Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering för E- legitimationsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden"

Transkript

1 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering för E- legitimationsnämnden

2 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING Syfte Mål BAKGRUND Ursprungliga finansieringsförutsättningar FINANSIERINGSALTERNATIV Finansieringsalternativ via anslag och avgifter Nämndens kostnader Finanseringsalternativ 1: En kombination av anslags- och avgiftsfinansiering Finanseringsalternativ 2: Helt avgiftsfinansierad från och med Ekonomisk sammanställning av de två alternativa finansieringslösningarna Konsekvensanalys av alternativen FÖRSLAG TILL AVGIFTSKONSTRUKTION (MED MOTIVERING) Kalkylunderlag för avgiftssättning NÄMNDENS FÖRSLAG VAD GÄLLER FINANSIERINGSALTERNATIV OCH AVGIFTSKONSTRUKTION (MED ARGUMENTATION)... 12

3 3 (13) 1 Inledning E-legitimationsnämnden är en nämnmyndighet under Näringsdepartementet. Nämnden bildades 2011 och har ansvar för samordning av användningen av elektronisk identifiering och signering i offentlig sektors e-tjänster samt att ge stöd till offentlig sektors aktörer. I detta ingår att nämnden ska tillhandahålla tjänster för elektronisk identifiering och administrera ett valfrihetssystem efter överenskommelse med offentliga sektorns aktörer. Nämnden har också till uppgift att delta i internationellt standardiseringsarbete, internationellt samarbete och informationsutbyte inom sitt ansvarsområde. Nämnden har sedan bildandet 2011 arbetet med att utveckla kommande försörjningslösning för offentlig sektor inom området genom bl.a. framtagning av regelverk, kravspecifikationer och upphandling av centrala tjänster. Den nya försörjningslösningen beräknas tas i bruk i början på Utgångspunkten för nämndens finansiering har varit att den verksamhet som nämnden bedriver ska vara avgiftsfinansierad på sikt. Nämnden och Näringsdepartementet har löpande avstämningar kring nämndens arbete och framtida prognoser för anslutning till den nya försörjningslösningen, men nämnden har inte lämnat något budgetunderlag eftersom nämnden saknar regleringsbrev. Det finns dock ett behov av att inkomma med en mer samlad bedömning om nämndens framtida finansiering och förslag på avgiftskonstruktion. 1.1 Syfte Promemorian innehåller prognoser på nämndens framtida kostnader och förslag på olika finansieringsalternativ i kombination med ett förslag på avgiftskonstruktion. Syftet med detta är att ge Näringsdepartementet ett sammanställt ekonomiskt underlag för beslut i avgiftsfrågan och planering för nämndens framtida finansiering. 1.2 Mål Ett viktigt mål med denna promemoria är att Näringsdepartementet får tillräckligt underlag för att kunna vidta lämpliga åtgärder för att besluta om och säkerställa nämndens finansiering under de närmsta åren samt att Näringsdepartementet kan planera för de åtgärder som behövs när det gäller införande av avgiftsuttag för nämnden så att nämnden kan påbörja uttag av avgifter under Det är vidare upp till Näringsdepartementet att göra bedömningen om det krävs ytterligare regleringar för nämnden när det gäller t.ex. låneram, räntekontokredit eller att nämnden kommer hantera leverantörsfakturor åt offentliga sektorns aktörer utifrån detta underlag. Detta PM ska underlätta för sådana bedömningar.

4 4 (13) 2 Bakgrund E-legitimationsnämnden bildades som en del i den statliga utredningen Utredningen om bildandet av en e-legitimationsnämnd. Se utredningens betänkande E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation, SOU 2010:104. Av direktivet till utredningen framgår att den del av nämndens verksamhet som direkt nyttjas av myndigheter och kommuner ska finansieras via avgifter och det är respektive myndighet och kommun som ska betala sin del av nämndens kostnader. Det framgår också att nämndens verksamhet på sikt i så stor utsträckning som möjligt ska täckas av avgiftsintäkter. 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar Förutsättningarna, som var givna vid nämndens bildande i januari 2011, var att den nya försörjningslösningen skulle vara på plats i samband med att dåvarande gällande ramavtal Eid 2008 upphörde den 30 juni Anslag var tilldelade till nämnden under åren med 10 miljoner per år, totalt 30 miljoner. Avgifter skulle sedan tas in från och med juli 2012 då aktörerna skulle ansluta till det nya systemet. Tidigare beräkningar var baserade på en 100 % anslutning från och med halvårsskiftet Arbetet med en ny lag för att reglera den nya försörjningslösningen försenades och trädde i kraft 1 juli En konsekvens av detta är att tillhandahållare av e- tjänster förlängt tidigare gällande försörjningsavtal, vilket i sin tur kommer att påverka anslutningstakten till det nya systemet. Det troliga är att det blir en successiv övergång från och med 2014 till 2016 och det finns skäl att ta höjd för att vissa e-tjänster kanske inte har övergått helt till den nya försörjningslösningen förrän under Det kommer således inte vara möjligt att basera avgiftsuttaget på den ursprungliga volymen under en övergångsperiod på två till tre år. Av propositionen Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering, (Prop. 2012/13:123) framgår att nämnden fortfarande har ett visst behov av anslagsfinansiering men att den successivt kommer att minska när avgiftsintäkterna ökar. I och med nämndens arbete med framtagning av den nya försörjningslösningen och anpassning av kravställningen utifrån verksamheternas behov, juridiska hänsynstagande, befintliga lösningar och säkerhetsaspekterna så är den totala insatsen som krävs för att uppfylla alla olika krav större än vad som tidigare har kunnat förutspås. Det är många aktörer som ska samsas om en gemensam infrastrukturkomponent och den ska fungera för alla med vitt skilda behov. Komplexiteten i arbetet att få till en lösning som är juridisk hållbar samtidigt som den uppfyller de tekniska och säkerhetsmässiga behoven och kraven som alla aktörer har samtidigt som att leverantörerna till offentlig sektor fortsatt vill delta har underskattats i de tidigare utredningarna och bedömningarna. Det är mycket

5 5 (13) viktigt att offentlig sektor får en framtidssäker försörjning av elektronisk identifiering och signeringslösningar som uppfyller de behov och krav som finns. Nämndens kostnader ska hållas så låga som möjligt men samtidigt så kräver utveckling av en sådan viktig infrastrukturkomponent gediget arbete och inte minst ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att infrastrukturen konstrueras så att riskerna minimeras. Det är också viktigt att när Svensk e-legitimation finns på plats att det finns tillräckliga resurser för att säkerställa att tillgängligheten och kvalitén i Svensk e-legitimation kan upprätthållas. För att åstadkomma detta krävs att nämnden har möjlighet och kunskap för att följa, agera och utvärdera det operativa arbetet med Svensk e-legitimation, så att specifikationer och krav uppdateras i takt med omvärldsutvecklingen och aktuella hotbilder. 3 Finansieringsalternativ I denna promemoria beskrivs två olika finansieringsalternativ för nämnden. Det ena alternativet innehåller en kombination av avgifts- och anslagsfinansiering och det andra alternativet innehåller en ren avgiftsfinansiering från och med Finansieringsalternativ via anslag och avgifter I tidigare avsnitt redogörs för att utgångspunkten från regeringens sida har varit att nämnden på sikt ska vara i stort sett helt avgiftsfinansierad men att det ska ske successivt över ett antal år. Då förutsättningarna har förändrats från utredningsdirektivet och nämnden bildandes till det faktiska läget idag så finns det skäl att se på olika alternativ för nämndens fortsatta finansiering. Under 2014 kommer nämnden tilldelas ett anslag på 10 miljoner kronor men kommer inte under nuvarande förutsättningar kunna vara självförsörjande via avgifter I det följande redogörs för ett alternativ då nämnden är fortsatt anslagsfinansierad till viss del även bortom 2015 och ett alternativ då nämnden inte har något anslag från och med Båda alternativen utgår från beräknande kostnader för nämndens verksamhet, vilka redogörs för i nedanstående avsnitt. När det gäller förslag till avgiftskonstruktion och uttag av avgifter redogörs för detta i kapitel 4. Eftersom finansieringsalternativen bygger på att avgifter tas in i en viss omfattning så kommer resultatet av de beräkningar som har gjorts rörande avgifter ingå som en del av alternativen i detta kapitel Nämndens kostnader Beräkningarna baseras på att nämnden och kansliet har samma utformning som idag. Idag består nämnden av sex ledamöter som sammanträder ungefär 10 gånger per år varav ett är i form av ett internat. Ledamöterna är arvoderade enligt regeringens beslut och med en viss summa för varje deltagande i

6 6 (13) nämndsammanträdena. Sammanträdeskostnader och ledamöternas resekostnader betalas av nämnden. Till nämndens förfogande finns ett kansli bestående av fyra heltidstjänster. Tjänsterna är fördelade på en kanslichef, en administratör, en jurist och en projektledare. Skatteverket är värdmyndighet till nämnden och tillhandahåller personal till kansliet, lokaler, administrativa stödsystem och vid behov övrigt administrativt stöd. Lokaler och de tjänster som Skatteverket tillhandahåller regleras ekonomiskt via avtal med nämnden. Den nya försörjningslösningen innebär att nämnden ska administrera och annonsera valfrihetssystem för myndigheter, landsting och kommuners räkning. Nämnden ska administrera avtal och fullmakter mellan leverantörer och offentlig sektor. Nämnden ansvarar också i detta att kontrollera att leverantörerna lever upp till ställda krav innan avtal tecknas och löpande under avtalstiden. Nämnden ansvarar också löpande för förvaltning av kravställningen i valfrihetssystemet, vilket innebär att kontrollera aktörernas uppfyllnad av kraven, för dialog med alla inblandade parter för att tidigt uppmärksamma olika behov av förändrad kravställning. Denna uppgift kan inte enbart hanteras av kansliets personal utan expertis i form av upphandlade konsulter kommer också delta i detta arbete. Nämnden hanterar förutom själva avtalen mellan parterna också faktureringen mellan dessa. Nämnden är fakturamottagare och betalningsansvarig för fakturorna från leverantörerna. Leverantörsfakturorna är för den förbrukning av tjänster som offentlig sektors aktörer har beställt av leverantörerna. Nämnden vidarefakturera dessa kostnader till tillhandahållarna av e-tjänster, så att dessa enbart får en samlingsfaktura med tillhandahållarens förbrukning av tjänster från samtliga leverantörer. En löpande administrativ kostnad för att hantera fakturaflödet ingår som en del av nämndens kostnader. I samband med att den nya försörjningslösningen tas i bruk har nämnden tagit fram ett regelverk som ställer krav på de olika ingående aktörerna. Dessa krav innebär att det behövs vissa centrala tjänster för att aktörerna vid användning av e- legitimationer i e-tjänster på ett säkert sätt ska kunna kommunicera med varandra och att det ska vara enkelt för användaren. De centrala tjänsterna är upphandlade av nämnden. Avtalet tecknades 2013 och löper i tre år med en förlängning på ett plus ett år. Nämnden har en etableringskostnad för de centrala tjänsterna samt en årlig fast driftskostnad under hela avtalstiden efter driftssättning. Etableringskostnaden för de centrala tjänsterna är lånefinansierade. I detta underlag beräknas att lånet aktiveras i samband med fullskalig drift. Under den successiva övergången från dagens system till Svensk e-legitimation är det viktigt att nämnden har möjlighet att via olika kommunikationsinsatser ge vägledning till myndigheter och utfärdare så att övergången blir så smidig som möjlig.

7 7 (13) Nämnden har också kostnader för den omvärldsbevakningen rörande internationellt standardiseringsarbete, internationell samverkan och deltagande i internationellt informationsutbyte. Nämnden har t.ex. på Näringsdepartementet förfrågan aktivt deltagit i arbetet med ny EU-förordning på området Även när hela infrastrukturen för Svensk e-legitimation finns på plats så kommer det finnas behov av vidareutveckling av kravspecifikationer, stöd till myndigheter och genomförande av utredningar Finanseringsalternativ 1: En kombination av anslags- och avgiftsfinansiering Nämndens kommande verksamhet kan delas upp i olika delar beroende på syftet med arbetet. Den största delen av nämndens verksamhet går att direkt hänföra till den försörjningslösning som nämnden har ansvar för. Vissa arbetsuppgifter som nämnden kommer att ha kan dock betraktas som rena administrativa uppgifter som följer av att nämnden är en myndighet med ett antal olika skyldigheter såsom besvarande av remisser, redovisning mm. I nämndens instruktion ingår också att ansvara för fortlöpande omvärldsbevakning och internationella kontakter inom nämndens ansvarsområde. Avgifter ska enligt gällande regelverk baseras på och tas ut för den verksamhet som är direkt kopplad till och skälet till att avgiften tas ut. Det går således att argumentera för att nämndens totala kostnad för verksamheten inte nödvändigtvis ska beräknas ingå i ett avgiftsuttag. I det följande har dock beräkningar gjorts att avgiftsuttaget baseras på hela nämndens kostnader. Uppskattning av hur stor del av den totala kostnaden som består av den administrativa kostnaden för nämnden och kostnaden för omvärldsbevakningen har inte gjorts och framförallt den senare behöver diskuteras utifrån behov och ambitionsnivå. Den kommande EU-förordningen på området kommer också innebära att arbete måste läggas ner på anpassningar av den svenska lösningen. Det är dock för tidigt att ha en uppfattning hur omfattande det arbetet blir. Vid beräkning av finansieringsalternativet beräknas den fullskaliga driften av det system som är upphandlat starta 2015 och därmed påbörjas avskrivningen på lånet. Övergången till Svensk e-legitimation kommer inte att vara helt genomförd förrän vid halvårsskiftet Det kan till och med vara som så att en del tillhandahållare av e-tjänster inte hinner bli klara med sitt omställningsarbete ens till halvårskiftet 2016 utan den kan i vissa fall dröja ännu längre. Nämnden kommer tidigast kunna ta ut avgifter när både utfärdare och tillhandahållare av e-tjänster är anslutna till system. Se även nedan kring avgiftskonstruktion.

8 8 (13) Finanseringsalternativ 2: Helt avgiftsfinansierad från och med 2015 I detta finansieringsalternativ förutsätts att nämnden inte kommer att få något anslag 2015 och framåt. Det innebär att nämnden kommer gå med ett underskott under ett antal år eftersom avgiftsintäkterna inte kan täcka upp för nämndens kostnader under de första åren. På motsvarande sätt som ovan så är beräkning av detta finansieringsalternativ beräknat på att den fullskaliga driften av det system som är upphandlat startar 2015 och därmed påbörjas avskrivningen på lånet.

9 9 (13) 3.2 Ekonomisk sammanställning av de två alternativa finansieringslösningarna Nedanstående två tabeller visar utfallet för de två olika finansieringsalternativen. Belopp är angivna i tkr. Finansieringsalternativ Anslag Avgifter INTÄKTER Personalkostnader Lokalkostnad&adm.stödtjänster Kostnader centrala tjänster Utveckling och lansering Räntekostnader KOSTNADER Över/underskott Ack. Över/underskott Finansieringsalternativ Anslag Avgifter INTÄKTER Personalkostnader Lokalkostnad inkl. administrativa stödtjänster Kostnader centrala tjänster Utveckling och lansering Räntekostnader KOSTNADER Över/underskott Ack. Över/underskott

10 10 (13) 3.3 Konsekvensanalys av alternativen Myndigheterna kommer att ha omställningskostnader till Svensk e-legitimation samtidigt som att de kommer få en högre kostnad i form av ersättning till leverantörerna och avgifter till nämnden än som de har för dagens system, vilket sammantaget kan innebära att myndigheterna dröjer med sin anslutning. Ett sätt att skapa bättre förutsättningar för att myndigheterna ansluter sig innan halvårsskiftet 2016 är att deras avgift till nämnden hålls på så låg nivå som möjligt. Ingen skillnad har dock gjorts i de båda finansieringsalternativen när det gäller uttag av avgifter. Det är viktigt att beakta detta faktum och om kravet på att nämnden ska komma i ekonomisk balans under de närmsta åren i finansieringsalternativ 2 krävs ett ökat avgiftsuttag, vilket skulle kunna få till konsekvens att färre aktörer ansluter sig. Båda alternativen bygger på i stort sett på samma kostnad för nämnden. Kostnaden utgör till den största delen av kostnaden för de centrala tjänsterna som är nödvändiga för Svensk e-legitimation. Tjänsterna är upphandlade via ramavtal och får anses som rimlig utifrån det perspektivet. Vid en ny upphandling kan dessa kostnader komma att skilja sig från de som finns med i kalkylerna nu men bedömningen är dock att kostnaden inte kommer öka eller minska drastiskt. Om krav på att övriga kostnader ska minskas är bedömningen att det kommer påverka nämndens möjlighet att styra och påverka Svensk e-legitimation med risk för sämre kvalité och säkerhet till följd. Nämndens handlingsutrymme skulle då inskränkas med risk för skada för tilltron och tilliten till Svensk e-legitimation. Den yttersta konsekvensen av detta är en minskad användning av e-legitimationer i offentlig sektors e-tjänster. 4 Förslag till avgiftskonstruktion (med motivering) Den upphandlande myndigheten ska betala avgift till nämnden för den tjänst som nämnden tillhandahåller. Avgift ska enbart tas ut av tillhandahållare av e-tjänst, dvs. av aktörer inom offentlig sektor. De avgifter som kommer in till nämnden ska på sikt balansera nämndens kostnader. Det finns olika sätt att fördela nämndens kostnader till avgifter för de anslutna tillhandahållarna av e-tjänster. Ett sätt är att utgå från antal anslutna tillhandahållare och att alla får samma årliga avgift. Ett sådant synsätt kan dock innebära proportionellt höga avgifter för en tillhandahållare med lågt nyttjande av systemet i förhållande till andra tillhandahållare. Det skulle också kunna få som effekt att tillhandahållare med förhållandevis få e-tjänster inte ansluter sig till systemet. Ett annat mer rättvist sätt att fördela nämndens kostnader kan vara att basera avgiften på respektive tillhandahållares nyttjande av systemet. Detta kommer naturligtvis förändras år från år men ger ändå en bättre utgångspunkt i fördelning av kostnaderna. Det borde anses rimligt att den tillhandahållare som

11 11 (13) har många användare i sina e-tjänster har en större nytta av systemet och därmed bör bära en större del av den totala avgiftens storlek. Varje gång en användare nyttjar en tillhandahållares e-tjänst som kräver säker identifiering kommer i de flesta fall ett identitetsintyg att ställas ut. Genom att beräkna hur många identitetsintyg som ställts ut till respektive tillhandahållare finns det möjlighet att sätta en avgift per identitetsintyg. Årliga antalet transaktioner är inte konstant utan visar för närvarande på en ökning med cirka 10 %. Ökningen beror på sådana faktorer som fler e-tjänster, fler användare skaffar en e-legitimation och fler tillhandahållare inom offentlig sektor. Ökningen av antalet transaktioner kommer antagligen inte fortgå i en jämn takt utan det kommer vara variationer mellan åren och det troliga är att ökningen mattas av om ett antal år. Det är således relativt svårt att förutspå antalet transaktioner under årens lopp. Myndigheternas användning avspeglar sig också i den ersättning som de kommer betala till leverantörerna av eid-tjänst. Den ersättningsmodell som kommer tillämpas bygger på att myndigheterna får betala ersättning i förhållande till hur många identitetsintyg de har konsumerat i sina e-tjänster. Det borde alltså också vara möjligt att ta ut avgiften i förhållande till den ersättning som myndigheterna betalar till leverantörerna. På motsvarande sätt som när det gäller volymen transaktioner finns det svårigheter i att prognosticera den årliga ersättningen till leverantörerna. Däremot skulle ett sådant avgiftsuttag bli enklare att administrera för nämnden. Nämnden beslöt den 22 oktober 2013 hur ersättningsmodellen ska vara uppbyggd för den ersättning som en tillhandahållare av e-tjänst ska betala till en leverantör för producerade identitetsintyg. Tillhandahållaren av e-tjänst ska betala ett pris per användare och månad. Priset räknas om årligen och baseras på tidigare volymer för hela offentliga sektorn. Det innebär att vissa antaganden har behövts göras för att kunna räkna på den totala årliga ersättningen. Den totala ersättningen beror på användningsmönstret, dvs. nyttjandet av offentlig sektors e-tjänster, och hur det förändras över tid. Det fasta priset kommer vara fast 2014 och 2015 därefter räknas det om beroende på tidigare års volym. Förslag till avgiftskonstruktion är således att avgiften beräknas som x % av den totala ersättning som varje myndighet betalar till leverantörerna. Procentsatsen sätts utifrån antagandet att alla myndigheter har gått över till det nya systemet till Nämndens kostnader 2017 samt prognos på den totala ersättningen som offentlig sektor betalar till leverantörerna 2017 används för att beräkna avgiftsuttaget.

12 12 (13) 4.1 Kalkylunderlag för avgiftssättning 2014 För att räkna fram ovanstående procentsats måste ett antal antaganden göras. Nämndens kostnader för åren har beräknats fram tidigare enligt kapitel 3. Procentsatsen x % sätts utifrån att nämndens kostnader 2017 ska täckas helt med avgifter. Att prognosticera den totala ersättningen från offentlig sektor till leverantörerna av eid-tjänst är inte helt lätt att göra, men en utgångspunkt kan vara att basera prognosen på förhållandet Den beslutade ersättningsmodellen med användningsmönster och volymer från 2012 ger en total ersättning på drygt 28 miljoner kronor. Antalet transaktioner i myndigheternas e-tjänster har ökat årligen med ett antal procent vilka borde innebära att 2017 borde e-tjänster inom offentlig sektor ha fler transaktioner än hur förhållandet var Det är dock väldigt svårt att förutspå hur stor ökningen blir och även hur en ökning påverkar den totala ersättningen. Ersättningen beror på hur ökningen sker dvs. om ökningen av transaktioner beror på att fler personer användare myndigheternas e-tjänster eller om ökningen beror på att befintliga användare använder myndigheternas e-tjänster i större omfattning. Vid uträkningen av procentsatsen räknas den totala ersättningen utifrån 2012 års volymer upp med 15 %, vilket motsvarar drygt 32,6 miljoner kr. Nämndens kostnader 2017 är beräknad till 15,5 miljoner vilket innebär att procentsatsen blir 47,3 %. 5 Nämndens förslag vad gäller finansieringsalternativ och avgiftskonstruktion (med argumentation) Nämnden förordar finansieringsalternativ 1. Det är rimligt att samtliga förberedelsekostnader för den nya infrastrukturen för Svensk e-legitimation är anslagsfinansierade, vilket ingick i de ursprungliga förutsättningarna vid bildandet av e-legitimationsnämnden. I detta alternativ belastas användarna myndigheter, landsting och kommuner med kostnaderna för de tjänster de nyttjar och inte med något annat. Att täcka kostnaderna för uteblivna anslagsmedel de första åren med högre avgifter är inte heller någon lämplig lösning. Det skulle allvarligt riskera att användarna avstår från eller senarelägger sin anslutning till Svensk e-legitimation med förseningar i e-förvaltningsutvecklingen som följd.

13 13 (13) Nämnden förordar vidare den avgiftskonstruktion som framgår av avsnitt 4 och som innebär att nämndens kostnader belastar användarna med en procentsats av den ersättning de enligt valfrihetssystemet erlägger till tillhandahållarna av e-idtjänsterna. Procentsatsen föreslås inledningsvis sättas till 47,3 procent.

E-legitimationer i Sverige idag

E-legitimationer i Sverige idag E-legitimationer i Sverige idag e-legitimation i Sverige är en framgång fler än 4 miljoner personer har en e-legitimation e-legitimationerna används nu mer än 250 miljoner gånger under ett år användningen

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (14) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2014-03-07 2 (14) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Svensk e-legitimation 2014-11-04

Svensk e-legitimation 2014-11-04 Svensk e-legitimation 2014-11-04 Varför byta e-legitimationssystem? Nuvarande ramavtal eid2008 gick ut 2012-06-30 - T.ex. nya ehälsomyndigheten, bildad 2013, kan inte avropa e- legitimationer. Efter ändring

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-03-30 LS 1102-0163! LAND5TINGSSTYREISIN Dnr. Landstingsstyrelsen 1 I 1 "04" 11 * 039 Yttrande över betänkandet E-legitimationsnämnden

Läs mer

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson,

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, ID-handlingar i traditionell och elektronisk form Fysisk ID-handling Elektronisk ID-handling

Läs mer

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (5) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga A Ersättning och fakturering 2 (5) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (5) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga A Ersättning och fakturering 2 (5) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

SKL. 1. Vad gör vi bra idag? 2. Vad kan vi göra bättre? Brittmarie Boman

SKL. 1. Vad gör vi bra idag? 2. Vad kan vi göra bättre? Brittmarie Boman SKL 1. Vad gör vi bra idag? 2. Vad kan vi göra bättre? Brittmarie Boman IT-chef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-452 74 26 Brittmarie.boman@skl.se 1 Vervas

Läs mer

Samverka effektivare via regiongemensam katalog

Samverka effektivare via regiongemensam katalog Samverka effektivare via regiongemensam katalog Seminarium 4:6 Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Johan Zenk, Landstinget i Östergötland Ännu inget genombrott för e-legitimation

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Svensk e-legitimation

Svensk e-legitimation 1 (31) Svensk e-legitimation Modellbeskrivning Version 2012-04-19 2012-04-19 2 (31) Innehåll 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Begrepp och definitioner... 5 3 Helhetsvy... 7 4 Målbild... 8 5 Roller i modellen...

Läs mer

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras?

EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? A P R I L 2 0 1 0 EN REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering i

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr Revisionsrapport Lantmäteriet 801 82 Gävle Datum Dnr 2011-01-20 32-2010-0663 Löpande granskning 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet bland annat granskat I-divisionens

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 Innehåll Allmänt... 2 A. Generella krav... 2 Övergripande krav på verksamheten... 2 Säkerhetsarbete... 3 Granskning och uppföljning... 3 Kryptografisk säkerhet... 3

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling företagshälsovård fortsatt utredning (LS/1644/2012)

Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling företagshälsovård fortsatt utredning (LS/1644/2012) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Ledningsstab personal 2013-05-14 Annika Sörensdotter Tfn: 063-147508 E-post: annica.sorensdotter@jll.se Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Beteckning 100-15755-08

Beteckning 100-15755-08 YTTRANDE Datum 2008-11-28 Ert datum Beteckning 100-15755-08 Er beteckning Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framtidens svenska e-legitimation. Vervas slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte

Läs mer

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter 1 (7) Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Verksamhetens beslutsunderlag & uppdragskontrakt namn Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter (KLASSA) Ytterst projektbeställare (YPB)

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 - Upplägg Introduktion Nils Fjelkegård, E-legitimationsnämnden E-tjänsternas behov av elektroniska underskrifter,

Läs mer

Sammanfattning. hur inköpssamordningen ska organiseras och styras vilka uppgifter den ska ha hur den bör drivas och effektiviseras.

Sammanfattning. hur inköpssamordningen ska organiseras och styras vilka uppgifter den ska ha hur den bör drivas och effektiviseras. Rapport 2009:12 1 (8) Sammanfattning Bakgrund Den statliga sektorns inköp av varor och tjänster uppgår varje år till betydande belopp. Sedan år 1998 finns förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva Svenska e-legitimationer och certifikat Wiggo Öberg, Verva Presentation av rapport och förslagets inriktning Historia och bakgrund Målbild Alternativa vägar Förslag Genomförande Frågor, synpunkter och

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Sid 1/17 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Introduktion... 4 4. Säkerhetslösning för Mina intyg... 5 5. Krav på andra lösningar och aktörer...

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Regeringsuppdrag Fördjupade analyser av Svensk e-legitimation ur ett säkerhetsperspektiv

Regeringsuppdrag Fördjupade analyser av Svensk e-legitimation ur ett säkerhetsperspektiv PM 1(34) Regeringsuppdrag Fördjupade analyser av Svensk e-legitimation ur ett säkerhetsperspektiv www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia

Upphandlingssystem och IT-säkerhet. Britta Johansson Sentensia Upphandlingssystem och IT-säkerhet Britta Johansson Sentensia 1 Säkerhetsfrågor i fokus dagligen 2 IT-säkerhet i upphandlingssystem Deltagare presenterar sig för varandra Myndighet Erfarenhet av elektronisk

Läs mer

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E)

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E) SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Helena Laurell 08-677 25 61 helena.laurell@svenskenergi.se REMISSVAR 1 (5) Datum 2013-12-13 Beteckning 071/2013 Näringsdepartementet n.reqistratorq) regeringskansliet,

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

E-legitimationsdagen - Seminariepass - Spår 1

E-legitimationsdagen - Seminariepass - Spår 1 E-legitimationsdagen - Seminariepass - Spår 1 Del 2 Federationssamverkan 1 februari 2013 1 E-legitimationsdagen - eftermiddag 13.15-14.15 Seminarier Första passet Spår 1 Spår 2 Spår 3 Svensk e-legitimation

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

Hur AMS ersatte lösenord med smarta kort eller Den vilda jakten på lös enorden

Hur AMS ersatte lösenord med smarta kort eller Den vilda jakten på lös enorden Hur AMS ersatte lösenord med smarta kort eller Den vilda jakten på lös enorden Om AMS /AMV Arbetsmarknadsstyrelsen är huvudmyndighet i Arbetsmarknadsverket som förutom AMS består av 21 stycken länsarbetsnämnder

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Råd för kravställande vid upphandlingar

Råd för kravställande vid upphandlingar UTKAST Råd för kravställande vid upphandlingar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 3 1.1. Råd för kravställande vid upphandlingar...

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Policy för hantering av privata leverantörer

Policy för hantering av privata leverantörer Policy för hantering av privata leverantörer Denna policy avser att klargöra hur Inera kan sälja tjänster till privata leverantörer på marknaden. Med privata leverantörer avses leverantörer av exempelvis

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013

Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå. 3 december 2013 Arbeidet med e-arkiv i Sverige, på statleg, landsting og kommunalt nivå 3 december 2013 E-arkiv handlar inte bara om digital arkivering.!! E-arkiv handlar om långsiktig förvaltning av information. Vår

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Krav på e-faktura till offentlig sektor?

Krav på e-faktura till offentlig sektor? Krav på e-faktura till offentlig sektor? Dialogmöte 10 och 20 mars 2015 Anderz Petersson, Peter Norén, Birgitta Österman Syfte med mötet Att presentera regeringsuppdraget och de frågor vi ska utreda Att

Läs mer

E-tjänster - juridiska lösningar för kommuner och landsting

E-tjänster - juridiska lösningar för kommuner och landsting E-tjänster - juridiska lösningar för kommuner och landsting Det behövs en helhetssyn - hur göra tekniska standarder och säkerhetslösningar, förvaltningspolitiska analyser och strävanden, rättsteoretiska

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer