BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA I PRODUKTRESUMÉ"

Transkript

1 BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

2 1. LÄKEMEDLETS NAMN RotaShield, pulver och vätska till oral suspension Rotavirus, levande försvagat vaccin. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Reassortant rhesus/human rotavirus serotyp 1 1,0 x 10 5 pfu Reassortant rhesus/human rotavirus serotyp 2 1,0 x 10 5 pfu Reassortant rhesus/human rotavirus serotyp 4 1,0 x 10 5 pfu Rhesus rotavirus serotyp 3 1,0 x 10 5 pfu per 2,5 ml av den rekonstituerade suspensionen. Beträffande hjälpämnen se LÄKEMEDELSFORM Pulver och vätska till oral suspension. 4. KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer RotaShield är avsett för aktiv immunisering av barn i åldern 6 veckor till 30 veckor för att förebygga svåra kliniska manifestationer av gastroenterit orsakade av rotavirus grupp A serotyperna 1, 2, 3 och Dosering och administreringssätt ENDAST FÖR PERORAL ADMINISTERING: EJ FÖR INJEKTION. Tre doser vaccin, om vardera 2,5 ml, ges med intervall av minst tre veckor, den första dosen ges vid 6 veckors ålder eller senare, och den sista dosen ges före 30 veckors ålder RotaShield kan ges till prematura barn i enlighet med barnets kronologiska ålder (se avsnitt 5.1). Vaccinet bör administreras oralt och får ej blandas med andra vacciner eller lösningar. Inga restriktioner gäller för barnets intag av föda och vätska, inklusive modersmjölk, vare sig före eller efter vaccineringen. 4.3 Kontraindikationer Överkänslighet mot den aktiva substansen eller något av hjälpämnena inklusive aminoglykosider som till exempel neomycin, eller amfotericin B. RotaShield bör inte ges till individer med känt nedsatt immunförsvar. Detta inkluderar patienter med primära och sekundära immundefekter. Dessutom får RotaShield inte ges till patienter med akut sjukdom, ihållande kräkningar eller diarré. Beslutet att administrera eller avvakta med vaccinet på grund av en pågående eller nyligen genomgången febersjukdom beror i hög grad på symtomens svårighetsgrad och deras etiologi. Vid svår eller 1

3 måttlig febersjukdom bör vaccinationen uppskjutas. Vid lindriga sjukdomar, som mild övre luftvägsinfektion med eller utan subfebrilitet, är vaccination inte kontraindicerande. Eftersom levande virusvaccin kan överföras till icke vaccinerade individer, skall RotaShield inte ges om någon familjemedlem har försvagat immunsystem. Vid anamnes på familjär förekomst av immunbristsjukdom skall RotaShield ej ges om inte den avsedda mottagaren och alla övriga familjemedlemmar har ett normalt immunförsvar. 4.4 Varningar och försiktighetsmått Personer som är i kontakt med nyligen vaccinerade barn bör informeras om att det är nödvändigt att tvätta händerna efter att ha bytt barnets blöjor. I de kliniska studier som utförts hitintills, har allför få fall av rotavirus gastroenterit orsakad av serotyp 2 förekommit för att man ska kunna fastställa effekten mot denna serotyp. Från de begränsade uppföljningsdata som finns tillgängliga, förefaller det som att skydd mot allvarlig gastroenterit förlängs till den andra och tredje säsongen efter immuniseringen men att skyddet mot olika svårighetsgrader av rotavirus gastroenterit tycks minska. Vilken nivå av skydd som uppnås efter två doser av RotaShield är okänt: en dos har visat sig ge otillräckligt skydd. 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner I kliniska studier har RotaShield administrerats tillsammans med peroralt poliovaccin (OPV), difteritetanus-helcellspertussis vaccin (DTPw), Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib), inaktiverat poliovaccin, DTPw-IPV-Hibvaccin och hepatit B-vaccin. Studierna visade att immunsvaret för dessa under barnaåren rutinmässigt rekommenderade vacciner inte påverkas av samtidig administrering av RotaShield. Samtidig administrering av DTPw och Hib vaccin har visat sig öka incidensen av feber (> 38 C) fjärde dagen efter immuniseringen (se sektion 4.8). Samtidig administrering av RotaShield och OPV kan minska immunsvaret för RotaShield efter första dosen men ingen minskning ses efter tredje dosen. Även om samtidig administrering av RotaShield och difteri-tetanus-acellulär pertussis (DTPa) vacciner inte har studerats, förväntas ingen interaktion inträffa. Ingen information finns tillgänglig om administrering av RotaShield till personer som nyligen fått immunglobuliner parenteralt i något sammanhang. Trots att antikroppar mot rotavirus kan återfinnas i bröstmjölk, visar tillgängliga data att effekten inte reduceras när RotaShield administreras till diande spädbarn. 4.6 Graviditet och amning Eftersom RotaShield inte är avsett för användning till vuxna, finns ingen information om vaccinets säkerhet vid användning under graviditet och amning. (Se under punkt 4.2 Dosering) 4.7 Effekter på förmågan att föra fordon och använda maskiner Ej relevant. 4.8 Biverkningar De flesta biverkningar som observerats med RotaShield betraktas som lindriga. I placebokontrollerade studier registrerades tecken och symptom inom 5 dagar efter varje dos. Feber > 38 C (21 %), feber > 39 C (2 %), minskad aptit (17 %), nedsatt aktivitet (20 %) samt retlighet (41 %) rapporterades oftare 2

4 för de vaccinerade barnen än för dem som fick placebo efter första dosen. Feber > 38 C observerades vanligtvis 3 till 5 dagar efter den första dosen av RotaShield (se avsnitt 4.5). Feber > 38 C (11 %) observerades oftare för vaccinerade barn än för placebogruppen efter andra dosen. Det var inga skillnader i frekvens för något av de uppgivna symptomen efter tredje dosen. Föräldrarna ombads också att rapportera eventuella andra händelser som inträffade under de första 5 dagarna efter varje dos samt alla händelser som inträffade vid andra tidpunkter under studien. Incidensen biverkningar för de vaccinerade försökspersonerna var samma som för dem som fick placebo, med undantag för feber (6,8 % av barnen som fick RotaShield jämfört med 5,3 % som fick placebo). Som en följd av immunisering, kan avföringen vara mera frekvent och lösare än normalt. Svåra symptom på gastroenterit rapporterades i enstaka fall efter vaccination (< 0,1 % av barnen som erhöll vaccin eller placebo). Endast en av de 3 episoder som inträffade för barn vaccinerade med RotaShield ansågs ha troligt samband med vaccinet. Baserat på liknande incidens för svår gastroenterit hos vaccin- och placebobehandlade barn är det inte troligt att RotaShield orsakar svår gastroenterit. Invagination har setts hos 5 av (0,05 %) av de som fick vaccin jämfört med 1 av (0,02 %) av de som fick placebo. Skillnaden i frekvens mellan dessa båda grupper var inte statistiskt signifikant. 4.9 Överdosering Barn har fått 10 gånger högre dos utan några tecken på säkerhetsrisker. 5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiska egenskaper Farmakoterapeutisk grupp: virusvacciner, ATC-kod: J07BH. I kliniska prövningar, varierade effekten mot gastroenterit orsakade av rotavirus serotyper som ingår i vaccinet från 49 % till 83 %, medan effekten mot svår rotavirus gastroenterit varierade från 70 % till 95 %. Det är okänt om RotaShield skyddar mot andra rotavirus serotyper än de som ingår i vaccinet. RotaShield skyddar inte mot icke-rotaviral gastroenterit eller diarré förorsakad av andra infektioner eller diarré av icke-infektiös genes. RotaShields effekt mot allvarlig rotaviral gastroenterit hos spädbarn i utvecklingsländerna kan ej extrapoleras direkt till spädbarn som bor eller reser till dessa länder. Andra patogener kan där vara den predominerande orsaken till gastroenterit, och diarrén är ofta mångfacetterad. G serotyper andra än de som ingår i vaccinet kan vara prevalenta. Immunsvaret mot rotavirus infektioner och mekanismen för vaccinskyddet är ej fullständigt klarlagd. Som en följd av en första episod av rotavirus gastroenterit kan barn förvärva ett visst skydd mot ytterligare en period av allvarlig sjukdom. Detta skydd är dock varken komplett eller livslångt. Korrelationen mellan immunsvaret och skyddet har inte fastställts. I de kliniska prövningarna av RotaShield har ingen statistisk signifikant samband mellan effekt och antirotaviral IgA serokonversion (som är korrelerad med mukösa IgA produktion) påvisats. I placebokontrollerade studier har RotaShield givits till prematura barn i enlighet med barnets kronologiska ålder och ingen statistisk signifikant skillnad i postimmuniseringsreaktivitet mellan i övrigt friska prematura (< 36 veckors gestational ålder) och fullgångna spädbarn kunde påvisas. Begränsade data från kliniska studier har inte visat någon signifikant skillnad mellan fullgångna och prematura spädbarn vare sig i immunogenicitet eller incidens av rotavirus gastroenterit. 5.2 Farmakokinetiska uppgifter 3

5 Utvärdering av farmakokinetiska egenskaper krävs inte för vacciner. 5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter Prekliniska data inkluderande neurovirulens studier på apor och hepatit test på möss visar ingen speciell risk för människor. Dosberoende rhesus rotavirusinducerad hepatit har tidigare rapporterats i neonatalt inavlade musstammar. Detta fenomen observerades inte hos äldre möss eller utavlade musstammar. 6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER 6.1 Förteckning över hjälpämnen Pulver: sackaros, natriumglutamat, kaliumdivätefosfat, dikaliumfosfat och natriumbikarbonat. Vätska: natriumbikarbonat, citronsyra, renat vatten. Restämnen från tillverkningsprocessen: amfotericin B, neomycinsulfat. 6.2 Blandbarhet Vaccinet bör inte blandas med andra vacciner eller lösningar. 6.3 Hållbarhet Produkt i ytterförpackningen: 2 år Produkt efter upplösning: omedelbart bruk rekommenderas (dock har man visat att produkten är stabil i en timme vid temperaturer under +25 C och i fyra timmar vid en temperatur mellan +2 C +8 C). 6.4 Särskilda förvaringsanvisningar Förvaras kallt (+2 C - +8 C). FÅR EJ FRYSAS. 6.5 Förpackningstyp och innehåll Pulver i flaska (glas) + 2,5 ml lösningsmedel i ampull (polyetylen) i en påse (folie) förpackningsstorlek: en dos. 6.6 Anvisningar för användning och hantering (samt destruktion) 1. Ta upp flaskan (som innehåller rosa pulver) och foliepåsen ur kartongen. 2. Öppna påsen, omedelbart före beredning av vaccinet, genom att riva från någon av ändarna av V-spåret. 3. Ta ut plastampullen ur påsen. Slå på ampullen så att vätskan samlas i rörets botten. Öppna ampullen genom att bryta av spetsen från ampullens topp. Spetsen kan användas till att återförsluta ampullen. 4. Skruva av flaskans lock. 5. För över vätskan från ampullen till den öppna flaskan. Sätt på locket på flaskan och skaka försiktigt. Vaccinet upplöses omedelbart. 6. Sug upp den upplösta den gul-orange till lilafärgade lösningen från flaskan tillbaka till ampullen. 7. Häll ampullens innehåll i barnets mun, detta kan göras i små portioner. Om barnet spottar ut allt eller en del av vaccinet, skall en ny dos ej ges. 8. Kassera ampull och flaska enligt gällande instruktioner för biologiskt avfall. Ampullen ska kasseras och inte användas om påsen är punkterad, sönderriven eller skadad. 4

6 7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING Wyeth Lederle Vaccines S.A. Rue du Bosquet, 15 B-1348 Louvain-la-Neuve Belgien 8. NUMMER I GEMENSKAPSREGISTRET ÖVER LÄKEMEDEL 9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE 10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN 5

7 BILAGA II A. INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS SAMT TILLVERKAREN AV DET AKTIVA INNEHÅLLSÄMNET AV BIOLOGISKT URSPRUNG B. VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 6

8 A. INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH TILLVERKAREN AV DET AKTIVA INNEHÅLLSÄMNET AV BIOLOGISKT URSPRUNG Namn och adress till tillverkaren av det aktiva innehållsämnet av biologiskt ursprung Wyeth Laboratories Inc. Wasp and Biddle Street P.O Box 304, Marietta PA USA En inspektion av tillverkningsplatsen i Marietta, Pennsylvania, USA, utfördes den februari 1998 och en positiv inspektionsrapport utfärdades den 24 november 1998 av Inspection & Enforcement Division of the Medicines Control Agnecy, Market Towers, 1 Nine Elms Lane, London SW8 5NQ, Förenade kungriket. Namn och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats John Wyeth & Brother Ltd. Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead Berkshire, SL6 0PH Förenade kungariket Tillverkningstillstånd utfärdat den 3 juli 1993 av Department of Health, Medicines Control Agency, Market Towers, 1 Nine Elms Lane, London SW8 5NQ, Förenade kungriket. B. VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH ANVÄNDNING SOM ÅLAGTS INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING Receptbelagt läkemedel. ÖVRIGA VILLKOR Officiellt frisläppande av tillverkningssats: enligt artikel 4 i rådets direktiv 89/342/EEG skall det officiella frisläppandet av tillverkningssats föregås av en undersökning av ett statligt laboratorium eller av ett för ändamålet utsett laboratorium. 7

9 BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 8

10 A. MÄRKNING 9

11 UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN ELLER, DÄR SÅDAN SAKNAS, DIREKT PÅ LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN RotaShield, pulver och vätska till oral suspension. Rotavirus vaccin När preparatet blandats med en ampull citrat-bikarbonatlösningsmedel, innehåller varje 2,5 ml dos av RotaShield 1,0 x 10 5 plaque-forming unit (pfu) av varje rotavirusserotyp (serotyp 1, 2, 3 och 4). Pulver: sackaros, natriumglutamat, kaliumdivätefosfat, dikaliumfosfat och natriumbikarbonat. Vätska: natriumbikarbonat, citronsyra, renat vatten. Restämnen från tillverkningsprocessen: amfotericin B, neomycinsulfat. FÖR ORAL ANVÄNDNING. Administrera inte RotaShield parenteralt. Förvaras oåtkomligt för barn. Löses med medföljande lösningsmedel och administrera hela innehållet inom 60 minuter. Endast för peroral användning efter rekonstituering. Se bipacksedel för fullständig hanteringsinstruktion och avfallshantering. Observera: Öppna påsen med lösningsmedlet omedelbart före rekonstitueringen av det tillhörande vaccinet. Om foliepåsen är trasig, punkterad eller om plomberingen är bruten, skall förpackningen kasseras. Förvaras vid +2 C - +8 C (i kylskåp). FÅR EJ FRYSAS. Kassera ampull och flaska enligt gällande instruktioner. Wyeth Lederle Vaccines S.A. Rue du Bosquet, 15 B-1348 Louvain-la-Neuve Belgien EU:xx/ Lot: Anv. före: Receptbelagt läkemedel. 10

12 MÄRKNING FOLIEPÅSE Citrat-bikarbonatlösningsmedel för RotaShield Vätska till oral suspension Varje endosampull innehåller: natriumbikarbonat 25,6 mg/ml, citronsyra 9,6 mg/ml, renat vatten 2,5 ml. För oral användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Observera: öppnas omedelbart före upplösning. Skall ej användas om foliepåsen är trasig, punkterad eller om plomberingen är bruten. Löses i medföljande lösningsmedel och administrera hela innehållet inom 60 minuter. Förvaras vid +2 C - +8 C. FÅR EJ FRYSAS. Läs bipacksedeln före användning. Wyeth Lederle Vaccines S.A. Rue du Bosquet, 15 B-1348 Louvain-la-Neuve Belgien EU:xx/ Lot: Anv. före: Receptbelagt läkemedel. 11

13 UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSBEHÅLLARE MÄRKNING FLASKA RotaShield Rotavirus (serotyp 1, 2, 3 och 4) 1,0 x 10 5 pfu av varje serotyp 1 dos = 2,5 ml Vaccin: Oral användning Förvaras vid +2 C - +8 C. Får ej frysas Lot: Anv. före: Wyeth Lederle Vaccines S.A. AMPULL ETIKETT RotaShield Citrate-Bicarbonate Solvent For Oral Use Lot: Exp.: Wyeth Lederle Vaccines S.A. 12

14 B. BIPACKSEDEL 13

15 RotaShield FULLSTÄNDIG DEKLARATION AV AKTIVA INNEHÅLLSÄMNEN OCH HJÄLPÄMNEN När preparatet blandats med en ampull citrat-bikarbonatlösning, innehåller varje 2,5 ml dos av vaccinet lika mängder av fyra levande rotavirus serotyper (serotyperna 1, 2, 3 och 4) som aktiva innehållsämnen (1,0 x 10 5 PFU per serotyp). RotaShield innehåller även följande ingredienser: sackaros, natriumglutamat, kaliumdivätefosfat, dikaliumfosfat, natriumbikarbonat samt spårmängder av neomycinsulfat och amfotericin B. Lösningsmedlet innehåller renat vatten, natriumbikarbonat och citronsyra. LÄKEMEDELSFORM OCH MÄNGDANGIVELSE Pulver och vätska till oral suspension. Vaccinet tillhandahålls som ett pulver i en endos glasflaska, tillsammans med ett flytande lösningsmedel för upplösning som tillhandahålls i en plastampull inuti en foliepåse. FARMAKOTERAPEUTISK GRUPP RotaShield är ett virusvaccin som hjälper till att skydda ditt barn mot tarminfektion (diarré och kräkningar) orsakad av rotavirusinfektion. Det fungerar genom att hjälpa kroppen att framkalla naturligt skydd mot de vanligaste typerna av rotavirus, som hjälper till att skydda ditt barn mot sjukdom. Vaccinet ges till spädbarn från 6 veckors ålder. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA Innehavare av godkännandet för försäljning: Wyeth Lederle Vaccines S.A. Rue du Bosquet, 15 B-1348 Louvain-la-Neuve Belgien Tillverkare som är ansvarig för frisläppande av tillverkningssats: John Wyeth & Brother Ltd. Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead Berkshire, SL6 OPH-UK United Kingdom TERAPEUTISKA INDIKATIONER RotaShield är ett vaccin som förebygger allvarlig tarminfektion orsakad av rotavirus infektion. Rotavirus är den vanligaste orsaken till svår diarré och kräkningar hos spädbarn och småbarn. VAD DU BÖR VETA OM RotaShield Denna bipacksedel innehåller viktig information, läs den noggrant. Har du några frågor eller är det något du inte förstår, fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. 14

16 Behåll denna bipacksedel tills hela vaccinationsschemat är över. Du kanske vill läsa den en gång till. Försäkra dig om att ditt barn fullföljer hela vaccinationsschemat, annars kanske han/hon inte får maximalt skydd mot infektion. Vaccinet förhindrar inte infektion av rotavirus, men om sådan inträffar minskas sjukdomens svårighetsgrad. Om ditt barn nyligen har blivit vaccinerat bör du tvätta händerna efter byte av dina barns blöjor. Förvara alla vacciner oåtkomliga för barn. FÖR ORAL ANVÄNDNING. Får under inga förhållanden ges som injektion. RotaShield kan ges samtidigt med andra barnvacciner, men får inte blandas med några andra vacciner eller lösningar. FÖLJANDE BÖR KONTROLLERAS INNAN DITT BARN FÅR VACCINET Om svaret på någon av de följande frågorna är ja, skall du tala om det för din läkare eller sjuksköterska. Det kan betyda att vaccinet inte är lämpligt för ditt barn, eller att vaccineringen måste skjutas upp: tror du att ditt barn tidigare har haft en allergisk reaktion mot någon av ingredienserna i vaccinet (listade ovan), speciellt aminoglykosider såsom neomycin eller amfotericin B? har ditt barn något medicinskt tillstånd eller någon sjukdom som minskar motståndskraften mot infektioner eller får ditt barn någon medicinsk behandling som minskar hans/hennes motståndskraft mot sjukdomar? har någon i din familj haft någon sjukdom som minskar motståndskraften mot infektioner? har ditt barn någon akut sjukdom, har eller har nyligen haft feber eller ihållande diarré eller kräkningar? tar ditt barn någon annan medicin? VILKA MÖJLIGA INTERAKTIONER MED ANDRA LÄKEMEDEL, INKLUSIVE VACCINER, ELLER MED MAT OCH VÄTSKA, FINNS DET? RotaShield kan ges samtidigt som ditt barn får andra normalt rekommenderade vaccinationer. Det finns inga restriktioner för ditt barns intag av föda eller vätska, inklusive bröstmjölk, varken före eller efter vaccineringen. Barnet kan spotta ut allt eller en del av vaccinet, det är då inte nödvändigt för läkaren att ge en ny dos. HUR MÅNGA DOSER AV VACCINET SKALL GES? Läkaren eller sjuksköterskan ger den rekommenderade dosen av RotaShield till ditt barn. Vaccinet (2,5 ml vätska) ges via munnen. Ditt barn får tre doser av vaccinet, varje dos ges vid olika tillfällen med minst 3 veckor mellan varje dos. Den första dosen kan ges så tidigt som vid 6 veckors ålder och alla tre doserna borde i allmänhet ha givits när ditt barn är 30 veckor gammalt. 15

17 Det är viktigt att du följer läkarens eller sjuksköterskans råd gällande återbesök för de följande doserna. Om du glömmer att gå tillbaka till din doktor på överenskommen tid, be läkaren om råd. SÄRSKILD INFORMATION FÖR DEN SOM ADMINISTRERAR VACCINET Om vaccinflaskan är skadad skall den kasseras. Öppna inte foliepåsen som innehåller lösningsmedlet innan vaccinet skall beredas. Lösningsmedlet skall inte användas om påsen är sönder, punkterad eller förseglingen bruten. Vaccinet bör upplösas i hela innehållet av ampullen med lösningsmedel och administreras efter blandning. Anvisningar för användning, hantering och avfallshantering (Se figur 1-5) 1. Ta upp flaska och påse ur kartongen. 2. Öppna påsen, omedelbart före rekonstitueringen av vaccinet, genom att riva från någon av ändarna av V-spåret (Figur 1). 3. Ta upp plastampullen ur påsen (Figur 1). Knacka på ampullen så att vätskan samlas i rörets botten. Öppna ampullen genom att bryta av spetsen från ampullens topp (Figur 2). Spetsen kan användas till att återförsluta ampullen. 4. Skruva av flaskans lock. 5. För över vätskan från ampullen till den öppna flaskan. Sätt på locket på flaskan och skaka eller snurra försiktigt. Vaccinet upplöses omedelbart (Figur 3). 6. Sug upp den upplösta gul-orange till lilafärgade lösningen från flaskan tillbaka till ampullen (Figur 4). 7. Häll ampullens innehåll i barnets mun, detta kan göras i små portioner (Figur 5). Om barnet spottar ut allt eller en del av vaccinet, skall en ny dos ej ges. 8. Helst bör vaccinet ges omedelbart efter upplösning. Plastampullen med färdigblandat vaccin kan dock återförslutas och förvaras i högst 60 minuter under +25 ºC eller i upp till 4 timmar i kylskåp (+2 ºC - +8 ºC). Efter den tiden måste produkten kasseras. 9. Kassera ampull och flaska enligt gällande instruktioner. VILKA MÖJLIGA BIVERKNINGAR FINNS DET? Som med alla vacciner, administration av RotaShield kan resultera i oönskade biverkningar. Dessa är dock i allmänhet inte allvarliga och går över på några dagar. Möjliga biverkningar är: feber, minskad aptit, minskad aktivitet, lättretlighet. Mer än 38 C feber har observerats efter vaccinering med RotaShield. Detta sågs vanligtvis 3-5 dagar efter första dosen. Mer än 38 ºC feber har också observerats efter den andra dosen. Som en följd av immuniseringen, kan avföringen vara mera frekvent och lösare än normalt. Om dessa symtom kvarstår eller blir svåra, eller om ditt barn får andra symtom, kontakta läkare eller sjuksköterska. HUR SKALL RotaShield FÖRVARAS Utgångsdatum anges på ytterkartongen. Förvaras vid +2 C - +8 C (i kylskåp). FÅR EJ FRYSAS. DATUM FÖR DEN SENASTE ÖVERSYNEN AV BIPACKSEDELN 16

18 Övriga upplysningar Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning. België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg AHP Pharma S.A. AHP Pharma S.A. Rue du Bosquet, 15 Rue du Bosquet, 15 B-1348 Louvain-la-Neuve B-1348 Louvain-la-Neuve Tél: Tél: Danmark Nederland Wyeth Lederle Danmark AHP Pharma B.V. Produktionsvej 24 P.O. Box 255 DK-2600 Glostrup NL-2130 AG Hoofddorp Tlf: Tel: Deutschland Österreich Wyeth-Pharma GmbH Wyeth-Lederle Pharma GmbH Postfach 8808 Storchengasse 1/3 D Münster A-1150 Wien Tel: Tel: Ελλάδα Portugal Wyeth Hellas Α.Ε.Β.Ε. Wyeth Lederle Portugal (Farma) Lda. Κύπρου 126 & 25ης Μαρτίου Rua Dr. António Loureiro Borges, Αργυρούπολη Arquiparque - Miraflores GR-Αθήνα P-1495 Algés Tηλ: Tel: España Suomi Wyeth Orfi SA Wyeth Lederle Finland Ctra. de Burgos, km.23 Rajatorpantie 41C E San Sebastian de Los Reyes FIN Vantaa Madrid Puh/Tfn: Tel: France Sverige Wyeth-Lederlé Wyeth Lederle Nordiska AB Le Wilson 2 Råsundavägen , Avenue du Général de Gaulle S SOLNA Puteaux Tfn: F Paris la Défense Cedex Tél: Ireland United Kingdom Wyeth Laboratories Wyeth Laboratories 765 South Circular Road Huntercombe Lane South Islandbridge Taplow, Maidenhead IRL-Dublin 8 Berkshire SL6 0PH-UK Tel: Tel: Italia Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 I Aprilia (LT) Tel:

19 RotaShield Diagrams for Package Insert Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 18

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL A. MÄRKNING 1 YTTRE KARTONG, 5 ml EMADINE 0,05% ögondroppar, lösning. Emedastin 0,05% (som difumarat) 5 ml Benzalkon. chlorid. 0,01%, trometamol., natr. chlorid., hypromellos.,saltsyra.,natriumhydroxid,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Porcilis AR-T DF injektionsvätska, suspension för svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Aktiva

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN RotaTeq, oral lösning Rotavirusvaccin (levande, oralt) 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En 2 ml-dos innehåller: Rotavirus serotyp* G1 ej mindre

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1. NAMN PÅ DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLET Pruban 0,1 % kräm för hundar 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv substans Resocortolbutyrat 1 mg/g Hjälpämnen som har

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN ERYSENG injektionsvätska, suspension, till svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos med 2 ml innehåller: Aktiv(a) substans(er):

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer För in vivo diagnostik av Helicobacter pylori infektion i ventrikel och duodenum.

4.1 Terapeutiska indikationer För in vivo diagnostik av Helicobacter pylori infektion i ventrikel och duodenum. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN HeliCap, 37 kbq, kapsel, hård 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En kapsel innehåller 37 kbq ( 14 C) urea. Emitteringen sker i form av betapartiklar med låg energi:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN MS-H Vaccin ögondroppar, suspension 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv substans: En dos (30 µl) innehåller: Mycoplasma

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Dukoral, suspension och brusgranulat till oral suspension. Oralt vaccin mot kolera 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos vaccin-suspension

Läs mer

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst Läkemedelsverket 2013-07-22 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Rotarix pulver och vätska till oral suspension Rotavirusvaccin, levande 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Efter beredning innehåller 1 dos (1 ml):

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 1 B. BIPACKSEDEL 2 LÄKEMEDLETS NAMN ZYPREXA 2.5 mg TABLETTER (OLANZAPIN) ALLMÄNNA RÅD Läs denna användarinformation noggrant innan du använder medicinen. Den

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt. BIPACKSEDEL 1 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning Pressaft från röd solhatt. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är

Läs mer

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 11 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Kytril

Läs mer

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning CANESTEN Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Canesten måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Yttriga radiofarmceutisk prekursor, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml steril lösning innehåller 0,1-300 GBq Yttrium ( 90 Y) vid referensdatum

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN RotaTeq, oral lösning Rotavirusvaccin, levande 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Rotavirus typ* G1 ej mindre än 2,2 x 10

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Bipacksedel: information till användaren Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Bravecto 112,5 mg tuggtabletter för mycket små hundar (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg tuggtabletter för små hundar (>4,5-10 kg) Bravecto

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab)

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 27.6.2014, version 1.0 VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Quintanrix, pulver och vätska till injektionsvätska, suspension Difteri, tetanus, pertussis (helcell), hepatit B (rdna) och konjugerat Haemophilus typ b-vaccin

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Fendrix, injektionsvätska, suspension. Vaccin mot hepatit B (rdna) (med adjuvans, adsorberat). 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 dos (0,5 ml) av

Läs mer

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 4 A. MÄRKNING 5 CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel YTTERFÖRPACKNING Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147.24 mg motsvarande

Läs mer

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Bilaga II Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Denna produktresumé och bipacksedel är resultatet av referralproceduren. Produktinformationen kan senare

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. En dospåse innehåller magnesiumcitrat motsvarande 300 mg magnesium. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

PRODUKTRESUMÉ. En dospåse innehåller magnesiumcitrat motsvarande 300 mg magnesium. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Magnesium Diasporal 300 mg Granulat till oral lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dospåse innehåller magnesiumcitrat motsvarande 300 mg magnesium.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Cholestagel 625 mg filmdragerade tabletter colesevelamhydroklorid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Cholestagel 625 mg filmdragerade tabletter colesevelamhydroklorid B. BIPACKSEDEL 21 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Cholestagel 625 mg filmdragerade tabletter colesevelamhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. -

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-10-31 1188/2007

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-10-31 1188/2007 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Epaxal injektionsvätska, emulsion i förfylld spruta.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Epaxal injektionsvätska, emulsion i förfylld spruta. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Epaxal injektionsvätska, emulsion i förfylld spruta. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 vaccindos (0,5 ml) innehåller minst 24

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 125 mg eller 250 mg acetazolamid Beträffande hjälpämnen

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

BIPACKSEDEL. Xolair 75 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Omalizumab

BIPACKSEDEL. Xolair 75 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Omalizumab BIPACKSEDEL Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda Xolair. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ferriprox 500 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 500 mg deferipron som aktiv substans. Se avsnitt

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Renagel, 400 mg filmdragerade tabletter sevelamer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Renagel, 400 mg filmdragerade tabletter sevelamer B. BIPACKSEDEL 44 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Renagel, 400 mg filmdragerade tabletter sevelamer Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna bipacksedel,

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster. Lidokain/Tetrakain

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster. Lidokain/Tetrakain BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster Lidokain/Tetrakain Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN B. BIPACKSEDEL 54 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tarceva 25 mg filmdragerade tabletter Tarceva 100 mg filmdragerade tabletter Tarceva 150 mg filmdragerade tabletter Erlotinib Läs noga igenom

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pandemrix suspension och emulsion till injektionsvätska, emulsion Pandemiskt influensavaccin (H1N1) (spjälkat virus, inaktiverat, med adjuvans) För att få den senast

Läs mer

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 300 mg/ml oral lösning för nötkreatur och svin

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 300 mg/ml oral lösning för nötkreatur och svin BIPACKSEDEL Dinalgen vet 300 mg/ml oral lösning för nötkreatur och svin 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 % är IgG, med ett innehåll av antikroppar mot hepatit B- virusytantigen (HBs) på 50 IE/ml.

PRODUKTRESUMÉ. Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 % är IgG, med ett innehåll av antikroppar mot hepatit B- virusytantigen (HBs) på 50 IE/ml. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Neohepatect 50 IE/ml, infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Humant hepatit B- immunglobulin Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 %

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1/22 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Slentrol 5 mg/ml oral lösning för hundar 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv substans: Dirlotapid 5 mg/ml För fullständig

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Vectormune ND suspension och spädningsvätska för injektion, suspension för kyckling 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 2 1. LÄKEMEDLETS NAMN Sonata 5 mg hårda kapslar 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje kapsel innehåller 5 mg. Hjälpämnen, (se Förteckning över hjälpämnen, 6.1). 3. LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Enbrel 25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 25 mg etanercept.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En vaginal tablett innehåller estradiolhemihydrat motsvarande estradiol 25 mikrogram

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En vaginal tablett innehåller estradiolhemihydrat motsvarande estradiol 25 mikrogram PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vagifem 25 mikrogram vaginaltablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En vaginal tablett innehåller estradiolhemihydrat motsvarande estradiol 25 mikrogram Beträffande

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Häst Sjukdomar i leder och muskel-skelettsystemet i förbindelse med akut smärta och inflammationer:

PRODUKTRESUMÉ. Häst Sjukdomar i leder och muskel-skelettsystemet i förbindelse med akut smärta och inflammationer: PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Rifen vet. 100 mg/ml injektionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans: Ketoprofen 100 mg

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om de periodiska säkerhetsrapporterna

Läs mer

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker

Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Det finns enklare sätt att undvika pneumokocker Till dig som har fått Prevenar 13 polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent Vad är pneumokocker? Pneumokocker är Sveriges

Läs mer

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml Viktig säkerhetsinformation för läkare Syftet med denna manual är att tillhandahålla läkare som är kvalificerade att ordinera och administrera

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Oramorph 2 mg/ml oral lösning, endosbehållare, Oramorph 6 mg/ml oral lösning, endosbehållare, Oramorph 20 mg/ml oral lösning, endosbehållare

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Bilaga II. Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandet för försäljning

Bilaga II. Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandet för försäljning Bilaga II Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandet för försäljning 8 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Nasonex

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

4.3 Kontraindikationer Överkänslighet mot minoxidil, propylenglykol eller lokalt tillförd alkohol.

4.3 Kontraindikationer Överkänslighet mot minoxidil, propylenglykol eller lokalt tillförd alkohol. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rogaine 20 mg/ml kutan lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller 20 mg minoxidil. Beträffande hjälpämnen se 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM Kutan lösning

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Reliv 500 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller: Paracetamol 500 mg. Beträffande hjälpämnen se

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HB, UK Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16 E-mail: mail@emea.eu.int http://www.emea.eu.int 1. LÄKEMEDLETS NAMN OPATANOL

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Norprolac 25 mikrogram + 50 mikrogram tabletter Norprolac 75 mikrogram tabletter Norprolac 150 mikrogram tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett

Läs mer

Minskade kostnader med Descutan 4% 1

Minskade kostnader med Descutan 4% 1 ATC-kod D08AC02 Rx EF Minskade kostnader med Descutan 4% 1 Descutan svamp för preoperativ helkroppstvätt Preoperativ tvätt Bakterieflora och vanlig tvål På huden finns en bakterieflora som växer i form

Läs mer

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten.

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon, 125 mg, munsönderfallande tablett Alvedon, 250 mg, munsönderfallande tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 125 mg respektive

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn över 12 månaders ålder, ungdomar och vuxna: en engångsdos på 0,5 ml.

PRODUKTRESUMÉ. Barn över 12 månaders ålder, ungdomar och vuxna: en engångsdos på 0,5 ml. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN NeisVac-C, injektionsvätska, suspension, förfylld spruta, Meningokock grupp C- polysackaridkonjugatvaccin (adsorberat) 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin B. BIPACKSEDEL 24 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 6 mg/ml pulver till oral suspension oseltamivir

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 6 mg/ml pulver till oral suspension oseltamivir Bipacksedel: Information till användaren Tamiflu 6 mg/ml pulver till oral suspension oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Det innehåller information som är

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk lustgas Yara Praxair 100 %, medicinsk gas, flytande. dikväveoxid (N 2 O)

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk lustgas Yara Praxair 100 %, medicinsk gas, flytande. dikväveoxid (N 2 O) Bipacksedel: Information till användaren Medicinsk lustgas Yara Praxair 100 %, medicinsk gas, flytande dikväveoxid (N 2 O) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Synflorix injektionsvätska, suspension i förfylld spruta Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat 2 KVALITATIV

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Cystadane 1g oralt pulver 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 g pulver innehåller 1 g betain vattenfritt. Tre doseringsskedar mäter upp 1 g, 150

Läs mer

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger

Smittskydd Västra Götaland. Information till sjuksköterskor inom beroendevården. Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Smittskydd Västra Götaland Information till sjuksköterskor inom beroendevården Vaccination mot hepatit A och B till personer som injicerar droger Procent Vaccination mot hepatit A och B till personer som

Läs mer

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner

Till BVC-personal: Frågor & svar. om pneumokockinfektion. Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Till BVC-personal: Frågor & svar om pneumokockinfektion Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner Hej! Det här är en broschyr från Wyeth om Prevenar pneumokockvaccin. Här har

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Dexaject 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt

PRODUKTRESUMÉ. Dexaject 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Dexaject 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Per ml: Aktiv(a)

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer