ÅRSRAPPORT 2014 RMPG onkologi inom sydöstra sjukvårdsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 RMPG onkologi inom sydöstra sjukvårdsregionen"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 RMPG onkologi inom sydöstra sjukvårdsregionen Inledning Antalet nya cancerfall i befolkningen (incidensen) ökar i genomsnitt med ca 2 % årligen i Sverige. Ökningen förklaras av den högre medellivslängden, utökade screeningsprogram och förbättrade diagnostiska metoder. Parallellt med incidensökningen har överlevnaden i cancersjukdom (prevalensen) förbättrats. Den ökande prevalensen beror främst på att behandlingarna har blivit bättre så att fler människor botas eller kan leva en längre tid med kronisk cancersjukdom. På grund av ökning av incidens och främst prevalens, sammantaget med ambitionen av ständig förbättring av behandlingsresultaten, patientdelaktighet och tillgänglighet genom standardiserat vårdförlopp kommer belastning av cancervården i sydöstraregionen att öka. Utöver detta behövs ett utökat samarbete och resursutnyttjande av sjukvårdsregionens samlade onkologiska resurser. För att möta detta ökande behov har det i län under 2014 pågått ett arbete med att bilda en länsonkologisk klinik. Kliniken startade 1 januari Utöver bildandet av en länsklinik kommer det i och med införandet av de standardiserade vårdförloppen att föreligga ett behov av utökade onkologiska resurser. Utvecklingstendenser, nya metoder och läkemedel de kommande 5 åren Cancerläkemedel Nya läkemedel introduceras kontinuerligt på marknaden. Hundratals nya substanser (framför allt biologiska) kommer att nå marknaden inom de närmaste åren. Kostnaderna är höga och vinsterna har hittills varit små (ex överlevnad & tid till progress) om än signifikanta. De befintliga nya läkemedlen leder vanligtvis inte till bot, dock till god tumörkontroll och symptomlindring. Detta innebär att sjukvården får mindre utdelning i form av exempelvis överlevnadsvinst per investerad krona. Omvärldstrycket på snabb introduktion av nya läkemedel oavsett relationen kostnad/effektivitet, är stort. Problematiken är av nationell karaktär. Kostnaderna för den medicinska behandlingen kommer stadigt att öka. Få patentutgångar för gamla läkemedel är att vänta de närmaste åren och för de patentutgångar som väntas kommer läkemedlen i stort sett att ersättas av biosimilars vars prisbild förväntas ligga bara några 10-tals procent under de ursprungliga preparaten. Det regionala samarbetet kring upphandling, uppföljning (ex INCA cancerläkemedel) och utvärdering är viktig och skulle kunna bromsa kostnadsutvecklingen något utan att försämra för patienterna. Dock är den regionala registreringen relativt dålig för tillfället. Regionala expertgruppen för cancerläkemedel har blivit väl fungerande med regelbundna utvärderingar och möten. Deras stöd kommer få fortsatt stor betydelse för att nå lika vård i regionen. RMPG onkologi står bakom den Nationella gemensamma onkologichefsöverenskommelsen kring introduktion av nya läkemedel, dvs att inga preparat används innan en nationell rabatterad prisbild finns skapad av TLV eller NT-gruppen. Under 2013 infördes ordnat införande för cancerläkemedel i sjukvårdsregionen. Ansökan om införandet har skickats in på flera nya läkemedel/nya indikationer. Flera läkemedel har rekommenderats vilket accepterats av våra landsting. Även när det gäller andra icke farmakologiska metoder kommer ett ordnat införande att eftersträvas. Till detta kommer olika ärenden att anmälas från RMPG och/eller de olika professionerna i sjukvårdsregionen.

2 Nivåstrukturering Under 2012 redovisade RMPG onkologi enligt uppdrag ett förslag beträffande tumörspecifik onkologisk behandling. Frågan har diskuterats såväl nationellt som regionalt och har handlat om en handfull diagnoser och framför allt kirurgi. I väntan på återkoppling har RMPG onkologi inget nytt att tillföra årsrapporten Nivåstruktureringarna som är föreslagna sedan länge men inte blivit politiskt förankrade kommer att innebära vissa skillnader i patientströmmar. Teoretiskt bör det volymmässigt inte inverka på de olika klinikerna. Men hur utfallet kommer att bli kan RMPG onkologi inte uttala sig om. RMPG förväntar sig ett ställningstagande från beslutande nivå under Vårdprocesser och standardiserade vårdförlopp (SVF) Införandet av standardiserade vårdförlopp kommer ske succesivt med start av fem stycken diagnoser 2015, sen kommer ytterligare minst tio andra diagnoser efter det. Det kommer ställa stora krav på vården för att få dessa vårdförlopp/processer att fungera enligt de anvisningar och tidsangivelser som anges. Vårdens aktörer kommer att behöva se över sina arbetssätt. Standardiserade vårdförlopp kommer, för vissa diagnoser, att innebära en risk för undanträngningseffekt av andra diagnoser. För minimera den risken kommer det att behövas resurstillskott, resurstillskottet behövs även för att möta utbildningsbehov och säkra rätt kompetens samt införskaffa kompletterande utrustning. För att sjukvårdsregionen ska kunna möta såväl SVF som patientlagens behov av att fritt kunna söka vård bör system/avtal förenklas så att hela kapaciteteten inom sjukvårdsregionen nyttjas. Sjukvårdsregionen behöver en kapacitetsplanering för att kunna dra nytta av varandras resurser och skapa bästa tillgänglighet vid varje tidpunkt. Väntetider SVF Väntetiderna för utredning av patienter med misstänkt cancer inklusive tid till kirurgisk och/eller onkologisk behandling är ibland är för lång och varierar i sjukvårdsregionen. Införandet av SVF kommer påverka dessa ledtider för de utvalda diagnoserna. Arbetet med införandet av SVF gynnas delvis av att man i sjukvårdsregionen, sen flera år, haft stort fokus på processarbete. För de diagnoser som inte har ett SVF är det av fortsatt vikt att fortsätta med processarbetet med målet att ta bort icke värdeskapande tid för patienterna och med målet att öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten på cancervården i sjukvårdsregionen. Resultatet av arbetet med de olika processerna kan, utifrån patientlöftena, följas i de kvartalsrapporterna som RCC sydöst publicerar. Processen för ökat patientflöde på strålbehandlingen US i kombination med ökande strålbehandlingsresurser i och RMPG onkologi följer utvecklingen. Ett exempel är prostatacancer, där bättre regional styrning till lämplig behandlingsmodalitet skulle kunna leda till effektivare resursutnyttjande i form av minskat behov av postoperativ strålbehandling efter icke radikal kirurgi. IT - stöd SVF I och med införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) och den nya patientlagen blir frågan om gemensamma IT-system i sydöstra regionen allt viktigare. Standardiserade vårdförlopp innebär att patienternas vårdprocess ska gå snabbare (bli kortare ledtider). För flera diagnoser där SVF införs, de kommande åren, kommer förloppet att innefatta delar av utredning eller behandling som inte sker i det egna landstinget/regionen. För att få detta att

3 fungera optimalt behövs bra IT lösningar. Den nya patientlagen, som trädde ikraft från årsskiftet 2015, innebär att patientflödena kommer se annorlunda ut än idag. Med anledningen av dessa nya flöden är särskilt viktigt att det finns bra IT lösningar som underlättar det praktiska för patienterna och för de vårdaktörer som bär ansvaret för patientens vårdförlopp. Nuvarande olika systemens oförmåga att direkt överföra information/kommunicera med varandra är viktig att lösa avseende patientsäkerhetsaspekten. Avsaknaden av direktöverföring innebär dubbel och ibland trippelregistrering av viktiga patient- och behandlingsdata, vilket ökar risken för handhavandefel. Sammantaget anser RMPG onkologi att det är en brist att datajournalerna i vår sjukvårdsregion inte kan kommunicera med varandra. NPÖ införandet är en bra början och RMPG onkologi har stora förhoppningar på införande av Cosmic R8 i vår sjukvårdsregion. RMPG onkologi anser därför att denna fråga även fortsatt måste ha en hög prioritet hos regionssjukvårdsledningen (RSL). Radioterapi Behovet att radioterapi kommer att öka i takt med incidensökningen samt att antalet patienter i behov av palliativ (symptomlindrande) strålbehandling också beräknas öka. En utveckling sker mot MR-baserad radioterapi RMPG onkologi följer denna utveckling noggrant. Linköping I Linköping finns fyra moderna linjäracceleratorer i drift samt en CT-simulator. bygger två nya strålbunkrar och installera tre nya acceleratorer varav två är ersättningsapparater. Till detta installeras en CT-simulator på strålbehandlingsavdelningen. Nybyggnationen och installationen av acceleratorerna förväntas vara klar under kvartal 4, Detta torde klara behovet av extern strålbehandling under överskådlig tid. Lågdosrat brachyterapi i Denna behandling, om den utnyttjades mera i sjukvårdsregionen, skulle kunna minska trycket något på den framtida utbyggnaden av extern strålbehandling I har två nya linjäracceleratorer installerats planenligt och den senaste togs i drift april/maj Upphandling av en CT-simulator är planerad under Sammanfattning linjäracceleratorer Med totalt nio moderna linjäracceleratorer är RMPG onkologis bedömning att det maskinellt finns en tillräcklig resurs i sydöstraregionen för att klara behovet av konventionell externstrålbehandling under de närmaste åren. Intraoperativ strålbehandling Intraoperativ strålbehandling (IORT) vid bröstcancer stadium I har föreslagits som alternativ till traditionell extern strålbehandling av hela bröstkörteln. Den intraoperativa strålbehandling ges 5 dagar i veckan under 5-6 veckor för patienter som är äldre än 44 år. Fördelar med IORT, för patienten som drabbas av bröstcancer, är en ökad valfrihet samt leder sannolikt också till patient- och samhällsnytta genom minskat behov av antalet behandlingar och sjukresor. Fördelen för hälso- och sjukvården är att strålbehandlingen kan fullföljas i

4 direkt anslutning till det kirurgiska ingreppet och att delar av de strålbehandlingsresurser som i dag används för behandling av bröstcancer skulle kunna frigöras och därmed minska väntetiderna för andra cancerpatienter. Konsekvensen blir en ökad tidsbelastning på operationsavdelningarna. Endast en tillräckligt stor randomiserad och kontrollerad multicenterstudie har jämfört strålbehandlingsprinciperna (TARGIT-A). Det förefaller som den sammanvägda patientnyttan efter fem år är likvärdig för de två alternativen. En svaghet med studien är att endast ca 1/6 av patienterna har hunnit uppnå en uppföljningstid på minst fem år. Osäkerhet finns om resultatet av IORT efter 5 år. För att kunna få svar på denna fråga krävs det studier av långtidsresultat som kommer att dröja minst tio år. Metodrådets samlade rekommendation är att IORT med Intrabeam bör introduceras men tills vidare endast erbjudas selekterade patienter inom ramen för etablerad registeruppföljning. Sjukvårdsregionens ställningstagande till Intraoperativ strålbehandling (IORT) och det kommande regionala arbetssättet för detta är inte klarlagt. Skandionkliniken/protonbehandling Förberedelsearbetet i Uppsala, fortskrider planenligt och drivs via universitetsklinikerna som i ett första skede kommer att samordna verksamheten i landet. Strålbehandlingsutrustningen är levererad och intrimning av strålen pågår. Den första patienten beräknas att bli behandlad i mitten av Under året har breddutbildning av dosplanerare, läkare och fysiker genomförts via den s k Protonskolan, där vårdaktörerna får öva och erhålla erfarenheter av protondosplanering. Protonskolan innebär också att man arbetar med diagnoser i olika regioner av kroppen för att försöka lösa de problem som är specifika för protonbehandling i respektive kroppsregion. Arbetet med att utarbeta studie- och behandlingsprotokoll för protonbehandling av olika diagnoser och kroppsregioner har inletts under 2013 och detta arbete kommer att fortsätta under den tid som återstår till behandlingsstart. Berörda läkare från hela sjukvårdsregionen har deltagit i en efterutbildningskurs. Rekrytering av läkare och fysiker för att klara den sydöstra sjukvårdsregionens del av bemanningen av Skandionkliniken i Uppsala pågår i Linköping. Medarbetare från kliniken i Linköping har auskulterat vid protonanläggning i USA (Roberts Proton Theraphy Center at University of Pennsylvania) hösten För att inom sjukvårdsregionen diskutera intressanta strålbehandlingsfall, har den gemensamma videokonferensen för strålbehandling varannan vecka blivit etablerad som en mötesplats för diskussion om patientfall och om mera övergripande frågor. Denna rond är avsedd att utvecklas till en regional rond för diskussion även gällnade de patienter som kan vara aktuella för protonterapi. Ronden utgör dessutom syftet att vara ett kunskapsstöd och ett utbildningstillfälle. Det regionala arbetssättet är inte helt klarlagt. Initialt är det tänkt att patienterna ska dosplaneras i Linköping och att hela sjukvårdsregionen solidariskt utifrån befolkningsunderlag bär kostnaderna för det ökade behovet av läkare, fysiker och dosplanerare som detta kräver.

5 Hemtagning Hemtagningen av cytostatikabehandling från US till län har följt den plan som utarbetats. Dock har tidsplanen för hemtagningen av radioterapin behövts skjutas på framtiden med anledning av att Kirurgkliniken i Västervik med kort varsel behövt hjälp med den medicinska onkologiska behandlingen av den Onkologiska kliniken och strålningsfysik i. Förutom hemtagningen av behandlingen för huvud- halscancer påverkades även det planerade förarbetet för hemtagning av kurativ strålbehandling av lungcancer. Onkologiska kliniken US har fortsatt att behandla dessa grupper som tidigare. Ny tidsplan behöver diskuteras lokalt och regionalt. Kompetensutveckling Tillgången till kompetent personal i framtiden är en av de absolut viktigaste utmaningarna för cancersjukvården i den sydöstra sjukvårdsregionen. Här hänvisar RMPG onkologi till det förslag som enligt uppdrag redovisats till regionens HR-direktörer Uppdrag regional kompetensförsörjning. RMPG onkologi känner en osäkerhet kring om detta dokument löser kompetensförsörjningsproblemen. Det curriculum som är under framtagande innefattar sammanhållen onkologikurs och onkologiplacering, något som RMPG onkologi stödjer helhjärtat. Även läkarutbildningens placering i och i kan i framtiden bidra till en god läkarförsörjning inom onkologin. RMPG onkologi hoppas på en likartad utbildning för sjuksköterskor. Klinisk forskning RCC sydöst har på särskilt statsbidrag tillsatt en samordnare för att inventera och stimulera regionens kliniska cancerforskning och samarbete mellan HU och Linné-universitetet och Qulturum/Futurum. RCC sydöst etablerade under 2013 ett kliniskt forskningsråd med akademisk representation från regionens tre lärosäten. Denna gruppering kan ha förutsättningar att påskynda arbetet med ett regionalt KPE. Tillägg att RMPG onkologi, vid decembermötet 2013, bjöd in Hans Starkhammar och Agneta Jansson med anledning av kopplingen till de forskningsaktiviteter som pågår inom RCC sydöst. Patientunderlaget för hela sjukvårdsregionen är litet varför det är av största vikt att regionen samarbetar i högre utsträckning än hittills kring patientnära klinisk och translationell forskning. RCCs roll i detta samarbete måste utvecklas och flera stödfunktioner bör ligga under RCCs kansli. Exempel på detta kan vara randomiseringshjälp, forskningsdatabaser med CRFer och statistikhjälp. Det är viktigt att varje landsting/region inser sitt ansvar i att erfoderliga resurser i form av personal ställs till förfogande för att sjukvårdsregionen kan leva upp till RCCs löfte om den patientnära forskningen. Nationella riktlinjer och vårdprogram Behovet av att inventera användandet av befintliga regionala och nationella vårdprogram är likvärdigt med det arbete som genomfördes under RMPG onkologi anser att man genom att tillämpa regionala vårdprogram som anpassats utifrån nationella rekommendationer/riktlinjer kan minimera kostnadsdrivande behandlingar genom att i största möjliga utsträckning eliminera behandlingar för vilka det saknas vetenskapligt stöd. Följande nationella vårdprogram har under 2014 publicerats av Regionala Cancercentrum i samverkan. 1. Nationellt vårdprogram för akut myeloisk leukemi maj Nationellt vårdprogram för bröstcancer nov 2014

6 3. Nationellt vårdprogram för bukspottkörtelcancer reviderad 1.1 mars Nationellt vårdprogram för malignt melanom fullversion nov 2014 a. för melanom hos äldre nov Nationellt vårdprogram för malignt melanom fullversion Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering maj Nationellt vårdprogram för äggstockscancer reviderad jan Nationellt vårdprogram för icke-epitelial äggstockscancer maj 2014 RMPG onkologi har aktivt deltagit i arbetet med att ta fram underlag när remissrundor för de nationella vårdprogrammen handlagts. Både de nya vårdprogrammen och de nya riktlinjerna kommer att påverka verksamheterna ekonomiskt och strukturellt. Implementeringen i sjukvårdsregionen är viktig och behöver få bättre struktur där processledare, välfungerande regionala grupper liksom väl strukturerade MDK är betydande. Det är viktigt att sjukvårdsregionen är representerad i det nationella arbetet med riktlinjer och vårdprogram. RMPG onkologi är enig om att målet med detta arbete är att skapa förutsättningar så att alla cancerpatienter i sjukvårdsregionen ska få lika vård oavsett bostadsort vilket också är i linje med motsvarande nationell målbild. Hälsoperspektiv RMPG onkologi anser att de preventiva åtgärderna och dess insatser måste utvecklas inom onkologin. Som stöd för detta bjöd RMPG under våren 2013 in representanter från RMPG hälsofrämjande strategier. Vid det mötet bad RMPG dem återkomma med ett regiongemensamt förslag på åtgärder som RMPG fortsatt skulle medverka i, återkoppling från RMPG hälsofrämjande strategier har inte heller skett under Förändringar Kapacitetsplanering Standardiserade vårdförlopp och den nya patientlagen där patienter kan söka öppenvård var som helst i landet, gör att vi måste ändra vårt synsätt på resursutnyttjande. Vi tror att vi måste använda varandras resurser där de finns mest tillgängliga vid varje tidpunkt. Framför allt gäller detta radioterapi. Alla onkologiska kliniker har toppar. I vår sjukvårdsregion kommer vi från och med 2016 ha mycket god tillgång på radioterapiapparatur. Detta borde kunna innebära att inga patienter ska behöva vänta på sin radioterapi. I perioder är det sannolikt att en viss överkapacitet kommer att finnas. En marknadsföringsprocess borde skapas för att erbjuda behandling även till patienter utanför vår sjukvårdsregion och som har hamnat i en kösituation. Medicinsk kvalitet, Nyckeltal och Tillgänglighet Utöver nedanstående bilagor hänvisar RMPG onkologi till RCCsydösts hemsida kvartalsrapporter samt till Öppna Jämförelser - Cancersjukvård. Se Resultatredovisning 2014, bilaga 1 Öppna Jämförelser Cancersjukvård RMPG onkologi motsvarar en multidisciplinär specialitet vilket gör det svårt att särskilt ta ut onkologins roll/del från de indikatorer som Öppna Jämförelser (ÖJ) Cancersjukvård redovisar.

7 RMPG onkologi anser att ÖJs siffror, trots att de är något gamla, vägleder till förbättringsarbete. RMPG onkologi ser dessutom en fördjupad förbättringsmöjlighet med stöd av de regionala och lokala processarbeten som pågår samt de kvartalsrapporter som RCCsydöst tar fram. I kvartalsrapporterna jämförs dels landstingen med varandra men även sjukhusen inom länet. Registrering i kvalitetsregister är viktig för att vårdens innehåll ska kunna utvecklas. Dubbelregistrering kvarstår dock och RMPG onkologi stödjer de regionala och nationella utvecklingsarbeten som berör direktöverföring mellan kvalitetsregister och vårddokumentationssystem. Deltagare och möten 2014 Freddi Lewin ordf. Per Nodbrant Eva Ullf Gunnar Adell Per Rosenberg Måns Agrup Magnus Lagerlund Therese Henriksson Leni Lagerqvist, sekr Östergötland Östergötland Östergötland Under 2014 genomfördes fyra ordinarie möten varav två via video + två fysiska. Vid de fysiska träffas gruppen i Nässjö. Ett extrainsatt möte genomfördes i Vimmerby där berörda kring bröstprocessen de tre verksamhetscheferna var inbjudna. Syftet med det mötet var att nå förbättrad samverkan inom området och där resultatet blev mycket positivt och de berörda parterna fick stöd för fortsatt arbete. Ordförande // Freddi Lewin Region s län

ÅRSRAPPORT 2015 RMPG onkologi inom sydöstra sjukvårdsregionen

ÅRSRAPPORT 2015 RMPG onkologi inom sydöstra sjukvårdsregionen ÅRSRAPPORT 2015 RMPG onkologi inom sydöstra sjukvårdsregionen Inledning Antalet nya cancerfall i befolkningen (incidensen) ökar i genomsnitt med ca 2 % årligen i Sverige. Ökningen förklaras av den högre

Läs mer

Årsrapport 2012 RMPG Onkologi

Årsrapport 2012 RMPG Onkologi Årsrapport 2012 RMPG Onkologi 1. Utvecklingstendenser, nya metoder och läkemedel de kommande 5 åren. Cancerläkemedel Nya läkemedel introduceras kontinuerligt på marknaden. Omkring hundra nya substanser

Läs mer

Årsrapport 2011 RMPG Onkologi

Årsrapport 2011 RMPG Onkologi Årsrapport 2011 RMPG Onkologi 1. Utvecklingstendenser, nya metoder och läkemedel de kommande 5 åren. Cancerläkemedel - Nya läkemedel introduceras kontinuerligt på marknaden. Omkring hundra nya substanser

Läs mer

Årsrapport 2010 RMPG Onkologi

Årsrapport 2010 RMPG Onkologi Årsrapport 2010 RMPG Onkologi 1. Utvecklingstendenser, nya metoder och läkemedel de kommande 5 åren. Cancerläkemedel - Nya läkemedel introduceras kontinuerligt på marknaden. Omkring hundra nya substanser

Läs mer

Minnesanteckningar RMPG Onkologi Videomöte

Minnesanteckningar RMPG Onkologi Videomöte Minnesanteckningar RMPG Onkologi Videomöte Datum 2012-12-18 Videomöte Kl. 09.00-12.00 Närvarande; Freddi Lewin ordf. Jönköping x Måns Agrup Linköping förhinder Gunnar Adell Linköping x Per Rosenberg Linköping

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Minnesanteckningar Centrumråd Kirurgi-Onkologi-Ortopedi Tid: Kl Plats: Vimmerby Björkbacken, Karaktärshotellet, Traktorgatan 3

Minnesanteckningar Centrumråd Kirurgi-Onkologi-Ortopedi Tid: Kl Plats: Vimmerby Björkbacken, Karaktärshotellet, Traktorgatan 3 Minnesanteckningar 2014-09-18 Centrumråd Kirurgi-Onkologi-Ortopedi Tid: Kl. 10.00-15.00 Plats: Vimmerby Björkbacken, Karaktärshotellet, Traktorgatan 3 Närvarande: Christina Edward ordf. Leni Lagerqvist

Läs mer

Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat

Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat RSL 28 maj 2014 Ragnhild Holmberg 2 Vårdkvalitet är mer än medicinska resultat Upplevd kvalitet (kund) Processkvalitet Medicinsk kvalitet Patientens perspektiv 3 Regionalt cancercentrum, RCC Sydöst Vision:

Läs mer

Minnesanteckningar 2015-03-25. Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård

Minnesanteckningar 2015-03-25. Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård Minnesanteckningar 2015-03-25 Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård Datum: 2015-03-25 Tid: 10.00-16.00 Plats: Vimmerby, Fredensborgs Herrgård Närvarande Centrumråd Christina Edward ordf. Leni

Läs mer

Vi finns för att cancer finns

Vi finns för att cancer finns 2017-08-31 Var tredje dödsfall i sydöstra sjukvårdsregionen orsakas av cancer Vi finns för att cancer finns Andelen dödsfall pga cancer i sydöstra sjukvårdsregionen Medelökningen av cancerfall per år är

Läs mer

Årsrapport för specialitetsråd/sjukvårdsregionalt programområde Onkologi

Årsrapport för specialitetsråd/sjukvårdsregionalt programområde Onkologi sion Årsrapport för specialitetsråd/sjukvårdsregionalt programområde Onkologi Ordförande Margareta Randén 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1. Möten... 3 1.1 Medlemmar... 3 2. Aktiviteter

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Välkommen till Cancerdag för allmänläkare

Välkommen till Cancerdag för allmänläkare Välkommen till Cancerdag för allmänläkare Program förmiddagen 08:30-09:15 Inledning 09:15-09:25 Bensträckare 09:25-10:15 Tidig upptäckt 10:15-10:25 Bensträckare 10:25-11:30 Standardiserade vårdförlopp

Läs mer

Dag: 18 september Tid: Kl Nässjö, hotell Högland. Närvarande: Freddi Lewin, ordförande Jönköping Leni Lagerqvist, sekreterare

Dag: 18 september Tid: Kl Nässjö, hotell Högland. Närvarande: Freddi Lewin, ordförande Jönköping Leni Lagerqvist, sekreterare 2013-10-02 Minnesanteckningar från möte med RMPG Onkologi Dag: 18 september - 2013 Tid: Kl 09.00-15.30 Plats: Nässjö, hotell Högland Närvarande: Freddi Lewin, ordförande Leni Lagerqvist, sekreterare Eva

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d)

Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d) 131213 Verksamhetsplan Cancerra det i Landstinget Sö rmland (Lökalt RCC ra d) 2014-2015 RRC Uppsala-Örebro skall verka för en likvärdig och god vård för alla cancerpatienter. Cancerrådet i Sörmland skall

Läs mer

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Årsrapport Specialitetsrådet för Onkologi. Verksamhetsberättelse

Årsrapport Specialitetsrådet för Onkologi. Verksamhetsberättelse Årsrapport 2016 Specialitetsrådet för Onkologi Johan Ahlgren, verksamhetschef, docent och överläkare Onkologiska klin USÖ, Region Örebro län 2 (6) 1 Innehållsförteckning 1. Antal möten under året - medlemmar...fel!

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Hudmelanom INNEHÅLL Inledning... 3 Sammanfattande analys... 3 Regionala processledarens kommentar...

Läs mer

Nationell överenskommelse Kortare väntetider i cancervården

Nationell överenskommelse Kortare väntetider i cancervården Styrande måldokument Överenskommelse Sida 1 (5) Nationell överenskommelse 2018 - Kortare väntetider i cancervården Sida 2 (5) Bakgrund Regeringen avsätter 447,5 mnkr år 2018 för att skapa en mer jämlik

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

Tänk SVF! Primärvårdens viktiga roll i införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården xx-xx

Tänk SVF! Primärvårdens viktiga roll i införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården xx-xx Tänk SVF! Primärvårdens viktiga roll i införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017-xx-xx 2018-03-22 Överenskommelse för väntetidssatsningen 2017 Landsting/regioner ska införa samtliga

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården - överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2015 (Dnr 14/6942)

Kortare väntetider i cancervården - överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2015 (Dnr 14/6942) Tjänsteskrivelse 1(2) 2015-02-17 RJL 2015/378 Folkhälsa och sjukvård Therese Eklöv Nämnden för folkhälsa och sjukvård Kortare väntetider i cancervården - överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp för cancer

Standardiserade vårdförlopp för cancer Ledningsstaben/BjH 1 (18) Standardiserade vårdförlopp för cancer Ledtidstidsresultat Q4 2016 Q4 2017 RAPPORT april 2017 2 (18) Från välgrundad misstanke om cancer till första behandling enligt standardiserade

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning HUDMELANOM INNEHÅLL Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter

Läs mer

Regionalt cancercentrum Sydöst platsbesök den 2 september 2015. Helena von Knorring Göran Zetterström

Regionalt cancercentrum Sydöst platsbesök den 2 september 2015. Helena von Knorring Göran Zetterström Regionalt cancercentrum Sydöst platsbesök den 2 september 2015 Helena von Knorring Göran Zetterström 2 Kriterier den tredje uppföljningen Förebyggande insatser och tidig upptäckt att det finns en regional

Läs mer

RMPG ÖNH. Årsrapport Regionala centrumrådet, , Tatiana Jaklovska

RMPG ÖNH. Årsrapport Regionala centrumrådet, , Tatiana Jaklovska RMPG ÖNH Årsrapport 2016 Regionala centrumrådet, 2017-04-25, Tatiana Jaklovska Kvalitetsindikatorer 1 100,0 80,0 98,9 Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i ÖNH 2016 89,6 78,0 96,7 81,4 60,0 40,0

Läs mer

Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer

Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer Inledning Vårdprogram har varit och är en integrerad och viktig del av svensk sjukvård sedan många år. Vårdprogrammen kan vara lokala,

Läs mer

Regionsjukvårdsnämnd 21 maj Nivåstrukturering av cancervården Sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsnämnd 21 maj Nivåstrukturering av cancervården Sydöstra sjukvårdsregionen Regionsjukvårdsnämnd 21 maj 2013 Nivåstrukturering av cancervården Sydöstra sjukvårdsregionen 54 000 nya cancerfall per år i Sverige Varje patient unik med sitt vårdförlopp Flera professionella grupperingar

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Satsning på cancervården

Satsning på cancervården Satsning på cancervården Regeringen satsar 500 miljoner kr per år under perioden 2015 2018 för att Förkorta väntetiderna Minska de regionala skillnaderna Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson 1 (5) Programberedning 6 - Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar Datum Tid 14.00-15.40 Plats Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) (L) (C) (MP) Maria Fält

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum 2016-04-26

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Minnesanteckningar RCC sydöst ledningsgruppsmöte 4 november 2015

Minnesanteckningar RCC sydöst ledningsgruppsmöte 4 november 2015 Minnesanteckningar RCC sydöst ledningsgruppsmöte 4 november 2015 Närvarande: Ragnhild Holmberg (ordf.), Mari Bergeling, Bruno Larsson, Robert Ring, Ann Josefsson, Yvonne Subay, Srinivas Uppugunduri, Magnus

Läs mer

Styrdokument. Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Version: 1.2

Styrdokument. Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Version: 1.2 Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården 2017-04-25 Version: 1.2 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-02-03 Första version 2016-04-26

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning. Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC

Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning. Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC God vård? Hälso- och sjukvård ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig säker patientfokuserad

Läs mer

Kvalitetsregisterdatas betydelse för utveckling och utvärdering av cancervården

Kvalitetsregisterdatas betydelse för utveckling och utvärdering av cancervården Kvalitetsregisterdatas betydelse för utveckling och utvärdering av cancervården Björn Ohlsson Medicinsk rådgivare, RCC syd Tarmkirurg, Blekingesjukhuset Det var enklare förr. Diagnos Lungröntgen Operation

Läs mer

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Struktur Processledarens uppgift är att leda gruppens arbete i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

RCC Sydöst Ragnhild Holmberg

RCC Sydöst Ragnhild Holmberg Landstingsstyrelse 2014-02-12 RCC Sydöst Ragnhild Holmberg 1 Regionalt cancercentrum Sydöst 2 RCC SÖ ledningsgrupp Landstinget i Kalmar län Ragnhild Holmberg, ordförande Magnus Lagerlund Leni Lagerqvist

Läs mer

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning. Hudmelanom

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning. Hudmelanom Löften till cancerpatienter Resultatredovisning Hudmelanom November 2017 INNEHÅLL INLEDNING... 3 Regionala processledarens kommentar... 3 LÖFTE 1... 6 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

Mall för redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Mall för redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Mall för redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 180413 Version 4 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Minnesanteckningar RCC sydöst ledningsgruppsmöte 15 december 2017

Minnesanteckningar RCC sydöst ledningsgruppsmöte 15 december 2017 Minnesanteckningar RCC sydöst ledningsgruppsmöte 15 december 2017 Närvarande: Srinivas Uppugunduri, Lie Printz, Pia Landberg, Matts Järgården, Göran Attefors, Ann Josefsson, Ragnhild Holmberg, Magnus Lagerlund,

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Patienten Sammanhållen struktur för kunskapsstyrning Samverkan för en mer kunskapsbaserad,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Verksamhetsberättelse Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Verksamhetsberättelse 2016 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Mars 2017 Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 54A 751 83 Uppsala www.rccuppsalaorebro.se Innehållsförteckning Patientrelaterade kriterier

Läs mer

, lunch-lunch Gränsö slott, Västervik

, lunch-lunch Gränsö slott, Västervik PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Gränsö slott, Västervik Närvarande: Jessica Frisk, ordförande Region Östergötland Lars Abrahamsson, sekreterare Region Jönköpings län Fredrik Stenmark Landstinget i Kalmar

Läs mer

Årsrapport 2016 RMPG Öron-, näs- och hals (ÖNH) inom sydöstra sjukvårdsregionen. Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i ÖNH

Årsrapport 2016 RMPG Öron-, näs- och hals (ÖNH) inom sydöstra sjukvårdsregionen. Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i ÖNH 2017-04-05 Årsrapport 2016 RMPG Öron-, näs- och hals (ÖNH) inom sydöstra sjukvårdsregionen Kvalitetsindikatorer Som källa för redovisning av kvalitetsmått som är jämförbara i sydöstra sjukvårdsregionen

Läs mer

Lärandekonferens 1/12

Lärandekonferens 1/12 Lärandekonferens 1/12 13.00 Välkomna! Presentation av dagen - Lenita Lundin Standardiserade vårdförlopp - Lisa Jelf Eneqvist SVF-flödet med b.la. - Lollo Viita Hallberg och Bodil Sandh Vad har vi åstadkommit

Läs mer

Regionala tumörrådet. Strålbehandlingen i VGR. Ordförandekonferens 5 mars 2015

Regionala tumörrådet. Strålbehandlingen i VGR. Ordförandekonferens 5 mars 2015 Regionala tumörrådet Strålbehandlingen i VGR Ordförandekonferens 5 mars 2015 Bakgrund Fram till april 2013 fanns ett medicinskt sektorsråd i onkologi i gruppen saknades företrädare för de specialiteter

Läs mer

Användning av nya cancerläkemedel. Redovisning gällande ett urval av cancerläkemedel med registrerad användning 1 januari 30 juni 2018

Användning av nya cancerläkemedel. Redovisning gällande ett urval av cancerläkemedel med registrerad användning 1 januari 30 juni 2018 Användning av nya cancerläkemedel Redovisning gällande ett urval av cancerläkemedel med registrerad användning 1 januari 30 juni 2018 Användning av nya cancerläkemedel Redovisning gällande ett urval av

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

regiongavleborg.se Per Fessé, Cancersamordnare

regiongavleborg.se Per Fessé, Cancersamordnare Standardiserad Vårdförlopp Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé, Cancersamordnare Remiss

Läs mer

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande BESLUTSUNDERLAG 1(5) Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med cheferna för de sex regionala

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen Regionalt Cancercentrum Norr

Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen Regionalt Cancercentrum Norr Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen - 2025 Regionalt Cancercentrum Norr Innehållsförteckning 1. Samordning av cancervården... 3 2. Strategi: Vård med patientens fokus... 4 3. Strategi:

Läs mer

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RCC rapport SVF Revision av regionala cancerplanen-workshop Nivåstrukturering förslag till beslut Revision av regional cancerplan

Läs mer

Tid: 2015-10-01-2015-10-02 Plats: Fredensborgs Herrgård, Vimmerby

Tid: 2015-10-01-2015-10-02 Plats: Fredensborgs Herrgård, Vimmerby PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Fredensborgs Herrgård, Vimmerby Närvarande: Claes Hjalmarsson, ordförande Lars Abrahamsson, sekreterare Jessica Frisk Magnus Fröstorp Per Loftås Conny Wallon Erik Wellander

Läs mer

RCC Cancer Ragnhild Holmberg

RCC Cancer Ragnhild Holmberg RSL möte med landstingsdirektörer 2014-02-04 RCC Cancer Ragnhild Holmberg Regionalt cancercentrum Sydöst RCC SÖ ledningsgrupp Landstinget i Kalmar län Ragnhild Holmberg, ordförande Magnus Lagerlund Leni

Läs mer

Minnesanteckning Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård

Minnesanteckning Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård Minnesanteckning 2016-11-15 Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård Datum: 2016-11-15 Tid: 14.00-15.30 Plats: Video Närvarande; Karl Landergren ordf. Leni Lagerqvist sekr. Claes Hjalmarsson Malin

Läs mer

RCC sydöst - patientlöften i fokus

RCC sydöst - patientlöften i fokus RCC sydöst - patientlöften i fokus Målbeskrivningar (= Sydöstra regionens sex löften till cancerpatienterna) och exempel på aktuell måluppfyllelse samt presentation av de viktigaste aktiviteterna per löfte

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt cancercentrum sydöst ledningsgruppmöte 21 september 2017

Minnesanteckningar Regionalt cancercentrum sydöst ledningsgruppmöte 21 september 2017 Minnesanteckningar Regionalt cancercentrum sydöst ledningsgruppmöte 21 september 2017 Närvarande: Srinivas Uppugunduri, Linda Wolf, Pia Landberg, Jerker Pernrud, Matts Järgården, Sofie Drake af Hagelsrum,

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Hudmelanom INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling

Läs mer

Huvud- och Halscancer

Huvud- och Halscancer Huvud- och Halscancer Årsrapport från Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer 2013 (Swedish head and neck cancer register, SweHNCR) September 2014 Regionalt cancercentrum väst Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro Namn Sammanhang

Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro Namn Sammanhang Att integrera forskning och innovation i vårdprocesser och förbättringsarbete: Nationella och regionala exempel Filippa Nyberg Verksamhetschef RCC Uppsala Örebro 2014-03-14 Namn Sammanhang En nationell

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Sydöstra sjukvårdsregionen. Samverkan för god och jämlik hälso- och sjukvård

Sydöstra sjukvårdsregionen. Samverkan för god och jämlik hälso- och sjukvård Samverkan för god och jämlik hälso- och sjukvård Region Östergötland 450 000 invånare 13 000 medarbetare Region Jönköpings län 350 000 invånare 10 000 medarbetare Region Kalmar län 243 000 invånare 7 000

Läs mer

Regionalt cancercentrum väst

Regionalt cancercentrum väst Ärende 8 2011-03-07 UTKAST 13 februari 2011 Regionalt cancercentrum väst Mål, uppdrag, organisation och reglementen Detta dokument innehåller en beskrivning av mål, uppdrag, organisation och reglementen

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Minnesanteckningar RCC sydöst ledningsgruppsmöte 24 november 2016

Minnesanteckningar RCC sydöst ledningsgruppsmöte 24 november 2016 Minnesanteckningar RCC sydöst ledningsgruppsmöte 24 november 2016 Närvarande: Göran Atterfors (ordf.), Göran Henriks, Mari Bergeling, Bruno Larsson, Robert Ring, Yvonne Subay, Srinivas Uppugunduri, Magnus

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 1 Patientrådets sammansättning Patient- och närståenderepresentanter i patientrådet ska ha egen erfarenhet av cancer, som patient eller närstående.

Läs mer

Mötesanteckningar Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård

Mötesanteckningar Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård Mötesanteckningar 2018-04-27 Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård Datum: 2018-04-27 Tid: 09.30-16.00 Plats: Vimmerby, Fredensborgs Herrgård Kallade: Karl Landergren ordf. Kalmar Leni Lagerqvist

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-03-09 Dnr 1702867 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Åtgärder efter att den

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med RMPG Medicinsk Diagnostik

Minnesanteckningar från möte med RMPG Medicinsk Diagnostik 2014-12-19 Minnesanteckningar från möte med RMPG Medicinsk Diagnostik Dag Fredagen den 19 december 2014 Tid Kl 10:00 15:00 Plats Närvarande Telefonmedverkan Anmält förhinder Hotell Högland, Nässjö Robert

Läs mer

Länsdag palliativ vård

Länsdag palliativ vård Palliativa rådet i Dalarna Länsdag palliativ vård 15-04-15 Gunilla Lundquist Palliativa teamet Västerbergslagen Bakgrund Nationella cancerstrategi för framtiden 2009 Sex RCC Nationella riktlinjer palliativ

Läs mer

Ordnat införande på lokal nivå. Erfarenheter från Landstinget i Kalmar län

Ordnat införande på lokal nivå. Erfarenheter från Landstinget i Kalmar län Ordnat införande på lokal nivå. Erfarenheter från Landstinget i Kalmar län Ellen Vinge, specialist och docent i klinisk farmakologi, ordf i LK Petra Hallén, apotekare, chef för Läkemedelssektionen Magnus

Läs mer

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona

RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona RC syd och RCC syd kan de bli nåt? Björn Ohlsson Regional patientprocessledare kolorektal cancer RCC Syd samt blivande chef RC syd Karlskrona Vad är RCC? Varför en nationell cancerstrategi? Dubblering

Läs mer

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning HUDMELANOM

Löften till cancerpatienter Resultatredovisning HUDMELANOM Löften till cancerpatienter Resultatredovisning Innehåll Inledning... 3 Regionala processledarens kommentar... 4 Vi vill gärna veta vad du tycker!... 6 LÖFTE 1... 7 Alla cancerpatienter i regionen ska

Läs mer

Årsrapport 2016 Regional Medicinsk Program Grupp för Lungsjukvård inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2016 Regional Medicinsk Program Grupp för Lungsjukvård inom Sydöstra sjukvårdsregionen Årsrapport 2016 Regional Medicinsk Program Grupp för Lungsjukvård inom Sydöstra sjukvårdsregionen Gruppen består som tidigare av representanter som är lungläkare från alla sjukhusen i sydöstra sjukvårdsregionen.

Läs mer

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården Regeringsbeslut I:4 2014-09-04 S2014/6503/FS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Återrapport - Aktivitetsplan 2018

Återrapport - Aktivitetsplan 2018 Återrapport - Aktivitetsplan 2018 Bakgrund Samverkansnämnden fastställde 2016 02 12 verksamhetsplanen för perioden 2016-2019. Verksamhetsplanen skall kompletteras med årliga aktivitetsplaner för Samverkansnämnden.

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 141210 Närvarande Alexandra Andersson Alfons Forsman Anna-Lena Sunesson Christine Backlund Ewa Jonsson Gunvor Swenning Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm

Läs mer

Ej närvarande Birgitta Larsen Jonas Thörnqvist

Ej närvarande Birgitta Larsen Jonas Thörnqvist 2017-02-14 1 (5) Minnesanteckningar Minnesanteckningar Plats Datum Styrgrupp RCC Norr Videomöte 2017-02-14 Landstingsrepresentanter Michael Dahlberg (fr.o.m. pkt 9) Ann-Christin Sundberg (fr.o.m. pkt 5)

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer