls. Det nya moderbolaget, Kommunintressent AB, har som sin främsta uppgift att vara plattform för politisk förankring och inriktning av Göteborgs Stads målsättningar för besöksnäringen. Under hösten 2014 gav Kommunintressents styrelse tf VD i uppdrag att implementera ägardirektivet utifrån två alternativ. Basalternativet (Alternativ 1 enligt uppdragshandling) Kommunintressent organiseras med koncernfunktioner. Träffpunkt med ett nytt Destinationsuppdrag med operativ tyngdpunkt organiseras som ett dotterbolag. Överföringsalternativet (Alternativ 2 enligt uppdragshandling) Kommunintressent organiseras med koncernfunktioner och

21 Destinationsuppdraget organiseras som en enhet i Kommunintressent Den 19 februari tog styrelsen i moderbolaget Kommunintressent AB (KI) beslut om vilket förslag till organisering av inom klustret som ska föreläggas kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Beslutet innebär att utifrån kommunfullmäktiges uppdrag till Kommunintressents styrelse avseende strukturförändringen tf VD för Göteborg & Co Kommunintressent AB fick i uppdrag att implementera ägardirektivet mot att verksamheten i Göteborg & Co Träffpunkt AB går in i Göteborg & Co Kommunintressent AB, dvs, överföringsalternativet enligt ovan. Dessutom poängterades vikten av förtydliganden kring roller och ansvar såväl inom klustret som gentemot Stadshus AB. Tf VD för KI gavs också uppdraget att i samverkan med Göteborgs Stadshus AB förbereda förslag till beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende strukturförändringen. Kommunintressent Styrelse AB GotEvent AB Koncernfunktioner Liseberg AB Destinationsuppdraget Stadsteatern i Göteborg AB Kommentar från GR Dialogen med delägarna om Göteborgs Stads framtida organisation, ledning och styrning av destinationsarbetet och besöksnäringen, har pågått intensivt sedan juni Dialogen har handlat om delägarskap, styrelserepresentation, påverkansmöjligheter, former för samverkan skilt från styrelsearbetet osv. Engagemanget har varit stort hos alla involverade parter och dialogen har förts konstruktivt och i positiv anda. Det finns förslag framme på att etablera en ny samverkans arena, Besöksnäringens Forum, för att tillvarata de intressen som idag företräds i styrelsen. Formerna för samverkansarbetet är inte klara. Beslutad klusterorganisering samt tänkt samverkansform åskådliggörs i bilden bilaga 4

22 Det kan konstateras att i dialogen har fokus hittills inriktats på framtida samverkansformer med de privata delägarna. Formerna för den fortsatta samverkan med medlemskommunerna inom GR, som offentlig delägare, är fortfarande en öppen fråga. Letter of intent (LoI) Inför styrelsemötet i KI den 19 februari 2015 utarbetades en avsiktsförklaring Letter of Intent gällande avveckling av ägande i Gbg & Co Träffpunkt AB och fortsatta samverkansformer avseende besöksnäringsutveckling mellan Göteborg & Co Kommunintressent AB och övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB. Se bilaga 5 Av LoI framgår att de privata delägarna är överens om följande: Delägarna och Göteborgs Stad uttrycker vikten av och viljan till fortsatt samverkan Mot bakgrund av förändrad lagstiftning är delägarna beredda att sälja sina aktier i Träffpunkt AB under 2015 Besöksnäringens påverkansmöjligheter på strategisk, taktisk och operativ nivå tillgodoses med adjungerad medverkan i KI styrelse, Besöksnäringens forum och genom styrgrupper för Turist- mötes- och evenemangsstaden Delägarna lämnar åt Göteborgs Stad att besluta om huruvida verksamheten ska organiseras i ett eller två bolag, så länge funktionerna i nuvarande Träffpunkt AB finns kvar eller förstärks Delägarna och Göteborgs Stad står bakom den affärsplan för som beslutats i styrelsen. Nuvarande konsortialavtal och samverkansavtal gäller för GR behåller sin plats i styrelsen för Göteborg & Co Träffpunkt AB tv Kommentar från GR I inledningen till avsiktsförklaringen konstateras Mot bakgrund av pågående diskussioner mellan Göteborgs Stad och GR angående formerna för fortsatt offentlig samverkan i besöksnäringsfrågor biträds detta LoI av GR i tillämpliga delar. Inriktning inför fortsatta överläggningar Ett antal beslut har fattats inom ramen av Göteborgs Stads bolagsöversyn som kommer att förändra den framtida samverkansformen med Göteborgs Stad avseende besöksnäring och destinationsutveckling. Vägledande i arbetet med klustret Turism, Kultur och Evenemang är breddad politisk förankring och strategisk samverkan med näringslivet.

GR i samverkan med Göteborgs Stad genom Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region Göteborg AB Inledning

GR i samverkan med Göteborgs Stad genom Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region Göteborg AB Inledning Dnr: 15-65.013 Promemoria 2015-03-01 Helena Söderbäck Förbundsdirektör GR i samverkan med Göteborgs Stad genom Göteborg & Co Träffpunkt AB och Business Region Göteborg AB Inledning Föreliggande PM utgör

Läs mer

Letter of Intent (avsiktsförklaring) gällande. avveckling av ägande i Göteborg & Co Träffpunkt AB. och

Letter of Intent (avsiktsförklaring) gällande. avveckling av ägande i Göteborg & Co Träffpunkt AB. och Letter of Intent (avsiktsförklaring) gällande avveckling av ägande i Göteborg & Co Träffpunkt AB och fortsatta samverkansformer i besöksnäringsutveckling, mellan Göteborg & Co Kommunintressent AB och övriga

Läs mer

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28 Utfärdat 2015-04-21 Handläggare Camilla Nyman Förslag till beslut att fullfölja tidigare tecknad avsiktsförklaring med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB genom att förvära näringslivets aktier

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning av minoritetsägda bolag

Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning av minoritetsägda bolag Bilaga H Styrelsen 2016-06-13 1 Diarenummer: 0059/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Principer för ägarstyrning av regionala bolag

Principer för ägarstyrning av regionala bolag 1 Diarienummer: 0015/16 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031 368 54 55 E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se Principer för ägarstyrning av regionala bolag Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus

Läs mer

Utdrag ur protokoll ( 65) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 18 september 2015 på Arken i Göteborg

Utdrag ur protokoll ( 65) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 18 september 2015 på Arken i Göteborg Protokoll Förbundsstyrelsen 2015-09-18 Utdrag ur protokoll ( 65) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 18 september 2015 på Arken i Göteborg 65 Dnr: 15-68.22 Delrapport från Sverigeförhandlingen:

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl. 10.30 12.45 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg, ordförande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 6 februari 2015, kl. 11.30-12.00 Plats: Marstrands havshotell, Kungälvs kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf Stefan Svensson (M), Partille

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 8 april 2016, kl. 9.00-12.00 Plats: Mölndals stadshus Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg Helene Odenjung (L), Göteborg

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Bilaga F Styrelsen Diarenummer: 0044/14. Handläggare: Peter Berggren Tel: E-post:

Bilaga F Styrelsen Diarenummer: 0044/14. Handläggare: Peter Berggren Tel: E-post: Bilaga F Styrelsen 2016-01-25 1 Diarenummer: 0044/14 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031 368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Ställningstagande över BRGs hemställan kring avveckling av Sahlgrenska

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 21 oktober 2016, kl. 13.00-15.00 Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S),

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen från sammanträde med förbundsstyrelsen Tid: Fredag 12 februari 2016, kl. 9.00-12.00 Plats: Grand Hotel, Alingsås kommun Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S), Göteborg Stefan Svensson

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Patrik Karlsson

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Ställningstagande rörande sammanslagning av Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB genom en s k omvänd fusion

Ställningstagande rörande sammanslagning av Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB genom en s k omvänd fusion Bilaga G Styrelsen 215-11-2 1 Diarienummer: 31/14 Handläggare: Anna Liedholm Tel: 31-368 54 59 E-post: anna.liedholm@gshab.goteborg.se Ställningstagande rörande sammanslagning av Göteborg & Co Kommunintressent

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området - Uppdraget som försvann Utredningens syfte och frågeställningar Syfte Rapportens ska fungera som ett diskussions- och beslutsunderlag

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Teater Halland AB

Ägardirektiv för Teater Halland AB 1(5) Datum Diarienummer 2013-02-06 RS130030 Ägardirektiv för Teater Halland AB Detta ägardirektiv ska antas av bolagsstämman i Teater Halland. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör

Läs mer

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021 Dnr 17 062 Sammanfattning År 2010 beslutades att Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige Härjedalen som ägare i bolag och Version: 1 Beslutsinstans: Regionfullmäktige ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-10-19 Nyutgåva Regionfullmäktige 2(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3(7)

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl , Ullevi konferens, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl , Ullevi konferens, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 7 maj 2010, kl. 9.00-14.20, Ullevi konferens, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf Stefan Svensson (M), Partille Jarl Karlsson

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Presentation av tjänstemannaorganisationen

Presentation av tjänstemannaorganisationen Styrgruppsärende 2015-03-06 Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Presentation av tjänstemannaorganisationen GRs planeringschef Maria Sigroth presenterar den tjänstemannaorganisation som hanterar

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Handlingsplan ägardialog Förvaltnings AB Framtiden

Handlingsplan ägardialog Förvaltnings AB Framtiden Bilaga N 1 Diarienummer: 0034/17 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Handlingsplan ägardialog Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus

Läs mer

Process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner i Stadshus AB koncernen

Process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner i Stadshus AB koncernen Bilaga C Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0058/16 Handläggare: Berndt Sundström Tel: 031-368 54 58 E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se Process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Fredag den 3 juni 2016 kl 11 12 30 (dessförinnan studiebesök på enheten för samhällsorientering kl 9 11) Plats: Enheten för samhällsorientering, Integrationscentrum,

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Fusion mellan Göteborg & Co Träffpunkt AB och Göteborg & Co Kommunintressent AB

Fusion mellan Göteborg & Co Träffpunkt AB och Göteborg & Co Kommunintressent AB Bilaga E Styrelsen 2017-03-20 1 Diarienummer: 0031/14 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Fusion mellan Göteborg & Co Träffpunkt AB och Göteborg & Co

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSPOLICY FÖR KOMMUNALA BOLAG I UDDEVALLA KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248

UaFS Blad 1 BOLAGSPOLICY FÖR KOMMUNALA BOLAG I UDDEVALLA KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Blad 1 BOLAGSPOLICY FÖR KOMMUNALA BOLAG I UDDEVALLA KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 1.1 Syftet med Bolagspolicyn... 2 1.2 Allmänt om

Läs mer

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006)

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006) Utlåtande 2006: RI (Dnr 129-240/2006) Överföring av stadens minoritetsposter i de kommunala bolagen till Stockholms Stadshus AB Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 mars 2006 Kommunstyrelsen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Tid: Torsdag den 10 september 2015, kl. 14.00-16.00 Plats: At Work, Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva

Läs mer

1(8) Företagspolicy. Styrdokument

1(8) Företagspolicy. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 140 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Policy & ägardirektiv

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun Företagspolicy för Gislaveds kommun 2016-11-02 1. Bakgrund De hel- och delägda kommunala företagen är en del av den samlade kommunala organisationen. Gislaveds kommuns framtidsvision och kommunövergripande

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) 1 Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 17

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Ärende 9. Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland. PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn

Ärende 9. Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland. PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Peder Björn Ärende 9 Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t godkänna förslagen till

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (31) 2015-11-30 Kf Ks 358 Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 Vd för Västervik Biogas AB redogör i skrivelse 10 november 2015 för Kalmar Länstrafiks

Läs mer

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013.

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Handlingsplan 2013 Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Verksamhetsinriktning 2013 fastställt av

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl , Nolhaga slott, Alingsås

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl , Nolhaga slott, Alingsås FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl. 13.45-14.00, Nolhaga slott, Alingsås Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordf Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB

Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Genblad 2016-03-17 Dnr: RS 2016-263 Regionstyrelsen Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB Inledning Energikontoret Östra Götaland AB förvärvades

Läs mer

Styrgruppen för det sociala området

Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen för det sociala området Tid: 4 juni 2007 Plats: Hjortviken Konferens, Hindås Närvarande: Madeleine Dahlgren (s), Lilla Edet Carina Liljesand (kd), Göteborg Nicklas Attefjord (mp), Öckerö Siw

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

p.2014.1216 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1216 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1216 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2006-09-28 Hans Troedsson Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 28 september 2006 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande: Endrick Schubert (s), Gbg, ordf Laila Åkerberg

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 24 (40) 56 LYSEKILS STADSHUS ÅRSRAPPORT 2013 Dnr: LKS 2014-162-042 Årsrapport 2013 för Lysekils Stadshus har upprättats. Finansieringsfrågor

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-26 Reviderat 2015-11-11 Diarienummer 1536/15 Repronummer 329/15 Ledningsstaben Intern service Jonas Andrén Anders Brännström Telefon 031-368 05 69 E-post: jonas.andren@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer