VERKSAMHETSPLAN FÖR SVERIGES LÄKARFÖRBUND Strategi2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN FÖR SVERIGES LÄKARFÖRBUND Strategi2020"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN FÖR SVERIGES LÄKARFÖRBUND Strategi2020

2 SJUKVÅRDS- POLITIK LÄKARES STÄLLNING & VILLKOR FÖRBUNDS- UTVECKLING & MEDLEMS- SERVICE IDENTITET

3 Innehållsförteckning - Sjukvårdspolitik...5 Bra system för professionell utveckling...5 En mångfaldig sjukvårdsorganisation för God vård...6 Högkvalitativ vård med bra kontinuitet och hög tillgänglighet...7 Läkarens ställning och villkor...8 Läkarna uppfattar att de kan påverka sin arbetssituation...8 En arbetsmiljö som tillgodoser möjlighet till God vård och ett hållbart och jämställt arbetsliv...8 Andelen forskande och forskarutbildade läkare ska öka...8 Läkarförbundets vision om ledarskap har fått genomslag och antalet läkare som är chefer har dubblerats...8 Ansvar och kompetens ska ge högre lön...9 Läkare ska ha tillgång till bästa verksamhetsstöd...9 Förbundsutveckling och medlemsservice...9 Förbundet fullt ut finansierat genom medlemsavgifter, med dotterbolag som når sina ekonomiska mål...9 Underlätta fackligt engagemang nära medlemmarna i syfte att öka antalet fackligt aktiva medlemmar och aktiviteterna lokalt...10 Professionellt utbildade förtroendevalda med rätt verktyg för uppgifterna...10 Långsiktig strategi och sjukvårdspolitiskt program kända av alla förtroendevalda och anställda i organisationen...10 Läkare ska uppleva att medlemserbjudandet är relevant och av värde % anslutningsgrad av yrkesverksamma...10 Identitet...11 Högt förtroende bland opinionsbildare och beslutsfattare...11 Högt förtroende för förbundet bland läkare...11 Ett förbund som alla läkare känner sig hemma i...11 Förbundet i ökad utsträckning tillfrågad som expertfunktion hos exempelvis departement, myndigheter, utredningar och SKL

4 Vision För alla läkare under hela karriären Strategiska initiativ A. Sjukvårdspolitik B. Läkares ställning och villkor C. Förbundsutveckling och medlemsservice D. Identitet Fyra områden där vi tar initiativet! Delmål A. Sjukvårdspolitik A1. Bra system för professionell uveckling.. A2. En mångfaldig sjukvårdsorganisation för God vård. A3. Högkvalitativ vård med bra kontinuitet och hög tillgänglighet. A1a. A1b. Regelverk för legitimationsgrundande grundutbildning och introduktionstjänstgöring på plats. Stärka ST-rådets roll / Vidga ST-rådets uppdrag. B. C. Läkares ställning och villkor Förbundsutveckling och medlemsservice B1. Läkare uppfattar att de kan påverka sin arbetssituation. B2. B3. Andelen forskande och forskarutbildade läkare ska öka. B4. B5. Ökat ansvar och kompetens ska ge högre lön. B6. Läkare ska ha bästa verksamhetsstöd. C1. C2. C3. C4. C5. Arbetsmiljö och arbetsvillkor som tillgodoser möjligheter till God vård, ett hållbart arbetsliv och ett arbetsliv fritt från diskriminering. Läkarförbundets vision om ledarskap har fått genomslag och antalet läkare som är chefer har dubblerats. Förbundet fullt ut finansierat genom medlemsavgifter, med dotterbolag som når sina ekonomiska mål. Underlätta fackligt engagemang nära medlemmarna i syfte att öka antalet fackligt aktiva medlemmar och aktiviteterna lokalt. Professionellt utbildade förtroendevalda med rätt verktyg för uppgifterna. Långsiktig strategi och sjukvårdspolitiskt program kända av alla förtroendevalda och anställda i organisationen. Läkare ska uppleva att medlemserbjudandet är relevant och av värde. C6. 85 procent anslutningsgrad av yrkesverksamma läkare. A1c. A2a. A2b. A2c. A2d. A2e. A2f. A2g. A2h. A2i. System och föreskrift för läkares fortbildning på plats i hela landet. Ökad nationell samordning för en jämlik vård. En fullt utbyggd primärvård som basen för hälso- och sjukvård. En primärvårdsreform beslutad. Öka mångfalden av vårdgivare (öka möjligheten för fler läkare att bli egenföretagare / fler möjliga arbetsgivare för kåren). Vidga patientlagen till att omfatta slutenvård rörande patienternas fria val. Parlamentarisk utredning om sjukvårdens finansiering. Kunskapsskapande och kunskapsstyrd vård uppnådd. Framtida läkarförsörjning i balans. Utbyggd öppen specialistvård. D1. Högt förtroende för förbundet bland opinionsbildare och beslutsfattare. A3a. A3b. Alla patienter ska garanteras namngiven läkare, PAL. Nå procent beläggningsgrad. D. Identitet D2. Högt förtroende för förbundet bland läkare. D3. Ett förbund som alla läkare känner sig hemma i. D4. Förbundet i ökad utsträckning tillfrågat som expertfunktion hos exempelvis departement, myndigheter, utredningar och SKL. A3c. A3d. A3e. Öka läkarmedverkan i äldrevården. Läkares specifika roll som expert framhävd. Ersättningsmodell som styr mot kvalitet.

5 SJUKVÅRDSPOLITIK A. Sjukvårdspolitik Politik med effekter för medlemmarna Den svenska läkarkårens viktigaste intresse är en god hälso- och sjukvård som kan bidra till en bättre och jämlik hälsa för hela befolkningen. Med detta som mål arbetar Läkarförbundet parallellt med att främja medlemmarnas yrkesmässiga, utbildningsmässiga och ekonomiska intressen. Detta innebär intressebevakning inom allt ifrån läkarnas arbetsmarknad och utbildning till hälso- och sjukvårdens styrning och ekonomi. : A1. Bra system för professionell utveckling Vi utvecklar professionen Läkarförbundet bevakar läkarnas intressen från första dagen på läkarutbildningen och under hela den yrkesverksamma karriären. Förbundet kommer att fortsätta driva på för en reformerad grundutbildning och en vidareutvecklat ST. Därtill kommer frågan om läkarnas kontinuerliga kompetensutveckling också som färdiga specialister att drivas med förnyad kraft. Delmål A. Sjukvårdspolitik A1. Bra system för professionell uveckling. A1a. Regelverk för legitimationsgrundande grundutbildning och introduktionstjänstgöring på plats. A1b. Stärka ST-rådets roll/vidga ST-rådets uppdrag. A1c System och föreskrift för läkares fortbildning på plats i hela landet. Delmål: A1a. Regelverk för legitimationsgrundande grundutbildning och introduktionstjänstgöring på plats Delmålet har justerats. Vi samlar våra tidigare åtskilda mål rörande läkarens grundutbildning, legitimation och introduktionstjänstgöring till en strömlinjeformad insats. A1b. Stärka ST-rådets roll och vidga dess uppdrag Delmålet har justerats. En reformerad ST-tjänstgöring är under implementering och vi saknar därav möjlighet att påverka ST-tjänstgöringens utformning. Vi ser att den mest effektiva vägen till inflytande går genom ST-rådet den närmaste tiden och att ett stärkande av ST-rådet är detsamma som att stärka vårt inflytande. A1c. System och föreskrift för läkares fortbildning Delmålet har justerats. Arbetet med att säkra en garanterad möjlighet till fortbildning för alla läkare leder både till central reglering och lokal förhandling. Vi samlar därför tidigare uppdelade mål i denna mer samordnade insats. 5

6 SJUKVÅRDSPOLITIK : A2. En mångfaldig sjukvårdsorganisation för God vård Vi tar ansvar För att uppnå målet om en god och jämlik hälsa för hela befolkningen ser Läkarförbundet många utmaningar att hantera i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Det handlar både om att öka den nationella samordningen, kraftfullt driva frågan om primärvården som bas i systemet och att i olika sammanhang framhålla vinsterna med en mångfald av vårdgivare, där också ersättningsmodellernas utformning är av avgörande betydelse. A. Sjukvårdspolitik A2. En mångfaldig sjukvårdsorganisation för God vård Delmål A2a. A2b. A2c. A2d. A2e. A2f. A2g. A2h. A2i. Ökad nationell samordning för en jämlik vård. En fullt utbyggd primärvård som basen för hälso- och sjukvård. En primärvårdsreform beslutad. Öka mångfalden av vårdgivare Vidga patientlagen till att omfatta slutenvård rörande patienternas fria val. Parlamentarisk utredning om sjukvårdens finansiering. Kunskapsskapande och kunskapsstyrd vård uppnådd. Framtida läkarförsörjning i balans. Utbyggd öppen specialistvård. Delmål: A2a. Ökad nationell samordning för en jämlik vård Delmålet har justerats. Vår strävan efter en ökad nationell samordning av sjukvården kompletteras med en inriktning mot ökad jämlik vård. A2b. En fullt utbyggd primärvård som basen för hälso- och sjukvård Delmålet har justerats. Förutsättningen för att villkoren ska bli rimliga för alla läkare är att primärvården fungerar bra. A2c. En primärvårdsreform beslutad Delmålet har justerats. Vi omvandlar den pågående dialogen om behoven och situationen i primärvården till en beslutad reform som innehåller vår politik. A2d. Öka mångfalden av vårdgivare Delmålet har justerats. Ambitionen är att öka antalet möjliga arbetsgivare för läkarkåren och att minska trösklar för att läkare ska kunna bli egna företagare. Motiven är: minskad sårbarhet, förbättrade villkor och en mer allsidig arbetsmarknad. A2e. Vidga patientlagen till att omfatta slutenvård rörande patientens fria val Vi utökar patientens inflytande och förutsättningar genom en utbyggnad av patientlagens tilllämpningsområde. A2f. Parlamentarisk utredning om sjukvårdens finansiering Förbundet fortsätter arbetet med att få till stånd en parlamentarisk utredning kring helheten och den långsiktiga lösningen av sjukvårdens finansiering. 6

7 SJUKVÅRDSPOLITIK A2g. Kunskapsskapande och kunskapsstyrd vård uppnådd Vi fortsätter arbetet med att göra styrningen av vården kunskapsbaserad och på att fånga upp kunskap som genereras i vården. A2h. Framtida läkarförsörjning i balans Läkarförsörjning är inte bara en fråga om examinerade studenter, det handlar även om långsiktig tillgång till olika specialister och ett varierat inflöde av läkare till arbetsmarknaden. Förbundet vill se en samlad överblick som strävar mot balans i läkarförsörjningen. A2i. Utbyggd öppen specialistvård Nytt delmål. Vi riktar ansträngningen mot att stärka och bygga ut öppenvården för att skapa rätt förutsättningar också för övriga verksamheter. : A3. Högkvalitativ vård med bra kontinuitet och hög tillgänglighet Vi värnar patienten Det ligger i alla läkares intresse att ha förutsättningar att bedriva en högkvalitativ vård i ordets alla bemärkelser. Förbundet kommer att fortsätta driva de frågor vi upplever som allra viktigast för att åstadkomma detta. Dit hör att upprepa vikten av en patientansvarig läkare, att ge konkreta förslag till lösningar på den höga beläggningsgraden och att få till stånd ökad läkarmedverkan i äldrevården. Delmål A. Sjukvårdspolitik A3. Högkvalitativ vård med bra kontinuitet och hög tillgänglighet A3a. A3b. Alla patienter ska garanteras namngiven läkare, PAL. Nå procent beläggningsgrad. A3c. Öka läkarmedverkan i äldrevården. A3d. Läkares specifika roll som expert framhävd. A3e. Ersättningsmodell som styr mot kvalitet. Delmål: A3a. Alla patienter ska garanteras namngiven läkare, PAL Förbundets arbete med att påverka synen på rätten till en namngiven läkare har börjat ge resultat, men ansträngningen måste hållas i långsiktigt för att uppnå effekt för patienter och medlemmar. A3b. Nå procent beläggningsgrad Förbundet fortsätter sitt långsiktiga arbete med att påverka synen på beläggningsgrader inom sjukvården. A3c. Öka läkarmedverkan i äldrevården Strävan mot att öka läkarmedverkan inom äldrevården fortsätter. A3d. Ersättningsmodell som styr mot kvalitet Nytt delmål. Vi vill påverka ersättningsmodellerna så att de i allt högre utsträckning styr mot kvalitet. 7

8 LÄKARES STÄLLNING OCH ARBETSVILLKOR B. Läkares ställning och arbetsvillkor Att göra skillnad för medlemmarna Läkares ställning och villkor handlar om att arbeta systematiskt för att påverka läkares faktiska arbetsvillkor i vardagen och ställning på arbetsplatsen. Att som läkare ha goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag, kunna påverka sin arbetssituation och få lön efter ansvar och kompetens. B. Läkares ställning och arbetsvillkor B1. B2. B3. B4. B5. B6. Läkare uppfattar att de kan påverka sin arbetssituation. Arbetsmiljö och arbetsvillkor som tillgodoser möjligheter till God vård, ett hållbart arbetsliv och ett arbetsliv fritt från diskriminering. Andelen forskande och forskarutbildade läkare ska öka. Läkarförbundets vision om ledarskap har fått genomslag och antalet läkare som är chefer har dubblerats. Ökat ansvar och kompetens ska ge högre lön. Läkare ska ha bästa verksamhetsstöd. : B1. Läkarna uppfattar att de kan påverka sin arbetssituation Förbundet gör en helt ny kraftsamling och satsning under avtalsrörelsen. Satsningarna kommer att utökas ännu mer över året och syftet är förstås att långsiktigt uppnå genomslag. B2. Arbetsmiljö och arbetsvillkor som tillgodoser möjligheter till God vård, ett hållbart arbetsliv och ett arbetsliv fritt från diskriminering Nytt mål. Under rubriken hållbart läkarliv gör förbundet en bred satsning både i de frågor som oftast rubriceras som arbetsmiljöfrågor och kärnfackliga villkorsfrågor. B3. Andelen forskande och forskarutbildade läkare ska öka Förbundet är beroende av att kunna påverka relevanta myndigheter för att få genomslag, det görs genom satsningar på kommunikation och påverkan. Förbundet tar fram en stabil plattform av fakta att utgå ifrån. B4. Läkarförbundets vision om ledarskap har fått genomslag och antalet läkare som är chefer har dubblerats Läkarledda verksamheter presterar bättre resultat och ledarskapet, liksom egenföretagandet, erbjuder läkare fler alternativ under yrkeskarriären. Förbundet fortsätter sin omfattande satsning för att få genomslag för sin vision. 8

9 FÖRBUNDSUTVECKLING OCH MEDLEMSSERVICE B5. Ansvar och kompetens ska ge högre lön Förbundet har en bred syn på kompetens som inte bara innefattar erfarenhet och specialisering utan också sådant som forskarkompetens och pedagogik. Den synen behöver delas av arbetsgivarparten. Vi fortsätter vår ansträngning för att få genomslag. B6. Läkare ska ha tillgång till bästa verksamhetsstöd Utöver det uppenbara att läkare ska ha tillgång till bästa IT-stöd och verktyg - vill vi också att medlemmarna ingår i verksamhetsutvecklingen vid sina arbetsplatser lokalt och får en röst vid valet av verksamhetsstöd. C. Förbundsutveckling och medlemsservice En tillgänglig medlemsorganisation Läkarförbundet ökar graden av professionalisering och effektivitet vid sitt kansli och moderniserar styrningen. Ny standard med högre kvalitetskrav införs successivt för sådant som medlemsadministration, reception och växel, vaktmästeri, IT-funktioner, fastighetsförvaltning och arkivering. Centralt för hela initiativet är att alla föreningar ska kunna få del av alla förbättringar oavsett geografi. C. Förbundsutveckling och medlemsservice C1. C2. C3. C4. C5. C6. Förbundet fullt ut finansierat genom medlemsavgifter, med dotterbolag som når sina ekonomiska mål. Underlätta fackligt engagemang nära medlemmarna i syfte att öka antalet fackligt aktiva medlemmar och aktiviteterna lokalt. Professionellt utbildade förtroendevalda med rätt verktyg för uppgifterna. Långsiktig strategi och sjukvårdspolitiskt program kända av alla förtroendevalda och anställda i organisationen. Läkare ska uppleva att medlemserbjudandet är relevant och av värde. 85 procent anslutningsgrad av yrkesverksamma läkare. : C1. Förbundet fullt ut finansierat genom medlemsavgifter, med dotterbolag som når sina ekonomiska mål et har justerats. Nya styrmodeller och uppföljningsmodeller har införts för att möjliggöra att detta mål nås och ansträngningarna fokuseras nu på att leda förbund och dotterbolag mot genomslag. 9

10 FÖRBUNDSUTVECKLING OCH MEDLEMSSERVICE C2. Underlätta fackligt engagemang nära medlemmarna i syfte att öka antalet fackligt aktiva medlemmar och aktiviteterna lokalt Förbundet satsar på att stärka lokal verksamhet och stödja lokal rekrytering av förtroendevalda på de sätt som efterfrågas och önskas av föreningarna. Pågående satsningar att utveckla möjligheter för möten per distans och andra informationsvägar som är lätt tillgängliga oavsett bostadsort och region fortsätter, liksom arbetet med att tillgängliggöra förbundets tjänster och stöd, utbildningar och nätverk i hela landet. C3. Professionellt utbildade förtroendevalda med rätt verktyg för uppgifterna Förbundet satsar på att erbjuda sina förtroendevalda den utbildning och de digitala plattformar som behövs för att göra ideellt arbete för förbundet så hanterbart som möjligt. Relevant utbildning och bra digitalt stöd ska skapa förutsättningar för förtroendevalda att axla ansvaret likväl som få ihop livspusselet. C4. Långsiktig strategi och sjukvårdspolitiskt program kända av alla förtroendevalda och anställda i organisationen Förbundets sjukvårdspolitiska program ger en samlad och förankrad bild av de ställningstaganden förbundet står för. Även om inte alla åsikter kan drivas samtidigt, är förbundet och dess företrädare trygga i mötet med omvärlden C5. Läkare ska uppleva att medlemserbjudandet är relevant och av värde Förbundet ser över sitt tjänsteutbud och utbud av förmåner, samtidigt som åsikter från medlemmar och potentiella medlemmar också utreds. Motivet är att möta önskemål och förväntningar från i första hand de som redan är medlemmar, men också potentiella medlemmar. C6. 85 procent anslutningsgrad av yrkesverksamma Med en tilltagande kartläggning av medlemssegment och både medlemmars och potentiella medlemmars syn på förbundet, skapas förutsättningar för att bedriva ett medvetet och effektivt rekryteringsarbete. 10

11 IDENTITET D. Identitet Ett förbund med högt förtroende För att förbundet ska nå ut och får genomslag med sin politik, påverka läkares arbetssituation och vara en naturlig samtalspartner för politiker, beslutsfattare, media och opinionsbildare är arbetet med att stärka vårt förtroende av stor vikt. Förbundet satsar på en nollmätning av förtroendet hos våra målgrupper för att därefter planera och genomföra riktade insatser i arbetet att stärka vår identitet. D. Identitet D1. D2. D3. D4. Högt förtroende för förbundet bland opinionsbildare och beslutsfattare. Högt förtroende för förbundet bland läkare. Ett förbund som alla läkare känner sig hemma i. Förbundet i ökad utsträckning tillfrågat som expertfunktion hos exempelvis departement, myndigheter, utredningar och SKL. : D1. Högt förtroende bland opinionsbildare och beslutsfattare För förbundet är det avgörande om de beslutsfattare som påverkar våra medlemmars vardag uppfattar förbundet som en trovärdig samtalspartner eller ej. Vår satsning på att bevisa oss vara det fortsätter och utökas. D2. Högt förtroende för förbundet bland läkare Utöver att förbundet är beroende av allmänhetens förtroende för läkare generellt, och att detta förtroende också tilldelas förbundet, behöver förbundet bygga ett starkare förtroende bland läkarna själva. D3. Ett förbund som alla läkare känner sig hemma i et har reviderats. Förbundets styrka och legitimitet vilar i identiteten som läkarorganisation. Det gäller både inom avtalsrörelse och i politiken. Det är i den mån förbundet uppfattas som talesperson för läkarna, eller en grupp av läkarna, som intresset att tala med förbundet skapas. D4. Förbundet i ökad utsträckning tillfrågad som expertfunktion hos exempelvis departement, myndigheter, utredningar och SKL et är nytt och självförklarande, det ersätter ett tidigare generellt mål att arbeta för att stärka läkarnas expertroll. 11

12

Nedan är MSL:s synpunkter på Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020.

Nedan är MSL:s synpunkter på Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020. Remissvar "Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020 (Gem 2016/0068) Mellersta Skånes läkareförening (MSL) inger följande remissvar. MSL anser att Sveriges Läkarförbund (SLF) som fackförening för den

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser

Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser Fastställd av förbundsstyrelsen 12 november 2015 2 [11] Innehållsförteckning Förtroendevald i avdelningsstyrelser och på arbetsplatser... 3 I Lärarförbundets

Läs mer

Det finns dock anledning att komplettera de olika skrivelserna med ett tydligare medarbetarperspektiv, parallellt med chefsperspektivet.

Det finns dock anledning att komplettera de olika skrivelserna med ett tydligare medarbetarperspektiv, parallellt med chefsperspektivet. Stockholm 170217 Svenska Företagsläkarföreningen (SFLF) tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på Läkarförbundets viktiga remiss Förslag till vision och handlingsplan i frågan om läkaren som

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Grundutbildning för förtroendevalda.

Grundutbildning för förtroendevalda. förtroendevalda. Nyvalda förtroendevalda Styrelseledamöter 3 + 3 + 2 dagar (8 dagar) Antal deltagare: ca 20 Ge kunskap som vägledning i vårt gemensamma uppdrag, utveckla och stärka yrket samt främja den

Läs mer

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd

Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Kristina Folkesson Löner och yrkesvillkor 2015 03 06 Sida 1 Yrkesråd försörjningsstöd Avslutande rapport Arbetsvillkor fo r personal inom ekonomiskt bista nd Inledning Visions yrkesråd för personal inom

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

VERKSAMHETSPROGRAM. Sveriges Arkitekter

VERKSAMHETSPROGRAM. Sveriges Arkitekter VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2019-2020 Vår vision Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för arkitekturen och arkitekten. Här är visionen uppdelad i fyra olika delar gör skillnad i samhället

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Vårt engagemang gör idéer till verklighet Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköpings kommun linkoping.se Vårt engagemang gör idéer till verklighet Vår

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! FOTO: SCANDINAV/SCANDINAV BILDBYRÅ 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska

Läs mer

Övergripande kommunikation för omställningen av hälsooch sjukvården

Övergripande kommunikation för omställningen av hälsooch sjukvården Beslutad av: Diarienummer: Version: Plan Övergripande kommunikation för omställningen av hälsooch sjukvården Planen gäller för: Samtliga förvaltningar inom Västra Götalandsregionen Innehållsansvar: Koncernstab

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Från mottagare till medskapare Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård

Från mottagare till medskapare Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård Från mottagare till medskapare Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård Innehåll Personcentrerad hälso- och sjukvård vad och varför? Strategier för att göra vården mer personcentrerad

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Personalpolicy. för Karlsborgs kommun

Personalpolicy. för Karlsborgs kommun Personalpolicy för Karlsborgs kommun Till dig som arbetar i Karlsborgs kommun... I din hand har du Karlsborgs kommuns personalpolicy. Den ska stödja en önskad utveckling av kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Kalix kommun 2018 2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Personalpolitiskt program Program 2018-06-18, 93 Kommunfullmäktige Inledning Det kommunala

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127)

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Stockholm 2009-04-22 Socialdepartementet 103 37 Stockholm Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND SVERIGES LÄKARFÖRBUND TRYCK: TRYCKINDUSTRI INFORMATION, 2003 MITT MEDLEMSKAP Läkarförbundet är både läkarnas fackförbund och professionens organisation.

Läs mer

Åtgärder för en bättre fortbildning. - en policy från Sveriges läkarförbund

Åtgärder för en bättre fortbildning. - en policy från Sveriges läkarförbund Vår vision för läkares kompetensutveckling Alla läkare ska ha goda förutsättningar att under hela sitt yrkesliv ta till sig ny kunskap. Läkarnas kompetens har en avgörande betydelse för sjukvårdens kvalitet

Läs mer

VARFÖR EN UTVECKLINGSSTRATEGI?

VARFÖR EN UTVECKLINGSSTRATEGI? VARFÖR EN UTVECKLINGSSTRATEGI? För att kunna bedriva en fortsatt god vård för länets invånare! Tydliggör riktningen vart vi ska och varför Vägleder oss i de beslut vi fattar prioriteringar och satsningar

Läs mer

Ingenjör och högskoleanställd

Ingenjör och högskoleanställd Ingenjör och högskoleanställd Välkommen till Sveriges Ingenjörer Ingenjörernas visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är er innovationskraft som löser våra gemensamma problem, höjer

Läs mer

FRAMTIDENS HÄLSOOCH SJUKVÅRD 2.0

FRAMTIDENS HÄLSOOCH SJUKVÅRD 2.0 FRAMTIDENS HÄLSOOCH SJUKVÅRD 2.0 Innehåll Förebyggande och hälsofrämjande arbete 4 Personcentrerad vård 6 En utbyggd primärvård och en förstärkt närvård 8 Patienter med komplexa behov - kroniker och multisjuka

Läs mer

Medarbetarpolicy. Policy. Beslutad av: Regionfullmäktige, , 167 Diarienummer: RS Giltighet: från

Medarbetarpolicy. Policy. Beslutad av: Regionfullmäktige, , 167 Diarienummer: RS Giltighet: från Beslutad av: Regionfullmäktige, 2018 10 09, 167 Diarienummer: RS 2017 00684 Giltighet: från 2018 10 09 2023 10 09 Policy Medarbetarpolicy Policyn gäller för: Västra Götalandsregionen Innehållsansvar: Koncernstab

Läs mer

Samordnad utveckling för god och nära vård

Samordnad utveckling för god och nära vård Samordnad utveckling för god och nära vård Kommittédirektiv 2017:24 Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården Socialdepartementet 1 Direktivet

Läs mer

Utredningen Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)

Utredningen Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22) FÖRSLAG TILLL Vårt dnr Bilaga 1 B YTTRANDE 15/3137 2015-08-27 Ert dnr U2015/1888/S Avdelningen för arbetsgivarpolitik Ulrika Wallén Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM u.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-02-13, 9 Dokumentansvarig Personalchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 s personalpolitiska

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Arbetsgivarpolicy. Antagen av kommunfullmäktige , 94

Arbetsgivarpolicy. Antagen av kommunfullmäktige , 94 Arbetsgivarpolicy Antagen av kommunfullmäktige 2018-05-31, 94 Lyssna, lära, leda. Så lyder våra förhållningssätt för att leva upp till visionen: Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stockholms stads personalpolicy Produktion: Blomquist Tryck: Edita Bobergs Artikelnummer: 13742 Stadsledningskontoret 2016-11 Antogs av kommunfullmäktige, 5 september 2016 Ett Stockholm för alla Stadens

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Samverkan för utveckling av hälsooch sjukvård samt omsorg i Blekinge. Landstingsdirektörens stab, planeringsenheten Januari 2018 Ärendenr 2018/00182

Samverkan för utveckling av hälsooch sjukvård samt omsorg i Blekinge. Landstingsdirektörens stab, planeringsenheten Januari 2018 Ärendenr 2018/00182 Samverkan för utveckling av hälsooch sjukvård samt omsorg i Blekinge Landstingsdirektörens stab, planeringsenheten Januari 2018 Ärendenr 2018/00182 Innehållsförteckning Vårdsamverkan/Fördjupad samverkan

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Medarbetarpolicy. Eskilstuna kommunkoncern

Medarbetarpolicy. Eskilstuna kommunkoncern Eskilstuna kommunkoncern Medarbetarpolicy Medarbetarpolicyn är antagen av kommunfullmäktige 22 september 2011, 48 och ersätter Politikdokument för personalpolitik inom Eskilstuna kommun. MEDARBETARPOLICY

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

Sätt agendan bli facklig företrädare

Sätt agendan bli facklig företrädare Sätt agendan bli facklig företrädare 1 Sätt agendan bli facklig företrädare, 2016 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Pontus Wikholm Foto: Johan Gunséus (omslag) och Jonas Eriksson (s. 9) Tryck: Exakta Print

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård 2.0

Framtidens hälso- och sjukvård 2.0 Dokumenttitel: Framtidens hälso- och sjukvård 2.0 Ämnesområde: Planera och styra Nivå: Huvuddokument Författare: Landstingsstyrelsens presidium Dokumentansvarig: Administrativa enheten Beslutad av: Landstingsfullmäktige

Läs mer

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet VÅRDFÖRBUNDET Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet Förslag på frågor för dialog med medlemmar Hej förtroendevald! I Vårdförbundet arbetar vi tillsammans för att påverka hur våra yrken, vården

Läs mer

Medledar- och arbetsmiljöpolicy

Medledar- och arbetsmiljöpolicy Medledar- och arbetsmiljöpolicy Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2017:757 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 25 januari 2018 Dokumentet

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Personalpolicy. ljusdal.se. Fastställd datum Internkontroll, medarbetarundersökning. Vart fjärde år från senaste datum för fastställande

Personalpolicy. ljusdal.se. Fastställd datum Internkontroll, medarbetarundersökning. Vart fjärde år från senaste datum för fastställande NORMDOKUMENT Personalpolicy Dokumenttyp Policy Fastställd datum 2018-04-23 Fastställd av Gäller för Dokumentansvarig Förvaltare Publicering Uppföljning Giltighetstid Revideras Översyn Senast reviderad

Läs mer

Saco Studentråd. Strategi 2013-2017. Underrubrik

Saco Studentråd. Strategi 2013-2017. Underrubrik Saco Studentråd Strategi 2013-2017 Underrubrik 1 Bakgrund Saco Studentråd vill över tid uppfattas som en seriös påverkansaktör och därför behövs strategin för att ge ramarna för organisationen på längre

Läs mer

Sammanfattning Bakgrund Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att utse en särskild utredare med uppdrag att utifrån en fördjupad analys av förslag i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen,

Läs mer

Sveriges Arkitekters verksamhetsprogram

Sveriges Arkitekters verksamhetsprogram Sveriges Arkitekters stämma 2018 Föredragningspunkt 4 Sveriges Arkitekters verksamhetsprogram 2019-2020 Sveriges Arkitekters stämma anger genom detta verksamhetsprogram mål för förbundets arbete under

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Proposition om villkorspolicy

Proposition om villkorspolicy Proposition om villkorspolicy 1 () 1 1 1 1 1 Proposition om villkorspolicy Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta att godkänna villkorspolicyn 2 () 1 1 1 1 1 Villkorspolicy Villkorspolicyn uttrycker

Läs mer

Bastjänstgöring för läkare

Bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56 Bilaga Bastjänstgöring för läkare Socialdepartementet Promemorians huvudsakliga innehåll Denna promemoria har utarbetats inom Socialdepartementet. Promemorian baseras i huvudsak på resultat

Läs mer

Verksamhetsberättelse Beslutad av förbundsstyrelsen den 15 mars 2018

Verksamhetsberättelse Beslutad av förbundsstyrelsen den 15 mars 2018 Verksamhetsberättelse 2017 Beslutad av förbundsstyrelsen den 15 mars 2018 Vision och värdegrund Värdegrund I rörelse Vi är ett förbund i ständig rörelse och utveckling. Trovärdiga Vi säkerställer vårt

Läs mer

Personalpolitiskt ramprogram

Personalpolitiskt ramprogram 1 Personalpolitiskt ramprogram Folkuniversitetet Vision Vår personalpolitiska vision är att skapa goda arbetsplatser där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

STRATEGISK MÅLBILD Beslutad vid årsstämman 1 2 juni 2013

STRATEGISK MÅLBILD Beslutad vid årsstämman 1 2 juni 2013 STRATEGISK MÅLBILD Beslutad vid årsstämman 1 2 juni 2013 INLEDNING Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete, vars syfte har varit att bygga en tydlig och klar målbild

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Överenskommelsen Botkyrka. Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan. för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka

Överenskommelsen Botkyrka. Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan. för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka 1(6) Överenskommelsen Botkyrka Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka Gemensam deklaration Vår gemensamma deklaration om samverkan

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf 129 www.upplands-bro.se Vårt gemensamma uppdrag Vår personalpolicy beskriver våra grundläggande värderingar och samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare.

Läs mer

Kan politiken beställa och besluta om effektiva tidiga insatser?

Kan politiken beställa och besluta om effektiva tidiga insatser? Kan politiken beställa och besluta om effektiva tidiga insatser? SKL:s programberedning barns och ungas hälsa Augusti 2015 - Maj 2017 2016-09-02 2 Beredningens uppdrag Hur en gemensam kraftsamling kan

Läs mer

Välkommen till Rådsmöte 2014

Välkommen till Rådsmöte 2014 Välkommen till Rådsmöte 2014 Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd #fysrad Stefan Jutterdal Förbundsordförande Göran Hägglund Lena Hallengren Göran Hägglund Lena Hallengren

Läs mer

Åt samma håll Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården. Stockholm 2019

Åt samma håll Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården. Stockholm 2019 Åt samma håll Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården Stockholm 2019 Innehåll Regeringens uppdrag till Vårdanalys och våra utgångspunkter Svar på regeringens frågor om förutsättningar

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56

Bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-01-26 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Anna-Clara Olsson Avdelningen för vård och omsorg Michael Bergström Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Bastjänstgöring för läkare

Läs mer

Remissvar: Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, SOU 2015:14

Remissvar: Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, SOU 2015:14 2015-05-24 Sändlista: Thomas Hedmark, avdelningen för Arbetsliv och juridik, Sveriges Läkarförbund. Remissvar: Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, SOU

Läs mer