BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA I PRODUKTRESUMÉ"

Transkript

1 BILAGA I PRODUKTRESUMÉ Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 1

2 1. NAMN PÅ DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLET Eurifel RCPFeLV Pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktivt(a) innehållsämne(n) 1 dos (1 ml) innehåller: Frystorkat pulver: FeLV rekombinant kanariefågelpoxvirus (vcp97) ,5 CCID50 1 Attenuerat felint panleukopenivirus (PLI IV) ,6 CCID50 1 Vätska: Typ 1 felint herpesvirusantigen (C27)... 1,9 IFA E. 2 Felint calicivirusantigen (FCV 255)... 1,9 IFA E. 2 1 : virustiter som infekterar 50% av celler i en cellkultur 2 : titer fastställd med flourescerande antikroppsteknik (log10) Förteckning över hjälpämnen: Spår av gentamycinsulfat. Lättflytande paraffinolja (som adjuvant) ,8 till 244,1 mg 3. LÄKEMEDELSFORM Pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion. 4. IMMUNOLOGISKA EGENSKAPER Vaccin mot felint rhinotracheitvirus (felint herpesvirus typ 1), felint calicivirus, felin panleukopeni (kattpest) och felint leukemivirus (kattleukos). Stimulerar aktiv immunitet mot felint rhinotracheitvirus, felint calicivirus, felint panleukopenivirus (parvovirus) och felint leukemivirus. Kattleukosvaccinstammen är ett rekombinant kanariefågelpoxvirus som uttrycker env- och gag-gener av FeLV-A. Under fältförhållanden är enbart subgruppen A smittsam och immunisering mot subgrupp A ger fullt skydd mot A, B och C. Efter vaccinationen uttrycker viruset de skyddande proteinerna, men själva viruset replikeras inte hos katten. Härigenom inducerar vaccinet immunitet mot kattleukosvirus. 5. KLINISKA UPPGIFTER 5.0 Djurslag Katt. 5.1 Indikationer Aktiv immunisering av katter från 8 veckors ålder mot felin infektiös rhinotracheit- och calicivirusinfektion för att reducera kliniska symptom och utsöndring av virus; mot felin panleukopeni för att förhindra dödlighet och för att reducera kliniska symtom samt mot kattleukos för att förhindra persisterande viremi och för att reducera kliniska symtom. Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 2

3 5.2 Kontraindikationer Dräktiga och lakterande djur skall inte vaccineras. 5.3 Biverkningar I sällsynta fall kan överkänslighetsreaktioner förekomma, vilka kan kräva symptomatisk behandling. En övergående liten svullnad (< 2 cm) kan uppstå på injektionsstället. Svullnaden försvinner inom 1 till 4 veckor. Övergående letargi och förhöjd kroppstemperatur kan förekomma (under en dag, undantagsvis under 2 dagar) liksom en övergående smärta på injektionsstället. 5.4 Särskilda försiktighetsmått vid användning Endast friska djur skall vaccineras. Det rekommenderas att katterna testas med avseende på FeLV-förekomst i blodet före vaccination. Vaccinering av FeLV-positiva katter är till ingen nytta. 5.5 Dräktighet och laktation Se Interaktioner med andra veterinärmedicinska läkemedel och övriga interaktion Ingen information om effekt eller säkerhet finns tillgänglig om detta vaccin vid samtidig användning av något annat vaccin än Merials avdödade rabiesvaccin (olika injektionsställen). Det rekommenderas därför att inget annat vaccin skall administreras 14 dagar före eller efter vaccination med denna produkt. 5.7 Dosering och administreringssätt En dos på 1 ml vaccin ges subkutant efter rekonstitution av de frystorkade komponenterna med den oljiga lösningen med inaktiverade antigen enligt följande schema: Grundvaccination: Revaccination: Första injektionen: från 8 veckor ålder Andra injektionen: 3-4 veckor efter den första Årligen. Vid närvaro av höga nivåer av specifika maternella antikroppar, ska schemat för grundvaccinering uppskjutas till 12 veckors ålder. 5.8 Överdosering Efter överdosering sågs hos 20% av katterna en övergående, och ibland hög, feber 4-16 timmar efter injektion som varade i timmar; smärta, övergående klåda och ödem har observerats 4-24 timmar efter injektion. Ödem har observerats dag 21 efter injektion hos 20% av katterna. Apati kan observeras inom tre veckor efter injektion. 5.9 Särskilda varningar för respektive djurslag Inga. Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 3

4 5.10 Karenstid Ej relevant Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur I fall av oavsiktlig självinjektion med detta vaccin innehållande olja som adjuvans, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. 6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER 6.1 Blandbarhet Skall inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel. 6.2 Hållbarhet 1 år. Användes omedelbart efter färdigställande. 6.3 Särskilda förvaringsanvisningar Förvaras vid 2C 8C, skyddat mot ljus. Får ej frysas. Transport måste ske vid 2C -8C 6.4 Förpackningstyp och innehåll Typ I glasflaska som innehåller 1 dos frystorkat pulver och typ I glasflaska som innehåller 1 ml vätska, butylgummiproppar med aluminiumhättor. 10 flaskor med 1 dos (pulver) och 10 flaskor med 1 ml (vätska) 50 flaskor med 1 dos (pulver) och 50 flaskor med 1 ml (vätska) 6.5 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använda veterinärmedicinska läkemedel och avfall Avfall förstörs genom kokning, förbränning, nedsänkning i lämpligt desinfektionsmedel eller på annat sätt som godkänts av behörig myndighet. 7. FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, FÖRORDNANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING Ej relevant. 8. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING MERIAL 17, rue Bourgelat F Lyon Frankrike 9. NUMMER I GEMENSKAPSREGISTRET ÖVER LÄKEMEDEL Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 4

5 10. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE 11. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 5

6 BILAGA II A. TILLVERKARE(N) AV DET AKTIVA INNEHÅLLSÄMNET AV BIOLOGISKT URSPRUNG OCH INNEHAVARE(N) AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS B. VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING INKLUSIVE BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH ANVÄNDNING C. FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, FÖRORDNANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING D. FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 6

7 A. TILLVERKARE(N) AV DET AKTIVA INNEHÅLLSÄMNET AV BIOLOGISKT URSPRUNG OCH INNEHAVARE(N) AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS Namn och adress till tillverkaren av aktivt(a) innehållsämne(n) av biologiskt ursprung MERIAL Laboratory of Lyon Gerland 254, rue Marcel Mérieux Lyon Frankrike Innehavare av tillverkningstillstånd som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats MERIAL 17, rue Bourgelat Lyon Frankrike Plats för frisläppande av tillverkningssats MERIAL 1, chemin de Cruzols LENTILLY Frankrike Tillverkningstillstånd som beviljats genom det franska ministerdekretet nr V 3472/79/2 har lagts fram. GMP-status bekräftades av de franska myndigheterna vid en inspektion den 1 och 2 september B. VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING INKLUSIVE BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH ANVÄNDNING Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel. Innehavaren av godkännandet för försäljning skall underrätta Europeiska kommissionen om marknadsföringsplanerna för detta läkemedel som godkänts genom detta beslut. C. FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING, FÖRORDNANDE OCH/ELLER ANVÄNDNING Ej relevant. D. FÖRTECKNING ÖVER HÖGSTA TILLÅTNA RESTMÄNGDER Ej relevant. Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 7

8 BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 8

9 A. MÄRKNING Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 9

10 UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN ELLER, DÄR SÅDAN SAKNAS, DIREKT PÅ LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN 1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Eurifel RCPFeLV pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion. 2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN 1 dos (1 ml) innehåller: FeLV rek ,5 CCID50 FPV ,6 CCID50 FHV IFA E. FCV IFA E. Lättflytande paraffinolja (som adjuvant) ,8 till 244,1 mg 3. LÄKEMEDELSFORM Pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion. 4. FÖRPACKNINGSSTORLEK Pulver (10 flaskor med 1 dos) + vätska (10 flaskor med 1 ml) 5. DJURSLAG Katt. 6. INDIKATION(ER) Se ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG Subkutan injektion. Läs bipacksedeln före användning. 8. KARENSTID(ER) Ej relevant. 9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT I fall av oavsiktlig självinjektion med detta vaccin innehållande olja som adjuvans, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 10

11 10. UTGÅNGSDATUM Utg. dat. Användes omedelbart efter rekonstituering. 11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR Förvaras vid 2C 8C (i kylskåp), skyddat mot ljus. Får ej frysas. Transport måste ske vid 2C 8C. 12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNDA VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL ELLER AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL Se TEXTEN FÖR DJUR För djur 14. TEXTEN FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM OLIKA Innehavare av marknadsföringstillstånd: MERIAL 17, rue Bourgelat F Lyon Frankrike 16. NUMMER I GEMENSKAPSREGISTRET ÖVER LÄKEMEDEL 17. TILLVERKARENS NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS Batch. 18. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE ELLER ANVÄNDNING Receptbelagt läkemedel. Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 11

12 UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN ELLER, DÄR SÅDAN SAKNAS, DIREKT PÅ LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN 1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Eurifel RCPFeLV pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion. 2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN 1 dos (1 ml) innehåller: FeLV rek CCID50 FPV ,6 CCID50 FHV1... 1,9 IFA E. FCV... 1,9 IFA E. Lättflytande paraffinolja (som adjuvant) ,8 till 244,1 mg 3. LÄKEMEDELSFORM Pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion. 4. FÖRPACKNINGSSTORLEK Pulver (50 flaskor med 1 dos) + vätska (50 flaskor med 1ml) 5. DJURSLAG Katt. 6. INDIKATION(ER) Se ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG Subkutan injektion. Läs bipacksedeln före användning. 8. KARENSTID(ER) Ej relevant. 9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT I fall av oavsiktlig självinjektion med detta vaccin innehållande olja som adjuvans, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 12

13 10. UTGÅNGSDATUM Utg. dat. Användes omedelbart efter rekonstituering. 11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR Förvaras vid 2C 8C (i kylskåp), skyddat mot ljus. Får ej frysas. Transport måste ske vid 2C 8C. 12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNDA VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL ELLER AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL Se TEXTEN FÖR DJUR För djur 14. TEXTEN FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM OLIKA Innehavare av marknadsföringstillstånd: MERIAL 17, rue Bourgelat F Lyon Frankrike 16. NUMMER I GEMENSKAPSREGISTRET ÖVER LÄKEMEDEL 17. TILLVERKARENS NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS Batch. 18. VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE ELLER ANVÄNDNING Receptbelagt läkemedel. Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 13

14 UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN 1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Eurifel RCPFeLV pulver till injektionsvätska. 2. MÄNGD AKTIVT(A) INNEHÅLLSÄMNE(N) Läs bipacksedeln före användning. 3. MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER 1 dos. 4. ADMINISTRERINGSSÄTT Subkutan injektion. 5. NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS Batch. 6. UTGÅNGSDATUM Utg.dat. 7. TEXTEN FÖR DJUR För djur. Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 14

15 UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN 1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Eurifel RCPFeLV vätska 2. MÄNGD AKTIVT(A) INNEHÅLLSÄMNE(N) Läs bipacksedeln före användning. 3. MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER 1 dos. 4. ADMINISTRERINGSSÄTT Subkutan injektion. 5. NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS Batch. 6. UTGÅNGSDATUM Utg.dat. 7. TEXTEN FÖR DJUR För djur. Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 15

16 B. BIPACKSEDEL Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 16

17 BIPACKSEDEL 1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Eurifel RCPFeLV. Pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion. 2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN 1 dos (1 ml) innehåller: Frystorkat pulver: FeLV rekombinant kanariefågelpoxvirus (vcp97) ,5 CCID50 1 Attenuerat felint panleucopenivirus (PLI IV) ,6 CCID50 1 Lösning: Typ 1 felint herpesvirusantigen (C27)... 1,9 IFA E. 2 Felint calicivirusantigen (FCV 255)... 1,9 IFA E. 2 1 : virustiter som infekterar 50% av celler i en cellkultur 2 : titer fastställd med flourescerande antikroppsteknik (log10) Spår av gentamycinsulfat. Lättflytande paraffinolja (som adjuvant) ,8 till 244,1 mg 3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA INTE ÄR DENSAMMA Innehavare av marknadsföringstillstånd: MERIAL 17, rue Bourgelat F Lyon Frankrike Tillverkare som är ansvarig för frisläppande av tillverkningssats: MERIAL 1 chemin de Cruzols Lentilly Frankrike 4. DJURSLAG Katt. 5. INDIKATION(ER) Aktiv immunisering av katter från 8 veckors ålder mot felin infektiös rhinotracheit- och calicivirusinfektion för att reducera kliniska symptom och utsöndring av virus; mot felin panleukopeni (kattpest) för att förhindra dödlighet och för att reducera kliniska symptom samt mot kattleukos för att förhindra kvarstående viremi och för att reducera kliniska symptom. Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 17

18 6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG En dos på 1 ml vaccin ges subkutant efter rekonstitution av de frystorkade komponenterna med den oljiga lösningen med inaktiverade antigen enligt följande schema: Grundvaccination: Revaccination: Första injektionen: från 8 veckors ålder Andra injektionen: 3-4 veckor efter den första Årligen. Vid närvaro av höga nivåer av specifika maternella antikroppar, ska schemat för grundvaccinering uppskjutas till 12 veckors ålder. 7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG Subkutan injektion. 8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING Omskakas väl efter färdigställande. Ingen information om effekt eller säkerhet finns tillgänglig om detta vaccin vid samtidig användning av något annat vaccin än Merials avdödade rabiesvaccin (olika injektionsställen). Det rekommenderas därför att inget annat vaccin skall administreras 14 dagar före eller efter vaccination med denna produkt. Ytterligare information: Vaccinstammen är ett rekombinant kanariefågelpoxvirus som uttrycker env- och gag-gener av FeLV- A. Under fältförhållanden är enbart subgruppen A smittsam och immunisering mot subgrupp A ger ett fullt skydd mot A, B och C. Efter vaccinationen uttrycker viruset de skyddande proteinerna, men själva viruset replikeras inte hos katten. Härigenom inducerar vaccinet immunitet mot kattleukosvirus. 9. KONTRAINDIKATIONER Dräktiga och lakterande djur skall inte vaccineras. 10. BIVERKNINGAR I sällsynta fall kan överkänslighetsreaktioner uppkomma, vilka kan kräva lämplig symptomatisk behandling. En övergående liten svullnad (<2cm) kan uppstå på injektionsstället. Svullnaden försvinner inom 1 till 4 veckor. Övergående letargi och förhöjd kroppstemperatur kan förekomma under en dag, (undantagsvis under 2 dagar) liksom en övergående smärta på injektionsstället. Om du observerar andra biverkningar, tala om det för din veterinär. Efter överdosering sågs hos 20% av katterna en övergående, och ibland hög, feber 4-16 timmar efter injektion som varade i timmar; smärta, övergående klåda och ödem har observerats 4-24 timmar efter injektion. Ödem har observerats dag 21 efter injektion hos 20% av katterna. Apati kan observeras inom tre veckor efter injektion. Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 18

19 11. KARENSTID(ER) Ej relevant. 12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid 2C 8C (i kylskåp), skyddat mot ljus. Får ej frysas. Transport måste ske vid 2C 8C Användes omedelbart efter färdigställande. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten. 13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR) Det rekommenderas att katterna testas med avseende på FeLV-förekomst i blodet före vaccination. Vaccinering av FeLV-positiva katter är till ingen nytta. Endast friska djur skall vaccineras. Detta läkemedel får inte blandas med andra veterinärläkemedel. I fall av oavsiktlig självinjektion med detta vaccin innehållande olja som adjuvans, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. 14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL Avfall förstörs genom kokning, förbränning, nedsänkning i lämpligt desinfektionsmedel eller på annat sätt som godkänts av behörig myndighet. 15. DATUM FÖR SENASTE ÖVERSYN AV BIPACKSEDELN 16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel. Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning. België/Belgique/Belgien MERIAL BELGIUM S.A./N.V. Bd Sylvain Dupuislaan 243 B-1070 Brussel Bruxelles - Brüssel Tél/Tel: + 32-(0) Danmark MERIAL NORDEN A/S Mileparken 20E DK-2740 Skovlunde Tlf Luxembourg/Luxemburg MERIAL BELGIUM S.A./N.V. Bd Sylvain Dupuislaan 243 B-1070 Bruxelles Brüssel / Belgique - Belgien Tél: Nederland MERIAL B.V. Bovenkerkerweg 6-8, NL-1185 XE Amstelveen Tel: + 31-(0) Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 19

20 Deutschland MERIAL GmbH Am Söldnermoos 6 D Hallbergmoos Tel: + 49-(0) Ελλάδα Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ Ασκληπιού 13 GR Κρυονέρι Αττικής Τηλ. : + 30 (0) España MERIAL Laboratorios SA C/Tarragona n 161 E Barcelona Tel: France MERIAL 29 avenue Tony Garnier F Lyon Tél: + 33-(0) Iceland FARMASIA EHF Sidumuli 32, p.o. box 8636 IS-108 Reykjavik Tel: Ireland MERIAL ANIMAL HEALTH Limited PO Box 327, Sandringham House, Sandringham Avenue Harlow Business Park HARLOW, CM 19 5TG - UK Tel: Norge Veter AB Klockarvägen 114 S Södertälje Sverige Tfn: Österreich Richter Pharma AG Feldgasse 19 A-4600 Wels Tel.: Portugal MERIAL PORTUGUESA Saùde Animal, Lda. Av. Maria Lamas, Lote 19 BL.A Piso 2 Serra das Minas P Rio de Mouro Tel: Suomi/Finland VETER AB Klockarvägen 114 S Södertälje Ruotsi/Sverige Puh/Tfn: Sverige VETER AB Klockarvägen 114 S Södertälje Tfn: + 46-(0) United Kingdom MERIAL ANIMAL HEALTH Limited PO Box 327, Sandringham House, Sandringham Avenue Harlow Business Park HARLOW, CM 19 5TG - UK Tel: + 44-(0) Italia MERIAL ITALIA S.p.A Piazza Pio XI, 1 I Milano Tel: Eurifel RCPFeLV-pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion - SV 20

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1/19 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Eurican Herpes 205 pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv substans:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1/19 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Purevax RCCh. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktivt(a) innehållsämne(n): Per 1 ml dos: Frystorkat pulver: Levande försvagat

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Purevax FeLV injektionsvätska, suspension 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos om 1 ml innehåller: Aktiv substans : FeLV

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Purevax RCPCh frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Per 1 ml dos:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Purevax RCPCh FeLV frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Per 1

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ. Medicinal product no longer authorised

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ. Medicinal product no longer authorised BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Purevax RCCh frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Per 1 ml dos:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN LEUCOGEN injektionsvätska, suspension för katt 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Per dos på 1 ml: Aktiv substans: Minsta

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Porcilis PCV M Hyo, injektionsvätska, emulsion för svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Aktiva

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Coxevac injektionsvätska, suspension för nötkreatur och get 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller Aktiv substans:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. NAMN PÅ DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLET Nobivac Bb för katter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktivt(a) innehållsämne(n) 10 6.3 och 10 7.6 CFU levande Bordetella

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Versican Plus DHPPi frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Proteq West Nile injektionsvätska, suspension för häst 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 1 ml innehåller: Aktiv

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1/23 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Rabigen SAG2 oral suspension, för röda rävar och mårdhundar. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv substans: Levande

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Parvoduk suspension och spädningsvätska för injektionsvätska, suspension för myskanka 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Nobivac L4, injektionsvätska, suspension för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (1 ml) innehåller: Aktiva substanser:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1/18 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Oncept IL-2 frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för katt 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN BTVPUR AlSap 1 injektionsvätska, suspension för får och nötkreatur 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 1 ml vaccin

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ Metacam Injektionsvätska, lösning 1 1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Metacam 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje ml av Metacam injektionsvätska innehåller:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Gripovac 3 injektionsvätska, suspension för svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 2 ml innehåller: Aktiva substanser:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN INCURIN 1 mg tablett 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv substans: Östriol 1 mg/tablett För fullständig förteckning över

Läs mer

The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK Switchboard (44-20-7) 418 84 00 Fax (44-20-7) 418 84 16 E-mail:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Nobivac Myxo-RHD, frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för kaniner 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1/25 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Previcox 57 mg tuggtabletter för hund Previcox 227 mg tuggtabletter för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Porcilis AR-T DF injektionsvätska, suspension för svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Aktiva

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Equip WNV- injektionsvätska, emulsion för hästar 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 1 ml innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Cervarix, injektionsvätska, suspension, flerdos Vaccin mot humant papillomvirus [Typ 16, 18] (Rekombinant, med adjuvans, adsorberat) Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

Vad bör Du veta om INFANRIX HepB, ett kombinerat difteri-, stelkramp-, acellulärt kikhoste- och hepatit B-vaccin?

Vad bör Du veta om INFANRIX HepB, ett kombinerat difteri-, stelkramp-, acellulärt kikhoste- och hepatit B-vaccin? B. BIPACKSEDEL 4 Vad bör Du veta om INFANRIX HepB, ett kombinerat difteri-, stelkramp-, acellulärt kikhoste- och hepatit B-vaccin? Var vänlig läs denna text noggrant innan Ditt barn vaccineras. Behåll

Läs mer

ZOSTAVAX kan inte användas för att behandla befintlig bältros eller smärtan som associeras med befintlig bältros.

ZOSTAVAX kan inte användas för att behandla befintlig bältros eller smärtan som associeras med befintlig bältros. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZOSTAVAX Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta. Vaccin mot bältros ( herpes zoster), levande Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Canigen L4, injektionsvätska, suspension för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (1 ml) innehåller: Aktiva substanser:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Recocam 20 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nötkreatur, svin och häst 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ HALOCUR 0,5 mg/ml oral lösning SV 4 1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN HALOCUR 0,5 mg/ml oral lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 2.1 Aktivt innehållsämne Halofuginonbas

Läs mer

BIPACKSEDEL. Metacam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin

BIPACKSEDEL. Metacam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin BIPACKSEDEL Metacam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN AFTOVAXPUR DOE injektionsvätska, emulsion för nötkreatur, får och svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 2 ml

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN ERYSENG injektionsvätska, suspension, till svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos med 2 ml innehåller: Aktiv(a) substans(er):

Läs mer

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst

BIPACKSEDEL. Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst BIPACKSEDEL Dinalgen vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning, för nöt, svin och häst 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Läs mer

BIPACKSEDEL FÖR Procamidor vet. 20 mg/ml injektionsvätska, lösning

BIPACKSEDEL FÖR Procamidor vet. 20 mg/ml injektionsvätska, lösning BIPACKSEDEL FÖR Procamidor vet. 20 mg/ml injektionsvätska, lösning Läkemedelsverket 2013-11-07 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rotarix oral suspension i förfylld oral applikator Rotavirusvaccin, levande

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rotarix oral suspension i förfylld oral applikator Rotavirusvaccin, levande BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Rotarix oral suspension i förfylld oral applikator Rotavirusvaccin, levande Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn får detta vaccin. - Spara denna bipacksedel,

Läs mer

BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE

BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE BILAGA II INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET ANSVARIG FÖR IMPORT OCH FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS OCH VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH ANVÄNDNING 4 A. INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅNDET

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av bakterieinfektioner orsakade av bakteriestammar som är känsliga för enrofloxacin.

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av bakterieinfektioner orsakade av bakteriestammar som är känsliga för enrofloxacin. PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Fenoflox vet 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ

BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ 1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN HESKA PERIOceutic Gel 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dosenhet innehåller: 2.1 Aktivt innehållsämne Doxycyklinhyklas, Ph.Eur.

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Versican Plus Pi frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1/31 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Meloxivet 0,5 mg/ml oral suspension för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans: Meloxikam

Läs mer

BIPACKSEDEL. Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst

BIPACKSEDEL. Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Azomyr 5 mg filmdragerade tabletter. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 5 mg desloratadin. Beträffande hjälpämnen se 6.1.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan Du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information. Du kan behöva

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN LETIFEND, frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, lösning för hundar. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje

Läs mer

BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 1 B. BIPACKSEDEL 2 LÄKEMEDLETS NAMN OLANSEK 2.5 mg TABLETTER (OLANZAPIN) ALLMÄNNA RÅD Läs denna användarinformation noggrant innan du använder medicinen. Den

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN ZULVAC 8 Bovis injektionsvätska, suspension för nötkreatur 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 dos om 2 ml vaccin innehåller:

Läs mer

BIPACKSEDEL FÖR Exagon vet. 400 mg/ml, injektionsvätska, lösning

BIPACKSEDEL FÖR Exagon vet. 400 mg/ml, injektionsvätska, lösning BIPACKSEDEL FÖR Exagon vet. 400 mg/ml, injektionsvätska, lösning Läkemedelsverket 2014-03-28 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN CaniLeish frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, för hundar. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Myozyme 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning alglukosidas alfa

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Myozyme 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning alglukosidas alfa B. BIPACKSEDEL 24 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Myozyme 50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning alglukosidas alfa Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Desloratadine Actavis 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Desloratadine Actavis 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Desloratadine Actavis 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1. NAMN PÅ DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLET Pruban 0,1 % kräm för hundar 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv substans Resocortolbutyrat 1 mg/g Hjälpämnen som har

Läs mer

Behandling av akut interdigital nekrobacillos hos nötkreatur, s.k. Panaritium eller klövspaltsinflammation.

Behandling av akut interdigital nekrobacillos hos nötkreatur, s.k. Panaritium eller klövspaltsinflammation. 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN NAXCEL 200 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller: Aktiv substans: Ceftiofur (som kristallinsk

Läs mer

BILAGA I NAMN, LÄKEMEDELSFORMER, LÄKEMEDELSSTYRKOR, DJURARTER, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BILAGA I NAMN, LÄKEMEDELSFORMER, LÄKEMEDELSSTYRKOR, DJURARTER, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING BILAGA I NAMN, LÄKEMEDELSFORMER, LÄKEMEDELSSTYRKOR, DJURARTER, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 1 Medlemsstat Sökande eller innehavare av godkännande för försäljning Belgien,

Läs mer

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL A. MÄRKNING 1 YTTRE KARTONG, 5 ml EMADINE 0,05% ögondroppar, lösning. Emedastin 0,05% (som difumarat) 5 ml Benzalkon. chlorid. 0,01%, trometamol., natr. chlorid., hypromellos.,saltsyra.,natriumhydroxid,

Läs mer

BIPACKSEDEL. Meloxidolor 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt, nötkreatur och svin

BIPACKSEDEL. Meloxidolor 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt, nötkreatur och svin BIPACKSEDEL Meloxidolor 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt, nötkreatur och svin 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN RHINISENG Injektionsvätska, suspension för gris. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos på 2 ml innehåller: Aktiva substanser:

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Versican Plus L4 injektionsvätska, suspension för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (1 ml) innehåller: Aktiva

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Simparica 5 mg tuggtabletter för hund 1,3 2,5 kg Simparica 10 mg tuggtabletter för hund > 2,5 5 kg Simparica 20 mg tuggtabletter för

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Aranesp 25 mikrogram injektionsvätska, lösning i injektionsflaska Aranesp 40 mikrogram injektionsvätska, lösning i injektionsflaska Aranesp 60 mikrogram injektionsvätska,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Hyonate vet 10 mg/ml injektioneste, liuos, hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

BIPACKSEDEL INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL INFORMATION TILL ANVÄNDAREN B. BIPACKSEDEL 39 BIPACKSEDEL INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Focetria injektionsvätska, suspension Pandemiskt influensavaccin (H1N1) (ytantigen, inaktiverat, adjuvanterat) Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

BIPACKSEDEL FÖR. Efex vet 10 mg tuggtabletter för katt och hund Efex vet 40 mg tuggtabletter för hund Efex vet 100 mg tuggtabletter för hund

BIPACKSEDEL FÖR. Efex vet 10 mg tuggtabletter för katt och hund Efex vet 40 mg tuggtabletter för hund Efex vet 100 mg tuggtabletter för hund BIPACKSEDEL FÖR Efex vet 10 mg tuggtabletter för katt och hund Efex vet 40 mg tuggtabletter för hund Efex vet 100 mg tuggtabletter för hund 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Läs mer

BIPACKSEDEL FÖR Onsior 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för katter och hundar

BIPACKSEDEL FÖR Onsior 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för katter och hundar BIPACKSEDEL FÖR Onsior 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för katter och hundar 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Läs mer

Ambirix är avsett till icke immuna barn och ungdomar från 1 till och med 15 års ålder för skydd mot hepatit A- och hepatit B-infektion.

Ambirix är avsett till icke immuna barn och ungdomar från 1 till och med 15 års ålder för skydd mot hepatit A- och hepatit B-infektion. 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ambirix, injektionsvätska Hepatit A- (inaktiverat) och hepatit B- (rdna) vaccin (adsorberat). 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 dos (1 ml) innehåller: Hepatit A-virus (inaktiverat)

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Melovem 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje ml innehåller:

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN MS-H Vaccin ögondroppar, suspension 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv substans: En dos (30 µl) innehåller: Mycoplasma

Läs mer

BIPACKSEDEL. Aivlosin 42,5 mg/g oralt pulver för svin

BIPACKSEDEL. Aivlosin 42,5 mg/g oralt pulver för svin BIPACKSEDEL Aivlosin 42,5 mg/g oralt pulver för svin 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Poulvac FluFend H5N3 RG emulsion för injektion för kycklingar och ankor 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos á 0,5 ml

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Xarelto 10 mg filmdragerade tabletter Rivaroxaban

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Xarelto 10 mg filmdragerade tabletter Rivaroxaban BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Xarelto 10 mg filmdragerade tabletter Rivaroxaban Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst Läkemedelsverket 2013-07-22 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. SOMAC Control 20 mg enterotabletter Pantoprazol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. SOMAC Control 20 mg enterotabletter Pantoprazol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN SOMAC Control 20 mg enterotabletter Pantoprazol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Irbesartan Teva 150 mg filmdragerade tabletter. irbesartan

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Irbesartan Teva 150 mg filmdragerade tabletter. irbesartan BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Irbesartan Teva 150 mg filmdragerade tabletter irbesartan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Effentora 100 mikrogram buckaltabletter Effentora 200 mikrogram buckaltabletter Effentora 400 mikrogram buckaltabletter Effentora 600 mikrogram buckaltabletter

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Raloxifene Teva 60 mg filmdragerade tabletter raloxifenhydroklorid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Raloxifene Teva 60 mg filmdragerade tabletter raloxifenhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Raloxifene Teva 60 mg filmdragerade tabletter raloxifenhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Equisolon 100 mg oralt pulver för häst Equisolon 300 mg oralt pulver för häst Equisolon 600 mg oralt pulver för häst 2. KVALITATIV OCH

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Dynepo 1 000 IU/0,5 ml injektionsvätska, lösning, i en förfylld spruta Dynepo 2 000 IU/0,5 ml injektionsvätska, lösning, i en förfylld spruta Dynepo 3 000 IU/0,3

Läs mer

Antikroppsstatus mot kattpest hos lejonen i Kolmårdens Djurpark

Antikroppsstatus mot kattpest hos lejonen i Kolmårdens Djurpark Antikroppsstatus mot kattpest hos lejonen i Kolmårdens Djurpark Karin Ohlson Handledare: Tommy Linné Inst. för molekylär biovetenskap Biträdande handledare: Bengt Röken Kolmårdens Djurpark Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Instanyl 50 mikrogram/dos nässpray, lösning Instanyl 100 mikrogram/dos nässpray, lösning Instanyl 200 mikrogram/dos nässpray, lösning Fentanyl Läs noga igenom denna

Läs mer

BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ

BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Menveo Pulver och lösning till injektionsvätska, lösning Vaccin mot grupp A-, C-, W135- och Y-meningokockinfektion, konjugerat 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Xeloda 150 mg filmdragerade tabletter capecitabin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Xeloda 150 mg filmdragerade tabletter capecitabin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Xeloda 150 mg filmdragerade tabletter capecitabin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ABILIFY 10 mg munsönderfallande tabletter aripiprazol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ABILIFY 10 mg munsönderfallande tabletter aripiprazol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ABILIFY 10 mg munsönderfallande tabletter aripiprazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information, du kan

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Puregon 150 IE/0,18 ml injektionsvätska, lösning follitropin beta

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Puregon 150 IE/0,18 ml injektionsvätska, lösning follitropin beta BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Puregon 150 IE/0,18 ml injektionsvätska, lösning follitropin beta Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Droncit vet 50 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Bayer

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1. VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Quadrisol 5 mg/ml oral gel till hundar 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml Quadrisol oral gel innehåller: 2.1 Aktivt(a) innehållsämne(n)

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Prepandrix suspension och emulsion till injektionsvätska, emulsion Prepandemiskt influensavaccin (H5N1) (spjälkat virus, inaktiverat, med adjuvans) 2. KVALITATIV

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN NexGard 11 mg tuggtabletter för hund 2-4 kg NexGard 28 mg tuggtabletter för hund >4-10 kg NexGard 68 mg tuggtabletter för hund >10-25

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ACOMPLIA 20 mg filmdragerade tabletter (rimonabant)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ACOMPLIA 20 mg filmdragerade tabletter (rimonabant) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ACOMPLIA 20 mg filmdragerade tabletter (rimonabant) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva

Läs mer

Läkemedelsverket informerar

Läkemedelsverket informerar Läkemedelsverket informerar 2008/16 GODKÄNDA LÄKEMEDEL Confidex 250 IE pulver och vätska till 26079 Rx injektionsvätska, lösning 500 IE pulver och vätska till 26080 Rx injektionsvätska, lösning Godkänd

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Läkemedelsverket 2013-09-26 Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Orgalutran innehåller den syntetiska dekapeptiden ganirelix

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio PAKKAUSSELOSTE Otita para vet korvatipat, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Läs mer

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Comfora 595 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. AZOPT 10 mg/ml ögondroppar, suspension Brinzolamid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. AZOPT 10 mg/ml ögondroppar, suspension Brinzolamid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN AZOPT 10 mg/ml ögondroppar, suspension Brinzolamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan

Läs mer

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN. Aivlosin 8,5 mg/g premix till medicinfoder för svin. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN. Aivlosin 8,5 mg/g premix till medicinfoder för svin. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Aivlosin 8,5 mg/g premix till medicinfoder för svin. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Aktiv(a) substans: Tylvalosin (som tylvalosintartrat) 8,5 mg/g

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tarceva 25 mg filmdragerade tabletter Tarceva 100 mg filmdragerade tabletter Tarceva 150 mg filmdragerade tabletter Erlotinib Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer