Historik. . INSIKTsmodellen. Teori. Hundar luktar på främlingar. Människor drar slutsatser av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historik. . INSIKTsmodellen. Teori. Hundar luktar på främlingar. Människor drar slutsatser av"

Transkript

1 INSIKTsmodellen INSIKTsmodellen Omvärlden Snabb Nytänkande Rationeltionell Rak Talför Emo- Säker Charmig Målinriktad Optimist Dominerande Personorienterad S Handlingsorienterad Skapar relationer Kontroll Kvalitetsmedveten Grupporienterad Detaljorienterad inkännande Noggrann Tålmodig Mjuk Lojal Logisk LKritisk Eftertänksam Förvaltande T i Samarbete Historik Mig själv Hundar luktar på främlingar Människor drar slutsatser av Styrande beteendet Redan de gamla grekerna systematiserade människans temperament eller karaktärsdrag Det ser ut som om just antalet fyra går igen i dessa modeller t ex elementen eld, luft, vatten och jord Uttryck som koleriker, sangviniker, flegmatiker och melankoliker från den här tiden lever fortfarande kvar Carl Gustav Jung systematiserade i början av 1900-talet sina iakttagelser därför att det vid sidan av de många individuella olikheterna i den mänskliga psykologin också finns typiska skillnader Han noterade, för det första, två huvudkategorier: introverta och extraverta De första ser på världen utifrån sin egen inre bild, betingas av den egna övertygelsen, ser på sig själva som subjekt, centrum i verkligheten De andra tar i högre grad in omvärlden, låter sig påverkas av intryck, lyssnar på andra, ser på sig själva som objekt, livet utspelas i periferin För det andra såg Jung fyra underkategorier utifrån tanke, känsla, förnuft och intuition Han kallade dem funktionstyper Amerikanen William Moulton Marston studerade också historien och definierade det behovsmotiverade beteendet i en doktorsavhandling i slutet av 1920-talet Han formulerade en modell, som också beskriver fyra beteendetyper Den bygger dels på individens attityd eller förhållningssätt till sig själv och dels till omvärlden Bakom attityderna ligger, enligt Marston, primära känslor, som logiskt kan relateras till neurologiska forskningsresultat Marstons observation kan sammanfattas med de egna orden: Det är lämpligt att tänka på styrkan i jagets reaktion plus styrkan i omgivningens påverkan som en konstant eller balanserad ekvation I det stressade 2000-talet kallar vi detta vardagsekvationen Konstruktörerna bakom INSIKT har i sina roller som utvecklingsoch organisationskonsulter från början av 80-talet använt olika instrument, som på ett både meningsfullt och begripligt sätt beskriver självinsikt, kunskaper om varandra och team-building Alla verktyg lägger stor vikt vid att beskriva och särskilja beteendemönster som samtidigt tillsammans utgör en helhet Fokus ligger på själva instrumentet, den tekniska utformningen, kvalitetsmått och prognosvärde INSIKT tillgodoser samma kvalitetskrav men vi har förflyttat tyngdpunkten till återkoppling INSIKT är ett samtalsverktyg, som bygger på ett lättillgängligt språk Den som använder profilen förstår verktyget närmast intuitivt och kommer snabbt igång med arbetet Målet är att den som fyllt i ett INSIKTs-formulär alltid skall få marknadens bästa återkoppling Sökande 2008 INSIKTernu Ekon för Teori Människan kan beskrivas på många olika sätt Alla individer är unika men det finns såväl systematiska skillnader som systematiska likheter Ett mycket generellt, och vanligt, sätt att beskriva människan är: Yt - 1 -

2 INSIKTsmodellen terst ser vi ett beteende hos varandra Under det döljer sig i tur och ordning attityder, värderingar och känslor, som till en del kommer till uttryck i beteendet Det observerbara beteendet ser ut att vara relativt stabilt över tiden I en grupp människor har vissa en tendens att vara noggranna, andra en tendens att skynda sig och och några pratar nästan oavbrutet Byter vi grupp så tar vi oftast med oss beteendet Mänskligt beteende kan beskrivas som resultatet av att parera yttre omständigheter med inre resurser Vi har alla uppfattningar om oss själva, om vi i vissa situationer vågar eller inte, tar initiativ eller inte, tävlar eller inte osv Vi har en uppfattning om de inre resurserna och förhåller oss till våra styrkor och svagheter Alla har dessutom en attityd eller ett förhållningssätt till omvärlden Trots att vi till vardags lever i huvudsak under samma omständigheter föredrar en stor grupp välordnade, strukturerade och förutsebara förhållanden där vi räknar med orsak och verkan, planerar möten och litar på att bussen går efter tidtabellen En annan stor grupp föredrar istället situationer som präglas av relationer och känslor, improvisation och optimism, det mänskliga mötet istället för mejl osv Kombinationen leder till ett för omgivningen observerbart beteende t ex hur jag uppträder inför grupp, hur jag kommunicerar, hur jag handskas med konflikter eller hur jag löser problem Det är med beteendet vi skapar förtroende hos andra Hur vi uppträder, kroppsspråk, ögonkontakt, handslag osv Trots detta tycks många arbetsgivare anställa en yrkeskompetens eller en examen men befordrar och betalar för ett beteende dvs hur arbetet har utförts INSIKT bygger på en två-axel-modell Längs den ena axeln definieras attityden till omvärlden och längs den andra attityden till drag i den egna personligheten Längs omvärldsaxeln finns det, å ena sidan, de som föredrar en värld där man har kontroll på känslor, handlar rationellt och tidseffektivt, prioriterar uppgiften framför människan och baserar ställningstaganden på objektivitet Ett rationellt förhållningssätt Å andra sidan, finns det människor som föredrar en värld där uttrycksfullhet är viktigt, där man välkomnar känslor och värme, där tidsflexibilitet är tillåten, där man prioriterar människan framför uppgiften och där subjektivitet känns bättre än objektivitet Ett emotionellt förhållningssätt Förhållningssättet eller uppfattningen om sig själv kan beskrivas med jag initierar snarare än slutför, chansar oftare än kör på säkerhet, yttrar mig hellre än håller tyst och utvecklar hellre än förvaltar Ett styrande respektive sökande förhållningssätt Med omvärld menar vi alla företeelser i omgivningen, som vi av ett eller annat skäl förhåller oss till Det kan vara andra människor men också regler, kultur, lagar, kontrakt, kutym, miljö osv Notera att alla människor är kombinationer av ovanstående mönster

3 INSIKTsmodellen Det är inte en fråga om antingen eller utan blandningar och kontinuerliga övergångar Individen har en tendens att bete sig i ena eller andra riktningen Modellen, är som alla andra modeller förenklingar av verkligheten, kan alltså ge vägledning om hur en individ sannolikt beter sig i t ex arbetssituationen Inte vad han eller hon gör Kombinera de två axlarna och en fyrfältsmodell uppstår där överlappningarna beskriver observerbara beteenden: Sstår för säker och är kombinationen av förhållningssätten rationell och styrande Det är en rimlig förklaring till att vissa människor är handlingskraftiga och raka både i sin kommunikation och sitt sätt att ta sig till målet, att samma person ofta är dominerande och har modet att chansa T står för talför och är kombinationen av förhållningssätten emotionell och styrande Personer med ett stort mått av den här faktorn har ofta en tendens att prata och underhålla, snabbt ta initiativ till relationer på ett öppet och varmt sätt samt ser optimistiskt och entusiastiskt på möjligheter i står för inkännande och är kombinationen av förhållningssätten emotionell och sökande Förmodligen är detta det vanligaste beteendemönstret i vår kultur Många människor med den här faktorn tenderar att vänta och se, tänker efter före, bryr sig om andra, visar prov på stor tålmodighet, går före med gott exempel och känner trygghet i kollektiva lösningar L står för logisk och är kombinationen av förhållningssätten rationell och sökande De som prioriterar den här attitydkombinationen visar ofta prov på kvalitetsansträngningar, varje detalj hör hemma på rätt ställe och hänger ihop med helheten, kritisk faktagranskning och åtgärder vidtas inom givna regler I modellen beskrivs de tydligaste särdragen Det innebär t ex att alla människor oavsett beteendemönster fattar beslut men gör det på olika sätt Det är skillnaden mellan Vad och Hur Med modellens hjälp kan vi belysa de olika sätten dvs Hur S har t ex en tendens att fatta beslut snabbare med en högre grad av kalkylerad risk, T visserligen också snabbt men i kombination med en känslomässig chansning och gärna i samarbete med någon, i tycks ha behov av trygghet och rådfrågar därför gärna den närmaste omgivningen och försöker minimera risken och L tenderar att hålla sig inom ramarna, formulera flera alternativ och kritiskt granska alternativens för- och nackdelar Helst ingen risk alls INSIKTsmodellen beskriver i första hand styrkor Ingen faktor eller kombination av faktorer är bättre än någon annan Människor är helt enkelt olika Däremot passar vissa profiler bättre än andra i vissa givna situationer Med en viss kombination kan det vara lättare att passa in i kulturen i en given grupp eller på en given arbetsplats I t ex många försäljningsarbeten underlättar det om profilen innehåller en god portion T och i vården ser i-faktorn ut att passa väl men också i produktionsarbete som bygger på repetitiva arbetsuppgifter i samarbete - 3 -

4 INSIKTsmodellen med andra för att åstadkomma planerad kvalitet Frågan om hur en bra chef ser ut är fel ställd i detta sammanhang! Vi vänder istället på steken och frågar hur ser för- och nackdelarna ut med en given persons chefskap i en given grupp? Det finns inga uteslutande bra chefer men med hjälp av modellen kan vi belysa individens starka och svaga sidor speciellt i relation till ställda krav Många säger att de är en person på jobbet och en annan när de kommer hem Det stämmer naturligtvis men skillnaden är inte så stor som de flesta tycks tro Beteendet kan delas in i en del som är opåverkad av situationen och en annan del som i olika grader låter sig påverkas av omständigheterna En del hos mig själv känner jag igen från situation till situation En annan del anpassar jag Även under dessa omständigheter känner vi oftast igen våra kolleger i skiftande situationer t o m om vi träffas på fritid Slarvern på jobbet är oftast inte pedant hemma heller INSIKTsprofilen Som ett hjälpmedel för att konkretisera och individualisera modellen har vi skapat en profil eller analys, som vi benämner samtalsverktyg Det består av 96 ordpar, som man individuellt tar ställning till Det är alltså ett självskattningsinstrument med tvingande val Resultatet presenteras i 3 kurvor: det mest medvetna beteendet, vardagsbeteendet och det minst medvetna beteendet Kurvorna ritas in i tabeller, som är kalibrerade efter en svensk, yrkesverksam, statistiskt sett mer än väl tilltagen, population Resultatet beskriver därför med betryggande säkerhet nivån på respektive beteendefaktor Kurvorna ligger till grund för återkoppling och tolkning Syftet är fördjupad självinsikt, kunskap om begrepp för reflektion över sin egen person och andra samt en objektiv ersättning för vardagliga schabloner och etiketter Det uppstår en klarare bild av personliga styrkor och var jag kommer till min rätt Ett gemensamt intresse för både arbetstagare och arbetsgivare Resultat Modellen och profilen skapar ett nytt språk för individuella styrkor och gruppens styrka Den effektiviserar rekryteringsprocessen, underlättar kommunikationsprocessen och stärker självförtroendet Med hjälp av modellen och profilen kastar vi ett nytt ljus över företeelser som ledarskap, konfliktlösning, motivation, grupputveckling, säljprocess, relationsproblem, ansvar mm Tillförlitlighet För att värdera tillförlitligheten i INSIKT och liknande verktyg är det tre förhållanden som är väsentliga: om statistikunderlaget är relevant för de peroner som bedöms (populationen), om verktyget

5 INSIKTsmodellen verkligen mäter de dimensioner som det ger sig ut för att mäta (validitet) och om man får samma resultatet vid upprepade mätningar hos samma person (reliabilitet)? Populationen som utgör grunden för statistiken är kursdeltagare och arbetssökande som vi har träffat i vår konsultverksamhet Det är alltså inte ett slumpmässigt urval och även om utbildnings-, köns- och ålderssammansättning har stor spridning tillfredsställer det inte kravet på en normalpopulation Men urvalet är mycket representativt för yrkesverksamma personer beskrivet utifrån deras agerande i en arbetssituation För att kunna lita på att verktyget mäter de dimensioner som vi önskar måste vi veta att de faktorer vi använder är tydliga och särskiljbara Distinkt skilda faktorer har en låg statistisk korrelation För att verktyget skall vara bra måste det beskriva tydliga individuella skillnader Begreppen baseras på flera tusen år gamla kunskaper och just därför är begreppen lättförståeliga för de flesta Man förstår faktorerna nästan intuitivt och de flesta, ca 75%, känner i mycket hög grad igen det resultat som kommer fram medan ca 20% har en viss igenkänning av profilen Resterande 5% har liten eller ingen igenkänning Detta kan hänga samman med att man vid ifyllandet sneglar en aning på vad man tror är en önskvärd profil Det kan också vara formatet med tvingande val som helt enkelt inte passar dem Statistiskt är det en metodisk svaghet att man tvingas välja ett mest och ett minst i varje grupp trots att kanske flera alternativ kan upplevas vara mest och flera vara minst Detta kan ge en förstärkning av profilen speciellt med hänsyn till låg faktor som blir överdrivet låg Upprepade mätningar i samma situation (test-retest inom en tvåveckorsperiod) har givit samma resultat i Stanine-skalan i ca 60% av fallen, 15% har en ändring på max 2 steg på en dimension och 15% har en ändring på max 2 steg i två dimensioner Denna avvikelse är så liten att den ger samma profilexempel men med något olika betoning i återkopplingen De resterande 10% har en ändring på mer än 2 steg i flera dimensioner vid test-retest Verktyget är inte ett psykologiskt test utan ett samtalsverktyg i utvecklings- och urvalsarbete Till dessa ändamål är kvaliteten god INSIKTernu Ekon för Samtalsverktyg

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Självkännedom för gott ledarskap

Självkännedom för gott ledarskap Självkännedom för gott ledarskap När man accepterar sig själv som man är, är det lättare att få förståelse för att andra agerar annorlunda. Det blir också enklare att börja förändra sitt beteende. På Max

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser?

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? En utvecklingskonstruktivistisk studie av ledarskapsutbildning. Anneline Sander Konfliktlösning 60 p

Läs mer

Vad kännetecknar en bra lärare?

Vad kännetecknar en bra lärare? Vad kännetecknar en bra lärare? I ett lärar- och elevperspektiv Kristoffer Holm, Robin Demèn och Mikael Hansson Examensarbete i LAU350 Handledare: Hans Ekbrand Examinator: Daniel Seldén Rapportnummer:

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLIG GEO ERFAREHETSUTBYTE OCH REFLEKTIO artina Björklund Ledarskapet i en organisation påverkar i hög grad hur organisationen fungerar. På senare år har forskningen

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Perspektiv på rekrytering 1

Perspektiv på rekrytering 1 Perspektiv på rekrytering 1 Pernilla Bolander SSE / EFI Working Paper Series in Business Administration No. 1999:11 November 1999 PMO, EFI / Handelshögskolan i Stockholm Box 6501, 113 83 Stockholm E-mail:

Läs mer

Tillit i distansierade kontakter

Tillit i distansierade kontakter Författare Peter Axelsson http://www.petera.se Handledare Katarina Giritli-Nygren Mittuniversitetet B-Uppsats Mittuniversitetet Institutionen för samhällsvetenskap Inlämnad och publicerad 2010-06-08 RevB

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation

Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation Institutionen för arbetsvetenskap Internationella arbetslivsstudier Konflikter på arbetsplatsen utifrån individ, grupp och organisation B-uppsats, vt 2002 Karin Andersson Christina Petterson Handledare:

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Man kan inte matas med kompetensutveckling

Man kan inte matas med kompetensutveckling Man kan inte matas med kompetensutveckling En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda förutsättningar för lärande på Helsingborg Stad Författare: Amanda Johansen PEDK21: C-uppsats, 15 hp

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende.

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende. Uppsala Universitet Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20p HT 2004 Hjälp en blind En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer