Minnesanteckningar Rådet för Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Rådet för Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet"

Transkript

1 Minnesanteckningar 1(6) Datum Diarienr Minnesanteckningar Rådet för Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet Tid: kl Plats: Mellanskog, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala Deltagare: Per Eriksson Sveaskog, Peter Albertsson Ansjö Skog och Markkonsult AB, Soledad Grafeuille Af, Karin Vestlund Ekerby LRF Skogsägarna, Dan Glöde Mellanskog, Niklas Lundberg NAI Svefa AB, Staffan Mattson Skogssällskapet, Lars Sandberg Länsstyrelsen i Jönköpings Län, Tina Westlund, Hushållningssällskapet, Lars Molde Skogsstyrelsen, Ingemar Anderson Skogsstyrelsen Anmäld frånvaro: Länk till Rådet på skogsstyrelsen.se Jonas Enström Hushållningssällskapet, Jan-Åke Johansson GS-facket, Ulf Sandström SMF Skogsentreprenörerna, Nils Eliasson/Daniel Forsberg Stora Enso Skog 1. Inledning Lars Molde hälsade deltagarna välkomna och m h t att flera av deltagarna var nya genomfördes en kort presentationsrunda. 2. Presentation av dagens värd Kort presentation av Mellanskog Dan Glöde presenterade Mellanskog, se även Informerade bl.a. om: - Har ca medlemmar i Svealand och Södra Norrland - Genomsnittsmedlemmen är 62 år och äger 77 ha - Har nyligen genomfört en omorganisation, har tagit bort regionerna. Det finns numera en skogsavdelning och en marknadsavdelning, till detta finns ett antal centrala stödprocesser. - Utförd skogsvård av Mellanskog, markberedning, plantering och röjning har ökat de senaste åren, behöver dock öka ännu mer. - Har ambitioner att öka utförd areal skogsbruksplaner från ha 2011 till ha Förra mötet - Kort genomgång och avstämning av förra mötets anteckningar - Avrapportering av förra mötets åtaganden Minnesanteckningarna hittar ni på länken ovan. Två frågor från rådets möte På frågan om det finns behov inom skogsföretag där Af kan bidra inom sina ramar diskuterades bl.a. behovet av ett uthålligt koncept för t.ex. skogsvård och året runt-anställningar. Introduktion av nya medarbetare är kostsamt men arbetsgivarna får inte räkna med att en anställd i dag ser det som en livstidsanställning Mötet var eniga

2 Skogsstyrelsen Minnesanteckningar (6) om att det behövs fler medelstora entreprenörsföretag som kan fånga upp intresserade ungdomar m.fl. att arbete inom skogen. Frågan är så intressant att Lars Molde föreslog ett särskilt möte/en hearing i ämnet. Vi återkommer i denna fråga vid nästa möte. Diskussion: Soledad Grafeuille från Af, som ersätter Bengt Lyngbäck i rådet, uttryckte en önskan om konkreta åtgärder som kan leda till aktiviteter redan under 2012, t ex kring arbetsmarknadsutbildning. Dan Glöde noterade att det finns ett röjningsbehov på motsvarande 1,4 miljoner ha, motsvarande 7000 årsarbeten - kan detta testas som piloter på några orter? Nyckeln är att hitta intressenterna, och Dan Glöde m fl hade idéer på lämpliga kontaktpersoner (SLA; LRF Skogsägarna; GS-facket; SYN m fl) även övriga i rådet kan kontakta Soledad om ni har konkreta idéer inom arbetsmarknadsområdet! - Jonas Enström anmälde en övrig fråga rörande Skogens mångfald inom LBP och ackrediterade rådgivare. Det får inte uppfattas som om Skogsstyrelsen förtur att söka medel från LBP att söka medel för rådgivning inom Skogens mångfald. Lars Molde tar med sig frågan som en kundsynpunkt till Skogsstyrelsens ledningsgrupp. Diskussion: Frågan är åtgärdad Kvarstående punkter från rådets möte , jfr minnesanteckningar Det noterades att frågorna nedan blivit bortglömda vid det föregående mötet i rådet. - NAI Svefa vill ta del av uppdragsavtal mellan Skogsstyrelsen och Lantmäteriet enligt anteckningarna, se sid 6. Niklas Lundberg konstaterade att NAI Svefa:s avtal med Lantmäteriet är offentligt och frågade om Skogsstyrelsen kunde tänka sig att delge NAI Svefa en kopia på det här aktuella uppdragsspecifika avtalet. Thomas Mårtensson informerade om att det skulle kräva en sekretessprövning, vilket han ser till att det sker. Om inga sekretesshinder föreligger kommer det uppdragsspecifika avtalet att översändas till NAI Svefa AB. Diskussion: Frågan ligger nu hos jurist i enlighet med tidigare beslut. Lars Molde meddelar rådet beslut när det finns framme. - Värdering av Biotopskydd, se sid 7: Vem på Skogsavdelningen har i nuläget frågan? Diskussion: Frågan ligger hos Mikael Norén, Skogsavdelningen. 4. Aktuell information om Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet Årsredovisning 2011 avseende Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet presenterades, se även Från årsredovisningen noterades följande: Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet är viktig för skogspolitikens

3 Skogsstyrelsen Minnesanteckningar (6) genomförande. Uppdragen utförs inom områden som är angelägna för den skogspolitiska måluppfyllelsen eller andra samhällspolitiska mål, t.ex. skogliga produkter och tjänster åt skogsbruket samt uppdrag åt andra statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Gotlands återinträde i Skogsstyrelsen har bidragit med omfattande uppdrag till Arbetsförmedlingen. Inventeringar åt försäkringsbolagen för bedömning av skaderegleringar i samband med de omfattande sorkskadorna på plantskog, framför allt i Norrland, som skedde under vintern 2010/ Andra områden som ökat är uppdrag i anslutning till vindkraftetableringar och produktionen av skogsbruksplaner, tack vare ett antal större avtal med skogsbolag och stift samt uppdrag åt Arbetsförmedlingen. Resultatet från förbättringsprogrammet som bedrivits åren sattes i verket. Syftet med programmet var att tydliggöra mål, ramar och inriktning för uppdragsverksamheten, förbättra styrning och uppföljning samt etablera ett mer professionellt säljarbete. Under de senaste åren har två produktområden inte haft full kostnadstäckning; Planer och planläggning, främst skogsbruksplaner, samt Kunskapsförmedling. Dessa två produktområden har under året analyserats vilket resulterat i åtgärdsförslag som ska ge effekt under Målbild 2012 (generellt; kvalitetsarbete; ekonomi; avstämning ESV) Volymmål ca tjänstgöringsdagar Nationellt sälj- och produktutvecklingsarbete genom Uppdragsavdelningen Processorientering och säkerställande av rutiner Avstämning med Ekonomistyrningsverket/ESV inför prisbeslut 2012 Budget/VP beslutades av styrelsen i december Fråga från Karin Vestlund Ekerby om det alltid måste finnas ett avtal/anbud eller om Skogsstyrelsen kan arbeta med uppdrag genom myndighetssamverkan. Diskussion: Skogsstyrelsen följer gällande regelverk vid utövande av vår uppdragsverksamhet. I de fall ett behov uppstår upphandlas/konkurrentutsätts detta i enlighet med gällande regelverk. (I samband med uppdateringen av 3:27 konkurrenslagen har

4 Skogsstyrelsen Minnesanteckningar (6) 5. Inspel från rådets medlemmar rutinerna ytterligare skärpts för att säkerställa god efterlevnad av regelverket, vilket innebär att eventuella avvikelser från ovan beskrivna förhållningssätt har sitt ursprung längre tillbaka i tiden, detsamma gäller även frågan om eventuella avtalsförhållanden med andra myndigheter). Det bör noteras att vi inom vår myndighetsutövning bedriver en omfattande samverkan med andra myndigheter, vilket alltså inte innefattar vår uppdragsverksamhet, detta kan ibland leda till missförstånd. Frågor från Niklas Lundberg, NAI Svefa: - I 2011-års regleringsbrev betonas att Skogsstyrelsen ska verka för Strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning : Regleringsbrevet innehåller avrapporteringstidpunkt så Skogsstyrelsen bör ha dragna slutsatser på detta att redovisa. Hur gick det för regional konkurrenskraft och entreprenörskapet? Diskussion: Sammanställning pågår och en redovisning kommer att skickas ut separat efter mötet (Lars Molde) - Läste precis igenom sammanfattningen av Statskontorets myndighetsanalys av Skogsstyrelsen från 2010 där ett antal frågor lyfts, bl a kontorsnätet och dess täthet under rubriken Oklart vilken lokal närvaro som krävs med kommentaren Statskontoret menar att det är oklart om Skogsstyrelsens verksamhet kräver kontor över hela landet. Skogsstyrelsen och regeringen behöver tillsammans ta ställning till vilken geografisk täckning som är nödvändig för att myndighetens verksamhet ska kunna bedrivas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Efter som Skogsstyrelsen behöver uppdragsverksamhet för att nå ekonomisk täckning för sina 105 kontor är det intressant att höra om följt Statskontorets uppmaning och tillsammans med regeringen tagit ställning, och isf vilken i frågan. Diskussion: Lars Molde redogjorde för det pågående effektiviseringsarbetet i myndigheten, som bl a innebär koncentration av funktioner och arbetsuppgifter med påverkan på organisationen i stort, t ex avseende distriktsindelning. - KKV: Skogsstyrelsen blev sommaren 2011 anmälda av Foran. Det bör redovisas (såvida det inte avrapporterats på höstmötet men jag hittar ingen notering i minnesanteckningarna) för rådet att Foran uppskattar skadan av Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet för Foran till 15 mkr över en 10-års period. Anmälan fick avslag, men hur ser Skogsstyrelsen som myndighet och konkurrensrådet på att uppdragsverksamheten vid upprepade tillfällen år efter år anmäls till KKV av näringslivet? Dels generellt men även utifrån att punkt 1 ovan. Diskussion: Lars Molde redogjorde för myndighetens generella uppfattning, dvs att 1. Skogsstyrelsen får bedriva uppdragsverksamhet då det framgår av instruktionen samt 2. Det står självfallet vem som helst fritt att anmäla Skogsstyrelsen till

5 Skogsstyrelsen Minnesanteckningar (6) Konkurrensverket för påstådda brott mot konkurrenslagstiftningen. Samtidigt reflekterar Skogsstyrelsen alltid kring gjorda anmälningar för att säkerställa att Skogsstyrelsen följer den policy som Skogsstyrelsens styrelse beslutade I tillägg har inrättats en s k uppdragsbedömningsgrupp, i syfte att bedöma huruvida specifika kundförfrågningar ligger inom ramen för Skogsstyrelsens möjliga verksamhetsområde inom uppdragsverksamheten. Artikel i ATL har Skogsstyrelsen bristande kontroll på sin uppdragsverksamhet, man arbetar ibland utan uppdragsavtal, missar för- efterkalkyler och har inte kontroll på nedlagd tid i förhållande till pris mm. Jag har efterlyst materialet men inte fått något svar än så jag har inte tagit del av detaljerna men artikeln pekar på vad jag uppfattar som påtagliga brister trots att Sälgen körts i ca 7 år. Kommentarer på detta? Diskussion: På Skogsstyrelsens eget initiativ, och som en del av myndighetens kvalitetsarbete, genomfördes under 2011 en internrevision i flera delar, rörande rutiner för avtalshantering, prissättning och produkter. Huvuddelen av internrevisionens observationer är redan kända och ingår i det pågående förbättringsarbetet för Temafråga för diskussion Landsbygdsprogram (Lars Sandberg inleder utifrån ett länsstyrelseperspektiv) Diskussion: Lars Sandberg redogjorde för det pågående Landsbygdsprogrammet samt de tankar som finns inför kommande programperiod Fyra axlar i programmet där axeln angående att förbättra miljön och landskapet har mest medel, ca 75% av programmets medel. - Sverige har utnyttjat medlen i takt med programperioden - Nya utmaningar har tillkommit under perioden, klimat, förnybar energi, vattenkvalitet, biologisk mångfald, Sverige det nya matlandet, bredband och omstrukturering inom mjölksektorn. - Nytt program Förberedelser i full gång, troligen innehåller det inte lika mycket medel som dagens program. Även osäkert om programmet kan komma igång Övriga frågor Rollfråga, verksjurist, baserat på artikel i ATL om ett skadeståndskrav från 2009 (fråga från Niklas Lundberg/NAI Svefa) Diskussion: Synpunkten från Svefa handlar om att Skogsstyrelsen skulle blanda ihop roller mellan myndighets- och uppdragssidan i ett citerat uttalande i ATL där Skogsstyrelsen motiverar bedömningar som gjorts i uppdragsverksamhet med att -Vi har som myndighet gjort en bedömning som är så generös som den kan vara. Svefa menar att det inte är möjligt att motivera ställningstaganden i uppdragsverksamhet med att man är en myndighet. Motiveringar i uppdragsverksamhet ska istället utgå från

6 Skogsstyrelsen Minnesanteckningar (6) branschpraxis, marknadskunskap eller liknande. Skogsstyrelsens representation i rådet framgent Lars Molde informerade om att GD Monika Stridsman avser utgå som ordförande i rådet och ersättas av Lars Molde. Som sekreterare kommer Leif Berglund, kvalitets- och uppföljningsansvarig inom Uppdragsavdelningen, att tillträda. Protokoll om förändringen kommer att tas fram och läggas ut på rådets plats på Skogsstyrelsens hemsida. 8. Nästa möte 25 september (preliminärt) Lars Molde skickar ut fråga till rådet ned följande frågor: Fungerar mötesdatumet 25 september? Värdskap och plats för kommande möte? Tema/punkter för mötet? (Idé från Dan Glöde: Nya produkter) 9. Avslutning Lars Molde tackade deltagarna för visat engagemang och avslutade mötet.

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

En dörr in för skogsägare

En dörr in för skogsägare En dörr in för skogsägare Del 2 - Slutrapport En dörr in för ansökningar och anmälningar Förstudie om samordnad ärendehantering i frågor som rör skog 2011-07-07 Länsstyrelsen Blekinge län Ulf Lundgren

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Vad säger myndighetsanalyserna om styrning?

Vad säger myndighetsanalyserna om styrning? PM 1 (24) 2013-10-22 Vad säger myndighetsanalyserna om styrning? En bearbetning och analys av Statskontorets rapport Stärk kedjan! Sammanställd av Petter Kockum och Peter Ehn, utredare vid Statskontoret

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Myndigheters säljverksamhet

Myndigheters säljverksamhet OM OFFENTLIG SEKTOR Myndigheters säljverksamhet hur och varför? Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Varför en rapport om statliga myndigheters säljverksamhet? Rapportens metod och inriktning

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

RAPPORT 5 2013. Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh

RAPPORT 5 2013. Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh RAPPORT 5 2013 Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Sammanfattning av de olika kapitlen 3 1. Bakgrund 5 Genomförande

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer