PROTOKOLL 1 (21)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (21) Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S) Åsa Karlsson (S) Agneta Hansson (V) Birgitta Burström (FP) Anette Lindgren (M) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare Gunnel Sandström (S) för Anna Lundström (S) Andreas Westerberg (FP) för Daniel Öhgren (C) Ersättare Susanne Lantto (S) Marie Andersson (M) Tjänstemän Staffan Näslund, förvaltningschef Samuel Lundqvist, chefscontroller Berit Silverlind, äldreomsorgschef Åsa Israelsson, handikappomsorgschef Pär Åhdén, IFO-chef Camilla Lindström, chef PUE Louise Lundholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska Nina Saxin, informatör Övriga deltagare Elisabeth Ståhlspets, lokalstrateg, information samt 94 Justerare Anette Lindgren Paragrafer Ersättare Underskrifter.. Kenneth Fahlesson, ordförande Veronica Wikström, sekreterare.. Anette Lindgren, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av socialnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Stadshuset Underskrift. Veronica Wikström

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 92 Dnr SN Val av justerare Anette Lindgren föreslås Beslut Anette Lindgren väljs till justerare

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 93 Dnr SN Godkännande av dagordningen Ulla-Britt Kulin, Andreas Westerberg, Maria Wiksten och Åsa Karlsson ställer övriga frågor, dessa besvaras under punkten övriga frågor. Beslut Med ovanstående tillägg till övriga frågor godkänns dagordningen.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 94 Dnr SN Information från socialkontoret Aktuell information från socialkontoret kl :00 Information om uppföljning av familjehemsplacerade barn: Susanne Öhlund- Boman och Karin Edeljung (ca.30 min) Elisabeth Ståhlspets informerar om boendeplanen Karin och Susanne informerar om Karlstadsmodellen. Två år efter en avslutad placering intervjuar man barnet. Barnet får ge sin syn på socialkontorets arbete, hur familjehemmet fungerat m.m. Detta bl.a. för att få stöd i förbättringsarbetet.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 95 Dnr SN Kurser och konferenser Äldreomsorgsdagarna, Stockholmsmässan Älvsjö oktober Slutseminarium serviceförklaringsarbete 5:e september Skellefteå Deltagare Anette Lindgren föreslår Maria Wiksten för äldreomsorgsdagarna och sig själv för slutseminariet Torgny Lind föreslår Åsa Karlsson till äldreomsorgsdagarna och slutseminariet. Agneta Hansson föreslår Ulrika Hjonequist för serviceförklaringarna Rapportering från möten och konferenser Agneta Hansson och Anette Lindgren rapporterar från FRIS Kenneth Fahlesson, Maria Wiksten och Åsa Karlsson deltar på Äldreomsorgsdagarna. Agneta Hansson och Torgny Lind är ersättare Iosif Karambotis (S), Anette Lindgren (M), Ulrika Hjoneqvist (FP) och Åsa Karlsson (S) deltar på slutseminariet, serviceförklaringsarbetet.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 96 Dnr SN Månadsrapport per den 31 maj 2013 Sammanfattning Socialnämndens årsprognos pekar mot ett överskott på 5 mnkr jämfört med årsbudget. Överskottet innebär att socialnämnden även under 2013 ser ut att kunna arbeta in ytterligare en del av 2011 års underskott på 17,4 mnkr. Avvikelser, mnkr Maj -13 April -13 Individ- och familjeomsorg, exkl. försörjningsstöd 0,0 2,0 Handikappomsorg -1,5-1,5 Åtgärder handikappomsorg 1,5 1,5 Äldreomsorg -5,8-10,3 Åtgärder äldreomsorg 5,8 10,3 Nämnd 0,0 0,0 Förvaltningsstab och centrala medel 7,5 2,0 Summa, exklusive försörjningsstöd 7,5 4,0 Försörjningsstöd -2,5-3,0 Summa, inklusive försörjningsstöd 5,0 1,0 Återstående underskott från ,4-17,4 Summa, inklusive återstående underskott från ,4-16,4 Socialkontoret kommer att arbeta vidare med de obalanser som finns inom olika delar av verksamheten. Det är av yttersta vikt att socialnämnden kan redovisar en ekonomi i balans vid årets slut. Detta för att lägga grunden för en stabil ekonomi under 2014 då ytterligare rationaliseringskrav kommer att behöva läggas på verksamheten. Månadsrapporten per den 31 maj 2013 godkänns Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Månadsrapport per den 31 maj 2013 Beslutet sänds till: Kommunledningskontoret, Anna Nordström och Susanne Aidanpää

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 97 Dnr SN Socialnämndens boendeplan Sammanfattning Socialnämndens boendeplan bygger på den av Kommunfullmäktige beslutade boendeplanen för Planen innehåller en fortsatt utbyggnad av grupp- och serviceboenden för funktionshindrade. Varje år byggs en till två gruppbostäder med sex lägenheter i varje, alternativt servicebostäder med lägenheter. Totalt sett innebär förslaget till ny boendeplan en nettoökning med 75 lägenheter för personer med funktionhinder. Planen innehåller också ny- och ombyggnationer av särskilda boenden för äldre. Totalt sett innebär förslaget en nettoökning med 130 lägenheter för äldre vilket följer behovet enligt den demografiska prognosframskrivningen. De ekonomiska konsekvenserna till följd av boendeplanen arbetas årligen in i socialnämndens driftbudget samt fastighetsnämndens och/eller Skelleftebostäders investeringsbudget beroende på vem som får uppdraget att investera. De ekonomiska konsekvenserna av boendeplanen som redovisas är endast en uppskattning av de investeringsutgifter och driftkostnader som planen genererar. Innan något projekt i planen får dras igång krävs alltid anskaffningsbeslut (driftkostnader) i socialnämnden samt igångsättningsbeslut (investering) av kommunstyrelse eller fastighetsnämnd. Ärendet återremitteras enligt yrkande. Yrkanden Ulla-Britt Kulin (S) yrkar att ärendet återremitteras för att en konsekvensanalys gällande det särskilda boendet för äldre i Burträsk skall tas fram. Nämnden vill även få en redogörelse över vilka konsekvenser flytten innebär för de 48 brukarna samt att man får mer information gällande korttidsplatser i ytterområdena. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Förslag till socialnämndens boendeplan Beslutet sänds till: Kommunstyrelsen Fastighetsnämnd Skelleftebostäder AB

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 98 Dnr SN Dokumenthanteringsplan - Granskning av hantering av e-post Sammanfattning Skellefteå kommuns e-posthantering granskades 2010 av kommunrevisionen. Granskningen visade att samtliga nämnder behövde tydliggöra informationen i deras respektive dokumenthanteringsplan kring förvaring och gallring av e-post. Det saknades även uppgifter om arkivansvariga och arkivredogörare. Kommunstyrelsen har gett alla nämnder i uppdrag att uppdatera sina dokumenthanteringsplaner utifrån revisorernas granskningsrapport samt att återrapportera detta till kommunstyrelsen. Socialnämnden behandlade revisorernas granskningsrapport i mars 2011 och uppdaterade dokumenthanteringsplanen i slutet av Vid denna uppdatering kompletterades dokumenthanteringsplanen med uppgifter om arkivansvarig och arkivredogörare. Dokumenthanteringsplanen uppdaterades även med bestämmelser om hantering och gallring av e-post. Socialkontorets redovisning om uppdaterad dokumenthanteringsplan godkänns. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen , Granskning av e-posthantering Socialnämnden , Översyn av socialnämndens dokumenthanteringsplan förvaltningsövergripande avsnitt Socialnämnden , Revisorernas granskning av kommunens e-posthantering Beslutet sänds till: Kommunstyrelsen

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 99 Dnr SN Motion från ungdomsfullmäktige att skapa ett läger för ungdomar som har det svårare i vardagen. Sammanfattning Från Ungdomsfullmäktige har socialnämnden fått ett förslag om att skapa läger för ungdomar, år, som har svårigheter att klara sin vardag på grund av bråk i hemmet, egen neuropsykiatrisk diagnos eller som hamnat i dåligt umgänge. Syftet skulle vara att ungdomarna skulle få möta andra med liknande problem och upptäcka att man inte är ensam. Socialkontoret förordar att sådana läger bedrivs i regi av någon förening som är van att bedriva lägerverksamhet, ofta med egen lägergård att förfoga över. Kommunen kan istället stötta verksamheten ekonomiskt efter behovsprövning. Socialkontoret koncentrerar istället sina insatser till att ge individuellt stöd och behandling till de ungdomar som åsyftas i motionen. Konsekvensbeskrivning Medborgare Lägerverksamhet för ungdomar år, med särskilda behov, är en fråga son tidigare inte varit aktuell varken inom socialkontoret eller inom FRIS (Förebyggande Rådet i Skellefteå) verksamhetsområde. Målgruppen är viktig för samhället att nå med hjälp och stöd av olika slag och detta gäller både tjejer och killar som befinner sig i sociala svårigheter. Verksamhet Inom socialnämndens ram genomförs varje sommar koloniverksamhet för barn 9-12 år i samarbete med Svenska Kyrkans lägergård i Munkviken, utanför Lövånger. Hälften av barnen som får plats har särskilda behov. Socialkontoret bedömer det som svårt att kunna bedriva något liknande för äldre ungdomar. Istället är det rimligt att koncentrera sig på att ge ett kvalitativt individuellt stöd till ungdomar med svårigheter via Fältverksamheten och Klara Öppenvård. Fritidgården E-fyran, som riktar sig enbart till gymnasieungdomar, har möjlighet att anordna träffpunkter och gruppverksamhet för ungdomar efter behov. Budget Kommunen saknar idag medel och egna lokaler för att bedriva lägerverksamhet. Däremot finns möjlighet att stödja föreningsaktiviteter som att anordna läger ekonomiskt. Socialnämnden kan också gå in och stötta ekonomiskt enskilda ungdomar som vill åka på läger, efter behovsprövning.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Socialnämnden godkänner förslaget till svar till Ungdomsfullmäktige. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Förslag från Ungdomsfullmäktige Svar till Ungdomsfullmäktige Tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Motionärerna via Jörgen Svedberg, ansvarig för Ungdomsfullmäktige

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Serviceförklaring - stöd till våldsutsatta kvinnor Sammanfattning I styrkortet för 2013 har socialnämnden satt upp som mål att varje avdelning ska anta två nya serviceförklaringar under året. Individ och familjeomsorg (IFO) har tagit fram ett förslag till serviceförklaring för stöd till våldsutsatta kvinnor. Konsekvensbeskrivning Medborgare Under processen att ta fram en serviceförklarting har aktiva försök gjorts att få till stånd en fokusgrupp för att kunna samla in våldsutsatta kvinnors syn på det stöd som Centrum för Kvinnofrid erbjuder. Detta gick dock inte att genomföra. Istället har den grupp kvinnor som nu går i gruppbehandling, och träffas varje vecka, fått tycka till om serviceförklaringens innehåll. Därefter har texten justerats enligt kvinnornas önskemål och den sista punkten har tillkommit. Verksamhet Centrum för Kvinnofrid är sedan 2010 en ordinarie öppenvårdsverksamhet inom IFO. Ifjol redovisade man totalt 130 ärenden i sin årsstatistik varav 120 utgjordes av våldsutsatta kvinnor. Socialkontoret och Centrum för Kvinnofrid är angelägna om att ge de kvinnor som söker hjälp ett adekvat och kvalitativt stöd både i enskilda kontakter och i gruppverksamhet. Budget Den serviceförklaring som tagits fram avser att stödet till våldsutsatta kvinnor som ges inom IFO:s ordinarie budgetram. Socialnämnden återremitterar serviceförklaringen då man vill att vissa formuleringar korrigeras. Serviceförklaringen tas upp igen på socialnämndens möte i september. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag 87 SN Serviceförklaring korrigerad Beslutet sänds till: Inger Olofsson, planeringssekreterare IFO

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Rutin för handläggning av ärenden gällande personer med dövproblematik inom särskilt boende. Sammanfattning Socialnämnden har gett äldreomsorgen i uppdrag att ta fram rutiner för ärenden med dövproblematik inom särskilt boende. Socialförvaltningen föreslår att ett tillägg görs i riktlinjerna, att biståndsbedömaren vid ansökan och handläggning särskilt bör ta hänsyn till enskildes behov av tolk. I den skrivning som finns i riktlinjerna beskrivs vikten av att utreda den enskildes behov och önskemål. När en man eller kvinnan får stöd på ett äldreboende är arbetssättet att utgå ifrån den enskilde mannen eller kvinnans individuella behov, det vill säga att arbeta personcentrerat. Personcentrerad omvårdnad innebär att man i omsorgen och vården särskilt beaktar behov relaterade till att personer har en annan kulturell eller språklig bakgrund. Ytterligare förtydligande i riktlinjerna bedöms inte nödvändiga. Konsekvensanalys Medborgare Ett tillägg i riktlinjerna vidgar tillgängligheten för kvinnor och män i Skellefteå kommun. Att göra en riktlinje/rutin för personer som är döva eller gravt hörselskadade kan göra att alla personer med samma funktionshinder bedöms på ett likartat sätt trots att deras önskemål men även problematik kan vara olika. Att göra riktlinjer/rutiner för personer med ett specifikt funktionshinder/sjukdom kan öka efterfrågan på specifika riktlinjer utifrån olika funktionhinder. Personer kan ha flera funktionshinder/sjukdomar i kombination. Verksamhet För medarbetarna förtydligar riktlinjerna vikten av att efterfråga och bedöma den enskilde personens behov av stöd och önskemål utifrån den funktionsnedsättning hon/han har och dess konsekvenser. Arbetet med personcentrerad omsorg och omvårdnad är i sig ett förtydligande för medarbetarna i vilket arbetssätt som ska gälla. Budget Förslaget har ingen påverkan på budgeten.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Socialnämnden godkänner förslag till beslut. 2. Socialnämnden lämnar som uppdrag åt socialkontoret, handikappkonsulenten, att kartlägga de särskilda behov som personer med syn- och hörselskador har och hur de tillgodoses inom socialnämndens verksamheter. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Riktlinjer för biståndsbedömning i särskilt boende, version 4. Beslutet sänds till: Planeringssekreterare äldreomsorgen

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Utvecklingsprojektet - teknikstöd för träning i hemmet för äldre personer Sammanfattning Äldreomsorgen i Skellefteå kommun kommer att delta i det internationella teknik utvecklingsprojektet under de kommande tre åren. Projektet ska pröva hur teknikstöd kan underlätta och förenkla fysisk träning i hemmet för äldre personer. En testgrupp bestående av äldre män och kvinnor i Skellefteå kommun kommer att med stöd av teknik få en personlig träningsplan för att motivera och förenkla tillgången till friskvård hemma. Konsekvensanalys Medborgare Ger möjlighet att ett urval av äldre män och kvinnor i Skellefteå får delta i utveckling av tekniska hjälpmedel för träning. Inga negativa konsekvenser kan inte ses. Verksamhet Projektet är ett lärande och utveckling för att hitta kompletterande sätt att ge stöd och träning. Ger möjligheter för äldreomsorgen att vara med och påverka men också vidare utveckla kontakter med både forskare och internationella kontakter. Vilket kan ge ökad kunskap om hur man i andra länder ger stöd och hittar lösningar för äldre för att kunna vara självständiga. Budget Äldreomsorgens egen insats i projektet motsvarar ca kronor. Övriga insatser täcks av medel från Vinova och Eu medel från kommunstyrelsen. Projektet har ringa påverkan på budgeten. Socialnämnden tar del av informationen Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Beslutet sänds till: Planeringssekreterare äldreomsorgen

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Handikappolitiska programmet, uppföljning 2012 och planering av aktiviteter Sammanfattning Nämndernas arbete med Skellefteå kommuns handikappolitiska plan, Ett Skellefteå för alla, ska följas upp årligen. Socialkontoret sammanställer alla nämnders rapportering. Samtliga nämnder har svarat på uppföljningen 2013, dock med en del förseningar. Det handikappolitiska programmet tydliggör nämndernas ansvar genom både övergripande och långsiktiga målinriktningar samt konkreta aktiviteter inom fyra prioriterade områden: höjd kunskapsnivå, tillgänglighet, delaktighet och arbete. Uppföljningen görs på dessa fyra prioriterade områdena. Nämnderna redovisar flest genomförda och planerade åtgärder inom höjd kunskapsnivå och tillgänglighet. Måluppfyllelsen är god inom områdena höjd kunskapsnivå och delaktighet, varierande inom området tillgänglighet och svår att mäta inom området arbete på grund av hur aktiviteterna är formulerade. Utvecklingsmöjligheter i nämndernas fortsatta funktionshinderspolitiska arbete är bland annat att kunskapshöjande åtgärder även bör riktas mot externa privata aktörer och allmänheten. Tillgänglighetsarbete bör inte stanna vid fysisk tillgänglighet utan ska omfatta även psykisk, social, informativ och kommunikativ tillgänglighet. Nämnder och förvaltningar behöver få mer kunskap om vad arbete med områdena delaktighet och arbete kan innebära för att kunna arbeta med dessa på ett mer effektivt sätt. Det kommunala handikapprådet (KHR) bör kunna ha en mer aktiv roll i att hålla arbetet med den handikappolitiska planen levande under året genom att nämndernas arbete systematiskt följs upp och stöttas i rådet. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar 1. att godkänna nämndernas redovisning för 2012 och planerade aktiviteter för att uppmana alla nämnder att i samverkan med det kommunala handikapprådet planera mätbara aktiviteter på samtliga prioriterade områden inför perioden att uppdra åt handikappkonsulenten att genomföra kunskapshöjande satsningar, riktat till nämnder och förvaltningar, kring de prioriterade områdena.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Konsekvensanalys Medborgare Satsningar på arbete inom samtliga prioriterade områden i den handikappolitiska planen skapar grund för ett attraktivt Skellefteå för alla kvinnor och män som lever i kommunen. Åtgärder som ökar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning gynnar ofta alla kommuninvånare. Verksamhet Ett ökat fokus på de åtaganden nämnderna har inom den handikappolitiska planen kan kräva något större insats från medarbetare under en tid. När det handikappolitiska arbetet fungerar som tänkt är tankesättet integrerat hos medarbetarna och blir en del av det vardagliga arbetet. Ekonomi För att nå ett Skellefteå som är tillgängligt och välfungerande för alla kvinnor och män oavsett funktionsförmåga kan det krävas ekonomiska resurser. De flesta insatserna är dock inte kostsamma om tankearbetet görs i rätt tid, exempelvis när åtgärder ändå ska göras, aktiviteter planeras, nybyggnationer genomföras etc. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott Socialkontorets tjänsteskrivelse Sammanställning av samtliga nämnders redovisning Beslutet sänds till: Kommunstyrelsen Kommunala handikapprådet

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Meddelanden Förteckning över diarieförda ärenden från till Socialstyrelsen Beslut att avsluta ärende gällande tillsyn vid HVB-hem Beslut att avsluta ärende gällande tillsyn vid HVB-hem Beslut att avsluta ärende gällande tillsyn vid HVB-hem Beslut att avsluta ärende gällande tillsyn vid HVB-hem Beslut att avsluta ärende gällande tillsyn av bostad med särskild service för vuxna Beslut att avsluta ärende gällande tillsyn av bostad med särskild service för vuxna Kommunstyrelsen Anslagsuppföljning, mars Företagsverksamhet, företagskuvös för socialt företagande inom Solkraft. Lex Sarah rapporter Lex Sarah, äldreomsorgen Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Anmälan av ordförandebeslut Sammanfattning Omedelbart omhändertagande enligt LVM. Informationen noteras

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Redovisning av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut anmäls: Beslut om utlämnande av handling Beslut ang. begäran om utlämnande av handling (Dnr 2013:265/004) Beslut ang. begäran om utlämnande av handling (Dnr 2013:268/004) Beslut ang. begäran om utlämnande av handling (Dnr 2013:277/004) Redovisningen noteras till protokollet.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SN Övriga frågor Ulla-Britt Kulin ställer en fråga ang. dubbelrum inom äldreomsorgen på bl.a. Regnbågen. Berit Silverlind svarar. Dubbelrummen på Regnbågen finns med i boendeplanen. I dagsläget sätter man in skärmar men man försöker att inte nyttja dessa rum för två personer. Andreas Westerberg undrar över Praktiska gymnasiets förfrågan till förvaltningen gällande att ta emot för studerande på lärlingsplatser. Inga praktikanter togs emot under våren. Varför togs inga lärlingar emot och hur ser planen ut för hösten och ev. nästa år? Camilla Lindström svarar. Vi tar gärna emot eleverna på praktik men kan inte erbjuda lärlingsplatser för någon utbildningssamordnare då en lärlingsplats innebär ett mycket större åtagande, halva elevens studietid, vilket utgör 1,5 år. Praktik är 15 veckor och efterfrågan på dessa platser är mycket hög. Ungefär 125 elever gör praktik inom vård och omsorg inom förvaltningen varje år. 8 lärlingsplatser upptar 24 praktikplatser. För att ta emot en lärling krävs även att det skrivs ett kontrakt med handledaren och denne måste ha kunskap om läroplan, betyg m.m. Maria Wiksten ställer en fråga gällande hur det ser ut med semestervikarier för sjuksköterskorna inom äldreomsorgen. Berit Silverlind svarar. Vi är nu nere på s.k. miniminivå. Man har under sommaren skärpt avvikelsehantering. Under hösten startar en ny nattorganisation och en ny ob-organisation är igång. Detta har gjort att man lyckas lösa frågan. Utöver detta har man gått ut med extra ersättning under sommaren och man besöker utbildningarna och erbjuder bl.a. tre månaders trainee till studerande som sedan kan övergå till en anställning. Åsa Karlsson ställer en fråga gällande den medicinska fotvården och vad som händer med detta Samuel Lundqvist svarar och förtydligar. Avtalet om fotvården sades upp i mars förra året av administrativa skäl. Kommunen ville bl.a. se över ersättningen och få den indexreglerad. Kommunen ville även ha en diskussion med VLL om hanteringen av egenavgifterna. Kommunens revisorer har också kritiserat kommunens avtalshantering varför kommunen nu vill säkra upp att samtliga ingångna avtal håller en rimlig miniminivå. Däremot avslutades inte själva verksamheten vilket heller aldrig varit intentionen från kommunens sida. Ansvaret för medicinsk fotsjukvård ligger i grunden på landstinget. Det senaste beskedet som lämnats till kommunen från landstingsstaben är att det nu är upp till varje hälsocentral att besluta kring vem som ska utföra den medicinska fotsjukvården. Kommunen har vid flera tillfällen informerat och visat att

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 möjligheten att anlita kommunen som utövare finns kvar, en möjlighet som också nyttjas av flera hälsocentraler. Ansvariga chefer från kommunens sida, Ewa Larsson och Monica Bystedt, ska nu åka runt till alla hälsocentraler i kommunen och informera mer om detta. Några hälsocentraler har redan hört av sig. Alla fotvårdare anställda hos kommunen har kompetens för att utföra medicinsk fotsjukvård.

PROTOKOLL 1 (16) 2014-09-29

PROTOKOLL 1 (16) 2014-09-29 PROTOKOLL 1 (16) 2014-09-29 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset 08:15-15:30 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S) Åsa

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Kommunförvaltningen, B-salen

Kommunförvaltningen, B-salen PROTOKOLL 1(10) Tid: Kl 8:30: - 12:00 Plats: Kommunförvaltningen, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Gun-Britt Johansson, c Ingrid Dahlberg, Ns Lisbeth

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.20 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Sida 1 Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-01-31 Organ Socialnämnden 9 Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 16.00 19.30 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 43-52 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:00: - 11:45 Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (26) 2014-12-18

PROTOKOLL 1 (26) 2014-12-18 PROTOKOLL 1 (26) 2014-12-18 Socialnämnden Plats och tid Rummet Älgen 08:15-16:50 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Åsa Karlsson (S) Iosif Karambotis (S) Anna

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämndens arbetsutskott 2007-11-08 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) 2014-03-12

PROTOKOLL 1 (12) 2014-03-12 PROTOKOLL 1 (12) 2014-03-12 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Stadshuset, Ks au-rummet, Klockan 11.00-16.00 Beslutande Stefan Bergman (s), ordförande Leif Holmqvist (c), vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s.

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s. PROTOKOLL 1(19) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer