Riktlinje för projektering av säkerhetssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinje för projektering av säkerhetssystem"

Transkript

1 Skapad: Senast ändrad: R 23

2 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) INNEHÅLL 1 Inledning Omfattning System för olika objekt Dokumentation och registrering LFS- IT Elföreskrifter Utrymmen för säkerhetsinstallationer Byggnadstekniskt skydd Övergripande krav Övergripande uppgift Nivåer Skyddsnivåer för Locums publika utrymmen samt tekniska rum Områdesskydd Områdesskydd nivå Områdesskydd nivå Områdesskydd nivå Tekniska krav för Byggnadstekniskt skydd Generella krav Låsenhet Mekanisk låsning av dörr utan krav på utrymning Mekanisk låsning av dörr med krav på utrymning Elektromekanisk låsning av dörr utan krav på utrymning Elektromekanisk låsning av dörr med krav på utrymning Kortläsarkontroll i båda riktningar Elektromekanisk låsning av port och lucka Elektromagnetisk låsning Dörrstyrning Fönster och glaspartier Galler och grind Låssystem Service och underhåll Dokumentation Passerkontrollsystem Övergripande krav Nivåer Styrning av inbrottslarm Systemets struktur Tekniska krav för passerkontroll Generella krav Knappsatser och kortläsare Ledningsnät Centralutrustningar Undercentral Dörrnod Funktion Passerkort Integration Service och underhåll Dokumentation Porttelefonsystem Övergripande krav Övergripande uppgift Nivåer Tekniska krav för porttelefonsystem Generella krav Platsutrustning R 23 Riktlinje för projektering av

3 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) 11.3 Porttelefoni via IP nät Integration Service och underhåll Dokumentation Inbrottslarmsystem Övergripande krav Övergripande uppgift Nivåer Systemets struktur Tekniska krav för inbrottslarmsystem Generella krav Generellt avsteg från SSF Platsutrustningar Larmöverföring Integration Kompetens Service och underhåll Dokumentation Personlarmsystem Övergripande krav Övergripande uppgift Nivåer Systemets struktur Tekniska krav personlarmsystem Generella krav Överfallslarm/personlarm Kallelsesignallarm/ patientlarm Ledningsnät Centralutrustningar Larmöverföring Integration Service och underhåll Dokumentation Kameraövervakningssystem (CCTV) Övergripande krav Övergripande uppgift Lagar och råd Nivåer Igenkänning Detektering Övervakning Belysning Systemets struktur Tekniska krav för kameraövervakningssystem CCTV Generella krav Service och underhåll Dokumentation Skyddsnivåer för Locums lokaltyper R 23 Riktlinje för projektering av

4 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) 1 Inledning Riktlinjen är framtaget för att tillgodose grundbehoven för Locum avseende säkerhetstekniska installationer. Riktlinjen utgår ifrån Stockholms läns landstings Riktlinjer för tekniska säkerhetsinstallationer. I riktlinjen förekommer anpassningar och avvikelser gentemot Stockholms läns landstings riktlinjer. 1.1 Omfattning Riktlinjen är utformad för att användas både vid totalentreprenader enligt ABT samt för projekterande konsulter där Locum genomför projektering genom konsulter i enligt med ABK. Riktlinjerna utgör en vägledning för den som utför projektering av. De föreskrifter som meddelas är i huvudsak funktions- och kvalitetsorienterande och avser inte att styra konsultens arbete i detalj. Den konsult som utsetts att projektera för ett specifikt projekt svarar således fullt ut för den tekniska konstruktionen, dess funktion och kvalitet. Skulle det förekomma motstridigheter eller avvikelser mot dessa riktlinjer i separata projekterade upphandlingar för respektive objekt gäller respektive upphandlings detaljprojekterade krav före riktlinjens ställda krav. Dock ska samtliga avvikelser från Riktlinjen dokumenteras och vara godkända Locums säkerhetschef. Med säkerhetstekniska installationer avses: byggnadstekniska skalskydd passerkontrollsystem porttelefonssystem inbrottslarmssystem personlarmsystem kameraövervakningssystem (CCTV) 1.2 System för olika objekt Varje nybyggnation och ombyggnation av ska detaljprojekteras i enlighet med vilken nivå beställaren beslutat för respektive objekt och system. Samtliga nya installationer ska föras in på relationshandlingar. Det är viktigt att anbudslämnare har erfarenhet och kunskap för samtliga system inom objektet som anbud lämnas för. R 23 Riktlinje för projektering av

5 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) 1.3 Dokumentation och registrering Leverantören skall till varje leverans och installation av teknisk bevakning tillse att dokumentation enligt nedan levereras till beställaren. Handlingarna skall vara märkta med symboler, beteckningar och definitioner enligt svensk standard. Samtliga handlingar skall vara på svenska. I leverantörens åtagande och pris skall ingå: Systembeskrivning Installationsritningar d v s planritningar med utrustningar och ledningsnät samt märkning dokumenterad. Nätscheman Monteringsritningar och uppställningsritningar Apparatlista d v s lista med utrustningsnummer för märkning samt dokumentation av artikelns benämning, fabrikat och typbeteckning samt hänvisning till berört förbindningsschema. Förbindningsscheman utvisande förbindningen från centralutrustningen till berörda platsutrustningar. Anslutningar och tekniska beskrivningar över ingående utrustningar som kompletterande information till vad anslutningar i förbindningsscheman innehåller. Orienteringsritningar d v s planritningar med placering av centralutrustningar och platsutrustningar (larmgivare) i form av ex larmgivare med dess sektions- eller adressnummer. (Orienteringsritningar nyttjas av åtgärdsinsatsstyrkan för att orientera sig till platsen för utlöst larm). I de fall fastighetsnät för IT nyttjas skall fält och portnummer och eventuellt fast IP nummer anges i förbindningsschema och apparatlista. Ritningar skall levereras i digital form som dwg filer (Autocad) samt pdf format. Dokumentation och övrigt tekniskt material ska levereras i editerbart skick genom Microsoft standardprogramvara och i pdf format Registreringshandlingar skall levereras i digital form i Elkodaformat och pdf format. Handlingar skall vara utförda enligt SS utgåva 6 vid nyinstallation i nya fastigheter och enligt den gamla standarden vid befintliga installationer. Registreringshandlingarna skall anpassas efter befintliga märkningssystemet på objektet. Innan registreringsarbete påbörjas skall detta överenskommas med beställare om gammal eller ny standard ska nyttjas Service och underhåll R 23 Riktlinje för projektering av

6 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) Gällande service och underhåll anges detta under respektive systembeskrivning. Låssystem 7.1, Passagesystem 9.10, Porttelefoni 11.5, Inbrottslarm 15.8 och Kamerasystem Dokumentation Systemet dokumenteras enligt kraven i avsnitt 1. Säkerhetsentreprenören skall revidera dokumentationen i samband med nyinstallation och förändringar i systemet. För programmerbara system skall säkerhetsentreprenören hålla en säkerhetskopia av den i systemet gällande programmeringen. Säkerhetsentreprenören skall förvara dokumentation och säkerhetskopia av systeminställningar och programvara. Beställaren har äganderätten till dokumentation, säkerhetskopia och i system förekommande användar-, installatörs- och servicekoder. 1.4 LFS- IT Vid nyttjande av Landstingsfastigheter i Stockholms fastighetsnät (datanät) för kommunikation skall Locums specialist för fastighetsrelaterad IT kontaktas i god tid om detta för ställningstagande om detta är lämpligt eller möjligt. Ingen installation får påskajas i datorer i eller fastighetsnät innan godkännande från ovan angiven funktion inhämtats. För att Locums specialist på fastighetsrelaterad IT ska kunna ta ställning för eventuellt godkännande av installation, måste en kort beskrivning av installationen utföras samt vilka funktioner som Locum måste vara behjälpliga med samt vilket utrymme (bandbredd) systemet normal kräver. 2 Elföreskrifter För samtliga projekt skall starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 och där tillhörande elinstallationsregler SS utgåva 2 gälla. Med undantag för vad som anges i elinstallationsreglerna skall infällt kablage förläggas i rörkanalisation. 2.1 Utrymmen för säkerhetsinstallationer Då det förekommer olika behov av installationsyta är för säkerhetsinstallationer så är utrymmena indelade i tre olika storlekar och funktioner. De tre olika rumsfunktionerna är: Huvudsäkerhetsrum Säkerhetsrum Säkerhetsnisch Huvudsäkerhetsrum R 23 Riktlinje för projektering av

7 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) Exempel på huvudsäkerhetsrum I större fastigheter/lokaler krävs normalt ett huvudsäkerhetsrum. Detta rum kan även vara integrerat med ett TDK C rum (för fastighetsnät data/telefoni). Rummet måste då vara separerat med galler mellan de två funktionerna. Kraven på säkerhetsrummet gäller oavsett om ytan är integrerad eller inte. Rumsytan för huvudsäkerhetrum skall vara minst 10 kvm. I större fastigheter/lokaler kan rumsytan bli betydligt större och måste därför alltid projekteras och utredas i samråd med säkerhetsansvarig. Utrymmet storlek beror på hur många system som ska nyttjas och vilka system (vissa systemleverantörer är mer platskrävande än andra). Placeringen av huvudsäkerhetsrummet ska vara centralt placerad i byggnaden i källare eller entréplan. Huvudsäkerhetsrummet ska ej placeras i tänkt utrymme för uthyrning. Huvudsäkerhetsrummet skall vara skyddat till skyddsklass 3 enligt Regler för mekaniskt inbrottsskydd, i aktuell utgåva av SSF 200 (svenska stöldskyddsföreningen). I dessa ställs krav på beskaffenheten hos omslutningsytor, lås och beslag samt inkrypningsskydd. Huvudsäkerhetsrummet skall också vidare larmas enligt skyddsklass 3 enligt aktuell utgåva av SSF 130. Huvudsäkerhetsrummet skall brandklassas enligt lägst EI 60. Huvudsäkerhetsrummet skall förses med ventilation/klimatanläggning, temperatur- och brandlarm. Finns det risk för vattenläckage från kylanläggning eller annat fastighetsknutet system såsom vattenrör, avlopp m.m. så skall även fuktlarm installeras. Takhöjden skall vara minst 2400 mm. Dörröppning skall vara minst 2000 x 900 mm. Temperatur och relativ fuktighet skall hållas inom följande gränser: Temperatur C om annat ej angivits. R 23 Riktlinje för projektering av

8 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) Relativ fuktighet % icke kondenserande Larm för hög temperatur skall ges vid 27 C. Huvudsäkerhetsrum skall utrustas med egen gruppcentral min 230/400V Av driftsäkerhetsskäl så skall inte jordfelsbrytare installeras i denna gruppcentral. Gruppcentralen är endast avsedd att försörja aktiv utrustning inom huvudsäkerhetsutrymmen således skall ventilationsaggregat och belysning samt serviceuttag matas via annan central. I utrymmet skall det finnas minst 2 stycken dubbla jordade uttag avsedda för servicearbeten. Effektbehov för UPS och kyla i utrymmet anpassas efter verksamhetens effekt på aktiva utrustningar men skall samtidigt vara skalbar eller utbyggbar till fastighetens framtida maximala effektbehov. Vid nyinstallation samt utökning av aktiva komponenter skall beräkningar göras på förväntad maximal eleffekt, detta för att kunna avgöra behovet av kyla i utrymmet. Jordning och potentialutjämning skall installeras inom utrymmet enligt SS-EN Till jordplint ansluts stativ, kabelstegar m.m Säkerhetsrum Exempel på säkerhetsrum I mindre objekt eller som ett säkerhetsutrymme som betjänar som slavutrymme till ett huvudsäkerhetsrum. Detta rum kan även vara integrerat med ett TDK C rum (för fastighetsnät data/telefoni). Rummet måste då vara separerat med galler mellan de två funktionerna. Kraven på säkerhetsrummet gäller oavsett om ytan är integrerad eller inte. Rumsytan för säkerhetsrum skall vara minst 6 kvm. R 23 Riktlinje för projektering av

9 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) Placeringen av säkerhetsrummet ska vara centralt placerad i byggnaden i källare eller entréplan. Huvudsäkerhetsrummet ska ej placeras i tänkt utrymme för uthyrning. Säkerhetsrummet skall vara skyddat till skyddsklass 3 enligt Regler för mekaniskt inbrottsskydd, i aktuell utgåva av SSF 200 (svenska stöldskyddsföreningen). I dessa ställs krav på beskaffenheten hos omslutningsytor, lås och beslag samt inkrypningsskydd. Säkerhetsrummet skall också vidare larmas enligt skyddsklass 3 enligt aktuell utgåva av SSF 130. Säkerhetsrummet skall brandklassas enligt lägst EI 60. Säkerhetsrummet skall förses med ventilation/klimatanläggning, temperatur- och brandlarm. Finns det risk för vattenläckage från kylanläggning eller annat fastighetsknutet system såsom vattenrör, avlopp m.m. så skall även fuktlarm installeras. Takhöjden skall vara minst 2400 mm. Dörröppning skall vara minst 2000 x 900 mm. Temperatur och relativ fuktighet skall hållas inom följande gränser: Temperatur C om annat ej angivits. Relativ fuktighet % icke kondenserande Larm för hög temperatur skall ges vid 27 C. Vid nyinstallation samt utökning av aktiva komponenter skall beräkningar göras på förväntad maximal eleffekt, detta för att kunna avgöra behovet av kyla i utrymmet. Jordning och potentialutjämning skall installeras inom utrymmet enligt SS-EN Till jordplint ansluts stativ, kabelstegar m.m Säkerhetsnisch På våningplan kan stativ/fält placeras i telenischer tillsammans med fastighetsnätets installationer. I detta utrymme ska noder och underscentraler mm placeras som betjänar funktioner i nischens direkta närhet. Centralenheter och styrenheter ska normalt placeras i separat Säkerhetsnischen ska ej placeras i tänkt utrymme för uthyrning. Säkerhetsnischen skall vara låst. Exempel på säkerhetsnisch R 23 Riktlinje för projektering av

10 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) 3 Byggnadstekniskt skydd 3.1 Övergripande krav Detta avsnitt 3.1 redovisar krav som beställaren kan använda för precisering av det byggnadstekniska skyddets omfattning. Tekniska krav som det byggnadstekniska skyddet lägst ska uppfylla och krav gällande service och underhåll redovisade i avsnitt Övergripande uppgift Det Byggnadstekniska skyddets uppgift är att försvåra intrång, inbrott, försvåra bortförande av stöldgods, samt avskräcka från inbrottsförsök. Det Byggnadstekniska skyddet är grunden för ett bra inbrottsskydd, men behöver i flertalet fall kompletteras med de tekniska för övervakning och tillträdeskontroll som beskrivs i avsnitt 3-8. Därutöver krävs även att obehörigt intrång skall försvåras genom att ytorna närmast byggnadens ytterväggar hållas fria från växtlighet, bilar, containrar, upplag eller andra föremål som ger skydd åt en person som vill dölja sin närvaro eller som ger denne möjligheter att nå fönsterrader eller andra öppningar högre upp i byggnaden än vad som är möjligt från markplan. I de fall fasadstegar finns skall de inte kunna nås från markplan. Indragna portar och entréer ska också undvikas. 3.3 Nivåer Detta avsnitt beskriver det Byggnadstekniska skyddets uppgift, omfattning och funktion. Beskrivningen redovisar dels säkerhetskrav för de delar av byggnaden där Locum ansvarar för säkerheten och dels säkerhetsnivåer för verksamheternas lokaler. Krav för Locums delar av byggnaden redovisas med en indelning utifrån olika typer av utrymmen. Kraven indelas i matris under rubrik 18 dessa krav avser följaktligen lokaler som inte är uthyrda till verksamheterna. Kraven för verksamheternas lokaler indelas i skyddsnivå 1-4, där skyddsnivå 1 innebär lägsta skydd och skyddsnivå 4 högsta skydd. Skyddsnivån för respektive verksamhet avgörs från fall till fall. Krav på områdesskydd indelas i skyddsnivå 1-3, där skyddsnivå 1 innebär lägsta skydd och skyddsnivå 3 högsta skydd. Skyddsnivån för respektive område avgörs från fall till fall och i detta sammanhang beaktas att fastigheterna normalt inrymmer för allmänheten tillgängliga verksamheter. R 23 Riktlinje för projektering av

11 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) Under respektive nivå anges låsning med en indelning i daglås respektive säkerhetslås. De olika typerna av låsning används enligt följande princip: Daglås är huvudsakligen avsett för låsning av dörrar placerade innanför skalskyddsgräns, men får i vissa fall användas för låsning i skalskyddsgräns. I dessa fall används daglås huvudsakligen för låsning under de tider verksamhet bedrivs lokalen och kompletteras övrig tid med ett säkerhetslås. Säkerhetslås är huvudsakligen avsett för låsning av dörrar i skalskyddsgräns. Säkerhetslås kan användas som huvudlåsning för verksamheter som dygnet runt önskar ett högt intrångsskydd, eller som en förstärkt låsning under de tider då verksamhet inte bedrivs inom lokalen. I de fall ett högt intrångsskydd eftersträvas under de tider verksamhet bedrivs ska säkerhetslås med utrymningsbehör inte kunna manipuleras från dörrens angreppssida. Detta innebär att glasning i anslutning till utrymningsbehör skall uppfylla lägst klass P2A enligt SS-EN 356. Observera att det nedan anges den lägsta nivå som får förekomma inom respektive nivå. Därutöver avgör respektive dörrs funktion om låsning ska vara i utförande med utrymningsbehör, nyckel- eller kortläsarpassage i en eller två ritningar. 3.4 Skyddsnivåer för Locums publika utrymmen samt tekniska rum Rumstyper och skyddsnivåer framgår i tabell under rubrik Skyddsnivå Uppgift Skalskydd i skyddsnivå 1 har till uppgift att ge ett grundläggande skydd mot intrång via det skyddade områdets omslutningsytor och dess öppningar. Denna skyddsnivå är avsedd för verksamheter med mycket låga skyddsbehov. Därutöver ska verksamhetens skalskydd alltid angränsa mot ytor som i sin tur lägst uppfyller skyddsnivå 2, exempelvis genom att verksamheten i sin helhet omsluts av ovan beskrivna ytor där Locum ansvarar för säkerheten. Om verksamheten inte omsluts av sådana ytor ska skyddsnivå 1 endast användas för verksamheter som alltid är bemannade Omfattning Dörrar, portar och luckor ska fördröja uppbrytning från det skyddade områdets utsida. Väggar, golv och tak ska konstruktionsmässig försvåra genombrott. Fönster ska förses med spärranordning mot obehörig öppning från utsidan. R 23 Riktlinje för projektering av

12 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) Principiell omfattning av skyddsnivå För att uppnå detta ska skalskyddet uppfylla skyddsklass 1 enligt Svenska stöldskyddsföreningens regler SSF 200, med undantag från kravet på godkänd låsenhet. Istället gäller som lägsta nivå att dörr i skalskydd dygnet runt låses med daglås för nyckel- eller kortpassage i en riktning. Krav på låsning av dörrar framgår under avsnitt 6 Låsenheter, där ett flertal varianter redovisas för nyckeleller kortpassage i en riktning. Observera att detta anger en lägsta nivå och att låsningen därutöver ska anpassas till respektive dörrs funktion Skyddsnivå 2 Skalskydd i skyddsnivå 2 har till uppgift att ge ett grundläggande inbrottsskydd för det skyddade områdets omslutningsytor och dess öppningar. Denna skyddsnivå är avsedd för verksamheter som är bemannade under stora delar av dygnet och har för vården genomsnittliga skyddsbehov Omfattning Dörrar, portar och luckor ska fördröja inbrott från det skyddade områdets utsida. Väggar, golv och tak ska konstruktionsmässig fördröja genombrott. Fönster placerade lägre än 4 meter över ståplan ska förses med lås som fördröjer uppbrytning från in och utsida. R 23 Riktlinje för projektering av

13 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) Principiell omfattning för skyddsnivå För att uppnå detta ska skalskyddet uppfylla skyddsklass 2 enligt Svenska stöldskyddsföreningens regler SSF 200, med undantag från kravet på godkänd låsenhet. Istället gäller som lägsta nivå att dörr i skalskydd låses med säkerhetslås under alternativt med daglås i kombination med brytskydd. I båda fallen får låsning vara för nyckel- eller kortpassage i en riktning. Krav på låsning av dörrar framgår under avsnitt 6 Låsenhet, där ett flertal varianter redovisas för säkerhetsoch daglås med nyckel- eller kortpassage i en riktning. Observera att detta anger en lägsta nivå och att låsningen därutöver ska anpassas till respektive dörrs funktion Skyddsnivå 3 Skalskydd i skyddsnivå 3 har till uppgift att ge ett grundläggande inbrottsskydd för det skyddade områdets omslutningsytor och dess öppningar, samt därutöver försvåra bortförandet av stöldgods. Denna skyddsnivå är avsedd för verksamheter som endast är bemannade under delar av dygnet och har för vården genomsnittliga skyddsbehov Omfattning Dörrar, portar och luckor ska fördröja inbrott från det skyddade områdets utsida. Väggar, golv och tak ska konstruktionsmässig fördröja genombrott. Fönster placerade lägre än 4 meter över ståplan ska förses med lås som fördröjer uppbrytning från in och utsida. Under de tider då det skyddade området är obemannat ska dörrar, portar och luckor fördröja utbrott från det skyddade området. R 23 Riktlinje för projektering av

14 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) Principiell omfattning för skyddsnivå Skyddsnivå 4 Skalskydd i skyddsnivå 4 har till uppgift att ge ett kraftigt inbrottsskydd för det skyddade områdets omslutningsytor och dess öppningar, samt försvåra bortförandet av stöldgods. Denna skyddsnivå är avsedd för verksamheter som högre skyddsbehov Omfattning Dörrar, portar, luckor och fönster ska kraftigt fördröja inbrott från det skyddade områdets utsida, samt under de tider då det skyddade området är obemannat fördröja utbrott från insidan. Väggar, golv och tak ska konstruktionsmässigt kraftigt fördröja genombrott. Daglås Daglås med utrymningsbehör Principiell omfattning för skyddsnivå R 23 Riktlinje för projektering av

15 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) Funktion Ska uppfylla kraven för skyddsnivå Skyddsklass Skalskyddet ska uppfylla skyddsklass 2 enligt Svenska stöldskyddsföreningens regler SSF 200, med vissa undantag från kravet på godkänd låsenhet. Därutöver ska inkrypningsskydd installeras enligt SSF 200 skyddsklass 3. Istället för godkänd låsning gäller som lägsta nivå att dörr i skalskydd låses med säkerhetslås under de tider lokalen är obemannad. Dörr i skalskydd får då verksamhet bedrivs låsas med daglås. Daglås får vara för nyckel- eller kortpassage i en riktning. Säkerhetslås ska vara med nyckel- eller kortpassage i båda riktningar. Krav på låsning av dörrar framgår under avsnitt 6 Låsenhet Behörighetskontroll Öppning av fönster och tillträde till skyddat område ska styras med nyckel ingående i skyddat låssystem eller passerkontrollsystem i lägst passernivå 3 enligt beskrivning i avsnitt Under tider då lokalen är obemannad ska utpassage från skyddat område styras lika tillträdet. 4 Områdesskydd 4.1 Områdesskydd nivå 1 Områdesskydd i skyddsnivå 1 har till uppgift att markera gräns och utgör inte intrångsskydd Omfattning För att uppfylla denna nivå utformas områdesskyddet med normala staket, grindar och bommar utan särskilda krav på utformning Behörighetskontroll Tillträde får ske utan kontroll. 4.2 Områdesskydd nivå 2 Områdesskydd i skyddsnivå 2 har till uppgift att ge ett grundläggande skydd mot intrång till det skyddade området. Denna skyddsnivå är avsedd för att ge ett förhöjt skydd mot inbrott och skadegörelse, men är inte avsett som enda skydd för stöldbegärlig egendom Omfattning För att uppfylla denna nivå utformas områdesskyddet enligt SSF 200, med undantag för kravet på taggtråd. R 23 Riktlinje för projektering av

16 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) Området i anslutning till stängslet skall vara fritt från vegetation, fasta föremål och uppställd materiel eller gods. Områdesskyddet ska kompletteras med en god belysning som försvårar för obehöriga personer att ta sig in och uppehålla sig på och intill det skydde området Behörighetskontroll Tillträde till skyddat område ska styras med nyckel ingående i skyddat låssystem eller passerkontrollsystem i lägst passernivå 3 enligt beskrivning i avsnitt Under tider då området är obemannad ska utpassage från skyddat område styras lika tillträdet. 4.3 Områdesskydd nivå 3 Områdesskydd i skyddsnivå 3 har till uppgift att ge ett förhöjt skydd mot intrång till det skyddade området. Denna skyddsnivå är avsedd för att ge ett grundläggande skydd för stöldbegärlig egendom inom det skyddade området, samt ge ett förhöjt skydd mot inbrott och skadegörelse, Omfattning För att uppfylla denna nivå utformas områdesskyddet enligt SSF 200. Områdesskyddet ska förses med skyltning om tillträdesförbud. Området i anslutning till stängslet skall vara fritt från vegetation, fasta föremål och uppställd materiel eller gods. Områdesskyddet ska kompletteras med en god belysning som försvårar för obehöriga personer att ta sig in och uppehålla sig på och intill det skydde området Behörighetskontroll Tillträde till skyddat område ska styras med nyckel ingående i skyddat låssystem eller passerkontrollsystem i lägst passernivå 3 enligt beskrivning i avsnitt Under tider då området är obemannad ska utpassage från skyddat område styras lika tillträdet. R 23 Riktlinje för projektering av

17 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) 5 Tekniska krav för Byggnadstekniskt skydd Detta avsnitt redovisar de tekniska krav som byggnadstekniska skyddsinstallationer lägst skall uppfylla, samt de åtaganden som säkerhetsentreprenören skall uppfylla gällande service och underhåll. Vid nyinstallation och förändringar i befintliga anläggningar skall beställaren av byggnadstekniskt skydd precisera skyddets omfattning. För denna precisering används övergripande krav redovisade i avsnitt 3.1 med underpunkter. 5.1 Generella krav Grunden för det byggnadstekniska skyddet är att samtliga byggnadsdelar lägst skall uppfylla gällande lagstiftning och standarder inom byggområdet, vilket även omfattar krav i gällande brandskyddsdokumentation. Alla delar av det byggnadstekniska skyddet skall uppfylla den skalskyddsklass, enligt Svenska stöldskyddsföreningens gällande regler SSF 200, som berört utrymme skall uppfylla. För samtliga delar gäller att det byggnadstekniska skyddet inte utan svårighet får kunna demonteras från den oskyddade sidan, dvs. den förväntade angreppssidan. Detta innebär bland annat att skruvar åtkomliga från angreppssidan eller publika utrymmen skall vara säkerhetsskruv, som inte kan demonteras med annat än specialverktyg. Tillverkarens montageanvisningar skall följas Generellt avsteg från SSF 200 Avsteg förekommer från krav på godkänd låsenhet. R 23 Riktlinje för projektering av

18 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) 6 Låsenhet Observera att nedan angivna krav endast avser låsning. Därutöver behöver låshus i vissa fall även ha tillhållning med fallkolv. 6.1 Mekanisk låsning av dörr utan krav på utrymning Nyckelpassage i en riktning Självlåsande daglås för nyckelpassage i en riktning Dörr låses med mekaniskt cylinderfall som skall vara förreglad och ha ett ingrepp om minimum 14mm. Från angreppssidan skall låsning endast manövreras via låscylinder. Från motsatt sida manövreras låsning via vred eller trycke med splitfunktion. Hålbild i slutbleck eller stålkarm skall vara i utförande för vald låskista med förregling Icke självlåsande daglås för nyckelpassage i en riktning Dörr låses med mekanisk hakregel eller regel som skall ha ett ingrepp om minimum 14 mm. Från angreppssidan skall låsning endast manövreras via låscylinder. Från motsatt sida manövreras låsning via vred eller trycke med splitfunktion. Vid upplåsning via vred ska manöver ej överstiga 90. Hålbild i slutbleck eller stålkarm skall vara i utförande för vald låskista Säkerhetslås för nyckelpassage i en riktning Dörr låses med godkänd låsenhet uppfyllande krav enligt SS 3522 klass 3, undantaget krav på låscylinder. Låscylinder på angreppssidan skall uppfylla krav enligt SS 3522 klass 3, men från motsatt sida manövreras låsning via vredcylinder Nyckelpassage i båda riktningar Självlåsande daglås för nyckelpassage i båda riktningar Dörr låses med mekaniskt cylinderfall som skall vara förreglad och ha ett ingrepp om minimum 14mm. Från båda sidor skall låsning endast manövreras via låscylinder. Hålbild i slutbleck eller stålkarm skall vara i utförande för vald låskista med förregling Icke självlåsande daglås för nyckelpassage i båda riktningar Dörr låses med mekanisk hakregel eller regel som skall ha ett ingrepp om minimum 14 mm. Från båda sidor skall låsning endast manövreras via låscylinder och manöver ska ej överstiga 90. Hålbild i slutbleck eller stålkarm skall vara i utförande för vald låskista. R 23 Riktlinje för projektering av

19 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) Säkerhetslås för nyckelpassage i båda riktningar Dörr låses med godkänd låsenhet uppfylla krav enligt SS 3522 klass 3, vilket bl. a innebär att låsning från båda sidor manövreras via låscylinder. 6.2 Mekanisk låsning av dörr med krav på utrymning I för respektive lokal gällande brandskyddsdokumentation redovisas omfattning och krav på utrymningsvägar. Montage av lås skall alltid följa myndighetskrav och krav i brandskyddsdokumentation. Om utrymningsväg förses med lås som, under någon del av dygnet, blockerar utrymningsfunktionen skall dessa lås vara i utförande med en kontaktfunktion för indikering av låst respektive olåst läge. Kontaktfunktionen skall vid låst läge förregla en funktion som är väsentlig för verksamheten inom den lokal som utrymningsvägen betjänar Nyckelpassage i en riktning Självlåsande daglås för nyckelpassage i en riktning Utrymning via tryckesfunktion, utan karv på återinrymning Dörr låses med mekaniskt cylinderfall som skall vara förreglad och ha ett ingrepp om minimum 14mm. Från angreppssidan skall låsning endast manövreras via låscylinder. Från motsatt sida manövreras låsning via trycke med splitfunktion. Hålbild i slutbleck eller stålkarm skall vara i utförande för vald låskista med förregling Utrymning enligt SS-EN 1125, utan karv på återinrymning Dörr låses med mekaniskt cylinderfall som skall vara förreglad och ha ett ingrepp om minimum 14mm. Från angreppssidan skall låsning endast manövreras via låscylinder. Från motsatt sida manövreras låsning via utrymningsbehör uppfyllande krav enligt SS-EN Hålbild i slutbleck eller stålkarm skall vara i utförande för vald låskista med förregling Utrymning via tryckesfunktion, med krav på återinrymning Dörr låses med mekanisk regel, hakregel eller fall som skall vara förreglad och ha ett ingrepp om minimum 14mm. Från angreppssidan skall låsning endast manövreras via låscylinder. Från motsatt sida manövreras låsning via trycke med splitfunktion, samt vred för återlåsning. Efter passage med trycke skall låsning förbli i olåst läge tills den återställs manuellt. Hålbild i slutbleck eller stålkarm skall vara i utförande för vald låskista med förregling. Hålbild i slutbleck eller stålkarm skall vara i utförande för vald låskista med förregling. R 23 Riktlinje för projektering av

20 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin (73) Utrymning enligt SS-EN 1125, med krav på återinrymning Dörr låses med mekanisk regel, hakregel eller fall som skall vara förreglad och ha ett ingrepp om minimum 14mm. Från angreppssidan skall låsning endast manövreras via låscylinder. Från motsatt sida manövreras låsning via vred, samt utrymningsbehör uppfyllande krav enligt SS-EN Efter passage med utrymningsbehör skall låsning förbli i olåst läge tills den återställs manuellt. Hålbild i slutbleck eller stålkarm skall vara i utförande för vald låskista med förregling Säkerhetslås för nyckelpassage i en riktning Utrymning via tryckesfunktion. Uppfyller krav på återinrymning Dörr låses med mekanisk regel eller hakregel som skall ha ett ingrepp om minimum 20 mm. Från angreppssidan skall låsning endast manövreras via låscylinder. Från motsatt sida manövreras låsning via vredcylinder, samt trycke med splitfunktion. Låscylinder på angreppssidan, slutbleck och montage skall uppfylla krav enligt SS 3522 klass 3. Slutbleck får ersättas med hål i stålkarm förutsatt att detta ger motsvarande brytmotstånd. Låsenhet skall vara i utförande med mikrobrytare för indikering av regelns läge Utrymning enligt SS-EN Uppfyller krav på återinrymning Dörr låses med mekanisk hakregel eller regel som skall ha ett ingrepp om minimum 20 mm. Från angreppssidan skall låsning endast manövreras via låscylinder. Från motsatt sida manövreras låsning via vredcylinder, samt utrymningsbehör uppfyllande krav enligt SS-EN Låscylinder på angreppssidan, slutbleck och montage skall uppfylla krav enligt SS 3522 klass 3. Slutbleck får ersättas med hål i stålkarm, förutsatt att detta ger motsvarande brytmotstånd. Låsenhet skall vara i utförande med mikrobrytare för indikering av regelns läge Nyckelpassage i båda riktningar Utrymning enligt SS-EN 1125, utan karv på återinrymning Dörr låses med mekaniskt cylinderfall som skall vara förreglad och ha ett ingrepp om minimum 14mm. Från angreppssidan skall låsning endast manövreras via låscylinder. Från motsatt sida manövreras låsning via låscylinder, samt utrymningsbehör uppfyllande krav enligt SS-EN Hålbild i slutbleck eller stålkarm skall vara i utförande för vald låskista med förregling. Låsning skall vara i utförande med mikrobrytare för indikering av öppning via utrymningsbehör Utrymning enligt SS-EN 1125, med krav på återinrymning Dörr låses med mekanisk regel, hakregel eller fall som skall vara förreglad och ha ett ingrepp om minimum 14mm. Från angreppssidan skall låsning endast manövreras via låscylinder. Från motsatt sida manövreras låsning via låscylinder, samt utrymningsbehör uppfyllande krav enligt SS-EN Efter passage med utrymningsbehör skall låsning förbli i olåst läge tills den återställs manuellt. R 23 Riktlinje för projektering av

Riktlinjer för tekniska säkerhetsinstallationer

Riktlinjer för tekniska säkerhetsinstallationer Riktlinjer för tekniska säkerhetsinstallationer Stockholms läns landsting LS0810-1003 SLL1622 Bilaga 1.1 Status: Förfrågningsunderlag Upprättad: 2009-10-28 Reviderad: 2010-09-27 Sida: 2 av 79 0. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

1 (6) Datum. Rikspolisstyrelsen PVS/SE/Fysisk Säkerhet Christer Rundström Poliskommissarie Diarienr (åberopas)

1 (6) Datum. Rikspolisstyrelsen PVS/SE/Fysisk Säkerhet Christer Rundström Poliskommissarie Diarienr (åberopas) Datum 1 (6) Rikspolisstyrelsen PVS/SE/Fysisk Säkerhet Christer Rundström Poliskommissarie 2014-02-22 Diarienr (åberopas) Saknr Vägledning och sammanställning över de säkerhetsskyddskrav som gäller för

Läs mer

Datum. Vid säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

Datum. Vid säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal Datum 1 (6) Polismyndigheten Verksamhetsskydd 1 RPC Kansli Christer Rundström Poliskommissarie 2014-02-22 Diarienr (åberopas) Saknr Vid säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) Nivå

Läs mer

Teknisk anvisning Dörrmiljö Ver. 1.0

Teknisk anvisning Dörrmiljö Ver. 1.0 Handling LSU2012-0469 Sidantal (9) Ver. 1.0 Landstingsservice Landstinget i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. INLEDNING...3

Läs mer

ANLÄGGNINGSSKYDD. Riktlinjen bör gälla även för stamnätsanläggning där annan än Svenska Kraftnät är huvudman.

ANLÄGGNINGSSKYDD. Riktlinjen bör gälla även för stamnätsanläggning där annan än Svenska Kraftnät är huvudman. SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-04 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A ANLÄGGNINGSSKYDD Inledning Denna riktlinje är ett grunddokument och anger skyddsnivån vid upphandling för Svenska

Läs mer

Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument

Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument Kravspecifikation Dokument Utgåva Benämning SSF 130 Maj 2006 Regler för projektering och installation av inbrottslarmanläggning en i detta dokument gäller kraven och utförandet för angivna avsnitt. Innehåll

Läs mer

Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1

Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1 Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1 GL 551:1 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6

Läs mer

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR9-04 utg 2 2012-09-01 2/11. Utgåva Ändringsnot Datum A 07-04-04

Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR9-04 utg 2 2012-09-01 2/11. Utgåva Ändringsnot Datum A 07-04-04 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum A 07-04-04 2 Mindre ändringar. I övrigt enligt utgåva A 12-09-01 2/11 Innehåll 1 Tillämpliga normer... 4 2 Betydelseklasser... 5 3 Mekaniskt inbrottsskydd... 6 4

Läs mer

Skydd mot stöld av datorutrustning

Skydd mot stöld av datorutrustning November 2003 Teknisk information Skydd mot stöld av datorutrustning En infoskrift från Sveriges Försäkringsförbund Syftet med denna information är att ge en bild av risker med speciell inriktning på inbrott

Läs mer

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik På följande sida vill vi berätta vad du bör tänka på när det gäller säkerhet i olika utrymmen i bostadsfastigheter. Dagens moderna lås och säkerhetsteknik skiljer sig avsevärt från den gamla utrustningen

Läs mer

Råd och riktlinjer Fysiskt och tekniskt skydd för dricksvatten

Råd och riktlinjer Fysiskt och tekniskt skydd för dricksvatten Råd och riktlinjer Fysiskt och tekniskt skydd för dricksvatten FÖRORD Livsmedelsverket har gett ut föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar. Dessa

Läs mer

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställt av XXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med 200x-xx-xx Version 4 1 Innehåll Sid Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Inbrottsskydd för golfshop

Inbrottsskydd för golfshop Inbrottsskydd för golfshop Med hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorets krav/säkerhetsföreskrift. Foldern ger

Läs mer

PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR

PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NT, Nätteknik VÅR BETECKNING TR09-07 DATUM SAMRÅD 2009-03-16 NI, SB TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR Inledning

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 3

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 3 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 3 2 Skyddsklass 3 Skyddsklass 3 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...6 Allmänt...6 Väggar, golv och tak...6 Dörr, port och lucka...7 Låsning av dörr, port

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Vilken säkerhetsnivå ska man välja?

Vilken säkerhetsnivå ska man välja? Vilken säkerhetsnivå ska man välja? Mats Andersson, WSP Vanliga frågor à Hur tar jag reda på vad som är värt att skydda? à Vilken åtgärd ger mest effekt för pengarna? à Kan man inte bara köpa ett larm

Läs mer

Passersystem för Svenska Kraftnäts anläggningar

Passersystem för Svenska Kraftnäts anläggningar 1 (11) 07-04-04A TR9-07 Passersystem för Svenska Kraftnäts anläggningar Inledning För att förbättra säkerhet och underhåll, har Svenska Kraftnät ett datorbaserat inpasseringssystem. Underlaget i TR9-07

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 3

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 3 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 3 2 Skyddsklass 3 Skyddsklass 3 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...6 Allmänt...6 Väggar, golv och tak...6 Dörr, port och lucka...7 Låsning av dörr, port

Läs mer

Mekaniskt inbrottsskydd

Mekaniskt inbrottsskydd 1. Skyddsklasser Säkerhetsföreskrifterna indelas i tre skyddsklasser; skyddsklass 1, 2 och 3. Av försäkringsbrevet framgår vilken skyddsklass som gäller för respektive försäkringsställe. I dokumentet görs

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

Inbrottsskydd. Skyddsklass 3

Inbrottsskydd. Skyddsklass 3 Inbrottsskydd Skyddsklass 3 Sidan 2 I Inbrottsskydd skyddsklass 3 Med hjälp av de anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorens

Läs mer

VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL

VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING VLL TYPDÖRRAR PASSERKONTROLL TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2015-03-30 Rev. Sweco Systems AB Umeå Uppdragsnummer 4030493000 Uppdragsansvarig Christer Vredin 090-715228 Teknikansvarig

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

RIKSPOLISSTYRELSEN DÖRR OCH FÖNSTERMILJÖER

RIKSPOLISSTYRELSEN DÖRR OCH FÖNSTERMILJÖER Diarie nr: PVS 244-6345/10 RIKSPOLISSTYRELSEN DÖRR OCH FÖNSTERMILJÖER Daterad: 2003-02-10 Reviderad: 2003-08-27 2005-03-15 2005-11-01 2006-10-30 2007-10-15 2010-10-01 Team TSP AB Enhagsslingan 15 187 40

Läs mer

ELTRYCKESLÅS. Safetron SL 520 Safetron SL 530

ELTRYCKESLÅS. Safetron SL 520 Safetron SL 530 ELTRYCKESLÅS Med ett brett användningsområde där krav på en snabb låsning finns kan eltryckeslås användas på såväl lätta innerdörrar till tunga ytterdörrar. Ett eltryckeslås kan användas tillsammans med

Läs mer

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10 Tekniska anvisningar Passersystem 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 4 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALUTRUSTNING 8 KORTLÄSARE 8 PASSERKORT/TAGGAR

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT SAMRÄD. rsr fh feät chm cafs & ^ # cns cnk cnb. cik cdcsy csb. Anläggningsskydd

SVENSKA KRAFTNÄT SAMRÄD. rsr fh feät chm cafs & ^ # cns cnk cnb. cik cdcsy csb. Anläggningsskydd SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE HM, Hälsa, Miljö och Säkerhet VAR BETECKNING TR09-04 DATUM 2015-09-11 SAMRÄD rsr fh feät chm cafs TEKNISK RIKTLINJE & ^ # cns cnk cnb S)y\ \A;\i cik cdcsy csb

Läs mer

Lås och beslag i förskola

Lås och beslag i förskola GODA EXEMPEL Lås och beslag i förskola Bakgrund I förskolan behövs olika typer av lås och beslag beroende på vad för funktion en lokal och en dörr, innerdörr, ytterdörr eller fönsterdörr har. Ansvarsområden:

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Inspektion av arkivlokal för Småföretagarnas Arbetslöshetskassa

Inspektion av arkivlokal för Småföretagarnas Arbetslöshetskassa Inspektionsrapport 1 (5) Inspektion av arkivlokal för Småföretagarnas Arbetslöshetskassa Riksarkivet har den 19 januari 2010 genomfört en inspektion av en tilltänkt arkivlokal för Småföretagarnas Arbetslöshetskassa

Läs mer

Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd.

Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd. Sida 1(6) KAMMARKOLLEGIET Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd. Reviderad utgåva. Gäller från den 19 april 2007 Innehållsförteckning Orientering sid 2 1 Omfattning sid 2 2

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Inbrottsskydd. Skyddsklass 3

Inbrottsskydd. Skyddsklass 3 Inbrottsskydd Skyddsklass 3 Med hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorens krav. Foldern ger exempel på godtagbara

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 Skyddsklass 2 Skyddsklass 2 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...5 Allmänt...5 Väggar, golv och tak...5 Dörr, port och lucka...6 Låsning av dörr, port

Läs mer

Inspektion av tilltänkta arkivlokaler för Regeringsrätten och Kammarrätten i Stockholm

Inspektion av tilltänkta arkivlokaler för Regeringsrätten och Kammarrätten i Stockholm 1(5) Tillsynsavdelningen A Mann Inspektion av tilltänkta arkivlokaler för Regeringsrätten och Kammarrätten i Stockholm Datum: 2008-08-25 Plats: Riddarholmen, Birger Jarls Torg 5 och 13. Fastighet: Hebbeska

Läs mer

Produktblad Massivdörr VD 60

Produktblad Massivdörr VD 60 Utgåva 1 / 13-10-02 Produktblad Massivdörr VD 60 Klassningar Massivdörr VD 60 är provad av SP och certifierad SITAC för ljud och brand. Den tillverkas under kontroll av SP. Tillverkas i klass E. Brandklass

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

Inbrottsskydd. Skyddsklass 1

Inbrottsskydd. Skyddsklass 1 Inbrottsskydd Skyddsklass 1 Sidan 2 I Inbrottsskydd skyddsklass 1 Med hjälp av de anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorets

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1 Skydd mot inbrott skyddsklass 1 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 1 för företag som vanligtvis inte förvarar stöldbegärlig egendom. Skyddsklass 1 1 Hur effektivt

Läs mer

Skyddsklass Områdesskydd Illustrerade säkerhetsföreskrifter

Skyddsklass Områdesskydd Illustrerade säkerhetsföreskrifter Skyddsklass Områdesskydd Illustrerade säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-01-01 Innehållsförteckning Viktigt om de illustrerade säkerhetsföreskrifterna...3 Information...4 NYCKELHANTERING...4 FÖRSÄKRINGSLOKAL...4

Läs mer

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB)

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Bilaga 1 Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt samt. Telias nät Fastighet/Tomtgräns

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar

PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Revision NT, Nätteknik 20090202 B TR 9-07 Samråd NI, SB PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar Inledning För att förbättra säkerhet och underhåll,

Läs mer

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-06 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning Inledning Under senare år har elbranschen

Läs mer

Produktblad Massivdörr VD 53

Produktblad Massivdörr VD 53 Utgåva 2 / 13-10-02 Produktblad Massivdörr VD 53 Klassningar Massivdörr VD 53 är provad av SP och certifierad SITAC för ljud och brand. Den tillverkas under kontroll av SP. Tillverkas i klass E. Brandklass

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Telesystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan

Läs mer

skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott

skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott När det gäller krav på glas och dess anslutande konstruktion för infästning (karm/båge) avseende mekaniskt skydd mot inbrott finns det tre olika

Läs mer

DORMA Instruktioner för Egenkontroll och Underhållsservicearbete

DORMA Instruktioner för Egenkontroll och Underhållsservicearbete Dokumenterad Egenkontroll samt innefattar kontroll och justering enligt nedan. Beskrivningen är en generell handledning som ej är objektsanpassad. Lokala förutsättningar kan därför kräva att service och

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 1

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 1 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 1 2 Skyddsklass 1 Skyddsklass 1 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...6 Allmänt...6 Väggar, golv och tak...6 Dörr, port och lucka...7 Låsning av dörr, port

Läs mer

Gör det svårt för tjuven

Gör det svårt för tjuven Gör det svårt för tjuven Den här foldern fungerar som villkor för dig som har en försäkring med särskilda krav på lås och larm. Samtidigt innehåller den värdefulla råd och tips om hur du bäst skyddar ditt

Läs mer

Inbrottsskydd Skyddsklass 1

Inbrottsskydd Skyddsklass 1 Inbrottsskydd Skyddsklass 1 Med hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorets krav. Foldern ger exempel på godtagbara

Läs mer

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE SÄKERHET UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE SÄKERHET KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 Skyddsklass 2 Skyddsklass 2 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...6 Allmänt...6 Väggar, golv och tak...6 Dörr, port och lucka...7 Låsning av dörr, port

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 1

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 1 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 1 2 Skyddsklass 2 Skyddsklass 2 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...5 Allmänt...5 Väggar, golv och tak...5 Dörr, port och lucka...6 Låsning av dörr, port

Läs mer

LÅS OCH BESLAG I SKOLA

LÅS OCH BESLAG I SKOLA Rådgivande, ska ses som goda exempel LÅS OCH BESLAG I SKOLA Datum: 2013-02-01 Bakgrund I skolan behövs olika typer av lås och beslag beroende på vad för funktion en lokal och dörr, innerdörr, ytterdörr

Läs mer

INBROTT OMRÅDESSKYDD, INHÄGNAT OMRÅDE. Allmänt försäkringsvillkor VIR 2012:1 Giltigt från 2012-08-01

INBROTT OMRÅDESSKYDD, INHÄGNAT OMRÅDE. Allmänt försäkringsvillkor VIR 2012:1 Giltigt från 2012-08-01 INBROTT OMRÅDESSKYDD, INHÄGNAT OMRÅDE Allmänt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser för inbrotts- och rånförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 3 Anvisningar gällande Säkerhetsskydd

Bilaga 3 Anvisningar gällande Säkerhetsskydd Dokumenttyp Sidnummer BILAGA ANVISNINGAR 1 (9) Dokumenttitel Bilaga 3 Anvisningar gällande säkerhetsskydd Handläggare Gäller fr o m Utgåva Johan Bäckström 1.0 Beslutad av Signatur Beslutad datum Diarienummer

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2 Skydd mot inbrott skyddsklass 2 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 2 för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

Försäkring för båthandel

Försäkring för båthandel Försäkring för båthandel Särskilt försäkringsvillkor De allmänna försäkringsvillkoren, Båtförsäkring för näringsidkare, K 727, gäller om de inte upphävs av detta försäkringsvillkor. Ord som skrivs med

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

FYSISK SÄKERHET. Inledning. TEKNISK RIKTLINJE 2007-04-04 TR09-10 utg A 1/9

FYSISK SÄKERHET. Inledning. TEKNISK RIKTLINJE 2007-04-04 TR09-10 utg A 1/9 SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-10 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A FYSISK SÄKERHET Inledning Den fysiska och tekniska säkerheten skall erbjuda ett väl avvägt skydd för medarbetaren

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Vägledning till ifyllande av SBF 103:8 Anläggarintyg brandlarm

Vägledning till ifyllande av SBF 103:8 Anläggarintyg brandlarm Vägledning till ifyllande av SBF 103:8 Anläggarintyg brandlarm Denna vägledning riktar sig till dig som ska fylla i anläggarintyg SBF 103:8. Anläggarintyget ska endast användas av företag som är certifierade

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2 Skydd mot inbrott skyddsklass 2 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 2 för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass

Läs mer

Inbrottsskydd Skyddsklass 1

Inbrottsskydd Skyddsklass 1 Inbrottsskydd Skyddsklass 1 2 Inbrottsskydd skyddsklass 1 Med hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorets krav /

Läs mer

Inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Inbrottsskydd Skyddsklass 2 Sidan 2 I Inbrottsskydd Skyddsklass 2 Med hjälp av de anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorens

Läs mer

Mekaniskt inbrottsskydd 1/2005

Mekaniskt inbrottsskydd 1/2005 Mekaniskt inbrottsskydd 1/2005 2005 Sida 1/11 MEKANISKT INBROTTSSKYDD 1 2005 2005 Sida 2/11 INBROTTSSKYDD, SKYDDSKLASS 1 1 ALLMÄNNA BEGREPP...3 2 OMGIVNINGSFAKTORER...3 3 KRAVEN PÅ MEKANISKT SKYDD...4

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Bakgrund och tillvägagångssätt vid riktade beredskapsåtgärder Grundskydd transformatorstation. Grundskydd värmekraft- och kraftvärmeverk

Bakgrund och tillvägagångssätt vid riktade beredskapsåtgärder Grundskydd transformatorstation. Grundskydd värmekraft- och kraftvärmeverk Innehållsförteckning 1. 2. 3. 4. 5. Bakgrund och tillvägagångssätt vid riktade beredskapsåtgärder Grundskydd transformatorstation Grundskydd vattenkraftverk Grundskydd värmekraft- och kraftvärmeverk Grundskydd

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR INBROTTSKYDD Skyddsklass 3

RÅD OCH ANVISNINGAR INBROTTSKYDD Skyddsklass 3 RÅD OCH ANVISNINGAR INBROTTSKYDD Skyddsklass 3 Inbrottsskydd Skyddsklass 3 Du ansvarar för att säkerhetsföreskrifterna för din försäkring är uppfyllda. Med hjälp av anvisningar och råd i den här foldern

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1 Skydd mot inbrott skyddsklass 1 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 1 för företag som vanligtvis inte förvarar stöldbegärliga varor. Skyddsklass 1 1 Hur effektivt

Läs mer

från komponent till lösning Electronic Access Control

från komponent till lösning Electronic Access Control FLEXIBEL TILLGÄNGLIGHET Electronic Access Control från komponent till lösning Vi har lösningar för dörren oavsett om det är till kontor, butik, bostadshus eller offentliga byggnader. Flexibel tillgänglighet

Läs mer

Inbrottsskydd Skyddsklass 2

Inbrottsskydd Skyddsklass 2 Inbrottsskydd Skyddsklass 2 M ed hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorens krav. Foldern ger exempel på godtagbara

Läs mer

Vilken säkerhetsnivå skall jag välja?

Vilken säkerhetsnivå skall jag välja? Vilken säkerhetsnivå skall jag välja? Svenskt Vattens seminarium om Säkerhetshandboken 2013-01-08 Vilken säkerhetsnivå skall jag välja? Vilka oönskade händelser vill jag undvika? Vilka oönskade händelser

Läs mer

Anvisning byggnation nodrum

Anvisning byggnation nodrum Sida 1(9) Anvisning (se även N-09-009 Anvisning montage bredbandsnod) Sida 2(9) Innehåll: 1 ALLMÄNT... 3 2 BYGGNATION... 3 2.1 Allmänt... 3 2.2 Rivning... 3 2.3 Väggar... 3 2.4 Golv... 4 2.5 Dörr... 4

Läs mer

Se över ditt skydd INBROTTSSKYDD. Skyddsklass 2 PROTECTOR FORSIKRING ASA

Se över ditt skydd INBROTTSSKYDD. Skyddsklass 2 PROTECTOR FORSIKRING ASA 2016 Se över ditt skydd INBROTTSSKYDD PROTECTOR FORSIKRING ASA Innehåll Inbrottsskydd klass 2... 2 Kontrollera ditt inbrottsskydd... 3 Allmänt... 3 Väggar, golv och tak... 3 Dörr, port och lucka... 4 Låsning

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1 Skydd mot inbrott skyddsklass 1 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 1 för företag som vanligtvis inte förvarar stöldbegärlig egendom. Skyddsklass 1 1 Hur effektivt

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2 Skydd mot inbrott skyddsklass 2 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 2 för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3 Skydd mot inbrott skyddsklass 3 Några av de regler som gäller ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 3 för företag med egendom som är mycket attraktiv för inbrottstjuvar. Skyddsklass 3 1 2 Skyddsklass

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2010-05-04

Förfrågningsunderlag 2010-05-04 BRANDSKYDDSBESKRIVNING Snyggatorpsskolan, Klippans Kommun Ombyggnad Snyggatorpsskolan Förfrågningsunderlag 2010-05-04 www.lenningkonsult.se Östraby 2760, 268 90 Svalöv, telefon 0418-45 78 58 2010-05-04

Läs mer

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226 Denna kontrollplan är avsedd som ett hjälpmedel för att kravelementen i Anvisningar för säkerhetsinstallationer i Gävle kommun daterad 2001-01-08 uppfylls vid projektering av säkerhetsanläggningar. Totalansvaret

Läs mer

Teknisk anvisning STATISK UPS Ver. 3.0

Teknisk anvisning STATISK UPS Ver. 3.0 Sidantal 6 STATISK UPS Ver. 3.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 2014-03-31 Ver 3.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. INLEDNING... 3 0.1

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3 Skydd mot inbrott skyddsklass 3 Några av de regler som gäller ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 3 för företag med egendom som är mycket attraktiv för inbrottstjuvar. Skyddsklass 3 1 2 Skyddsklass

Läs mer

Lås och beslag i förskola

Lås och beslag i förskola RÅDGIVANDE REFERENS Lås och beslag i förskola Bakgrund I förskolan behövs olika typer av lås och beslag beroende på vad för funktion en lokal och en dörr, innerdörr, ytterdörr eller fönsterdörr har. Ansvarsområden:

Läs mer

Styrcentral SUH och SUHL

Styrcentral SUH och SUHL Styrcentral SUH och SUHL SUH Öppna brandventilatorer utrustade med hållmagneter. Manöver Manuellt per sektion eller automatiskt via rökdetektor. Kapacitet Vi rekomenderar 10-15 ventila-torer per sektion,

Läs mer

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004 Samverkanshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 4 Anläggninsnummer: J0008029 Byggår: 2004 Arkitekt: Huset är ritat av Peter Jönsson, Arkinova och slut Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för

Läs mer