Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013"

Transkript

1 NR 1, 2013 V f 50 å EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN Cmfs gud, Göst Ls. CAMFIL C A Suts

2 Ld A Béd UTSTÄLLNINGAR 2013 Ju 3 7 ASME Tub Exp, S At, TX, USA 4 6 PwG Eup, W, Östk Bz Offsh, Mé, Bs Exp, Atfgst, Ch Wd Td Gup B Phm Summt, Bst, USA Ju Itphx Jp, Tky 31 2 ug. BudThAs 2013, Sgp Sptmb Väkmm t vå väd Om du ä tg äs v AM, h du säkt d gt mäk t tt dt hä umt h y k h st. V hpps tt du g d. Så ut dg tbk h äs d sst yht m våt fötg, vå pdukt h vå kud. I dt hä umt t v ss ttt på ptks väd h bskv d vgst uftfög h hu d k påvk häs. V d kså åg y tks, t xmp psptättt h Cmfs ftsk. I ptätttk k d hä gåg äs m vå VD. H bätt m s 30 ås fht v uftftdust, hu h hmd på Cmf h vd dt ä sm gö just våt fötg så spt. Ftsk ä tks sm utfmts v vå xpt på uft. I vj umm ä v ss m m ft h fttkk. I å ä dt kså tt ds säskt å fö ss msgsftt föstä vå gud, Göst Ls, h å ä dt 50 å sd h gudd Cmf. 50-åsjubt uppmäksmm v gm tbkbk sm bskv hu Cmf h utvkt s vksmht gm å h bvt väds dd uftftfötg dg. I övgt hå tdg sm vgt fmtv tk m vå högt vädd kuds uftsösg, Cmfs y pduktsg h mä fötgsyht. Så, vmt väkmm t Cmfs väd h tvg äsg! Ktkt gä d ämst Cmfpstt m du v vt m Fbv Itt utstäg fö kyg, uftkdtg, vtt, väm h uftbhdg, Sã Pu, Bs Em Fstght, Jököpg, Svg Oktb 1 3 Nuk, Oés, Fkk Itphx, S Ju, Put R Ch Phm 2013, Shgh, K Nvmb 3 6 ISPE Au Mtg, Wshgt D.C., USA 4 8 Itm, Ps Pt d Vss, Fkk PwG tt, Od, FL, USA WDM Summt, 12th Au Wd Dug Muftug Summt, Düssdf, Tyskd A ju, Ods, Dmk Cmf AM ä pubkt sm skks t Cmfs kud öv h väd. Pubkt fs på spåk. Utgs v: Cmf AB, Svväg 56E SE STOCKHOLM T Fx E-pst: Asvg utgv: A Béd Fösäjgs- h mkdsdktö Rdktö: Lz Bw T Fx E-pst: Txt: Cmf/Th PR Swd AB Lyut: Kg AB V du vt m? Ktkt ämst Cmf-kt m du v vt m. Du k kså g, skv fx t Cmfs huvudkt. Huvudkt Cmf AB, Svväg 56E, SE STOCKHOLM, Svg. Tf Fx A Béd Fösäjgs- h mkdsdktö Cmfk 2 AM N 1, 2013

3 PRODUKTNYHETER CmGT 3V-600 höj bb fö gstubft Cmf Pw Systms s u y gt ft fö gstub, dsmt h kmpss CmGT 3V-600. Md s uk, pttd kstukt uppfy ftt tubdusts tuffst kv h gt smtdgt högst möjg ffktuttg t ägst möjg dftskstd. I dg spf tubptö ft EPA-ft få kss E10 t E12 (EN 1822) fö tt mm ffkt v skdg bäggg kmpss. M hög ftkss h bksd fm v hög tykf sm g tub äg utffkt h smtdgt ökd bäsföbukg. CmGT 3V-600 g smm ftg md äg tykf h ut tt tubs utffkt fösäms. Md h 600 mm djup m sm ymm äm 50 kvdtmt ftmd tt d ft. Ftgsgd ä hög ä 99,5 % vd MPPS (Mst Pttg Pt Sz, d mst ptd ptkstk). Stfthågsfömåg ä b shs högst fö d hä typ v ft h tk v ftts ökd vsägd msk kså kstd fö stt, byt h dp vsvät. Tst fö hög säkht Fö tt mm tykf h föbygg tt ftmdt bukt bst h sd föstäkts md dymsk skyddsg. Fö tt gt säkht h ftt kså gmgått gös tst Cmfs uk gstubtstgg dä ftt utsätts fö xtm ktt v dmm, fukt h hög stktt. D y dubbtätg bygg på smm mtgstkk sm d sm väds fö umsft ULPA-kss. Dtt föhd tt uft äk gm ftts mmd skv h åt ptk h fukt å tub, vkt ä vgt bd kd ft. Dtt k d t skdg bäggg kmpss h ökt stg på ög d sm s tu d t ödg h kstsmm dftstpp. CmGT 3V-600 bbhå stt åg tykf äv fuktg mjö. Tk v vtkt mtd ftp md dägsk töms ftt på vtt h m udvk tt smuts täg gm ftts md. Md s uk dsg ä CmGT 3V-600 tt utmäkt v fö såvä pdukt sm j- h gsdust, dä tubs dftsäkht ä högst ptt. AM N 1,

4 E dg äd ALAN O CONNELL Kmm få: Id Åd: 55 Bfttg: Cmfs VD sd Fmj: Hs hustu, A, h s, Sm. B: I Dub h Stkhm, h h tt smmhus Ptug. Itss: Luftft, vttsdust h fm 1. Jg äsk ft mtspt mt, tm h föutsättg kg tävg. E hudds skud k v d vgöd skd m vst h föust. Om Cmf: Dt ä tt ftstskt fötg. Ud vå 50-åg hst h v hut md mykt h hft mykt ku. Jg h vt md t d u h jg k gt tt vm dt ä ä sm stt på m pst m 50 å så kmm h h kså tt få uppv späd h g td! H dd s kä vttsbsh sm 18-åg kmssstt på Wk A Cdtg, tt uftkdtgs- h ftfötg Dub. Åt v I dg d h Cmf AB h ä VD fö Cmfk. D öd tåd A O Cs käss, få kmssstt t tpphf ftdust, h vt hs pssd tss fö ftg h ftbsh. På mtt föst jbb sm kmssstt på Wk v jg vg sffss, m jg fk fömå tt t d v fötgts sff h mg öv åg td h kud s hu uftftfösäjg ökd på tt ösmt sätt h såg ut tt bstt st ptt. Vk vd h späd bsh, täkt jg h udd vfö t Wk stsd m på d? Så smågm ämd jg dtt fö hf, bätt A O C. Svt v vätt: Jh, m du t tt du ä så föbskt b på uftftdust så ksk du sku gö jbbt sjäv, dudd hf åt A O C. Oh dt gjd h 24 å gmm. Jg ä äd h h ätt häftgt tmpmt så jg s upp mg h stk däfå, fök A O C. Jg g utmg h jg hd vkg fått tt bd tss fö bsh. Dssutm v jg vs tt jg hd ätt. D typ v pss k ägg gud t h kä, säg h. Väg t Cmf Md dt ktktät h hd byggt upp bv A O C ädsk pstt åt tt Ld-bst fötg h btd sg på mkd. Föst gåg h km ktkt md Cmf v 1983, då h täffd pstt få Cmf Stbt på utstäg Bmghm. Mött dd t tt h bv Cmfs pstt på d ädsk mkd. Sjäv säg h tt h v på ätt pts vd ätt tfä. Dt fukmgt kkd. Ud dt tdg 1980-tt v vst Id mksk bg m äkmd, ktk h vsmdstvkg v h f dä. D y fbk bhövd ft. Mtt fötg fk städgt y kud. Ksk k m k dt ädsk tu, m mtt fötg fs på pts h v vä ustd fö dtt uppsvg h t såg ut tt gå b vj f på pppt. St fösäjg k fö tt tt fötg bä m bstg på kssfödt, ftsm dt k t åg td tt få btt v kud upp t måd tt å vss f. Tk v s kmbkgud såg A O C tt h bhövd bätt kmsk bs tt utgå få fö tt ku hå gåg säjvksmht h ök tväxt. H httd d pfkt ösg gm tt vt md Cmfs gud, Göst Ls, sm h hd täfft Ld. Göst Ls bstämd sg fö tt hjäp hm. Dt v vstg h dg bhövd åg. A O C utvdgd så smågm s vksmht h gudd Ad Fts & Pumps på Id tsmms md pt. Ad bv ttktv pt h fugd sm d ädsk säjk fö Cmf, sm köpt sg fötgt 1985, säg A O C köpt d upp st v ktpst h v bv Cmf Id Ltd. Fkus fyttds t dst ft h u btd jg dkt fö Cmf, fötgt sm möjggjt t. Uppåt h fmåt Däft ftstt kä uppåt. 1989, fy å Cmf köpt upp st v Ad, gjd Cmf tt v s stö föväv utfö Svg då m köpt Sft Fkk (Cmf S.A. dg). Vd d td hd Sft tt jt vtusmbt USA md tt fötg vd m Ft h A O C fk uppdg tt hjäp t tt utvk Fts fösäjg på d mksk mkd. H fyttd t Nw Jsy, dä h bdd 18 måd. Dt bv hs föst stg få dttbgsd t fötgshf m Cmf. Å 1992 åtväd h t Id, 4 AM N 1, 2013

5 md ftfb PORTRÄTT A O C md dt ädsk fötgt sm bs. Ud dtg h btt md tt bygg upp Cmfs vksmht Stbt. Nä Cmf sd fövävd Autmt 1997, pptd fötgt dkt t hm på Id, vkt gv hm t m hfssv. S ud 1997 bv h fft d v Cmfks dg ä h utämds t fösäjgsh mkdshf. Ud å däft böjd dgsgupp stk ut väg fö Cmfs gb xps. Däft föjd d vktg föväv h Cmf sttd y fötg h vstd y ffäsg h äggg. Fövävt v F å 2000 v tt jät kv fmåt h gv Cmf ökt fytd på d dmksk mkd. Å 2001 ådd A O C tpp v kässtg h d pst h h dg VD. Bshs utvkg A O C h btt m uftftbsh 30 å. Hu h bsh utvkts ud d td? Dt h sktt st ksdg v bsh. Stdd h g h ädts h d h d md ktö h t hft åd md d vstg sm kävs fö tt yks, säg A O C. Utvkg v uftftdust h kså gått hd hd md d tksk utvkg v h vt tvug tt utvk vå fttkk fö tt uppfy d föädg bhv tt ft bsh, t xmp h tvkgspss bvt m kmpx. Pt md d hä utvkg h A O C kså gt mäk t tt mähts mdvtht m uftkvtt h ökt. Dt h kså tkmmt g h bstämms sm gy ss, sm dt mksk tuvådsvkts (EPA) t stkt g h stdd fö uftkvtt, fö tt skp btspts h skydd båd d städ h mjö tt xmp ä stftvskjgssystm fö guv. Fm 1-fötg Dt ä g kst tt få A O C tt pt m Cmf h uftftg. Dt ä svå tt få hm tt kmmt s ftdstss. T sut fk v dk d på tt v dm: h g tt ttt på mtspt, t xmp Fm 1 (F1) ä h t bt täk på vksmht. På måg sätt k m kså säg tt Cmfs tväxt h gått F1-ft sd h tg öv spk fö fötgt fö 12 å sd. Hu h då s vt? Dt ä sbb bsh. Ibd käs dt sm tt dygt t h täkgt måg tmm h v ä mykt mtvd h ggd. V h vkg ku på Cmf. Jg k t bskv hu gt dt ä tt städgt få t mg y utmg, täff y vt h p fö äst h md d mst ggd ps vd m sd, säg h. V bd hm tt bskv Cmfs psght : Cmf gmsys v stkt tpöskp. V h st tgtt. Äght ä vå fämst stöttp. At dt v utvk, tvk h säj ä pvt, tstt h bvst. V v vd v v. Dssutm h v ftstsk ps. Ivt ä vktg gskp. V vst stt FU. Oh v ä h t ädd tt mssyks. Om ågtg t fug gå v vd h htt ösg. Om m sm fötg ä tfö säk på tt yks b dt t mykt gjt. Eftsm Cmf ä tt pvt, fmj ägt fötg h m kså föd sm stbt, ågsktgt ägd h möjght tt g ft h ftt sbb bsut. V spp kåg Cmf gmsys v stkt tpöskp. V h st tgtt. Äght ä vå fämst stöttp. At dt v utvk, tvk h säj ä pvt, tstt h bvst. V v vd v v. Dssutm h v ftstsk ps. md tt tögt fötgsmsk, säg A O C. V k fkus ågsktgt h tygs t d v d kvtskptsm sm m tyvä ft s hs böstd fötg, dä m äg sg åt ktsktg sutt h vst stät. Oh ksk vktgst v t Cmf ä kudtt. V jbb ktugt på tt gö mött md vå kud så kt h smdgt sm möjgt. Dt gö v t xmp gm tt föbätt vå t pss h td gö sm v h sgt, på ätt sätt h ätt td. V stäv städgt ft tt höj bb fö bätt kuduppvs. Tätpst fö fmtd Fö tt åtgå t gg, hu g du tt h tätpst d mst gysmm pst sm bshdd? V ä tugtvs öjd md d pst m v h kså btt håt fö tt å ht, säg h. Sm jg ämd föut h uftftdust tvgts pss sg t kud h fmtd kmm v tt stäs fö måg y, späd utmg. Dt ä dg äg tt ut sg tbk. Cmfs utvkg kmm tt gys v d tksk utvkg h dt gå städgt fmåt. Dt fs kså td sm h fytd på bsh: mäsk h bvt m mdvt m vkt v b uftkvtt h stä däfö hög kv. Jg h höt ts m ftgf Hgkg sm t bd v mäsk upp på Th Pk, md d ftstsk utskt öv skyskp h hm bkgud. Mt xt vgft fx h t bd fö tt tush bt uftfög så tt hm b bå. På dt ä dt sbbt h kt gjt, m t vkght. Rgg h svå, ågsktg uppgft fmfö sg fö tt s t tt mäsk städ få hässmm h uft. Jg t kså tt kmmd gt b t md tt mt uftfög h dåg mhusuft. Vå uftftgsösg gö st skd dg h d kmm tt ftsätt gö dt fmtd, vsut A O C. AM N 1,

6 CAMFILS 50-ÅRSJUBILEUM V f 50 å md uftftg I å f Cmf 50 å. At böjd 1963 ä vå gud dd tt jt vtu-smbt md mksk fttvk h tbd Cmf AB. På fm d h dt fmjfötgt svsk småstd vuxt h bvt väds dd fttvk. Så hä gk dt t. Om du s k 70 kmt södut få Stkhm ägs mtväg å du så smågm vft t kuststd Ts. E kt dsvägstu så ä du fmm d dy, hägt bäg vd Östsjö md s hmg skägåd. M Ts ä m ä b ustk hm. Dt v kså hä sm gud ds t d tt Cmfk, tt v d mst fmgågsk, fmjägd xptfötg Svgs fötgshst. Dt v hä sm svsk tpö h ffäsm md gdg bkgud vttspduktdust gudd Cmf AB mdbgt Cmfk å H htt Göst Ls. Göst hd btt h stt yksvksmm v m d svsk kmt- h vttsbsh, dgsvs fö två st tt fötg, Fäkt h Bh, h s sm pt t tt ksutfötg vd m VVV sttd VVV tt systfötg, Göst Ls sm ug Luftkdtg AB, h fyttd vksmht t Ts å Käkftsstt Ts åg ä Studsvk, dä svsk stt hd pt tt fskgst fö käkft fö tt utvk d y gtkk. Någ v dts bäst gjö btd dä h d y gkä kävd y spkt på säkht, t mst fö vttssystm sm sku väds Svgs pd käkftvk h syht då fö d typ v högffktv uftft sm bhövds fö sutg vd vtu yk. På Luftkdtg skpd h spfd Göst Ls h vttssystm, h hs fht gjd tt h tdds pjktt tt utfm vttssystmt fö Studsvks FU-t. M fö dt pjktt kävds äv säskd högffktv ft fö sutg. Göst tg då ktkt md Cmbdg Ft Cpt (CFC) Syus, Nw Yk, käd mksk tvk vs kstukt h pdukt hd utvkts få d tkk sm väds ft ud d vädskgt fö tt vägs dktv ptk fåuft vd k AEC-äggg (Atm Egy Cmmss). Eft dskuss md CFC USA åtväd Göst Ls t Svg, dmstd CFC:s ft fö Studsvk-tt h övtygd käkftstkk m fts säkht h ffktvtt. Däft v h ktktt fö Studsvk-tts vtts- h sutgssystm. I tkt md tt Luftkdtgs vksmht växt böjd Göst t ft spf CFC-ft fö pjkt m t xmp äkmds- h ktktvkg. CFC uppmäksmmd dtt h Göst utämds fmt t CFC:s pstt, föst Nd h s h Eup. Dtt tdg smbt md CFC dd t tt Cmf gudds sm tt dt tvkgsfötg å 1963 fm v tt jt vtu-smbt m CFC h Luftkdtg. Luftkdtg ftstt spf h säj ft t kävd Eupsk fötg md stkt kv på uft m kfth äkmdsdust h d då tvt y ktkdust. Någ å s byggd Cmf s föst fttvkgsäggg Ts h tt thöd huvudkt. D föst hägd tvkgsdttbg sttds tdgt Tyskd h Shwz. Tväxt Få böj fugd Luftkdtg sm CFC:s säjk mt upsk kud h sm ds säjmt utdt. Nä Cmf bdds 1963 kud CFC xpd ggfskt på d upsk mkd, md Luftkdtg sm såd pdukt ud s gm åtfösäj st v Eup. Luftkdtg spttds 1972 då Göst Ls såd s d Luftkdtg AB h utbyt mttg kt Cmf AB. Dtt dd t Göst Lss h CFC:s ptskp. Sm tt bd säjh pduktsbg sm pstd CFC:s pdukt v Cmf u 6 AM N 1, 2013

7 CAMFILS 50-ÅRSJUBILEUM Ett växd fötg: Smm 1968 bvkd Göst Ls psg fytt v Luftkdtg AB h Cmf AB t d ybyggd k Ts. M 1958 h 1968 bv d två fötg tvug tt htt y h stö k h sx gåg fö tt ht d sbb tväxt. D uspugg äggg Ts h byggts ut h mdsts öv å h väds ftfd v dt svsk dttbgt. Ä dg ä dt btydsfu pdukts- h dstbutsäggg fö d dsk mkd. Föväv v d hä stk käv xt fsg h Cmf vd tt smbt md Rts, tt svskt, pvt hdgbg sm bv mttsäg Cmf ft fövävt v F. Ny dgsfukt ättds på huvudktt h västuktud sttg ds upp fö gb xps h y föväv. Cmf ftstt xpd t y mkd äd t å 2011, t xmp K, Aust, Id h Bs. Smtdgt vdtgs åtgäd fö tt fök pdukt h dstbut. Cmf sttd y, supffktv fttvkgsäggg Eup h As h köpt upp kkut på d svsk mkd. Pdukt föfds h föbättds. Ny pttd tvkgstkk utvkds fö tt v stdftsföd. Sttgsk bsut fttds kså m tt fkus på Cmfs kävksmht. Rsuttt bv tt m ämpgt pstt fö tt utvk d upsk mkd. Cmf växt sbbt, tbd dttbg tt t upsk äd h fkusd stkt på ftbytsmkd. Sttg v tt utvk stk t t kud gm tt väd smm typ v säjgumt sm ftfd väds fö fösäjg v Cmfs pdukt: tt dt ö sg tt vst kvttsft sm h äg tykf, hå äg, gö bätt, sp m g h t bhöv byts k ft. Smmtgt g dt äg TCO (Tt Cst f Owshp) h d d kmsk föd fö kud. Ud d tdg xpssfs fkusd Cmf kså på tt bygg upp s ftgsxpts h säjstyk md xptkuskp. Fustädgt bd d Göst Lss fmj, tsmms md fmj Mkm tt fmt bud på CFC:s std d v Cmf h fötgt bv tt hägt fmjfötg ft 20 ås stdg tväxt. Rst v 1980-tt kktäsds mågt h mykt v stbtt h ksdg v bsh dg sg Göst Ls tbk få pst sm Cmfs VD h hs s, J E Ls, tg öv dt. J Es svåg, Jh Mkm, v fötgts v VD. Stysföädg km tt mk stt v y, vktg Cmfs hst. Cmfs y fövävssttg dds md fövävt v tt ft ftfötg, t xmp Sft (Fkk) 1989, Autmt Ftt (Stbt) 1997 h Idustft (Svg) Dt sstämd fövävt gv fötgt tt ytt vktgt tväxtmåd: tuftsft h d pdukt fö gstubmkd. Smtdgt sm sttgsk sus byggds upp på huvudktt ykds Cmf t b pst på d upsk mkd gm gsk tväxt h yttg föväv. Vktg bsut fttds fö tt stdds pduktutbudt, utmts tvkg t m, stt pduktsäggg utmds h föbätt dstbutsk h ffässystm. Gb sttg t fm Å 2000 v Cmf d tt å ut gbt h bsutd sg fö tt föväv F USA fö tt v mkdsd på d dmksk mkd. F v väkäd, mksk fttvk md gtt sd h kt h fbk på f pts USA h äv Kd. vvkd d jävägsvksmht sm fövävts gm F h vstd fö tt yttg xpd vksmht bd t Pw Systms h A Put Ct. Åt tt fmjfötg I sutt v 2011 köpt fmj Ls h Mkm tbk d mttsd sm ägds v Rts, sm ämd fötgt ht gt p. Cmf bv åt tt hägt fmjfötg. E y gt fmjmdmm h tkmmt fötgt vkt föyg dg h b väg fö fmtd. Etpöskp, ktug ffäsutvkg, stk käväd, skkg dg, tksk fmstg h mågkutu btskft h vt ykfkt bkm Cmfs fmgåg. Dt sm gåg v tt tt fötg småstd h u vuxt t 23 tvkgsäggg, sx FU-t, mdbt h f ä 65 k säjkt Nd- h Sydmk, Eup, Sydsts h Sthvsmådt. AM N 1,

8 CAMFILS FILTERSKOLA: MODUL 1 AMs y tks ä ftsk dä du ud d kmmd å kmm tt få möjght tt ä dg gud m ftg, utvk d kuskp b hå dg uppdtd. Om du ä yböj på ftg ä d hä tks d pfkt sbbgmgåg ämt. Cmf h måg å håt t ftsk fö tt udvs mdbt h kud m uftfttkks späd väd h bskv vfö dt ä så vktgt md uftsösg. Mdu s ä mykt mä h ä dst vsdd tt g sbb bk. Ämsmåd bskvs kmtm fö tt gö fmt k tt t t sg. Nu så v upp dö t kssummt h väkm tdgs äs tt t d v g fmt m vå vksmht tkss ått fståd mdu. Luftbu fög vfö v bhöv uft Luftbu fög bä ht kt k äm vå utmhus- h mhusuft. D k h fst fm t xmp ptk, dmm h st fökmm fm v gs åg. Ad uftbu fög ä fytd, t xmp ds, dmm dpp. Vd käkft k kså dktv fög fökmm. Fög k v tug tt sutt v mäskgt gd. D k kssfs sm pmä skudä. Pmä fög vgs få pss gm mäskg ktvtt, t xmp kmxd mtvgs, svvdxd vd föbäg v k bs kvävxd få föbäg vd hög tmptu. Skudä fög vgs t dkt ut bds ä pmä fög g tg, t xmp mkä z. Luftfög d t häspbm h k gö st skd. B Eup uppsktts uftfög kst hudts mj u vj å fm v fkt ög h uftväg, ug h hjät-/käsjukdm h mä skd på mjö. Luftfög Eup bäks sk upp t fötd dödsf vj å. Öv h väd ä sff mst k skämmd: öv två mj fötd dödsf sk vj å på gud v xpg fö uftfög gt Vädshäsgst (WHO). V d uftbu ptk kmm få Dt fs två huvudskg kä t ptk d uft sm v ds. E d fökmm tugt h kmm få hvsvttstäk, ök, vd vgtt h skgs- gäsbäd. E d ptk ä vktg, t xmp uftbu p d mykt små dmmptk sm gö tt vttåg kds h bd vttdpp. Dt fs kså tpg ptk (sm tkmmt gm mäskg ktvtt) få föbägspss h dust utsäpp sm hå öskd fög sm ä skdg fö mjö. Fdstfk ä d stöst skd kä t ptkutsäpp h hä sp dsmt st. Å 2012 böjd Vädshäsgsts (WHO:s) tt fskgssttut (IARC) kssf vgs få dsmt sm fmkd fö mäsk tdg v kssfg tg fmkd. Ptk h d uftbu fög täg mhusmjö gm öpp föst h dö smt gm vttssystm sm sk ffktv ft. Vä mhus bds d md d fökmmd fög mhusuft. Däfö k mhusuft ft v m föd md upp t 50 gåg m fög ä utmhusuft h bä stö hässk fö b, gm h kskt sjuk, syht stdsmjö h måd md tug mttfk. Ft fö mhusuft t xmp ktsbyggd, fftg byggd h pduktsäggg ä Cmfs stöst ffäsmåd. Ptks stk h smmsättg Ptks stk h smmsättg v mykt. Stk k v t få åg få mt (m, mjdds mt) t hudds mkmt (μm, mjds mt). Vgtvs ds ptk två k stkskss: f ptk md dmt på md ä 2,5 μm h gv ptk md dmt på m ä 2,5 μm. Gv ptk ä fmföt såd ptk sm fökmm tugt, md d f ptk hög gd tkmmt gm mäskg ktvtt. Dt fs kså ptk sm ä xtmt små, t xmp utf ptk sm ä md ä tusds mmt (0,1 μm). Föjd mdu kmm pubs AM Ptkstk hs k uftbu äm 0,001 0,01 0, µm Mdu 1: Mdu 2: Mdu 3: Mdu 4: Mdu 5: Mdu 6: Mdu 7: Mdu 8: Luftbu fög vfö v bhöv uft ( dtt umm) Så hä fug uftft Tstmtd h gudäggd kpt Fäkt, uftföd h gbäkg Ctfgssystm Mjö- h gspkt Väj ätt ft h ftkss Ftbyt h sv Vus Bkt Lugskdd dmm P Asbst Växtsp Kvst Gpsdmm Fygsk Btgdmm Ojdmm Sd Tbksök Mäskgt hå Ø Kdmm Sygt fö dt mäskg ögt Mkft Fft Gvft Kä: ASHRAE:s hdbk 8 AM N 1, 2013

9 CAMFILS FILTERSKOLA: MODUL 1 Iustt v ptkstk PM 2,5 h PM 10 Mäskgt hå µm (mkmt) dmt Kä: EPA, 2010 PM 2,5 Föbägsptk, gsk fög, mt.s.v. < 2,5 µm (mkmt) dmt Nptk h stk på md ä 50 m (bd gs m). Att mät tmsfäsk ptk Dt vgst sättt tt mät h bskv tmsfäsk ptk h vt tt mät ds vkt h d dm två fkt PM 10 (ptkmss md ä 10 μm) h PM 2,5 (ptkmss md ä 2,5 μm). Dss fkt g gäsväd fö uftkvtt m ä täkg fö tt kkt bskv vd ptk fktskt bstå v, ftsm d t g ptks ttbut, fktsk stk h/ kmsk smmsättg, vkt ä mykt vktgt fö tt vgö ptt häsffkt. Ett t pbm ä tt dt tmsfäsk dmmt hå st mägd små ptk md t pktskt tgt g mss vym. Att mät ptkmss (vkt) fö såd ptk b mssvsd. Däfö h dt bvt t vg tt äk tt ptk sm tt kmpmt t mätg v ptkmss (PM 10, PM 2,5). Fö dtt kävs ptkäk, tt ktskt stumt dä uft pss gm sstå. Nä ptk pss gm stå mäts ds fkt v ptkäk. Ju stö ptk, dst stö fkt h ptkäk äk båd ut tt ptk h mät ds stk. Ett t sätt tt mät ptkhå ä tt väd tt svpktmkskp. Ptk sms PM 10 Dmm, p, mög.s.v.< 10 µm (mkmt) dmt Fkg sd 90 µm (mkmt) dmt på säskd pvhå fö s ys. Ays g dtjd fmt m ptks t, stk h fm. Eskd ptk k yss fö tt t d på smmsättg v k mt. Gm vädg v svpktmkskp k uftbu fög dtfs, t xmp mögsp, dmm h bgskt mt sm k utgö hässk fö mäsk hmmt på btspts. Mtd väds ft fö tt föbätt mhusuft sk h på sjukhus. Vd typsk fätmätg sms ptk få mst två mätpukt: få utmhusuft h vttsk ft tt uftft. Gm tt jämfö sutt få d två mätpukt k m mät ftts ffktvtt. Mätg k utfös på f k pts fö tt htt kä t tt pbm md dåg mhusuft. Vfö v bhöv uft Luftft bhövs fö tt säkstä hässm mhusmjö. Luftft skydd mäsk, pss h vksmht. D skydd tvkd pdukt h byggds vttssystm. Ibd väds uftftg kså fö mjöskydd. E d uftbu fög kmm få utmhusuft, d uppkmm mhus. D k bds vd tvkgspss gm åg ktvtt sm utfös. Någ xmp ä väm, kmxd h dmm. Vttssystmts fämst uppgft ä tt vägs uftbu fög h hå uft k. Luft (fåuft) vägss få umm h fts d pss gm tt uftbhdgsgggt, fö tt skydd uftbhdgsgggtt h dss t kmpt. Eft uftbhdgsgggtt säpps sd uft ut t utmhusuft utfö byggd. Utmhusuft ds byggd h fts d pss gm tt väm-/kybtt smt uftbhdgsgggtt h d ds umm (tuft). Tuft k kså bhöv yttg ftg. E uft k väds sm kmpmt t dt bftg vttssystmt fö tt yttg föbätt kvtt på mhusuft. I tvkgsäggg k uft (mtd på vägg, tk fståd) t xmp msk gkstd, ök pduktsffktvtt h skp hässmm btsmjö md md dmm h fä skdg ptk. I hm h sk k uft msk tt uftbu ptk h föbätt uftkvtt mhus. Smmfttg Luftbu fög sk tså skd fö mjdbpp, vstt vk vut du väj tt äk md. D h kså gtv ffkt på vå häs h hu v må. Ett ft stud bkäft tt ptk påvk häs vgt. Gm tt msk tt uftbu ptk msks äv hässk. Atmsfäskt stft hå tt mykt stt t f ptk, så små tt d t gå tt s md btt ögt. Luftft skydd mäsk, pss, tvkd v, byggds vttssystm h utmhusmjö. Om du v vt m m ft h fttkk m Cmfs pdukt h vksmht k du bsök hämt åg v d måg ppt h bshy sm fs våt fkv. Dt fs kså kstdsf pp sm du k väd fö tt bädd fkvt. App hämt du få butk fö smtphs h hddt (båd Add h App OS). AM N 1,

10 D vg bv Dt ä btm tvv fststät: uftfög skd häs, mjö h gdm. Kppg m ktsktg h ågsktg xpg fö uftfög h hu d påvk mäsks häs gtvt h bkäftts h stykts d sst å. Ett ft vtskpg stud h mdsk ppt vtt m dtt h fyd dss åtspgs t stö utstäkg stkt g h ktj fö uftkvtt, g h pgm fö uft, utsäppsbgäsgsdktv h kmmdt få vtts- h uftftxpt. Ptkfög (PM) Kvävdxd (NO 2 ) Mkbudt z (O 3 ) Svvdxd (SO 2 ) Luftbu ptk sm mät 10 mkmt (μm) md dmt k ds. Gv ptk sm t xmp fs ägs mtväg ä m 2,5 h 10 μm dmt h f ptk ök h ds ä 2,5 μm md dmt. Hä ä dk stk vktg. D ptk sm ä mst skdg ä mykt md ä 2,5 μm. D vktbsd mtd tt mät ptkktt, t xmp Vädshäsgst WHO:s ktj fö uftkvtt på 10 μm/m 3 fö PM 2,5 åtspg t d fktsk sk, ftsm d mst ptk t äks md, t xmp utf ptk h ptk v stk, sm ätt k täg vå ug h våt bd. Fö tt äk md smtg häsffkt måst ptkktt mäts h bkämps sm mss, t xmp PM 2,5, m kså ft t så tt d f, utf h stksptk kuds. D två vgst xd v kväv, kvävdxd (NO 2 ) h kväv xd (NO) ä gftg gs. NO 2 ä kftgt xdd h fätd. D stöst kä t NO 2 -utsäpp ä föbägspss (vämvk, kftvk h mt på fd h ftyg). Gssps, fstd vttssystm, gggt h tbksök ä kä mhusmjö. Effkt: Symtm på bkt hs stmtsk b ök vd ågsktg xpg fö NO 2. Äv dud ugfukt k kpps t NO 2 vd såd ktt sm fö ävd gå tt uppmät ( bsv) upsk h dmksk städ. Fö z gä gt tt dt ä tpp på tpp h btt på btt. Kt sgt, z fug sm tt skyddd g jds öv tmsfä m k v skdgt tt ds på mkvå. Dt skdg mkbud zt bds gm kmsk kt m kväv (NO x ) h fyktg gsk fög (VOC) sjust. Idust utsäpp, vgs få mtfd, bsåg h kmsk ösgsmd ä st kä t NO x h VOC. Effkt: Idg v mkbudt z k g upphv t häspbm, t xmp böstsmät, hst, hst h ästäpp. Dt k msk ugs fukt, fövä stm h d ugsjukdm h d t fötd dödsf. B ä säskt utstt fö sk ftsm ds ug äu t ä fädgutvkd. D högktv gs kmm vg få utsäpp få föbäg v fss bäs vd kftvk h d dustäggg. Effkt: Ktsktg xpg fö SO 2 h gtv ffkt på dg, t xmp uftvägsfötägg h ökd stmtsk symtm. Dt k kså mdfö huvudväk h mät bhg. Hög ktt v SO 2 k d t tt d svvxd (SO x ) bds h d k g md d fög h bd små ptk sm täg djupt ug h sk fösäm uftvägssjukdm, t xmp mfysm h bkt, vkt d t f sjukhusbsök h fötd dödsf. Effkt: Ptkfög k sk fövä hjät-/ kä- h ugsjukdm h hjätfkt. D k kså påvk dt t vsystmt h ftptgsfömåg, sk h d t fötd dödsf. 10 AM N 1, 2013

11 Hä k du äs mä fmt m d vgst uftfög sm påvk häs. Ptkfög, kvävdxd h mkbudt z ss v d vgst fökmmd ht. Kmxd (CO) D hä fäg- h dftös gs bds vd föbägspss h vgs fämst få mb kä stdsmjö, t xmp vgs få fd. Effkt: Kmxd msk tfös v sy t hjät, hjä h vävd. Dt k sk huvudväk, ys h töttht. Expg fö kmxd k d t hjätsjukdm h skd på vsystmt. Vd xtmt hög vå d kmxdxpg t dödsf. Tugmt I d hä gupp v mykt gftg mt gå sk, kdmum, by, kvksv h k. Fög k t xmp kmm få föbägsäggg, föbägsug h dustpss. Effkt: Ask ä fmkd. Dt k sk skd bd, hjät, v h ju. Kdmum ä tg fmkd h k sk skd på ftptgssystmt h uftväg. By k påvk stt stt kpps g h fukt h k stö d mt utvkg. Kvksv sk kd typ v skd sm sk. Nk h f kfög ä fmkd. D sk gsk hudkt h h gtv ffkt på uftväg h mmufösvt. Bs h PAH (bz()py) Bskä mjö ä t xmp bs, fdsvgs h utsäpp få d fbk. T PAH (Pyy Amt Hydbs, pyyksk mtsk kvät) äks tt stt t fmkd fög. Nvå v bz()py väds ft sm dkt på d tt mägd PAH. Imhus ä d fämst kä vddd sps h ug h tbksökg. I utmhusuft stdsmjö ä d vktgst kä tfktd, fmföt vgs få dsmt. Effkt: Båd ä fmkd. Bs k sk ukm h mdfödd vvks. D k kså påvk vsystmt h d m bdpdukt. Bz()py fökpps md tt ög, äs, hs h bk. Imhusuft h m gft Fög utmhusuft täg byggd h m dt t fs dtg vtt h ftg k fög kumus h g md d fög mhusuft, t xmp bdg v mtutsäpp h kmsk utsäpp. Dt gö tt uft mhus k v upp t 50 gåg m föd ä utmhusuft. Eftsm mäsk spd m td mhus ä utmhus ä dt tugtvs mykt vktgt tt udhå h s t tt dt fs b uftft på pts vttssystm h dt ä kså fåg sm sku bhöv stö fkus vd utfmg v byggd, på smm sätt sm m bkt kv på gffktvtt. Fö tt skydd d bd måst uft fts h s md hjäp v hög ffktv ft md mst möjg uftmtståd så tt ffktvtt föb hög äg h ftt bhöv byts ut m sä. Såd ft k v ptkft kmbd ptk- h kft sm kså vägs skdg gs h t h md åg h fyktg gsk fög, t xmp Cmfs ft u Cty-s fö stdsmjö. Md såd ft k byggds uftbhdgsgggt sp g ftsm dt t kävs k mykt g fö tt dv uft gm ft. Rsuttt ä mskd gföbukg, äg TCO (Tt Cst f Owshp) fö byggds äg h bätt mhusuftkvtt sm g häs, kmft h ökd pduktvtt. Någ xmp på Cmfs ft, sm ä käd fö s hög ffktvtt, mm gföbukg h åg tt ägdkstd, ä: H- F XL-s Eup, gbspd H-F ES h Duf ES Ndmk h Cty-s md kmbtsft sm fs båd Eup h USA. AM N 1,

12 Nyht ktht Vä m ptts häs h kmft vd mbyggd Cmfs CmC -s md mb, sttä h fståd uft väds sm kmpmt t dt bftg vttssystmt m dust, på kt h hmmjö. Pdukt få städgt y vädgsmåd, u sst på gsjukhust Md-Wst Lmk på Id, dä CmC uppätthö kvtt på mhusuft md sjukhust byggds m. Ud vg v Md-Wst v dt vktgt tt skydd ptt få sp v mögsvmp. Såd ptk k fökmm vd vg v d typ sm utföds. D b uftbu utmhusuft h k skd ptts mmusystm vgt vd dg. Fö tt skydd ptt v dt ödvädgt tt fösg föst på Md-Wst, så tt t sp sku ku täg uft på vådvdg. Dk mdföd fösgg smtdgt tt fskuftstgt stppds på d vtd vdg, vkt mdföd fösämd kmft fö ptt. uft få v Cmfs kkut. Md d ht tfös k utmhusuft, vkt skp dg h käv ökd uppvämg. Dt s tu mdfö höjd dftkstd fö sjukhust. Cmf på Id ktktd Md- Wst h fösg bätt ösg CmC sm tföd k utmhusuft m sm väd tt systm md dubb ft sm möjggjd smtdg kut v d vm mhusuft h på så sätt gv vämväxgsffkt. Md CmC kud uft dssutm s m ffktvt h ptktt msks, vkt gv ökt pttskydd. Cmf Id v ktktt h tmt std ttt 30 Cm C 800 två tpp fö tt fös ptt md bätt mhusuft h smtdgt skydd ds käsg häs ud vgspjktt. Fök umsutfmg md CREO Cmfs CREO-pgmv (C Rm dsg & Egy Optmzt) ä tt vt, dtbst vktyg sm udätt vt v uftft fö um. Pgmv utvkds uspugg gm smmsgg v Cmfs väkäd pgm LCC (Lf Cy Cst, vsykkstd) h C fö tt ptm vt v ft h skåp fö båd t- h fåuftssd v umsösg h smtdgt sätt fkus på tt mm gkstd. D y, wbbsd pgmv sds vd måd d Pgmv h utvkts v Cmf-spst USA, Svg h Mys h smm 2013 ss d gbt. Vktg fukt CREO I CREO-pgmmt fs t xmp uk, uppdtd smugsmt sm bygg på umst h -utfmg. Aväd k väj h smu mäskg ptkgg bd på typ v käds h ktvttsvå, uftmsättgsväd, ptd kud uft tuft h bäkg v vttsffktvtt h k smu åthämtgstd h sttät stömgstståd vd k vädgsmåd. T, vb dt h bäkg fs CREO-hdbk sm hå d sst h tdg umsstdd fö btkk h mkktk smt jämfös m ftstdd fö HVAC, ASHRAE h EN /2012. Om du v k du ttt på tt wbbsmum h hämt CREO-hdbk få Cmfs btkksd på Du k kså ktkt ämst Cmf-kt -åtfösäj h b m dmstt. CmC-ösg Fö d hä typ v mbyggdspjkt kmmd d ädsk häsvådsmydght, HSE, vg tt sjukhus st Cmf Östk fytt t y, md k Våt östksk dttbg, Cmf Aust GmbH, h fyttt få Stg t W h y k på Hm- Mk-Gss 7 bdvd Ct Eup Gs Hub. D y k h tt b äg, b åg mut få fygpts h vd v d östksk huvudstds vktgst tfkpts. Väkmm t Cmf Östks y md g, kt h mötsum W. 12 AM N 1, 2013

13 FRÅGESPORT CmQuz POÄNG STAD LAND FÖRFATTARE ÅR MUSIK 5 D föst tmkyvg gmföds d hä std 1917 v kmst h fysk Est Ruthfd. Dt täffd ud käkt m kväv h fptk. E mk Sydsts sm bstå v 13 dstt h t fd tt. Cmf sg smm två fbk sm sps sg på HEPA-ft hä å D hä ttt käd föftt födds Ss, Kf å D svjtsk ksmut Vt Vdmv, 26, bv väds föst kvg ymdf. H fädds 48 vv ut jd ymdkps. Fäd tg äst t dyg. Vkt å? D hä gupp h dg fft tkägtt sutt på s kä äv m d gt ss v vsutd. Dt sst fftg fmtäddt v på tvpgmmt Th Lt, Lt Bkfst Shw d 11 dmb D hä std ss v väds föst duststd h fk s stdssttus å Dt hä dts fgg bstå v tt fät md 14 äd sdd, v vt, v öd h bå ktg md 14-uddg stjä h måskä. H v v d föst västädsk mä sm bsökt f d v Svjtu ft d ysk vut. H st dt tsmms md d käd ftgf h just Rbt Cp. D bttsk ppgupp Th Bts säppt stt dbutbum Ps Ps M hmd skv på 39: pts tdg Rg Sts st öv d 500 bäst skv gm td. D hä kvttt ä käd fö s fägstk h tdsättd skäd. Ds muskvd gssds v Lss Hstöm, gssö t fm sm Mtt v sm hud, Cdhusg h Cht. 3 APC (A Put Ct) ä v Cmfs fy ffäsht h tvk dust stftvskj öpp Cmf APC s föst upsk fbk d hä std. Ldts vut ä ggt. Vutkd ä MYR v h Nbpst tttu fö hs på gåg stsk h ftsfu bättkst, utmäkt v mdkäd hum h s skpsy. E smmftmddg dt å v sök hö Mt Luth Kg stt bömd I Hv Dm - t dä h uppm t tt sut på ssm USA v d hä gupp Euvs Sg Ctst md åt Wt h fk däft möjght tt tu Eup h mdvk väkäd tvpgm. 2 Måg käd ppbd uppstd d hä upsk std, syht dbd sm Th Smths, Jy Dvs, St Rss h Hppy Mdys. Dt hä dt h s ött dt mjk sm stäkt sg öv g. På 1700-tt bv mjk bttsk ptktt, m sd 1957 ä dt sjävstädgt. Cmf utvkd uftft fö tt MDS-systm (Mus Dw Systm) fö vädg vd vtskpg fösök md vd dju. Möss mäms kså tt t tt v d hä föftts mst käd vk. D 22 vmb dt hä åt mödds USA:s 35: psdt Ds, Txs, v L Hvy Oswd. Musk Mmm M bygg på d hä gupps åt gjds kså fm md smm m, md My Stp v. 1 D hä std h två ftbsg Pm Lgu. Ett v dm h vut h 20 gtt. Töj 7 h ämst gdsk sttus dt hä gt h h buts v bd d Dvd Bkhm. Huvudstd, tk dts stöst std, ä Ku Lumpu. D hä mksk föftt ä fämst käd fö s bskvg v dpssstds USA m sm Vds duv. Dt hä ä dt å då Cmf gudds Svg sm tt jt vtu-smbt md Cmbdg Ft Cpt, tt mkskt fötg. Å 2013 f Cmf stt 50-åsjubum. Nmt på d hä gupp, sm h s ött smm d sm Cmf, ä kym v d föst bkstv bdmdmms spktv föm.? /// Mhst /// Mys /// Jh Stbk /// 1963 /// ABBA d y p j p t f g w Htt d g p t t g s h s b q j p CLEANROOM CARBON OXYGEN SUSTAINABLE ENERGY FILTER IAQ POLLUTION t w g z x y g m s y u p s t q u m b PARTICLES CAMFIL MOLECULAR j p q D d p t f z t y g m f h y t m f z y p AM N 1,

14 Ap Rut gö bspg md CFM Tk v pgmmt Cmf Ft Mgmt (CFM), sm thdhås v tt t Cmf-bg väd öv, k kud ht s uftft sjäv h bbhå ptm uftkvtt s äggg. Dtt h vst sg v tt vd kpt Fkk, dä Cmf h k 30 CFM-vt md kud m fdstkk, btkk h vsmd. Bd övg kud md CFM-ktkt fs t xmp sjukhus h fstghtsfövtgsfötg. CFM g kud äg TCO (Tt Cst f Owshp) fö ufthtgsstt. Dt föst CFM-vtt Fkk tt gbt htgsktkt fö sputbxftg tkds 2002 md d käd fsk sptbstvk Ap Ruts äggg Dpp (Nmd). Aäggg gg k 200 km väst m Ps h h tgåg t tt kmptt utbud v tjäst. Hä sps sg Ap Rut på tvkg v b bgäsd uppg h tävgsb, kusv båd spt- h fmjfd. I fäg- h mtgsvkstäd tvks äv Rut C Spt. M h b tvks vj å, kusv Fmu Rut 2.0-b. Vd äggg Dpp hjäp Cmfs xpt Ap Rut tt väj ätt uftft fö spktv vädgsmåd. Cmf s t tt d mts kkt h säkt, byt ut dm ätt td, kt ftffktvtt gm uftvs h tst h sköt t h md ägggs ftvtg. Tk v d hä kstdsffktv ösg fug Ap Ruts ftgssystm td på bäst möjg sätt. Dkt bspg md CFM Bspg ä dkt mätb fm v mskt t ftbyt h md btstd h udhå. B ud d t föst å md CFM mskds Ap Ruts kstd md äst EUR 17 %. Hhtskptt CFM ä v d st bdgd fkt t kstdsbspg, ftsm dt g Cmf tydg övbk öv smtg ftgsbhv h tjäst så tt d k ptm Ap Ruts ftpgm h kstd. Äv d dkt bspg h uppåtts: sptbsfötgt h fått f hud kvdtmt xt yt fö ptmg v pduktsj yt sm tdg väds fö fövg v ft på pts. Äv ägggs dmstt h fökts u hts bstäg, fktu h vs v ft gåg m åt. Ig ftpbm Aäggg Dpp h smbtt md Cmf m ä t å h v h just skvt tt ytt tåsktkt, ftsm CFM ktugt hjäp ss tt sp pg. V spp föv ft på pts h bhöv t täk på ftbytstv t sköts utmtskt v Cmf h bytstfä ptms ftsm Cmf gbudt kt tykft, säg Fédé Lfbv, köpshf på Ap Rut Dpp. H säg tt Cmf td v d bäst uftftgsösg fö vj vädgsmåd. Tk v CFM-kptt sm mftt ftsystm fö vå um, vkuumbd, ht fö ksthtg h kgsbx ä ftg u ffktv vkt gö tt v k föbätt pduktskvtt. Eftsm ftktktt hts så ffktvt få v m td öv t vå kävksmht tvkg v shd fd, mtg v spt- h b h fösäjg v fd h svd, vsut Fédé Lfbv. E mjöväg sttg CFM hjäp kud tt få m mjöväg dft h tt uppå s mjömå. Tjäst h kså föd fö mjö: Md CFM k kud msk gföbukg h vf, vkt s tu sut mskd mjöpåvk h äg kdxdutsäpp. Md CFM få kud kså tgåg t d bäst ätvk fö htg v ftvf, ght md k g h md gtd spåbht. Dssutm mäk kud st d kmsk föd md CFM: ä vttssystm ptms md Cmfs åggft msks dftkstd fö kuds ufthtgssystm västgt. CFM-tjäst skäddsys ft kuds bhv. Ktkt ämst Cmf-fötg Cmf-pstt m du v vt m. 14 AM N 1, 2013

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu

Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu Nr 6-2012 - www.ppv.s Ur håt: Storm gott sjömaskap Ett hjdudrad party GSO vardagsrummt Exkusva kotor Hösts smktrdr Wrocaw Boktps... myckt mr V sökr dg som V v sökr gå r dg vkt! som v gå r vkt! V tstkör

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID MOTOBNSCHEN FYLLD V MÖJLIGHETE N 1:2015 YKES-VM KIÄ I KIN GOTT OM JOBB Bp ENTEPENÖ PÅ SKOLTID 3.485 kr xkl. mom 2.788 kr Eplrlyft, flyttbr o l-tyrd rt.r 493723 NYHET! 30.0 kr xkl. mom 24.720 kr 15.5 kr

Läs mer

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka d Vid o i kuk Ihåfötcki 1 Säktt Poiu7 2 Botik7 21 Vätty7 211 Buk8 212 Hvbuk8 213 Suckut8 214 Gofyt8 215 Öt9 216 Kävät9 22 Bd9 23 Doft10 231 Po i fyiduti11 3 At och å hybid12 31 At12 311 Udt och vitt12

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv NYINLAGT E idi få Govbi Fbui 2013 Håd um fö mjuk ov MxWood och MxW -odukyh fö hö kv Fos fmå fö kokmi Ny ovd få Ii Govbi vis si mjuk sido HÅRDA ARGUMENT Mjuk, vm, ys d ä fövåsvä håd um fö xi. M d ksk bäs

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95

Från sediment till fisk - en översiktlig studie av Vombsjöns ekosystem 1994-95 FISKERIVERKET RAPPORT (1998) 1: 77-105 Från sediment ti fisk - en översiktig studie av Vmbsjöns eksystem 1994-95 Stean F. Hamrin1>, Teresa Ser, Marie Erikssn2>, Jnas Svenssn2, Henric Linge2>, Gertrud Crnberg2>

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige ØÓ ÓÐÑ ÙÒ Ú Ö Ø Ø Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÐÖÒØ Ó Ð Ø ÓÒ Ö ÓÑ Ý ÑÓØ Ò Ø ÓÒ Ö ÖÐ ÚÖÒØÓÖ Ö Ø Òà ÖÐ ÓÒ Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼¼ Ƽ¾ ¾¹ ½ Postadess: Matemats statst Matematsa sttutoe Stocholms uvestet 06 9 Stocholm Svege Iteet:

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten,

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten, SVENSK LÄRARETIDNING Organ för Svorges amänna fokskoärareförenng Redaktör : d:r Frdtjuv Berg Td nngen, som utgår en uppaga a v 5, 500 exempar o ch är den störs ta och mes t sprdda :skotdnng vårt an d,

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer