Hedningar och Kristna samsas och trivs i Bodås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hedningar och Kristna samsas och trivs i Bodås"

Transkript

1 Hedningar och Kristna samsas och trivs i Bodås I gruvans provborrningslaboratorium slås årligen meter borrhål som aldrig laddas och skjuts Utdrag ur Gruvarbetaren nr 1 januari 1959 Per Flygare (databearbetad av Jan Kruse) B odåsgruvan i Torsåker hör väl ej till de stora och gör väl inte heller anspråk på att göra det. Den har en årsbrytning på i runt tal ton malm, varur man utvinner omkring ton slig, som till större delen levereras till ägaren Sandvikens järnverk i form av kulsinter. Men om den alltså inte kan räknas till de största pojkarna inom den mellansvenska järngruvefamiljen, så är den i alla fall en grabb med både framåtanda och stil, föräldrarna har all heder av. De anläggningar som har växt upp här under de senaste två årtiondena har inte blott fått en vacker och praktisk utformning utan också en teknisk utrustning, som väl motsvarar tidens krav, och det innebär ingen överdrift om man säger, att namnet Bodås har en mycket god klang bland gruvornas folk. Här har också det världsfamnande gästrikebruket inrättat ett provborrningslaboratorium, som är det största i landet, och där ett 20-tal vältrimmade borrare har jämn och full sysselsättning med att endast slå hål vid hål i ortväggarna för provning av brukets hårdmetallborr och Atlas Copco bergborrmaskiner. I detta syfte borras inte mindre än meter per år, vilket är ungefär fem gånger så mycket som erfordras för den nuvarande årsbrytningen, och om Sandvikens Coromantborrar numera hittat vägen till praktiskt taget alla delar av vårt hyggliga klot, där man har användning för grejor av detta slag, så beror detta alldeles säkert till inte så ringa del på de erfarenheter man gjort i provborrningslaboratoriet i Bodås. Det var lördagen den 10 januari vi satte kurs på det lilla gruvsamhället, som är beläget intill Norra stambanan ett par mil söder om Storvik. Vädret och vägförhållandena kunde ha varit bättre. Bilen slank hit och dit mellan de meterhöga snövallarna och isbarken på vindrutan skymde sikten, så det var nästan omöjligt att avgöra, om vi befann oss på landsvägen eller på sidan om denna. Men framåt gick det med en sjusärdeles fart. Och väl framme vid målet togs vi om hand av platschefen Curt Larsson och fackföreningsordföranden Holger Jonsson. I mottagnings-

2 kommittén befann sig för övrigt även ingenjören och borrstålsexper-ten Tord Weilbass från Sandviken, vilken så sent som i november i fjol återvänt till gamla Sweden från en längre tids vistelse i Sydafrika, där Sandviken som bekant också har stora intressen. Det var en både trevlig och sakkunnig trio, som det var enbart roligt att stifta bekantskap med. Redan 1931 påbörjades prospekteringarna här Innan vi går vidare i texten bör vi kanske tala om att vi en gång tidigare besökt Bodås i samma ärende som nu. Det var en tidig vårdag Alltså ungefär vid den tidpunkt, då man på allvar kommit igång med de stora nyanläggningarna här, vilka arbeten självfallet föregåtts av mycket omfattande och grundliga undersökningar i form av bland annat magnetiska detaljmätningar och diamantborrningar. Redan 1931 hade man påbörjat prospekteringsarbetena, och 1936 hade man satt i gång med avsänkningen av ett då 80 år gammalt schakt från 23 till 110 meter, på vilket djup man därefter fortsatt undersökningarna i syfte att utröna malmtillgångarnas omfattning och struktur och för att kunna bestämma platsen för det nya centralschaktet, som för övrigt nyss påbörjats vid detta vårt första besök. Redan vid denna tid var det alltså klart vad som skulle göras med Bodås. Själva industribyggnaden befann sig då ännu i vardande, men de första sju arbetarebostäderna om tillhopa ett 40- tal lägenheter stod färdiga och vid sidan om dessa även en ungkarlsmäss med badhus och tvättinrättning i källarvåningen jämte en förmansbostad. Så långt var man alltså kommen i mitten av 40-talet. Och om vad som skett sedan dess och vad som just nu är i görningen eller planeras för framtiden blev vi under vårt återbesök ingående informerade av ingenjör Larsson. Huvudanläggningen färdig 1948, sinterverket några år senare. Det nya centralschaktet avsänktes i första omgången till 280 meter med arbetsnivåer på 110, 160 och 210 meters djup. Och samtidigt med schaktsänkningen fortsattes arbetet med ovanjordsanläggningen, vilken stod färdig Först tre år senare påbörjades kulsinterverket, som togs i bruk i början av Ungefär samtidigt uppfördes ytterligare två bostadshus med sex lägenheter i varje samt en centralbyggnad, som har fått namnet Malmgården och som inrymmer bland annat en samlingssal jämte tjänstemannamäss med tillhörande gästrum och köksavdelning samt en för hela samhället gemensam värmecentral, som har fått ersätta den som uppfördes samtidigt med de första bostadshusen. Härtill kommer, att samhället också har fått en egen skola, som dock byggts av kommunen på mark, som skänkts av bolaget, jämte en egen anhalt vid stambanan. Detta är alltså i korta drag vad som skett under de senaste åren. Men det kommer inte att stanna vid detta. Drivfjädern i den utveckling, som förekommit här, har varit malmen, och på samma sätt måste det bli även i fortsättningen. Och malmen är en naturprodukt, som man får finna sig i att hämta där Vår Herre behagat placera den. Därför är man nu också i färd med att söka sig ned till ett djup av

3 510 meter. Detta sker dock inte genom en ytterligare avsänkning av centralschaktet utan genom att ett mindre sidoschakt. Man är redan nu ett gott stycke på väg, och när man har kommit ned till önskat djup, är det meningen att gå upp mot centralschaktet med en stigning och att iordningställa nya brytningsnivåer på 310 och 410 meters djup. Under den sistnämnda nivån ska sedan krosstationen och skiplastningen förläggas. I avvaktan på fullbordandet av dessa tillredningsarbeten kommer brytningen att minskas från till omkring ton under den närmaste tiden. Den malm som finns kvar ovanför de nuvarande arbetsnivåerna anses inte räcka så länge till med samma brytning som nu, och därför har man funnit det lämpligast att inskränka något på brytningskapaciteten och sätta in den härigenom friställda arbetskraften på de nödvändiga tillredningsarbetena, vilka således kommer att forceras, så någon minskning av arbetsstyrkan blir det ej frågan om, påpekade den i dessa förhållanden väl initierade platschefen. Malmen här bryts endast för Sandvikens eget behov När man blir färdig för brytning på större djup kommer man ju också att återgå till den nuvarande malmproduktionen. Men någon ökning av denna blir det nog inte. Då gruvan är den enda, som helt ägs av Sandvikens järnverk, kommer den ju i fortsättningen som hittills att brytas endast för bolagets eget behov. Hur mycket malm som finns kvar att bryta, vet man inte med säkerhet. Den största malmkroppen utgörs av en 120 meter lång och ett 10-tal meter bred oregelbunden skiva med cirka 55 graders lutning mot öster, men utöver denna finns också ett stråk stockformiga malmer. Fyndigheterna är kända till 340 meters djup, men det finns ingen anledning att tro att de inte fortsätter på djupet. Under alla förhållanden kan man nog räkna med, att driften i gruvan är säkrad för de närmaste årtiondena. Malmen består av en magnetit som innehåller cirka 35 % järn. Den slig man utvinner ur den håller 69 à 70 % järn och som biprodukt framställs ett svavelkiskoncentrat innehållande omkring 50 % svavel. Årsproduktionen av detta uppgår till cirka ton. Anläggningarna utformade enligt principen allt i ett Sedan vi fått dessa informationer av ingenjör Larsson tog vi oss en titt på de anläggningar som på kort tid har växt upp här. Den nya industribyggnaden har utformats enligt principen allt i ett. Den inrymmer alltså förutom de uppfordringstekniska anordningarna, kross- och anrikningsverk, elektrisk och mekanisk verkstad samt personal och kontorslokaler jämte förråd med mera. Hela anläggningen har byggts av armerad betong och har en sammanlagd bottenyta av kvm. Laven är 47 meter hög och är utrustad med två likströmsdrivna Koepespel, som fått sin plats högst uppe i toppen. Bergspelet, som har en hastighet av 3,5 meter per sekund, är försett med en bottentömmande skip, som lastar 4 ton. Personspelet är helautomatiskt och dirigeras med tryckknappar från såväl de olika nivåerna som hisskorgen. Dess hastighet är 5 meter per sekund.

4 Det uppfraktade godset töms i en ficka, varifrån det med en vibrerande matare och ett transportband förs vidare till Symons konkross, där det nedkrossas till 30 mm, varefter det får passera två parallella gråbergsavskiljare. Det magnetiska godset fortsätter därefter till kulkvarnen, där huvudparten därav nedmales till mindre än 0.05 mm, och nästa steg i anrikningsproceduren är flotationen, där godset renas från svavel för att därefter passera en serie magnetiska separatorer, där järnhalten i tre steg höjs till den tidigare nämnda. Efter avvattning i ett trumfilter transporteras så den erhållna järnsligen på band till sligupplaget eller kulsinterverket, vilket har uppförts ett stycke från själva huvudbyggnaden. Kulsinterverket har en produktion av cirka ton sinter per år och tar alltså huvudparten av järnkoncentratet, som kommer från anrikningsverket. Här forslas det via en skivmatare och ett transportband till en fyra meter lång rulltrumma med en diameter av 1,2 meter, som roterar med 6 á 7 varv per minut och som i utloppsänden är försedd med en spiralsikt, där koncentratet formas till kulor och föres vidare till en något mindre trumma, som löper fram och åter över en oljeeldad schaktugn med en maximitemperatur av cirka grader C. De färdigsintrade kulorna förs så av ett vattenkylt stålband och en elevator till en sikt, där de sorteras i storlekar över och under 15 mm innan de slutligen lagras i fickor för att i likhet med sligen så småningom vidarebefordras till Sandviken med bil. Kulsinterverket har byggts så att det vid behov kan utökas med ytterligare ett sintringsaggregat av samma storlek som det som finns, upplyste under vår rundvandring genom detsamma ingenjör Larsson, som i detta sammanhang även påpekade, att kulsinterverket i Bodås var ett av de första i landet. Unik brytningsmetod med endast långhålsborrning I programmet för vårt Bodåsbesök ingick självfallet också en nedstigning i gruvan. Men eftersom det var lördag fick vi nöja oss med att bese provborrningslaboratoriet på 160 meters djup. Innan vi gav oss iväg dit ner fick vi emellertid också en del upplysningar om hur man ordnat det under jord, vilka brytningsmetoder man använder sig av och så vidare. Den annars så vanliga magasinbrytningen lämpar sig inte här på grund av malmens flacka beskaffenhet. I stället använder man sig av skivpallbrytning med långhål och takbrytning med horisontella långhål. Den förstnämnda brytningen tillgår så, att man driver fältorter i malmens mitt och från dessa borras så med skarvborrar vertikala solfjädrar med upp till 20 meter djupa hål. Vid takbrytningen drivs stigorter med 30 meters mellanrum genom malmen vid liggväggen till nivån närmast ovanför, varefter en släde med horisontell brygga sänks ner i stigorten, och från denna brygga borras så horisontella solfjädrar med hål upp till samma djup. För brytningen förekommer här alltså endast långhålsborrning, och det genomsnittliga djupet av borrhålen håller sig omkring 13 meter. Bodåsgruvan är enligt platschefen ensam i landet om denna brytningsmetod, och i världen för övrigt lär den visst tillämpas endast i någon av gruvorna i Kanada.

5 Bodåskilen också en nyhet som tycks lova det bästa I provborrningslaboratoriet har under de senaste åren även pågått vissa ortdrivningsförsök för att utveckla en metod, som med handhållna maskiner möjliggöra större indrift. Försöken har resulterat i den så kallade Bodåskilen, där uppskjutningen sker med parallella hål mot en oladdad slits bestående av två stycken sammanborrade 2 tums 3 tums hål. För att erhålla tillräcklig borrningsprecision har använts en enkel borrmall för de närmaste smalhålen, men en rutinerad borrare torde nog kunna erhålla samma precision utan mall. Innan vi gav oss ned i gruvan fick vi också veta, att denna betraktas som särskilt blöt. Den normala vattentillrinningen uppgår till liter i minuten men är ibland åtskilligt större. Man har därför till och med övervägt om inte de som är sysselsatta i sänkningen bör förses med någon sorts grodmansutrustning. Vid gruvan har man för närvarande omkring 100 kollektivanställda samt ett 25-tal tjänstemän och förmän. Med brytning, krossning, transport och uppfrakt sysselsätts endast ett tiotal, av vilka två klarar den borrning och skjutning som erfordras för en årsproduktion av ton. Övriga anställda utgörs av verk- och servicepersonal, vars betydelse för produktionen inte är mindre. Provborrningen sker under fullt driftsmässiga förhållanden Besöket i provborrningslaboratoriet blev någonting av en upplevelse. Där är, som förut nämnts, hela 20 man uteslutande sysselsatta med att slita ut hårdmetallborr och maskiner. Där jobbades det för högtryck. Den borrare som stod oss närmast gjorde sig knappast tid med att slå igen maskinen medan han flyttade den från det ena borrhålet till det andra. Det märktes också på tagen att det var synnerligen vältrimmade och rutinerade grabbar vi hade framför oss. Allt gick smidigt och elegant som i olja och utan några onödiga rörelser och moment. Provborrningarna i Bodås är också ganska enastående i sitt slag och bygger till stor del på en intim samverkan mellan Sandviken och Atlas Copco. Gruvan är också synnerligen lämplig för ändamålet. Här finns tillgång till berg av olika beskaffenhet både ovan och under jord. Borrningarna utförs också under fullt driftsmässiga förhållanden med standardborr och standardmaskiner men kontrolleras och resultatbearbetas högst vetenskapligt. Här lämnas inget åt slumpen. Livlig förslagsverksamhet och en präktig arbetarstam I fråga om förslagsverksamheten vid gruvan berättade ingenjör Larsson att denna är mycket livlig. Varje år belönas 10 till 15 förslag, och belöningarna utgår med belopp från 50 till 300 kr. Om gruvan något år kan uppvisa lika många förslag på 100 anställda som den avdelning i Sandviken som blir trea, utgår dessutom ett semesterstipendium på 200 riksdaler, som utlottas bland de anställda. Och om någon förslagsställare som är särskilt uppfinningsrik, kommer upp i minst fem godkända förslag, får han en aktie i bolaget.

6 Den sympatiske platschefen gav också i övrigt de anställda det allra bästa betyg. Vi har här i Bodås inga som helst alkoholproblem. Alla sköter sig med den äran. Vi har också en mycket fast arbetarstam. Utlänningarna har varit och är alltjämt få. Vi har ett par finlands-svenskar och en ryss-karelare, som tycks finna sig lika bra med oss som vi med dem. Det är präktiga människor liksom de övriga. Åldersfördelningen bland de anställda vållar oss inte heller några bekymmer, och nyrekryteringen har gått bra. Även när man på andra håll haft rätt svårt att få den arbetskraft man behövt har vi klarat den saken fint. Och det har till och med hänt, att vi hjälpt bruket med en del folk, fast arbete i järnverk trivs gruvkarlarna inte med. Malmgården får åtminstone tills vidare ersätta Folkets hus Något Folkets hus i vanlig mening har man inte i Bodås. Redan när vi förra gången var dit hade man emellertid bildat en Folkets hus förening och även upprättat ett förslag till en sådan byggnad, som om vi inte minns fel kostnadsberäknats till kr. Man räknade naturligtvis också med att bolaget skulle hjälpa föreningen att realisera projektet. Numera är dock kanske behovet av en samlingslokal av detta slag inte lika trängande som det tidigare har varit. Som förut nämnts uppfördes nämligen av bolaget i början av 1950-talet en centralbyggnad, som väl åtminstone tills vidare får ersätta ett Folkets hus. Det är den så kallade Malmgården. Den samlingslokal som inrymts i denna, får nämligen disponeras för praktiskt taget alla ändamål. Den förvaltas också av företagsnämnden. I lokalen spelas bygdeteater tre gånger om året, och bio bjudes där två gånger i veckan. Den används även som gudstjänst-, mötes- och festlokal men upplåts inte för några offentliga danstillställningar. Bolagets anställda och deras föreningar disponerar den gratis, och om de vid sina mera interna tillställningar känner behov av att friska upp livsandarna med en svängom, så är det inget som hindrar det. Lokalen har plats för drygt 100 personer och har fått en vacker och trivsam inredning. Till densamma hör också en rymlig vestibul, och herr- och damtoaletter saknas inte heller. Ett par sminkrum finns också, och det ena av dessa använder fackföreningen som expeditionslokal. Det andra disponeras av en fotoklubb. Rejäla och präktiga bostäder till hyggliga hyror De flesta av de anställda arbetarna och tjänstemännen bor inom det av bolaget uppförda samhällets hank och stör. Praktiskt taget hela bostadsbeståndet utgörs av radhus om 6 lägenheter med lägenhetsytor från 53 till 109 kvm. De flesta lägenheterna är av storleksordningen 2 rum och kök med kokvrå. Dessa är inrymda i de först uppförda radhusen, och avdelningens kassör Bernt Bjurström, elektriker till professionen, försäkrade, att man i allmänhet är mycket belåten med dem. Till varje sådan lägenhet hör också en källarvåning med dusch och tvättrum samt varmvatten året om, och hyran är för närvarande 122 kronor per månad, inklusive värme, upplyste han. En ungkarlsmäss med 9 enkelrum och sällskapsrum finns också, och för

7 rummen där betalas en hyra av 55 kr. I samma hus är även inrymda maskintvättstuga och badhus med både karbad och bastubad, som båda får användas gratis av dem som bor i bolagets bostäder. Till slut även några ord om de organisatoriska förhållandena. Vad anslutningen till fackföreningen beträffar, så kan vi nog vara ganska belåtna, förklarade ordföranden Holger Jonsson. Avdelningen räknar nu omkring hundratalet medlemmar, och det råder nog inget tvivel om, att det till stor del är denna vi har att tacka för att det är som det är på denna arbetsplats. Den har i varje fall ärligt bemödat sig om att så långt som det varit möjligt bevaka och tillvarata de anställdas intressen. Men det skall också erkännas, att vi har en hygglig och förstående chef, tillägger avdelningsbasen. Och så återstår bara att säga: slut från Bodås för den här gången.

Välkommen till en anläggning i världsklass

Välkommen till en anläggning i världsklass Boliden Garpenberg Välkommen till en anläggning i världsklass Boliden Garpenberg i Hedemora kommun är i dag en av världens modernaste gruvor. Samtidigt är det Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande

Läs mer

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och Hisstunnan Det luktar verkligen rök. Inte cigarettrök, utan ungefär sådan där rök som kommer från eld. De fortsätter försiktigt i den rangliga järntrappan, som ringlar sig neråt. Kolla! Det är den där

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD En industrihistorisk vandring utefter Klockarhytteleden. Vi besöker de historiska platserna: Åsbrohammars bruk, Sågartorpet, Estabo masugn, Wissboda såg och kvarn, Silvergruvan. Lerbäcks

Läs mer

ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING

ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING ZINKGRUVAN MINING JUBILEUM 2014 10 ÅR MED LUNDIN MINING TIO HÄNDELSRIKA ÅR 2004 blev Zinkgruvan Mining en del av Lundin Mining-koncernen. Mycket har hänt sedan dess och både företaget och koncernen har

Läs mer

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 (utdrag ur en horsemanshiptränares dagbok) Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz En vinterdag för ungefär ett år sedan ringde min telefon. Som så många andra gånger

Läs mer

FORTSATT BRYTNING AV FÄBOLIDENS GULDMALM UNDER JORD MED LKAB:S METOD OCH ARBETSSÄTT FÖR SKIVRAS

FORTSATT BRYTNING AV FÄBOLIDENS GULDMALM UNDER JORD MED LKAB:S METOD OCH ARBETSSÄTT FÖR SKIVRAS COMPRO KONSULT Karl Erik Rånman Förstudie 2006-07-04 FORTSATT BRYTNING AV FÄBOLIDENS GULDMALM UNDER JORD MED LKAB:S METOD OCH ARBETSSÄTT FÖR SKIVRAS Rapport (Översättning från engelskt original) Bakgrund

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG

LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG För lite drygt ett år sedan tog Marchus Jansson från Skinnskatteberg Sveriges första lastbilsmonterade fliskvarn som även klarar stubbar, i bruk. Den robusta, amerikanska

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Nybyggnaden i korthet

Nybyggnaden i korthet Kv. Frida, vy från söder Nybyggnaden i korthet En arkitekttävling har genomförts för nybyggnad av flerbostadshus och garage samt utveckling av teaterhuset gamla stadshuset i kv. Frida. AB Ronnebyhus fick

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Stora Kalholmens Vandrarhem

Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Stora Kalholmens Vandrarhem Datum 2015-11-12 1 (5) Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Stora Kalholmens Vandrarhem Stora Kalholmens Vandrarhem, beläget på Stora Kalholmen i Värmdö kommun, är Stockholms skärgårds första

Läs mer

Gruvan. Ha stenkul vid datorn. Ge borrstålet stöt med hammaren. Spräng i gruvan. Titta på modellen av gruvan (i genomskärning).

Gruvan. Ha stenkul vid datorn. Ge borrstålet stöt med hammaren. Spräng i gruvan. Titta på modellen av gruvan (i genomskärning). Lärarhandledning äldre elever 10-16 år Aktivitetskortens färg: röd Gruvan Syfte Att öka elevernas förståelse för gruvor och dess funktion samt vad som händer i en gruva. Att specifikt titta på vår viktigaste

Läs mer

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen Del 3: De Engelska radhusen Deflationskrisen Tjugotalets början var en tuff tid för banker och industrier i Sverige, och naturligtvis då också för de som arbetade inom dessa. Första världskriget var slut

Läs mer

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 1 2 Ledningsfrågor Bakgrund Hela vårt land genomkorsas av en mängd

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom

Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom Svenska Radioaktiebolaget. Av Kommendörkapten I. Wibom Radiobolaget bildades i september 1919 av flera för radio intresserade svenska firmor för att verkställa undersökningar och experimentarbeten inom

Läs mer

WÄSA STONE & MINING AB

WÄSA STONE & MINING AB WÄSA STONE & MINING AB 1 Affärsidé Wäsa Stone & Minings AB (WSM) affärsidé är att genom framgångsrik och kostnadseffektiv mineralprospektering påvisa brytvärda fyndigheter, som kan utvinnas och förädlas

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Förädling av råvaran

Förädling av råvaran Guld till smycken Förr i tiden grävde man för hand. Man hackade med hackor. Arbetet kunde utföras av barnarbetare, slavar och fångar. Det var mest män som arbetade i gruvorna. Nu för tiden använder man

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2009 S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm år 2009.

Läs mer

Välkommen till Boliden Aitik

Välkommen till Boliden Aitik FAKTA PROCESSÖVERSIKT Boliden Aitik är Sveriges största koppargruva och ligger strax söder om Gällivare i norra Sverige. Fyndigheten innehåller kopparkis och svavelkis som ger koppar, guld och silver.

Läs mer

Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. Mongoliet / gruvdrift

Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. Mongoliet / gruvdrift Mongoliet / gruvdrift MalM I MÄN Gruvbolag har hittat guld i en isolerad del av Mongoliet. Det har satt fart på landets ekonomiska utveckling. TexT NaNcy Pick foto atlas copco & rio tinto 10 achieve 2011

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen Det är viktigt som tränare att vi förstår vår uppgift fullständigt och på så sätt har de bästa möjliga förutsättningarna

Läs mer

Eders Majestäter l. Ärade församling l. Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons

Eders Majestäter l. Ärade församling l. Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons Eders Majestäter l Ärade församling l Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons 100-årsjubileum. För oss alla är det en betydelsefull uppmuntran i vårt arbete, att Svenska Teknologföreningens

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag (FKFS 2009:20) Inledande bestämmelser

Läs mer

Adress: Sigfridsvägen Hägersten Telefon och fax: Mobil: Fax: E-post och internet:

Adress: Sigfridsvägen Hägersten Telefon och fax: Mobil: Fax: E-post och internet: Adress: Sigfridsvägen 32 126 50 Hägersten Telefon och fax: Mobil: 0707-16 16 15 Fax: 08-508 500 50 E-post och internet: info@meyerinredningar.se www.meyerinredningar.se Har du eller din bostadsförening

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner.

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner. JÄRNRALLY Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I järnrallyt ska du på utställningen försöka hitta verkliga järnportioner av information som gäller geologi, gruvverksamhet och underjordiska

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Jonas Jänkänpää. Boliden Mineral AB. Anrikningsverk Aitik. Ansvarig över FU avdelningen 2014-04-09

Jonas Jänkänpää. Boliden Mineral AB. Anrikningsverk Aitik. Ansvarig över FU avdelningen 2014-04-09 Jonas Jänkänpää Boliden Mineral AB Anrikningsverk Aitik Ansvarig över FU avdelningen 1 Aitik en dagbrottsgruva Varje dag, dygnet runt bryts och transporteras gigantiska mängder berg. En av Europas största

Läs mer

I Gruvan. - Reportage från ett besök i Stråssa gruva 1967. Skarn www.k1q.net/skarn 2002-08-19. Ur STF:s årsskrift 1967.

I Gruvan. - Reportage från ett besök i Stråssa gruva 1967. Skarn www.k1q.net/skarn 2002-08-19. Ur STF:s årsskrift 1967. I Gruvan - Reportage från ett besök i Stråssa gruva 1967 Ur STF:s årsskrift 1967. Bror-Knut Lundin (databearbetad av Christian Stödberg) Den del av mellersta Sverige som kallas Bergslagen har inga skarpa

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

blir modernt spannmålslager

blir modernt spannmålslager blir modernt spannmålslager Det finns många dåliga och outnyttjade gårdar. Genom att bygga kan de bli till effektiva och i stället för att enbart vara en belastning ge en ny intäkt till rantbruket. - Forts

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Närvarande: Linda Wikström Copperstone Resources AB. Gunnar Rauseus Dannemora Mineral AB Lars Malmström Zinkgruvan AB

Närvarande: Linda Wikström Copperstone Resources AB. Gunnar Rauseus Dannemora Mineral AB Lars Malmström Zinkgruvan AB 1(6) SAMMANTRÄDESDATUM 2015-04-14 Närvarande: Linda Wikström Copperstone Resources AB Bengt Ljung Botnia Exploration AB Magnus Leijd Tasman Minerals AB Gunnar Rauseus Dannemora Mineral AB Lars Malmström

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan).

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Banblogg för 2014 Luftning... igen! 2014-07-25 Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Frivilliggruppen...

Läs mer

2001-05-28. Mässan 173 170 Ägare av Mässan 173-234 TomtbergaHuge Fastigheter AB Box 1073 141 22 Huddinge Typkod: 220 (Mässan 173-234) Mässan 174 144

2001-05-28. Mässan 173 170 Ägare av Mässan 173-234 TomtbergaHuge Fastigheter AB Box 1073 141 22 Huddinge Typkod: 220 (Mässan 173-234) Mässan 174 144 Kommun Huddinge Län Stockholm Avstyckning, anläggnings- och ledningsrättsåtgärd berörande Mässan 172. Registreringsdatum Uppgift om åtgärd förrättningen avsett har införts i fastighetsregistret 1(6) Nybildade

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN

BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN BRYTNING SÅ BRYTS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Det börjar med brytningen av den unika magnetiten i LKAB:s gruvor i Kiruna,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 1 (6) Huvudbyggnaden, sedd från infartsvägen. Fastighetsbeskrivning: Självständig jordbruksfastighet om 38,35 ha (19, 62 + 18,73 ha). Härav 24 ha skog, varav 3,4 ha slutavverkats

Läs mer

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 1 Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 Avskrivet av Bertil Malmfält 2012-11-16 Georg Karlsson har samlat ihop olika varor till butiken i mer än trettio

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson.

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson. www.brfymer.se www.brfymer.se www.brfymer.se ) Protokoll fört vid sammanträde med bostadsföreningen Ymer u.p.a. i Uppsala den 8 September 1924. 1 Sammanträdet öppnades kl. 8.15 e.m. av styrelseordf. Hr.

Läs mer

Utmaningar för framtiden Kiruna Gruva

Utmaningar för framtiden Kiruna Gruva Utmaningar för framtiden Kiruna Gruva 1. Skivrasbrytning Historik KUJ Monica 2. Produktionsutmaningar KUJ Monica 3. Ny huvudnivå KUJ Monica 4. Seismiskt aktiv gruva Christina 5. Bergförstärkning förr och

Läs mer

Marknadsbrev nr 8. Försäljningarna har delats in i samma kategorier som tidigare.

Marknadsbrev nr 8. Försäljningarna har delats in i samma kategorier som tidigare. Marknadsbrev nr 8 MARKNADSÖVERSIKT Efterfrågan håller i sig och uppgången har varit stabil sedan förra marknadsbrevet kom ut våren 1998. Under 1998 förmedlade Skånegårdar fastigheter för ett sammanlagt

Läs mer

BESLUT 2006-05-30. LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla. Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö

BESLUT 2006-05-30. LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla. Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö BESLUT 2006-05-30 Ärendenr. 116 Sökande LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö Motpart XLNS Strategy Resort AB, 556632-5972,

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Presentation Moderniserat och helrenoverat bostadshus med något av Villa Villekullakänsla, tillhörande dubbelgarage och

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Vik här. ihop här. Åk och bada! Åby Simhall MÖLNDAL. Testad av Fem på äventyrsbad under oktober 2005

Vik här. ihop här. Åk och bada! Åby Simhall MÖLNDAL. Testad av Fem på äventyrsbad under oktober 2005 Häftas ihop Fem på äventyrsbad Åk och bada! Åby Simhall MÖLNDAL Testad av Fem på äventyrsbad under oktober 2005 ÅBY SIMHALL, MÖLNDAL Äventyret 2 Grön ruschelkana Denna gröna bana är 38 meter lång och har

Läs mer

otell i centrum av Mariehamn

otell i centrum av Mariehamn otell i centrum av Mariehamn Park Alandia Hotell är ett mycket väl etablerat och inarbetat hotell i Mariehamns centrum med hotell, restaurang och pub. Park Alandia Hotell ALLMÄN, orienterande beskrivning

Läs mer

GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR. Här finns grunden för framtidens teknik

GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR. Här finns grunden för framtidens teknik GRUVBRYTNING I NORRA KÄRR Här finns grunden för framtidens teknik Världen behöver Norra Kärr Strax norr om Gränna, öster om E4:an, ligger Norra Kärr. Här finns världens fjärde största fyndighet av sällsynta

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1993:8 BIDRAG B PENSION P Utkom från trycket den 28 juni 1993 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:40

Regeringens proposition 2004/05:40 Regeringens proposition 2004/05:40 Ändringar i minerallagen Prop. 2004/05:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 oktober 2004 Göran Persson Ulrica Messing (Näringsdepartementet)

Läs mer

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad VD har ordet Blockletningssäsongen lider snabbt mot sitt slut. Snön har nu kommit och istället fortsätter arbetet med magnetiska mätningar i Vindelgranseleområdet. Det finns fortfarande intressanta luckor

Läs mer

rum & kök vid Björkrundan 2 i Jomala

rum & kök vid Björkrundan 2 i Jomala rum & kök vid Björkrundan 2 i Jomala Mycket trevlig radhuslägenhet i ett plan om ca 80 m² med stor stenlagd uteplats och egen trädgård. Utgångspris: 230 000 (Skuldfritt pris) ANSVARIG MÄKLARE Jill Mankonen

Läs mer

Kompletterande undersökningstillstånd.

Kompletterande undersökningstillstånd. VD har ordet När jag nu återigen sätter mig ner för att sammanfatta vinterns arbeten uppe i Vindelgransele känns det mycket glädjande att Länsstyrelsen i Västerbotten godkänt vår ansökan för provbrytning

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 juni 2010 KLAGANDE Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Ombud: AA Kongregator Juridik AB Box 8104 104 20 Stockholm MOTPARTER 1. BB 2. CC 3. DD 4. EE Ombud

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 november 2016 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 20 april 2015 i mål

Läs mer

MÅNADSINFORMATION APRIL 2008

MÅNADSINFORMATION APRIL 2008 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION APRIL 2008 Kalla nätter men våren är här... Information från Nya grannar Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

Försäkringskassans författningssamling

Försäkringskassans författningssamling Försäkringskassans författningssamling ISSN 1652-8735 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg till pensionärer m.fl.; Utkom från trycket den 17 december

Läs mer

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb

EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb EFG-härvan: Skandalchefen fick nytt toppjobb http://www.realtid.se/articlepages/200803/31/20080331200617_realtid707/20080331200617_ Realtid707.dbp.asp Magnus Olsson var finanschef på Helsingborgs kommun

Läs mer

Goslar Rammelsberg September 2008

Goslar Rammelsberg September 2008 Goslar Rammelsberg September 2008 Reserapport av Ida Wedin Så fick jag äntligen en studieresan till den medeltida staden Goslar och dess bergverk Rammelsberg, i utkanten av den tyska nationalparken Harz.

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

BRUNNS SILVERGRUVA. Lena Berg Nilsson & Ola Nilsson. Besiktning och diskussion 2009-11-07, RAÄ 79 i Hedesunda socken, Gävle kommun, Gävleborgs län

BRUNNS SILVERGRUVA. Lena Berg Nilsson & Ola Nilsson. Besiktning och diskussion 2009-11-07, RAÄ 79 i Hedesunda socken, Gävle kommun, Gävleborgs län BRUNNS SILVERGRUVA Besiktning och diskussion 2009-11-07, RAÄ 79 i Hedesunda socken, Gävle kommun, Gävleborgs län Lena Berg Nilsson & Ola Nilsson ARCMONTANA PM 2009:1 Bild på föregående sida: RAÄ 79 i Hedesunda

Läs mer

Byggdagbok november 2012 Skönsberg

Byggdagbok november 2012 Skönsberg Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 010-123 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok november 2012 Skönsberg 30 november Projekt E4 Sundsvall kommer att medverka vid

Läs mer

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010 5.6 Avfallsupplag I kommunen finns inga upplag i drift. Avfallet transporteras till de regional upplagen i (Spillepengen) och (Albäck). 1992 genomförde Scandiaconsult en inventering av äldre avfallsupplag.

Läs mer

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Namn:. 5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Inledning Nu skall du studera hur man avbildar verkligheten. Vad skall man göra det för? undrar du eftersom du skall ifrågasätta allt.

Läs mer

Gissa vilket ämne! Geologins Dags tipsrunda 2012 för ungdomar och vuxna. Mer geologi finns på:

Gissa vilket ämne! Geologins Dags tipsrunda 2012 för ungdomar och vuxna. Mer geologi finns på: 1. Gissa vilket ämne! Det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan är en förutsättning för det informationssamhälle vi har idag. Detta ämne ingår i transistorradion, i dioder och i integrerade kretsar

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 1 26B:5

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 1 26B:5 26B:5 Kommun, som ej iakttagit föreskrivet prövningsförfarande i fråga om en av fastighetsägare påstått felvisande vattenmätare, har, när skälig anledning förelegat att ifrågasätta riktigheten av mätvärdena,

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling travcentrum för uppfödning och träning under utveckling Rundbana Tränlingsanläggning Fornminne Rakbana Sisyfos Välkommen till Sisyfos på Söderby Gård, en anläggning för människor och travhästar. Gården

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Ånässkolan Bagaregårdsskolan

Ånässkolan Bagaregårdsskolan Ånässkolan Bagaregårdsskolan Hyvelbänk Någon form av arbetsbänk, där man kan spänna fast sina arbetsstycken, måste man ha och då är naturligtvis en hyvelbänk det bästa. En hyvelbänk skall framför allt

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT (BILAGA 1) Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-07-02 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med deltagare Genomförande och respons

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Sammanfattning. Pulververket. Sida 1 av 7. I Pulververket tillverkas huvudsakligen svampbaserade och atomiserade baspulver.

Sammanfattning. Pulververket. Sida 1 av 7. I Pulververket tillverkas huvudsakligen svampbaserade och atomiserade baspulver. Sammanfattning Pulververket I Pulververket tillverkas huvudsakligen svampbaserade och atomiserade baspulver. Kapaciteten i Pulververket är idag cirka 350 000 ton per år och avses öka till cirka 550 000

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar

Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar #1 NYHETER PREFABRICERADE BETONGELEMENT 2014 Väggar för alla typer av hus Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar Aktuella projekt Nya kollegor Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör: Anna-Maria Lundgren,

Läs mer