Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering för E- legitimationsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden"

Transkript

1 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering för E- legitimationsnämnden

2 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING Syfte Mål BAKGRUND Ursprungliga finansieringsförutsättningar FINANSIERINGSALTERNATIV Finansieringsalternativ via anslag och avgifter Nämndens kostnader Finanseringsalternativ 1: En kombination av anslags- och avgiftsfinansiering Finanseringsalternativ 2: Helt avgiftsfinansierad från och med Ekonomisk sammanställning av de två alternativa finansieringslösningarna Konsekvensanalys av alternativen FÖRSLAG TILL AVGIFTSKONSTRUKTION (MED MOTIVERING) Kalkylunderlag för avgiftssättning NÄMNDENS FÖRSLAG VAD GÄLLER FINANSIERINGSALTERNATIV OCH AVGIFTSKONSTRUKTION (MED ARGUMENTATION)... 12

3 3 (13) 1 Inledning E-legitimationsnämnden är en nämnmyndighet under Näringsdepartementet. Nämnden bildades 2011 och har ansvar för samordning av användningen av elektronisk identifiering och signering i offentlig sektors e-tjänster samt att ge stöd till offentlig sektors aktörer. I detta ingår att nämnden ska tillhandahålla tjänster för elektronisk identifiering och administrera ett valfrihetssystem efter överenskommelse med offentliga sektorns aktörer. Nämnden har också till uppgift att delta i internationellt standardiseringsarbete, internationellt samarbete och informationsutbyte inom sitt ansvarsområde. Nämnden har sedan bildandet 2011 arbetet med att utveckla kommande försörjningslösning för offentlig sektor inom området genom bl.a. framtagning av regelverk, kravspecifikationer och upphandling av centrala tjänster. Den nya försörjningslösningen beräknas tas i bruk i början på Utgångspunkten för nämndens finansiering har varit att den verksamhet som nämnden bedriver ska vara avgiftsfinansierad på sikt. Nämnden och Näringsdepartementet har löpande avstämningar kring nämndens arbete och framtida prognoser för anslutning till den nya försörjningslösningen, men nämnden har inte lämnat något budgetunderlag eftersom nämnden saknar regleringsbrev. Det finns dock ett behov av att inkomma med en mer samlad bedömning om nämndens framtida finansiering och förslag på avgiftskonstruktion. 1.1 Syfte Promemorian innehåller prognoser på nämndens framtida kostnader och förslag på olika finansieringsalternativ i kombination med ett förslag på avgiftskonstruktion. Syftet med detta är att ge Näringsdepartementet ett sammanställt ekonomiskt underlag för beslut i avgiftsfrågan och planering för nämndens framtida finansiering. 1.2 Mål Ett viktigt mål med denna promemoria är att Näringsdepartementet får tillräckligt underlag för att kunna vidta lämpliga åtgärder för att besluta om och säkerställa nämndens finansiering under de närmsta åren samt att Näringsdepartementet kan planera för de åtgärder som behövs när det gäller införande av avgiftsuttag för nämnden så att nämnden kan påbörja uttag av avgifter under Det är vidare upp till Näringsdepartementet att göra bedömningen om det krävs ytterligare regleringar för nämnden när det gäller t.ex. låneram, räntekontokredit eller att nämnden kommer hantera leverantörsfakturor åt offentliga sektorns aktörer utifrån detta underlag. Detta PM ska underlätta för sådana bedömningar.

4 4 (13) 2 Bakgrund E-legitimationsnämnden bildades som en del i den statliga utredningen Utredningen om bildandet av en e-legitimationsnämnd. Se utredningens betänkande E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation, SOU 2010:104. Av direktivet till utredningen framgår att den del av nämndens verksamhet som direkt nyttjas av myndigheter och kommuner ska finansieras via avgifter och det är respektive myndighet och kommun som ska betala sin del av nämndens kostnader. Det framgår också att nämndens verksamhet på sikt i så stor utsträckning som möjligt ska täckas av avgiftsintäkter. 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar Förutsättningarna, som var givna vid nämndens bildande i januari 2011, var att den nya försörjningslösningen skulle vara på plats i samband med att dåvarande gällande ramavtal Eid 2008 upphörde den 30 juni Anslag var tilldelade till nämnden under åren med 10 miljoner per år, totalt 30 miljoner. Avgifter skulle sedan tas in från och med juli 2012 då aktörerna skulle ansluta till det nya systemet. Tidigare beräkningar var baserade på en 100 % anslutning från och med halvårsskiftet Arbetet med en ny lag för att reglera den nya försörjningslösningen försenades och trädde i kraft 1 juli En konsekvens av detta är att tillhandahållare av e- tjänster förlängt tidigare gällande försörjningsavtal, vilket i sin tur kommer att påverka anslutningstakten till det nya systemet. Det troliga är att det blir en successiv övergång från och med 2014 till 2016 och det finns skäl att ta höjd för att vissa e-tjänster kanske inte har övergått helt till den nya försörjningslösningen förrän under Det kommer således inte vara möjligt att basera avgiftsuttaget på den ursprungliga volymen under en övergångsperiod på två till tre år. Av propositionen Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering, (Prop. 2012/13:123) framgår att nämnden fortfarande har ett visst behov av anslagsfinansiering men att den successivt kommer att minska när avgiftsintäkterna ökar. I och med nämndens arbete med framtagning av den nya försörjningslösningen och anpassning av kravställningen utifrån verksamheternas behov, juridiska hänsynstagande, befintliga lösningar och säkerhetsaspekterna så är den totala insatsen som krävs för att uppfylla alla olika krav större än vad som tidigare har kunnat förutspås. Det är många aktörer som ska samsas om en gemensam infrastrukturkomponent och den ska fungera för alla med vitt skilda behov. Komplexiteten i arbetet att få till en lösning som är juridisk hållbar samtidigt som den uppfyller de tekniska och säkerhetsmässiga behoven och kraven som alla aktörer har samtidigt som att leverantörerna till offentlig sektor fortsatt vill delta har underskattats i de tidigare utredningarna och bedömningarna. Det är mycket

5 5 (13) viktigt att offentlig sektor får en framtidssäker försörjning av elektronisk identifiering och signeringslösningar som uppfyller de behov och krav som finns. Nämndens kostnader ska hållas så låga som möjligt men samtidigt så kräver utveckling av en sådan viktig infrastrukturkomponent gediget arbete och inte minst ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att infrastrukturen konstrueras så att riskerna minimeras. Det är också viktigt att när Svensk e-legitimation finns på plats att det finns tillräckliga resurser för att säkerställa att tillgängligheten och kvalitén i Svensk e-legitimation kan upprätthållas. För att åstadkomma detta krävs att nämnden har möjlighet och kunskap för att följa, agera och utvärdera det operativa arbetet med Svensk e-legitimation, så att specifikationer och krav uppdateras i takt med omvärldsutvecklingen och aktuella hotbilder. 3 Finansieringsalternativ I denna promemoria beskrivs två olika finansieringsalternativ för nämnden. Det ena alternativet innehåller en kombination av avgifts- och anslagsfinansiering och det andra alternativet innehåller en ren avgiftsfinansiering från och med Finansieringsalternativ via anslag och avgifter I tidigare avsnitt redogörs för att utgångspunkten från regeringens sida har varit att nämnden på sikt ska vara i stort sett helt avgiftsfinansierad men att det ska ske successivt över ett antal år. Då förutsättningarna har förändrats från utredningsdirektivet och nämnden bildandes till det faktiska läget idag så finns det skäl att se på olika alternativ för nämndens fortsatta finansiering. Under 2014 kommer nämnden tilldelas ett anslag på 10 miljoner kronor men kommer inte under nuvarande förutsättningar kunna vara självförsörjande via avgifter I det följande redogörs för ett alternativ då nämnden är fortsatt anslagsfinansierad till viss del även bortom 2015 och ett alternativ då nämnden inte har något anslag från och med Båda alternativen utgår från beräknande kostnader för nämndens verksamhet, vilka redogörs för i nedanstående avsnitt. När det gäller förslag till avgiftskonstruktion och uttag av avgifter redogörs för detta i kapitel 4. Eftersom finansieringsalternativen bygger på att avgifter tas in i en viss omfattning så kommer resultatet av de beräkningar som har gjorts rörande avgifter ingå som en del av alternativen i detta kapitel Nämndens kostnader Beräkningarna baseras på att nämnden och kansliet har samma utformning som idag. Idag består nämnden av sex ledamöter som sammanträder ungefär 10 gånger per år varav ett är i form av ett internat. Ledamöterna är arvoderade enligt regeringens beslut och med en viss summa för varje deltagande i

6 6 (13) nämndsammanträdena. Sammanträdeskostnader och ledamöternas resekostnader betalas av nämnden. Till nämndens förfogande finns ett kansli bestående av fyra heltidstjänster. Tjänsterna är fördelade på en kanslichef, en administratör, en jurist och en projektledare. Skatteverket är värdmyndighet till nämnden och tillhandahåller personal till kansliet, lokaler, administrativa stödsystem och vid behov övrigt administrativt stöd. Lokaler och de tjänster som Skatteverket tillhandahåller regleras ekonomiskt via avtal med nämnden. Den nya försörjningslösningen innebär att nämnden ska administrera och annonsera valfrihetssystem för myndigheter, landsting och kommuners räkning. Nämnden ska administrera avtal och fullmakter mellan leverantörer och offentlig sektor. Nämnden ansvarar också i detta att kontrollera att leverantörerna lever upp till ställda krav innan avtal tecknas och löpande under avtalstiden. Nämnden ansvarar också löpande för förvaltning av kravställningen i valfrihetssystemet, vilket innebär att kontrollera aktörernas uppfyllnad av kraven, för dialog med alla inblandade parter för att tidigt uppmärksamma olika behov av förändrad kravställning. Denna uppgift kan inte enbart hanteras av kansliets personal utan expertis i form av upphandlade konsulter kommer också delta i detta arbete. Nämnden hanterar förutom själva avtalen mellan parterna också faktureringen mellan dessa. Nämnden är fakturamottagare och betalningsansvarig för fakturorna från leverantörerna. Leverantörsfakturorna är för den förbrukning av tjänster som offentlig sektors aktörer har beställt av leverantörerna. Nämnden vidarefakturera dessa kostnader till tillhandahållarna av e-tjänster, så att dessa enbart får en samlingsfaktura med tillhandahållarens förbrukning av tjänster från samtliga leverantörer. En löpande administrativ kostnad för att hantera fakturaflödet ingår som en del av nämndens kostnader. I samband med att den nya försörjningslösningen tas i bruk har nämnden tagit fram ett regelverk som ställer krav på de olika ingående aktörerna. Dessa krav innebär att det behövs vissa centrala tjänster för att aktörerna vid användning av e- legitimationer i e-tjänster på ett säkert sätt ska kunna kommunicera med varandra och att det ska vara enkelt för användaren. De centrala tjänsterna är upphandlade av nämnden. Avtalet tecknades 2013 och löper i tre år med en förlängning på ett plus ett år. Nämnden har en etableringskostnad för de centrala tjänsterna samt en årlig fast driftskostnad under hela avtalstiden efter driftssättning. Etableringskostnaden för de centrala tjänsterna är lånefinansierade. I detta underlag beräknas att lånet aktiveras i samband med fullskalig drift. Under den successiva övergången från dagens system till Svensk e-legitimation är det viktigt att nämnden har möjlighet att via olika kommunikationsinsatser ge vägledning till myndigheter och utfärdare så att övergången blir så smidig som möjlig.

7 7 (13) Nämnden har också kostnader för den omvärldsbevakningen rörande internationellt standardiseringsarbete, internationell samverkan och deltagande i internationellt informationsutbyte. Nämnden har t.ex. på Näringsdepartementet förfrågan aktivt deltagit i arbetet med ny EU-förordning på området Även när hela infrastrukturen för Svensk e-legitimation finns på plats så kommer det finnas behov av vidareutveckling av kravspecifikationer, stöd till myndigheter och genomförande av utredningar Finanseringsalternativ 1: En kombination av anslags- och avgiftsfinansiering Nämndens kommande verksamhet kan delas upp i olika delar beroende på syftet med arbetet. Den största delen av nämndens verksamhet går att direkt hänföra till den försörjningslösning som nämnden har ansvar för. Vissa arbetsuppgifter som nämnden kommer att ha kan dock betraktas som rena administrativa uppgifter som följer av att nämnden är en myndighet med ett antal olika skyldigheter såsom besvarande av remisser, redovisning mm. I nämndens instruktion ingår också att ansvara för fortlöpande omvärldsbevakning och internationella kontakter inom nämndens ansvarsområde. Avgifter ska enligt gällande regelverk baseras på och tas ut för den verksamhet som är direkt kopplad till och skälet till att avgiften tas ut. Det går således att argumentera för att nämndens totala kostnad för verksamheten inte nödvändigtvis ska beräknas ingå i ett avgiftsuttag. I det följande har dock beräkningar gjorts att avgiftsuttaget baseras på hela nämndens kostnader. Uppskattning av hur stor del av den totala kostnaden som består av den administrativa kostnaden för nämnden och kostnaden för omvärldsbevakningen har inte gjorts och framförallt den senare behöver diskuteras utifrån behov och ambitionsnivå. Den kommande EU-förordningen på området kommer också innebära att arbete måste läggas ner på anpassningar av den svenska lösningen. Det är dock för tidigt att ha en uppfattning hur omfattande det arbetet blir. Vid beräkning av finansieringsalternativet beräknas den fullskaliga driften av det system som är upphandlat starta 2015 och därmed påbörjas avskrivningen på lånet. Övergången till Svensk e-legitimation kommer inte att vara helt genomförd förrän vid halvårsskiftet Det kan till och med vara som så att en del tillhandahållare av e-tjänster inte hinner bli klara med sitt omställningsarbete ens till halvårskiftet 2016 utan den kan i vissa fall dröja ännu längre. Nämnden kommer tidigast kunna ta ut avgifter när både utfärdare och tillhandahållare av e-tjänster är anslutna till system. Se även nedan kring avgiftskonstruktion.

8 8 (13) Finanseringsalternativ 2: Helt avgiftsfinansierad från och med 2015 I detta finansieringsalternativ förutsätts att nämnden inte kommer att få något anslag 2015 och framåt. Det innebär att nämnden kommer gå med ett underskott under ett antal år eftersom avgiftsintäkterna inte kan täcka upp för nämndens kostnader under de första åren. På motsvarande sätt som ovan så är beräkning av detta finansieringsalternativ beräknat på att den fullskaliga driften av det system som är upphandlat startar 2015 och därmed påbörjas avskrivningen på lånet.

9 9 (13) 3.2 Ekonomisk sammanställning av de två alternativa finansieringslösningarna Nedanstående två tabeller visar utfallet för de två olika finansieringsalternativen. Belopp är angivna i tkr. Finansieringsalternativ Anslag Avgifter INTÄKTER Personalkostnader Lokalkostnad&adm.stödtjänster Kostnader centrala tjänster Utveckling och lansering Räntekostnader KOSTNADER Över/underskott Ack. Över/underskott Finansieringsalternativ Anslag Avgifter INTÄKTER Personalkostnader Lokalkostnad inkl. administrativa stödtjänster Kostnader centrala tjänster Utveckling och lansering Räntekostnader KOSTNADER Över/underskott Ack. Över/underskott

10 10 (13) 3.3 Konsekvensanalys av alternativen Myndigheterna kommer att ha omställningskostnader till Svensk e-legitimation samtidigt som att de kommer få en högre kostnad i form av ersättning till leverantörerna och avgifter till nämnden än som de har för dagens system, vilket sammantaget kan innebära att myndigheterna dröjer med sin anslutning. Ett sätt att skapa bättre förutsättningar för att myndigheterna ansluter sig innan halvårsskiftet 2016 är att deras avgift till nämnden hålls på så låg nivå som möjligt. Ingen skillnad har dock gjorts i de båda finansieringsalternativen när det gäller uttag av avgifter. Det är viktigt att beakta detta faktum och om kravet på att nämnden ska komma i ekonomisk balans under de närmsta åren i finansieringsalternativ 2 krävs ett ökat avgiftsuttag, vilket skulle kunna få till konsekvens att färre aktörer ansluter sig. Båda alternativen bygger på i stort sett på samma kostnad för nämnden. Kostnaden utgör till den största delen av kostnaden för de centrala tjänsterna som är nödvändiga för Svensk e-legitimation. Tjänsterna är upphandlade via ramavtal och får anses som rimlig utifrån det perspektivet. Vid en ny upphandling kan dessa kostnader komma att skilja sig från de som finns med i kalkylerna nu men bedömningen är dock att kostnaden inte kommer öka eller minska drastiskt. Om krav på att övriga kostnader ska minskas är bedömningen att det kommer påverka nämndens möjlighet att styra och påverka Svensk e-legitimation med risk för sämre kvalité och säkerhet till följd. Nämndens handlingsutrymme skulle då inskränkas med risk för skada för tilltron och tilliten till Svensk e-legitimation. Den yttersta konsekvensen av detta är en minskad användning av e-legitimationer i offentlig sektors e-tjänster. 4 Förslag till avgiftskonstruktion (med motivering) Den upphandlande myndigheten ska betala avgift till nämnden för den tjänst som nämnden tillhandahåller. Avgift ska enbart tas ut av tillhandahållare av e-tjänst, dvs. av aktörer inom offentlig sektor. De avgifter som kommer in till nämnden ska på sikt balansera nämndens kostnader. Det finns olika sätt att fördela nämndens kostnader till avgifter för de anslutna tillhandahållarna av e-tjänster. Ett sätt är att utgå från antal anslutna tillhandahållare och att alla får samma årliga avgift. Ett sådant synsätt kan dock innebära proportionellt höga avgifter för en tillhandahållare med lågt nyttjande av systemet i förhållande till andra tillhandahållare. Det skulle också kunna få som effekt att tillhandahållare med förhållandevis få e-tjänster inte ansluter sig till systemet. Ett annat mer rättvist sätt att fördela nämndens kostnader kan vara att basera avgiften på respektive tillhandahållares nyttjande av systemet. Detta kommer naturligtvis förändras år från år men ger ändå en bättre utgångspunkt i fördelning av kostnaderna. Det borde anses rimligt att den tillhandahållare som

11 11 (13) har många användare i sina e-tjänster har en större nytta av systemet och därmed bör bära en större del av den totala avgiftens storlek. Varje gång en användare nyttjar en tillhandahållares e-tjänst som kräver säker identifiering kommer i de flesta fall ett identitetsintyg att ställas ut. Genom att beräkna hur många identitetsintyg som ställts ut till respektive tillhandahållare finns det möjlighet att sätta en avgift per identitetsintyg. Årliga antalet transaktioner är inte konstant utan visar för närvarande på en ökning med cirka 10 %. Ökningen beror på sådana faktorer som fler e-tjänster, fler användare skaffar en e-legitimation och fler tillhandahållare inom offentlig sektor. Ökningen av antalet transaktioner kommer antagligen inte fortgå i en jämn takt utan det kommer vara variationer mellan åren och det troliga är att ökningen mattas av om ett antal år. Det är således relativt svårt att förutspå antalet transaktioner under årens lopp. Myndigheternas användning avspeglar sig också i den ersättning som de kommer betala till leverantörerna av eid-tjänst. Den ersättningsmodell som kommer tillämpas bygger på att myndigheterna får betala ersättning i förhållande till hur många identitetsintyg de har konsumerat i sina e-tjänster. Det borde alltså också vara möjligt att ta ut avgiften i förhållande till den ersättning som myndigheterna betalar till leverantörerna. På motsvarande sätt som när det gäller volymen transaktioner finns det svårigheter i att prognosticera den årliga ersättningen till leverantörerna. Däremot skulle ett sådant avgiftsuttag bli enklare att administrera för nämnden. Nämnden beslöt den 22 oktober 2013 hur ersättningsmodellen ska vara uppbyggd för den ersättning som en tillhandahållare av e-tjänst ska betala till en leverantör för producerade identitetsintyg. Tillhandahållaren av e-tjänst ska betala ett pris per användare och månad. Priset räknas om årligen och baseras på tidigare volymer för hela offentliga sektorn. Det innebär att vissa antaganden har behövts göras för att kunna räkna på den totala årliga ersättningen. Den totala ersättningen beror på användningsmönstret, dvs. nyttjandet av offentlig sektors e-tjänster, och hur det förändras över tid. Det fasta priset kommer vara fast 2014 och 2015 därefter räknas det om beroende på tidigare års volym. Förslag till avgiftskonstruktion är således att avgiften beräknas som x % av den totala ersättning som varje myndighet betalar till leverantörerna. Procentsatsen sätts utifrån antagandet att alla myndigheter har gått över till det nya systemet till Nämndens kostnader 2017 samt prognos på den totala ersättningen som offentlig sektor betalar till leverantörerna 2017 används för att beräkna avgiftsuttaget.

12 12 (13) 4.1 Kalkylunderlag för avgiftssättning 2014 För att räkna fram ovanstående procentsats måste ett antal antaganden göras. Nämndens kostnader för åren har beräknats fram tidigare enligt kapitel 3. Procentsatsen x % sätts utifrån att nämndens kostnader 2017 ska täckas helt med avgifter. Att prognosticera den totala ersättningen från offentlig sektor till leverantörerna av eid-tjänst är inte helt lätt att göra, men en utgångspunkt kan vara att basera prognosen på förhållandet Den beslutade ersättningsmodellen med användningsmönster och volymer från 2012 ger en total ersättning på drygt 28 miljoner kronor. Antalet transaktioner i myndigheternas e-tjänster har ökat årligen med ett antal procent vilka borde innebära att 2017 borde e-tjänster inom offentlig sektor ha fler transaktioner än hur förhållandet var Det är dock väldigt svårt att förutspå hur stor ökningen blir och även hur en ökning påverkar den totala ersättningen. Ersättningen beror på hur ökningen sker dvs. om ökningen av transaktioner beror på att fler personer användare myndigheternas e-tjänster eller om ökningen beror på att befintliga användare använder myndigheternas e-tjänster i större omfattning. Vid uträkningen av procentsatsen räknas den totala ersättningen utifrån 2012 års volymer upp med 15 %, vilket motsvarar drygt 32,6 miljoner kr. Nämndens kostnader 2017 är beräknad till 15,5 miljoner vilket innebär att procentsatsen blir 47,3 %. 5 Nämndens förslag vad gäller finansieringsalternativ och avgiftskonstruktion (med argumentation) Nämnden förordar finansieringsalternativ 1. Det är rimligt att samtliga förberedelsekostnader för den nya infrastrukturen för Svensk e-legitimation är anslagsfinansierade, vilket ingick i de ursprungliga förutsättningarna vid bildandet av e-legitimationsnämnden. I detta alternativ belastas användarna myndigheter, landsting och kommuner med kostnaderna för de tjänster de nyttjar och inte med något annat. Att täcka kostnaderna för uteblivna anslagsmedel de första åren med högre avgifter är inte heller någon lämplig lösning. Det skulle allvarligt riskera att användarna avstår från eller senarelägger sin anslutning till Svensk e-legitimation med förseningar i e-förvaltningsutvecklingen som följd.

13 13 (13) Nämnden förordar vidare den avgiftskonstruktion som framgår av avsnitt 4 och som innebär att nämndens kostnader belastar användarna med en procentsats av den ersättning de enligt valfrihetssystemet erlägger till tillhandahållarna av e-idtjänsterna. Procentsatsen föreslås inledningsvis sättas till 47,3 procent.

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Pensionsmyndighetens fördelning av förvaltningskostnader på de olika finansieringskällorna

Pensionsmyndighetens fördelning av förvaltningskostnader på de olika finansieringskällorna Pensionsmyndighetens fördelning av förvaltningskostnader på de olika finansieringskällorna Ledningsstaben PM59100 PM59008 2.1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Styrande lagar och

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Statliga IT-projekt som överskrider budget

Statliga IT-projekt som överskrider budget Statliga IT-projekt som överskrider budget RiR 2011:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet 2010:26 Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-11-15 2010/105-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-03 IJ2010/1005/DISK Regeringen Integrations-

Läs mer

Avgifter hos FI APRIL 2015

Avgifter hos FI APRIL 2015 Avgifter hos FI APRIL 2015 INNEHÅLL april 2015 Dnr 15-3551 Sammanfattning 3 1. Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 enomförande 4 1.3 Läsanvisningar 5 2. Avgiftsutfall och kostnadstäckning samt förslag till

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

2009:18. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi

2009:18. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi 2009:18 Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi MISSIV DATUM DIARIENR 2009-09-23 2009/122-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-05-07 S2009/3836/HS Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Återkrav vid felaktiga utbetalningar

Återkrav vid felaktiga utbetalningar 2008:12 Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar MISSIV DATUM DIARIENR 2008-06-02 2007/118-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-10 Fi2007/3988 (delvis)

Läs mer

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Mars 2007 Sveriges Universitets- mars 2007 & Högskoleförbund SUHF:s styrelse har tidigare tillsatt

Läs mer

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller

Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Utvecklingen av e-legitimationer i Sverige en studie av det privata och det offentligas roller Pågående arbete vänligen behandla med omsorg och respekt! J Ester Andréasson Fil. Lic. Doktorand Avdelningen

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

IT inom statsförvaltningen

IT inom statsförvaltningen IT inom statsförvaltningen - har myndigheterna på ett rimligt sätt prövat frågan om outsourcing bidrar till ökad effektivitet? RiR 2011:4 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer