Att dirigera solister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att dirigera solister"

Transkript

1 Utvärderingsenheten Rapport nr 99:208 LUNDS UNIVERSITET Att dirigera solister Om ledning och ledarskap vid Lunds universitet Lars Haikola 1

2 Utvärderingsenheten Lunds universitet Box LUND Tel: Fax: ISSN X 2

3 Innehåll Inledning...7 Sju teser om ledning och ledarskap vid universitetet Nya och högre krav Lärare, forskare, ledare Ledarskap och lärande Genus och ledarskap Strategiska mål Mångfald och motsatser Lärarens autonomi...10 Åtgärdsprogram...12 Rekrytering...12 Inriktning på ledning och ledarskap...12 Utbildning och utveckling...13 Övriga åtgärder Ledarskap och ledningskulturer...15 Terminologi...15 Lunds universitets ledningsorganisation...16 Historia...18 Modeller för ledarskap...20 Ledarskap som personliga egenskaper...21 Ledarskap som beteendemönster...22 Ledarskap som betonar kontext och situation, contingencytheories...23 Ledarskap som makt och inflytande...24 Ledarskap som meningsskapande...26 Ledarskap som socialt attribut...26 Komplexitet och tendenser Ledarskap vid universitetet...28 Statsmakternas ledningsideologi...28 Låg status...29 Det akademiska lärarrollen. Envar sin egen ledare!...30 Det akademiska ledarskapet...33 Tre ledningslinjer...34 Akademikern som ledare Omvärldsförändringar och nya krav på universitetet...38 Universitet och högskolor skall göra allt mer för allt mindre medel...38 Den offentliga andelen av finansieringen av högre utbildning minskar...38 Statsmakternas krav ökar...39 Universitet och högskolor blir större, viktigare och mer uppmärksammade

4 Universitetens uppgifter blir fler...39 Konkurrerande utbildningsanordnare...40 Globaliseringen ökar...40 Forskningsprojekten blir större och dyrare...41 Ännu fler studenter utbildas i framtiden. Rekrytering istället för urval kommer i fokus...41 Kraven på universitetslärarna ökar...41 Terminstider och campus, tid och rum, minskar i betydelse...42 Utbildningens former förändras...42 Från Humboldtstudent till utbildningskonsument Kritik mot det akademiska lärarskapet Kritik mot det akademiska ledarskapet...46 Ledare av en slump...46 Dubbelt mandat otydligt mandat...47 Förankring uppåt eller nedåt...47 Svagt ledarskap...48 Den kollegiala styrningen Prefektskapet...52 Prefektens ansvar och arbetsuppgifter...52 Prefektens sorger...54 Prefektens glädjeämnen...54 Att leda genom bred och tidig information Vad kan ledas?...56 Givna faktorer...56 Informella ledare...57 Ledarskapet är inte allt...57 Den oförutsägbara forskningen Universitetets mångfald...59 Den problematiska visionen...59 Mångfald och anarki...60 Visionens nödvändighet Storinstitutioner och mikroorganisationer...62 Storinstitutioner...62 Externfinansierade forskargrupper...63 Mikroorganisationer...64 De forskningstunga områdenas utveckling...65 Akademisk frihet kontra ledning, igen...65 Ledning av institutionen...67 Ledning av mikroorganisationen Ledarskap och lärande...68 Fem teser om ledarskap och lärande

5 Individuell utveckling...69 Utveckling i samspel med andra Genus och ledarskap...71 Det manliga ledarskapet...71 Varför behövs kvinnor som ledare?...72 Likhet och särart...73 Likhet...74 Särart...74 Bortom likhet och särart...76 Ad utrumque paratus och rättviseargumentet Vad göra? Professionalisera det akademiska ledarskapet!...80 Problemläget...80 Utgå från läraren och forskaren!...82 Identitet som lärare och forskare...82 Prefektens motiv...83 Auktoritet...84 Internationellt...84 Samlat ansvar...85 Uppdrag...85 Tydliggör och förstärk den akademiska ledaren!...86 Utbilda och utveckla akademiska ledare!...86 Strategisk ledning...88 Operativ ledning...88 Administrativt stöd och prioriteringar...89 Tydliggör!...89 Explicera villkoren!...90 Stärk förankringen uppåt!...90 Skapa nätverk!...91 Ge prefekten instrument!...91 Markera vikten av ledning och ledarskap!...92 Gör växelbruk möjligt!...92 Litteratur- och källförteckning...94 Beslut och rapporter

6 6

7 Endast ett fåtal människor är födda till pedagoger och ledare. De flesta måste bibringas både tekniken, metoderna och det rätta sinnelaget Archibald Douglas, generallöjtnant, kavallerist 1 Inledning Rektor gav mig under hösten 1998 i uppdrag att utveckla en policy för ledning och ledarskap vid Lunds universitet. Bakgrunden står att finna i den ökade vikt som måste läggas vid lednings- och ledarskapsfrågor i samband med att fler och tyngre uppgifter läggs på universitetet och att universitetet som organisation förändras med avreglering och decentralisering. Uppdraget har genomförts i tre steg. Det första steget består i en traditionell forskningsöversikt över ledning och ledarskap inom universitetsvärlden. Med denna utredning som grund formuleras, i ett andra steg, en policy. I ett tredje steg konkretiseras detta i ett åtgärdsprogram. Framställningen följer dock en annan ordning. Forskningsöversikten utgör den största delen och omfattar kapitel Policydelen formuleras i kapitel 12 Vad göra? Professionalisera det akademiska ledarskapet och sammanfattas i det inledande avsnittet Sju teser om ledning och ledarskap vid universitetet medan åtgärdsprogrammet fokuseras i avsnittet Åtgärdsprogram och förbereds i avslutningskapitlet 12. Trestegsmodellen illustrerar den grundläggande idén för arbetet: kunskapsbas policy handling. Det ingår i universitetets mytvärld att lärare och forskare inte behöver ledare och att akademiker är förändringsresistenta. Samtidigt ingår det i lärar- och forskarvärlden att lyssna på och vara mottaglig för forskningsresultat och väl underbyggda fakta. Det är därför klokt att starta i en genomgång av den kunskap som finns om ledning och ledarskap, även om denna aldrig är entydig, för att åstadkomma förändring inom ett område som lärare och forskare traditionellt förhåller sig skeptiska till. Först därefter kan man våga göra normativa överväganden på denna grund. Därmed är det självklara utsagt att policyn kan diskuteras och att åtgärdsprogrammet är att betrakta som förslag. Den policy som detta dokument vill ge uttryck för kan beskrivas som en balansakt mellan, å ena sidan, traditionella akademiska värden och, å andra sidan, behov av ett kraftfullare ledarskap: Universitetet bör utgå ifrån lärarens och forskarens starka professionella drivkrafter men också förstärka och tydliggöra lednings- och ledarskapsfunktionen! 1 Citerat efter Chefen & Ledarskapet (1986) sid 7 7

8 8

9 Sju teser om ledning och ledarskap vid universitetet 1 Nya och högre krav Decentralisering och avreglering inom svensk högskola ställer högre krav på ledning och ledarskap. Statsmakterna har ökat prestationskraven på utbildning och forskning liksom kraven på effektivitet och redovisning samtidigt som resurserna stagnerat. Omvärlden kräver att universitetet ska utföra fler uppgifter åt samhället samt bredda och fördjupa samverkan med olika intressenter utanför högskolan. Forskningsprojekten blir större, mer kostsamma och kräver alltmer av nationell och internationell finansieringssamverkan. Den offentliga finansieringsandelen minskar. De anställda kräver tydligare ledarskap och studenterna kräver bättre och effektivare utbildning. För att möta de nya kraven måste universitetet förstärka och tydliggöra lednings- och ledarskapsfunktionerna. 2 Lärare, forskare, ledare I en förstärkning av ledning och ledarskap bör universitetet utgå ifrån det akademiska ledarskapet. Universitetet bör bygga vidare på de starka professionella drivkrafter som läraren och forskaren besitter. Lärarens och forskarens professionella roller utgör grunden också för en klok ledning och ett klokt ledarskap. Akademiska ledare skall rekryteras bland lärare och forskare. Den auktoritet och legitimitet dessa har är nödvändig för att leda vid universitetet. Akademiskt ledarskap bör utgå från den auktoritet som ligger i lärarens och forskarens professionalism. 3 Ledarskap och lärande Goda ledaregenskaper är i hög utsträckning desamma som utmärker en klok människa. Ledarskap är ingen medfödd förmåga även om olika fallenhet för att vara ledare kan föreligga. Ledarskap kan läras. Utbildning och utveckling för ledning och ledarskap skall vara det främsta instrumentet för att förstärka och tydliggöra lednings- och ledarskapsfunktionerna vid universitetet. Universitet bör förstärka utvecklingsinsatserna för akademiska ledare. 9

10 4 Genus och ledarskap Ledarskap är av tradition ett utpräglat manligt område som behöver kompletteras med kvinnliga ledare. Såväl män som kvinnor bör tillägna sig den dubbelkompetens det innebär att behärska både manliga och kvinnliga ledningsinstrument. Det är ett självklart rättvise- och demokratikrav att fler kvinnor intar ledningspositioner. Blandade ledningsgrupper ger alltid en sundare arbetsgemenskap. Universitet bör verka för fler kvinnor i ledningsposition. 5 Strategiska mål Kraven på samverkan med det nationella och internationella samhället ökar och i begreppen multiversitet och omniversitet speglas att universitetets uppgifter idag är flerfaldiga. I ett målstyrt system är det nödvändigt att prioritera och ställa upp strategiska mål för universitetet, fakulteten eller institutionen. När det decentraliserade universitet lägger alltfler uppgifter på ledaren måste det strategiska ledarskapet prioriteras. Oklarhet kring strategiska mål leder till att den administrativa ledningslinjen dominerar. Strategisk ledning är ett viktigt instrument för att förstärka och tydliggöra lednings- och ledarskapsfunktionerna vid universitetet. Ett effektivt ledningsarbete vid universitetet måste präglas av långsiktiga mål och strategiskt ledarskap på alla nivåer. 6 Mångfald och motsatser Universitet är mångsidigt, komplext och lever med en mängd tysta förutsättningar och mål som ibland står i motsättning till varandra. Innovativ forskning och undervisning är inte planeringsbar i alla delar. Universitetet bör ge ett utrymme för det okända och inte ha som ideal att undanröja alla motsättningar. Det akademiska ledarskapet måste kunna hantera ett visst mått av kaos. Kravet på strategiska mål måste balanseras mot universitetets kultur av mångfald och inneboende motsatser. Ledare vid universitetet måste kunna hantera, och ibland uppmuntra, komplexitet, motsättningar och kaos. 7 Lärarens autonomi I universitetsvärlden tillämpas en långtgående decentralisering av beslut och ansvar för all verksamhet. I en decentraliserad organisation är det ett övergripande mål att ge alla anställda förutsättningar för att styra sig själva. Lä- 10

11 rare och forskare vid universitetet besitter en hög grad av kompetens och professionalism. Ledare vid universitetet skall utnyttja lärarnas och forskarnas, liksom övriga anställdas, självständiga förmåga att utföra sitt arbete inom utbildning, forskning och andra arbetsuppgifter. Ledning och ledarskap vid universitetet förutsätter den enskilde lärarens och forskarens förmåga till utveckling av sig själv och sitt ämnesområde i samarbete med kolleger, övriga anställda och studenter. 11

12 Åtgärdsprogram I detta avsnitt konkretiseras vilka handlingar som faktiskt kan utföras för att förbättra ledning och ledarskap vid Lunds universitet. Ett handlingsprogram är till del exemplifierande och ej heltäckande. En överordnad idé för hur ledning och ledarskap skall genomsyra Lunds universitet möjliggör kompletteringar efterhand. Åtgärderna faller inom tre olika grupper, rekrytering av ledare, förändrad inriktning på ledarskapet och utbildning/utvecklingsinsatser och därutöver några övriga åtgärder. 2 Rekrytering Rekrytering av akademiska ledare skall ske inom professionen. Detta hindrar inte att rekrytering kan ske utanför den egna institutionen, fakulteten eller universitetet. Det är tveksamt om regelsystemet vid Lunds universitet idag tillåter detta då det anges att prefekt respektive dekan skall vara lärare vid Lunds universitet. Dock anges ej närmare när man skall ha uppnått denna status. Extern rekrytering kan innebära en förstärkning av det akademiska ledarskapet. Vid val och tillsättning av akademiska ledare, fr.a. prefekter och dekaner, bör förankringen till den högre nivån vara starkare. Den är idag oftast formell. Vid rekrytering och val av prefekt bör dekan och områdesnivån aktivt deltaga i institutionens valberedningsarbete. På motsvarande sätt bör vid val av fakultetsledning rektor aktivt involveras i processen. Kandidater till akademiska ledningspositioner bör inför berörda anställda eller valförsamling redogöra för mål och visioner med ledarskapet. Inför rekrytering av ledare skall villkoren för ledningsuppdraget göras klart vad avser uppdragets uppgifter, tidsomfattning, inriktning, längd, nedsättningar, belöningar. Vid tillsättningen bör detta regleras skriftligt. Inriktning på ledning och ledarskap Akademiska ledare vid Lunds universitet har det samlade ansvaret för all verksamhet vid arbetsenheten. Spänningen mellan det akademiska och 2 Föreslagna åtgärder överensstämmer till stor del med dels Rapport från den institutionsadministrativa arbetsgruppen, Lunds universitet , och dels Kjällquist (1999) 12

13 det administrativa ledarskapet kommer därför att finnas kvar. En strävan skall vara att få dessa två ledningslinjer att samspela och stödja varandra. - Prefekter skall frigöras för strategisk ledning. - Det administrativa stödet till prefekter bör utvidgas. - Utbildning och utvecklingsinsatser av administrativ personal bör förstärkas. - Delegationen av administrativa uppgifter till administrativ personal bör utökas. Varje arbetsenhet måste tydliggöra långsiktiga mål. Detta bör ske inom ramen för kvalitetsutvecklingsarbetet. Den akademiske ledarens uppgift är att vara drivande, ledande, förankrande och uppföljande. Ansvarsuppdelningen mellan, å ena sidan, prefekten och, å andra sidan, projektledare och andra ledare för subgrupper inom institutionen bör klargöras. Instruktionen för prefekter bör omarbetas och utvidgas så att det strategiska ledarskapet tydligt framstår som den viktigaste uppgiften. Instruktion för projektledare bör övervägas. Den akademiske ledarens engagemang bör tydligt utökas från att gälla enbart den egna institutionen respektive området/fakulteten. Prefekten bör mer aktivt engageras i den helhet i vilken institutionen ingår, området/fakulteten såväl som universitetet. Fora och former för att ta del av helheten bör förstärkas. Ledningsgrupper bör i ökad utsträckning användas för att minska arbetsbördan för enskilda ledare, och för att bredda insyn och engagemang. Härigenom uppnås också att en ledarskapspool skapas. Utbildning och utveckling Utbildning och utvecklingsinsatser för akademiska ledare bör kraftigt förstärkas. Den bör i ökad utsträckning avse strategiska frågor. Utbildning och utvecklingsinsatser kan ske i form av regelrätta kurser, seminarier och erfarenhetsutbyte i nätverk. Det kan också ske genom väl förberedda, tematiskt upplagda resor för att skapa möjlighet till internationell jämförelse och utbyte. Den bör också omfatta ren ledarskapsutbildning och erbjudas ledaren som personlig handledning. 13

14 Utbildning och utvecklingsinsatser skall riktas också mot projektledare, motsv., för de nya och tyngre uppgifter som projektledarskap innebär. Utbildning och utvecklingsinsatser skall riktas särskilt mot kvinnliga lärare och forskare. En ledarskapspool av kvinnor måste tillskapas för högre ledningspositioner. All ledarskapsutbildning och alla utvecklingsinsatser måste planeras och genomföras i intim samverkan med dem som skall ta del av utbildningen. Utgångspunkten skall tas i deltagarnas ledningsproblem. Tid för planering och genomförande av utbildning och utvecklingsinsatser måste avsättas i all verksamhetsplanering. Varje akademisk ledare bör upprätta en egen ledarutvecklingsplan och få stöd till denna från sin ledare. I denna bör återkommande utvecklingssamtal ingå. Utbildning och utvecklingsinsatser bör också riktas mot teknisk och administrativ personal i t.ex. ekonomi- och personalfrågor som ett stöd för prefekten. Utbildning och utvecklingsinsatser bör också inriktas mot ledningsgrupper och grupperingar inom institution eller fakultet. Ledarskapsutbildning bör erbjudas även dem som inte står inför en omedelbar ledningsfunktion. På detta sätt uppmuntras fler till ledningsuppgifter och rekryteringsunderlaget vidgas. Övriga åtgärder Kunskapen om vad ledning vid Lunds universitet innebär måste förbättras. Det nära sambandet mellan forskning, undervisning och ledarskap bör tydliggöras t.ex. i samband med personalutbildning och ledningsinformation. Ledningserfarenhet bör ges ett tydligare meritvärde i tillsättningsärenden. Detta ansvar utövas i första hand av lärarförslagsnämnderna. Det måste ges förbättrade möjligheter för ledare att växla mellan de olika huvuduppgifterna; undervisning, forskning och administration/ledning. Efter studentbarometer, lärarbarometer och doktorandbarometer bör en ledarbarometer genomföras vid Lunds universitet. 14

15 1. Ledarskap och ledningskulturer Terminologi Ledning och ledarskap förutsätter någon att leda. Ledaren är rent definitoriskt inte ensam. Om det finns en ledare så finns det också någon som ledes; följare. När ledningen eller ledarskapet är systematiskt så ingår agenterna i någon typ av organisation som hålls samman av en explicit eller implicit målsättning. Grundläggande komponenter är alltså åtminstone ledare, följare och organisation. Termen följare måste förstås i sin polaritet mot ledare men upplevs trots detta som pejorativ i nästan alla organisationer idag. Jag skall ibland synonymt använda termen medarbetare. Med ledarskap avses här den direkta relationen mellan ledare och följare medan ledning ofta är indirekt. Ledarskapet sker öga mot öga och ofta med ledarens personlighet som redskap. Ledning omfattar ett vidare spektrum av uppgifter; även sådana administrativa, ekonomiska och representativa uppgifter som mer är av karaktären att de skapar förutsättningar för att organisationens mål uppnås. För ledning måste en ledare utnyttja och behärska en stor verktygsarsenal. Såväl ledning som ledarskap är nödvändiga verksamheter i en stor organisation som ett universitet. 3 Begreppen ledning och ledarskap är synnerligen mångtydiga. Det kommer att framgå att de kan avse allt från processer och beteenden till en- och tvåställiga relationer. Vad man skall mena med ledarskap och ledning får i första hand framgå av det följande. Dock är det viktigt att redan från början slå fast att att leda är en reciprok relation; att leda är att påverka och att påverkas. Denna framställning fokuseras på den enskilde ledaren mer än ledning genom styrelser och nämnder. Detta är en begränsning av arbetsekonomisk karaktär men kan också motiveras med att det är det individuella ledarskapet som i första hand behöver belysas inom ett universitet. Leadership utgör ett större problem inom universitetet än governance. Ibland nyttjas en distinktion mellan chef och ledare. 4 Med chef betonas den formella positionen i en hierarki varför chefskapet kan kallas för det formaliserade ledarskapet. 5 Chef blir man genom att utses till detta av en högre chef eller styrelse och med chefskapet följer vissa maktinstrument. Ledare, däremot, blir man genom att följarna ger detta förtroende. Ledaren får 3 Jmf SOU1992:15 (Söderström) och Ramström et al (1980) 4 Se t.ex. Hagström (1990) sid och 60-62, SOU 1997:135 sid 2-3, Chefen & Ledarskapet (1986) sid 9 11, Prefekten, en lathund kring det administrativa (1998) sid 7 5 Thylefors (1996) sid 10 15

16 folk med sig och ett informellt ledarskap uppstår. Distinktionen chef ledare uppvisar stora likheter med det som nedan kommer att kallas den administrativa respektive den akademiska ledningslinjen. I själva verket kommer en stor del av de problem som förknippas med ledning och ledarskap vid ett universitet idag att analyseras utifrån den dubbelhet och ambivalens det innebär att vara rektor, dekan och prefekt. Den akademiske ledaren är både formell chef, tillsatt för att utöva en viss myndighetsfunktion, och samtidigt primus inter pares, av kollegerna förtroendevald ledare, men i grunden en kollega. Detta karakteriserar ledning och ledarskap i universitets- och högskolevärlden varför distinktionen chef ledare blir olika aspekter av det problematiska ledarskapet. Att terminologiskt upprätthålla distinktionen blir därför i detta sammanhang inte meningsfullt. Den person som är rektor, dekan eller prefekt är ju samtidigt chef och ledare. Genomgående kommer det akademiska ledarskapet att stå för såväl chefsaspekter som ledaraspekter. Terminologin kring universitet och högskola är i Sverige besvärlig. Eftersom det kan hävdas att just ledning och ledarskap skiljer sig mellan universitet och högskolor så används termerna här ej synonymt. Med universitet avses här enbart universitet i den formella meningen (flera fakulteter, utbyggd forskningsorganisation, full forskarutbildning) och med högskola avses högskola (ingen eller en fakultet, svag forskningsorganisation, begränsad eller ingen forskarutbildning). När risken för oklarhet är minimal används dock stundtals uttryck som den svenska högskolan eller högskolan i bestämd form varmed avses såväl universitet som högskolor i Sverige. Lunds universitets ledningsorganisation Ledningsorganisationen vid Lunds universitet fastställdes i en serie beslut 1993 och Den kan grovt beskrivas som en treplans linjeorganisation. Styrelse ordförande + rektor Områdesstyrelse dekan Institutionsstyrelser prefekter 6 Information om beslut. Universitetsstyrelsens beslut avseende den institutionella organisationen vid Lunds universitet från den 1 juli 1993, Dnr A /92, Beslut. Ansvars- och arbetsfördelningen inom Lunds universitet , Dnr I A /93 och Beslut. Fördelning av beslutsbefogenheter inom Lunds universitet , Dnr I A /93 16

17 Den enkla modellen kompliceras något av att ordförande i universitetsstyrelsen numera ej sammanfaller med rektor. Matrisorganisationer läggs ovanpå den enkla modellen fr.a. vad gäller utbildningsprogram och forskningsprogram. Inom denna organisation tillämpas en avreglering och långtgående decentralisering av beslut från universitetsstyrelse till områdesstyrelse och vidare till institutionsstyrelse. Decentraliseringen tar sig utryck i en delegering avseende frågor inom utbildning och forskning, organisation och administration, ekonomi, byggnader, lokaler och utrustning samt personal. 7 Delegationsordningen leder till att alla nivåer blir viktiga i något avseende. - Universitetsnivån är den enhet som har ansvaret i juridisk och formell mening. Lunds universitet utgör myndigheten. Det är också universitetet som framträder mest synligt i omvärlden. - Område/fakultet är den enhet som genom delegation fått ett mycket stort ansvar för att utföra universitetets uppgifter. I själva verket utgör området ett slags miniuniversitet och dekanerna är ett slags minirektorer. Flera områden är större än en mindre högskola. - Institutioner är de operativa enheterna; nivån där undervisningen och forskningen äger rum. Det operativa ansvaret har i hög utsträckning flyttats till prefekterna. Med denna ordning blir det svårt hävda att någon ledningsnivå är viktigare än någon annan. Alla nivåer är i olika avseenden vitala. (Därtill kommer att idag växer en fjärde nivå fram i form av mikroorganisationer inom institutionen. Se Storinstitutioner och mikroorganisationer nedan.) Med ledare avses här rektor, dekan och prefekt samt deras ställföreträdare. Det finns fler ledningsfunktioner vid Lunds universitet. Studierektorer, liksom avdelningsföreståndare och andra personer med uppgifter som liknar prefektens, ligger i allt väsentligt inom relevansramen för denna framställning. Ledare inom förvaltning och administration är berörda bara i begränsad mån. Projekt- och forskningsledare, en allt viktigare grupp, berörs i många avseenden men ej alla. De olika nivåerna med respektive ledningsperson är berörda i olika grad. Högst är relevansen för institutionsnivån och prefekten, som begåvats med ett eget kapitel, mycket mindre området/fakulteten och ännu något mindre 7 Beslut. Fördelning av beslutsbefogenheter inom Lunds universitet , Dnr I A /93 17

18 universitetsstyrelse, dess ordförande och rektor. Skälet till det sistnämnda är att detta ligger utanför uppdraget. Skälet till att områdes/fakultetsnivån med dekaner berörs mindre utförligt är att denna nivå har uppmärksammats ganska lite inom forskningsområdet. Det finns undersökningar om och modeller för rektorer och prefekter men mycket få om och för dekaner. I brist på modell för dekaner måste man snegla mer på rektorsnivån än på prefektnivån. Dekanen är, som ovan angetts, mer av en minirektor än en maxiprefekt. Även om relevansen för vad som här sägs är tydligast för prefekter så är avsikten att de grundläggande tankar om ledning och ledarskap som uttryckes skall vara giltiga inom hela Lunds universitet. Historia 8 Historiskt har två organisationer som tjänat som mall för många offentliga och icke-offentliga organisationer; kyrka och krigsmakt. Båda var, och är, stora organisationer där det med nödvändighet måste utvecklas ledare och tänkande kring ledning. När de första statliga verken (kammarkollegium, postverk, etc.) bildades under 1600-talet så var förebilden krigsmakten. Själva den inre organisationen var militärt hierarkisk, titlarna var ibland halvmilitära och det är inte alltför länge sedan statliga verksanställda bar uniform med gradbeteckningar. Verksamheten reglerades också intill modern tid av tjänstereglementen av militär typ. När de första generationerna av företag och bruk byggdes upp i Sverige så kom också, i brist på annat, krigsmakten att tjäna som förebild för dessa företag. Statsförvaltning och industri följde alltså krigsmakten som organisationsmodell. Kyrkan blev modell för en rad andra områden som hade med skolan, barnomsorgen, fattigvården, socialvården och sjukvården att göra. De äldsta skolorna, katedralskolorna, växte upp inom kyrkans hägn. Kyrkan hade mycket länge en inspektionsroll i skolan och i läroverken levde detta in på 60-talet. I den tidiga folkskolan var det ofta församlingens klockare som var lärare och kyrkoherden var ofta rektor och senare, författningsmässigt, skolstyrelsens ordförande. De första sjukhusen (asyler, lasarett) tillkom inom kyrkan. Fattigvård och barnhem (diakoni) hörde också till kyrkans ansvarsområde och i många länder är detta fortfarande fallet. 8 Framställningen bygger i huvudsak på Söderströms ovan anförda rapport till Högskoleutredningen, SOU1992:15 18

19 Krigsmakt och kyrka 9 utvecklade olika ledningsfilosofier beroende på sina olika verksamheter. Krigsmakten tillämpar ett storskaligt tänkande, likformigt handlande, enhetligt beslutsfattande, hierarkisk fördelning av uppgifter och ansvar. För detta utformas detaljerade styrsystem, systematisk officers/ledarutbildning och långsiktiga karriärsystem. Men individen, den enskilda människan, blir inte särskilt viktig i en organisation där det är den kollektiva kraften som räknas. Den enskilde blir utbytbar och värdefull i huvudsak som medlem i en organisation. I en kyrklig organisation finns basen för ledarskapet i kontinuiteten och den sociala kontrollen. Prästen är självskriven ledare med uppgift att förkunna, vägleda, hjälpa och övervaka. Prästen möter sina församlingsmedlemmar från dop, konfirmation, husförhör, bikt, bröllop till begravning. Här finns ett individinriktat budskap som den bärande tanken. Prästen möter alla inom organisationen personligen. Den bibliska ledarmetaforen är fåraherden som vallar sina får och vårdar dem. Men social kontroll, konformism och enhetlighet, är viktiga begrepp också i denna ledningsmodell. Den tidiga industrin tog alltså sin förebild i krigsmakten med dess storskalighet, stordrift, standardproduktion, centralstyrning, enhetlighet. Ju större företag, desto större likheter. Individen vid det löpande bandet var helt utbytbar. Liksom i den militära hierarkiska organisationen behövdes chefer på flera nivåer för att leda företaget. Man lade stor vikt vid att rekrytera och utbilda rätt chefer. Duktiga ledare var viktiga för hela organisationens funktion. Inom de organisationer som haft kyrkan som ideal har inte storskalighet och standardisering prioriterats. Arbetsprocesser som vård, undervisning, behandling, vägledning, handledning kräver närhet och individuell anpassning. Detta medför att ledarskap överhuvud inte premierats inom denna organisationsform. Vårdarna och lärarna har inte utvecklat något ledarskapsideal utan snarare ett slags antiideal som består i att ledare inte behövs i deras organisationer. I modern tid har skola, sjukvård, barnomsorg och socialtjänst vuxit till sin omfattning så att det i sin storskalighet har kommit nära industrins. Framför allt skola och sjukvård är idag stora och komplexa verksamheter som därför måste ges rationella organisationsformer och ledningsprinciper. En 9 Bilden av krigsmakt resp. kyrka utgör naturligtvis schabloner. Krigsmakten har efterhand övergivit den storskaliga och likformande modellen, i själva verket skedde detta redan efter napoleonkrigen, och kyrkan utvecklade tidigt vissa massrörelse- och storskalighetssyndrom parallellt med närhetsidealet. 19

20 del av problemen inom den offentliga vården och skolan idag kan bero på att man saknar en egen ledningstradition för storskaliga förhållanden. Och det är bara alltför frestande att hämta denna från industrin. Universitet och högskola tillhör samma organisationsvärld som skola och vård. 10 Det traditionella sättet att styra universitet har alltid varit det kollegiala med svag lednings- och ledarskapsfunktion. Inställningen till ledning är i bästa fall sval och i sämsta fall direkt fientlig. Ett sätt att beskriva krisen inom skola och vård är att ta fasta på att detta är organisationer som bygger på närhet och småskalighet och som i storskaliga versioner saknar adekvat ledningssystem. När nu universitet och högskola också växer ut till att bli storskaliga organisationer så uppstår samma spänningar som inom skola och vård. Universitet och högskola kan därför utvecklas till en krisbransch liknande skola och vård just för att ledningssystemet är obsolet. Modeller för ledarskap Det finns en väl utvecklad litteraturflora kring ledning och ledarskap. I en standardbok från 1990 identifierar Bass mer än 7000 studier. 11 En stor del av denna litteratur är grund, harmoniserande och oproblematiserande. Inom fr.a. den närliggande managementlitteraturen är man snabb till enkla lösningar. Lärare och forskare upplever ofta genren som osympatisk och direkt skadlig. Ledarskap har mest studerats inom företagsvärlden och mot denna bakgrund har de flesta modellerna utvecklats. Efterhand som det blivit uppenbart att dessa modeller ej äger generell giltighet har även andra organisationer analyserats. Den svenska högskolan utgör en del av offentlig förvaltning och dess ledarskap har ägnats betydande uppmärksamhet av relevans även för universitet och högskola. 12 Vårdsamhället uppvisar väsentliga likheter med högskolan genom den höga andelen professionella aktörer inom respektive organisationer. Det finns stora likheter mellan ledarskap inom vård och ledarskap inom högskolan. 13 Under senare år har Non-Governmental Organizations vuxit i antal, storlek och betydelse. Non-Governmental Organizations (ideella organisationer, välgörenhetsorganisationer, frivilligorganisationer, etc.) drivs av gemensamma ideal, ett ethos, som för- 10 Söderströms framställning kan problematiseras då det också finns tidiga drag av en myndighetstradition inom universitetsvärlden liksom inom skolvärlden. Se Blomqvist (1992) 11 Bass (1990) 12 Se t.ex. Hagström (1990) 13 Se t.ex. Thylefors (1996) 20

Ledarskap inom universitetsvärlden

Ledarskap inom universitetsvärlden Ledarskap inom universitetsvärlden Universitet kommer från ordet sammanslutning. Sammanslutning mellan lärare, studenter samt studenter emellan. Just att samlas kring idéer och kunskap av ett gemensamt

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling

Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling Två decenniers perspektiv på förändring och utveckling När vi i Rörelse & Utveckling startade 1996 var det med en stark drivkraft att vilja medverka till utveckling bland organisationer, grupper och verksamheter.

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU11 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 15. TentamensKod: Tentamensdatum: 2 oktober 2015 Tid:

Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU11 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 15. TentamensKod: Tentamensdatum: 2 oktober 2015 Tid: Organisation och profession, OPUS 7,5 högskolepoäng Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU11 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 15 TentamensKod: Tentamensdatum: 2 oktober 2015 Tid: 09.00-10.30 Totalt antal

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Organisation, bildning och profession, OPUS. 7,5 högskolepoäng. Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU10 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 14

Organisation, bildning och profession, OPUS. 7,5 högskolepoäng. Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU10 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 14 Organisation, bildning och profession, OPUS 7,5 högskolepoäng Provmoment: Salstentamen 1 Ladokkod: 11OU10 Tentamen ges för: OPUS Kull ht 14 TentamensKod: Tentamensdatum: 3 oktober 2014 Tid: 09.00-10.30

Läs mer

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler Sid 1 (5) Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler 1. Bakgrund Universitetsstyrelsen fattade den 11 juni 2009 ett inriktningsbeslut avseende Akademiskt och

Läs mer

Kommentarer till Ledningsutredningens betänkande Utvecklad ledning av universitet och högskolor 2015:92

Kommentarer till Ledningsutredningens betänkande Utvecklad ledning av universitet och högskolor 2015:92 Kommentarer till Ledningsutredningens betänkande Utvecklad ledning av universitet och högskolor Kommentarer till Ledningsutredningens betänkande Utvecklad ledning av universitet och högskolor Ulrika Bjare

Läs mer

Chefspolicy vid Stockholms universitet

Chefspolicy vid Stockholms universitet Chefspolicy vid Stockholms universitet Produktion: Personalavdelningen vid Stockholms universitet och Matador kommunikation. Illustrationer: Stina Wirsén. Tryck: Edita Västra Aros AB, 2013. Inledning Stockholms

Läs mer

Umeå universitet Arkitekthögskolan

Umeå universitet Arkitekthögskolan Umeå universitet Arkitekthögskolan Sammanfattning av arbetsmiljökartläggning Hösten 2015 Anneli Karlsson Bengt Larsson Uppdraget Umeå universitet har, genom Rektor vid Arkitekthögskolan, Dekan vid Teknisk

Läs mer

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Version 120108 Följande principer är utgångspunkter för organisationen vid Linnéuniversitetet: a. Akademisk basnivå: Grunden för verksamheten inom utbildning

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation del II

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation del II Version 120108 Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation del II I dokumentet "Fortsatt diskussion om Lnu:s organisation" diskuterades hur en organisation i möjligaste mån kunde fås att uppfylla de av

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning

Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Operatörer och användargränssnitt vid processtyrning Normativa och beskrivande analyser Uppsala universitet @ 2003 Anders Jansson Sammanfattning kap. 1 Sociotekniska system Många olika grupper av användare

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Organisationskultur. Organisationskulturer och kommunikation. Kultur (Schein 1985) företagskultur. Teori Z (Ouchi 1981)

Organisationskultur. Organisationskulturer och kommunikation. Kultur (Schein 1985) företagskultur. Teori Z (Ouchi 1981) Organisationskultur Organisationskulturer och kommunikation Jacobsen och Thorsvik kap. 4 & 8 Wahl kap 6 Medel för att förbättra resultat Förebild: Japanska företag Betonar Samarbete Medverkan Kommunikation

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ledare och ledda. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskapets historia. Management Leadership. Goda ledare Hur märks det?

Ledare och ledda. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskapets historia. Management Leadership. Goda ledare Hur märks det? Ledare och ledda Ledarskapets historia TGTU04 26 okt 2011 Rune Olsson, PIE, IEI, LiU. Tre föreläsningar med Rune 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder din tid. 14 nov Stilar. Modernt

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Organisationsteori. Distanskurs samhällsentreprenörskap 16/11-09

Organisationsteori. Distanskurs samhällsentreprenörskap 16/11-09 Organisationsteori Distanskurs samhällsentreprenörskap 16/11-09 Varför relevant med organisationsteoretiska perspektiv? Alternativa perspektiv möjliggöra utveckling Kritisk analys Förståelse av egen praktik

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kommentarer till Ledningsutredningens betänkande Utvecklad ledning av universitet och högskolor 2015:92

Kommentarer till Ledningsutredningens betänkande Utvecklad ledning av universitet och högskolor 2015:92 Kommentarer till Ledningsutredningens betänkande Utvecklad ledning av universitet och högskolor Kommentarer till Ledningsutredningens betänkande Utvecklad ledning av universitet och högskolor Ulrika Bjare

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsplan 2016 Snabbt, innovativt och relevant Snabbt, innovativt och relevant Godkänd av biblioteksstyrelsen 3 december 2015 www.sub.su.se 1 Inledning I universitetsledningens strategidokument står det att Universitetsbiblioteket spelar en nyckelroll

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

Fackförbundet STs remissvar på Utvecklad ledning av universitet och högskolor, SOU 2015:92

Fackförbundet STs remissvar på Utvecklad ledning av universitet och högskolor, SOU 2015:92 Datum Vår referens 2016-03-01 2016-01 Er referens Dnr U2015/03779/UH Fackförbundet STs remissvar på Utvecklad ledning av universitet och högskolor, SOU 2015:92 Den förra regeringen utsåg i maj 2014 Kåre

Läs mer

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande KaPitel 3 Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande Det är svårt att i den vetenskapliga litteraturen hitta stöd för att individuella kompetensutvecklingsinsatser i form av några föreläsningar

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR STYRDOKUMENT

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR STYRDOKUMENT STYRDOKUMENT Dnr V 2013/970 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR STYRDOKUMENT Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Universitetsledningens stab Beslutsdatum 2014-01-20

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Hållbara styrsystem - en utmaning i en komplex omvärld. Johan Åkesson

Hållbara styrsystem - en utmaning i en komplex omvärld. Johan Åkesson Hållbara styrsystem - en utmaning i en komplex omvärld Johan Åkesson Adjunkt (halvtid) Ekonomie licentiat Företagsekonomi - Sektion Redovisning, Gruppen för Ekonomistyrning, Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Miljöenheten Eddi Omrcen Aschebergsgatan 44 Box 170, 405 30 Göteborg 031 786 15 45 eddi.omrcen@gu.se REKTORSBESLUT 1 / 2 2012-11-19 dnr V 2012/796 Rektor Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora Dale Carnegie Training Whitepaper www.dalecarnegie.se Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_101414_wp_sw

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Rektor i Orkanen 12 september Stefan Bengtsson Malmö högskola

Rektor i Orkanen 12 september Stefan Bengtsson Malmö högskola Rektor i Orkanen 12 september 2014 Stefan Bengtsson Malmö högskola INNEHÅLL Antagning HT2014 Malmö högskolas lokaler Förslag till högskolestyrelsen rörande ändrad organisation av verksamhetsstödet Förslag

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft Visa vägen i vården ledarskap för stärkt utvecklingskraft Innehåll UPPDRAGET OCH VÅRA ARBETSMETODER SLUTSATSER FRÅN FORSKNING OCH INTERVJUER LÄRDOMAR FRÅN ANDRA LÄNDER OCH SEKTORER SLUTSATSER FRÅN NULÄGESANALYSEN

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Page 1 SÄRART OCH MERVÄRDE Om idéburna organisationer över tid

Läs mer

En grupp. varandra. gruppen, normer

En grupp. varandra. gruppen, normer En grupp en samling individer som står i dynamiskt samspel med varandra - Ett eller flera gemensamma syften med sin existens - Mer eller mindre uttalad organisation där olika deltagare fyller olika funktioner

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Landstingets chefsmodell

Landstingets chefsmodell Landstingets chefsmodell www.lio.se Anteckningar Lust att vara chef Varför ska en ung och ambitiös människa välja att jobba som chef? Hur får vi duktiga chefer att stanna kvar i sina viktiga roller? Dessa

Läs mer

Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) SBU saknar resonemang och förslag som är inriktade på preventiva insatser.

Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) SBU saknar resonemang och förslag som är inriktade på preventiva insatser. Remissvar 1 (9) Datum Vår beteckning 2015-08-13 STY2015/21 Socialdepartementet Er beteckning S2015/1554/SF Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Sammanfattning SBU anser att

Läs mer

Abrahamsson B & Andersen J.A.: Organisation. Att beskriva och förstå organisationer. Upplaga 4, förnyad och utökat. 2005. Liber AB.

Abrahamsson B & Andersen J.A.: Organisation. Att beskriva och förstå organisationer. Upplaga 4, förnyad och utökat. 2005. Liber AB. Statvetenskapliga fakulteten Urvalsprov i allmän statslära Linjen för forskning i administration och organisation Bedömningsgrunderna Sommar 2010 Litteraturprov Abrahamsson B & Andersen J.A.: Organisation.

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET Rektors plan för utveckling av universitetets organisation Rektor har i slutet av maj presenterat sin syn på varför och hur universitetets organisation bör utvecklas. Det gjordes

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Dnr:40-2010:71 INTERVJUGUIDE FÖR INSPEKTÖRER: REKTORS INTERVJUER Leder rektor

Läs mer

Rektor i korstrycket. Skolledarkonferens Tylösand 27 28 sept. 2012

Rektor i korstrycket. Skolledarkonferens Tylösand 27 28 sept. 2012 Rektor i korstrycket. Skolledarkonferens Tylösand 27 28 sept. 2012 Gunnar Berg, Mittuniversitetet, gunnar.berg@miun.se Blogg: http://www.miun.se/blogg/gunnar Berg STAT KOMMUN MARKNAD FÖRÄLDRAR VÅRDNADS-

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Chef i RK. Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet

Chef i RK. Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet Chef i RK Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet Attrahera, rekrytera och utveckla chefer Målet för Regeringskansliets verksamhet är att vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen

Läs mer

Administrativa chefer vid NJ-fakulteten

Administrativa chefer vid NJ-fakulteten Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Dekanus STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2016.1.1.1-2693 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4 ÖRJAN EDSTRÖM Andreas Inghammar, Funktionshindrad med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget

Läs mer

P",C. [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' 1I "l (-I. [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l

P,C. [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' 1I l (-I. [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l P",C [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l 1I "l (-I. Il Uppdraget 3 Bakgrund och revisionsfråga 3 Metod 3 Inledande resonemang kring rektors roll och uppgift 4 Hur har skolnämnden definierat

Läs mer

Decision Dynamics Karriärmodell. CareerView Karriärrapport 07 maj 2013

Decision Dynamics Karriärmodell. CareerView Karriärrapport 07 maj 2013 Decision Dynamics Karriärmodell CareerView Karriärrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk

Läs mer