PROTOKOLL 1 (21)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (21) Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S) Åsa Karlsson (S) Agneta Hansson (V) Birgitta Burström (FP) Anette Lindgren (M) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare Gunnel Sandström (S) för Anna Lundström (S) Andreas Westerberg (FP) för Daniel Öhgren (C) Ersättare Susanne Lantto (S) Marie Andersson (M) Tjänstemän Staffan Näslund, förvaltningschef Samuel Lundqvist, chefscontroller Berit Silverlind, äldreomsorgschef Åsa Israelsson, handikappomsorgschef Pär Åhdén, IFO-chef Camilla Lindström, chef PUE Louise Lundholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska Nina Saxin, informatör Övriga deltagare Elisabeth Ståhlspets, lokalstrateg, information samt 94 Justerare Anette Lindgren Paragrafer Ersättare Underskrifter.. Kenneth Fahlesson, ordförande Veronica Wikström, sekreterare.. Anette Lindgren, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av socialnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Stadshuset Underskrift. Veronica Wikström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 92 Dnr SN Val av justerare Anette Lindgren föreslås Beslut Anette Lindgren väljs till justerare

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 93 Dnr SN Godkännande av dagordningen Ulla-Britt Kulin, Andreas Westerberg, Maria Wiksten och Åsa Karlsson ställer övriga frågor, dessa besvaras under punkten övriga frågor. Beslut Med ovanstående tillägg till övriga frågor godkänns dagordningen.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 94 Dnr SN Information från socialkontoret Aktuell information från socialkontoret kl :00 Information om uppföljning av familjehemsplacerade barn: Susanne Öhlund- Boman och Karin Edeljung (ca.30 min) Elisabeth Ståhlspets informerar om boendeplanen Karin och Susanne informerar om Karlstadsmodellen. Två år efter en avslutad placering intervjuar man barnet. Barnet får ge sin syn på socialkontorets arbete, hur familjehemmet fungerat m.m. Detta bl.a. för att få stöd i förbättringsarbetet.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 95 Dnr SN Kurser och konferenser Äldreomsorgsdagarna, Stockholmsmässan Älvsjö oktober Slutseminarium serviceförklaringsarbete 5:e september Skellefteå Deltagare Anette Lindgren föreslår Maria Wiksten för äldreomsorgsdagarna och sig själv för slutseminariet Torgny Lind föreslår Åsa Karlsson till äldreomsorgsdagarna och slutseminariet. Agneta Hansson föreslår Ulrika Hjonequist för serviceförklaringarna Rapportering från möten och konferenser Agneta Hansson och Anette Lindgren rapporterar från FRIS Kenneth Fahlesson, Maria Wiksten och Åsa Karlsson deltar på Äldreomsorgsdagarna. Agneta Hansson och Torgny Lind är ersättare Iosif Karambotis (S), Anette Lindgren (M), Ulrika Hjoneqvist (FP) och Åsa Karlsson (S) deltar på slutseminariet, serviceförklaringsarbetet.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 96 Dnr SN Månadsrapport per den 31 maj 2013 Sammanfattning Socialnämndens årsprognos pekar mot ett överskott på 5 mnkr jämfört med årsbudget. Överskottet innebär att socialnämnden även under 2013 ser ut att kunna arbeta in ytterligare en del av 2011 års underskott på 17,4 mnkr. Avvikelser, mnkr Maj -13 April -13 Individ- och familjeomsorg, exkl. försörjningsstöd 0,0 2,0 Handikappomsorg -1,5-1,5 Åtgärder handikappomsorg 1,5 1,5 Äldreomsorg -5,8-10,3 Åtgärder äldreomsorg 5,8 10,3 Nämnd 0,0 0,0 Förvaltningsstab och centrala medel 7,5 2,0 Summa, exklusive försörjningsstöd 7,5 4,0 Försörjningsstöd -2,5-3,0 Summa, inklusive försörjningsstöd 5,0 1,0 Återstående underskott från ,4-17,4 Summa, inklusive återstående underskott från ,4-16,4 Socialkontoret kommer att arbeta vidare med de obalanser som finns inom olika delar av verksamheten. Det är av yttersta vikt att socialnämnden kan redovisar en ekonomi i balans vid årets slut. Detta för att lägga grunden för en stabil ekonomi under 2014 då ytterligare rationaliseringskrav kommer att behöva läggas på verksamheten. Månadsrapporten per den 31 maj 2013 godkänns Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Månadsrapport per den 31 maj 2013 Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret, Anna Nordström och Susanne Aidanpää

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 97 Dnr SN Socialnämndens boendeplan Sammanfattning Socialnämndens boendeplan bygger på den av Kommunfullmäktige beslutade boendeplanen för Planen innehåller en fortsatt utbyggnad av grupp- och serviceboenden för funktionshindrade. Varje år byggs en till två gruppbostäder med sex lägenheter i varje, alternativt servicebostäder med lägenheter. Totalt sett innebär förslaget till ny boendeplan en nettoökning med 75 lägenheter för personer med funktionhinder. Planen innehåller också ny- och ombyggnationer av särskilda boenden för äldre. Totalt sett innebär förslaget en nettoökning med 130 lägenheter för äldre vilket följer behovet enligt den demografiska prognosframskrivningen. De ekonomiska konsekvenserna till följd av boendeplanen arbetas årligen in i socialnämndens driftbudget samt fastighetsnämndens och/eller Skelleftebostäders investeringsbudget beroende på vem som får uppdraget att investera. De ekonomiska konsekvenserna av boendeplanen som redovisas är endast en uppskattning av de investeringsutgifter och driftkostnader som planen genererar. Innan något projekt i planen får dras igång krävs alltid anskaffningsbeslut (driftkostnader) i socialnämnden samt igångsättningsbeslut (investering) av kommunstyrelse eller fastighetsnämnd. Ärendet återremitteras enligt yrkande. Yrkanden Ulla-Britt Kulin (S) yrkar att ärendet återremitteras för att en konsekvensanalys gällande det särskilda boendet för äldre i Burträsk skall tas fram. Nämnden vill även få en redogörelse över vilka konsekvenser flytten innebär för de 48 brukarna samt att man får mer information gällande korttidsplatser i ytterområdena. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Förslag till socialnämndens boendeplan Beslutet sänds till: Kommunstyrelsen Fastighetsnämnd Skelleftebostäder AB

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 98 Dnr SN Dokumenthanteringsplan - Granskning av hantering av e-post Sammanfattning Skellefteå kommuns e-posthantering granskades 2010 av kommunrevisionen. Granskningen visade att samtliga nämnder behövde tydliggöra informationen i deras respektive dokumenthanteringsplan kring förvaring och gallring av e-post. Det saknades även uppgifter om arkivansvariga och arkivredogörare. Kommunstyrelsen har gett alla nämnder i uppdrag att uppdatera sina dokumenthanteringsplaner utifrån revisorernas granskningsrapport samt att återrapportera detta till kommunstyrelsen. Socialnämnden behandlade revisorernas granskningsrapport i mars 2011 och uppdaterade dokumenthanteringsplanen i slutet av Vid denna uppdatering kompletterades dokumenthanteringsplanen med uppgifter om arkivansvarig och arkivredogörare. Dokumenthanteringsplanen uppdaterades även med bestämmelser om hantering och gallring av e-post. Socialkontorets redovisning om uppdaterad dokumenthanteringsplan godkänns. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen , Granskning av e-posthantering Socialnämnden , Översyn av socialnämndens dokumenthanteringsplan förvaltningsövergripande avsnitt Socialnämnden , Revisorernas granskning av kommunens e-posthantering Beslutet sänds till: Kommunstyrelsen

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 99 Dnr SN Motion från ungdomsfullmäktige att skapa ett läger för ungdomar som har det svårare i vardagen. Sammanfattning Från Ungdomsfullmäktige har socialnämnden fått ett förslag om att skapa läger för ungdomar, år, som har svårigheter att klara sin vardag på grund av bråk i hemmet, egen neuropsykiatrisk diagnos eller som hamnat i dåligt umgänge. Syftet skulle vara att ungdomarna skulle få möta andra med liknande problem och upptäcka att man inte är ensam. Socialkontoret förordar att sådana läger bedrivs i regi av någon förening som är van att bedriva lägerverksamhet, ofta med egen lägergård att förfoga över. Kommunen kan istället stötta verksamheten ekonomiskt efter behovsprövning. Socialkontoret koncentrerar istället sina insatser till att ge individuellt stöd och behandling till de ungdomar som åsyftas i motionen. Konsekvensbeskrivning Medborgare Lägerverksamhet för ungdomar år, med särskilda behov, är en fråga son tidigare inte varit aktuell varken inom socialkontoret eller inom FRIS (Förebyggande Rådet i Skellefteå) verksamhetsområde. Målgruppen är viktig för samhället att nå med hjälp och stöd av olika slag och detta gäller både tjejer och killar som befinner sig i sociala svårigheter. Verksamhet Inom socialnämndens ram genomförs varje sommar koloniverksamhet för barn 9-12 år i samarbete med Svenska Kyrkans lägergård i Munkviken, utanför Lövånger. Hälften av barnen som får plats har särskilda behov. Socialkontoret bedömer det som svårt att kunna bedriva något liknande för äldre ungdomar. Istället är det rimligt att koncentrera sig på att ge ett kvalitativt individuellt stöd till ungdomar med svårigheter via Fältverksamheten och Klara Öppenvård. Fritidgården E-fyran, som riktar sig enbart till gymnasieungdomar, har möjlighet att anordna träffpunkter och gruppverksamhet för ungdomar efter behov. Budget Kommunen saknar idag medel och egna lokaler för att bedriva lägerverksamhet. Däremot finns möjlighet att stödja föreningsaktiviteter som att anordna läger ekonomiskt. Socialnämnden kan också gå in och stötta ekonomiskt enskilda ungdomar som vill åka på läger, efter behovsprövning.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Socialnämnden godkänner förslaget till svar till Ungdomsfullmäktige. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Förslag från Ungdomsfullmäktige Svar till Ungdomsfullmäktige Tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Motionärerna via Jörgen Svedberg, ansvarig för Ungdomsfullmäktige

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Serviceförklaring - stöd till våldsutsatta kvinnor Sammanfattning I styrkortet för 2013 har socialnämnden satt upp som mål att varje avdelning ska anta två nya serviceförklaringar under året. Individ och familjeomsorg (IFO) har tagit fram ett förslag till serviceförklaring för stöd till våldsutsatta kvinnor. Konsekvensbeskrivning Medborgare Under processen att ta fram en serviceförklarting har aktiva försök gjorts att få till stånd en fokusgrupp för att kunna samla in våldsutsatta kvinnors syn på det stöd som Centrum för Kvinnofrid erbjuder. Detta gick dock inte att genomföra. Istället har den grupp kvinnor som nu går i gruppbehandling, och träffas varje vecka, fått tycka till om serviceförklaringens innehåll. Därefter har texten justerats enligt kvinnornas önskemål och den sista punkten har tillkommit. Verksamhet Centrum för Kvinnofrid är sedan 2010 en ordinarie öppenvårdsverksamhet inom IFO. Ifjol redovisade man totalt 130 ärenden i sin årsstatistik varav 120 utgjordes av våldsutsatta kvinnor. Socialkontoret och Centrum för Kvinnofrid är angelägna om att ge de kvinnor som söker hjälp ett adekvat och kvalitativt stöd både i enskilda kontakter och i gruppverksamhet. Budget Den serviceförklaring som tagits fram avser att stödet till våldsutsatta kvinnor som ges inom IFO:s ordinarie budgetram. Socialnämnden återremitterar serviceförklaringen då man vill att vissa formuleringar korrigeras. Serviceförklaringen tas upp igen på socialnämndens möte i september. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag 87 SN Serviceförklaring korrigerad Beslutet sänds till: Inger Olofsson, planeringssekreterare IFO

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Rutin för handläggning av ärenden gällande personer med dövproblematik inom särskilt boende. Sammanfattning Socialnämnden har gett äldreomsorgen i uppdrag att ta fram rutiner för ärenden med dövproblematik inom särskilt boende. Socialförvaltningen föreslår att ett tillägg görs i riktlinjerna, att biståndsbedömaren vid ansökan och handläggning särskilt bör ta hänsyn till enskildes behov av tolk. I den skrivning som finns i riktlinjerna beskrivs vikten av att utreda den enskildes behov och önskemål. När en man eller kvinnan får stöd på ett äldreboende är arbetssättet att utgå ifrån den enskilde mannen eller kvinnans individuella behov, det vill säga att arbeta personcentrerat. Personcentrerad omvårdnad innebär att man i omsorgen och vården särskilt beaktar behov relaterade till att personer har en annan kulturell eller språklig bakgrund. Ytterligare förtydligande i riktlinjerna bedöms inte nödvändiga. Konsekvensanalys Medborgare Ett tillägg i riktlinjerna vidgar tillgängligheten för kvinnor och män i Skellefteå kommun. Att göra en riktlinje/rutin för personer som är döva eller gravt hörselskadade kan göra att alla personer med samma funktionshinder bedöms på ett likartat sätt trots att deras önskemål men även problematik kan vara olika. Att göra riktlinjer/rutiner för personer med ett specifikt funktionshinder/sjukdom kan öka efterfrågan på specifika riktlinjer utifrån olika funktionhinder. Personer kan ha flera funktionshinder/sjukdomar i kombination. Verksamhet För medarbetarna förtydligar riktlinjerna vikten av att efterfråga och bedöma den enskilde personens behov av stöd och önskemål utifrån den funktionsnedsättning hon/han har och dess konsekvenser. Arbetet med personcentrerad omsorg och omvårdnad är i sig ett förtydligande för medarbetarna i vilket arbetssätt som ska gälla. Budget Förslaget har ingen påverkan på budgeten.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Socialnämnden godkänner förslag till beslut. 2. Socialnämnden lämnar som uppdrag åt socialkontoret, handikappkonsulenten, att kartlägga de särskilda behov som personer med syn- och hörselskador har och hur de tillgodoses inom socialnämndens verksamheter. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Riktlinjer för biståndsbedömning i särskilt boende, version 4. Beslutet sänds till: Planeringssekreterare äldreomsorgen

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Utvecklingsprojektet - teknikstöd för träning i hemmet för äldre personer Sammanfattning Äldreomsorgen i Skellefteå kommun kommer att delta i det internationella teknik utvecklingsprojektet under de kommande tre åren. Projektet ska pröva hur teknikstöd kan underlätta och förenkla fysisk träning i hemmet för äldre personer. En testgrupp bestående av äldre män och kvinnor i Skellefteå kommun kommer att med stöd av teknik få en personlig träningsplan för att motivera och förenkla tillgången till friskvård hemma. Konsekvensanalys Medborgare Ger möjlighet att ett urval av äldre män och kvinnor i Skellefteå får delta i utveckling av tekniska hjälpmedel för träning. Inga negativa konsekvenser kan inte ses. Verksamhet Projektet är ett lärande och utveckling för att hitta kompletterande sätt att ge stöd och träning. Ger möjligheter för äldreomsorgen att vara med och påverka men också vidare utveckla kontakter med både forskare och internationella kontakter. Vilket kan ge ökad kunskap om hur man i andra länder ger stöd och hittar lösningar för äldre för att kunna vara självständiga. Budget Äldreomsorgens egen insats i projektet motsvarar ca kronor. Övriga insatser täcks av medel från Vinova och Eu medel från kommunstyrelsen. Projektet har ringa påverkan på budgeten. Socialnämnden tar del av informationen Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Planeringssekreterare äldreomsorgen

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Handikappolitiska programmet, uppföljning 2012 och planering av aktiviteter Sammanfattning Nämndernas arbete med Skellefteå kommuns handikappolitiska plan, Ett Skellefteå för alla, ska följas upp årligen. Socialkontoret sammanställer alla nämnders rapportering. Samtliga nämnder har svarat på uppföljningen 2013, dock med en del förseningar. Det handikappolitiska programmet tydliggör nämndernas ansvar genom både övergripande och långsiktiga målinriktningar samt konkreta aktiviteter inom fyra prioriterade områden: höjd kunskapsnivå, tillgänglighet, delaktighet och arbete. Uppföljningen görs på dessa fyra prioriterade områdena. Nämnderna redovisar flest genomförda och planerade åtgärder inom höjd kunskapsnivå och tillgänglighet. Måluppfyllelsen är god inom områdena höjd kunskapsnivå och delaktighet, varierande inom området tillgänglighet och svår att mäta inom området arbete på grund av hur aktiviteterna är formulerade. Utvecklingsmöjligheter i nämndernas fortsatta funktionshinderspolitiska arbete är bland annat att kunskapshöjande åtgärder även bör riktas mot externa privata aktörer och allmänheten. Tillgänglighetsarbete bör inte stanna vid fysisk tillgänglighet utan ska omfatta även psykisk, social, informativ och kommunikativ tillgänglighet. Nämnder och förvaltningar behöver få mer kunskap om vad arbete med områdena delaktighet och arbete kan innebära för att kunna arbeta med dessa på ett mer effektivt sätt. Det kommunala handikapprådet (KHR) bör kunna ha en mer aktiv roll i att hålla arbetet med den handikappolitiska planen levande under året genom att nämndernas arbete systematiskt följs upp och stöttas i rådet. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar 1. att godkänna nämndernas redovisning för 2012 och planerade aktiviteter för att uppmana alla nämnder att i samverkan med det kommunala handikapprådet planera mätbara aktiviteter på samtliga prioriterade områden inför perioden att uppdra åt handikappkonsulenten att genomföra kunskapshöjande satsningar, riktat till nämnder och förvaltningar, kring de prioriterade områdena.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Konsekvensanalys Medborgare Satsningar på arbete inom samtliga prioriterade områden i den handikappolitiska planen skapar grund för ett attraktivt Skellefteå för alla kvinnor och män som lever i kommunen. Åtgärder som ökar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning gynnar ofta alla kommuninvånare. Verksamhet Ett ökat fokus på de åtaganden nämnderna har inom den handikappolitiska planen kan kräva något större insats från medarbetare under en tid. När det handikappolitiska arbetet fungerar som tänkt är tankesättet integrerat hos medarbetarna och blir en del av det vardagliga arbetet. Ekonomi För att nå ett Skellefteå som är tillgängligt och välfungerande för alla kvinnor och män oavsett funktionsförmåga kan det krävas ekonomiska resurser. De flesta insatserna är dock inte kostsamma om tankearbetet görs i rätt tid, exempelvis när åtgärder ändå ska göras, aktiviteter planeras, nybyggnationer genomföras etc. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Sammanställning av samtliga nämnders redovisning Beslutet sänds till: Kommunstyrelsen Kommunala handikapprådet

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Meddelanden Förteckning över diarieförda ärenden från till Socialstyrelsen Beslut att avsluta ärende gällande tillsyn vid HVB-hem Beslut att avsluta ärende gällande tillsyn vid HVB-hem Beslut att avsluta ärende gällande tillsyn vid HVB-hem Beslut att avsluta ärende gällande tillsyn vid HVB-hem Beslut att avsluta ärende gällande tillsyn av bostad med särskild service för vuxna Beslut att avsluta ärende gällande tillsyn av bostad med särskild service för vuxna Kommunstyrelsen Anslagsuppföljning, mars Företagsverksamhet, företagskuvös för socialt företagande inom Solkraft. Lex Sarah rapporter Lex Sarah, äldreomsorgen Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Anmälan av ordförandebeslut Sammanfattning Omedelbart omhändertagande enligt LVM. Informationen noteras

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Redovisning av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut anmäls: Beslut om utlämnande av handling Beslut ang. begäran om utlämnande av handling (Dnr 2013:265/004) Beslut ang. begäran om utlämnande av handling (Dnr 2013:268/004) Beslut ang. begäran om utlämnande av handling (Dnr 2013:277/004) Redovisningen noteras till protokollet.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Övriga frågor Ulla-Britt Kulin ställer en fråga ang. dubbelrum inom äldreomsorgen på bl.a. Regnbågen. Berit Silverlind svarar. Dubbelrummen på Regnbågen finns med i boendeplanen. I dagsläget sätter man in skärmar men man försöker att inte nyttja dessa rum för två personer. Andreas Westerberg undrar över Praktiska gymnasiets förfrågan till förvaltningen gällande att ta emot för studerande på lärlingsplatser. Inga praktikanter togs emot under våren. Varför togs inga lärlingar emot och hur ser planen ut för hösten och ev. nästa år? Camilla Lindström svarar. Vi tar gärna emot eleverna på praktik men kan inte erbjuda lärlingsplatser för någon utbildningssamordnare då en lärlingsplats innebär ett mycket större åtagande, halva elevens studietid, vilket utgör 1,5 år. Praktik är 15 veckor och efterfrågan på dessa platser är mycket hög. Ungefär 125 elever gör praktik inom vård och omsorg inom förvaltningen varje år. 8 lärlingsplatser upptar 24 praktikplatser. För att ta emot en lärling krävs även att det skrivs ett kontrakt med handledaren och denne måste ha kunskap om läroplan, betyg m.m. Maria Wiksten ställer en fråga gällande hur det ser ut med semestervikarier för sjuksköterskorna inom äldreomsorgen. Berit Silverlind svarar. Vi är nu nere på s.k. miniminivå. Man har under sommaren skärpt avvikelsehantering. Under hösten startar en ny nattorganisation och en ny ob-organisation är igång. Detta har gjort att man lyckas lösa frågan. Utöver detta har man gått ut med extra ersättning under sommaren och man besöker utbildningarna och erbjuder bl.a. tre månaders trainee till studerande som sedan kan övergå till en anställning. Åsa Karlsson ställer en fråga gällande den medicinska fotvården och vad som händer med detta Samuel Lundqvist svarar och förtydligar. Avtalet om fotvården sades upp i mars förra året av administrativa skäl. Kommunen ville bl.a. se över ersättningen och få den indexreglerad. Kommunen ville även ha en diskussion med VLL om hanteringen av egenavgifterna. Kommunens revisorer har också kritiserat kommunens avtalshantering varför kommunen nu vill säkra upp att samtliga ingångna avtal håller en rimlig miniminivå. Däremot avslutades inte själva verksamheten vilket heller aldrig varit intentionen från kommunens sida. Ansvaret för medicinsk fotsjukvård ligger i grunden på landstinget. Det senaste beskedet som lämnats till kommunen från landstingsstaben är att det nu är upp till varje hälsocentral att besluta kring vem som ska utföra den medicinska fotsjukvården. Kommunen har vid flera tillfällen informerat och visat att

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 möjligheten att anlita kommunen som utövare finns kvar, en möjlighet som också nyttjas av flera hälsocentraler. Ansvariga chefer från kommunens sida, Ewa Larsson och Monica Bystedt, ska nu åka runt till alla hälsocentraler i kommunen och informera mer om detta. Några hälsocentraler har redan hört av sig. Alla fotvårdare anställda hos kommunen har kompetens för att utföra medicinsk fotsjukvård.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer