Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013"

Transkript

1 NR 1, 2013 V f 50 å EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN Cmfs gud, Göst Ls. CAMFIL C A Suts

2 Ld A Béd UTSTÄLLNINGAR 2013 Ju 3 7 ASME Tub Exp, S At, TX, USA 4 6 PwG Eup, W, Östk Bz Offsh, Mé, Bs Exp, Atfgst, Ch Wd Td Gup B Phm Summt, Bst, USA Ju Itphx Jp, Tky 31 2 ug. BudThAs 2013, Sgp Sptmb Väkmm t vå väd Om du ä tg äs v AM, h du säkt d gt mäk t tt dt hä umt h y k h st. V hpps tt du g d. Så ut dg tbk h äs d sst yht m våt fötg, vå pdukt h vå kud. I dt hä umt t v ss ttt på ptks väd h bskv d vgst uftfög h hu d k påvk häs. V d kså åg y tks, t xmp psptättt h Cmfs ftsk. I ptätttk k d hä gåg äs m vå VD. H bätt m s 30 ås fht v uftftdust, hu h hmd på Cmf h vd dt ä sm gö just våt fötg så spt. Ftsk ä tks sm utfmts v vå xpt på uft. I vj umm ä v ss m m ft h fttkk. I å ä dt kså tt ds säskt å fö ss msgsftt föstä vå gud, Göst Ls, h å ä dt 50 å sd h gudd Cmf. 50-åsjubt uppmäksmm v gm tbkbk sm bskv hu Cmf h utvkt s vksmht gm å h bvt väds dd uftftfötg dg. I övgt hå tdg sm vgt fmtv tk m vå högt vädd kuds uftsösg, Cmfs y pduktsg h mä fötgsyht. Så, vmt väkmm t Cmfs väd h tvg äsg! Ktkt gä d ämst Cmfpstt m du v vt m Fbv Itt utstäg fö kyg, uftkdtg, vtt, väm h uftbhdg, Sã Pu, Bs Em Fstght, Jököpg, Svg Oktb 1 3 Nuk, Oés, Fkk Itphx, S Ju, Put R Ch Phm 2013, Shgh, K Nvmb 3 6 ISPE Au Mtg, Wshgt D.C., USA 4 8 Itm, Ps Pt d Vss, Fkk PwG tt, Od, FL, USA WDM Summt, 12th Au Wd Dug Muftug Summt, Düssdf, Tyskd A ju, Ods, Dmk Cmf AM ä pubkt sm skks t Cmfs kud öv h väd. Pubkt fs på spåk. Utgs v: Cmf AB, Svväg 56E SE STOCKHOLM T Fx E-pst: Asvg utgv: A Béd Fösäjgs- h mkdsdktö Rdktö: Lz Bw T Fx E-pst: Txt: Cmf/Th PR Swd AB Lyut: Kg AB V du vt m? Ktkt ämst Cmf-kt m du v vt m. Du k kså g, skv fx t Cmfs huvudkt. Huvudkt Cmf AB, Svväg 56E, SE STOCKHOLM, Svg. Tf Fx A Béd Fösäjgs- h mkdsdktö Cmfk 2 AM N 1, 2013

3 PRODUKTNYHETER CmGT 3V-600 höj bb fö gstubft Cmf Pw Systms s u y gt ft fö gstub, dsmt h kmpss CmGT 3V-600. Md s uk, pttd kstukt uppfy ftt tubdusts tuffst kv h gt smtdgt högst möjg ffktuttg t ägst möjg dftskstd. I dg spf tubptö ft EPA-ft få kss E10 t E12 (EN 1822) fö tt mm ffkt v skdg bäggg kmpss. M hög ftkss h bksd fm v hög tykf sm g tub äg utffkt h smtdgt ökd bäsföbukg. CmGT 3V-600 g smm ftg md äg tykf h ut tt tubs utffkt fösäms. Md h 600 mm djup m sm ymm äm 50 kvdtmt ftmd tt d ft. Ftgsgd ä hög ä 99,5 % vd MPPS (Mst Pttg Pt Sz, d mst ptd ptkstk). Stfthågsfömåg ä b shs högst fö d hä typ v ft h tk v ftts ökd vsägd msk kså kstd fö stt, byt h dp vsvät. Tst fö hög säkht Fö tt mm tykf h föbygg tt ftmdt bukt bst h sd föstäkts md dymsk skyddsg. Fö tt gt säkht h ftt kså gmgått gös tst Cmfs uk gstubtstgg dä ftt utsätts fö xtm ktt v dmm, fukt h hög stktt. D y dubbtätg bygg på smm mtgstkk sm d sm väds fö umsft ULPA-kss. Dtt föhd tt uft äk gm ftts mmd skv h åt ptk h fukt å tub, vkt ä vgt bd kd ft. Dtt k d t skdg bäggg kmpss h ökt stg på ög d sm s tu d t ödg h kstsmm dftstpp. CmGT 3V-600 bbhå stt åg tykf äv fuktg mjö. Tk v vtkt mtd ftp md dägsk töms ftt på vtt h m udvk tt smuts täg gm ftts md. Md s uk dsg ä CmGT 3V-600 tt utmäkt v fö såvä pdukt sm j- h gsdust, dä tubs dftsäkht ä högst ptt. AM N 1,

4 E dg äd ALAN O CONNELL Kmm få: Id Åd: 55 Bfttg: Cmfs VD sd Fmj: Hs hustu, A, h s, Sm. B: I Dub h Stkhm, h h tt smmhus Ptug. Itss: Luftft, vttsdust h fm 1. Jg äsk ft mtspt mt, tm h föutsättg kg tävg. E hudds skud k v d vgöd skd m vst h föust. Om Cmf: Dt ä tt ftstskt fötg. Ud vå 50-åg hst h v hut md mykt h hft mykt ku. Jg h vt md t d u h jg k gt tt vm dt ä ä sm stt på m pst m 50 å så kmm h h kså tt få uppv späd h g td! H dd s kä vttsbsh sm 18-åg kmssstt på Wk A Cdtg, tt uftkdtgs- h ftfötg Dub. Åt v I dg d h Cmf AB h ä VD fö Cmfk. D öd tåd A O Cs käss, få kmssstt t tpphf ftdust, h vt hs pssd tss fö ftg h ftbsh. På mtt föst jbb sm kmssstt på Wk v jg vg sffss, m jg fk fömå tt t d v fötgts sff h mg öv åg td h kud s hu uftftfösäjg ökd på tt ösmt sätt h såg ut tt bstt st ptt. Vk vd h späd bsh, täkt jg h udd vfö t Wk stsd m på d? Så smågm ämd jg dtt fö hf, bätt A O C. Svt v vätt: Jh, m du t tt du ä så föbskt b på uftftdust så ksk du sku gö jbbt sjäv, dudd hf åt A O C. Oh dt gjd h 24 å gmm. Jg ä äd h h ätt häftgt tmpmt så jg s upp mg h stk däfå, fök A O C. Jg g utmg h jg hd vkg fått tt bd tss fö bsh. Dssutm v jg vs tt jg hd ätt. D typ v pss k ägg gud t h kä, säg h. Väg t Cmf Md dt ktktät h hd byggt upp bv A O C ädsk pstt åt tt Ld-bst fötg h btd sg på mkd. Föst gåg h km ktkt md Cmf v 1983, då h täffd pstt få Cmf Stbt på utstäg Bmghm. Mött dd t tt h bv Cmfs pstt på d ädsk mkd. Sjäv säg h tt h v på ätt pts vd ätt tfä. Dt fukmgt kkd. Ud dt tdg 1980-tt v vst Id mksk bg m äkmd, ktk h vsmdstvkg v h f dä. D y fbk bhövd ft. Mtt fötg fk städgt y kud. Ksk k m k dt ädsk tu, m mtt fötg fs på pts h v vä ustd fö dtt uppsvg h t såg ut tt gå b vj f på pppt. St fösäjg k fö tt tt fötg bä m bstg på kssfödt, ftsm dt k t åg td tt få btt v kud upp t måd tt å vss f. Tk v s kmbkgud såg A O C tt h bhövd bätt kmsk bs tt utgå få fö tt ku hå gåg säjvksmht h ök tväxt. H httd d pfkt ösg gm tt vt md Cmfs gud, Göst Ls, sm h hd täfft Ld. Göst Ls bstämd sg fö tt hjäp hm. Dt v vstg h dg bhövd åg. A O C utvdgd så smågm s vksmht h gudd Ad Fts & Pumps på Id tsmms md pt. Ad bv ttktv pt h fugd sm d ädsk säjk fö Cmf, sm köpt sg fötgt 1985, säg A O C köpt d upp st v ktpst h v bv Cmf Id Ltd. Fkus fyttds t dst ft h u btd jg dkt fö Cmf, fötgt sm möjggjt t. Uppåt h fmåt Däft ftstt kä uppåt. 1989, fy å Cmf köpt upp st v Ad, gjd Cmf tt v s stö föväv utfö Svg då m köpt Sft Fkk (Cmf S.A. dg). Vd d td hd Sft tt jt vtusmbt USA md tt fötg vd m Ft h A O C fk uppdg tt hjäp t tt utvk Fts fösäjg på d mksk mkd. H fyttd t Nw Jsy, dä h bdd 18 måd. Dt bv hs föst stg få dttbgsd t fötgshf m Cmf. Å 1992 åtväd h t Id, 4 AM N 1, 2013

5 md ftfb PORTRÄTT A O C md dt ädsk fötgt sm bs. Ud dtg h btt md tt bygg upp Cmfs vksmht Stbt. Nä Cmf sd fövävd Autmt 1997, pptd fötgt dkt t hm på Id, vkt gv hm t m hfssv. S ud 1997 bv h fft d v Cmfks dg ä h utämds t fösäjgsh mkdshf. Ud å däft böjd dgsgupp stk ut väg fö Cmfs gb xps. Däft föjd d vktg föväv h Cmf sttd y fötg h vstd y ffäsg h äggg. Fövävt v F å 2000 v tt jät kv fmåt h gv Cmf ökt fytd på d dmksk mkd. Å 2001 ådd A O C tpp v kässtg h d pst h h dg VD. Bshs utvkg A O C h btt m uftftbsh 30 å. Hu h bsh utvkts ud d td? Dt h sktt st ksdg v bsh. Stdd h g h ädts h d h d md ktö h t hft åd md d vstg sm kävs fö tt yks, säg A O C. Utvkg v uftftdust h kså gått hd hd md d tksk utvkg v h vt tvug tt utvk vå fttkk fö tt uppfy d föädg bhv tt ft bsh, t xmp h tvkgspss bvt m kmpx. Pt md d hä utvkg h A O C kså gt mäk t tt mähts mdvtht m uftkvtt h ökt. Dt h kså tkmmt g h bstämms sm gy ss, sm dt mksk tuvådsvkts (EPA) t stkt g h stdd fö uftkvtt, fö tt skp btspts h skydd båd d städ h mjö tt xmp ä stftvskjgssystm fö guv. Fm 1-fötg Dt ä g kst tt få A O C tt pt m Cmf h uftftg. Dt ä svå tt få hm tt kmmt s ftdstss. T sut fk v dk d på tt v dm: h g tt ttt på mtspt, t xmp Fm 1 (F1) ä h t bt täk på vksmht. På måg sätt k m kså säg tt Cmfs tväxt h gått F1-ft sd h tg öv spk fö fötgt fö 12 å sd. Hu h då s vt? Dt ä sbb bsh. Ibd käs dt sm tt dygt t h täkgt måg tmm h v ä mykt mtvd h ggd. V h vkg ku på Cmf. Jg k t bskv hu gt dt ä tt städgt få t mg y utmg, täff y vt h p fö äst h md d mst ggd ps vd m sd, säg h. V bd hm tt bskv Cmfs psght : Cmf gmsys v stkt tpöskp. V h st tgtt. Äght ä vå fämst stöttp. At dt v utvk, tvk h säj ä pvt, tstt h bvst. V v vd v v. Dssutm h v ftstsk ps. Ivt ä vktg gskp. V vst stt FU. Oh v ä h t ädd tt mssyks. Om ågtg t fug gå v vd h htt ösg. Om m sm fötg ä tfö säk på tt yks b dt t mykt gjt. Eftsm Cmf ä tt pvt, fmj ägt fötg h m kså föd sm stbt, ågsktgt ägd h möjght tt g ft h ftt sbb bsut. V spp kåg Cmf gmsys v stkt tpöskp. V h st tgtt. Äght ä vå fämst stöttp. At dt v utvk, tvk h säj ä pvt, tstt h bvst. V v vd v v. Dssutm h v ftstsk ps. md tt tögt fötgsmsk, säg A O C. V k fkus ågsktgt h tygs t d v d kvtskptsm sm m tyvä ft s hs böstd fötg, dä m äg sg åt ktsktg sutt h vst stät. Oh ksk vktgst v t Cmf ä kudtt. V jbb ktugt på tt gö mött md vå kud så kt h smdgt sm möjgt. Dt gö v t xmp gm tt föbätt vå t pss h td gö sm v h sgt, på ätt sätt h ätt td. V stäv städgt ft tt höj bb fö bätt kuduppvs. Tätpst fö fmtd Fö tt åtgå t gg, hu g du tt h tätpst d mst gysmm pst sm bshdd? V ä tugtvs öjd md d pst m v h kså btt håt fö tt å ht, säg h. Sm jg ämd föut h uftftdust tvgts pss sg t kud h fmtd kmm v tt stäs fö måg y, späd utmg. Dt ä dg äg tt ut sg tbk. Cmfs utvkg kmm tt gys v d tksk utvkg h dt gå städgt fmåt. Dt fs kså td sm h fytd på bsh: mäsk h bvt m mdvt m vkt v b uftkvtt h stä däfö hög kv. Jg h höt ts m ftgf Hgkg sm t bd v mäsk upp på Th Pk, md d ftstsk utskt öv skyskp h hm bkgud. Mt xt vgft fx h t bd fö tt tush bt uftfög så tt hm b bå. På dt ä dt sbbt h kt gjt, m t vkght. Rgg h svå, ågsktg uppgft fmfö sg fö tt s t tt mäsk städ få hässmm h uft. Jg t kså tt kmmd gt b t md tt mt uftfög h dåg mhusuft. Vå uftftgsösg gö st skd dg h d kmm tt ftsätt gö dt fmtd, vsut A O C. AM N 1,

6 CAMFILS 50-ÅRSJUBILEUM V f 50 å md uftftg I å f Cmf 50 å. At böjd 1963 ä vå gud dd tt jt vtu-smbt md mksk fttvk h tbd Cmf AB. På fm d h dt fmjfötgt svsk småstd vuxt h bvt väds dd fttvk. Så hä gk dt t. Om du s k 70 kmt södut få Stkhm ägs mtväg å du så smågm vft t kuststd Ts. E kt dsvägstu så ä du fmm d dy, hägt bäg vd Östsjö md s hmg skägåd. M Ts ä m ä b ustk hm. Dt v kså hä sm gud ds t d tt Cmfk, tt v d mst fmgågsk, fmjägd xptfötg Svgs fötgshst. Dt v hä sm svsk tpö h ffäsm md gdg bkgud vttspduktdust gudd Cmf AB mdbgt Cmfk å H htt Göst Ls. Göst hd btt h stt yksvksmm v m d svsk kmt- h vttsbsh, dgsvs fö två st tt fötg, Fäkt h Bh, h s sm pt t tt ksutfötg vd m VVV sttd VVV tt systfötg, Göst Ls sm ug Luftkdtg AB, h fyttd vksmht t Ts å Käkftsstt Ts åg ä Studsvk, dä svsk stt hd pt tt fskgst fö käkft fö tt utvk d y gtkk. Någ v dts bäst gjö btd dä h d y gkä kävd y spkt på säkht, t mst fö vttssystm sm sku väds Svgs pd käkftvk h syht då fö d typ v högffktv uftft sm bhövds fö sutg vd vtu yk. På Luftkdtg skpd h spfd Göst Ls h vttssystm, h hs fht gjd tt h tdds pjktt tt utfm vttssystmt fö Studsvks FU-t. M fö dt pjktt kävds äv säskd högffktv ft fö sutg. Göst tg då ktkt md Cmbdg Ft Cpt (CFC) Syus, Nw Yk, käd mksk tvk vs kstukt h pdukt hd utvkts få d tkk sm väds ft ud d vädskgt fö tt vägs dktv ptk fåuft vd k AEC-äggg (Atm Egy Cmmss). Eft dskuss md CFC USA åtväd Göst Ls t Svg, dmstd CFC:s ft fö Studsvk-tt h övtygd käkftstkk m fts säkht h ffktvtt. Däft v h ktktt fö Studsvk-tts vtts- h sutgssystm. I tkt md tt Luftkdtgs vksmht växt böjd Göst t ft spf CFC-ft fö pjkt m t xmp äkmds- h ktktvkg. CFC uppmäksmmd dtt h Göst utämds fmt t CFC:s pstt, föst Nd h s h Eup. Dtt tdg smbt md CFC dd t tt Cmf gudds sm tt dt tvkgsfötg å 1963 fm v tt jt vtu-smbt m CFC h Luftkdtg. Luftkdtg ftstt spf h säj ft t kävd Eupsk fötg md stkt kv på uft m kfth äkmdsdust h d då tvt y ktkdust. Någ å s byggd Cmf s föst fttvkgsäggg Ts h tt thöd huvudkt. D föst hägd tvkgsdttbg sttds tdgt Tyskd h Shwz. Tväxt Få böj fugd Luftkdtg sm CFC:s säjk mt upsk kud h sm ds säjmt utdt. Nä Cmf bdds 1963 kud CFC xpd ggfskt på d upsk mkd, md Luftkdtg sm såd pdukt ud s gm åtfösäj st v Eup. Luftkdtg spttds 1972 då Göst Ls såd s d Luftkdtg AB h utbyt mttg kt Cmf AB. Dtt dd t Göst Lss h CFC:s ptskp. Sm tt bd säjh pduktsbg sm pstd CFC:s pdukt v Cmf u 6 AM N 1, 2013

7 CAMFILS 50-ÅRSJUBILEUM Ett växd fötg: Smm 1968 bvkd Göst Ls psg fytt v Luftkdtg AB h Cmf AB t d ybyggd k Ts. M 1958 h 1968 bv d två fötg tvug tt htt y h stö k h sx gåg fö tt ht d sbb tväxt. D uspugg äggg Ts h byggts ut h mdsts öv å h väds ftfd v dt svsk dttbgt. Ä dg ä dt btydsfu pdukts- h dstbutsäggg fö d dsk mkd. Föväv v d hä stk käv xt fsg h Cmf vd tt smbt md Rts, tt svskt, pvt hdgbg sm bv mttsäg Cmf ft fövävt v F. Ny dgsfukt ättds på huvudktt h västuktud sttg ds upp fö gb xps h y föväv. Cmf ftstt xpd t y mkd äd t å 2011, t xmp K, Aust, Id h Bs. Smtdgt vdtgs åtgäd fö tt fök pdukt h dstbut. Cmf sttd y, supffktv fttvkgsäggg Eup h As h köpt upp kkut på d svsk mkd. Pdukt föfds h föbättds. Ny pttd tvkgstkk utvkds fö tt v stdftsföd. Sttgsk bsut fttds kså m tt fkus på Cmfs kävksmht. Rsuttt bv tt m ämpgt pstt fö tt utvk d upsk mkd. Cmf växt sbbt, tbd dttbg tt t upsk äd h fkusd stkt på ftbytsmkd. Sttg v tt utvk stk t t kud gm tt väd smm typ v säjgumt sm ftfd väds fö fösäjg v Cmfs pdukt: tt dt ö sg tt vst kvttsft sm h äg tykf, hå äg, gö bätt, sp m g h t bhöv byts k ft. Smmtgt g dt äg TCO (Tt Cst f Owshp) h d d kmsk föd fö kud. Ud d tdg xpssfs fkusd Cmf kså på tt bygg upp s ftgsxpts h säjstyk md xptkuskp. Fustädgt bd d Göst Lss fmj, tsmms md fmj Mkm tt fmt bud på CFC:s std d v Cmf h fötgt bv tt hägt fmjfötg ft 20 ås stdg tväxt. Rst v 1980-tt kktäsds mågt h mykt v stbtt h ksdg v bsh dg sg Göst Ls tbk få pst sm Cmfs VD h hs s, J E Ls, tg öv dt. J Es svåg, Jh Mkm, v fötgts v VD. Stysföädg km tt mk stt v y, vktg Cmfs hst. Cmfs y fövävssttg dds md fövävt v tt ft ftfötg, t xmp Sft (Fkk) 1989, Autmt Ftt (Stbt) 1997 h Idustft (Svg) Dt sstämd fövävt gv fötgt tt ytt vktgt tväxtmåd: tuftsft h d pdukt fö gstubmkd. Smtdgt sm sttgsk sus byggds upp på huvudktt ykds Cmf t b pst på d upsk mkd gm gsk tväxt h yttg föväv. Vktg bsut fttds fö tt stdds pduktutbudt, utmts tvkg t m, stt pduktsäggg utmds h föbätt dstbutsk h ffässystm. Gb sttg t fm Å 2000 v Cmf d tt å ut gbt h bsutd sg fö tt föväv F USA fö tt v mkdsd på d dmksk mkd. F v väkäd, mksk fttvk md gtt sd h kt h fbk på f pts USA h äv Kd. vvkd d jävägsvksmht sm fövävts gm F h vstd fö tt yttg xpd vksmht bd t Pw Systms h A Put Ct. Åt tt fmjfötg I sutt v 2011 köpt fmj Ls h Mkm tbk d mttsd sm ägds v Rts, sm ämd fötgt ht gt p. Cmf bv åt tt hägt fmjfötg. E y gt fmjmdmm h tkmmt fötgt vkt föyg dg h b väg fö fmtd. Etpöskp, ktug ffäsutvkg, stk käväd, skkg dg, tksk fmstg h mågkutu btskft h vt ykfkt bkm Cmfs fmgåg. Dt sm gåg v tt tt fötg småstd h u vuxt t 23 tvkgsäggg, sx FU-t, mdbt h f ä 65 k säjkt Nd- h Sydmk, Eup, Sydsts h Sthvsmådt. AM N 1,

8 CAMFILS FILTERSKOLA: MODUL 1 AMs y tks ä ftsk dä du ud d kmmd å kmm tt få möjght tt ä dg gud m ftg, utvk d kuskp b hå dg uppdtd. Om du ä yböj på ftg ä d hä tks d pfkt sbbgmgåg ämt. Cmf h måg å håt t ftsk fö tt udvs mdbt h kud m uftfttkks späd väd h bskv vfö dt ä så vktgt md uftsösg. Mdu s ä mykt mä h ä dst vsdd tt g sbb bk. Ämsmåd bskvs kmtm fö tt gö fmt k tt t t sg. Nu så v upp dö t kssummt h väkm tdgs äs tt t d v g fmt m vå vksmht tkss ått fståd mdu. Luftbu fög vfö v bhöv uft Luftbu fög bä ht kt k äm vå utmhus- h mhusuft. D k h fst fm t xmp ptk, dmm h st fökmm fm v gs åg. Ad uftbu fög ä fytd, t xmp ds, dmm dpp. Vd käkft k kså dktv fög fökmm. Fög k v tug tt sutt v mäskgt gd. D k kssfs sm pmä skudä. Pmä fög vgs få pss gm mäskg ktvtt, t xmp kmxd mtvgs, svvdxd vd föbäg v k bs kvävxd få föbäg vd hög tmptu. Skudä fög vgs t dkt ut bds ä pmä fög g tg, t xmp mkä z. Luftfög d t häspbm h k gö st skd. B Eup uppsktts uftfög kst hudts mj u vj å fm v fkt ög h uftväg, ug h hjät-/käsjukdm h mä skd på mjö. Luftfög Eup bäks sk upp t fötd dödsf vj å. Öv h väd ä sff mst k skämmd: öv två mj fötd dödsf sk vj å på gud v xpg fö uftfög gt Vädshäsgst (WHO). V d uftbu ptk kmm få Dt fs två huvudskg kä t ptk d uft sm v ds. E d fökmm tugt h kmm få hvsvttstäk, ök, vd vgtt h skgs- gäsbäd. E d ptk ä vktg, t xmp uftbu p d mykt små dmmptk sm gö tt vttåg kds h bd vttdpp. Dt fs kså tpg ptk (sm tkmmt gm mäskg ktvtt) få föbägspss h dust utsäpp sm hå öskd fög sm ä skdg fö mjö. Fdstfk ä d stöst skd kä t ptkutsäpp h hä sp dsmt st. Å 2012 böjd Vädshäsgsts (WHO:s) tt fskgssttut (IARC) kssf vgs få dsmt sm fmkd fö mäsk tdg v kssfg tg fmkd. Ptk h d uftbu fög täg mhusmjö gm öpp föst h dö smt gm vttssystm sm sk ffktv ft. Vä mhus bds d md d fökmmd fög mhusuft. Däfö k mhusuft ft v m föd md upp t 50 gåg m fög ä utmhusuft h bä stö hässk fö b, gm h kskt sjuk, syht stdsmjö h måd md tug mttfk. Ft fö mhusuft t xmp ktsbyggd, fftg byggd h pduktsäggg ä Cmfs stöst ffäsmåd. Ptks stk h smmsättg Ptks stk h smmsättg v mykt. Stk k v t få åg få mt (m, mjdds mt) t hudds mkmt (μm, mjds mt). Vgtvs ds ptk två k stkskss: f ptk md dmt på md ä 2,5 μm h gv ptk md dmt på m ä 2,5 μm. Gv ptk ä fmföt såd ptk sm fökmm tugt, md d f ptk hög gd tkmmt gm mäskg ktvtt. Dt fs kså ptk sm ä xtmt små, t xmp utf ptk sm ä md ä tusds mmt (0,1 μm). Föjd mdu kmm pubs AM Ptkstk hs k uftbu äm 0,001 0,01 0, µm Mdu 1: Mdu 2: Mdu 3: Mdu 4: Mdu 5: Mdu 6: Mdu 7: Mdu 8: Luftbu fög vfö v bhöv uft ( dtt umm) Så hä fug uftft Tstmtd h gudäggd kpt Fäkt, uftföd h gbäkg Ctfgssystm Mjö- h gspkt Väj ätt ft h ftkss Ftbyt h sv Vus Bkt Lugskdd dmm P Asbst Växtsp Kvst Gpsdmm Fygsk Btgdmm Ojdmm Sd Tbksök Mäskgt hå Ø Kdmm Sygt fö dt mäskg ögt Mkft Fft Gvft Kä: ASHRAE:s hdbk 8 AM N 1, 2013

9 CAMFILS FILTERSKOLA: MODUL 1 Iustt v ptkstk PM 2,5 h PM 10 Mäskgt hå µm (mkmt) dmt Kä: EPA, 2010 PM 2,5 Föbägsptk, gsk fög, mt.s.v. < 2,5 µm (mkmt) dmt Nptk h stk på md ä 50 m (bd gs m). Att mät tmsfäsk ptk Dt vgst sättt tt mät h bskv tmsfäsk ptk h vt tt mät ds vkt h d dm två fkt PM 10 (ptkmss md ä 10 μm) h PM 2,5 (ptkmss md ä 2,5 μm). Dss fkt g gäsväd fö uftkvtt m ä täkg fö tt kkt bskv vd ptk fktskt bstå v, ftsm d t g ptks ttbut, fktsk stk h/ kmsk smmsättg, vkt ä mykt vktgt fö tt vgö ptt häsffkt. Ett t pbm ä tt dt tmsfäsk dmmt hå st mägd små ptk md t pktskt tgt g mss vym. Att mät ptkmss (vkt) fö såd ptk b mssvsd. Däfö h dt bvt t vg tt äk tt ptk sm tt kmpmt t mätg v ptkmss (PM 10, PM 2,5). Fö dtt kävs ptkäk, tt ktskt stumt dä uft pss gm sstå. Nä ptk pss gm stå mäts ds fkt v ptkäk. Ju stö ptk, dst stö fkt h ptkäk äk båd ut tt ptk h mät ds stk. Ett t sätt tt mät ptkhå ä tt väd tt svpktmkskp. Ptk sms PM 10 Dmm, p, mög.s.v.< 10 µm (mkmt) dmt Fkg sd 90 µm (mkmt) dmt på säskd pvhå fö s ys. Ays g dtjd fmt m ptks t, stk h fm. Eskd ptk k yss fö tt t d på smmsättg v k mt. Gm vädg v svpktmkskp k uftbu fög dtfs, t xmp mögsp, dmm h bgskt mt sm k utgö hässk fö mäsk hmmt på btspts. Mtd väds ft fö tt föbätt mhusuft sk h på sjukhus. Vd typsk fätmätg sms ptk få mst två mätpukt: få utmhusuft h vttsk ft tt uftft. Gm tt jämfö sutt få d två mätpukt k m mät ftts ffktvtt. Mätg k utfös på f k pts fö tt htt kä t tt pbm md dåg mhusuft. Vfö v bhöv uft Luftft bhövs fö tt säkstä hässm mhusmjö. Luftft skydd mäsk, pss h vksmht. D skydd tvkd pdukt h byggds vttssystm. Ibd väds uftftg kså fö mjöskydd. E d uftbu fög kmm få utmhusuft, d uppkmm mhus. D k bds vd tvkgspss gm åg ktvtt sm utfös. Någ xmp ä väm, kmxd h dmm. Vttssystmts fämst uppgft ä tt vägs uftbu fög h hå uft k. Luft (fåuft) vägss få umm h fts d pss gm tt uftbhdgsgggt, fö tt skydd uftbhdgsgggtt h dss t kmpt. Eft uftbhdgsgggtt säpps sd uft ut t utmhusuft utfö byggd. Utmhusuft ds byggd h fts d pss gm tt väm-/kybtt smt uftbhdgsgggtt h d ds umm (tuft). Tuft k kså bhöv yttg ftg. E uft k väds sm kmpmt t dt bftg vttssystmt fö tt yttg föbätt kvtt på mhusuft. I tvkgsäggg k uft (mtd på vägg, tk fståd) t xmp msk gkstd, ök pduktsffktvtt h skp hässmm btsmjö md md dmm h fä skdg ptk. I hm h sk k uft msk tt uftbu ptk h föbätt uftkvtt mhus. Smmfttg Luftbu fög sk tså skd fö mjdbpp, vstt vk vut du väj tt äk md. D h kså gtv ffkt på vå häs h hu v må. Ett ft stud bkäft tt ptk påvk häs vgt. Gm tt msk tt uftbu ptk msks äv hässk. Atmsfäskt stft hå tt mykt stt t f ptk, så små tt d t gå tt s md btt ögt. Luftft skydd mäsk, pss, tvkd v, byggds vttssystm h utmhusmjö. Om du v vt m m ft h fttkk m Cmfs pdukt h vksmht k du bsök hämt åg v d måg ppt h bshy sm fs våt fkv. Dt fs kså kstdsf pp sm du k väd fö tt bädd fkvt. App hämt du få butk fö smtphs h hddt (båd Add h App OS). AM N 1,

10 D vg bv Dt ä btm tvv fststät: uftfög skd häs, mjö h gdm. Kppg m ktsktg h ågsktg xpg fö uftfög h hu d påvk mäsks häs gtvt h bkäftts h stykts d sst å. Ett ft vtskpg stud h mdsk ppt vtt m dtt h fyd dss åtspgs t stö utstäkg stkt g h ktj fö uftkvtt, g h pgm fö uft, utsäppsbgäsgsdktv h kmmdt få vtts- h uftftxpt. Ptkfög (PM) Kvävdxd (NO 2 ) Mkbudt z (O 3 ) Svvdxd (SO 2 ) Luftbu ptk sm mät 10 mkmt (μm) md dmt k ds. Gv ptk sm t xmp fs ägs mtväg ä m 2,5 h 10 μm dmt h f ptk ök h ds ä 2,5 μm md dmt. Hä ä dk stk vktg. D ptk sm ä mst skdg ä mykt md ä 2,5 μm. D vktbsd mtd tt mät ptkktt, t xmp Vädshäsgst WHO:s ktj fö uftkvtt på 10 μm/m 3 fö PM 2,5 åtspg t d fktsk sk, ftsm d mst ptk t äks md, t xmp utf ptk h ptk v stk, sm ätt k täg vå ug h våt bd. Fö tt äk md smtg häsffkt måst ptkktt mäts h bkämps sm mss, t xmp PM 2,5, m kså ft t så tt d f, utf h stksptk kuds. D två vgst xd v kväv, kvävdxd (NO 2 ) h kväv xd (NO) ä gftg gs. NO 2 ä kftgt xdd h fätd. D stöst kä t NO 2 -utsäpp ä föbägspss (vämvk, kftvk h mt på fd h ftyg). Gssps, fstd vttssystm, gggt h tbksök ä kä mhusmjö. Effkt: Symtm på bkt hs stmtsk b ök vd ågsktg xpg fö NO 2. Äv dud ugfukt k kpps t NO 2 vd såd ktt sm fö ävd gå tt uppmät ( bsv) upsk h dmksk städ. Fö z gä gt tt dt ä tpp på tpp h btt på btt. Kt sgt, z fug sm tt skyddd g jds öv tmsfä m k v skdgt tt ds på mkvå. Dt skdg mkbud zt bds gm kmsk kt m kväv (NO x ) h fyktg gsk fög (VOC) sjust. Idust utsäpp, vgs få mtfd, bsåg h kmsk ösgsmd ä st kä t NO x h VOC. Effkt: Idg v mkbudt z k g upphv t häspbm, t xmp böstsmät, hst, hst h ästäpp. Dt k msk ugs fukt, fövä stm h d ugsjukdm h d t fötd dödsf. B ä säskt utstt fö sk ftsm ds ug äu t ä fädgutvkd. D högktv gs kmm vg få utsäpp få föbäg v fss bäs vd kftvk h d dustäggg. Effkt: Ktsktg xpg fö SO 2 h gtv ffkt på dg, t xmp uftvägsfötägg h ökd stmtsk symtm. Dt k kså mdfö huvudväk h mät bhg. Hög ktt v SO 2 k d t tt d svvxd (SO x ) bds h d k g md d fög h bd små ptk sm täg djupt ug h sk fösäm uftvägssjukdm, t xmp mfysm h bkt, vkt d t f sjukhusbsök h fötd dödsf. Effkt: Ptkfög k sk fövä hjät-/ kä- h ugsjukdm h hjätfkt. D k kså påvk dt t vsystmt h ftptgsfömåg, sk h d t fötd dödsf. 10 AM N 1, 2013

11 Hä k du äs mä fmt m d vgst uftfög sm påvk häs. Ptkfög, kvävdxd h mkbudt z ss v d vgst fökmmd ht. Kmxd (CO) D hä fäg- h dftös gs bds vd föbägspss h vgs fämst få mb kä stdsmjö, t xmp vgs få fd. Effkt: Kmxd msk tfös v sy t hjät, hjä h vävd. Dt k sk huvudväk, ys h töttht. Expg fö kmxd k d t hjätsjukdm h skd på vsystmt. Vd xtmt hög vå d kmxdxpg t dödsf. Tugmt I d hä gupp v mykt gftg mt gå sk, kdmum, by, kvksv h k. Fög k t xmp kmm få föbägsäggg, föbägsug h dustpss. Effkt: Ask ä fmkd. Dt k sk skd bd, hjät, v h ju. Kdmum ä tg fmkd h k sk skd på ftptgssystmt h uftväg. By k påvk stt stt kpps g h fukt h k stö d mt utvkg. Kvksv sk kd typ v skd sm sk. Nk h f kfög ä fmkd. D sk gsk hudkt h h gtv ffkt på uftväg h mmufösvt. Bs h PAH (bz()py) Bskä mjö ä t xmp bs, fdsvgs h utsäpp få d fbk. T PAH (Pyy Amt Hydbs, pyyksk mtsk kvät) äks tt stt t fmkd fög. Nvå v bz()py väds ft sm dkt på d tt mägd PAH. Imhus ä d fämst kä vddd sps h ug h tbksökg. I utmhusuft stdsmjö ä d vktgst kä tfktd, fmföt vgs få dsmt. Effkt: Båd ä fmkd. Bs k sk ukm h mdfödd vvks. D k kså påvk vsystmt h d m bdpdukt. Bz()py fökpps md tt ög, äs, hs h bk. Imhusuft h m gft Fög utmhusuft täg byggd h m dt t fs dtg vtt h ftg k fög kumus h g md d fög mhusuft, t xmp bdg v mtutsäpp h kmsk utsäpp. Dt gö tt uft mhus k v upp t 50 gåg m föd ä utmhusuft. Eftsm mäsk spd m td mhus ä utmhus ä dt tugtvs mykt vktgt tt udhå h s t tt dt fs b uftft på pts vttssystm h dt ä kså fåg sm sku bhöv stö fkus vd utfmg v byggd, på smm sätt sm m bkt kv på gffktvtt. Fö tt skydd d bd måst uft fts h s md hjäp v hög ffktv ft md mst möjg uftmtståd så tt ffktvtt föb hög äg h ftt bhöv byts ut m sä. Såd ft k v ptkft kmbd ptk- h kft sm kså vägs skdg gs h t h md åg h fyktg gsk fög, t xmp Cmfs ft u Cty-s fö stdsmjö. Md såd ft k byggds uftbhdgsgggt sp g ftsm dt t kävs k mykt g fö tt dv uft gm ft. Rsuttt ä mskd gföbukg, äg TCO (Tt Cst f Owshp) fö byggds äg h bätt mhusuftkvtt sm g häs, kmft h ökd pduktvtt. Någ xmp på Cmfs ft, sm ä käd fö s hög ffktvtt, mm gföbukg h åg tt ägdkstd, ä: H- F XL-s Eup, gbspd H-F ES h Duf ES Ndmk h Cty-s md kmbtsft sm fs båd Eup h USA. AM N 1,

12 Nyht ktht Vä m ptts häs h kmft vd mbyggd Cmfs CmC -s md mb, sttä h fståd uft väds sm kmpmt t dt bftg vttssystmt m dust, på kt h hmmjö. Pdukt få städgt y vädgsmåd, u sst på gsjukhust Md-Wst Lmk på Id, dä CmC uppätthö kvtt på mhusuft md sjukhust byggds m. Ud vg v Md-Wst v dt vktgt tt skydd ptt få sp v mögsvmp. Såd ptk k fökmm vd vg v d typ sm utföds. D b uftbu utmhusuft h k skd ptts mmusystm vgt vd dg. Fö tt skydd ptt v dt ödvädgt tt fösg föst på Md-Wst, så tt t sp sku ku täg uft på vådvdg. Dk mdföd fösgg smtdgt tt fskuftstgt stppds på d vtd vdg, vkt mdföd fösämd kmft fö ptt. uft få v Cmfs kkut. Md d ht tfös k utmhusuft, vkt skp dg h käv ökd uppvämg. Dt s tu mdfö höjd dftkstd fö sjukhust. Cmf på Id ktktd Md- Wst h fösg bätt ösg CmC sm tföd k utmhusuft m sm väd tt systm md dubb ft sm möjggjd smtdg kut v d vm mhusuft h på så sätt gv vämväxgsffkt. Md CmC kud uft dssutm s m ffktvt h ptktt msks, vkt gv ökt pttskydd. Cmf Id v ktktt h tmt std ttt 30 Cm C 800 två tpp fö tt fös ptt md bätt mhusuft h smtdgt skydd ds käsg häs ud vgspjktt. Fök umsutfmg md CREO Cmfs CREO-pgmv (C Rm dsg & Egy Optmzt) ä tt vt, dtbst vktyg sm udätt vt v uftft fö um. Pgmv utvkds uspugg gm smmsgg v Cmfs väkäd pgm LCC (Lf Cy Cst, vsykkstd) h C fö tt ptm vt v ft h skåp fö båd t- h fåuftssd v umsösg h smtdgt sätt fkus på tt mm gkstd. D y, wbbsd pgmv sds vd måd d Pgmv h utvkts v Cmf-spst USA, Svg h Mys h smm 2013 ss d gbt. Vktg fukt CREO I CREO-pgmmt fs t xmp uk, uppdtd smugsmt sm bygg på umst h -utfmg. Aväd k väj h smu mäskg ptkgg bd på typ v käds h ktvttsvå, uftmsättgsväd, ptd kud uft tuft h bäkg v vttsffktvtt h k smu åthämtgstd h sttät stömgstståd vd k vädgsmåd. T, vb dt h bäkg fs CREO-hdbk sm hå d sst h tdg umsstdd fö btkk h mkktk smt jämfös m ftstdd fö HVAC, ASHRAE h EN /2012. Om du v k du ttt på tt wbbsmum h hämt CREO-hdbk få Cmfs btkksd på Du k kså ktkt ämst Cmf-kt -åtfösäj h b m dmstt. CmC-ösg Fö d hä typ v mbyggdspjkt kmmd d ädsk häsvådsmydght, HSE, vg tt sjukhus st Cmf Östk fytt t y, md k Våt östksk dttbg, Cmf Aust GmbH, h fyttt få Stg t W h y k på Hm- Mk-Gss 7 bdvd Ct Eup Gs Hub. D y k h tt b äg, b åg mut få fygpts h vd v d östksk huvudstds vktgst tfkpts. Väkmm t Cmf Östks y md g, kt h mötsum W. 12 AM N 1, 2013

13 FRÅGESPORT CmQuz POÄNG STAD LAND FÖRFATTARE ÅR MUSIK 5 D föst tmkyvg gmföds d hä std 1917 v kmst h fysk Est Ruthfd. Dt täffd ud käkt m kväv h fptk. E mk Sydsts sm bstå v 13 dstt h t fd tt. Cmf sg smm två fbk sm sps sg på HEPA-ft hä å D hä ttt käd föftt födds Ss, Kf å D svjtsk ksmut Vt Vdmv, 26, bv väds föst kvg ymdf. H fädds 48 vv ut jd ymdkps. Fäd tg äst t dyg. Vkt å? D hä gupp h dg fft tkägtt sutt på s kä äv m d gt ss v vsutd. Dt sst fftg fmtäddt v på tvpgmmt Th Lt, Lt Bkfst Shw d 11 dmb D hä std ss v väds föst duststd h fk s stdssttus å Dt hä dts fgg bstå v tt fät md 14 äd sdd, v vt, v öd h bå ktg md 14-uddg stjä h måskä. H v v d föst västädsk mä sm bsökt f d v Svjtu ft d ysk vut. H st dt tsmms md d käd ftgf h just Rbt Cp. D bttsk ppgupp Th Bts säppt stt dbutbum Ps Ps M hmd skv på 39: pts tdg Rg Sts st öv d 500 bäst skv gm td. D hä kvttt ä käd fö s fägstk h tdsättd skäd. Ds muskvd gssds v Lss Hstöm, gssö t fm sm Mtt v sm hud, Cdhusg h Cht. 3 APC (A Put Ct) ä v Cmfs fy ffäsht h tvk dust stftvskj öpp Cmf APC s föst upsk fbk d hä std. Ldts vut ä ggt. Vutkd ä MYR v h Nbpst tttu fö hs på gåg stsk h ftsfu bättkst, utmäkt v mdkäd hum h s skpsy. E smmftmddg dt å v sök hö Mt Luth Kg stt bömd I Hv Dm - t dä h uppm t tt sut på ssm USA v d hä gupp Euvs Sg Ctst md åt Wt h fk däft möjght tt tu Eup h mdvk väkäd tvpgm. 2 Måg käd ppbd uppstd d hä upsk std, syht dbd sm Th Smths, Jy Dvs, St Rss h Hppy Mdys. Dt hä dt h s ött dt mjk sm stäkt sg öv g. På 1700-tt bv mjk bttsk ptktt, m sd 1957 ä dt sjävstädgt. Cmf utvkd uftft fö tt MDS-systm (Mus Dw Systm) fö vädg vd vtskpg fösök md vd dju. Möss mäms kså tt t tt v d hä föftts mst käd vk. D 22 vmb dt hä åt mödds USA:s 35: psdt Ds, Txs, v L Hvy Oswd. Musk Mmm M bygg på d hä gupps åt gjds kså fm md smm m, md My Stp v. 1 D hä std h två ftbsg Pm Lgu. Ett v dm h vut h 20 gtt. Töj 7 h ämst gdsk sttus dt hä gt h h buts v bd d Dvd Bkhm. Huvudstd, tk dts stöst std, ä Ku Lumpu. D hä mksk föftt ä fämst käd fö s bskvg v dpssstds USA m sm Vds duv. Dt hä ä dt å då Cmf gudds Svg sm tt jt vtu-smbt md Cmbdg Ft Cpt, tt mkskt fötg. Å 2013 f Cmf stt 50-åsjubum. Nmt på d hä gupp, sm h s ött smm d sm Cmf, ä kym v d föst bkstv bdmdmms spktv föm.? /// Mhst /// Mys /// Jh Stbk /// 1963 /// ABBA d y p j p t f g w Htt d g p t t g s h s b q j p CLEANROOM CARBON OXYGEN SUSTAINABLE ENERGY FILTER IAQ POLLUTION t w g z x y g m s y u p s t q u m b PARTICLES CAMFIL MOLECULAR j p q D d p t f z t y g m f h y t m f z y p AM N 1,

14 Ap Rut gö bspg md CFM Tk v pgmmt Cmf Ft Mgmt (CFM), sm thdhås v tt t Cmf-bg väd öv, k kud ht s uftft sjäv h bbhå ptm uftkvtt s äggg. Dtt h vst sg v tt vd kpt Fkk, dä Cmf h k 30 CFM-vt md kud m fdstkk, btkk h vsmd. Bd övg kud md CFM-ktkt fs t xmp sjukhus h fstghtsfövtgsfötg. CFM g kud äg TCO (Tt Cst f Owshp) fö ufthtgsstt. Dt föst CFM-vtt Fkk tt gbt htgsktkt fö sputbxftg tkds 2002 md d käd fsk sptbstvk Ap Ruts äggg Dpp (Nmd). Aäggg gg k 200 km väst m Ps h h tgåg t tt kmptt utbud v tjäst. Hä sps sg Ap Rut på tvkg v b bgäsd uppg h tävgsb, kusv båd spt- h fmjfd. I fäg- h mtgsvkstäd tvks äv Rut C Spt. M h b tvks vj å, kusv Fmu Rut 2.0-b. Vd äggg Dpp hjäp Cmfs xpt Ap Rut tt väj ätt uftft fö spktv vädgsmåd. Cmf s t tt d mts kkt h säkt, byt ut dm ätt td, kt ftffktvtt gm uftvs h tst h sköt t h md ägggs ftvtg. Tk v d hä kstdsffktv ösg fug Ap Ruts ftgssystm td på bäst möjg sätt. Dkt bspg md CFM Bspg ä dkt mätb fm v mskt t ftbyt h md btstd h udhå. B ud d t föst å md CFM mskds Ap Ruts kstd md äst EUR 17 %. Hhtskptt CFM ä v d st bdgd fkt t kstdsbspg, ftsm dt g Cmf tydg övbk öv smtg ftgsbhv h tjäst så tt d k ptm Ap Ruts ftpgm h kstd. Äv d dkt bspg h uppåtts: sptbsfötgt h fått f hud kvdtmt xt yt fö ptmg v pduktsj yt sm tdg väds fö fövg v ft på pts. Äv ägggs dmstt h fökts u hts bstäg, fktu h vs v ft gåg m åt. Ig ftpbm Aäggg Dpp h smbtt md Cmf m ä t å h v h just skvt tt ytt tåsktkt, ftsm CFM ktugt hjäp ss tt sp pg. V spp föv ft på pts h bhöv t täk på ftbytstv t sköts utmtskt v Cmf h bytstfä ptms ftsm Cmf gbudt kt tykft, säg Fédé Lfbv, köpshf på Ap Rut Dpp. H säg tt Cmf td v d bäst uftftgsösg fö vj vädgsmåd. Tk v CFM-kptt sm mftt ftsystm fö vå um, vkuumbd, ht fö ksthtg h kgsbx ä ftg u ffktv vkt gö tt v k föbätt pduktskvtt. Eftsm ftktktt hts så ffktvt få v m td öv t vå kävksmht tvkg v shd fd, mtg v spt- h b h fösäjg v fd h svd, vsut Fédé Lfbv. E mjöväg sttg CFM hjäp kud tt få m mjöväg dft h tt uppå s mjömå. Tjäst h kså föd fö mjö: Md CFM k kud msk gföbukg h vf, vkt s tu sut mskd mjöpåvk h äg kdxdutsäpp. Md CFM få kud kså tgåg t d bäst ätvk fö htg v ftvf, ght md k g h md gtd spåbht. Dssutm mäk kud st d kmsk föd md CFM: ä vttssystm ptms md Cmfs åggft msks dftkstd fö kuds ufthtgssystm västgt. CFM-tjäst skäddsys ft kuds bhv. Ktkt ämst Cmf-fötg Cmf-pstt m du v vt m. 14 AM N 1, 2013

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

o r c l e a för renare och säkrare arbetsmiljö SE ÄVEN SIDORNA 113, 122, 123, 124, 125, 126 Sid

o r c l e a för renare och säkrare arbetsmiljö SE ÄVEN SIDORNA 113, 122, 123, 124, 125, 126 Sid Sid 5 Audsug Ab 216LB & Bb 216LB fö fit stft 9 Ex-gdkäd sug 10 Kftig sug fö puv h fit dmm 14 Tykuftsdiv sug fö ESD-mijö 14 Esug fö ESD-mijö 23, 103 Ext kftig gummisg fö mykt sitd mti 28 Sugmustyk md båsig

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

UNICA Ny skola F-6 Mariestad

UNICA Ny skola F-6 Mariestad T TU Y T TU T TU Ä UT/ÄT TÄÄ V V TT Unikon ä pd i tt vkt pkomåd tånd v - o övtäd, ny o gm. mådt ä n viktigt p fö dn ioogik mångfdn då dt innå mång inkt, fåg o dju. Tmt fö pojktt vit kog o idén vit tt v

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Digital MODERNA AFFÄRSSYSTEM. Molnet tar över sidan 4. Seminarieprogram. Nya system vinner mark sidan 12

Digital MODERNA AFFÄRSSYSTEM. Molnet tar över sidan 4. Seminarieprogram. Nya system vinner mark sidan 12 NNONS E DENN BIG ÄR EN NNONS FRÅN FORUM FFÄRSSYSTEM & R 201 NNONS MODERN FFÄRSSYSTEM F yt F yt & R, St & R, 3 t j 2016 Stck Gt 9 j 201 S 10 Dt S t 14 R Mt t 4 Itt T c- kt 6 Ny yt k 12 Dt y y jt 2 NNONS

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i K ås: Klväg A, 3 tockholm Mobl: 73-9 9 9 cth.lgstm@gml.com Cth Lgstm Cth Lgstm, vå, All ghts sv 9 s Ekoomsk / st boföstå It: Rovsgstkk Jsk övväg ttpkt Cth Lgstm, vå, All ghts sv ttpkt Rvsos fl? V som skll

Läs mer

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt Lå c P h c L j T Ex kp ch mcfbduk å OR PRIS 1.295 OR PRIS 799 999 499 mmu PF1CLSSIC/106390 Fö WV2 Pmum/106021 mmu ö Skd, fö Effk m m muyck m ö du k dmmu på yp ch m Ekk ufuk m ö du pp dpp ch d d F pkk bhö

Läs mer

Wedding & Engagement

Wedding & Engagement Wi & Et Föi M ä ftfi D ti i bkt s i ä t tifä, t ä, t spi t. Os t ä föisftfi st böps ä i å i föppi i sk kä bkä. Et A täk på ifö åt öt Fö xi å ti tiss ösk j i i ftfistifät pt ip ss pts ijö i sk ft på. J

Läs mer

30 minuters snabbprogram Praktisk fläckborttagningsfunktion

30 minuters snabbprogram Praktisk fläckborttagningsfunktion Få bjdd ch ps, sä åg ch km md sypk HVS Å Å UV OU FÅ SO. ÄS Å S 4. 30 ms sbbpgm ksk äckbggsk SU S F SU Å S 6. ÄS mmsg ZCS2000/105437 mpk, k k: 1250 w, äckdd: 12 m 45,7 kwh C 71 d O S 1.295 999 U ÄS Å S

Läs mer

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan.

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan. STUNDER 2012/2013 Tävl & vi på www.tibtik. Åt jlklpp! Sow Elti 31 Höt- o vit- 895:- S äv pkt- bjddt på it id. www.tibtik. www.tibtik. MADE IN SWEDEN Åt t md Sti Vill 12 + 85 Svk klik md Bi & Sttto-moto,

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

30 minuters snabbprogram Praktisk fläckborttagningsfunktion

30 minuters snabbprogram Praktisk fläckborttagningsfunktion å bjdd ch ps, sä åg ch km md sypk H Å 30 ms sbbpgm Å O 4 Å Å O Å 6 ksk äckbggsk mmsg ZC2000/105437 mpk, k k: 1250 w, äckdd: 12 m O 1295 45,7 kwh C 999 71 d Å 4 Hmbgg Qck g 7118/106326 2 bg 3 m YH! ämsk

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst.

Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst. Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst. 4 plan 1830x455x2440mm 2 032 kr 455910 Hyllst. 2 plan 1830x455x910

Läs mer

Utnyttja dina affärsmöjligheter hitta Sveriges underleverantörer

Utnyttja dina affärsmöjligheter hitta Sveriges underleverantörer Utyttj d ffäsmöjlght htt Svgs udlvtö Våt yhtsbv g dg yttlg kl d mkdsfög Dt utkomm vj osdg Att sp td åt vå läs bd tll ffktv olg omvälds- mkdsbvkg ä våt uppdg Smtdgt k v bjud lvtö möjlght täffsäkht å s målgupp

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

Entreprenör i humanitet och hygien

Entreprenör i humanitet och hygien 42014 Råv föj m M Rg Myc c vd Svg uvcg fö bö vdbg Eö hum ch hyg Mdu Eö Lv Pv Bg Ihå Å NR 4 2014 Ld Rd Å: ug v: Ådb f Svg Su 19 107 81 Schm Tf Schm 08-791 48 00 Tf Göbg 031-333 45 00, Tf Mmö 040-600 21

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

svenska riksdagen 2012

svenska riksdagen 2012 v dg 2012 Rdg dd vå fö ådg d 6 fb 2012. I dg v ch vå vc vgd bb v dg d, K T. D g d fc f föd: vd E H (d), fö vc P Rv () ch d vc A Jh (f). Rö öd dg då v b d Tj H. H fd, S Nö, d b dg dg d 1 2012, då h vgv

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus Srr Trätr Prutr s år st på tt us Rä & Stpr, Srä, Hyp, Träår, Stpsyst Ett ört Sör-r Tstyps yr ystr A & Srä 1840-1900 Hus rå är pr är v på r tt v utsöt ystr srr. Vr uppör trä tt vär räss uppsr räsr. Isprt

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätjr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Sräj, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystjr Ao & Sräj 1840-1900 Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystjr o srr. Vor uppör trä tt vär

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011 2 2011 bo p Sömd dg h få y ud T vå k Dz fy www.omdbygg. kpp Dz y bod S ä d dg väj p. D 22 ägh d y ygghbod b m fädg. Dz Mguo ä v dm om k fy mj. Gå d få komm och hög upp? D ä okob och dyg hvå kv fyg ygghbod

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Tillträde till lärarehögskolan är öppet för lärare och ol ra rinnor vid alla slags skolor. Kurserna äro fortfarande e tan _&'a

Tillträde till lärarehögskolan är öppet för lärare och ol ra rinnor vid alla slags skolor. Kurserna äro fortfarande e tan _&'a 6 vdsynt ch vmhjätd bskp M n d, t stånd n z j2 ås ftbdnngskus fö bgåvcud s mnsts vd utbdnng t stdsä ; N ä d dnsk sk n sdm böjd Up!p bmst, mdnds dn»m n dsk kus n» 889 t n»ttåg kus fö skä,» Snt ng bfnns

Läs mer