Rapport från TIC 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från TIC 2014"

Transkript

1 Rapport från TIC 2014 Konferensen heter alltså TIC, och organisa5onen som arrangerar heter BOTI. Jag, Niclas Lindgren, representerade FTI, dock endast som besökare då vi ej ställde ut. Många personer kände man igen sen 5digare FTI- konferenser, och jag gick runt och småpratade med folk i pauserna och vid mål5derna. Konferenshotellet i Sollentuna var fullbokat, så jag fick ta bussen 5ll Scandic Järva Krog minuter bort. Här nedan är programmet samt en sammanfaoning av de, i mio tycke, mest intressanta föredragen:

2 Tisdag 4 november Registrering Inledning Johan Thornadtsson BOTI, den nya branschorganisa5onen för teknikinforma5on Lars Andersson Fram%dens pla-ormar för teknikinforma%on Teknikinforma5on i den nya verkligheten Bengt Wahlström Augmented reality som verktyg för teknisk dokumenta5on Gerke Mulder Lunch Lärdomar från hur brukare använder dokumenta5on online Morgan Ericsson Språket grunden för all kommunika%on Technical Swenglish, no thanks! Declan Madden Fika Grejen med svenska språket Sara Lövestam Avslutning Johan Thornadtsson Mingel Middag Onsdag 5 november Inledning Johan Thornadtsson Organisa%on, processer och metoder Gamifica5on för teknisk informa5on, del 1 Christer Olsson och Ola Janson Fika Gamifica5on för teknisk informa5on, del 2 Christer Olsson och Ola Janson Seman5skt förstärkt informa5on och länkat- data i komplexa processer Fredric Landqvist Lunch Tätare leveranser och ökad komplexitet på Ericsson Frans Frejdestedt Elektas erfarenheter av genomförda informa5onshanteringsprojekt Mar5n SkyO Avslutning

3 BOTI den nya branschorganisa5onen Lars Andersson beräoade om hur det började: Informa5kkollegiet i Odstersund fick på hösten 2007 i uppdrag ao kartlägga och värdera forskning inom området Teknisk informa5on. Uppdragsgivaren var Försvarets Materielverks lokalkontor i Odstersund. DeOa projekt pågick På konferensen TIC 2010 uppstod en insikt om behoven av: ao höja statusen på teknikinforma5on som bransch ao skapa struktur för samarbeten och erfarenhetsutbyten inom branschen ao göra teknikinforma5on som område mer känt internt i större organisa5oner ao göra teknikinforma5on som område mer känt externt i samhället ao visa hur det går ao spara pengar om man jobbar med teknikinforma5on ao öka förståelsen för flerspråkiga problem Nästa projekt, där man studerade regionala samarbeten , involverade 15 företag. DeOa ledde 5l ao man under 2014 bildade BOTI. BOTI vill öka statusen för teknikinforma5on såväl inom företag och organisa5oner som inom samhället i stort, och utveckla branschen genom ao: Tillhandahålla naturliga och interna5onella mötesplatser för ao dela kompetns, fram5dsvisioner och erfarenheter Jobba gemensamt med marknadsföring av branschen mot företag, organisa5oner och fram5da teknikinformatörer Driva kompetensförsörjningsfrågor Ta ini5a5v 5ll och driva fram insatser inom forskning relterad 5ll teknikinforma5on Bidra 5ll ao lags5ining och direk5v kring teknikinforma5on förtydligas BOTI har en tydlig och läoläst hemsida: bo5.se Man vill gärna ha fler medlemmar! Företag ansöker om medlemskap, medlemsavgiien är kr per år dock beroende på omsäoning. BOTI har också en LinkedIn- grupp, där man kan fortsäoa ao diskutera fram5dens teknikinforma5on.

4 Teknikinforma5on i den nya verkligheten Bengt Wahlström från företaget Företag & Fram5d AB pratade om trender. Olika anledningar ao bedriva trendspaning : Kunna ta in5ta5v (t.ex. iden5fiera nya behov hos kunder eller uppmärksamma ny teknik) Agera strategiskt (förse organisa5onen med strategiska riktlinjer, iden5fiera nya affärsmodeller och/eller skapa nya visioner) Agera opponent/rebell (utmana gängse sanningar, ifrågasäoa pågående F & U- projekt och/eller leta eier störande, disrup5va företeelser i organisa5onen) Diverse begrepp: Signaler från omvärlden, Interna signaler, Förväntade signaler, Oväntade signaler Kortsik5g omvärldsanalsy, långsik5g omvärldsanalys Business Intelligence (BI), Compe55ve Intelligence (CI) Odvergripande trendbevakning, Trends Spopng, Scenarios, Blå oceaner, Svarat svanar, Zombies (!) Ofrånkomliga trender: Globalisering, Digitalisering, Urbanisering Två Oxfordprofessorer hävdar ao 47 % av alla yrken kan i varierande grad ha blivit automa5serade inom två decennier. (Roboten Baxter kostar idag bara kr, kan se sig om, interagera med människor, läras nya saker av vem som helst). Nya yrken: Nanognuggare (!), Sökordsanpassare, Elitutbildare, Förortsutvecklare, Överlevnadsförsäljare, Berömmelsebekräiare De starkaste pådrivarna: Sociala Media, Smartphones, 3D- skrivare, Big Data, Geo- Loca5on, IOT, the Internet of Things, Drönare, Förarlösa fordon, Wearable computers Teknikinforma5on i den nya verkligheten: Vad krävs av teknikinforma5onen i den andra maskinåldern? Vilken teknikinforma5on behövs för ao Baxter och hans mänskliga kollegor ska fungera bra 5llsammans? Vad behöver en nanognuggare för teknikinforma5on? Look No steering wheel! Teknikinforma5on? OK Glass Record the video Teknikinforma5on? Teknikinforma5on och Storytelling morgondagens radarpar? Teknikinforma5on - Från text 5ll (rörlig) bild

5 Augmented reality som verktyg för teknisk dokumenta5on Gerke Mulder på EOeplan beräoade om Single Sorucing Topic Based Authoring Simplified Technical English Simplified Technical Illustra5ons Han visade också filmer där en maskinreparatör bar glasögon, som automa5skt projicerade texter, skisser, ritningar och bilder när glasögonen kände av en kod som sao någonstans, typ QR eller något annat. Kan även vara en radiosändare. T.ex. så öppnar reparatören en skyddslucka för ao byta en komponent, och direkt projiceras en skiss över exakt hur du ska byta komponenten. Inget behov av surfplaoa. Allt sker via glasögonen, som även har röststyrning. Du säger en sökfras, och direkt projiceras aktuell informa5on. Eller spelas upp med röst. Glasögonen läser av konturer och former, känner igen föremål och matar genast fram benämningarna på dem, i text på skärmen. Du säger: Tell me more och får uppspelat en video om saken eller en ljudfil. Du kan även få ljud, bilder, video etc uppspelat baserat på GPS- posi5on. Dvs om du passerar en viss plats eller rör dig i en viss riktning i rela5on 5ll en plats. Eller: du 5Oar på en maskindel, glasögonen känner igen och iden5fierar delen, hämtar data om när den servades sist och frågar dig: Byta filter? Du svarar Ja och får då en 3D- animering som visar exakt hur du ska göra. Osv. Otroligt! Behovet av utbildning minskar radikalt Gerke visade också eo case från det Nederländska försvaret. Augmented Reality (AR) är nästa steg i utveckling eier anima5oner och mobila plaxormar. Principer för teknikinforma5on: Content is most important besides soiware and hardware Content needs to be modular and topic- based Texts can be replaced by 3D illustra5ons showing tasks, tools, parts, etc. Technical authors need to focus on real task execu5on and start thinking in a 3D view Development of new authoring tools and techniques for crea5on of augmented content

6 Lärdomar från hur brukare använder dokumenta5on online Morgan Ericsson från Linnéuniversitetet och Sigma Technology beräoade om eo forskningsprojekt, där man ville kvalitetstesta informa5on via användarna. Syiet var ao verifiera om en ny mätmetod för informa5onskvalitet var effek5v och pålitlig. Det finns många program (typ Google Analy5cs) som kan analysera texter, mäta 5d, antal klick, sökvägar etc. Men ao testa via användare är något annat. 17 studenter fick i uppgii ao hioa räo svar på frågor genom ao leta på hemsidor. Man mäoe 5d, antal klick, sökvägar och om svaret var korrekt eller inte. Sam5digt hade man data om anonyma sökbeteenden på nätet, som man jämförde med. Det handlade alltså om ao jämföra anonyma och icke- anonyma (i andras närvaro, som på en arbetsplats) sökbeteenden och ifall den personliga mätmetoden var 5llförlitlig. Var informa5onen läo ao hioa? Var informa5onen begriplig? Var informa5onen enkel ao använda? Den nya metoden visade sig fungera väl, men det blev ganska komplicerat på slutet

7 Grejen med svenska språket Sara Lövestam pratade mycket underhållande om språk, gramma5k och sig själv. Hon gjorde ju succé för nåt år sen med boken Grejen med verb och har varit intervjuad i radio och tv. LäO ao tycka om, mycket humor. Precis som med Mikael Parkvall, som vi hade i Nyköping, och andra roliga lingvister blir det dock inte självklart hur det kan 5llämpas inom TI. Men inspirerande var det, ao lyssna på Sara och se hennes exempel. Kärleken 5ll ord och formuleringskonst har vi ju alla som jobbar med text.

8 Gamifica5on i vardagen och för teknisk informa5on Christer Olsson och Ola Janson från Sigma Technology stod för större delen av onsdagens föreläsning. Meningen med gamifica5on Struktur = kultur och vice versa EO spel är eo system, bestående av spelare som är involverade i en ar5ficiell konflikt som resulterar i eo kvan5fierbart u all. Anledningar ao ta Gamifica5on på allvar: Det är roligare ao göra än ao bara veta Yngre är vana vid spel, bygger engagemang, lojalitet, krea5vitet Horisontell feedback har fördelar jmf med chefen nöjd eller inte Samarbete, utveckling Framåtskridande kan vara lika bra mål som ao vinna Problemet är sällan otydliga mål, utan bristande uthållighet Feedback oerhört vik5gt för uthållighet, forskning bevisar Gamifica5on ger sammanhållning Webben 2.0 handlar om User Generated Content Forskning kring belöning visar också ao saker som ao göra kul grejer 5llsammans kan vara lika starka mo5va5onsfaktorer som lönebonus. Status, 5llgång 5ll nya arenor, extra valfrihet är också exempel på belöningar som folk inte vet om ao de vill ha

MITTUNIVERSITETET. Projekt TIC II. Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på TI

MITTUNIVERSITETET. Projekt TIC II. Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på TI MITTUNIVERSITETET Projekt TIC II Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på TI Björn Bank, Ulrica Löfstedt, Christina Amcoff Nyström Februari, 2013 Rapport TIC II nr 5-2013 ISBN nr. 978-91-87103-48-3

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

En kväll om hur du bör tänka när det gäller att etablera dig och lyckas på internet. Rådde Gård 2014-05-14

En kväll om hur du bör tänka när det gäller att etablera dig och lyckas på internet. Rådde Gård 2014-05-14 En kväll om hur du bör tänka när det gäller att etablera dig och lyckas på internet. Rådde Gård 2014-05-14 The easiest way to get visible online Kvällens agenda Varför skall jag vara online? Bygga hemsida

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Digitalisering, delaktighet och demokrati

Digitalisering, delaktighet och demokrati Digitalisering, delaktighet och demokrati En utblick mot den rörliga bildens framtid Av Samuel Sjöblom Foto: OlivIreland CC Förord Kulturens roll och samhällsbetydelse är på väg att förändras och utvecklingen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Värdeskapande i sociala interaktioner

Värdeskapande i sociala interaktioner Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och teknik Värdeskapande i sociala interaktioner - Ett innovativt synsätt på kundförståelse genom interaktion och engagemang Amanda Johansson Jacob

Läs mer

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN 02 Innehåll 03 Jesper Aubin 03 Min bakgrund 03 Researchmetod 04 Introduktion 04 Personligt bemötande 04 Hur ser det ut idag? 04 Vad gör det personliga mötet med

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER ÖREBRO UNIVERSITET ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER Utvärdering av nationella alumnkonferensen 2010 21-22 oktober på Örebro universitet Leona Axelsson 5/11/2010 Ett 60-tal personer från landets

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

HANDBOK SÅ SKAPAR NI ENGAGEMANG I ER MARKNADSFÖRING

HANDBOK SÅ SKAPAR NI ENGAGEMANG I ER MARKNADSFÖRING HANDBOK SÅ SKAPAR NI ENGAGEMANG I ER MARKNADSFÖRING Därför fungerar quiz Så integrerar ni quiz i ert befintliga upplägg Alla fördelar och möjligheter Content marketing & Gamification Därför är Facebook

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Mariehamn 2009 Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Matilda Råbergh Matilda Råbergh Författare B Högskolan på Åland o.s.v. serienummer

Läs mer