Pedagogik med didaktisk inriktning B, 30 högskolepoäng Education and Teaching, Intermediate Course, 30 ECTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pedagogik med didaktisk inriktning B, 30 högskolepoäng Education and Teaching, Intermediate Course, 30 ECTS"

Transkript

1 1(9) Kursplan Pedagogiska institutionen Pedagogik med didaktisk inriktning B, 30 högskolepoäng Education and Teaching, Intermediate Course, 30 ECTS Kurskod: PE2401 Utbildningsområde: Undervisningsområdet Huvudområde: Pedagogik Högskolepoäng/ECTS:30 Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupningsnivå: B Inrättad: Senast ändrad: Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2008 Beslutad av: Institutionsstyrelse Mål Mål för utbildning på grundnivå Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (1 kap. 8 högskolelagen [HL]) Kursens mål Kunskap och förståelse Den studerande skall efter avslutad kurs - ha fördjupade kunskaper om skolan* som en miljö för lärande, - förstå innebörden av ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten, - ha kunskaper om och förståelse för specialpedagogikens roll i pedagogiska verksamheter, - ha fördjupade kunskaper om ett valbart område med relevans för barns och elevers lärande i skolan, - ha fördjupade kunskaper om dokumentation, bedömning, betyg och utvärdering, - ökad insikt i sambanden mellan resurser i naturen och vår livsstils påverkan på miljö och samhälle samt ökad förståelse om ekologiska förutsättningar för liv på jorden, miljöfrågor samt bevarande av biologisk mångfald, - förstå samhällsuppdraget gällande hållbar utveckling, och - ha fördjupade kunskaper om vetenskapliga texter, vetenskapligt skrivande och vetenskapliga metoder. Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs skall den studerande kunna - förstå betydelsen av barn och elevers delaktighet och inflytande i den pedagogiska verksamheten, - urskilja och diskutera specialpedagogik som forskningsområde, kunskapsområde och verksamhetsområde, - visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera och genomföra den pedagogiska verksamheten i skolan så att alla barn och elever lär och utvecklas, - visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra dokumentera och utvärdera det pedagogiska arbetet i skolan samt bedöma och betygsätta elever, - kommunicera aktuella miljöproblem samt ekologiska och evolutionära betingelser för liv på jorden inom ramen för begreppet hållbar utveckling, och - muntligt och i skrift beskriva, jämföra och kritiskt granska de aspekter av skola, undervisning och lärande som kursen behandlar.

2 2(9) Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs har studenten förmåga att - visa ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare, och - självständigt och tillsammans med andra överväga och argumentera för olika tänkbara didaktiska val i det pedagogiska arbetet i skolan utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. * Begreppet skola används i denna kursplan för att beteckna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, de frivilliga skolformerna och specialskola. Kursens huvudsakliga innehåll Kursen är uppdelad i fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng varav - i normalfallet - tre delkurser är obligatoriska och en är valbar. De valbara delkurserna ges under förutsättning att minst 15 studenter väljer delkursen. Delkurs 1.1 ges period 1 och period 2 Delkurs 1.2 ges period 1 och 4 Delkurs 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ges period 2 Delkurs 3 ges period 3 Delkurs 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ges period 4 Studerande som redan läst inriktning Specialpedagogik 40 poäng/60 högskolepoäng eller Specialpedagogik A 20 poäng/30 högskolepoäng erbjuds istället för den obligatoriska delkursen Introduktion till specialpedagogik 7,5 högskolepoäng en valbar delkurs enligt delkurs 4 nedan. Studerande som redan läst inriktning Naturvetenskap 40 poäng/60 högskolepoäng, Natur och skapande 40 poäng/60 högskolepoäng, Biologi A 20 poäng/30 högskolepoäng eller Naturvetenskap och miljö 20 poäng/30 högskolepoäng, erbjuds istället för den obligatoriska delkursen Ekologiskt hållbar framtid 7,5 högskolepoäng en valbar delkurs enligt delkurs 4 nedan. Delkurs 1.1 Introduktion till specialpedagogik, 7,5 högskolepoäng I delkursen behandlas perspektiv på och kunskap om specialpedagogiska problem och områden. Detta kopplas till hur specialpedagogik vuxit fram och dess förhållande till olika akademiska discipliner. Specialpedagogik som forskningsområde, kunskapsområde och verksamhetsområde sätts i relation till olika politiska, ideologiska och teoretiska perspektiv. Utöver detta diskuteras och studeras etiska ställningstaganden vad gäller utsatta grupper i samhället, och den generella problematiken som rör grundantagande och värden kring normalitet och avvikelse. Delkurs 1.2 Ekologiskt hållbar framtid, 7,5 högskolepoäng Delkursen ges vid institutionen för Naturvetenskap. Delkursen tar sin utgångspunkt i studier och diskussioner kring ekologiska och evolutionära betingelser för liv på jorden samt de processer som är grunden för detta liv. Relationen mellan de ekologiska systemen och de av människan skapade samhällena behandlas både ur ett miljömässigt samt ett socialt perspektiv. Med utgångspunkt i lokala, historiska och nutida förhållanden sträcker sig kursen till att även beröra regionala, nationella och globala förhållanden. Aspekter på naturvårdsarbete, bevarande av biologisk mångfald, globala kretslopp, samhällets kemikalie- och energikonsumtion samt miljödidaktiska direktiv och perspektiv på undervisning i grundläggande ekologi och hållbar utveckling för barn och ungdomar behandlas. Delkurs 3 Pedagogik och didaktik i skolan II, 7,5 högskolepoäng Delkursen fokuserar och problematiserar lärares profession. Särskilt fokus läggs på frågor om dokumentation, bedömning, betygsättning och utvärdering i relation till innehåll och arbetsformer samt lärande, kommunikation och delaktighet. Utöver detta studeras jämställdhetsfrågor. De studerandes ämne/en eller ämnesområden är utgångspunkten för studierna. Studerande som planerar en examen för tidigare år utgår från områdena läs- skriv- och matematik. Valbara delkurser, se separata kursplaner: Delkurs 2.1 Special Needs Education 7,5 högskolepoäng Delkurs 2.2 Barns inflytande och samtal i förskola/skola 7,5 högskolepoäng Delkurs 2.3 Barns möten med media 7,5 högskolepoäng Delkurs 2.4 Didaktik och retorik 7,5 högskolepoäng

3 3(9) Delkurs 2.5 Kommunikation och lärande II, 7,5 högskolepoäng Delkurs 2.6 Lärares uppdrag och arbete II 7,5 högskolepoäng Delkurs 2.7 Makt och kön i utbildning 7,5 högskolepoäng Delkurs 2.8 Ungdomssocialisation 7, 5 högskolepoäng Delkurs 4.1 Att planera och leda lärande genom samtal 7,5 högskolepoäng Delkurs 4.2 Mångkultur och skola 7,5 högskolepoäng Delkurs 4.3 Ethnic Diversity in the Classroom Delkurs 4.4 Föräldrar och skola 7,5 högskolepoäng Delkurs 4.5 Kommunikation och identitetsskapande 7,5 högskolepoäng Delkurs 4.6 Skolan och medierna 7,5 högskolepoäng Delkurs 4.7 Skönlitteratur som källa till bildning 7,5 högskolepoäng Studieformer Delkurs 1.1 Introduktion till specialpedagogik Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningen är obligatorisk. Delkurs 1.2 Ekologiskt hållbar framtid Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Informationssökning och bearbetning sker genom att flera typer av arbete utförs, enskilt eller i grupp. Undervisningen är obligatorisk. Delkurs 3: Pedagogik och didaktik i skolan II Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Verksamhetsförlagd utbildning skall planeras och utvärderas av VFU-lärare tillsammans med den studerande. Seminarier och VFU är obligatorisk. Vid frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift. Vid frånvaro från den verksamhetsförlagd delen av utbildningen skall den studerande i samråd med arbetslag/vfu-lärare komplettera denna inom kursens ram. Valbara delkurser, se separata kursplaner. Vid frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift. I övrigt se lokala riktlinjer för examination vid Örebro universitet angående Fullgörande av obligatoriska moment. Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning. Examinationsformer Introduktion till specialpedagogik, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100) Muntlig gruppredovisning av gruppuppgift. Individuella skriftliga uppgifter löpande. Parvis (alt tre) skriftlig slutuppgift. Ekologiskt hållbar framtid, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0200) 1. Skriftlig tentamen. 2. Individuell skriftlig uppgift. Pedagogik och didaktik i skolan II, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0300) 1. Fullgörande av verksamhetsförlagd utbildning. 2. Individuell muntlig och skriftlig uppgift. Special Needs Education, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0400) Att planera och leda lärande genom samtal, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0500)

4 4(9) Barns möten med media, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0600) Skriftliga och muntliga analyser av kurslitteratur och medieprodukter, både under delkursens gång samt som avslutande examinationsarbete, individuellt eller i par. Barns inflytande och samtal i förskola/skola, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0700) Didaktik och retorik, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0800) Muntliga och skriftliga uppgifter individuellt och i mindre grupp under löpande delkurs. Individuell muntlig avslutande examinationsuppgift. Mångkultur och skola, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0900) Muntliga och skriftliga uppgifter, individuellt och i mindre grupp. Ethnic Diversity in the Classroom, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 1000) Föräldrar och skola, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 1100) 1. Muntliga och skriftliga uppgifter under löpande delkurs. 2. Individuell skriftlig examinationsuppgift, samt kommentar av ett annat arbete vid seminarium. Kommunikation och identitetsskapande, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 1200) Kommunikation och lärande II, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 1300) 1. Muntliga och skriftliga uppgifter under löpande delkurs. 2. Individuell skriftlig examinationsuppgift, samt kommentar av ett annat arbete vid seminarium. Lärares uppdrag och arbete II, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 1400) Makt och kön i utbildning, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 1500) Skriftlig och muntlig presentation av kurslitteratur och film, både under delursens gång samt som avslutande examinationsarbete. Individuellt eller i par. Skolan och medierna, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 1600) Examination sker genom skriftlig redovisning, individuellt eller i par, av ett didaktiskt upplägg med koppling till medier och skriftliga reflektioner över detta samt en muntlig presentation. Skönlitteratur som källa till bildning, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 1700) Examination sker genom muntliga presentationer, recensioner och skriftliga kommentarer till de lästa texterna. Ungdomssocialisation, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 1800) 1. Muntliga och skriftliga uppgifter under delkursens gång, individuellt och i mindre grupper. 2. De studerande väljer parvis en vetenskaplig undersökning som behandlar ungdomars socialisationsvillkor. Varje par presenterar denna undersökning muntligt och därtill kommer att varje studerande gör en skriftlig betraktelse av den valda undersökningen. För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för examination. Betyg Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall, enligt 6 kap. 18 högskoleförordningen [HF], betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). Som betyg skall, enligt 6 kap. 19 [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem. Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Introduktion till specialpedagogik Ekologiskt hållbar framtid Pedagogik och didaktik i skolan II

5 5(9) Special Needs Education Att planera och leda lärande genom samtal Barns möten med media Barns inflytande och samtal i förskola/skola Didaktik och retorik Mångkultur och skola Ethnic Diversity in the Classroom Föräldrar och skola Kommunikation och identitetsskapande Kommunikation och lärande II Lärares uppdrag och arbete II Makt och kön i utbildning Skolan och medierna Skönlitteratur som källa till bildning Ungdomssocialisation För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för examination. Särskild behörighet och andra villkor För tillträde till Pedagogik med didaktisk inriktning B, 30 högskolepoäng krävs lärarexamensgrundande och godkända studier om minst 120 högskolepoäng/80 poäng. Av dessa skall 30 högskolepoäng/20 poäng utgöras av eller motsvara Pedagogik med didaktisk inriktning A, 30 högskolepoäng/20 poäng och minst 60 högskolepoäng/40 poäng utgöras av inriktningsstudier. För ytterligare information se universitetets antagningsordning. Tillgodoräknande av tidigare utbildning Beslut om tillgodoräknande för erhållande av betyg på kurs fattas av examinator för den aktuella kursen (6 kap. 18 [HF]). Beslut om tillgodoräknande av kurs i generell examen, om bedömningen sker i samband med begäran om examensbevis och kan betraktas som rutinmässig, fattas av chefen för Utbildningsoch forskningsavdelningen (se Rektors delegationer i utbildningsfrågor). Beslut om tillgodoräknande i övriga fall fattas av respektive institutionsstyrelse eller motsvarande (se Rektors delegationer i utbildningsfrågor).

6 6(9) För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för tillgodoräknanden. Övergångsbestämmelser Denna kursplan gäller från och med vårterminen De studenter som påbörjat kursen vårterminen 2007 men ej avslutat kursen i enlighet med den kursplan som fastställdes den 24 sep 2003 har rätt att genomföra kursen enligt denna kursplan till och med den 31 januari För ytterligare information se universitetets lokala riktlinjer för examination. Övriga föreskrifter Studerande antagna på Lärarprogrammet poäng/ högskolepoäng har platsgaranti till kursen. Några övriga sökande antas inte. Kursen utgör den andra av tre kurser som tillsammans utgör det allmänna utbildningsområdet i Lärarprogrammet poäng. Utbytesstudier Som ett alternativ till kurserna Introduktion till specialpedagogik, 7,5 högskolepoäng, Pedagogik och didaktik i skolan II, 7,5 högskolepoäng samt valbar kurs, 7,5 högskolepoäng, kan studierna förläggas utomlands inom något av Pedagogiska institutionens utbytesprogram. Detta gäller endast de studerande som tidigare ansökt om utbytesplats. Betyg på hel kurs För att erhålla betyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på minst två delkurser. Verksamhetsförlagd utbildning För verksamhetsförlagd utbildning inom Lärarprogrammet poäng har den studerande rätt till endast en förnyad prövning (Dnr CF /2006, Dnr CF /2006). Om särskilda skäl föreligger kan dispens begäras. Denna prövas av den utbildningsvetenskapliga fakulteten. Örebro universitet har tecknat avtal om samverkan kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med kommunerna i regionen (dnr CF 32-52/2005). Avtalen innebär att VFU skall göras inom dessa kommuner. Den studerande skall välja VFU-placering i skolområde/arbetslag genom Lärarutbildningsverktyget LUV. Den studerande söker VFU-plats via den e-postadress studenten har tilldelats av universitetet. LUV nås via eller via Lärarutbildningens hemsida: Studerande, som är antagen på Lärarprogrammet poäng/ högskolepoäng, skall söka VFU-placering utifrån det ämne/n eller ämnesområde/n och de skolår som den studerande planerar att ta ut sin examen gentemot. Utbildningsort Kursen är förlagd till Campus Örebro. Den verksamhetsförlagda utbildningen i kursen förläggs enligt ovanstående föreskrifter om verksamhetsförlagd utbildning. Studieavbrott Studerande som lämnar studierna på ett program utan att ha medgivits studieuppehåll anses ha avbrutit studierna. Avbrott läggs in i Ladok av berörd institution tidigast efter ett läsår och meddelas den studerande. Kurslitteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur Lpf 94, Läroplan för de frivilliga skolformerna. Gymnasieskolan, Den kommunala vuxenutbildningen, Statens skolor för vuxna och Vuxenutbildningen för utvecklingsstörda Stockholm: Utbildningsdepartementet och Fritzes, (1994), 18 sidor, (Ekologiskt hållbar framtid) Lpfö 98, Läroplan för förskolan Stockholm: Utbildningsdepartementet och Fritzes, (1998), 16 sidor, (Ekologiskt hållbar framtid) Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Anpassad

7 7(9) till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet, 98 Stockholm: Utbildningsdepartementet och Fritzes, (1994), 19 sidor, (Ekologiskt hållbar framtid) Brunner, Wolfgang (1996) Solvagnen - visioner till din miljöundervisning Stockholm: Liber, 114 sidor, (Ekologiskt hållbar framtid) Clark, Catherine; Dyson, Alan; Millward, Alan & Robson, Sue (1999) Theories of Inclusion, Theories of Schools: deconstructing an reconstructing the inclusive school i British Educational Research Journal; Apr99, Vol.25 Issue 2 15 sidor, (Introduktion till specialpedagogik) Gunnarsson, Bernt (1999) Lärandets ekologi. Villkor för elevers utveckling Lund: Studentlitteratur, 100 sidor, (Introduktion till specialpedagogik) Myndigheten för skolutveckling (2003) Att läsa och skriva. En kunskapsöversikt baserad på forskning och dokumenterad erfarenhet sidor, (Valda delar, ca 50 sidor), (Introduktion till specialpedagogik) [Webbsida] Myndigheten för skolutveckling (2003) Strutsens vingar - en ungdomsantologi från SISUS 79 sidor, (Sidorna 6-9 samt 20 sidor efter eget val läses, 25 sidor), (Introduktion till specialpedagogik) Ogden, Terje (2003) Social kompetens och problembeteende i skolan Stockholm: Liber, 304 sidor, (Valda delar ca 200 sidor), (Introduktion till specialpedagogik) Pedagogiska magasinet 2000:2 Barn som behöver mer 40 sidor, Hittas på följande adress: (Introduktion till specialpedagogik) Persson, Bengt (2001) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap Stockholm: Liber AB, 150 sidor, (Introduktion till specialpedagogik) Persson, Christel och Persson, Torsten (2007) Hållbar utveckling människa, miljö och samhälle Studentlitteratur, Lund, 216 sidor, (Ekologiskt hållbar framtid) Pleijel, Håkan :e upplagan Ekologiboken Svenska naturskyddsföreningen, 112 sidor, (Ekologiskt hållbar framtid) Skolverket (2001) Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram Stockholm: Skolverket, 18 sidor, (Introduktion till specialpedagogik) Skolverket (2001:689) (2001) Att arbeta med särskilt stöd - några perspektiv [Webbsida], 127 sidor, (Valda delar, 45 sidor), (Introduktion till specialpedagogik) SOU (2000:19) (2000) Från dubbla spår till Elevhälsa Stockholm: Fritzes, 366 sidor, (Valda delar, 40 sidor), (Introduktion till specialpedagogik) [Webbsida] SOU (2004:98) (2004) För oss tillsammans. Om utbildning och utvecklingsstörning Stockholm: Fritzes, 333 sidor, (Kapitel: 2, 3, 4, bil 4 + kapitel 8 för blivande gymnasielärare läses, 50/70 sidor), (Introduktion till specialpedagogik) Wahl, Mats (2003) Svenska för idioter

8 8(9) Brombergs, 300 sidor, Skönlitteratur, (För blivande gymnasielärare), (Introduktion till specialpedagogik) Wahlström, Gunilla O (1997) Kirre Hässelby: Runa förlag, 280 sidor, Skönlitteratur, (För blivande förskole- och grundskolelärare), (Introduktion till specialpedagogik) Delkurs 3: Obligatorisk litteratur Lpf 94, Läroplan för de frivilliga skolformerna Stockholm: Utbildningsdepartementet och Fritzes, (1994), 18 sidor Lpfö 98, Läroplan för förskolan Stockholm: Utbildningsdepartementet och Fritzes, (1998), 16 sidor Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Anpassad till att också omfatta förkoleklassen och fritidshemmet, 98 Stockholm: Utbildningsdepartementet och Fritzes, (1994), 19 sidor Skollagen SFS (1985:1100) Boström, Ann-Kristin och Lidholt, Birgitta (red.) (2006) Lärares arbete : pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv : en antologi från en konferens anordnad av Myndigheten för skolutveckling, Forskning i fokus, nr 29 Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2006 (Kalmar : Lenanders grafiska), 128 sidor Forsberg, Eva &Lundahl, Christian (2006) Kunskapsbedömningar som styrmedia. Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Nr 3/ sidor, (s 7-29, 23 sidor)* Hagström, Eva (skriften revideras kontinuerligt, senaste upplagan används) Referenshantering vid Pedagogiska institutionen Informationsskrifter vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet, 33 sidor* Hofvendal, Johan (2006) Noa har inga fel: om bristfokus i skolans utvecklingssamtal Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 15 (3), 140 sidor, (s 61-81, 20 sidor)* Lenz Taguchi, Hillevi (1997) Varför pedagogisk dokumentation? Om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete Stockholm: HLS, 83 sidor, (Valbar) Lindberg, Viveca & Lindström, Lars (2005) Pedagogisk bedömning: Att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap Stockholm: HLS förlag, 240 sidor, (Valbara kapitel, 150 sidor) Skolverket (2005) Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen Stockholm: Skolverket, 20 sidor Skolverket (2004) Allmänna råd och kommentarer. Likvärdig bedömning och betygsättning Stockholm: Skolverket, 72 sidor Skolverket (2004) Allmänna råd och kommentarer för arbetet mot alla former av kränkande behandling Stockholm: Skolverket, 26 sidor Skolverket (2007) Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem Stockholm: Skolverket, 40 sidor Skolverket (2002) Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning

9 9(9) Stockholm: Skolverket/Liber distribution, sidor, (valbara artiklar) Skolverket (2000) Kursplaner och betygskriterier Stockholm: Skolverket, sidor Vallberg Roth, Ann-Christine & Månsson, Annika (2006) Individuella utvecklingsplaner som fenomen i tiden, samhället och skolan. Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Nr 3/ sidor, (s 31-60, 30 sidor)* Tillägg och kommentarer till litteraturlistan Delkurs 1.1 Introduktion till specialpedagogik Valbar avhandling/fördjupningslitteratur sidor tillkommer, som väljs i samråd med lärare. Delkurs 1.2 Ekologiskt hållbar framtid Ett antal artiklar ( sidor) via nätet tillkommer, enligt lärares anvisning. Delkurs 3 Pedagogik och didaktik i skolan II Lokala dokument som reglerar verksamheten vid samverkansskolan ingår i den obligatoriska litteraturen: - Kommunala och lokala planer - Handlingsprogram för mobbning - Åtgärdsprogram - Individuell utvecklingsplan - Handlingsplan för kränkande behandling Utifrån delkursens innehåll väljer de studerande texter gällande pedagogisk forskning och aktuell debatt omfattande ca 200 sidor. Litteratur markerad med * säljes vid Pedagogiska institutionen. Valbara delkurser, se separata kursplaner.

Pedagogik, inriktning specialpedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Special Education, Basic Course, 30 Credits

Pedagogik, inriktning specialpedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Special Education, Basic Course, 30 Credits 1(6) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Pedagogik, inriktning specialpedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Special Education, Basic Course, 30 Credits

Läs mer

Kursplan. Pedagogik A, 30 högskolepoäng Education, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Pedagogik A, 30 högskolepoäng Education, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(6) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2013 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Pedagogik A, 30 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1899 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY Kursplanen är

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Lärarutbildning KURSPLAN Dnr Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY204 Kursplanen är godkänd

Läs mer

Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV, Second Level, 30 Credits

Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV, Second Level, 30 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2014 Kursplan Musikhögskolan Inriktning musik IV, avancerad nivå, 30 högskolepoäng Music for Teachers IV,

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för lärarutbildning Dnr 512-2003-4151 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS Kurskod: LNY Kursplanen är godkänd och

Läs mer

Kursplan. Mål 1(6) Mål för utbildning på avancerad nivå. Kursens mål. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Kursplan. Mål 1(6) Mål för utbildning på avancerad nivå. Kursens mål. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. 1(6) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogiska områden och perspektiv,

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och är en

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Pedagogik B, Pedagogiska villkor och verksamhet i särskolan, 30 högskolepoäng

Läs mer

Kursplan. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(6) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Physical Education and Helth 1b, with a Specialisation in Upper Secondary School, Basic

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004. 040624 INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Health- and Medical Care Program, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Kurskod: MK003G Utbildningsområde: Tekniska området Humanistiska området Huvudområde: Medie- och

Kurskod: MK003G Utbildningsområde: Tekniska området Humanistiska området Huvudområde: Medie- och 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, inriktning film, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies, Film Studies,

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-563/2009 Sida 1 (6) PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational

Läs mer

Kursplan. Förskolepedagogik VI, 30 högskolepoäng Early Years Education VI, Second Cycle, 30 Credits. Mål 1(7) Mål för utbildning på avancerad nivå

Kursplan. Förskolepedagogik VI, 30 högskolepoäng Early Years Education VI, Second Cycle, 30 Credits. Mål 1(7) Mål för utbildning på avancerad nivå 1(7) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Förskolepedagogik VI, 30 högskolepoäng Early Years Education VI, Second Cycle, 30 Credits Kurskod: PE4015 Utbildningsområde:

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22. KURSPLAN KPU 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Kurskod: AT1409 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng: 22,5

Kurskod: AT1409 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng: 22,5 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2016 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Arbetsterapi B, Utredning, åtgärd och utvärdering I, 22,5

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten skall efter avslutad kurs - ha ett reflekterande förhållningssätt till språk och språkutveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten skall efter avslutad kurs - ha ett reflekterande förhållningssätt till språk och språkutveckling 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Svenskt teckenspråk A I, 15 högskolepoäng Swedish Sign Language I, Basic

Läs mer

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vuxnas och äldres hälsa och ohälsa, 15 högskolepoäng Nursing Science, Health and Ill-Health among Adults and the Elderly,

Läs mer

Kursplan. Retorik A, 30 högskolepoäng Rhetoric, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Retorik A, 30 högskolepoäng Rhetoric, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2014 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Retorik A, 30 högskolepoäng

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns hälsa och ohälsa med inriktning mot barnhälsovård, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Health and illness of children

Läs mer

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-672/2006 Sida 1 (7) TURISMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme for Tourism Development, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004.

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 31 augusti 2004. INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 80 poäng Prehospital Emergency Care Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott C, Träningslära inriktning hälsa och äldre, 30 Sport Science, Principles of Exercise Training, Health and Aging, Advanced Course, 30 Credits Kurskod:

Läs mer

Kursplan. Pedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Pedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Pedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng Education, Basic Course, 30 Credits Kurskod: PE002G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga

Läs mer

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-640/2007 Sida 1 (7) GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Global Ecosystems and Health, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Humanvetenskapliga institutionen KURS AU200L Barn och ungdomar i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola 31-60 högskolepoäng Children and young people in pre-school, in

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning II B, 15 högskolepoäng Teacher Education Bridging Course II B, 15 Credits

Kompletterande pedagogisk utbildning II B, 15 högskolepoäng Teacher Education Bridging Course II B, 15 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2017 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Kompletterande pedagogisk

Läs mer

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7. 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.5 Credits Kurskod: OM2005 Utbildningsområde:

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan. Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits Kurskod: PS702G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Tekniska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Dnr: 254/2009-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildning på heltid och distans för examen mot förskola och förskoleklass, 210 högskolepoäng Teacher Education intended for Preschool and

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET, 140-220 POÄNG

LÄRARPROGRAMMET, 140-220 POÄNG UTBILDNINGSPLAN Dnr CF 52-153/2006 Sida 1 (17) LÄRARPROGRAMMET, 140-220 POÄNG Teacher Education Programme, 140-220 points Utbildningsprogrammet är inrättat av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Socionomprofessionens yrkeskunskap och yrkesidentitet A, 15 högskolepoäng Social Workers' Professional Knowledge and Identity, 15 Credits

Socionomprofessionens yrkeskunskap och yrkesidentitet A, 15 högskolepoäng Social Workers' Professional Knowledge and Identity, 15 Credits 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprofessionens yrkeskunskap och yrkesidentitet A, 15 högskolepoäng Social

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Kurskod: OM1730 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: OM1730 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap C, Klinisk omvårdnad V:Specifik omvårdnad vid geriatrisk sjukdom och palliativ vård, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Clinical Care

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 80 POÄNG CNC Technician Programme, 80 points

UTBILDNINGSPLAN. CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 80 POÄNG CNC Technician Programme, 80 points UTBILDNINGSPLAN CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 80 POÄNG CNC Technician Programme, 80 points Utbildningsprogrammet inrättades den 9 oktober 2003 av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik. Utbildningsplanen

Läs mer

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kursen ingår i verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk kurs inom Ämneslärarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 1 (5) VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING MED ÄMNESDIDAKTIK I, INRIKTNING GYMNASIET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG TEACHING PRACTICE WITH DIDACTICS I, IN UPPER SECONDARY SCHOOL, 15 CREDITS Basdata Kursen ingår i verksamhetsförlagd

Läs mer

Pedagogik GR (A), Förskolans uppdrag, 15 hp

Pedagogik GR (A), Förskolans uppdrag, 15 hp 1 (7) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Förskolans uppdrag, 15 hp Education (A), Pre-school Assignment Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng PE087G

Läs mer

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng.

Nämnden för lärarutbildning NLU 5-05 2005-10-14. Lärarprogrammet leder till Lärarexamen, 140, 180, 200 eller 220 poäng. HÖGSKOLAN I KALMAR UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningscentrum Lärarprogrammet Utbildningsplanen för Lärarutbildningen har antagits av Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan i Kalmar 2000-11-27, och reviderats

Läs mer

Kursplan. Fritidspedagogik II, 30 högskolepoäng Extended School Education II, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå

Kursplan. Fritidspedagogik II, 30 högskolepoäng Extended School Education II, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Fritidspedagogik II, 30 högskolepoäng Extended School Education II, Basic Course, 30 Credits

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Kursplan. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(6) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa IIIa, inriktning gymnasieskolan, 30

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Personalarbetets teori,

Läs mer

Delkurs 1: Den teoretiska förståelsen av autism, pedagogiskt arbetssätt och kommunikation. 15 högskolepoäng

Delkurs 1: Den teoretiska förståelsen av autism, pedagogiskt arbetssätt och kommunikation. 15 högskolepoäng 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Autismspektrum I, 30 högskolepoäng Autistic Spectrum, Basic Course, 30 Credits

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 Primary School teacher education, specialisation afterschool centres Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7)

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7) Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007 Sida 1 (7) PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 180 ECTS Utbildningsplanen är inrättad

Läs mer

STRATEGISKT LÄRARSKAP, 30 HÖGSKOLEPOÄNG STRATEGIC TEACHING PROCESS, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS

STRATEGISKT LÄRARSKAP, 30 HÖGSKOLEPOÄNG STRATEGIC TEACHING PROCESS, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS 1 (6) STRATEGISKT LÄRARSKAP, 30 HÖGSKOLEPOÄNG STRATEGIC TEACHING PROCESS, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Basdata Kursen ingår i allmänna utbildningsområdet och är en obligatorisk kurs inom Lärarprogrammet

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik I, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik I, 30 högskolepoäng 1(7) KURSPLAN Pedagogik I, 30 högskolepoäng Education I, 30 credits Kurskod: LP1G16 Fastställd av: Utbildningschef 2015-09-09 Gäller fr.o.m.: Hösten 2016 Version: 1 Diarienummer: HLK 2015/3069-313 Utbildningsnivå:

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 7-9, 15 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH FOR SCHOOL YEAR 7-9, 15 CREDITS

IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 7-9, 15 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH FOR SCHOOL YEAR 7-9, 15 CREDITS KURSPLAN Uppdragsutbildning Lärarlyft II 1 (5) IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 7-9, 15 HÖGSKOLEPOÄNG PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH FOR SCHOOL YEAR 7-9, 15 CREDITS Basdata Kursen är en uppdragsutbildning inom ramen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Kursplan. Mål 1(7) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(7) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(7) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott och hälsa IIIb, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Physical Education and Health IIIb, with a Specialisation in Upper Secondary School,

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural Sciences, Competence Educational Course, One Year, 60 Credits

Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural Sciences, Competence Educational Course, One Year, 60 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural Sciences, Competence Educational Course, One Year, 60 Credits Kurskod: ÖÄ6501 Utbildningsområde:

Läs mer

Hörselvetenskap B, Tillämpad hörselvetenskap III, 16 högskolepoäng Audiology, Applied Audiology III, Intermediate Course, 16 Credits

Hörselvetenskap B, Tillämpad hörselvetenskap III, 16 högskolepoäng Audiology, Applied Audiology III, Intermediate Course, 16 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap B, Tillämpad hörselvetenskap III, 16

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Samhällskunskap IIa, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Civics

Läs mer

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-654/2008 Sida 1 (6) MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Educational Management and Leadership,

Läs mer

Engelska, Didaktik för lärare, 30 högskolepoäng English, Teaching and Learning Language, Intermediate Course, 30 Credits

Engelska, Didaktik för lärare, 30 högskolepoäng English, Teaching and Learning Language, Intermediate Course, 30 Credits 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Engelska, Didaktik för lärare, 30 högskolepoäng English, Teaching and

Läs mer

Lärandemål Kursen syftar till att studenterna. Innehåll. Kurskod : LSEB17 Ämnesnivå: B Utb.omr.: SA 80% LU 20% Ämnesgrupp: UV1 Fördjupning: G1F

Lärandemål Kursen syftar till att studenterna. Innehåll. Kurskod : LSEB17 Ämnesnivå: B Utb.omr.: SA 80% LU 20% Ämnesgrupp: UV1 Fördjupning: G1F Kursplanen fastställd av utbildningsledare 2007-05-28, rev. 2008-05-19, 2009-05-15, 2009-06-09, 2010-06-24 Gäller ht -10 Specialpedagogik, 30 högskolepoäng, Sociala, emotionella och kognitiva olikheter

Läs mer

Tekniskt basår, 60 högskolepoäng Qualifying Course, Technical Profile, One Year, 60 Credits

Tekniskt basår, 60 högskolepoäng Qualifying Course, Technical Profile, One Year, 60 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Tekniskt basår, 60 högskolepoäng Qualifying

Läs mer

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-644/2009 Sida 1(6) AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Emergency and Ambulance Care Programme, 120 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Kursplan. Förskolepedagogik II, 30 högskolepoäng Early Years Education II, 30 Credits. Mål 1(7) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Förskolepedagogik II, 30 högskolepoäng Early Years Education II, 30 Credits. Mål 1(7) Mål för utbildning på grundnivå. 1(7) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2015 Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Förskolepedagogik II, 30 högskolepoäng Early

Läs mer

Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument, 7,5 hp Pupil influence as a didactic/pedagogical issue Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Utbildningsvetenskaplig

Läs mer

PROGRAMMET FÖR SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAP, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET FÖR SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAP, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-189/2007 Sida 1 (10) PROGRAMMET FÖR SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAP, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Social and Behavioural Science Program, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: LUN2014/15 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-03-04 och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan. Statskunskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Political Science, Basic Course, 30 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Statskunskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Political Science, Basic Course, 30 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2017 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Statskunskap, grundkurs,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsledare vid trafikskola, 30 högskolepoäng Educational Leadership in Traffic Schools, 30 Credits

Utbildningsledare vid trafikskola, 30 högskolepoäng Educational Leadership in Traffic Schools, 30 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Utbildningsledare vid trafikskola, 30 högskolepoäng Educational Leadership in Traffic Schools, 30 Credits Kurskod: PE170U Utbildningsområde:

Läs mer

Hälsa i arbetslivet, 30 högskolepoäng Public Health Sciences, Occupational Health, Intermediate Course, 30 Credits

Hälsa i arbetslivet, 30 högskolepoäng Public Health Sciences, Occupational Health, Intermediate Course, 30 Credits 1(6) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hälsa i arbetslivet, 30 högskolepoäng Public Health Sciences,

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är reviderad och fastställd av Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk 10 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Programkod: NGTRK Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-12-09 Utbildningsplan Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS

SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS 1 (6) SPORT MANAGEMENT I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT MANAGEMENT I, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom Sport Managementprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Utbildningsvetenskaplig kärna IIa, inriktning förskola, 15 högskolepoäng Core Education Subjects IIa, with a Specialisation

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning III, 30 högskolepoäng Bridging Teacher Education Programme III, 30 Credits

Kompletterande pedagogisk utbildning III, 30 högskolepoäng Bridging Teacher Education Programme III, 30 Credits 1(6) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2017 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Kompletterande pedagogisk

Läs mer

Kursplan. Kriminologi II, 30 högskolepoäng Criminology II, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Kriminologi II, 30 högskolepoäng Criminology II, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2017 Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Kriminologi II, 30 högskolepoäng

Läs mer

Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits

Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Utbildningsplan Dnr CF 52-520/2009 Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: ingagreta.nilsson@adm.umu.se www.omvardnad.umu.se Dnr 513-4683-07 Datum 2007-12-10 Sid 1 (8) Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural Sciences, Competence Educational Course, One Year, 60 Credits

Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural Sciences, Competence Educational Course, One Year, 60 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

Mänskliga processer och socialt arbete, 30 högskolepoäng Human Processes and Social Work, 30 Credits

Mänskliga processer och socialt arbete, 30 högskolepoäng Human Processes and Social Work, 30 Credits 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Mänskliga processer och socialt arbete, 30 högskolepoäng Human Processes and

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits

Läs mer

Studiehandledning. Linköpings Universitet, Campus Norrköping

Studiehandledning. Linköpings Universitet, Campus Norrköping Linköpings Universitet, Campus Norrköping Studiehandledning för kursen 925G02 Utbildningsvetenskaplig kärna - Förskolans dokumentation, uppföljning och utvärdering, 7,5 HP Anders Albinsson 2015-09-30 Välkommen!

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer