LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND"

Transkript

1 LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND

2 SVERIGES LÄKARFÖRBUND TRYCK: TRYCKINDUSTRI INFORMATION, 2003

3 MITT MEDLEMSKAP Läkarförbundet är både läkarnas fackförbund och professionens organisation. Det betyder att vi förutom att påverka fackliga frågor även arbetar med att förbättra läkarnas förutsättningar inom bland annat utbildning och forskning. Ett fackförbund som finns där för dig Läkarförbundet har unik kompetens i frågor som rör läkarnas yrkesroll. En av våra viktigaste uppgifter är att förhandla och bevaka avtal för att förbättra din lön, dina anställningsvillkor och andra förutsättningar i ditt arbetsliv. En annan viktig uppgift är att ge dig som medlem individuell medlemsservice. Vi ger dig expertrådgivning och stöd i alla yrkesrelaterade frågor, både när det gäller utbildning och arbetsliv. Du kan vända dig till oss när det gäller en rad olika ärenden. Medlemskapet ger dig expertrådgivning Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation. Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och konkret vägledning kring lön- och anställningsvillkor. Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner. Juridisk rådgivning i t ex anmälningsärenden, arbetsrätt och sjukvårdsjuridik. Tillgång till aktuella utredningar och programskrifter. Rådgivning till privatpraktiserande läkare i juridiska och ekonomiska frågor. 3

4 VI PÅVERKAR UTVECKLINGEN Genom att analysera, utarbeta egna förslag och bedriva opinionsbildning har vi inflytande på utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Vi lyfter fram läkarkårens kunskaper och etiska förhållningssätt. Driver opinionsbildning i hälso- och sjukvårdspolitiken Läkarförbundet följer och deltar i den hälso- och sjukvårdspolitiska debatten då det gäller sjukvårdens resurser och organisation. Vi analyserar, utarbetar egna förslag och skapar opinion för att få gehör för våra åsikter. Ett sätt att påverka och bevaka är också att samarbeta med andra förbund och aktörer. Läkarförbundet lämnar läkarkårens åsikter till riksdag och regering genom att besvara ett stort antal remisser och delta i ett flertal utredningar. Arbetar för utbildning med hög kvalitet För att ge patienterna bästa tänkbara vård ska läkarnas utbildning hålla hög kvalitet. Läkarförbundet driver kvalitetsfrågor tillsammans med fakulteterna, vi samarbetar med berörda myndigheter och fångar regelbundet upp studenternas egna erfarenheter. Vi påverkar målbeskrivningarna för AT och ST, har tagit fram utbildningsböcker som stöd för de yngre läkarna och arbetar även med handlingsprogram och kvalitetsinspektioner. 4

5 Påverkar arbetsmarknaden Vi gör regelbundet prognoser över tillgång och efterfrågan på läkare och arbetar med att uppnå balans på arbetsmarknaden. Vi bevakar att antalet ATblock och ST-tjänster motsvarar behovet. Läkarförbundet arbetar även med att integrera utländska läkare på den svenska arbetsmarknaden. Träffar kollektivavtal Läkarförbundet träffar kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor, lön, pension med mera. Det innebär bland annat förbättrade villkor vid sjukdom, föräldraledighet, semester och pension. Vi arbetar för en god löneutveckling för läkare och större inflytande för individen. Kräver mer resurser till forskning Läkarförbundets arbete med forskningsfrågor är främst inriktat på att förbättra forskningens villkor. Det handlar dels om att tillföra forskningen mer resurser, men även om att förändra resurstilldelningssystemet så att det ger utrymme åt både spets- och breddforskning. Arbetar med etiska frågor God etik är en förutsättning för god sjukvård. Läkarförbundets etiska regler fungerar som en vägvisare i det ansvarsfulla arbete som läkaryrket är. Förutom våra egna etiska regler finns även internationella regler som Läkarförbundet har medverkat till och/eller ställt sig bakom. Läkarförbundet har även egna riktlinjer för hur marknadsföring av läkarverksamhet får gå till. Vi har också riktlinjer för läkarnas relation och samarbete med läkemedelsindustrin. Samarbetar internationellt Många beslut som påverkar läkarnas roll fattas på internationell nivå. Genom vårt medlemskap i ett antal internationella läkarorganisationer kan vi påverka beslut så att de får en gynnsam effekt på hemmaplan. Förbundets internationella samarbete syftar till att värna och utveckla mänskliga rättigheter, yrkesetiken, professionens villkor, patienternas rättigheter och en god hälso- och sjukvård för alla. Andra viktiga frågor Läkarförbundet tar ställning och utarbetar egna programskrifter inom områden och i frågor där medicinskt professionella kunskaper har stor betydelse. Exempel på sådana områden är läkarnas ledarskap, läkemedelsfrågor samt frågor kring patientintegritet och sekretess. Andra exempel är folkhälsofrågor. 5

6 TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Varje ny medlem gör läkarkåren starkare. Ju fler medlemmar vi har med oss, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för Sveriges läkare. En stark och enad läkarkår är alltid det starkaste vapnet när vi gemensamt formar och driver villkoren för vår framtida yrkesutövning. NÅGRA ORD FRÅN EN MEDLEM Foto: Karl Gabor Anna Thorén är läkare och medlem i Läkarförbundet. Här ger hon sin syn på medlemskapet. I takt med att jag utvecklas i min yrkesroll växer även intresset för frågor som är viktiga för mig som läkare. Genom Läkarförbundet får jag möjlighet att påverka utvecklingen. Jag tycker att den viktigaste frågan i framtiden är arbetsmiljön. Den måste förbättras och här återstår mycket för oss att göra. För samtidigt som det görs ständiga nedskärningar inom vården återstår oförändrade krav på medicinsk kvalitet och säkerhet för patienterna. Lösningen till bättre förhållanden ligger hos oss alla i läkarkåren och varje individs insats kommer på sikt hela gruppen tillgodo. Därför tror jag att det blir ännu viktigare att vi är enade i ett förbund, att vi håller ihop och gemensamt driver de stora frågorna, säger Anna Thorén. 6

7 VÅRA VISIONER Läkarförbundets 16 visioner ligger till grund för förbundets arbete. Läkarförbundet:... är ett förbund för alla läkare i Sverige.... arbetar för medlemmarnas intresse i ett demokratiskt system.... verkar för att alla läkare arbetar i enlighet med kårens etiska riktlinjer.... arbetar för en tydlig läkarroll och stark identitetskänsla inom kåren.... arbetar för jämställdhet i kåren.... arbetar för god utbildning och kontinuerlig fortbildning för alla läkare.... arbetar för att skapa en väl fungerande marknad där tillgång och efterfrågan på läkare är i balans.... arbetar för att alla läkare ska ha anställningstrygghet, goda anställningsvillkor och konkurrenskraftiga löner.... arbetar för att svensk medicinsk forskning ska hålla hög internationell nivå och att läkares villkor och förutsättningar för forskning förbättras.... arbetar för att alla läkare ska ha föredömlig fysisk och psykosocial arbetsmiljö.... arbetar för tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård på lika villkor för landets alla invånare.... arbetar för att läkares inflytande inom hälso- och sjukvården ökar.... samarbetar internationellt för att värna och utveckla mänskliga rättigheter, etiken, professionens villkor och god hälso- och sjukvård för alla.... ska vara den ledande aktören inom medicinsk debatt och information.... ska ge en snabb, säker och högkvalitativ service till alla medlemmar.... verksamhet ska bedrivas rationellt och kostnadseffektivt. Läs vidare på där vi presenterar Läkarförbundets verksamhet inom varje vision. 7

8 SÅ FUNGERAR LÄKARFÖRBUNDET Läkarförbundet bildades 1903 och i dag är ungefär 95 procent av den svenska läkarkåren medlemmar i förbundet. Läkarförbundet är en demokratisk organisation som är uppbyggd av lokalföreningar, yrkesföreningar, specialitetsföreningar och intresseföreningar. Medicine Studerandes Förbund är vårt studerandeförbund. Som medlem kan du föra din röst både via din lokalförening och din yrkesförening. Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ. De utser centralstyrelsen som ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Läkarförbundet ingår i SACO Sveriges Akademikers Centralorganisation. Det är den samlade organisationen för fackligt organiserade akademiker. Tillsammans med de övriga SACO-förbunden samarbetar vi för goda villkor när det bland annat gäller lön och anställningsförhållanden. Genom samarbetet i SACO blir vi större och får bättre möjligheter att agera på såväl den svenska arbetsmarknaden som inom EU. Medlemmar Lokalföreningar Yrkesföreningar Medicine Studerandes Förbund Specialitetsföreningar Intresseföreningar Representantskap FULLMÄKTIGE Representantskap Delegationer och råd Centralstyrelsen Kansli 8

9 Fullmäktige Läkarförbundets högsta beslutande organ består av cirka 140 fullmäktigeledamöter. Ledamöterna är representater för lokalföreningarna, yrkesföreningarna och Medicine Studerandes Förbund. Fullmäktige sammanträder en gång per år. Centralstyrelsen Centralstyrelsens 14 ledamöter utses av fullmäktige. De ansvarar för förbundspolitiken och fastställer kansliets arbetsinriktning. Lokal- och specialitetsföreningarna medverkar i rådgivande representantskap till centralstyrelsen. Delegationer och råd Centralstyrelsen utser delegationer och råd som arbetar med olika frågor. Exempelvis Förhandlingsdelegationen, Arbetslivsgruppen, Läkemedelsrådet samt Etik- och ansvarsrådet. Kansli Det är kansliet som hjälper dig med expertrådgivning och medlemsservice. Här arbetar handläggare som har unik kunskap om din situation som läkare. Lokalförening Läkarförbundet har 28 lokalföreningar som täcker var sitt geografiskt område i Sverige. De följer oftast landstingens indelning, men i några fall finns flera föreningar inom ett och samma landsting. Som medlem i Läkarförbundet är du medlem i den lokalförening där din arbetsplats är belägen. Lokalföreningen handlägger fackliga frågor på lokal nivå. Yrkesförening Läkarförbundet har sju riksomfattande yrkesföreningar vars verksamheter är fokuserade på frågor som rör gemensam ställning i yrket. Din yrkesinriktning avgör vilken eller vilka föreningar du tillhör. Medicine Studerandes Förbund Medicine Studerandes Förbund (MSF) är Läkarförbundets studerandeorganisation. De bevakar de medicinstuderandes intressen och påverkar läkarutbildningens utformning. MSF är organiserade med sex lokalavdelningar på de universitet som har läkarutbildning. Specialitetsförening Medlemskapet i en specialitetsförening är frivilligt och du kan tillhöra flera föreningar. Föreningarna arbetar med frågor som rör deras specialitet. Intresseförening För att bli delförening i Läkarförbundet ska en intresseförening vara en riksomfattande sammanslutning av läkare med gemensam facklig inriktning. Medlemskapet är frivilligt. Föreningarna arbetar med frågor utifrån intresseföreningens inriktning. 9

10 MERVÄRDEN I MEDLEMSKAPET Utöver den service som du får från vår kärnverksamhet erbjuder vi dig även dessa förmåner som ett mervärde till imedlemskap: Rabatterat pris på Läkartidningen Som medlem i Läkarförbundet får du rabatterat pris på den medicinska tidskriften Läkartidningen. Den innehåller aktuella reportage om sjukvårdsfrågor och resultat från den senaste forskningen. Läkartidningen och Läkarförbundet har ett nära samarbete och i tidningens ledare finner du vår förbundspolitiska åsikt. Fritidshus och gästrum Läkarförbundet äger hus och lägenheter i Jämtlandsfjällen, Gran Canaria, Franska Rivieran och Skanör samt gästrum i Stockholm. Som medlem kan du boka dessa året runt. Vi har även en festvåning i Stockholm. Försäkringar I samarbete med SalusAnsvar kan du som medlem teckna olika typer av försäkringar som är speciellt anpassade efter läkares behov: Gruppförsäkringar som ger ekonomiskt skydd vid olycksfall, sjukdom eller dödsfall. Gruppförsäkringar för hem, bil, villa och fritidshus. Yrkesförsäkringar som skyddar såväl läkare som patient vid ansvars- och patientskador. Dessutom finns det speciella försäkringar för den egna praktiken. Privatekonomi Läkarförbundet har avtal med SalusAnsvar, FöreningsSparbanken och Nordea avseende medlemslån. VISA/ID-kort I samarbete med FöreningsSparbanken ger Läkarförbundet ut ett VISA-kort (betalkort) och ett ID-kort där det framgår att innehavaren är legitimerad läkare. SACO/EL Som medlem har du möjlighet att teckna ett förmånligt elavtal. Partner och elleverantör är Mälarenergi. Rabatt på bilinköp Medlemskapet ger möjlighet till rabatter vid bilinköp. Avtalen omfattar Saab, Opel, Chevrolet samt vissa modeller av Ford. Besök för mer information om dessa erbjudanden. 10

11 KONTAKTA OSS GÄRNA Växel och reception Telefon Medlemsadministration Telefon E-post Medlemsvård, synpunkter och frågor kring medlemskapet Telefon E-post Förhandling, avtalsfrågor, lönerådgivning, arbetsrätt, arbetsliv, pension och försäkringar Telefon E-post Ansvarsärenden, sjukvårdsjuridik, etik- och förtroendefrågor, skatter och arbetsrätt Telefon E-post Beställning av skrifter Telefon Internet Utbildning och forskning Telefon vxl E-post Bokning av fritidshus, gästrum och klubbvåning Telefon E-post På Läkarförbundets webbplats hittar du bland annat information om oss och ditt medlemskap, lönestatistik och villkor, etik och ansvar, samt information om läkarnas arbetsliv och arbetsmarknad.

12 Besöksadress ess Villagatan 5 Postadress box Stockholm Telefon Fax E-post Internet net

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer Anrikt nätverk Sveriges Ingenjörer har en lång historia. Redan år 1861 bildades föregångaren U.V.S (Utilitatis Veritatisque Societas), senare Svenska Teknologföreningen. Alltsedan

Läs mer

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT Box 5610 Stockholm Tel 08-790 33 00 Fax 08-20 57 18 info@slf.se www.slf.se STÖD TILL DE AT- OCH ST-LÄKARE SOM

Läs mer

Schyst offentlig upphandling

Schyst offentlig upphandling oktober 2011 Schyst offentlig upphandling Offentlig upphandling är en ekonomiskt sett gigantisk verksamhet inom Sveriges offentliga sektor. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Ledarskap i läkares utbildning ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning.. 5 Ledarskapskompetens 6 I Personrelaterad kompetens 6 II Administrativ/ ekonomisk

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer