Event Marketing som Marknadsinstrument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Event Marketing som Marknadsinstrument"

Transkript

1 Event Marketing som Marknadsinstrument En fallstudie om Skanska Författare: Robin Grannesberger Marknadsföringsprogrammet Natalie Petersson Marknadsföringsprogrammet Handledare: Åsa Sjöblom Ämne: Företagsekonomi - Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatexamen VT 2010

2 Abstract As the title insinuate, this essay illustrate Event Marketing as a marketing instrument, and how it can be used as a tool to facilitate brandbuilding and improve relationships. We have come to the understanding that Event Marketing is in the course of constant development. It seems like Event Marketing as a marketing tool is starting to get its well-merited position in the marketing mix throughout the world, since companies and other organisations have realized that Event Marketing is a powerful tool for differentiation. We have also seen that Event Marketing in the business world lately has come to be more important for building and maintaining relationships, as well as carrying marketing messages. In this essay we discuss Event Marketing in three sections; brand, relationships, and customer experience. Among these topics, inter alia Integrated Marketing Communications, Sensory Marketing, and Service-dominant Logic are presented. The three sections are ultimatley supposed to establish a part of the entirety of Event Marketing. This essay is a commission from the building company Skanska in Sweden, with the purpose of throwing a new light on their customer-oriented event Skanskadagen in the south-east district of the Swedish market. We have performed eleven qualitative interviews; nine with management and personnel within Skanska, and two with event managers from two different bureaus in Sweden. As a complement to these interviews, we have studied literature, documents, and articles with and without a scientific basis. The conclusions and recommendations are presented in chapter 8.

3 Sammanfattning Titel: Event Marketing som marknadsföringsinstrument En fallstudie om Skanska Författare: Robin Grannesberger & Natalie Petersson Handledare: Åsa Sjöblom Kurs: Företagsekonomi, Marknadsföring C-nivå, VT-2010, Linnéuniversitetet Nyckelord: Event marketing, Integrated Marketing Communications, Experiential Marketing, Brand Management, Relationship Marketing, Skanska Syfte: Syftet med uppsatsen är att presentera och analysera hur de tre fokusområdena kan användas på Skanskadagen för att stärka varumärket och relationerna på en regional nivå. Metod: Vi har i denna fallstudie använt oss av en kvalitativ metod med abduktiv ansats. Elva semistrukturerade intervjuer har genomförts med intervjupersoner inom Skanska och inom eventbranschen i Sverige. Nio av dessa intervjuer har skett face-to-face i Kalmar, Malmö, Växjö och Göteborg, och resterande två över telefon. Slutsatser: Vi har i denna uppsats kommit fram till att anpassningar och integrering mellan varumärke, relationer och kundupplevelser ger en holistisk upplevelse som förstärker Event Marketing och med fördel kan användas för att uppnå resultat som går i linje med målet för Skanskadagen. Vi har bland annat kommit fram till att Skanskadagens mål, med hänsyn till utformningen av eventet, bör foskuseras till att endast beröra det externa perspektivet, där en enhetlig bild av Skanska som helhet presenteras. Våra fullständiga slutsatser och praktiska rekommendationer hittas i kapitel 8.

4 Förord Vi vill i första hand tacka våra handledare i detta arbete Åsa Sjöblom på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet och Anna Westher på Skanska. Er tid, engagemang och era synpunkter har varit mycket värdefulla för oss i denna uppsats. Vidare vill vitacka Leif Rytting för bra stöd i början och slutet av uppsatsen. Vi vill också tacka alla intervjupersoner som gjort denna uppsats möjlig. Robin Grannesberger Natalie Petersson

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion Problemformulering Syfte Avgränsningar Företagspresentation Metod Metodintroduktion Forskningsstrategi: Kvalitativ metod Forskningsdesign: Fallstudie Teori och förförståelse vid fallstudier Datainsamling Empiriska primärdata: Intervjuer Empiriska sekundärdata Tolkning och analys Vetenskapliga kriterier Klassiska kriterier Vetenskapliga kriterier och kvalitativ metod Metodkritik Röster om Event Marketing som marknadsföringsinstrument Varumärke Varumärkets funktioner, värden samt holistisk varumärkesupplevelse Varumärkesstrategi och IMC Sociala relationers påverkan på varumärket Relationer Relationstyper Förväntningar Engagemang och Kundlojalitet Värde i relationer Kundupplevelser Experiential Marketing och Holistic Experience Interaktion och upplevelser mellan kund och personal Servicelandskapet Våga sticka ut hakan... 66

6 7. Diskussion Röster om Event Marketing som marknadsinstrument Varumärke Relationer Kundupplevelser Slutsatser och rekommendationer Röster om Event Marketing som marknadsinstrument Varumärke Relationer Kundupplevelser Källförteckning Litteratur Vetenskapliga artiklar Övrigt Sekundärmaterial Intervjuer Skanska Yrkesverksamma på Eventbyråer: Internetbaserade källor Bilaga 1 Bilder... 91

7 1. Inledning Detta inledande kapitel har till syfte att skapa en förståelse för event som ämne, samt för den kontext i vilken event marketing existerar. Utifrån denna förståelse redogör vi för problematiseringen samt presenterar våra forskningsfrågor, uppsatsens syfte och de avgränsningar som gjorts. Kapitlet avslutas med en presentation av byggbolaget Skanska och en kort redogörelse för deras B2B-event 1 Skanskadagen, vilket är uppsatsens fall. 1.1 Bakgrund Kulturella, politiska, ekonomiska och teknologiska förändringar påverkar enligt Hultén et al (2008) verksamheter och dess marknadsföring kontinuerligt, vilket gör marknadsföringens karaktär dynamisk och föränderlig. Det postmoderna värdesystemet som finns idag består bland annat av ett kulturellt värderingsskifte som skett under de senaste decennierna. Det handlar om familj, företagande, politik, religion, ekonomi och hur sociala relationer etableras och växer fram. Design och stil framhålls mer än innehåll och substans samtidigt som människor inte mottar gemensamma sanningar på samma sätt som tidigare. Därför menar han att varumärken, värderingar och personal med god kunskap är de absolut viktigaste tillgångarna för många företag idag.en individualisering och ett individualistiskt synsätt är idag dominerande. Det är därför viktigt att företag tillgodoser individuella behov för att lyckas. Hultén et al (2008) anser även att övergången till det postmoderna värdesystemet påverkar marknadsföringen mot att bli mer anpassad till fragmenterade marknader. Armstrong och Kotler (2007) menar att marknadsföring är idag ett väldigt brett begrepp som genom sin mångsidighet tränger in i människors medvetande och påverkar det dagliga livet.marknadsföring kan enligt dem definieras som att bygga upp och hantera lönsamma kundrelationer, samt att tillfredställa kundernas behov. Det framhålls att marknadsföring innefattar en mängd olika delar, där reklam och försäljning bara är toppen av isberget. Bland andra Fill (2006) anser att människor idag blir exponerade för olika typer av marknadsföringsbudskap i mycket hög utsträckning. Hultén et al (2008) menar att detta ökar behovet från företagens sida att ha en marknadsföring som är differentierad och stannar i kundens medvetande. Enligt Kotler och Pfoertsch (2006) hjälper varumärken kunder med stora och små beslut i livet, och är därför en viktig del av samhället och för företag världen över. Varumärket består av perceptioner, idéer, förväntningar och tilltro som intressenterna har - ett starkt varumärke skapar dessutom mycket mer än medvetenhet och uppmärksamhet. Kapferer (2004) skriver också att ett varumärke inte är produkten men att det definierar identiteten och 1 Skanskadagen riktar sig till företagskunder (B2B) och myndigheter (B2G). För att underlätta läsbarheten benämner vi i denna uppsats båda dessa grupper under termen B2B. Observera att vi helt bortser från event riktat till privatpersoner. 1

8 ger den mening. Vidare poängterar han att varumärken är en av de strategiska resurserna verksamheter har att använda sig av för att skapa långvariga relationer. Relationsmarknadsföring, RM, slog enligt Bruhn (2003) igenom på riktigt under 1990-talet och det diskuteras om det var ett paradigmskifte. Många författare menar kort att både företag och kunder tjänar på att arbeta och bygga upp långvariga relationer då värde skapas genom samarbete från båda parter. För att skapa värde för kunden genom att ha kontakt med ett företag, menar Blomqvist et al (2004) att själva kundrelationen ska ligga till grund för verksamheten. Det genererar positiv word-of-mouth och lojalare kunder. Vidare skriver han, i enlighet med Bruhn (2003), att det inte är ett marknadsföringsverktyg, utan en strategi, ett synsätt, som ska genomsyra hela företaget. Strukturering av program och aktiviteter baseras på kundrelationer och genomförs i linje med företagsstrategin.gummesson (2008, s 40) ger avslutningsvis sin syn: "It is directed to long-term win-win relationships with individual customers, and value is cocreated between the parties involved". Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) har företag, även tillverkande, ökat sitt innehåll av tjänster, kunskap och information den sista tiden. De menar att konkurrenskraft och mervärde genereras av ett tjänstekoncept där tjänster och fysiska produkter samspelar för att erbjuda en funktionslösning för kunden. Grönroos (2008) poängterar också att tidigare verksamheter har utvecklat sina företag genom att utveckla produkter och tjänster. Idag är kraven hårdare för att utveckla goda konkurrensfördelar och det räcker inte längre med att ens utveckla verksamhetens kringtjänster. Enligt Schmitt (1999) används experiential marketing - upplevelsebaserad marknadsföring - överallt, inom alla branscher och områden. Tekniken används för att kommunicera med kunder, designa omgivningar och webbsidor samt utveckla nya produkter. Han menar att marknadsföringen går mot att skapa kundupplevelser istället för "features-and-benefits" marketing, vilket är det traditionella synsättet på marknadsföring. Han poängterar att målet är att skapa en holistisk upplevelse för kunderna vilket går att göra genom "experience providers". Schmitt (1999) förklarar att de består av visuell och verbal identitet, kommunikation, co-branding, omgivningar, hemsidor, elektronisk media med mera. Hulten et al (2008) kompletterar Schmitts synsätt med sinnesmarknadsföringsperspektivet. Han menar att många företag glömmer bort de mänskliga sinnenas roll i marknadsföringen, genom endast marginell användning av exempelvis doft, smak, ljud, design eller textur. Kundens sinnesupplevelse påverkas av företagets sinnesuttryck och inverkar också på deras upplevelse av varumärket och servicelandskapet. Därför menar de att företagen behöver en strategi gällande kundbemötande och sinnesuttryck. Företaget ska förmedla sin identitet och sina värderingar på ett djupare och strategiskt plan till målgruppen genom sinnesmarknadsföring. Alla hittills nämnda marknadsföringssfärer kan knytas samman genom användandet av event i marknadsföringsportföljen. Ett event kan ses som en plattform där en mängd olika 2

9 marknadsföringsdelar kan användas.bowdin et al. (2006) skriver att events ofta är mycket populära bland människor och har stöd av både företag och myndigheter. Anledningen är att event påverkar människor på flera olika områden exempelvis kulturella, ekonomiska och politiska. Det har lett till att forskning och användning av event har ökat. Han menar att utställningar inom B2B-events kan definieras: a presentation of products or services to an invited audience with the object of inducing a sale of informating the visitor. It is a form of three-dimensional advertising where, in many instances, the product can be seen, handled, assessed by demonstration and in some cases even smelt and tasted. Bowdin et al. (2006,s.21) Detta leder oss in på uppsatsens ämne som är event marketing som marknadsföringsinstrument i B2B sammanhang en fallstudie om Skanskadagen. Vi undersöker eventet som en del av Skanskas identitet, då ett event måste förmedla samma budskap och värderingar som identiteten vilken kommuniceras genom marknadskommunikation för att upprätthålla ett enat varumärke och leverera i enlighet med kundernas förväntningar. 1.2 Problemdiskussion Vi är intresserade av hur Event Marketing(EM) kan hjälpa företag att skapa värde för sina företagskunder då allt fler företagare inser fördelarna med att differentiera sig genom events. En aspekt som kan påverka eventvärlden är individualiseringen, vilket Hultén et al (2008) pekar på som en mycket stark samhällstrend idag. Är de allt mer differentierade eventen ett resultat av den ökade individualiseringen? Ställer eventdeltagarna större krav på att event idag ska bidra till varje individs vilja att differentiera sig och hitta sin egen unika identitet, och är detta i så fall något företag tänker på och anpassar sig efter i sina events? Enligt Bowdin et al (2006) är EM visserligen inte något nytt, men har på senare tid allt mer kommit att handla om marknadsföring och relationer. Olika typer av event är idag mycket populära och lockar många besökare. De framhåller att det finns olika typer av event, inkluderande bland annat mässor, festivaler, sportevents, utställningar, samt affärssevent. Den senare typen av event kan anordnas av ett enda företag och vara riktat mot dess företagskunder, och benämns enligt Stevens (2005) som Proprietary Corporate Events, PCE 2. Frågan är huruvida EM används och fungerar som en integrerad del av företags identitet? Vi ser event som lite speciellt då det fungerar som en knytpunkt av all typ av marknadsföring som måste samordnas och synkroniseras. Ämnen som måste fungera kan exempelvis vara budgetering, målgruppshantering, promotion, reklam för och på eventet, utformning av servicelandskap, planering och genomförande av kundupplevelsebaserade aktiviteter, försäljning, hantering av personal, varumärkeshantering, relationsmarknadsföring etcetera. 2 Skanskadagen är ett renodlat PCE, varpå vi i uppsatsen fortsättningsvis är inriktade på denna typ av event. För att underlätta läsbarheten menar vi fortsättningsvis PCE när vi behandlar termen event eller företagsevent om inget annat anges. 3

10 Vart och ett av de ämnen som berörs i samband med ett event är i sig mer eller mindre djupa områden med relaterade begrepp knutna till sig. Event som ämne anser vi följaktligen vara ett komplext och brett ämne, vilket vi inte har till syfte att studera i sin helhet. För att få ett fokuserat och djupgående arbete väljer vi att fokusera på tre områden inom EM som bildar ett ramverk i uppsatsen. Anledningen till att vi väljer just dessa ämnen är dels att vi anser dem vara av hög relevans vid planerande och genomförande av ett event, vilket är relevant i denna uppsats.de tre huvudområdena är; Varumärke Varumärket är ofta en mycket värdefull tillgång, vars identitet bör lyftas fram och integreras ievent. Detta huvudområde innefattar i denna uppsats integrated marketing communications (IMC), eftersom eventet måste gå hand i hand med annan marknadsföring och kommunikation av varumärket och dess värderingar. Relationer Relationer är en mycket vanlig och även mycket viktig typ av marknadsföring, vilken används vid event såväl som i det vardagliga arbetslivet. Vi anser att relationsmarknadsföring är en grundingrediens vid ett event som riktar sig till befintliga företagskunder, då just relationen är det som binder samman eventdeltagarna och företaget.här inkluderar vi vissa inslag av tjänstelogik. Kundupplevelser Vi anser att det är otroligt viktigt för företag att planera för kundernas upplevelser, genom att ge eventdeltagarna de bästa förutsättningarna för att skapa positiva och minnesvärda upplevelser. I detta huvudområde inkluderar vi Experiential Marketing samt i viss mån sinnesmarknadsföring som verktyg för att skapa upplevelser. Här inkluderar vi vissa inslag av tjänstelogik och sinnesmarknadsföring. Dessa tre delar ska till slut bli en del i helheten - i strategin. Utöver dessa tre huvudområden presenterar vi EM som instrument för att öka förståelsen kring hur event marketing fungerar.här nedan följer en problematisering kring de tre delar av ett event vi valt att fokusera på i denna uppsats. Vi har sett att utställningar, mässor och liknande event har en viktig betydelse för företag idag. Det skapar intresse, kunskap och medvetenhet för varumärket. Stevens (2005) poängterar dock att allt en verksamhet gör måste stämma överens med varumärket. Vidare menar Stevens (2005), i enlighet med Kotler och Pfoertsch (2006) att det investeras mycket i varumärken, och att event är ett bra tillfälle att utveckla och förstärka det. Frågan är hur detta på ett bra sätt ska kunna uppnås på ett event? Hon skriver dessutom att alla kunder och prospekt har sin personliga uppfattning av verksamheten, och det är därför mycket viktigt att inte förstöra den uppfattningen som har byggts upp. Wessblad (2009) skriver att förväntningar som besökarna av eventet har redan innan de är där spelar en avgörande roll för den upplevda kvalitén. Utgår företagen från imagen eller från profilen av verksamheten och tas det i så fall någon hänsyn till det, och de förväntningar som det genererar, i utformningen av eventet från företagens sida? 4

11 Hur kan EM alstra en grund för att skapa och utveckla goda relationer mellan företaget och besökarna? Bowdin (2006) menar att företagsevent, så som utställningar, skapar goda relationer mellan företaget och deltagarna. Det ligger i eventets natur att föra samman leverantörer och köpare. Vi undrar därför om det finns olika delar av ett event som företaget ska fokusera på för att kunna skapa värde för sina besökare? Påverkas eventets värdeskapande av att det endast riktar sig till sina befintliga företags- och myndighetskunder? Stevens (2005) framhåller att företag satsar mer på företagsevents än på mässor numera. Hon menar att några av anledningarna är att kvalitetsarbetet är lättare att styra, konkurrensen är mindre samt att verksamheten har större kontroll över kundens eller prospektens upplevelse. Stevens (2005) menar att event är people business. Personalen är den enskilt viktigaste resursen då de har en stor påverkan på eventdeltagarna och deras upplevelser. Påverkan kan alltså skapas med kunskapsintensiv, engagerad och motiverad personal. Med rätt personer och med rätt träning nås framgång, anser hon. Vi undrar om det läggs stort fokus på just lämplighetsbedömningen till eventpersonal idag, eller om detta är en underprioriterad post. Hur är det med de människorna som planerar, budgeterar, och styr upp eventet? Väljs de människorna med omsorg eller är det marknads- eller projektassistenter med tid och ork som får ta de delarna? Om vi ändrar fokus från personalen till besökarna, deltagarna, så menar Grönroos (2008) och Wessblad (2009) att eventdeltagaren har en viktig roll då de själva är med och skapar sin upplevelse. Hur identifierar och engagerar man besökarna på ett effektivt sätt? Hur skapas värde genom att få besökaren att inse att företagets produkter och tjänster är en lösning på deras företagsproblem? Vi ser här en utmaning att även välja ut rätt kunder som har en nytta och gemenskap ihop, ett utbyte och interaktion som fungerar. Om det är för olika deltagare så skulle det kunna påverka upplevelsen på ett negativt sätt. Avslutningsvis poängterar Hultén et al (2008), i enlighet med Grönroos (2008) och Schmitt (2003), att även servicelandskapet har stor inverkan på upplevelsen och servicekvalitén. Servicelandskapet definierar de som den plats, det gränssnitt, som används när företaget möter kunden exempelvis hemsida, kontor, butik eller reception. Läggs det stor vikt vid miljön i vilken eventet hålls? På vilka sätt arbetas det med att anpassa servicelandskapet efter eventets natur eller eventuella tema? Hur skapas ett servicelandskap och en atmosfär som inbjuder till engagemang och vilja att lära sig mer om företaget? Vi ämnar som ovan nämnts också att inkludera vad Hultén et al. (2008) kallar för sinnesmarknadsföring, SMF, som syftar till att påverka kundernas upplevelser genom människans alla fem sinnen för att skapa den ultimata sinnesupplevelsen. Därav har vi tänkt applicera SMF och dess synsätt på EM för att förhöja, vad Schmitt (2003) kallar för the customer experience kundupplevelsen. SMF är ett relativt nytt ämne och det är många företag som inte arbetar med det på ett medvetet strategiskt plan för att nå den optimala sinnesupplevelsen. SMF kan erbjuda en möjlighet att differentiera sitt event, därför anser vi att det är intressant att ta med hur detta synsätt bidrar till bättre events. 5

12 Dessa tre delar ska till slut skapa en del av helheten - strategin.stevens (2005) uttrycker att det är viktigt att företag ser eventet i sin kontext, där övriga strategier är en del.hon menar vidare att många företag har missuppfattat hur man får fördelar av de möjligheter som EM ger. Många företag ser EM som verktyg för att skapa medvetenhet, utflykter, eller för att någon i företaget tycker att det är bra att ha eller vara på ett event och visa upp sig. Vi undrar hur företagets totala marknadsföring påverkar eventets utformning eller kundernas uppfattning? Ställer i det i så fall några krav på synkning mellan eventet och den övriga marknadsföringen för att kunna nå en optimal upplevelse och värde för företaget och eventets besökare? Hur påverkas varumärkets identitet? För att kunna undersöka detta krävs en definition av begreppet. Vår definition ligger i linje med Kapferers (2004, s 106) resonemang och består av sex olika delar vilket skapar en helhet som definierar identiteten; Physique - varumärkets specifikationer och kvalitéer, vad är det konkret? Vad gör det? Hur ser det ut? Företagets flaggskepp. Personality ett varumärke har en personlighet, en karaktär. Culture Ett brand är en kultur innehållande värderingar där inspiration föds och produkter härrör från. Relationship ett brand är relationer, ett beteende som identifierar varumärket genom handlingar, service och kundrelationer. Reflection ett brand är en kundreflektion. Ett varumärke bygger upp en reflektion, en image av köparen eller användaren. Selfimage ett varumärke talar till vårt inre. Kundreflektion är en extern företeelse medans selfimage är en intern image, en inre spegel. Dessa delar härrör från the brand kernel, och kommer i uttryck genom Brand style, Brand themes, acts and products. 1.3 Problemformulering Event måste vanligtvis anpassas till att överensstämma med varumärkets identitet eller marknadskommunikationen som förmedlar identiteten utåt.det är dock inte alltid så att företag integrerar eventet till att vara en del i helheten. Vi finner det därför intressant att undersöka hur identiteten kan påverka utformningen av ett event samt vad ett event kan skapa för värde för sina deltagare. Vi har i denna kontext valt ut tre fokusområden; varumärkeshantering, relationsmarknadsföring, och kundupplevelser, vilka vi anser vara centrala och intressanta i sammanhanget. I litteratur och forskning är det dessutom vanligast att event riktat mot konsumenter undersöks och behandlas, varpå vi finner det särskilt intressant att undersöka ett event riktat mot företagskunder. Vi har valt att skriva denna uppsats som en fallstudie av Skanskadagen i Region Sydost, vilket som tidigare nämnts riktar sig till befintliga företagskunder och myndigheter. Skanska vill få uppdaterad information inom ämnet marknadsföring samt tips och förslag angående kunddagen som event. Vi kommer därför att skriva en uppsats inom ämnet parallellt med att Skanska arbetar fram ett koncept till eventet. På så sätt har vi ett uppdrag till vår uppsats och Skanska får idéer och kunskap inom marknadsföring i allmänhet och event marketing i synnerhet till framtida eventprojekt. Utifrån detta resonemang har vi kommit fram till två forskningsfrågor; 1. Hur kan de tre fokusområdena användas för att skapa värde på Skanskadagen? 6

13 2. Hur påverkar Skanskas identitet utformningen av eventet? 1.4 Syfte Syftet med uppsatsen är att presentera och analysera hur de tre fokusområdena kan användas på Skanskadagen för att stärka varumärket och relationerna på en regional nivå. 1.5 Avgränsningar Uppsatsen är en fallstudie av Skanskadagen i Region Sydost i Sverige. Vi genererar därför inga generella slutsatser om hur andra företag, regioner, eller länder bör hantera sina event. Skanskas konsumentmarknad inkluderas inte, vi tar bara med B2B och B2G i vår uppsats eftersom Skanskadagen är till för Skanskas företags- och myndighetskunder. Då detta event inte har till syfte att sälja inkluderar vi följaktligen inte säljande aspekter av Event Marketing i detta arbete. Vi fokuserar inte på hur kundens upplevda värde verkligen blir utan enbart på det värde Skanska vill försöka skapa för sina kunder. Om vi inkluderar kundens upplevda värde behöver vi undersöka och intervjua Skanskas kunder vilket blir ett för stort projekt. 1.6 Företagspresentation Skanska grundades år 1887 och hette då Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet. Deras första utlandsuppdrag kom redan två år efter starten, och idag är Skanska ett av världens största byggföretag med cirka anställda världen över. Förutom Europa är även Latinamerika och USA hemmamarknader dock är huvudkontoret lokaliserat i Solna, Sverige. Nedan presenteras några nyckeltal för att påvisa Skanskas storlek och omfattning. På hemsidan definierar Skanska sin verksamhet såhär: (Skanska 2010) erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster (Skanska 2010) Verksamheten tillhandahåller rent praktiskt bland annat kommersiella lokaler, byggkoncept, infrastruktur, maskinuthyrning etcetera. Det stora omfånget av kompetens inom företaget tillvaratas genom att ha en mycket decentraliserad struktur, vilket innebär att varje enhet 7

14 inom Skanska i princip hanteras som ett enskilt företag inom ramen för Skanskas övergripande mål, värderingar, varumärke, kunskap och finansiella styrka. I region sydost, vilken är den region uppsatsen behandlar, finns en rad enheter, såsomväg,hus, Inneklimat, Asfalt och betong, Teknik, Maskin, Schakt och transport med flera. Skanska arbetar idag mycket med samhällsaktuella frågor såsom miljö, klimat, och ansvarstagande. Därför arbetas det i hög omfattning för att Skanska ska vara ledande inom grönt byggande, kvalitet, arbetsmiljö och etik. Skanska vill därtill generera hållbara lösningar. Under resans gång har Skanska ändrat fokus från tillväxt till lönsamhet, något som reflekteras i deras mål:... skapa värde för kunder och aktieägare. Projekten är kärnan i koncernens verksamhet och värdet skapas i väl genomförda och lönsamma projekt. (Skanska 2010) Vidare presenteras kvalitativa mål, vilka kallas de fem nollvisionerna: Noll förlustprojekt Noll arbetsplatsolyckor Noll miljöincidenter Noll etiska oegentligheter Noll defekter Intressant för ämnet är också att Skanska hösten 2009 öppnade en privat gymnasieskola i Växjö, där ett specialutformat treårigt program förbereder studenterna för arbete inom Skanska, då alla studenter erbjuds provanställning efter studenten. Uppdraget I denna uppsats har vi en kontakt inom Skanska som heter Anna Westher och arbetar som Regionkoordinator i Skanska Sverige AB. Hon har sitt kontor i Kalmar inom enheten Skanska Hus Sydost, och är den som tillsammans med oss diskuterat fram uppdraget, som går ut på att analysera deras event Skanskadagen, vilken riktar sig till företagskunder och myndighetsprofiler i två syften 3. Dels är Skanskadagen varumärkesbyggande genom att visa upp alla enheter i regionen som går under varumärket Skanska som ett enat företag, då verksamma inom Skanska vet om att inte alla känner till Skanskas bredd inom branschen. Det andra syftet är att Skanskadagen ska förstärka relationer både externt till kunder och myndigheter, men även internt mellan Skanskas olika enheter. Skanskas intresse i denna uppsats ligger i att få ta del av de förslag till förbättringar och möjliga teman vi genom teoretisk och empirisk analys av Skanskadagen, samt egen kreativitet lägger fram i slutsatskapitlet. Meningen är att förslagen ska kunna implementeras i framtida eventprojekt. 3 Vi fick i ett tidigt skede information om Skanskadagens syfte genom möten med Anna Westher, varpå denna information presenteras redan här. 8

15 2. Metod Detta kapitel har till syfte att presentera och redogöra för den metod som används i uppsatsen. Kapitlet inleds med en kort praktiskt framlagd beskrivning av arbetets gång, följt av kvalitativ metod och fallstudien som forskningsdesign med dess karaktäristika. Därefter behandlar vi metoden för insamling av teoretiskt och empiriskt material, samt metod för tolkning och analys av materialet. Kapitlet avslutas med en diskussion rörande vetenskapliga kriterier samtmetodkritik. 2.1 Metodintroduktion Denna uppsats sker som tidigare nämnt på uppdrag av Skanska, och behandlar deras event Skanskadagen i region Sydost. Då Skanskas event är uppsatsens fokus är denna uppsats en fallstudie, vilken präglas av kvalitativ insamling av empiriskt material. Detta sker genom nio intervjuer med anställda på Skanska, två intervjuer med yrkesverksamma inom eventbranschen, samt insamling av diverse dokument från Skanska varav vissa är konfidentiella. Materialet analyseras genom att empiriskt material rörande Skanskas event ställs mot empiriskt primärmaterial från djupintervjuerna i eventbranschen, empiriskt sekundärmaterial i form av artiklar i branschtidningar, samt relevant teori och vetenskapliga artiklar. Detta för att se vad Skanska gör idag jämfört med vad teorin, branschtidningarna och djupintervjuerna inom eventbranschen ger för bild av hur det ser ut eller bör se ut. Därefter analyserar vi möjligheterna för Skanskas events, för att sedan ge rekommendationer av normativ karaktär. 2.2 Forskningsstrategi: Kvalitativ metod Bland andra Bryman och Bell (2005), Jacobsen (2002) och Merriam (1994) tar upp att en studie kan vara kvantitativ eller kvalitativ. Merriam (1994) beskriver i enlighet med bland andra Hollensen (1995) att kvantitativ forskning som präglad av prövning av i förhand bestämda hypoteser, medan kvalitativ forskning karaktäriseras av upptäckt, insikt och tolkning. Detta illustreras i ett citat av Merriam (1994 s30); "Till skillnad från kvantitativ forskning (som så att säga plockar isär en företeelse för att studera dess komponenter, vilka sedan blir de variabler som studeras) strävar man inom kvalitativ forskning efter att förstå hur alla delarna samverkar för att bilda en helhet". Hollensen (1995) framhåller att kvalitativ forskning - i motsats till kvantitativ - kräver information om ett stort antal variabler rörande en företeelse från ett litet antal respondenter. Repstad (2007) stärker detta, genom att beskriva kvalitativa studier som en studie som går på djupet, inte på bredden. Vi ser detta tydligt i denna uppsats, där den huvudsakliga empiriska insamlingen sker genom ett mindre antal kvalitativa intervjuer, något vi återkommer till senare i detta metodkapitel. Hollensen (1995) tillägger att urvalet av respondenter vid kvalitativa undersökningar baseras på respondentens kunskaper om området, och alltså inte 9

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning?

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning? 06/04/16 Kvalitativ metod PIA HOVBRANDT, HÄLSOVETENSKAPER Varför kvalitativ forskning? För att studera mening Återge människors uppfattningar/åsikter om ett visst fenomen Täcker in de sammanhang som människor

Läs mer

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken Bilaga 1 Beslutsförslag 2012-09-06 Policy för Region Skånes varumärken 1 1. Region Skåne som modermärke I dokumentets första del presenteras resultatet av arbetet att definiera Region Skånes identitet

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

CASE FOREST-PEDAGOGIK

CASE FOREST-PEDAGOGIK CASE FOREST-PEDAGOGIK INTRODUKTION Skogen är viktig för oss alla. Skogen har stora ekonomiska, ekologiska och sociala värden, som ska bevaras och utvecklas. Skogen är också bra för vår hälsa. Frågor kring

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Syfte med föreläsningen Problemformulering Forskningsdesign Forskningsprocessen

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III

Studiehandledning Pedagogisk forskning III Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III Vårterminen 2014 Inledning Vetenskapsteori kan definieras som ett ämne inom filosofin: läran om

Läs mer

INTRODUKTION TILL VETENSKAP I 2. KVALITATIV KUNSKAP KVALITATIV KUNSKAP VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT ARBETE HELENA LINDSTEDT, UNIVERSITETSLEKTOR

INTRODUKTION TILL VETENSKAP I 2. KVALITATIV KUNSKAP KVALITATIV KUNSKAP VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT ARBETE HELENA LINDSTEDT, UNIVERSITETSLEKTOR INTRODUKTION TILL VETENSKAP I VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT ARBETE HELENA LINDSTEDT, UNIVERSITETSLEKTOR Del 2. 1 Litteratur ThurénT, Vetenskapsteori för nybörjare, 2007. Thomassen M, Vetenskap, kunskap och

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod

Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod Föreläsning kvalitativ metod, Jonas Axelsson Jag skall ha detta upplägg: - Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod - Exempel på olika kvalitativa metoder - Något

Läs mer

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik Metod1 Intervjuer och observationer Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier forskningsetik 1 variabelbegreppet oberoende variabel beroende variabel kontroll variabel validitet Centrala

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt FSR: 1, 5, 6, 7 Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Capgemini, ett globalt företag på en lokal marknad - En fallstudie av Capgemini

Capgemini, ett globalt företag på en lokal marknad - En fallstudie av Capgemini Capgemini, ett globalt företag på en lokal marknad - En fallstudie av Capgemini!"#$%&&%#'(! Kristian Belak, Marknadsföringsprogrammet Mikael Karlsson, Marknadsföringsprogrammet )%*+,'+%#'(! -.*'(/ 0123/456/&'#.1*(!

Läs mer

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet Metod i vetenskapligt arbete Magnus Nilsson Karlstad univeristet Disposition Vetenskapsteori Metod Intervjuövning Vetenskapsteori Vad kan vi veta? Den paradoxala vetenskapen: - vetenskapen söker sanningen

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

2FE506 Företagsekonomi III marknadsföring, 15 högskolepoäng Business Administration III Marketing, 15 credits

2FE506 Företagsekonomi III marknadsföring, 15 högskolepoäng Business Administration III Marketing, 15 credits Dnr: 2015/3338 3.1.2 Kursplan Ekonomihögskolan Institutionen för marknadsföring 2FE506 Företagsekonomi III marknadsföring, 15 högskolepoäng Business Administration III Marketing, 15 credits Huvudområde

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Intervjuer: konsten att lyssna och fråga 2010-04-26 Ferdinando Sardella, Fil. dr., VT10 ferdinando.sardella@lir.gu.se Översikt Vad är en intervju Intervjuandets

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR?

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR? CSR Utbildningen ingår i projektet Helikoopter vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i Coompanion Norr och Västerbottens regi. Syntolkning av

Läs mer

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD (Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD Kvalitativ vs. Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier, till. Ex studier

Läs mer

Utformning, Utförande och Uppföljning

Utformning, Utförande och Uppföljning Kandidatuppsats FEKK01:Corporate Governance HT 2010 Företagsekonomiskainstitutionen Utformning,UtförandeochUppföljning Enfallstudieomstyrelsensrollvidstrategiskutveckling Handledare: Författare: ClaesSvensson

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift 1 Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift Temat för övningen är ett pedagogiskt tema. Övningen skall bland medstuderande eller studerande vid fakulteten kartlägga hur ett antal (förslagsvis

Läs mer

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna 2015-2017 Vad är ArkitektStudenterna och varför finns vi? ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation och det samlande organet för Sveriges Arkitekters

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp

Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp Höstterminen 2014 Inledning

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o Sponsring Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras (Behrer & Larsson,

Läs mer

Stimuli riktad mot kundernas sinnen

Stimuli riktad mot kundernas sinnen Stimuli riktad mot kundernas sinnen - en fallstudie av ICA Maxi Kalmar Författare: Sebastian Åberg Handledare: Leif Rytting Examinator: Leif Marcusson Ämne: Företagsekonomi - Marknadsföring Nivå och termin:

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Den glömda marknadsföringen

Den glömda marknadsföringen Den glömda marknadsföringen - En kvalitativ studie om hur hotell marknadsför och arbetar med hållbarhet Författare: Erika Nilsson Mikaela Videfors Handledare: Miralem Helmefalk Examinator: Leif V Rytting

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen 5.12 Psykologi I egenskap av en vetenskap som undersöker mänsklig aktivitet ger psykologin de studerande förutsättningar att på olika sätt iaktta och förstå människan och de faktorer som påverkar hennes

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

The Path to Customer Centricity

The Path to Customer Centricity The Path to Customer Centricity Av Denish Shah, Roland T. Rust, A. Parasuraman, Richard Staelin & George S. Day Enligt författarna har kundfokus och dess fördelar diskuterats i över 50 år, men ändå är

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

Forskningsprocessens olika faser

Forskningsprocessens olika faser Forskningsprocessens olika faser JOSEFINE NYBY JOSEFINE.NYBY@ABO.FI Steg i en undersökning 1. Problemformulering 2. Planering 3. Datainsamling 4. Analys 5. Rapportering 1. Problemformulering: intresseområde

Läs mer

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Mål Masterprogrammet i policyanalys fokuserar hur offentlig politik formas, implementeras

Läs mer

Gabriella Johansson & Jasmine Moradi

Gabriella Johansson & Jasmine Moradi Gabriella Johansson & Jasmine Moradi En studie om hur företag strategiskt kan varumärkesanpassa musiken i sina butiker för att påverka konsumenternas beteende, förstärka sitt varumärke och öka försäljningen.

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

ERFARENHETER AV ATT ANVÄNDA FOKUSGRUPPER

ERFARENHETER AV ATT ANVÄNDA FOKUSGRUPPER UPPLÄGG Planering ERFARENHETER AV ATT ANVÄNDA FOKUSGRUPPER Emmie Wallin MPH 20091218 Genomförande Analys Problem Etik BAKGRUNDEN TILL UPPSATSEN Studerat hälsobokslut i flera arbeten Otillräcklig metod?

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Internationalisering genom att samarbeta med utländska mellanhänder

Internationalisering genom att samarbeta med utländska mellanhänder Internationalisering genom att samarbeta med utländska mellanhänder Författare: Christian Anderberg Carl-Johan Petersson Handledare: Mikael Hilmersson Program: Internationella Affärer Ämne: C-Uppsats Nivå

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kemi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod KEMKEM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov Kemi B, Andersson, Sonesson m.fl, Liber. Kap. 2-4 och 7-14 Ett skriftligt

Läs mer

Strategiarbete hos fastighetsmäklare, ett måste eller ett onödigt ont

Strategiarbete hos fastighetsmäklare, ett måste eller ett onödigt ont Strategiarbete hos fastighetsmäklare, ett måste eller ett onödigt ont - Verksamhetsstyrning i tjänsteföretag Författare: Tobias Berglund Ulrika Palmberg Magisterprogram i Ekonomistyrning Handledare: Krister

Läs mer

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 1 Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 2 Anvisningar för ventilering av C- och D-uppsatser Seminariet är opponentens ansvarsuppgift

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility - Ses arbetet som en strategi och är det verkligen ett genuint samhällsansvar? Författare: Emelie Angberg, Handelsekonomprogrammet Emelie Evegren, Handelsekonomprogrammet

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Institutionen för socialt arbete Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Vårterminen 2011 Kursansvarig: Jörgen Lundälv December 2010 JL 1 Välkommen! Du hälsas

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Sammanfattning av modulen modeller och representationer Hur går jag vidare?

Sammanfattning av modulen modeller och representationer Hur går jag vidare? Naturvetenskap - gymnasieskolan Modul: Modeller och representationer Del 8: Representationskompetens Sammanfattning av modulen modeller och representationer Hur Konrad Schönborn, Linköpings universitet

Läs mer

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende.

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Denna uppsats syfte undersöker via ett fältexperiment i en ICA-butik hur bakgrundsmusik

Läs mer

Att intervjua och observera

Att intervjua och observera Att intervjua och observera (Även känt som Fältstudier ) Thomas Lind Institutionen för informationsteknologi Visuell information och interaktion 2014-01-27 Påminnelser från högre ort Gruppindelning! Välj/Hitta

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer