KARO-Nytt nr 2, 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARO-Nytt nr 2, 2000"

Transkript

1 KARO-Nytt - Årgång 7, Nr 2, KARO-Nytt nr 2, 2000 Nyhetsblad för Institutionen för Kirurgi, Anestesi, Radiologi & Ortopedi (KARO) samt enheterna för Transplantationskirurgi och Urologi, Huddinge Sjukhus. Ansvarig utgivare: Olle Svensson. Redaktion: H Jansson /B Sundberg/L Tsai/M Kiljander/P Westblad. Manusstopp 21 mars. Utgivning 29 mars Ur prefektens horisont Den onde, den gode och den fule anske kommer någon ihåg K den gamla västernfilmen Den onde, den gode och den fule där olika karaktärsdrag målades med breda penseldrag och bjärta färger. Något mer nyanserat är KI:s projekt Den goda institutionen där man lagt ner mycket krut på att beskriva och analysera KI:s institutioner. I detta nummer av Karo-Nytt publiceras några dokument om projektet som sådant och om vad lyssnarlaget, de externa bedömare som besökt vår institution, kommit fram till. Om man ska våga fortsätta analogin med vilda västern, så kan man väl säga att KARO:s ursprung på sitt sätt är frukten av ett shotgun marriage. Det som är det förenande kittet är grundutbildningen, där KARO:s enheter gemensamt driver grundutbildningen läkarlinjens termin 8. Men vad gäller sjukvård och forskning så har vi vitt skilda inriktningar. Trots detta så är den bild som lyssnarlaget förmedlar av KARO ljus och den ger tillförsikt inför framtiden. Men av större intresse är kanske de ömma punkter lyssnarlaget satt fingret på. Några av dessa problem har vi karoliner redan börjat jobba med, för andra frågor finns verkligen anledning till konstruktiv självkritik. Det vore bra om lyssnarlagets återföring kunde användas som ett verktyg för det fortsatta kvalitetsarbetet. Det är lätt att bli hemmablind. Läs därför igenom lyssnarlagets synpunkter, och e-posta mig din uppfattning! Information om Den Goda Institutionen dokumentet KI 99 står att en I institutionsöversyn bör göras med start Rektor har för denna uppgift skapat projektet Den Goda Institutionen, som prorektor Peter Aspelin ansvarar för och som leds av Björn Klinge och Kerstin Lagerström. Den Goda Institutionens huvuduppgift är att se över den interna demokratin och att genom ett positivt förhållningssätt identifiera framgångsfaktorer. Lyssnarlag är knutna till Den Goda Institutionen. Lyssnarlagen består av representanter från fyra olika yrkesgrupper; forskare, doktorander, laboratorieassistenter och administratörer. De kommer från andra institutioner än de som skall avlyssnas. Lyssnarlagens uppgift är att genom yrkesvisa träffar på institutionerna fånga upp * institutionens framgångar * institutionens behov av förbättringar och utveckling * medarbetarnas delaktighet och inflytande, möjlighet att påverka och delta i beslut, informationskanaler och samverkansformer, utvecklingssamtal. Ett särskilt fokus bör läggas på hur just delaktighet och inflytande under ett prefektstyre kan fungera och vilka specifika framgångsfaktorer för detta som finns. * hur institutionen planerar för framtiden och hur enskilda medarbetare involveras i denna planering (forts.) Innehållsförteckning Ur prefektens horisont 1 Info om Den Goda Institutionen 1 Institutionsrådsmöten 3 Friskvård 3 Arbetsmiljögruppen 3 Kongresser 3 Personalrutan 4 Info to our guest doctors 4 Docenturföreläsning transpl. 4 Ansökningstider 4 Internettips 4 John Sevastik 80 år 5

2 Under perioden april/maj till oktober har lyssnarlagen mött institutionens medarbetare. Mötena har fokuserats på 4 frågor; Vad är det bästa med din institution, Vad behöver förbättras, Hur ser delaktighet och inflytande ut och Hur möter ni Framtiden. Under senhösten har former för det fortsatta arbete utarbetats. Till grund för fortsättningen ligger prefektintervjuerna och lyssnarlagens möten med institutionerna. Det första steget är Återföringen till institutionsråden om vad lyssnarlagen har hört. Yrkesgrupperna vid varje institution har utsett språkrör som kommer att vara med i det fortsatta arbetet under vintern tillsammans med facket och projektledningen. Återföring av lyssnandet till institutionen KARO ARO är en öppen, vänlig Kinstitution med god stämning och positiv anda. Det finns en bra gemenskap inom institutionen och ett gott samarbete med Novum och KFC. God forskning möjliggörs dels genom de personliga och informella kontakter/samarbeten utanför KI och dels genom de befintliga landstingsstrukturerna. Forskningen har hög prioritet vilket uppskattas. De sammanhållna lokalerna lyfts fram. HS upplevs som öppnare och yngre jämfört med andra KIsjukhus. Samordning och administration kring undervisningen termin 8 fungerar bra. Inflytande finns genom att de olika personalkategorierna är representerade i institutionsrådet. För de KI anställda fungerar information och omhändertagande väl. En egen stipendiefond för TA personal och doktorander finns och uppskattas mycket. Organisationen upplevs som otydlig. Problem i brytpunkten KI landstinget finns. Man ser institutionen endast som en organisatorisk samordningsfunktion utan naturlig forskningsgemenskap. Skillnaden mellan landstingsorganisationen och KI organisationen upplevs negativt. Forskarna tycker att KI organisationen är anpassad till preklinisk verksamhet som inte fungerar på en klinisk verksamhet. Här föreslår forskarna att helt nya grepp krävs. Den enskilda forskaren har lite inflytande över budget och får lite utdelning av insatt kapital. Likaså bör ansvar och delegeringsordning förbättras. Forskarna tycker också att det finns brister i TA servicen, för få tjänster nämns som ett exempel. TA personalen efterlyser mer samordning med landstinget vad gäller personalvård, kurser etc. En diskussion om institutionens storlek förs och den diskussionen skapar osäkerhet. Vad är plus och minus med en större respektive mindre institution? Denna fråga kan samla institutionen och skapa en större delaktighet i framtidsfrågor och utvecklande av organisationsstrukturen. Goda idéer finns. Forskargruppen önskar öka forskningsområdesorienteringen och införa centrumbildningar/ kompetensområdessamlingar utifrån human-medicinska mål. Likaså bör institutionen utveckla en IT strategi. Utvecklingssamtalen bör aktivt användas som ett bra instrument för inflytande, delaktighet och växt. Tips på områden/frågor att utveckla är: organisationen bör diskuteras och utvecklas utveckla TA-tjänsterna se över ansvar och delegationsordningen diskussion om angelägna framtidsfrågor användningen av utvecklingssamtal Diskussion på Institutionsrådet eltagande var Olle Svensson, DMarjalena Kiljander, Peter Aspelin, Lars Liljeqvist, Pär Westblad, Jörgen Larsson, Urban Lindgren, Hans Hjelmqvist, Kajsa Giesecke, Hélène Jansson, Carl- Gustav Groth, Martin Andersson samt språkröret Märtha Segerdahl. Den Goda Institutionen kännetecknas av Delaktighet Funktion Demokrati Humor Tydlighet Bra forskning Bra utbildning Bra ledning Bra medarbetare Framgång mätt i vad Pengar Bra lokaler God atmosfär Trivsel KARO:s framgångsfaktorer som institutionsrådet identifierar är Bra trivselvärde Extra bra på undervisning, som också ger bra sammanhållning inom institutionen det starkaste kittet. Undervisning också på engelska Bra på att få pengar från annat håll än staten Extra bra arbetsmiljögrupp Bra samverkan med SLL Lyhörda prefekter Transplantation är institutionens flaggskepp inom forskningen Institutionen är en bra galleria Extra bra på att få FOU-medel Institutionsrådet föreslår utvecklingsområden Undervisningen Klinisk handledning av studenter Studierektorn bör föra utvecklingssamtal Skapa mötesplatser för forskning och forskare Mera TA personal Lokalerna Utvecklingssamtal med alla Internationaliseringen Gemensamma roliga aktiviteter Öka synligheten inom KARO 2

3 Bygga på galleriamodellen Denna diskussion fortsätter vid institutionsrådsmötet den 25/5. Fram till dess får varje institutionsrådsledamot i uppgift att initiera och leda en diskussion inom sin yrkesgrupp alternativt avdelning/enhet om Vad är vi bra på och vad kan vi bli bättre på /utveckla. Förslagen som plockas fram vid dessa diskussioner tas med till institutionsrådsmötet i maj. Viktigt är att få så många medarbetare som möjligt delaktiga i denna diskussion och i detta arbete. Kerstin Lagerström kommer att deltaga den 25/5. Vid pennan den 16 februari 2000, Kerstin Lagerström Institutionsrådets sammanträden vt 2000 Torsdag 23/3 kl "- 27/4 kl "- 25/5 Inst rådsdag Sammanträdeslokal meddelas senare. Friskvård En påminnelse om friskvårdsaktiviteter, vilka vi på KI nyttjar gratis. KI erbjuder: - powerwalk tis med samling utanför Tandläkarhögskolans entré - Styrketräning i träningslokalen Gluggen, odontologen plan 5 - Rygg-gympa, Qigong, step och aerobics. Schema och lokal finns på plan 3, Inst f sjukgymnastik, Novum. Arbetsmiljögruppen n enkät angående uppföljning Eav institutionernas arbetsmiljöarbete har skickats ut från Miljö- och hälsonämnden KI. Enligt internkontrollföreskrift ska arbetsgivaren systematiskt planera, genomföra och följa upp verksamheten. Handlingsplaner skall också regelbundet upprättas. Prefekten delegerade till arbetsmiljögruppen att gå igenom och besvara enkäten. Prefekt och adm. chef kompletterade enkäten. Enkät och handlingsplan skickades in till KI i början av febr -00. Kopia på enkäten finns hos medlemmarna i Arbetsmiljögruppen; Hélène Jansson, Lars Liljeqvist, Christina Hebert, Ulla Svahn och Hans- Göran Tiselius. Kongresser -ortopedi Svensk Idrottsmedicinsk förenings vårmöte i Stockholm, Grand Hotel, Maj 18-20, 2000 NOF, Tammerfors Juni 7-10, 2000 SOF, Växjö Sept 5-8, transplantation XXVIII Nordiatrans Kongress 2000, patienten i framtiden, Mars 10-11, Göteborg, Scandinavian Transplantation Society XX Congress, Maj 11-12, Helsingfors, Finland. 2 nd International Conference on Transplant Infectious Disease. Maj 25-27, Stockholm, American Society of Transplantation, Maj 13-17, Chicago, Illinois, USA. ESSR, XXXV Congress Juni 1-3, Malmö, 1 st Meeting of the International Pediatric Transplant Association. Aug 23-25, Venedig, Italien. XVIII International Congress of the Transplantation Society Aug 27 - Sept 1, Rom, Italien. 8 th Meeting of the European Society of Gene Therapy, Okt 7-10, Stockholm, - kirurgi Open and laparoscopic surgical techniques. 17 th International Gastrointestinal surgery workshop. Febr 26 - Mars 3, Schweiz Kurs i kärlkirurgi år Mars 12-17, Trysil, Norge. ESTRO Modern brachytherapy techniques. Mars 26-30, Venedig, Italien. Helicobacter pylori: Basic mechanisms to clinical cure Mars 26-29, Southampton Princess Hotel, Bermuda. ESTRO Clinical research in radiation oncology. April 2-6, York, England. ESTRO Imaging for target volume. Determination in radiotherapy. April 9-13, Como, Italien. ESPEN Advanced Course in Clinical Nutrition. April 24- Maj 5, Maastricht, Nederländerna. ESTRO Doce and monitor unit calculations for high energy photon beams. Maj 7-11, Santorini, Grekland. ESSR Congress. Juni 1-3, Malmö, Sverige ESTRO Molecular oncology for radiotherapy. Juni 4-8, Innsbruck, Österrike. ESTRO IMRT and other conformal techniques in practice. Juni 4-8, Amsterdam, Holland. XXXII Nordic Meeting of Gastroenterology. Juni 19-21, Göteborg, 5:e kirurgveckan. Svensk Kirurgisk Förening. Aug Östersund, Deadline för abstrakts 15 april. ESTRO Physics for clinical radiotherapy. Aug 27-31, Leuven, Belgien. 22 nd ESPEN Congress. Sept 10-13, Madrid, Spanien. 6 th International Postgraduate Coruse in Endocrine Surgery. Sept 17-22, Madeira, Portugal. ESTRO 19 th Annual meeting. Sept Istanbul, Turkiet. ESTRO Evidence-based radiation oncolocy: Principles and methods. Okt 8-12, Lleida, Spanien. ESTRO Basic clinical radiobiology. Okt 8-12, Bratislava, Slovakien. 3

4 ESS European Society of Surgery 4 th Annual Meeting. Dec 3-6, Krakow, Polen. ESTRO Meeting on radiation morbidity. Dec 10-12, Bryssel, Belgien. - radiologi Kongresstips finns att hämta på SFMRs hemsida: OBS! Levertransplantationssymposiu m, mars Novum, HS. Symposiet riktar sig till doktorer och sjuksköterskor med intresse vård av leversjuka patienter och levertransplantation. Bl a kommer nya tekniker vid levertransplantation att diskuteras. Man kommer också att diskutera cirrhos orsakade av virala infektioner, vilka tenderar att öka, som indikation av levertransplantation. Är Du intresserad? Tag kontakt med Lennart Eleborg, e-post: Personalrutan I:s nyanställda personal Kinbjuds till gemensam introduktion den 22/3. Sista anmälningsdag är den 8/3. För närmare information och anmälan Lärarutbildning vt -00 i temat "Personlighets- och ledarskapsutveckling". Utbildningsanordnare är PeÅ Schörling (ULICON) och Pia Malmquist (SöS) Utbildningen vänder sig till lärare vid KI med intresse för personlighetsutveckling och ledarskapsutveckling. Utbildningen äger rum 9-12/5 samt uppföljning 2 dgr i höst. Kursen kommer att vara förlagd till Skärgårdshotellet, Nynäshamn. Info to our guestdoctors arolinska Institutet invites to a K seminar regarding "Working environment and information to visiting scientists". You will hear information about the organization, the environmental- and occupational protection committee at KI, basic safety, cultural differences, female leadership etc. There are two different occasions: March 2, at Room Atlas, Administration House, Nobels väg 5 in Solna and March 3, in "Sammanträdesrummet", floor 5, School of Dentistry, Huddinge. The form should be sent back not later than February 23 rd. I think that you already have got this information but if not, try to registrar, phone , Christina Hallgren, KI. Docenturföreläsning Bo-Göran Ericzon, enh f transplantationskirurgi. tis 22/ "Intestinal transplantation" Ämnesföreträdare Prof CG Groth. Lärarrepresentanter: prof P Arner, HS, prof R Hultcrantz, KS Ansökningstider! Fonden för bidrag till kostnader i samband med deltagande i kongresser/ konferenser (T/A-personal) Bidrag ges till halva totalkostnaden dock högst 5000 kronor. 15/2, 15/5, 15/9, 15/ Ansökningsblanketter rekvireras från Christina. Karolinska Institutets forskningsstiftelser vt -00. Ansökningsformulär och anvisningar finns på Internet med adress: Ansökan sker elektroniskt. Ansökan sker mellan 1-20 mars -00. Prioritering baseras på kvaliteten i det egna forskningsarbetet, bedömt på basen av forskningsprogram och fem utvalda artiklar de senaste 3 åren samt på den sökandes roll som handledare för doktorander och post doc forskare. Särskild satsning görs på yngre forskare. Delgivning sker till sökanden via samt till de adm cheferna.! Etiska kommittén, HS 2000 Inlämn Sammanträde 18/2 6/3 17/3 3/4 14/4 8/5 19/5 5/6 1 original och 15 kopior (sorterade och häftade) till Ann Hellström, K56, HS, ankn 83978! Stora Fondboken 98/99 finns att låna på CD hos Gunhild Kullenberg/KI Näringslivskontakt och Forskningsfinansiering tel: Internettips och andra tips " Introduktionsdag för nyanställda vid KI 22/3. Sista anmälningsdag är den 8/3. " Adress till KI:s internwebb " Svenska Akademiens ordlista. 4.html " Den tyska tjänsten (Springer -Verlag) erbjuder 407 vetenskapliga tidskrifter online. whatlink.htm " Svenska + engelska OHbilder om KI och KI:s historia finns nu på KI:s interna webb (intra.ki.se). Pärm med 47 bilder finns att låna hos Ann-Kristin Israelsson, KI, tel: Redaktionssekreterare Hélène Jansson, enheten för kirurgi, tel: , fax: , mail: 4

5 John Sevastik 80 år Uppvaktning sker i Birkeaulan måndagen den 13 mars kl ALLA är hjärtligt välkomna! 5

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003

Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003 Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003 Årgång 26 ISSN 0281-7659 Upplaga: 260 Redaktör: Åsa Ärlig Ansvarig utgivare: Hans-Erik Källman Information från SSFF Svenska Sjukhusfysikerförbundet Sektion inom Naturvetareförbundet

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2005 Volym 10 Gastrokuriren ordföranden har ordet Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars (endast via hemsidan) MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell All korrespondens ställs till föreningen: SFOG-Kansliet,

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

KOMPETENS& UTVECKLING

KOMPETENS& UTVECKLING ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING MARS 2003 Barbro Dahlbom-Hall lär ledare leda rätt. Aktuell med nya boken Lära Kvinnor Leda Kvinnor Varför har Sverige,

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org REUMABULLETINEN Nr Nr 6661 juni mars 2005 2007 www.srfonline.org Innehåll Redaktörens rad Aktuella fortbildningskurser 2007 Brev från ordföranden Aktuella stipendier och priser Reumatologjour Pottholtz

Läs mer

Litteraturöversikt: Klinisk forskarutbildning i Norden erfarenheter och utvecklingsområden. Kristina Sundberg

Litteraturöversikt: Klinisk forskarutbildning i Norden erfarenheter och utvecklingsområden. Kristina Sundberg Litteraturöversikt: Klinisk forskarutbildning i Norden erfarenheter och utvecklingsområden Kristina Sundberg 1 Syfte I oktober 2009 sammankallade dekanus för forskarutbildning, Clara Hellner Gumpert, arbetsgruppen

Läs mer

KIBladet. Rektor Hamsten gör entré. Så är han som chef stor intervju. Ett brev som tack till er alla. Tillsammans ska de springa 1000 mil Sidan 22

KIBladet. Rektor Hamsten gör entré. Så är han som chef stor intervju. Ett brev som tack till er alla. Tillsammans ska de springa 1000 mil Sidan 22 KAROLINSKA INSTITUTETS PERSONALTIDNING NUMMER 7 2012 KIBladet Forskarnas utmaning Tillsammans ska de springa 1000 mil Sidan 22 Tre systrar Sjukdomen präglade deras yrkesval Sidan 20 upp till bevis Populära

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP

Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 3 Okt 2014 2 3 4 6 11 12 16 20 23 Specialinbjuden gäst Ledaren Årsmöte 2014 Minnesord

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 2. Kurs i Sigtuna 9 www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 2. Kurs i Sigtuna 9 www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 2 JUNI 2012 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Notiser / Nytt från AAPM Ledaren Dosimetri

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. tidningen. Volym 21 nr 1 Januari 2015

Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. tidningen. Volym 21 nr 1 Januari 2015 Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård SFAI tidningen Volym 21 nr 1 Januari 2015 Innehåll i nr 1-2015 SFAI-tidningen Officiellt organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård

Läs mer