Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1"

Transkript

1 Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1 GL 551:1 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan Göteborg telefon:

2 Innehåll sid 0. ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSHANDLINGARNA FRÅN.. 3 GÖTA LEJON 8.7 INBROTTSLARM OCH LÅS Omslutningsytor Golv och tak Dörr i omslutningsyta (dörr, port, lucka) Lås och beslag Fönster Brandventilator Andra öppningar 8.73 Övrigt Föremål som förvaras utomhus(inhängnat område) Nycklar Värdeskåp Säkerhetsskåp Kassaapparater Inbrottslarm Inkrypningsskydd 2

3 0. ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSHANDLINGARNA FRÅN GÖTA LEJON Försäkrings AB Göta Lejons försäkringshandlingar består av följande delar GL 100:3 Allmänna Försäkringsvillkor Egendomsförsäkring Allrisk GL 105:3 Maskinförsäkring Allrisk GL 110:3 Extrakostnadsförsäkring GL 120:3 Avbrottsförsäkring GL 125:3 Hyresförlustförsäkring Vad som gäller för respektive försäkringstagare framgår av försäkringsbrevet. Utöver ovanstående försäkringar finns ett antal Särskilda villkor. Basen i försäkringen utgörs av GL 100:3 Allmänna Försäkringsvillkor Egendomsförsäkring Allrisk. Övriga försäkringar utgör tillägg eller undantag. I den mån samma punkter eller rubriker finns i detta tilläggsvillkor ersätter de motsvarande punkter i GL 100:3. 3

4 8.7 INBROTTSLARM OCH LÅS Villkoren grundar sig på Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 200. Inbrottsförsäkringen gäller endast om i försäkringsvillkoren angivna inbrottskyddskrav är uppfyllda. Med hänsyn till försäkrad egendoms art, värde och stöldbegärlighet har försäkringsbolagen i samarbete fastställt inbrottskyddskrav som indelats i tre klasser. Skyddsklass 1 är den lägsta och innebär grundkraven för inbrottskydd. I skyddsklasserna 2(GL 552:1) och 3 (GL 553:1) krävs förstärkt inbrottsskydd. Som exempel på företag i högsta skyddsklassen kan nämnas guldsmeds-, päls-, samt radio- och teveaffärer Omslutningsytor Omslutningsytor* skall, såväl vad gäller det byggnadstekniska utförandet som lås och reglingsanordningar, i sin helhet ge ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöldgods. * Vägg, golv, tak, dörr, fönster Golv och tak Golv och tak (bjälklag) skall vara utförda på samma eller likvärdigt sätt som vägg Dörr i omslutningsyta (dörr, port, lucka) Även dörrar, portar och luckor skall ge ett, efter omständigheterna godtagbart skydd mot inbrott. Som grundregel gäller att skyddsnivån skall motsvara minst dörrklass 1 enligt svensk standard SS Uppfyller befintlig dörr inte denna klass, erfordras om inte utbyte sker komplettreing anpassad efter förhållandena, tex med godkänd sk inbrottskyddande dörrförstärkningsenhet eller godkänd gallergrind eller annan likvärdig förstärkning. En skyddshöjande effekt att tänka på är att dörrenheten (dörrblad och karm med beslag) skall vara i gott skick, funktionsduglig och utförd och monterad så, att varken hela partier eller delar och fästdon utan svårigheter kan demonteras från utsidan. Tänk på att... fönster (glas) i dörr eller port är en försvagning av skyddet. Undvik därför glas i dörrar. Undvik alltid glas i dörrar som vetter mot undanskymd plats (tex dörr i trapphusvägg, bakdörr eller dörr mot gårds- och lastutrymmen) Lås och beslag Denna del innehåller beskrivning av olika lås- och beslagstyper, synpunkter på deras användning samt anvisningar för montering. Se SSF Fönster Öppningsbara fönster i omslutningsytor skall i Skyddsklass 1 vara stängda och invändigt reglade. Vill man dessutom skaffa sig ett bättre skydd kan fönstren förses med fönsterlås eller tom inkrypningsskydd (galler). Om man inte har annat än vanliga spanjoletter, vred eller hakar kan fönstret lätt öppnas genom att rutan krossas varvid reglingsanordningarna blir lätt åtkomliga. För att försvåra detta förses öppningsbara fönster med fönsterlås. För att komma in måste då tjuven antingen bryta upp fönsterbågen eller krypa in genom glassplitter, vilket medför risk för skärsår, men också hindrar snabb reträtt. Se SSF

5 8.725 Brandventilator Brandventilator (lucka för utsläpp av rök vid brand) skall vara stängd och reglad med endast från insidan åtkomlig reglingsanordning eller ha inkrypningsskydd (galler). Se SSF Andra öppningar Förekommer andra öppningar i omslutningsytorna, tex öppning för bandtransportör eller ventilationskamal, skall sådana förses med inkrypningsskydd (galler) om de är större än 150 x 300 mm. Se SSF Övrigt Föremål som förvaras utomhus(inhängnat område) Om föremål skall förvaras utomhus finns särskilda krav på hur staket eller plank skall vara utfört. Som exempel skall inhägnadens höjd vara minst 2 m och ovanpå detta skall sitta taggtråd så att den totala höjden blir minst 2,20 m. Flätverksstängsel skall vara av speciell typ och plank av viss tjocklek. Det finns också krav på hur plintar till stolpar respektive grind (port) till dessa inhägnader skall vara utförda. Se SSF Nycklar Förvaring av nycklar är en mycket viktig detalj. De skall givetvis förvaras så att obehöriga inte kommer åt dem och de får heller inte vara märkta så att man lätt förstår var nycklarna passar. Om nyckel måste vara märkt skall det i så fall ske med någon typ av kod, nummerbricka eller liknande och nyckelkoden skall inte vara åtkomlig för obehörig. Vid systemlåsning måste man se till att förvara huvudnycklarna och till systemet hörande handlingar på ett mycket betryggande sätt. En förlorad huvudnyckel eller om systemhandlingar har kommit i orätta händer, kan detta föra med sig, inte bara»spårlösa inbrott«, utan också betydande kostnader för utbyte av låssystemet. I korthet några allmänna nyckelråd: Lämna aldrig ut nyckel som går till andra lokaler än de som personen i fråga skall nyttja och behöver tillträde till. Speciellt viktigt är att inte lämna ut huvudnyckel, om det inte är absolut nödvändigt. Nyckel skall alltid kvitteras i nyckeljournal. Se till att nyckel återlämnas så snart innehavaren inte behöver den. Inventera nycklarna ett par gånger per år. Inte bara för att kontrollera att nycklarna finns utan också för kontroll att den som har en nyckel verkligen behöver ha den. Nycklar skall helst förvaras på nyckelknippa hos den som har behörighet att disponera nycklarna. Lämna aldrig kvar nycklar i dörrlås eller liggande»framme«så att de är lätt åtkomliga för obehöriga. Övertas lokaler från tidigare ägare/innehavare skall lås/låskombinationer bytas ut omedelbart Värdeskåp Pengar, värdehandlingar eller värdeföremål förvaras säkrast i värdeskåp (värdeförvaringsenhet). Med hänsyn till det inbrottsskydd värdeskåpen ger är de klassade och åsatta skyddsnivåmärkning enligt Svensk Standard. Denna märkning sitter praktiskt taget alltid på skåpdörrens insida. Enligt nu gällande standard (SS 3150) märks skåpen med den skyddsvärdespoäng skåpen erhåller vid provningen, ju högre poäng desto högre skyddsnivå. Tidigare standard (SS 3000) angav skyddsvärdespoängen i intervaller (ex ). 5

6 En anna fördel med värdeskåp är att de som regel har god motståndskraft mot brand (brandklass, se märkskylten) Säkerhetsskåp Med säkerhetsskåp avses förvaringsskåp av stålplåt (tjocklek minst 4 mm) och som uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS Skåpen saknar brandskydd, men ger relativt god flamsäkerhet. De är avsedda för förvaring av föremål och handlingar som är stöldbegärliga, tex tobaksvaror, videokassetter, medicin och stöldbegärliga kapitalvaror såsom bärbara datorer Kassaapparater Förvara aldrig pengar nattedtid i kassaapparat eller kassaregister. Lämna dessa kassaregister, apparater och register öppna på natten. Därigenom undviker man skadegörelse vid eventuellt inbrott Inbrottslarm Om det är tekniskt svårt att uppfylla kraven på det mekaniska inbrottsskyddet, eller vid önskan om förstärkning av detta, är inbrottslarm i många fall en bra komplettering Inkrypningsskydd Med inkrypningsskydd avses skyddsanordning för öppning i omslutningsytor (vägg, golv och tak) som syftar till att försvåra för obehöriga att ta sig in genom öppningen, tex stålgaller. Stor skyddshöjande effekt mot inbrott fås om utsatta och lättåtkomliga fönster förses med galler. Krävs galler skall dessa vara godkända eller utförda på motsvarande sätt. 6

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

Svenska Träförsäkringar AB. Inbrott & Rån ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 I:1 700 I :1 1 (13)

Svenska Träförsäkringar AB. Inbrott & Rån ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 I:1 700 I :1 1 (13) Inbrott & Rån ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 700 I:1 700 I :1 1 (13) Dessa bestämmelser är gemensamma för egendomsförsäkring och ingår i en serie av försäkringsvillkor för företagsförsäkring. Indelningen

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3 Skydd mot inbrott skyddsklass 3 Några av de regler som gäller ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 3 för företag med egendom som är mycket attraktiv för inbrottstjuvar. Skyddsklass 3 1 2 Skyddsklass

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2 Skydd mot inbrott skyddsklass 2 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 2 för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2 Skydd mot inbrott skyddsklass 2 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 2 för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KONCEPTFÖRSÄKRING GRK10:2

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KONCEPTFÖRSÄKRING GRK10:2 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KONCEPTFÖRSÄKRING GRK10:2 Grundvillkor för konceptförsäkring Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren.

Läs mer

Gör det svårt för tjuven

Gör det svårt för tjuven Gör det svårt för tjuven Den här foldern fungerar som villkor för dig som har en försäkring med särskilda krav på lås och larm. Samtidigt innehåller den värdefulla råd och tips om hur du bäst skyddar ditt

Läs mer

Samlingsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor F95:4

Samlingsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor F95:4 Samlingsförsäkring Företag Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor F95:4 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor...3 Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker...3

Läs mer

Innehållsförteckning. Bil. 1. Adresslista 2. Godsbeskrivning 3. Principskiss villasäkerhet 4. Låsdetaljer nomenklatur

Innehållsförteckning. Bil. 1. Adresslista 2. Godsbeskrivning 3. Principskiss villasäkerhet 4. Låsdetaljer nomenklatur Utan tillfälle - inget brott 0 Innehållsförteckning Inledning Håll tjuven borta!.....2 Grannsamverkan..3 Yttre miljö....4 Gör det själv. 4 Mekaniska skyddsåtgärder...5 Fönster fönsterdörr....5 Dörrar...7

Läs mer

FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR

FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR Särskilt villkor 1 maj 2015 FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR FORDONSHANDEL, VERKSTADS- OCH GARAGEFÖRETAG M.FL. För Försäkringen gäller också våra allmänna villkor företagsmotor, se baksidan. Skador ersätts alltid

Läs mer

Allmänt villkor FÖRSAMLINGSFÖRSÄKRING GRF50:1 2014-01-01

Allmänt villkor FÖRSAMLINGSFÖRSÄKRING GRF50:1 2014-01-01 Allmänt villkor FÖRSAMLINGSFÖRSÄKRING GRF50:1 2014-01-01 Grundvillkor för SamSpar Församlingsförsäkring GRF50:1 Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR INBROTTSFÖRSÄKRING N71:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehållsförteckning 1 Egendomsförsäkring 3 1.1 Vem försäkringen gäller för 3 1.2 När försäkringen

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Utan tillfälle inget brott Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Rutinaktivitetsteorin För att ett brott ska begås krävs att det finns en motiverad

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utan tillfälle inget brott Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utgivare Polismyndigheten Produktion Polismyndigheten i Stockholms län, 2012

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FLYTANDE FÖRSÄKRING FÖR BILHANDEL OCH BILVERKSTAD A L L M Ä N N A V I L L K O R 2 0 0 6 0 5 0 1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FLYTANDE FÖRSÄKRING FÖR BILHANDEL OCH BILVERKSTAD A L L M Ä N N A V I L L K O R 2 0 0 6 0 5 0 1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FLYTANDE FÖRSÄKRING FÖR BILHANDEL OCH BILVERKSTAD A L L M Ä N N A V I L L K O R 2 0 0 6 0 5 0 1 Försäkringsvillkor för flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad Innehåll

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Utan tillfälle inget brott Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Rutinaktivitetsteorin För att ett brott ska begås krävs att det finns en motiverad

Läs mer

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information HAR DU FRÅGOR OM INNEHÅLLET? KONTAKTA Lotta Svensson Brottsofferenheten Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 Uppsala 018-16 86 31 lotta.svensson@uppsala.polisen.se

Läs mer

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information HAR DU FRÅGOR OM INNEHÅLLET? KONTAKTA Stefan Hellberg Polisområde Älvsborg/stab Polismyndigheten i Västra Götaland Box 344 503 11 Borås o33-488226

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRING FÖR SMÅ FÖRETAG - FSF P10:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 1 Egendomsförsäkring - FSF 4 1.1 Vem försäkringen gäller för 4 1.1.1 Försäkringstagaren

Läs mer

Allriskförsäkring för Entreprenadverksamhet AO 200o:3

Allriskförsäkring för Entreprenadverksamhet AO 200o:3 Allriskförsäkring för Entreprenadverksamhet AO 200o:3 Allmänt villkor - Gäller från 2006-06-01 Allriskförsäkring för Entreprenadverksamhet AO 2000:3 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan

Läs mer

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information HAR DU FRÅGOR OM INNEHÅLLET? KONTAKTA BF-ansvarig Polismyndigheten Polisområde Skaraborg i Västra / Stab Götaland Polisområde Polismyndigheten Skaraborg

Läs mer

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-11-20 R 23 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-11-20 2013-11-21 2 (73) INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Omfattning... 4 1.2 System för

Läs mer

skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott

skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott När det gäller krav på glas och dess anslutande konstruktion för infästning (karm/båge) avseende mekaniskt skydd mot inbrott finns det tre olika

Läs mer

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik På följande sida vill vi berätta vad du bör tänka på när det gäller säkerhet i olika utrymmen i bostadsfastigheter. Dagens moderna lås och säkerhetsteknik skiljer sig avsevärt från den gamla utrustningen

Läs mer

Allriskförsäkring för entreprenadverksamhet

Allriskförsäkring för entreprenadverksamhet SVAE:1 Allriskförsäkring för entreprenadverksamhet Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för den Kombinerade Företagsförsäkringen och ger ett allriskskydd för egendom på

Läs mer

tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder

tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder Broschyren finns att ladda ner på www.stockholm.polisen.se Produktion Polismyndigheten

Läs mer

Kravspecifikation fysiskt skydd, för erhållande av Statlig Utställningsgaranti

Kravspecifikation fysiskt skydd, för erhållande av Statlig Utställningsgaranti 1 (10) Kravspecifikation fysiskt skydd, för erhållande av Statlig Utställningsgaranti Denna kravspecifikation gäller vid besiktning för att erhålla Statlig Utställningsgaranti. Kraven gäller såväl utställningslokal

Läs mer

Utan tillfälle - inget brott

Utan tillfälle - inget brott Utan tillfälle - inget brott t' "th ',tttt' Hismync[gh ten i Stockhdnrs Lln uru.poiiscn sc Innehållsftirteckning Inledning - Håll tjuven borta!...2 Grannsamverkan....3 Yttre miljö...4 Gör det själv....4

Läs mer

Butikssäkerhet. En handbok från Svensk Handel

Butikssäkerhet. En handbok från Svensk Handel Butikssäkerhet En handbok från Svensk Handel 1 2 Innehållsförteckning För säkerhets skull 5 Svinn 5 Externt svinn 6 Internt svinn 6 Administrativt svinn 8 Rån 9 Värdetransporter 10 Stöld/snatteri 12 Skydda

Läs mer

BUTIKSSÄKERHET. En handbok från Svensk Handel

BUTIKSSÄKERHET. En handbok från Svensk Handel BUTIKSSÄKERHET En handbok från Svensk Handel Innehåll För säkerhets skull 4 Svinn 5 Externt svinn 5 Internt svinn 5 Administrativt svinn 7 Rån 8 Värdetransporter 9 Stöld / snatteri 11 Skydda butiken 13

Läs mer